DAMASCUS PROFETIE

DAMASCUS PROFETIE

1 De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus

wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is:

het wordt een puinhoop, een bouwval.

2 Verlaten liggen de steden van Aroer, zij zijn voor

de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze

opschrikt.

3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraim en het koningschap

uit Damascus en de rest van Aram; het zal

met hen gaan als met de heerlijkheid der

Israelieten, luidt het woord van de Here der heerscharen.Jes.17

AssadOpnieuw blijkt een oude profetie van de profeet Jesaja  letterlijk in vervulling te gaan! Damascus is een van de oudste steden ter wereld.

Een krant in Israël maakt volgende melding: De Syrische president Bashar al-Assad sprak onlangs dat hij zou blijven vechten tegen de Syrische rebellen, zelfs al betekent dat dat Damascus nog slechts een ruine zal zijn. “Ik zal de oorlog winnen zelfs als Damascus is vernietigd!”

Dit waren zijn woorden tegen de VN gezant Lakhar Brahimi!

Vandaag, 23 aug 2013  stellen wij vast door opnieuw 1400 doden te vermelden bij Damascus dat inderdaad Damascus van de wereldbol aan het verdwijnen is met een komend conflict?

Wij leven zeker in de eindtijd, wie Jezus nog niet kent en behouden wil worden van de komende oordelen op aarde, dient in Hem alleen te gaan geloven!

Biblespace

EEN NIEUW BEGIN

 EEN NIEUW BEGIN

Mozes

Een nieuw jaar is begonnen, en vele mensen denken aan nieuwe voornemens, en dit met de beste bedoelingen. Op een bepaald ogenblik dacht ook God aan een nieuw begin, Hij zag dat de mensen niet verder naar Hem wilden luisteren, en dat ze verdrietig en ongelukkig waren. Wij merken dezelfde trend ook vandaag, wij horen om de haverklap van moord, brand enz. ook al is er welvaart. God voorspelde tweeduizend jaar terug, dat wij vandaag  gevaarlijke tijden zouden meemaken.

God gaf Mozes tien woorden, tien geboden, (Deut.5) opdat de mens zich daarnaar zou richten en gelukkig zou leven. Helaas, de mens wilde maar niet luisteren, ook vandaag niet. Koning Salomo gaf ons spreuken van levenswijsheid, door God geïnspireerd.

Wij gaan vandaag de tien geboden in vogelvlucht herontdekken. Wie een nieuw en een goed begin wil maken, God wil hem zeker helpen en zegenen!

Het eerste en tweede woord of gebod: (Deut.5:7-10).

Gij zult geen andere goden dienen, of gesneden beelden maken noch aanbidden. De God van Israël is de enige God en Schepper, en God wilde Zijn volk veel verdriet besparen, want ze hadden in Egypte (in de wereld) veel afgoderij gezien. Ze waren er slaven van de wereld. Wie naar God niet wilde luisteren, zou de schadelijke gevolgen dragen, ook zijn nakomelingen tot in het vierde geslacht! Deze regel telt nog steeds!

Enkele spreuken zijn nuttig om te bedenken, God zegt:

12  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. 26 In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.

27  De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.Spreuken 14.

 Mensen kunnen ervan overtuigd zijn, dat hun eigen levenswijze, eigen godsdienst, eigen overtuiging de beste is. Toch tonen de hedendaagse beproevingen aan dat mensen moedeloos en depressief geraken met alle gevolgen vandien. Ze hebben geen geestelijke weerstand en weten niet waar terecht voor doeltreffende hulp. ( Een mens leeft niet van brood alleen)  Daarom zijn er ook vele mensen die reageren met volgende uitspraak: “Waarom laat God dit of dat het toe? Waarom kom ik dit of dat tegen?” Door gebrek aan vertrouwen in wat God zegt in de Bijbel komt de mens eerst in een geestelijke put en dan in een aarden put.

Gods volk Israel, was niet beter, ze luisterden ook niet meer naar God, en dan sprak de profeet Hosea in Gods naam het volgende:

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie kent en begrijpt vandaag nog de tien geboden? Gods grondwet?

Het derde woord of gebod: geen ijdel gebruik van Gods naam.

Gods naam is heilig, uniek! De naam van God JHWH, ook de naam Jezus!

29   Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.

Spreuken 15

God luistert slechts naar wie alleen de naam Jezus gebruikt met eerbied en ontzag. God luistert niet naar mensen die geen rekening houden met wat God zegt in de Bijbel, tenzij ze gehoor geven, dat noemt gehoorzaamheid. Het woord “God” is niet zijn naam!

Gods naam gebruiken als dit niet nodig is : bv: een eed afleggen, en God als getuige nemen.

12  Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE. Lev.19

De naam Jezus wordt veel gebruikt als stopwoord, als vloek.

Het vierde woord of gebod: Het heiligen van de rustdag.

Deut.5:12-15

Gods principe is nog steeds dezelfde, zes dagen werken en de zevende dag is een rustdag. Het goddeloze Rusland probeerde vroeger eens werkweken te maken van tien dagen en de mensen werden ziek en oververmoeid. God zegt:

8   Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Spreuken 10

Vandaag gaan mensen minder lang werken, doch ze hebben veel meer te verwerken! Ook de menselijke geest heeft zijn rust nodig. Wie geen rekening wil houden met wat God zegt komt nooit tot een gezonde innerlijke rust!

Jes 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Mensen worden opgejaagd, als de zee door sterke winden! “Time is money”, een gezegde van een andere god. Deze god houdt de mensen af van de ene ware God, dus een afgod.

De woorden van Jezus zijn doeltreffend voor mensen die een definitieve oplossing willen!

Mt 11:28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

God kennen is Hem werkelijk in je leven ervaren.

Het vijfde woord of gebod: Het eren van de ouders.

Hier vinden wij een punt in de opvoeding. Kinderen dienen ook dit gebod te worden aangeleerd. God heeft deze verantwoordelijkheid bijzonder gegeven aan de moeder. Onze maatschappij lijkt zover te zijn afgeweken van de Bijbelgetrouwe christelijke principes, dat ook hier de gevolgen niet kunnen uitblijven. Vele moeders zijn uit gaan werken en de opvoeding van de kinderen, gaat naar het onderwijs, onthaalmoeders of grootouders. Echtscheidingen zijn een ramp voor de opvoeding van de kinderen.

Spr 1:8  Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

26   Wie zijn vader mishandelt, zijn moeder verstoot, is een snood en schandelijk zoon. Spreuken 19

20   Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis Spreuken 20

24   Wie zijn vader en zijn moeder iets ontrooft en denkt: het is geen zonde, die is een metgezel van de misdadiger. Spreuken 28

15  Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande. Spreuken 29

God waarschuwde bijzonder voor onze dagen, en sprak:

2Ti 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

 

Het zesde woord of gebod: Gij zult niet doodslaan!

De criminaliteit groeit zienderogen. Gerechtigheid wordt omzeild! Moorden voor wat geld, een MP3 of een sigaret! Enz.  Moordaanslagen en bloedbad op bloedbad, en God zwijgt nog steeds!

God sprak tot zijn volk Israël:

1  Hoort het woord des HEREN, gij Israelieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2  Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3  Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.Hos.4

Paulus leert ons in de brief aan de Korintiërs dat Israël werd gesteld als een voorbeeld. Israël kreeg een oordeel, een Holocaust, en men treurt er nog steeds om!Zal de wereld zich bekeren? Is de menselijke wetgeving voldoende?

Opb 9:20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;

Opb 9:21  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Opb 16:9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Opb 16:11  en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Het zevende woord of gebod: niet echtbreken.

Heb 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

De zonde van overspel is niet nieuw.

3  En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, 4  (8-#3B) en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: (8-#4A) Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5  en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? 6  En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. 8  En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. 9  Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. 10  En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Een echtbreekster werd bij Jezus gebracht, om Hem te verzoeken, en te zien hoe Jezus de wet zou laten gelden, en haar zou laten stenigen. Jezus bracht leven en genade, en veroordeelde de vrouw niet. Hier is slechts een woord dat in gouden letters mag worden gezet: Genade, gered van de dood door Jezus! Toch een zeer ernstige waarschuwing tegen de vrouw, doe het niet opnieuw! God lacht er niet mee.

 Het achtste woord of gebod: niet stelen!

 Veel uitleg is hier niet nodig, en toch gaat het stelen in stijgende lijn. Het heeft te maken met het grote verschil tussen arm en rijk. Het stelen zal nog toenemen. Het verborgen stelen komt ook nog aan het licht, God is niet blind!

Mt 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; Mt 6:20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

God wil de menselijke gedachten veranderen. Hij maakt onderscheid tussen hemel en aarde. Nu en later. Schatten die blijven en schatten die vergaan. Aardse rijkdom is onderhevig aan inflatie en deflatie. Een beurskrach komt er zeker, alleen wij weten nog niet wanneer. Een mensenleven is zo kort, en vroeger in een doodskleed werden er geen zakken aan genaaid! Dit was niet nodig, want je kunt toch niets meenemen.

Het negende woord of gebod: geen vals getuigenis.

56  Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar hun getuigenissen stemden niet overeen. 57  En er stonden enigen op, die een vals getuigenis tegen Hem aflegden, 58  zeggende: Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en binnen drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. Marc.14

Iemands woorden verdraaien is vlug gebeurd, maar het is in Gods ogen even erg als moord diefstal of echtscheiding! Als Jezus sprak van de tempel, sprak Hij van zijn lichaam!. Jezus had niet gezegd : “die met handen gemaakt is” Dus verdraai nooit iemands woorden.

Joh 2:21  Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams.

Ook de satan verleidde Eva door Gods woord te verdraaien! En let op ook vandaag krijgen wij nieuwe Bijbels met verdraaiingen!

 Het tiende woord of gebod: niet begeren!

 Laten wij even op de volgorde letten die Gods ons geeft:

21     En gij zult niet begeren uws naasten vrouw, gij zult uw zinnen niet zetten op uws naasten huis, noch op zijn akker, noch op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets, dat van uw naaste is.Deut.5

Begeerten zijn niets anders dan verkeerde verlangens. Voor alle opgenoemde zaken is het oog de invalshoek. God geeft dit gebod niet om mensen te pesten, maar om mensen te helpen groot verdriet te voorkomen! God gaf Mozes tien woorden, tien geboden, (Deut.5) opdat de mens zich daarnaar zou richten en gelukkig zou leven. Helaas, de mens wilde maar niet luisteren, ook vandaag niet. Koning Salomo gaf ons spreuken van levenswijsheid, door God geïnspireerd. Wij gaan vandaag de tien geboden in vogelvlucht herontdekken.

Wie een nieuw en een goed begin wil maken,

God wil hem zeker helpen en zegenen!

GOD EN GENADE

clip_image001

Wat God zegt over Genade?

De Bijbel is geen boek als een ander, er is een sleutel om Gods Woord te begrijpen, en dat is Jezus zelf. Roept op Hem! De Bijbel of het Woord Gods is nog steeds het meest verkochte en vertaalde boek op deze aardbol!

De Bijbel is een woord van wet, maar ook van genade!

Hand.20:32 En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.

KUN JE JEZUS LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL?

Als de mens eerlijk is tegenover zichzelf, dan is het mogelijk om Jezus te leren kennen, maar ieder mens werd geboren in zonde, en God is niet bepaald zijn vriend. Zonder eerlijkheid kan Jezus zich niet openbaren of zich aan u persoonlijk bekendmaken! Liefde komt altijd van twee kanten, doch God begon liefde te tonen. Het lijkt mij nogal duidelijk, want zelfs de mensen spreken op deze manier.

Liefde tussen God en mensen is bijzonder. Er is een probleem, namelijk de zonde welke scheiding bracht tussen God en mens. De mens werd eigenzinnig, en overtrad Gods wet! en vandaar de “Genade”, maar God schafte Zijn wet niet af!

Voorbeeld:

Stel de vraag aan een jong getrouwde man of vrouw :

“Heb jij je vrouw / man echt lief?” Hij / zij: zeker!

De grote vraag is waarom?

Antwoord :

ü Ik zag haar op een dag

ü Zij nam mij aan zoals ik was

ü Zij / Hij werden het met de tijd “eens”

ü Wij besloten en beloofden voor Gods aangezicht,samen het leven te delen

ü en elkander trouw te blijven.

Vraag nu een mens : Hou je van Jezus ?

Een eerste opmerking dat de mens maakt : Ik zie Hem niet, hoor Hem niet! Ik geloof Hem niet! Hij heeft een beeld van de kribbe, en verder een gekruisigde . Hoewel het was God!

Je kent Hem niet persoonlijk, hoe denkt Hij over mij? Je weet nog niet of Hij u aanneemt. Je weet nog niet of je het met Hem “eens” kan worden.  Je begrijpt nog niet wat Hij voor u deed, en nog wil doen, Hij gaf Zijn leven.

Hoe overbrug je de kloof tussen God en mens?

Onwetendheid en blindheid moet genezen worden!

 

clip_image003

Eerst moeten wij het probleem kennen, en dit is heel duidelijk, de mens kamt met een te kort aan wetenschap over God. God spreekt over onwetendheid, duisternis in de Bijbel. Het niet kennen van God is als blindheid. Wat wil God?

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.Hos.4

Wij zien in de geschiedenis dat ook Israël niet naar zijn God luisterde, het vermoorde zijn profeten,en de gevolgen zijn niet uitgebleven, het Joodse volk werd verstrooid en eeuwenlang vervolgd en gehaat zonder reden, vandaag is het nog niet anders.

Inderdaad zoals de profeet heeft geschreven zijn er velen letterlijk “te gronde” gegaan. Onnodig vroeg gestorven.

Israel is voor de gehele mensheid een voorbeeld, in die zin dat ongehoorzaamheid aan God geen zegen is, maar een vloek! Gods wil is steeds te vinden in de Bijbel.

Doofheid moet worden genezen!

 

clip_image005

Het geen gehoor willen geven aan wat God zegt, noemt de Bijbel : zonde. De zonde maakte een breuk tussen God en de mens. Het zieleleven is niet in staat om opnieuw contact te leggen met God, daar was een oplossing voor nodig. Je kunt nu Jezus geen hand geven, niet direct met Hem omgaan, maar toch heeft hij voor een oplossing gezorgd: de Bijbel, een boek geïnspireerd door Hem en opgeschreven door mensen! Er is maar één zonde die God niet vergeeft : Ongeloof, niet willen geloven in de genade van God welke Hij geeft door Jezus bloed. Het offer van Zijn lam.

God zorgde zelf voor de oplossing van de zonde: een offer en dan de genade.

clip_image007God legde al uw zonden op Jezus, liet Hem sterven als het Lam Gods, voor de zonden van de mensen. De doornenkroon van Jezus, is een symbool van alle zonden. Wie in Hem gelooft, zal God de zonde niet verder toerekenen.

Er is een voorwaarde: Geloven dat dit het geschenk is van God : Genade

Dit wil dus heel duidelijk zeggen, geen hemel door verdienste, goede werken of giften aan een staatskerk of andere wegen. Slechts persoonlijk biechten bij Jezus, met berouw van een zondig leven, aan de voeten van Jezus daar kwam voor velen genezing.  Dan te luisteren naar wat God gebied! De wet werd niet afgeschaft! Enkel de tempelwetten zijn er nu niet meer, zoals het geven van tienden!  Israël werd eerst verlost uit Egypte, God was hen genadig, en dan gaf hij hen de wet, opdat het hen goed zou gaan. Bij Jezus is er telkens genade, maar niet om misbruik ervan te maken.

Een gevangene die genade krijgt van een koning, gaat vrij, en hij zoekt zelf uit vrije wil om de wet niet meer opzettelijk te overtreden!

Efeze 2

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

Hier staat klaar en duidelijk het is een schenking van God! Genade is de barmhartige lieflijkheid waarmede God zijn heilige invloed op zielen uitstort, en daardoor mensen tot Christus brengt en bewaart, sterkt, hen doet toenemen, in het geloof, kennis, genegenheid en hen aanspoort de christelijke waarden te beoefenen. Er is dus geen enkele discriminatie bij God, hetgeen er wel is bij de mensen, en bijzonder tegenover de minderheden.

HOE KUN JE NU LUISTEREN NAAR JEZUS IN DEZE TIJD?

Ford

Een jonge gast van achttien jaar in Amerika, wilde een auto kopen, maar had heel weinig geld. Hij liep een garage binnen, en vroeg of ze geen occasie hadden voor weinig geld. Men stelde hem voor een beetje te helpen en een oud wagentje in orde te brengen, een Ford.

Zijn eerste rit wilde hij naar een verre tante reizen. Onderweg op de autostrade had hij pech, en probeerde het zelf te redden. Intussen stopte een andere Amerikaanse slee achter hem. De man goed gekleed met gouden ringen en een zeer voortreffelijk voorkomen wilde hem helpen, doch hij weigerde tot tweemaal toe. De man wachtte in zijn wagen op de pechstrook en kijk toe. De jonge gast liet dan toch de man helpen, doch had argwaan en dacht die kent toch niets van auto’s! Deze man keek naar de motor, en vroeg de jonge gast te starten. Toen startte de wagen terstond. Heel verbaast vroeg de jonge man: “Wie zijt gij wel?” Deze man antwoordde:” Ik ben Ford, Ik heb dit wagentje gemaakt, En weet hoe het werkt!”

De mens is eigenwijs, men denkt God niet meer nodig te hebben, tot het verkeerd loopt en men in zijn leven eens stil komt te staan langs zijn levensweg, moedeloos en hopeloos naar het leven kijkt, bedolven onder de problemen. God maakte de mens, en weet hoe zijn schepselen in elkaar steken! Deze jonge man diende te luisteren naar mijnheer Ford zelf, ook al droeg hij die man niet in zijn hart!

Wanneer de mens wil luisteren naar zijn Schepper, dan kan hij het leven verder zetten.

Hij kan gelukkig verder leven, hij kan zijn weg verder zetten maar weet nu als het slecht gaat waar naartoe, niet alleen voor dit aardse korte leven, maar over de grens van de dood heen, dat was de prijs welke Jezus betaalde voor iedere sterveling, zondaar!

Jesaja 55:3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.

 

Mattheus 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;clip_image011

WIE WIL JEZUS VOLGEN?

clip_image001

 

 

clip_image003

Toen Jezus hier op aarde het evangelie predikte, waren er grote scharen om te luisteren. Velen werden helemaal genezen en wonderen werden gezien. De ganse toenmalige wereld had gehoord van deze Jezus van Nazareth. Reclame was helemaal niet nodig om Jezus als evangelist in de kijker te plaatsen, trouwens Hij wilde geen sensatie!Waar Hij verscheen kwam het volk toegelopen met hun problemen, ziekten en kwalen.Maar tussen luisteren naar Jezus, en genezen worden door Jezus, en Hem te volgen maakt Jezus zelf een duidelijk verschil.

25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

Betere vertaling: 26 “Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven.

27 Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt.(het boek).Luc.14 27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. 31 Of, welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.

33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

Een voorwaarde die Jezus aanhaalt is dat de liefde voor Hem boven alle liefde voor deze wereld dient te staan. De eigen vleselijke familieband komt op de tweede plaats leert Jezus. Hij bedoelt wat Hij vraagt van zijn volgelingen, dat ze zijn geboden en raadgevingen op de eerste plaats te willen zetten. Hij weet heel goed dat er in de families scheiding en afstand komt en strijd daar waar er een iemand Jezus wil volgen.

Jezus vraagt een totale toewijding,

Om alles op te offeren dat ons zou kunnen verhinderen om Hem te volgen. Wanneer mensen tot geloof en inzicht van de waarheid komen, dan zijn er altijd in hun familie die onbewust door satan gebruikt, proberen om hun familielid van Jezus en Zijn gemeente af te houden. Jonge christenen nemen de meeste beslissingen in de eerste twee jaren.

clip_image004

De familie en vrienden stellen vast dat iemand is veranderd. Hij gedraagt zich anders, hij denkt anders, hij maakt andere afspraken, om de samenkomsten te kunnen bijwonen, gaat hij niet verder voetbal kijken, als er Bijbelstudie is. Hij spreekt over het evangelie; over Jezus enz. Hij verliest wereldse vrienden, let op Abraham toen God hem riep. Maar je komt in een grote geestelijke familie terecht.

Jezus maakt geen onderscheid of uitzonderingen. Daarom zien wij ook weinig landbouwers, beenhouwers, bakkers, enz in de gemeenten, geen tijd!

Jezus volgen heeft consequenties! Men streeft naar wereldse rijkdom of naar hemelse rijkdom.

Deut. 6:5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Wanneer er geen levende en opgestane Jezus in uw geloof zit, dan is het geestelijk dood. Kerkgangers hebben een dood geloof. Ze gaan naar de kerk omwille van de plicht of dwang. Zulke kerken lopen leeg! Religie uit dwang of gebruikte chantage door hoererij van de kerk met de overheid, is vervallen, maar kan terugkeren door een wereldwijde staatskerk, Babel!

Wij kunnen geen leven blazen in het geloof! God doet dit, Hij geeft Zij Geest in de mens die Hem zoekt en Jezus aanneemt.

1Jo 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

In het vlees betekent: In het lichaam van de wedergeboren mens door Zijn Geest! Kerken lopen leeg, de dwang is verdwenen, en de wetteloosheid bloeit. Er komen nieuwe antichristelijke wetten. De wetten van God worden vervangen door de wetten van de ongelovige.

2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Afstand doen van al wat men heeft.

Een Bijbelgetrouw christen heeft in feite niets meer. Alles wat hij heeft, is nu van de Here, zelfs zijn eigen lichaam of ziel heeft hij aan God overgedragen. Dit betekent helemaal niet dat men in een klooster moet gaan wonen, of bier brouwen in een abdij. Het is in het bijzonder een levensprincipe in zijn gedachten.

Mt 19:27 Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? Mt 19:28 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

Petrus je wordt nog koning in de hemel!

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

petrus_117743h

Deze tekst doet mij denken aan het verleden, waarbij de christenen hun huizen gedwongen dienden te verlaten en in de bergen gingen wonen in het zuiden van Frankrijk. Ze dienden alles achter te laten omwille van hun liefde voor de Heer.

Naar de toekomst toe, kan men niet zonder geregistreerd te zijn, kopen of verkopen zonder het merkteken van de antichrist! Een biochip zal de wereld aan de voeten van de antichrist leggen, de laatste overwinning van de satan!

Maken wij nog zoiets mede?

Ik weet het niet. Doch volgens het Woord zullen wij de benauwdheid van Jacob niet meemaken. Doch wij stellen vast dat dit merkteken op voorhoofd, hand of arm (yad) dichter bij de deur staat, dan we denken. De elektronische identiteitskaart is slechts een voorloper, ons antichristelijke landje is de touwtrekker. Men verwondert zich dat het zo vlot gaat en snel. Deze plannen bestaan al lang van het Big Brother systeem.

Een ander voorbeeld om afstand te doen van alles wat men heeft.

De rijke jongeling. Mt.19

 21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

Dit voorbeeld spreekt voor zichzelf. Die jonge man wilde Jezus volgen. Het antwoord van Jezus is verbijsterend.

23 Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. {} 24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.  25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? 26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Deze jonge man van adel afkomstig wellicht, wilde Jezus volgen, doch Jezus kende zijn hart. Jezus wist reeds dat hij een keuze zou moeten maken tussen Jezus en zijn vele bezittingen. Deze man kon het niet, anders zou hij anders reageren. Doch Jezus zelf was zijn oplossing, daar had hij niet aan gedacht!

Menselijk gezien is dit ook toch moeilijk aan te nemen. Daarom voegde Jezus vers 26 eraan toe. Het is mogelijk! God kan ingrijpen waar de mens verhindert is om Jezus toch te volgen, en stappen te zetten, die voor ons heel moeilijk zouden zijn. Financieel verlies was hier de prijs. Geld en rijkdom leggen beslag op iemands denkpatronen. Rijk zijn is geen zonde, maar kan een hindernis zijn om tot geloof te komen en Jezus te volgen.

Armoede of geld leggen beslag op het menselijke denken.

Die rijke jongeling kan een profetisch beeld zijn van Europa, welke zal buigen voor het kapitaal, en verloren gaan.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Voorbeeld:

Een rijke boer uit een dal in een heuvelachtig land, gaat naar de stal en neemt er zijn paard, en staat aan de uitrit van zijn hof, en overziet al zijn rijkdom, en al het land dat hij bezit, en is blij te weten hoe rijk hij wel is. Hij vertrekt en gaat naar een van zijn landerijen, en ziet daar zijn oudste knecht Hans, deze was pas begonnen te eten voor de middag. Hij had pas God gedankt voor zijn eten, en de boer had het gezien, en lachtte, dankt gij God voor uw stuk brood en dat beetje spek! Doch Hans zei: ik ben tevreden met alles wat ik heb, eten, kledij en ik woon in een huisje.

Ik ben gelukkig, en heb deze nacht gedroomd, de deur van Gods stad stond open en ik zag al het heerlijke en de woningen die God heeft bereid. Doch ik hoorde een stem welke zei: Deze avond sterft de rijkste man van het dal. De boer was ongelukkig, lachte met Hans en zie ’t is zever!

Doch toen hij thuis kwam overdacht hij het en zei, ik ben de rijkste hier in het dal! Ik voel mij niet goed ik ga mij zetten. Doch s’avonds laat gaat de bel en de boer doet open, en daar is iemand die vraagt of de boer de begrafenis wil regelen voor zijn knecht Hans, die is pas gestorven, en die heft geen familie.

De boer had zich vergist, hij dacht: Ik ben de rijkste man van het dal! God dacht anders.

Wie was nu de rijkste?

27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt,  kan mijn discipel niet zijn. Lukas 14

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij

Zichzelf verloochenen, wil zeggen zijn eigen visie en gedachten opgeven. De gedachten van Jezus overnemen welke wij vinden in Zijn woorden. Dat betekent, dat het liefste welke men heeft op deze aarde, moet kunnen loslaten, om dan het kruis, in de plaats te nemen. Het kruis dragen betekent, alle verdriet en pijn aanvaarden, als gevolg voor het volgen van Jezus. Het kruis, het vloekhout, daar bracht Jezus een mogelijkheid tot eeuwig leven.

Bespot en verweten te worden omwille dat men Jezus wil volgen in daden zoals hij vroeg. Alle nadelen aanvaarden die voortvloeien uit het volgen van Jezus. Wie geen rekening houdt met de Bijbel, weet ook niet wat het betekent “zijn kruis te dragen”.

Joh 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

Wanneer men tegen de mensen vertelt dat ze een bepaalde zonde doen die ze niet kennen, dan is dat niet altijd in dank aangenomen, en men kan uitgelachen of bespot worden. Over zonde spreken is ouderwets. Mensen zijn onverschillig, en onwetend geworden.

clip_image002_thumb.jpg

Wat mag het kosten om Jezus te volgen?

28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Joh.14

Soms wordt hier niet veel bij stilgestaan vandaag. Jezus wilde duidelijk maken dat, wanneer men Hem wil volgen, men ook zal moeten doorgaan tot het einde. Wat het ook kan kosten om Jezus te volgen moet men betalen.

Het kan ons leven kosten! In Rusland stierven vele christenen omdat ze Jezus wilden volgen, en ze wilden Hem niet verloochenen. Ze liepen er een uur te voet door de sneeuw om samen te komen op de zondagmorgen in een bos, met het risico te worden opgepakt door de KGB!

Ze hadden begrepen dat het Jezus zijn leven had gekost om hen te redden, bijbelgetrouwe christenen zijn de enige mensen met een duurzaam toekomstperspectief!

: Joh 10:27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

clip_image005

STAMBOOM NOACH

Stamboom noach

BEZORGDHEID EN GEZONDHEID

clip_image001

 

 

clip_image003

Wij leven vandaag in tijden waarbij men nog weinig mensen vindt zonder zorgen. Veel bezorgdheid komt ook nooit aan het daglicht. Niet iedereen is bereid zijn zorgen aan anderen bekend te maken. Zorgen zijn niet weg te nemen door medicatie. Toch is er een luisterend hart voor zulke dingen en is er Iemand die, wel de nodige tijd wil nemen om te luisteren. Het is de ene ware levende God, uw schepper!

Mensen die God persoonlijk kennen weten of zijn vergeten hoe God over zulke dingen denkt. Wij gaan samen eens teksten lezen die bezorgdheid bestrijden door geloof.

7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u.1 Pet.5

Deze tekst is niet zo moeilijk om te begrijpen. Het gaat erom dat wij onze zorgen mogen toevertrouwen aan onze God. De reden dat wij dat mogen doen is omdat HIJ VOOR ONS ZORGT, als wij naar Hem willen luisteren! Alles heeft hier te maken met vertrouwen of geloof. Dat is niet zo eenvoudig. Vele mensen stellen hun vertrouwen op hun vermogen en hun kunnen, op deskundigen, en alles wat in hun macht ligt. De eigenzinnige mens wil alles gewoonlijk zelf regelen, doch wanneer hij onmachtig wordt, komt hij radeloos en wanhopig!

2 Koningen 19:14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN Koning Hizkia werd bedreigd door de koning van Assur. Deze schreef een brief naar hem. Waarin stond dat ook hij niet zou kunnen weerstaan aan de macht van de koning van Assur zoals zovele andere landen.

Dit wekte enorm veel bezorgdheid bij koning Hizkia. Wat deed hij? Hij ging bidden en pakte de brief en toonde hem aan de Heer bij zijn gebed! Wat een reactie!?Hieruit kunnen wij wel leren dat deze man alles van zijn zorgen en angsten met God deelde, God was zijn beste vriend! Wie God tot vriend heeft, vlucht niet weg in allerlei drugs of andere middelen.  Doen christenen dat ook? Wat doen wij met onze zorgen? Zorgen die angsten en verdriet kunnen veroorzaken. Is dit een gewoonte voor een christen?

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

KOMMER EN ZORGEN IN ONZE GEDACHTEN.

25 Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.Spr.12

Depressies kunnen ontstaan door het piekeren. Hij loopt met het hoofd naar de grond, zijn eetlust stopt enz. Wat hebben wij als christenen te doen? Zoveel mensen hebben harteleed en zielepijn. Hoe kun je troosten of bemoedigen? Zorgen maken ziek!

Wat is een “een goed woord”?

Een goed woord is beter dan een cadeau of bloemen! Wanneer wij tot geloof kwamen bracht het woord Gods blijdschap in ons hart, in het denken van de mens. Het eerste woord van God bracht licht in de duisternis, onwetendheid.

Gen.1:3!

Een goed woord is bemoedigen vanuit de Bijbel. Verdriet in het hart kan bestreden worden door de hoop op Jezus. Door gebed en vertrouwen op Gods beloften, dat een machtig middel is tegen problemen welke kommer en zorgen. Problemen en zorgen zijn dingen die de mens soms dichter bij God kunnen brengen.Doch er komt zegen enkel voor wie op God wil vertrouwen!

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud , en die dag niet plotseling over u kome,Luk.21

Waarom kan zorgen maken even erg zijn als dronkenschap. Dronkenschap brengt iemand in de armoede en dan naar het graf! Bezorgdheid kan depressies veroorzaken en dan beneemt men zich het leven uit radeloosheid. “Men stapt heel beleefd uit het leven!”

Spreuken 14:10 Het hart kent zijn eigen droefheid , en in zijn vreugde kan een vreemde zich niet mengen.

Spreuken 15:13 Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.clip_image003

Het is zichtbaar wanneer iemand blij is, doch een betrokken gelaat wijst naar verdriet en moet opgelost raken. De geest heeft evengoed verzorging nodig als het lichaam, doch enkel de Bijbel kan doeltreffende raad geven.

Spr.15:15 Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest .

Spr.15:23 Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd !

Spr.17:22 Een vrolijk hart bevordert de genezing , maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

22 Een blij hart doet het lichaam goed, maar een ontmoedigde geest maakt ziek.

22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.

Een blijde geest werkt als een medicijn. Hier vinden wij dat een verslagen geest, ook de gezondheid van het lichaam kan aantasten. De hersenen maken schadelijke toxische stoffen aan. De beenderen zijn het sterkste van het lichaam dat kan aangetast worden.

Spreuken 18:14 De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest , wie zal die opbeuren?

Christenen kunnen verder denken dan de goddelozen, ze vinden kracht in Gods woord welke de geest blijdschap geeft en kracht, hoop en voeding voor de menselijke geest. Deze dingen komen van God. Goddelozen stellen hun vertrouwen op de wetenschap van de mens. Gods woord toepassen kent geen nevenverschijnselen. Hier zie ik dat God een vraag stelt : Wie zal opbeuren? Een mens is onbekwaam op bepaalde delen van het leven. Een mens leeft niet van brood alleen! God wil dat de mens rekening houdt met Hem. Wie niet wil zal de gevolgen dragen.

Psalmen 42:11 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven , mijn Verlosser en mijn God!

ZORG EN KOMMER EEN HINDER OM TOT GELOOF TE KOMEN?

22 De in de dorens gezaaide is hij , die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Matth.13

Het lijkt mij nog duidelijk dat ook een van de redenen waarom zo weinig mensen nog tot geloof en inzicht komen, deze bovenstaande reden is, namelijk mensen lopen met kommer en zorgen. En de enige medicatie die hen kan helpen, geloven ze niet meer, ze hebben genoeg van het kerk en godsdienst, begrijpelijk als men zelf God , of antichrist wil spelen!

Ronny Gaytant

Voorganger

WIE LAAT ZICH MISLEIDEN?

clip_image001

 

 

clip_image002

Jezus heeft ons gewaarschuwd voor ernstige dwalingen in de eindtijd en dan moeten wij er de nodige aandacht aan geven. (Mat.24:24).

Om aandacht te geven moeten wij ook als Bijbelgetrouw christen, elk voor zich wakker zijn, en blijven, grote sprekers en evangelisten, dienen getoetst aan Gods woord en aan NIETS anders! ( 80% van grote evangelisten vallen momenteel af)

(1 Cor.14:29) Christenen vallen in slaap terwijl de misleidingen en dwalingen listiger worden. Wij gaan daarom eerst even kijken hoe het gedrag is van de mens en hoe God daarop reageert, of hoe God zich openbaart tegenover de mensen.

een eerste Bijbelstekst om te zien hoe het is gesteld met de mens vandaag., en

een tweede tekst hoe God zich aan de mens openbaart of laat ervaren.

2 Tim.3 en Psalm 18:25-30

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden

zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig,

pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders

ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde

voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan

verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.2 Tim.

God toont ons hoe gevaarlijk (zware) de laatste tijd zal zijn, dat wil zeggen dat het kwaad en valse leer samen met satanisme zeer zal toenemen in de laatste dagen. Wij begrijpen geestelijke en ook andere criminaliteit! Dat kunnen wij iedere dag zien en horen. De mens is slecht opgevoed in onze dagen dit staat beschreven in de eerste verzen als een profetie. Het afwijken van de Bijbel dringt door tot in vele schijnchristelijke kerken!

Paulus schrijft hou u op afstand van deze mensen (v.6). Hij spreekt ook over pseudo-evangelisten! Timotheüs zal Paulus goed hebben begrepen, denkende aan Hand. 13 : 6 waar sprake is van een Jood een valse profeet, die de woorden van de Here aan het verdraaien was. Paulus bestrafte hem met blindheid! ( donkerheid en duisternis). Paulus vergelijkt ze met Jannes en Jambres!

8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.

. Hand.13

Jannes en Jambres waren de paranormalen, magiërs van de Farao, ze deden ook de tekenen na van Mozes. Maar er kwam een einde aan hun nabootsing!

Ex 8:18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier.

De duivel is beperkt in zijn doen en laten, ook in het nabootsen van de tekenen en wonderen die God laat gebeuren. Vandaag echter gebeuren nabootsingen van wonderlijke genezingen, maar ze zijn bedrieglijk zoals de wonderen van Jannes en Jambres! Christenen die niet persoonlijk onderscheid kunnen maken en niet toetsen aan Gods woord zullen worden misleid. ( 2 Tim.3:16). Ware christenen zullen de leugen onderscheppen.De Antichrist zal waarschijnlijk een opgestane dode zijn, als nabootsing van Christus!

Er zijn knechten van de satan die ook speken met een Bijbel in de hand!

2Co 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Een duidelijke richtlijn.

Er is een duidelijke richtlijn welke God ons gaf om onderscheid te maken tussen ware en valse profeten die in Gods naam spreken:

21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? 22 Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. Deut .18

Wanneer men in de naam van de Heer spreekt over de toekomst, en een woord komt niet uit, dan is deze profeet niet meer betrouwbaar.

Het is niet van God!

1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Zo is dan ons profeteren onderworpen aan de schrift.

1Co 13:9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

De satan is bezig de antichrist voor te bereiden door een namaak evangelie te introduceren.

Wolven in schaapskleren!

clip_image004

Zoiets spreekt van camouflage. Onderscheiden wordt dan heel moeilijk. Ze komen als christelijk over, hebben diploma’s en titels, maar ze verkondigen een bedrieglijke onbijbelse theologie, en willen anderen die de gezonde leer brengen het zwijgen opleggen door felle kritiek of “kerkelijke macht”. Ze gebruiken niet altijd hun Bijbel. De woorden protestants of evangelisch zijn geen garantie meer voor betrouwbaarheid. Ze spreken met meeslepende woorden en bespelen het publiek, met tekenen en wonderen, maar kunnen de proef van de wetenschap niet aan! Ze zoeken om de giften te laten vermeerderen op professionele wijzen.

Ze staan beschreven in 2 Petr.2:1

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

Bescherming tegen dwaling, staat God aan uw kant?

Psalm 18: 25-30

David streed tegen een dwalende koning Saul, met kwade bedoelingen.

De Heer vergeldt in evenredigheid naar gerechtigheid. Hij kijkt naar de zuiverheid van ons hart.

Is ons streven een bedoeling om God welgevallig te zijn?

Wij leven in gevaarlijke dagen waarbij het kwaad toeneemt.

Zolang wij in Zijn woord blijven zullen wij worden beschermd en bijzonder voor dwalingen en allerlei kwaad welke vandaag steeds erger worden. Sola Scriptura!

Het is de gezindheid van de mens die bepaalt hoe God zich

opstelt tegenover hem.

Deze gezindheid vinden wij terug bij David, in de volgende gebruikte woorden:

Gerechtigheid als eerlijkheid in zijn denken, reinheid van handen dit is eerlijkheid in wat men onderneemt. David had dan nog reine handen.

Getrouwheid en onberispelijkheid aan wat God vraagt in Zijn woord.

God is een tegenstander van de verkeerde, dit is de ongelovige. v. 27

De ongelovige is hij die gewoon niet wil luisteren of God niet wil gehoorzamen.

De ongelovige of andersgelovige kan wel zoeken de christen kwaad te doen, maar God zal hem beschermen en verlossen, tenminste als de gelovige ernstig luistert naar Hem.

Vers 29 spreekt over dat God inzicht geeft in de moeilijke situatie waarin David zich bevond.

Hij doet de duisternis opklaren. Wie zich richt op Gods woord zal inzicht krijgen, en het kwaad herkennen, maar wie Gods woord wil verdraaien zal compleet blind worden, niets van wat hij leest zal hij nog begrijpen.

Vers 30

Met mijn God spring ik over een muur.

David had opnieuw Gods hulp ondervonden, toen koning Saul hem achtervolgde.

Saul was de muur! Saul wilde hem doden, het kwaad achtervolgde David.

God stond aan de kant van David, en voor Saul werd Gods tegenstander..

David werd verlost van het kwaad dat men hem wilde aanrichten.

Wie zich door God laat leiden is niet te misleiden!

ALS JEZUS KOMT

ALS JEZUS KOMT.

WONDERLIJK GENEZEN

clip_image001

clip_image003

 

In de Bijbel lezen wij over tal van wonderlijke genezingen. Jezus genas velen om aan te tonen dat Hij de verwachte Messias was. (Jesaja 35:6) (Hand.4:30).De apostelen verrichten wonderlijke genezingen door de werking van de H.Geest. (Hand.2:43). Een apostel werd bevestigd en gekenmerkt door zijn bovennatuurlijke tekenen en wonderen.

2Co 12:12 De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. ( zie eng.vert.).

12 De kenmerken van de apostelen hebben zich onder u vertoond in alles wat ik heb verduurd, en door wondertekenen en machtige daden.(WV)

Hier gaat het over de kenmerken van een echte apostel, iemand door God zelf gebruikt als een instrument in Zijn handen. Zo lezen wij vandaag even in Hand. 3 over een onverwachte wonderlijke genezing van een verlamde door de apostel Petrus.

Waar en wanneer gebeurde dit genezingswonder?

Het was in een tijdsperiode dat de Heer dagelijks mensen toevoegde aan de gemeente. Op een gewone namiddag gaan Petrus en Johannes als naar gewoonte op naar de tempel om er te bidden. Zij hadden nog steeds de Joodse gewoonten. Dit wonder gebeurde onverwacht, zowel voor de verlamde arme bedelaar als voor de apostelen, die al meer dan eens die uitgestoken hand zagen bij deze poort.

Deze apostelen werden aangesproken voor het geven van een aalmoes, een kleine gift.

Wat deden deze ware apostelen?

Eerst moeten wij beseffen dat deze mannen al heel wat hadden ervaren toen Jezus nog in hun midden hadden. Ze wisten dat alles van Hem afhankelijk was in hun optreden. Ze wisten ook nog wat Jezus hen, als apostelen had beloofd:

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.Joh.14

Petrus vroeg de bedelaar naar hem op te kijken, want normaal hief een bedelaar het hoofd niet op om te zien van wie hij iets kreeg. Petrus vroeg het hier duidelijk, en de man verwachtte nu een grote gift.

6 En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!

Petrus zeer nederig en medelijdend, had een zeer bewogen hart voor deze gehandicapte. Deze arme apostel kon niets kwijt van zijn eigen geld. Willen helpen en niet kunnen dat is altijd pijnlijk in vele omstandigheden. Er waren toen ook nog geen sociale voorzieningen.

Petrus had iets, en dat was “macht”, volmacht om in de naam van Jezus te mogen spreken tot eer van God. Hij sprak met gezag: Sta op en wandel!

Zonder enige ceremonie, geen handoplegging of voorafgaand gebed! Geen show! Enkel enige uitgesproken woorden in de naam van Jezus Christus.

Calvijn stelt zich een belangrijke vraag: Konden de apostelen deze volmacht ten allen tijde gebruiken naar eigen wil? Het antwoord ligt voor de hand, het is het werk van de H.Geest , Hij werkt bovennatuurlijk door wie Hij wil, wanneer Hij wil, en waar Hij wil!

Was de man werkelijk genezen?

7 En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. 8 En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God. 9 En al het volk zag hem wandelen en God loven.Hand.3

Deze lamme begreep dat God hem had genezen, want geen mens, of geneesheer kon zulke dingen doen. Uit dankbaarheid zet hij zijn eerste stappen en gaat samen met de apostelen de tempel binnen om God te loven.

Die man begon een nieuw leven. Vele voeten zag hij passeren die de tempel binnengingen. Zou hij ooit hebben geroepen tot God om ook eens te mogen binnengaan op eigen krachten in de tempel om God te loven en te aanbidden?

Geloofde hij nog in een God van liefde? Welke verlangens leefden in het hart van die man?

Applaus voor Petrus?

12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? 13 De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.

Neen, Petrus wilde geen applaus of geld. Hij zou vandaag zeker niet op TV willen komen als de grote held, Petrus zocht geen eer of sensatie! Hij wees naar God die Jezus verheerlijkte. Als God geneest moet men Jezus de eer geven. Hij wijst naar het standpunt welke men diende in te nemen tegenover Jezus.

WONDERLIJKE GENEZINGEN VANDAAG?

Wat wij voor ogen moeten houden is, dat wij vandaag niet leven in een tijd waarbij dagelijks mensen worden toegevoegd aan de gemeente door de H.Geest. Neen, wij leven in een tijd van grote geloofsafvalligheid door vele dwalingen! ( 2 Thess.2:1,3)Toch geloven wij verder in wonderlijke genezingen, maar ze zijn vandaag uiterst zeldzaam geworden!

Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Het is ontegensprekelijk dat wij leven in de tijd van vele valse profeten, evangelisten of schijnapostelen! Wanneer wij even toetsen aan de Bijbel en met deze hierboven vermelde genezing, dan kunnen wij ernstige verschillen vaststellen.

De genezing van de lamme en nog vele andere voorbeelden gebeurden in normale levensomstandigheden, en onder het geestelijke werk van de Geest. Dus geen georkestreerde organisatie met plaats, datum en marketingprincipes voor de schijnapostelen met de nodige aantrekkelijke shows.

Wat een verschil tussen de apostel Petrus en de verleidende hedendaagse schijnapostels als Benny Hinn, Todd Bentley of een Rick Warren met een doelgerichte misleiding.

Petrus zocht geen eer van mensen, zocht niet om rijk te worden, zocht niet naar macht, werd nooit paus, Petrus stierf uiteindelijk een marteldood!

13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

2 Cor.11

Bijbelgetrouwe christenen zullen al deze misleidingen ontdekken, als ze waakzaam zijn. Een gezonde Bijbelkennis is noodzaak in onze dagen. Deze hedendaagse valse apostelen of gebedsgenezers met hun massabijeenkomsten zijn voorlopers van de komende valse profeet met wereldmacht uit openbaring 13.

ALS JEZUS KOMT

 

clip_image002

 

clip_image004

 

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? 9 Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten,Luc.18

Toen Jezus deze woorden sprak, had Hij Zijn wederkomst in gedachten. Hij wist dat Hij later vrede en gerechtigheid zou brengen op deze aarde. Hij had net gesproken over een weduwe welke haar recht niet kreeg van een onrechtvaardige rechter. Ook vandaag is er een schreeuw naar ernstige en eerlijke gerechtigheid. Jezus leerde dat blijven bidden in vertrouwen tot de hemelse Rechter zeker tot zegen zal worden voor de aanbidder. Geloven en bidden vormen een echt geloofsleven op twee benen.

Daarna haalde Hij de farizeeër en de tollenaar aan die naar de tempel gingen om te bidden. Hij wees daarbij naar een echte bekering met spijt, van de tollenaar, om een echte aanbidder te worden. Daarmede toonde Jezus aan dat er ook voor Zijn wederkomst er een verdeelde geloofswereld zou bestaan uit geloof en schijngeloof.

Geloven in jezelf, is een schijngeloof, enkel blinde filosofie. Geloven dat je beter bent dan een ander, door offers is zelfbedrog.

Geloven in God na een oprecht gebed om vergeving, zo kan men een rotsvast geloof ontvangen. De corrupte rijke tollenaar werd door God gerechtvaardigd op basis van zijn oprecht gebed om vergeving! Door het stellen van de vraag, nog geloof te vinden op aarde, door Jezus, schiep Hij een beeld over “geloven” of “vertrouwen” op God ook in de eindtijd, onze hedendaagse tijd.

Wat bedoelde Jezus met “het geloof”?

Er is een hemelsbreed verschil tussen “geloof” vinden of “het geloof” vinden. Sommige vertalingen schrijven: Zal “dit” geloof in Jezus, nog te vinden zijn bij de mensen. Bepaalde mensen “denken” dat ze een gelovige christen zijn, denken dat ze goed zijn, denken dat ze behouden zijn, door een waterdoop of door gemeenten of kerken te bezoeken. Sommige christenen passen het Bijbels geloof aan, begrensd in een kader van hun eigen denken, en wil. God dienen zoals ze zelf willen.

Let wel: Het Bijbelse geloof is zeer uniek en krachtig.

Hebr. 11:1 Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt, de overtuiging van de dingen die men niet ziet.

Geloven is niets anders dan te leren vertrouwen op wat God eens sprak. God zelf zal het denken van de mens, die wil, veranderen, en Hij geeft zekerheid, zodat er geen twijfel meer ontstaat. (2 Kor.1:22) Vele stervelingen komen nooit aan een perfect antwoord op hun vraag: Welk is nu het echte geloof?

Bijbelgetrouwe Christenen hebben zekerheid over wat ze verwachten. Christenen verwachten de dag van de mysterieuze opname der gemeente. Twijfelaars, en zij die afvielen, worden niet opgenomen! En waarom niet? Omdat men die geloofszekerheid, noch Gods Geest heeft ontvangen.(Rom.8:16). Men blijft twijfelen, en dan ook een twijfelachtig geloofsgedrag.Men gelooft enkel wat men zelf wil geloven, of wat traditioneel werd aangeleerd.

Henoch, een opgenomen geloofsheld!

Hebr.11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen; want vóór zijn wegneming heeft hij het getuigenis gehad, dat hij God behaagde.

Het plots opgenomen worden in de lucht, was gewoon een veranderen van lichaam en woonplaats. Henoch wist zelf niet waarheen hij zou worden gebracht, of wat er met hem zou gebeuren, maar hij liet zijn nakomelingen weten dat ze verder dienden te leven in de de vreze des Heren. Ook wij als christenen weten in feite niet, waar wij plots zullen komen, enkel wel eerst voor de rechterstoel van Christus. Dus zeker niet in het laatste oordeel om veroordeeld te worden, of tussen de doden.

clip_image008

Voor Henoch de vijfde hemel zag, keek Henoch naar gestorven ongelovigen welke voortdurend werden gefolterd. Mensen die slechts hadden vertrouwt op zichzelf, hun eigen kennen en kunnen. Kerkgangers die geloofden in afgoden, zoals de Mammon enz. Die zielen vroegen hem om voor hen te willen bidden!

14 Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. [sela] 15 Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen; Psalm 49

Henoch stierf niet lichamelijk, en kwam ook niet in het dodenrijk!

Henoch is het profetische beeld van de heimelijke opname/opstanding der wedergeboren christenen. Enkel wie zijn vertrouwen stelt op Gods woorden, kan God welgevallig zijn, en God wil ieder mens genadig zijn.

Psalmen 118:8 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

De echtheid van waar geloof, wanneer zie je dat?

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan

vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1Petr.1

clip_image010Ten tijde van de apostel Petrus waren er nog de vervolgingen van de christenen bezig. Er was veel verdriet onder de Bijbelgetrouwe christenen.

Petrus schrijft onder leiding van Gods Geest: Verheugt u daarin… In het geval, dat u verdriet hebt, omwille van geloofsbeproeving in Christus, aanvaard dat. Hier kwam het echte geloof bij de gelovigen tot uiting, of hun vertrouwen op God wel “echt” zou blijken. Toen tijdens de middeleeuwen, christenen (ketters genoemd) op de brandstapels werden gebracht, zongen zij de krachtige Bijbelse psalmen, de toeschouwers konden het niet begrijpen. Dan kon men zien wat echt geloof was. Vandaag is de gruwelijke beproeving van de brandstapel vervangen door de listige welvaart en allerlei wereldse begeerten welke veel afval veroorzaakt.

Koning David zong Psalm 27 in groot vertrouwen:

3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. 4 Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik:

te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.Ps.27

Echt geloof kent een vaste hoop!

20 Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. 21 Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heiligenaam vertrouwen wij. 22 Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Psalm 33

Ware christenen zijn de enige mensen op aarde met een geweldig toekomstperspectief, en zij leren niet te wanhopen. Hun blijdschap overwint telkens hun angst!

Ook vandaag kan en wil de grote meerderheid van het volk niet begrijpen wat “echt” vertrouwen op God betekent! De wereld stelt zijn vertrouwen op de Mammon, goud, geld, aandelen of een tegenwaarde. Doch vandaag stellen wij een groot wantrouwen vast bij de mammondienaars. Men leeft in grote onzekerheid.

Zo’n Bijbels geloof is een ware onvergankelijke geestelijke rijkdom. Beter dan vergankelijk goud, vroeger een tegenwaarde voor geld, of geld in goud.

De toekomst zal echt geloof of “het” geloof bewijzen leert Petrus, bij de openbaring van Christus!

Onze hedendaagse wereldwijde crisis en de christen

Vele berichten kunnen wij lezen en horen door de media, waarbij rampzalige tijden zouden aanbreken. De welvaart die verdwijnt, en oorlog die dreigt…

Het verwekt paniek en angsten. Hoe kan een mens ernaar kijken?

De ongelovige krijgt schrik en maakt zich zorgen. Hij krijgt neigingen tot depressiviteit. Een christen kan nu zichzelf beproeven. Hoe kijkt hij ernaar? Maakt hij zich evenveel zorgen? Helpt zijn Bijbelkennis hem? “Echt” geloven betekent ook: weten wat je gelooft! Weet hij wat God wil in een crisis? Kent hij de profetieën, kent hij de tekenen der tijden?

7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; 8 Zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet. 9 Hij deelt uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid Psalm 112

Een echt christen kan altijd gerust van harte zijn, als hij luistert naar zijn God, en op Hem alleen vertrouwt zoals de Bijbel het leert.

31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus

en gij zult behouden worden, gij en uw huis.hand.16

Biblespace huisgemeenten

https://biblespace.wordpress.com/.

GOD RIEP EENS MOZES

clip_image001

 

clip_image003

 

God riep eens Mozes….maar roept vandaag ieder mens!

Zoals wij ook vandaag zien dat mensen tot waar geloof komen en gehoor geven aan de levende God, zo zien wij in het O.T. dat ook daar God tot zijn volk riep door mensen die God eerst aanraakte en ze verder gebruikte in Zijn Goddelijk plan met Israël en de heidenen. Wij nemen vandaag even Mozes, waarvan God een plan had, van zijn wieg tot zijn dood.

Mozes werd opgevoed aan het huis van de farao op Egyptische wijze, (werelds) en diende na een moord te vluchten om 40 jaar in de woestijn te leven. Gods plan met die man verdween daarom niet.

Exod.2

11 In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeer, iemand van zijn broeders, sloeg. 12 Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. 13 Toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten, en hij zeide tot de schuldige: Waarom slaat gij uw naaste? 14 Deze echter zeide: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht: Voorwaar, de zaak is bekend geworden. 15 Toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden, maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midjan. {} {} {}

Het feit dat Mozes door eigen kracht zijn volk wilde redden uit de hand van de Farao, bracht hem tot vluchten voor zijn leven. Door het recht in eigen handen te nemen liep Mozes een traumatische ervaring op door de moord welke hij pleegde. Hij kon de onrechtvaardige wereld van toen niet aan.

Het werd voor hem wellicht de grootste teleurstelling van zijn leven.

Ieder kan wel eens nadenken over zijn grootste teleurstelling welke hij heeft meegemaakt in zijn leven, en wat gevolgen dit heeft gekregen, of nog kan hebben.

Mensen hebben soms goede bedoelingen, en willen de wereld veranderen door eigen kracht en wijsheid, soms door politieke kracht, doch als God het niet doet, zal de mens het nooit kunnen. De mens kan geen vrede brengen in deze wereld, overal is er oorlog, van tussen ouders tot tussen naties! De mens is enkel in staat een wapenstilstand te maken, zoals in 1918 voor 20 jaar!

De brandende braamstruik.

Een wonderlijk verschijnsel of gebeuren trekt de aandacht van Mozes, na 40 jaar leven

in ellende. Hij hoort het spreken van de Engel des Heren, en verbergt zijn gelaat.

Wanneer eens de mens door iets in zijn leven komt stil te staan, en dan even wil luisteren naar God, dan gebeuren er grote wonderen.

God roept Mozes : Mozes, Mozes. Wanneer God de naam tweemaal roept heeft dit een betekenis.

Het betekende hier voor Mozes dat God hem genadig was.

Wanneer de naam door God tweemaal werd uitgesproken, dan was de eerste roep de oude Mozes en de tweede maal, de nieuwe Mozes, na het schenken van Gods genade!

Jezus noemde Judas nooit zijn naam tweemaal achtereen!

10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israelieten, uit Egypte te leiden.

11 Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israelieten uit Egypte zou leiden? Exod.3

In de woorden “wie ben ik” lezen wij hoe enorm deze Mozes is veranderd. Van wereldse adelijke prins tot slaaf. Nu pas kon God hem gebruiken.

Wij zien ook dat de gevolgen van de moord ook bij Mozes een nasleep heeft gehad. Mozes werd nederig gemaakt, en boog zich over zijn zonde.

12 Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed

gaat vooraf aan de eer. Spreuken 18

Jesaja 57

15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. {}

Wanneer de mens tot inzicht komt hoe zondig hij wel is, dan is de tijd aangebroken dat hij ootmoedig word, en dan komt er pas eer leert God.

Pas wanneer een mens klein word in eigen ogen, kan hij zien en begrijpen hoe groot God wel is.

Mozes diende de les te leren dat strijden in zijn eigen kracht, kennen en kunnen, tot teleurstelling leidt, en dat slechts een strijden in vertrouwen op God zegevierend is.

Mozes werd de grote geestelijke leider van zijn volk.

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen? 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! Exod.3

Mozes had nu begrepen dat hij in eigen naam of eigen autoriteit, die hij vroeger had, niet meer kon optreden. Het oude is voorbij. Wanneer iemand tot geloof komt, dan speelt zijn status of zijn beroep geen enkele rol meer in de samenkomst van de gemeente, al kwam de koning tot geloof.

Hij wist van al de afgoden van Egypte de naam, doch nu van zijn eigen volk, wist hij het niet.

“Ik ben die er altijd ben geweest”! ( de eeuwige ) De God van Abraham, Isaac en Jacob!

Hebr.13 8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Het betekent eigenlijk : Ik ben diegene die u altijd het meeste nodig zult hebben!

Als een mens iets nodig heeft om gelukkig te kunnen leven, dan is het zijn Schepper!

1 Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de HERE is u niet verschenen?Exod.4

Mozes dacht opnieuw aan vroeger, zijn volk had hem niet aangenomen. Maar nu? Zullen ze nu wel willen luisteren?

Mozes diende nu te leren vertrouwen op God. Dit is de grootste verandering in het leven van een mens, dat hij anders gaat leven en beleven! In alles wil hij afhankelijk zijn van zijn Schepper, en kan Hem leren kennen enkel door Jezus.

Mozes zou nu gaan optreden, niet meer in eigen kracht, maar in de naam van de levende God! Zoals christenen enkel “in de naam van Jezus”

2 En de HERE zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf.

3 Daarop zeide Hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte.

4 Maar de HERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast en zij werd een staf in zijn hand.

God kende het volk, ze moesten wonderlijke tekenen zien. Ook Mozes diende te ervaren dat God met hem zou zijn. De staf van Mozes zou een beeld worden van zijn macht in de naam van zijn God! Het werd de staf van God.

Mozes diende de slang bij de staart te nemen. Dit was de gevaarlijkste plaats om gebeten te worden. Normaal nam men de slang altijd bij de kop!

Dit toonde aan dat slecht het aanraken voldoende zou zijn, om het kwaad te overwinnen. Handelen in geloof doet wonderen.

6 Wederom zeide de HERE tot hem: Steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaats, sneeuwwit.

7 Daarop zeide Hij: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok, zie, zij was weer geworden als zijn overige vlees. {}

8 Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft.

Dit is een prachtig beeld van de zonde welke is vergeven. Melaatsheid is beeld van de zonde. Alleen God kan de zonde van de mens vergeven.

Zo komt duidelijk naar voor, dat God de mens totaal kan veranderen. Het leven van een mens kan volledig diepgrondig in denken veranderen. De principes van God worden geleidelijk overgenomen.

Wanneer men weinig of geen verandering bij christenen ziet, dan begint men te twijfelen aan zulke mensen. Aan de vruchten kent men de boom!

Het volk zou zien dat Mozes een ander mens was. Dat was ook een teken voor het volk. Mozes was niet meer die weggelopen moordenaar.

Hij is een dienstknecht van God geworden! Van moordenaar tot heilige!

Een laatste wonderlijk teken

9 En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren, dan zult gij Nijlwater nemen en uitgieten op het droge, en het water dat gij uit de Nijl neemt, zal bloed worden op het droge. 10 Toen zeide Mozes tot de HERE: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong.

11 Maar de HERE zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE?

De Nijl was oorzaak van de welvaart in Egypte. De Nijl werd zelfs aanbeden!

Dit was een beeld van macht in staat om een ganse natie ten gronde te richten, hoe groot en machtig en rijk ook de Farao was. De Farao voorbeeld van de komende wereldleider waar men naar streeft, de antichrist.

Wie niet wil luisteren naar God, kan alles verliezen wat hij heeft! Mensen moesten beseffen dat ze zeer afhankelijk zijn van de levende God in alles.

De economische welvaart zou ook een hinder zijn dat de Farao, de Israëlieten niet zou loslaten. Goedkope werkkrachten, slaven, en grote winsten, kennen ook een einde! De wereldse macht van het geld staat tegenover de almacht van God.

Mozes was een mens als wij.

– Mozes werd door God gebruikt ondanks alles

– Mozes leerde het verschil in eigen kracht of in Gods kracht

ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

 

clip_image003

 

DE DAGEN VAN NOACH

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt.24

De Heer Jezus heeft de tijd van Noach gebruikt om deze te vergelijken, met de kwade tijd die vooraf gaat aan Zijn wederkomst op aarde! Wij gaan eens zien of onze dagen wel al te vergelijken zijn met de tijd die Jezus had bedoeld.

Wij gaan zien in hoeverre onze verantwoordelijkheid voor ons behoud invloed heeft op ons geestelijke en dagelijks leven.

Zijn wij op Zijn komst voorbereid? Is er een verlangen of Is men onverschillig geworden als Esau? Esau, die zijn toekomstige dubbele erfenis verloor, door een wereldse gezindheid, waarbij ook lekker eten en drinken veel belangrijker was in zijn ogen! Onze erfenis is het eeuwige leven! (Col.3:23,hebr.9:15)

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week…

View original post 1.638 woorden meer

OP REIS ?

 

OP REIS?

 

NOG EEN ZEER KORTE TIJD, EN HIJ DIE KOMT, ZAL KOMEN EN NIET UITBLIJVEN. Hebr.10:37

 

REIZEN

 

In de tijd dat er nog slaven waren in de V.S., zei iemand tegen zo’n negerslaaf na het overlijden van zijn meester: “ Tom, ik hoop dat je meester nu in de hemel is”.

Het antwoord van Tom was heel eenvoudig. De neger zei zonder enkele vorm van verbittering: “ Ik ben bang dat hij daar niet naartoe is gegaan, want ik heb hem daar nooit over horen spreken. Als mijn meester van plan was op reis te gaan, was hij al weken van tevoren bezig met de voorbereidingen. Maar nu heb ik nooit gemerkt dat hij zich klaar maakte voor de reis naar de hemel”. In de woorden van deze eenvoudige neger ligt een diepe waarheid. Het is helemaal niet moeilijk je gereed te maken voor de hemel: we moeten dan Jezus als Redder aannemen, en Hem zien als de weg daarheen. De Heere Jezus heeft van de hemel gezegd dat het een plaats is met veel verblijven. Hij is er heengegaan om voor elke gelovige een plaats klaar te maken. Anderzijds is er ook een andere plaats, een poel van zwavel en vuur, een soort tweede dood, dit is voor hen die leven en geen rekening houden met de God van Israël, misschien wel veel reizen, maar De grote reis vergeten!

Jezus beloofde gauw te zullen komen om alle ware gelovigen op te halen, bent u, die dit leest ook klaar voor deze reis?

ER STAAT GESCHREVEN

JEZUS EN DE DUIVEL.

clip_image002

 

1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. Matth.4

De duivel, Gods oproerling en rebel, zelf gaat Jezus inspireren tot actieve opstandigheid, tegen God de Vader.

Satan is uit de hemel gevallen, en in de context van Jesaja’s (14) schrijven, vinden wij de ondergang van Babels koninkrijk! Hij gaat nu een eerste aanval richten op de gedachten en de wil van Jezus als mens. Hij probeert Hem te misleiden en af te leiden, opdat Gods koninkrijk er niet of nooit meer zou komen! Gods plan is een nieuwe schepping met nieuwe mensen.

Dit is wat ook vandaag gebeurt met de christenen, velen worden listig misleid en getoetst, om uiteindelijk de echte blijde boodschap en de opdracht die ze kregen te verzaken, en op te geven: Het helpen bouwen aan Gods koninkrijk. (1 Petr.2:5)

Laat niemand zich laten verleiden tot het herstellen van een religieus Babel, door een wereldse georganiseerde eenheid van allerlei kerken, denominaties en allianties! De satan sticht vandaag zijn wereldkerk, een religieus netwerk.

Jezus roept hard vandaag: Gaat uit van haar…Openbaring 18:4

Indien Gij Gods zoon zijt… bewijs het dan!

Iedere religieuze die de godheid en het zoonschap van Jezus aanvecht of verloochend is zeker een kind van de duivel. Wie niet gelooft kent het principe van, “eerst zien, dan geloven!” De satan wilde Jezus ten val brengen, en ieder mens die Jezus als zijn verlosser heeft of zou aannemen.

44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.Joh.8

De eerste verleiding kwam op een zwak moment.

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

De satan speelt in op moeilijke omstandigheden van Jezus, Jezus kreeg terug honger, dat was Zijn lichamelijk, zwakste moment! Het noodzakelijke dagelijkse brood voor de mens, zijn inkomen, zijn job, is hier een element dat zeer gevoelig ligt.

De satan maakt misbruik van de mens met allerlei lichamelijke noden en behoeften!

Jezus, had nu die macht om de stenen tot broden te scheppen, Hij deed het niet, want dit was niet zijn opdracht noch Zijn wil! Jezus zou het woord van Zijn Vader niet breken welke sprak: 19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.Gen.3

Aanbod van satan: Weelderig en succesvol kunnen leven op aarde, zonder hard te moeten werken, dat was satans subtiel voorstel, vroeger en nu! (2 Thess.3:11)

Zijn trawanten zouden de mens inspireren tot uitvindingen.

In God geloven, is op Hem vertrouwen, van Hem afhankelijk willen leven.

God zorgt voor ons dagelijks brood, ons inkomen en al onze menselijke behoeften.

Hoeveel christenen zullen Christus verloochenen, of vaarwel zeggen, als hun job, hun dagelijks brood in gevaar komt? Hoevelen willen de nadelige gevolgen dragen dat ze werkelijk christen zijn, en de Heer willen volgen? Gevangenis? Spot? Vroeger, de brandstapel, waar de christenen psalmzingend opgingen.

2 Tim.3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Wie niet gelooft, bidt noch dankt voor zijn dagelijks brood, hij vecht, betoogt, en wordt agressief. Jezus, leerde zijn discipelen te bidden tot de Vader voor hun dagelijks brood. Je mag God altijd op zijn woord nemen!

Jezus, wist dat Hij die beproevingen zou krijgen. Adam was gevallen door de verleidingen, en de leugens van de satan, zo kwam de wereld onder Gods toorn.

Het antwoord van Jezus aan satan kwam telkens uit de Bijbel, het geestelijke zwaard voor de strijd! (Deut.8:3).

4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Hieruit blijkt dat de ongelovige mens of traditie-kerkganger, slechts denkt aan zijn tijdelijk aards bestaan. Het aardse, het stof, het materiële, waaruit hij werd geschapen.

De mens heeft twee soorten van voeding nodig.

Het voedsel voor zijn lichaam, maar ook het voedsel voor zijn geest.

“Er staat geschreven” maar men wil het niet lezen of geloven!

Dit is de ondergang van onze ongelovige hedendaagse wereld. In de plaats daarvan komt Gods koninkrijk! Vandaag zien wij in ons eigen welvarend land van Bel (België), waar zoveel mensen moedeloos leven, teleurgesteld en in verdriet. De menselijke geest kan leed, angst en zorg niet meer verwerken, er is geen geestelijke kracht, en men wil uit het leven stappen, denken een einde temaken aan alle ellende!Helaas!

De mens heeft gezond geestelijk voedsel nodig, geen filosofie, want zeker vandaag zijn de beproevingen voor ieder mens soms van zeer ernstige aard, op zijn werk, in zijn gezin, zijn gezondheid, en in de ganse heidense samenleving. Jongeren uit echtscheidingen, hebben een tekort aan normale opvoeding, ze hebben een heropvoeding nodig, omdat ouderen faalden, en de waarheid van Jezus verwierpen.

Wie uit de Geest is geboren, verlangt naar dat geestelijke voedsel, dat blijdschap en kracht verwekt! Dit voedsel is Gods woord. Maar als je geest honger heeft, en het wil geen manna eten, dan verdwijnt vroeg of laat de menselijke levenslust.

Christenen krijgen spontaan honger en willen geestelijk voedsel!

Honger komt toch vanzelf, ook de honger naar geestelijk voedsel voor een wedergeboren christen komt ook spontaan!

Christenen die een tekort hebben aan geestelijk voedsel, of geen honger hebben, zijn zwak en worden verleid. Ze zijn niet in staat om onderscheid te maken, om dwalingen vast te stellen. Ze hebben geen verlangen meer naar de wederkomst van Jezus, of ze geloven er niet meer in. Ze gelijken op Esau, en een vriendenkring met eten en drinken is genoeg. En men loopt van de ene gemeente naar de andere, zoekende naar zelfbehagen, een consumentengedrag.

De eerste verleiding van satan bij Jezus mislukte.

De eerste knieval van het christendom lag in het ontvangen van wereldse macht, geld, onroerend goed, rijkdom, sociale verbetering dit alles, door een verleidende schijnchristelijke keizer, Constantijn. Het werd een heidens wereldwijd schijnchristendom, en het nieuwe Babel was geboren en kreeg beeldvorming! Er bleef nog een klein Bijbelgetrouw kuddeke over dat verder door de schijnchristelijke keizer werd vervolgd. (Luk.12:32)

Een tweede verleiding: Springen van de tempel

6 Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.Matth.4

Hier werd een ander type van verleiding gebruikt. De satan doet zich voor als een engel des lichts. De satan heeft een goede Bijbelkennis, en weet wat God wil.

“Indien gij God zoon zijt” en hij haalt nu een Bijbeltekst aan:

9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; 12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Psalm 91

5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.Matth.4

De tweede verleiding: een misbruik en een verdraaien van Gods woorden

Het gaat nu om een ongepast vertrouwen op God, met uitschakeling van het menselijk gezond verstand. In feite is dit nu echt God uitdagen!

Spring… neem nu een roekeloos blindelings vertrouwen, God zal u redden! Hij zal twee engelen sturen om u te beschermen, want gij rekent op uw God! Dit duivels principe dat hier werd toegepast is dodelijk voor het geloofsleven, het is sektarisch!

Drink maar slangengif, je zult niet sterven, maar je moet geloven!

Dergelijke satanische misleidingen zijn er door misbegrip vandaag nog. Onlangs stierf er een voorganger op deze wijze.

Jezus antwoordde: Je zult God niet verzoeken of uitdagen!

Je zult God niet uittesten!

Het verschil tussen vertrouwen op de Here en Hem verzoeken is wel groot.

Het verstand uitschakelen is een zeer groot gevaar! Wie aan Yoga doen of nu nieuwe meditaties volgt, loopt groot gevaar!

Denk aan niets is het listige meditatieprincipe! Mt 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Een derde verleiding:wereldmacht

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

De satan wijst op zijn verkregen macht op aarde, en Jezus spreekt dat niet tegen, omdat dit een tijdelijke toestand is tot Zijn wederkomst! Wie vandaag de satan dient, en de ongerechtigheid nastreeft, krijgt goede posities, rijkdom en macht op de wereld! Velen verkopen hun ziel aan de satan voor werelds succes en ze aanbidden hem!

Hier is een deal voorgesteld, via ogenschijnlijk voordeel, lokaas met een haak erin, zoals men vis vangt! De satan wil een listig compromis. Hij wil aanbidding, dit is zijn doel!

Dit is waar hij deze wereld wil naartoe brengen, onopvallende satansaanbidding en zal een wereldvrede aanbieden via de antichrist of valse Messias!

Israel zal zich politiek laten verleiden om vrede te krijgen!

Schijnchristenen laten zich ook verleiden, door hun eigenzinnigheid:

15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.1 Joh.2

Ga weg satan! Zei Jezus en de winnaar was hier nu gekend. De satan moest vertrekken! Hij had geen keuze!

Zalig de Bijbelgetrouwe christenen want ze zullen de aanbidding van de satan, het paganisme in glorie, op aarde en in Jeruzalem niet meemaken!

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

 

 

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

 

 

clip_image002

 

Hoe wonderlijk kan de kracht van een belofte aan de levende God wel zijn. In de Bijbel vinden wij voorbeelden, die ons verstand echt kunnen laten stilstaan. God luistert wel naar mensen die hun vertrouwen op Hem willen stellen. God is niet bezig met mensen die geen tijd hebben of willen maken voor Hem. God is niet doof of blind, God slaapt niet, maar God is en wil bezig zijn, met die mensen, die Hem echt zoeken. De profeet Jesaja riep destijds het volk op om God persoonlijk te vinden:

Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

In de Bijbel staan mensen die dit hebben ervaren, en ook vandaag zijn er nog tal van mensen die wonderlijke belevenissen in hun leven hebben ervaren.

God zelf gaf de mensen de spelregels aangaande het beloven van een gelofte aan Hem. Er zijn natuurlijk ook waardeloze geloften, zoals bv. Ik zal niet meer roken! Zeer belangrijk voor hen die God op een bijzondere wijze willen benaderen en van Hem een wonderlijk handelen willen zien. Lees.Num.30.

HANNA DEED EEN GELOFTE

1 Sam.1 10 En bitter bedroefd bad zij tot de Here en weende

zeer. 11 Toen deed zij een gelofte en zeide: Here der heerscharen,

indien Gij werkelijk naar de ellende uwer

dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd

niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd

een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die

voor zijn gehele leven de Here geven en geen

scheermes zal op zijn hoofd komen.

12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des

Heren, lette Eli op haar mond;

13 En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar

lippen zich bewogen, maar haar stem niet te

horen was, dacht Eli, dat zij dronken was.

14 En Eli zeide tot haar: Hoelang zult gij u als een

beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes

kwijtraakt. 15 Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik ben

een diepbedroefde vrouw; wijn noch bedwelmende

drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart

uitgestort voor het aangezicht des Heren.

16 Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige;

want door grote zorg en smart gekweld heb ik

zo lang gesproken. 17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God

van Israel zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt.

clip_image004Hanna was een bedroefde vrouw, welke geen kinderen kon krijgen, ze werd er nog om bespot ook. Ook vandaag zijn er nog tal van vrouwen waarvan God de moederschoot heeft toegesloten. Voor velen een verlangen om toch maar kinderen te kunnen krijgen. Hoewel de wetenschap vergevorderd is, blijven er nog velen kinderloos en ervaren niet het geluk om zelf moeder te kunnen worden. Hanna was ook zo’n geval. De naam Hanna betekent genade of bevallige, en zij werd toch de moeder van de grote profeet Samuel.

Wat was haar gelofte aan God?

In die tijd kon men bij zulke gevallen, menselijk gesproken ook helemaal niets aan zo’n situatie veranderen. Zo moeten wij begrijpen, dat ook vandaag nog allerlei situaties zich kunnen voordoen, waarbij de mens machteloos staat, tenzij God ingrijpt.

Ook Jezus wees zijn discipelen erop dat er maar één middel was: vertrouwen op God zoals de Bijbel leert. ( Geen nutteloze, rituele of kerkelijke voorgeschreven gebeden)

Mt 17:20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

De berg staat hier symbool voor een enorm groot probleem. Jezus leerde dat geloof bergen kan verzetten. God is een God van wonderen, wie in Hem niet wil geloven moet dan ook geen wonderen verwachten. Mozes stond ook machteloos voor de zee, toen de farao hem zou vermoorden, maar God greep in!

God was haar laatste hoop!

Hanna geloofde in wonderen, en God was haar genadig. Zij beloofde haar kind na bepaalde tijd aan Gods dienst af te staan, als ze toch maar een zoontje mocht baren!

Hanna was bitter bedroefd, depressief en weende. Wat maakte ze dagelijks al niet mee in dit samenwonen met haar man Elkana, en met die tweede vrouw Peninna. Deze Peninna had wel veel kinderen. Vandaag zijn er veel mensen met verdriet omwille van een probleem waarbij je machteloos staat.

Wij lezen dan : 6 Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de HERE haar moederschoot toegesloten had.

Hanna werd voortdurend gekwetst, omwille van haar onvruchtbaarheid. We mogen werkelijk zeggen dat Hanna het niet meer zag zitten! Hoevelen zitten niet in hetzelfde schuitje als Hanna?

Haar man Elkana wilde haar troosten met liefdevolle woorden: 8 En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen?

De liefdevolle en troostende woorden van Elkana hielpen niet. Hulpverlening met woorden en veel gesprekken tonen aan dat dit ook niet altijd doeltreffend is.

Die toestand bracht haar in de tempel in de stilte bij God, en zij bad met hart en ziel, vol vertrouwen als God het wilde kwam er een oplossing.

Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Hopeloze toestanden doen de mens gezonder denken.

De gelofte die ze deed, gaf haar buitengewone kracht, nieuwe hoop, en andere gedachten, goede gedachten door te vertrouwen op God. Deze gedachten hadden een diepgrondige weerslag op haar lichaam. ( Ik verwijs naar de vorige Bijbelstudie)

Na haar gelovig gebed, sprak God tot haar door de tempelpriester Eli:

17 En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israel zal u geven, wat gij van Hem gebeden hebt. 18 Daarop zeide zij: Uw dienstmaagd moge uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer.

Haar gezondheid verandert onbegrijpelijk snel, ze verlaat met volle moed de tempel en ze krijgt opnieuw honger! Haar depressie verdwijnt op een uiterst korte tijd. Wat leerzaam is dit niet ook voor ons, wanneer wij ons laten overweldigen door zorgen en angsten voor de toekomst en vele andere dingen.

Het is best begrijpelijk dat ons land zo vele depressieve mensen telt, men zoekt God niet meer, en wil het allemaal zelf oplossen in overmoed! De resultaten spreken voor zichzelf.

God dacht aan Hanna! Hij wil ook denken aan u!

19 De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des HEREN; daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de HERE aan haar,

God dacht aan haar, wanneer ze seks had met haar man. Het was haar belofte! Nu hoopte ze op haar God. Zoveel menselijke liefde was reeds in dit gezin bedreven, maar het bracht geen nieuw leven, het bracht groot verdriet en telkens een teleurstelling voor Hanna. Doch wanneer God aan de mens denkt, die Hem zocht met hart en ziel, daar ontstaat een nieuw en vreugdevol leven. Hanna mocht Gods zegen ervaren van haar gelofte. Samuel werd geboren, wat een nooit geziene vreugde zal dit zijn geweest voor deze vrouw Hanna.

Hanna zong: 1 Daarna zong Hanna een loflied voor de HERE: “Wat heeft de HERE mij blij gemaakt! Wat een kracht heeft Hij mij gegeven! Nu kan ik vrijuit tegen mijn vijanden spreken, want de HERE heeft mij verlost. Wat een vreugde!

God laat zich ook vandaag nog steeds vinden, wie zou nalaten Hem te zoeken, terwijl deze wereld oordeelsrijp is geworden. Terwijl onze wereld een zondvloed kent van problemen en hopeloosheid.

Hoeveel verdriet moet er nog komen eer de zondige mens God zal zoeken?

Zijn geloften nog wel voor onze tijd?

Wij moeten beseffen dat God niet aan tijd is gebonden, Hij is eeuwig en Hij verandert niet, Hij is niet als zijn geschapen mens! Inderdaad,een gelofte is als een krachtig gebed, en dit is er ook nog voor vandaag. Een gelofte is ook als een soort van opoffering. Wij moeten niet vrezen een gelofte te doen, maar we moeten ze wel zeker nakomen. Gods beloften blijven, en God blijft Zijn beloften getrouw.

Ps 105:3 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich.

WEE U FARIZEEEN!

clip_image001

 

 

Wanneer wij deze vloek, een uitspraak van Jezus Christus even overdenken, dan kan men zich niet ontdoen van wat er zich allemaal voordoet ook in onze dagen. Kerkleiders en mensen die zich op dezelfde wijze gedragen als de oude farizeeërs ten tijde van Christus! Deze Farizeeërs en Sadduceeën waren in ere en in aanzien bij het Joodse volk. Ze hadden merkwaardig veel gezag en waren rijk. Laten wij onderzoeken waarom Jezus zo bijzonder streng waarschuwde voor schijnheiligheid. Jezus waarschuwde ook voor onze tijd, waarbij allerlei subtiele dwalingen, en vals geloof, vele mensen zullen misleiden, en waarbij ook religieuze mensen, met goede bedoelingen verloren zullen gaan voor de eeuwigheid. Wat deden de farizeeën, gisteren en vandaag?

 

clip_image004

6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering.7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende:8 Dit volk eert Mij met de lippen,

maar hun hart is verre van Mij. 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.Matth.15

Jezus maakt ons duidelijk dat de Bijbel geen gewoon boek is, maar onder inspiratie van Gods Geest, geschreven is door mensen. Het is het bijzonderste communicatiemiddel tussen de levende God en de mens. Er gaat een bepaalde kracht vanuit, die de mensen broodnodig hebben. Deze kracht kan nieuw leven brengen voor de mensen, die dat oprecht willen. Waar Gods woorden in goede aarde vallen, in een openhartig hart, daar komen vruchten uit voort, die van God zijn; dat is pas Godsvrucht, vruchten van God en niet van een zondig mens, maar door een mens heen. Traditie of overlevering, is een zondige occulte kracht van een gewoonte, waarbij de mens bijna niet meer diep nadenkt. Zo kwamen er andere boeken, zoals de Babylonische Talmoed, met kwaadsprekerij over Jezus,en andere mondelinge tradities, geboden van kerkmensen. Later deed zich hetzelfde voor bij de afgevallen christenen, kerkboeken, dogma’s, missaals, catechismussen! enz. Laat niemand zich toch misleiden!clip_image008

Over die Farizeeën werd er geprofeteerd door de profeet Jesaja. Dit soort van mensen zouden bidden, een bidden uit traditie, met lange traditionele gebeden, voorgeschreven gebeden, die leiden tot traditionele afgoderij! Dat soort bidden is niet oprecht, het is een misleidende traditie, zoals men een kind een gedicht aanleert. Het is geen bidden met hart en ziel, en zeker niet in Geest en in waarheid; niet geestelijk.

Al dit soort van godsdienst is waardeloos, het is volgens eigenzinnige geboden van mensen. Ook de Romeinse soldaten, lazen verplicht gebeden op de zondag voor hun zonnegoden! Ze gingen in groep de straat op om hun goden te eren. Bv: Mars, hun oorlogsgod, vandaar…Mars eren…Marsjeren! En later kwamen er de Romeinse processies.

JEZUS, AFGEWEZEN DOOR DE FARIZEEÊN

22 Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. 23 En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David?24 Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. 25 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. Mat.12

Farizeeën waren mensen die het Goddelijk gezag van Jezus niet wilden erkennen; Zo zijn de mensen die het gezag van het nieuwe verbond in de Bijbel verwerpen, mensen die Jezus niet persoonlijk kennen of willen leren kennen. Ze zorgen voor hun eigengemaakte mysteriegodsdienst. Ze maakten een ander beeld van Jezus voor het volk, ze schilderden Hem af niet als de zoon van God, maar als een magiër, een satanist! Hij komt terug om te regeren als de “Zoon van David” in gerechtigheid, een wereld zonder rijk en arm.

Jezus kende hun kwade filosofie, en wees hun erop dat hun einde aanstaande is. Nog een tijdelijke heropleving met een Babylonische wereldkerk, van allerlei soorten van farizeeën komt er nog, door de nakomelingen van die farizeeërs, welke blijkbaar de wereldmacht willen nemen. Het einde van de oude en de moderne farizeeën is op komst! Gerechtigheid komt er zeker, heb wat jaren geduld!

2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

BIDDEN ALS FARIZEER OF OPENHARTIGE ZONDAAR?

10 Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër de ander een tollenaar.11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten.13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.Luc.18

De farizeeër is hier de mens die zichzelf goed en eerlijk vindt. De farizeeër dacht dat hij veel beter was dan de dief, de rover, de echtbreker, enz. Ogenschijnlijk dacht het volk dat die vooraanstaande mensen voorbeeldig en godvruchtig waren, maar niet alles komt aan het licht! Doch zonden verbergen voor God is voor iedereen onmogelijk. Voor de farizeeër was het een traditionele lofprijzing van, en voor zichzelf, een eigengerechtigheid. De farizeeër bad niet tot God, maar eerder tot en in zichzelf, beroepsmatig! Zo iemand is een onveranderd mens, gebleven zoals hij is geboren! Daarom sprak Jezus tot Nicodemus, dat hij opnieuw geboren diende te worden.

clip_image010

 

De tollenaar, de belastingcontroleur, door het volk afgewezen als een echte zondaar, fraudeur, bedrieger kwam ook voor Gods aangezicht in de tempel, niet te dicht want hij was bevreesd voor God. Hij was tenminste eerlijk met zichzelf! Hij wist dat hij handelde zonder rekening te houden met God. Hij vroeg eenvoudig vergeving, en kreeg die. Het gebed van de tollenaar kwam uit zijn hart, dat spijt en berouw had. God zag dat het berouw echt was. Dat was een keerpunt, bekering, in zijn leven!

Die tollenaar was een kind van God geworden, niemand wordt als kind van God geboren! Hij werd door God gerechtvaardigd. De farizeeër bleef een onbekeerde farizeeër, een verloren ziel, een blinde wegwijzer, ook al stond hij dagelijks in de tempel.

GODSDIENSTIGE HUICHELAARS, TONEELSPSPELERS, SHOW!

1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.Luc.12

Huichelarij was typisch een zonde en een kenmerk van de farizeeërs. Steeds in het verborgene maakten zij boze plannen. Doofpotmentaliteit was alledaags. Zij lagen tevens aan de basis van de moord op onze Heiland en redder, Jezus. De eerste ware christenen waren dan ook de eerste onschuldige slachtoffers. Jezus had zijn leerlingen het volgende geleerd: Matth. 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Mattheüs 6:5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

Let op het uiterlijk vertoon als zulke mensen in het openbaar verschijnen. Bedenk vandaag de schijnheilige processies, ontstaan uit de afgoderij van de Romeinen! Mensen als de farizeeën willen opvallen en de aandacht naar zich toetrekken. Moderne farizeeërs hebben een groot verlangen om op TV te mogen komen, eer te ontvangen. Jezus kende al het lot van dit soort mensen, zulke mensen krijgen een nieuw verblijf, een nieuwe duistere wereld: de hel! Mattheüs 23:33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Mattheüs 23:14 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.

De farizeeërs hadden grote invloed op het volk, en konden dit gebruikten in hun eigen persoonlijk belang. Hun lange gebeden waren slechts een masker, iedereen dacht aan vroomheid, doch hun bedoelingen waren om op sluwe wijze een soort vergoeding te krijgen voor hun zogenaamde godsdienstige liturgische prestaties! Men verwachtte dus “geestelijk” afgedwongen giften. Het bedriegen van hun medemensen , leek bijna een normale kostwinning. Bij de overspelige vrouw, waren zij de eerste pornokijkers in levende lijve, en dan maar beschuldigen!

Niemand mag huichelen, toneelspelen, voor de ogen van Jezus !

Huichelen is zeer gevaarlijk!

42 En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit.43 En Hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. 44 Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.Marc.12

Deze arme weduwe kreeg eerbied van Jezus, haar naam werd niet vermeld. Haar twee koperstukjes, waren in Gods ogen nu als goud!Gods rekenmachine telt op een andere manier dan de hedendaagse computers.

Gods rekenmachine telt rechtvaardig! Als Jezus op aarde zal komen regeren zal wellicht deze telmachine of weegschaal worden gebruikt, een weegschaal in gerechtigheid.

Micha 6: 11 Zou Ik rechtvaardig zijn bij een weegschaal

der goddeloosheid en bij een buidel vol valse gewichten?

clip_image011

EEN GEMEENTE IS GEEN HOBBYCLUB!

clip_image002

 

 

clip_image004

 

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Wanneer de apostel Paulus deze woorden schreef, had hij in gedachten, dat men als christen zijn opdracht en zijn leven zou instellen in dienst van de Heer uit dankbaarheid. Het is enkel genade iets te mogen doen in Zijn gemeente.

Hij bedoelde niet dat men zijn baan of hobby diende op te zeggen, en al zijn bezit aan een kerk of gemeente zou geven. Hij bedoelde dat men zijn levenswijze en denken zou veranderen, en Hem op de eerste plaats te stellen. Op die wijze zou men een offer van zelfverloochening brengen. Dat offer was en is dat men zijn wereldse principes en levenswijzen zou prijsgeven, en de bijbelse normen van Jezus Christus zou aanvaarden.

Men kan telkens de vraag stellen : Jezus, wat wilt gij dat ik doe?

Om dat te kunnen, dient het denken van de mens grondig te veranderen.

Wanneer het denken gaat veranderen dan gaat ook zijn handelen anders worden.

Voorbeeld.

Het brengen van het evangelie kan soms een offer of een inspanning betekenen.

Zo vroeg Paulus aan Timotheus om zich te laten besnijden ter wille van de Joden, om geen hinder te vormen bij het brengen van het evangelie!

Dit is geen wereldgelijkvormigheid, maar wel een aanpassing omwille van de verloren Joden. Joden luisterden niet naar andersdenkenden of heiden.

Jezus wil dat ons leven en gedrag veranderd en niet verder werelds is.

In de wereld zoekt men eer voor zich te ontvangen, men verwacht groot applaus. Als christen gaat men zoeken opdat de mensen de eer aan Jezus zouden geven.

Voor de wedergeboorte ging men zoeken om te bevorderen op de sociale ladder van onze maatschappij. Als christen verdwijnt dat verlangen om in aanzien te komen hier op aarde. In de wereld staat ook genot meestal op de eerste plaats. ( 2 Tim.3:4).

Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Ook de apostel Paulus zag zijn medewerkers afvallen, zoals wij dat vandaag ook kunnen zien.

2 Timotheüs 4:10 Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.

Bij een Bijbelverklaring staat dat Demas de geestelijke strijd niet verder wilde, en deserteerde voor een aangenamer leven met meer geld, feestjes en allerlei genot.

In hoeverre doen christenen hetzelfde nog als in de wereld?

Vandaag dringt de wereld helemaal door in de christengemeenten op geniepige wijze.

De wereldse muziek dringt door met opzwepende goddeloze klanken. Jonge christenen getuigen zelf dat ze hun cd’s met wereldse popmuziek met ongezonde inslag enkele jaren geleden dumpten.

Evangelisatiestrijd.

Men wil vandaag de blijde boodschap brengen op een wereldse wijze. Je kunt het vergelijken met een bedrijf. Men gaat streefcijfers nalopen, succes, een kunstmatige gemeentegroei. Welke gemeente groeit nu het snelst? Men “denkt” hoe groter hoe meer zegen. Men vergeet dat het naamchristendom ook heel groot is geworden, een crimineel instituut, maar ook een dode kerk is geworden waar men Gods geest niet terugvindt.

clip_image006

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus staat te kloppen aan de deur van Zijn eigen gemeente of kerk. Hij zoekt nu persoonlijk of er nog iemand persoonlijk wil luisteren naar Hem, naar Zijn woord, de Bijbel.

Ook Israel, ons als voorbeeld werd gelijkvormig aan de wereld. 1 Sam.8

4 Daarom kwamen alle oudsten van Israel bijeen; zij gingen naar Samuel in Rama

5 en zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen; stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volken.

6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel, en hij bad tot de HERE. 1 Samuel 8

18 Te dien dage zult gij jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt, maar de HERE zal u te dien dage niet antwoorden.

19 Het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren en zij zeiden: Neen, toch moet er een koning over ons zijn; 20 dan zullen ook wij zijn als alle andere volken; onze koning zal ons richten, voor ons uitrukken en onze oorlogen voeren.

21 Samuel hoorde al de woorden van het volk en bracht ze aan de HERE over.

Israël zag dat er bij de heidense volkeren een koning was, een legerdienst en dat ze beter georganiseerd waren. Ze stelden niet langer hun vertrouwen op hun God als koning, en zochten een eigen koning welke goed was in eigen ogen net als bij de heidenen. Ze verwierpen het oppergezag van God.

Vandaag krijgen de gemeenten dezelfde beproeving.

Ze gaan de strijd in eigen kracht strijden en gaan geloven in hun eigen kunnen. Men probeert wereldse methoden om het evangelie te brengen. Calvijn spreekt dat men door valse inbeelding bedrogen wordt! Een eigen gemaakt ideaal! Men verwerpt het gezag en de raad vanuit de bijbel, echte overwinningen, bekeringen komen er nu veel minder.

Jesaja 30:1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;

Luther vertaalde deze tekst met afvallige kinderen i.p.v. opstandige.

Leidse vertaling met onhandelbare kinderen

In het latijn (desertoris) leest men er het woord “deserteur” in! Men staakt de goede strijd, maar niet om in de wereld te gaan als Demas, maar wel om via allerlei organisatie de wereldkerk te helpen vormen!

Jesaja 31:1 Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat zij machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de Heilige Israels en naar de HERE niet vragen.

Een wee is een vloek. Wanneer wij als christenen plannen maken zonder God te raadplegen, en advies gaan zoeken bij Egypte, lees ongelovigen om het evangelie te brengen, dan is dat opstandigheid en eigenwijsheid.

Vandaag in het licht van de globalisatie kunnen wij best de Latijnse vertaling ondersteunen welke spreekt van deserteurs.

Men zoekt methoden in de wereld, terwijl God zelf ook ons het boek handelingen gaf om te weten hoe men evangeliseert onder Gods leiding.

Men moet geleid worden door Gods Geest en niet gedreven door een eigen streefdoel!

Petrus predikte onder de uitstorting van de Geest. Het was ook niet georganiseerd, maar de grote zegen kwam!

Lev.26: 3 7 14 15 17

Wanneer Israël geestelijk recht stond tegenover God, dan kwam er overwinning, anders was het een nederlaag. De strijd heeft niets te maken met onze eigen kracht in de strijd. God kan evengoed winnen met weinigen. Maar wie wereldse principes volgt kan Gods wil niet vinden en wordt door God gewoon niet gebruikt!

6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. 8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. 1 Cor. 3

Psalmen 127:1 Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;

HET KONINKRIJK DER HEMELEN

clip_image002

clip_image004

Het lijkt wel een Bijbels begrip dat de wenkbrauwen laat fronsen! Toch gaan we even de Bijbelteksten analyseren en een profetisch beeld vormen over het koninkrijk der hemelen.

Jezus, sprak in gelijkenissen die rechtstreeks in verband staan met Zijn gemeente (kerk). Soms kan koning of koninkrijk in de grondtekst het zelfde woord zijn.

Wij nemen daarbij de gelijkenissen uit Mattheus 13 en de Gemeenten uit Openbaring 2.

Het is of deze teksten parallel lopen, en ons beter inzicht geven van het verleden, maar bijzonder wat er vandaag aan de hand is met het ware Bijbelse christendom.

De gelijkenis van de zaaier en de gemeente te Efeze.

Een opmerking voorafgaand, kwam van de discipelen: Waarom spreekt Gij tot hen ( het volk) in gelijkenissen? ( Matth.13:11). Reden: Omdat het Joodse volk zich diende te bekeren, en genezen te worden van zijn geestelijke blindheid. De profeet Jesaja had dit geprofeteerd! (16) “Maar uw ogen zijn zalig” dat waren de woorden die Jezus sprak tot zijn discipelen. Zij waren in staat gesteld om deze gelijkenissen en het geheim van het koninkrijk der hemelen te begrijpen. Dit is nog steeds zo, alle Bijbelgetrouwe discipelen hebben geestelijk inzicht en begrip.

De gelijkenis van de zaaier heeft het over het woord van God, dat verkondigd werd, en hoe de mensen daarop reageren. Het begin van de eerste gemeente Efeze, het zaad welke in de goede de aarde valt. Dit zijn mensen die de woorden van Jezus aanvaarden als de enige waarheid.

Deze eerste gemeente was zeer bekwaam om onderscheid te maken tussen een echte en valse geloofsverkondiging. Ze verwierpen de leer der Nicolaïeten, die compromissen sloten met de wereld. De eerste christelijke liefde (agape) koelde af, en Jezus waarschuwt.

Ook de gelijkenis van de zaaier toont de redenen hiervoor, namelijk de soorten van ondergrond waarop het zaad is gevallen. Korte blijdschap, geen wortel, geen diepgaand of levend geloof. Het verstikken door zorg en kommer voor de wereldse zaken en een zucht naar wereldse rijkdom en welvaart.

De gelijkenis van het onkruid tussen de vruchten

en de gemeente te Smyrna.

Matth.13:25

In deze gelijkenis ontmoeten wij de grote vijand van de gemeente van Christus. Hij zaait een soort graan dat lijkt op het echte zaad, namelijk dolik. Van dolik zijn de graankorrels zwart. Het is onkruid, waardeloos, beeld van schijnheiligheid. Het wordt slechts opgemerkt op het einde van de rijptijd, dat het geen echt koren is. Bijbelgetrouwe christenen worden soms begrijpelijk verward met de getuigen van Russel (Jehova) en Roomse naamchristenen.

Dit soort slecht graan ( religieuze mensen) mocht niet worden uitgetrokken, want het zou schade toebrengen aan het goede echte graan. Slechts bij de oogst, dient het onkruid te worden verzameld! Dit wijst erop dat in de oogsttijd eerst het onkruid, de schijnchristen en de ongelovige zal worden weggetrokken uit de gemeenten door de maaiers(engelen)(30).

Dus is de laatste grote scheuring in de eindtijd aan de orde, de afval. 2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

In de gemeente te Smyrna stelt Jezus zich voor als de Opgestane Heer! Jezus de Zoon van God. Deze christenen werden vervolgd door de Romeinse keizers, met hun afgoderij ( slecht zaad) en doken daarom onder in de catacomben. Er werd veel kwaad gesproken over deze christenen en werden beticht als zijnde een nieuwe verboden Joodse sekte.

De gelijkenis van het mosterdzaad en de gemeente te Pergamum.

Een mosterdzaadje is het kleinste van alle zaden. Dit wijst erop dat de gemeente van Christus zeer klein is ontstaan, slechts met twaalf discipelen.

Het werd toch een grote boom. Bomen worden in de Bijbel als symbool gebruikt voor mensen koningen of koninkrijken. Zo toont ons de geschiedenis dat het christendom is uitgegroeid tot een soort van een religieuze multinational! Dan zijn er de vogels die zich nestelen. Deze vogels zijn een beeld van ongelovigen, van allerlei religie. In de gelijkenis van de zaaier waren het ook de vogels die erbij waren om het goede zaad op te eten. Het zijn ongelovige mensen die het woord van God ( de Bijbel) wegnemen, opdat het geen wortel zou schieten in het hart van de mensen! Zo zal deze kerk uitgroeien tot een wereldkerk (de boom), met mensen van allerlei godsdienst, het nieuwe Babel. Daarin kan de komende antichrist (anti=plaatsvervanger) zich straks openbaren.

Wij trekken de vergelijking door naar de gemeente te Pergamum. Deze plaats noemt Jezus, als daar waar de satan woont! In Pergamum stond de tempel van Esculapius, de Europese slang! ( god van de geneeskunde). Hier werd het christendom een staatskerk, ook hier zijn de Bijbelgetrouwe christenen vertrokken uit deze kerk. De voorganger van Pergamum, Antipas werd vermoord omdat hij weigerde een compromis te sluiten met de overheden, wellicht Constantijn. Toch ging het huwelijk van kerk en staat door, omwille van de financiële voordelen en macht.

De gelijkenis van het zuurdeeg en de gemeente te Thyatira.

In deze korte gelijkenis is sprake van een vrouw welke zuurdesem nam en dit deed in drie maten meel. Zuurdesem is een beeld van zonde of zondig leven.

Het geheel werd doorzuurd en opgeblazen door hoogmoedigheid. Mr 8:15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeen en de zuurdesem van Herodes. Opvallend vinden wij in de gemeente te Thyatira ook een vrouw die zich uitgeeft als profetes, maar een verleidster is. Ze heet Izebel, een vrouw die zich opdringt in de gemeente. Deze gemeente trad niet op en liet de zonde toe! De emancipatie van de vrouw dringt ook vandaag door in de gemeenten. Thyatira betekent offeren. Zo vinden wij de Roomse kerk in Openbar.17:4.

4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

De gelijkenis van de schat in de akker en de gemeente te Sardes.

Het vinden van een schat kan enorme vreugde veroorzaken in het leven van een mens. Deze gelijkenis vestigt de aandacht op het gelukkig zijn als mens door iets geweldigs te ontdekken.

Het verandert de mens dusdanig, dat hij al het geluk dat hij totnogtoe kende laat vallen, om deze gevonden schat te behouden.

Er zijn mensen die Jezus ontdekken in de Bijbel, Hem aannemen en overgelukkig worden, het verandert hun leven spectaculair! God zegt het zelf: Ps 119:162 Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. God kan en wil de mensen gelukkig maken.

Ook, in de geschiedenis kende het “christendom” een spectaculaire, maar voorlopige verandering, namelijk de reformatie. Luther en Calvijn herontdekten de Bijbel, het woord van God, een schat van grote geestelijke rijkdom. De Bijbel werd voor velen, opnieuw het christelijke gezag en niet de Paus!

Het “protestantisme” werd geboren. Sardes betekent “overblijfsel”. Het protestantisme streefde jarenlang om de Bijbel opnieuw te volgen. Doch het zuurdesem was overal zo diep doorgedrongen dat het vandaag opnieuw terugkeert naar de wereldkerk door de hoererij met de politieke wereld.

Toch leert de Bijbel dat er een overblijfsel zal zijn, een kleine kudde. Gelovigen die Gods Woord, de Bijbel ontdekten en hun vertrouwen bleven stellen op het woord van God.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

De gelijkenis van de kostbare parel en de gemeente

te Philadelphia.

Een handelaar was op zoek naar schone parelen. Een mens op zoek naar iets wat heel kostbaar is in het leven, is een mens die de zin van het leven wil begrijpen. Een mens die de koning der hemelen zoekt: Jezus Christus!

Gods woord, waarin eeuwig leven is beschreven, is een zeer kostbare parel voor de mens die

weet dat hij hier op aarde al zijn bezit zal moeten nalaten.

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Deze man verkocht alles wat hij had voor deze parel! Welk mens zou niet alles verkopen om eeuwig leven te hebben?

In de gemeente te Philadelphia waren er gelovigen die de naam van Christus niet wilden verloochenen, zij hielden zich enkel stevig vast aan Gods woord. Ze willen die parel van genade nooit meer kwijt! Jezus beloofde dat ze ook niet in de oordeelstijd die over deze wereld zouden komen, zullen vallen.

De gelijkenis van het sleepnet en de gemeente te Laodicea.

Christenen zijn vissers van mensen, net als Petrus. De tijd van de genade is de tijd om te vissen. In de gemeente vinden wij dan ook allerlei vis. Doch men brengt de vangst op de oever en men gaat een zuiveringsactie ondernemen. Wat niet deugd om te eten gooide men terug in zee. Jezus, zegt zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. Het koninkrijk der hemelen, een schepping zonder goddelozen!

Engelen zullen wat niet behoort tot de gemeente afzonderen, en uit het midden der gemeente verwijderen. Hun lot is de hel.

5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, Psalm 1

Wie werkelijk tot geloof is gekomen, na het belijden van zijn zonden, behoort tot het koninkrijk der hemelen.

Welk is het verband met de gemeente te Laodicea?

Dit is de gemeente welke leeft en geniet in een welvaartstijd die voorafgaat aan de opname en de laatste wereldbrand. Jezus roept op om zich te bekeren.

Jezus sprak over een uitspuwen. Jezus stond niet in het midden van deze laatste gemeente. Ze zijn lauw, niet voor of tegen Jezus. Jezus, klopt aan de deur, en die naar Zijn stem nog hoort

( die enkel in de Bijbel gelooft) zal behouden worden en verlaat de grote gemeente Laodicea. Van de rest der schijngelovigen walgt Hij!

Mt 12:30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.

DE ANTICHRIST

‘Rotskoepelmoskee in Jeruzalem is Bijbelse ‘gruwel der verwoesting”

 

clip_image002

 

Is de ‘gruwel der verwoesting’ een gebouw met daarop gruwelijke, godslasterlijke teksten, van een religie dat ‘het zwaard’ predikt tegen iedereen die weigert hiervoor te buigen?

Zou het kunnen dat de in het Christendom breed geaccepteerde Bijbelverklaringen over een toekomstige ‘antichrist’, ‘grote verdrukking’ en ‘opname’ niet kloppen? Kan het zelfs zo zijn dat de ‘antichrist’ en ‘het beest’ en ook de ‘verdrukking’ al lang en breed aanwezig zijn?
Deze op veel gebieden totaal andere uitleg van de Bijbelse profetieën komt tot een aantal verrassende conclusies. Bijzonder daarbij is dat ook vanuit deze totaal andere invalshoek twee zaken rotsvast overeind staan: 1. Het enorme belang van de stichting van Israël, en 2. De ook volgens deze uitleg zeer nabij zijnde terugkomst van Jezus Christus.

Een andere benadering

Veel Westerse christenen wachten op grond van een aantal breed geaccepteerde verklaringen van de Bijbelse profetieën dat er een ‘antichrist’ komt uit het ‘herstelde Romeinse Rijk’ (de EU), waarbij volgens velen de Rooms Katholieke Kerk een grote rol zal spelen als leverancier van hetzij de ‘antichrist,’, hetzij de ‘valse profeet’. In veel van deze profetie-verklaringen komt een 7-jaar durende ‘(grote) verdrukking’ voor, die direkt vooraf gaat aan de Wederkomst van Jezus Christus. De meeste gelovigen in evangelische- en pinksterkringen rekenen op de ‘opname’ van de Gemeente, 7 of 3,5 jaar vóór de terugkomst van Jezus.

De eerste vier delen van ‘Berekeningen en Tijdlijnen’ gaan min of meer uit van bovenstaande verklaringen. In deel 5 werd reeds een alternatieve uitleg besproken. In dit 6e deel wordt opnieuw een andere benaderingswijze gevolgd, die op een aantal vlakken meer overeenkomt met wat al honderden jaren in de traditionele (/protestantse) kerken wordt geleerd, alsmede ook door veel ‘kerkvaders’ en niet-katholieke gelovigen vóór het tijdperk van de Reformatie werd aangehangen.

Herstel van Israël door Daniël geprofeteerd

In Daniël 10 lezen we dat de Joodse profeet een ‘gezicht’ van God krijgt over de eindtijd en de toekomst van het Joodse volk. In het eerste vers schrijft Daniël dat ten tijde van deze openbaringen koning Cyrus (Kores, of Beltesassar) al drie jaar heerste over Perzië. Historici plaatsen het eerste jaar van Cyrus in 536 v.C.. Het derde jaar van Cyrus is dus 533. v.C..
Vervolgens lezen we in Daniël 12:6-7:

‘… hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man… zweren…: Een tijd, tijden en een halve tijd, en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.’

Joden -zowel traditionele als Messiaanse- kennen echter een iets andere vertaling van dit vers dan de meeste christenen is geleerd. Hier volgt de versie zoals deze in de Tenach staat:

‘… en hij zwoer bij het Leven van de wereld, dat in de tijd van (twee) tijden en een halve, en wanneer er een einde is gekomen aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, al deze zaken voleindigd zullen worden.’

Hoewel nergens de definitie ‘tijden’ nader wordt verklaard, kennen de meeste christenen de uitleg die wordt gegeven in 2 Petrus 3:8:

‘Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.’

Het Griekse woord dat in dit vers wordt vertaald met ‘dag’ is ‘hemera’, dat ook ‘tijd’ betekent. In 3 andere bijbelpassages (King James vertaling) wordt ‘hemera’ dan ook vertaald met ‘tijd’.

Dus als God met het woord ‘tijd’ in werkelijkheid 1000 jaar bedoeld, dan staat er in Daniël 12 (Tenach) dat het herstel van het Joodse volk nog 2500 jaar op zich zou laten wachten.

533 (Het derde jaar van Cyrus) + 2500 = 1967. In 1967 kwam er een einde aan de controle van de ‘heidenen’ over Jeruzalem, toen Israël de stad tijdens de zesdaagse oorlog bevrijdde. Is dit een éénmalig toeval?*
* (Een discussie over het jaar ‘0’ is zinloos, aangezien algemeen wordt aangenomen dat er een afwijking van maximaal 2 a 3 jaar in de datumbepaling van de Babylonische periode kan zitten.)
In één van de andere visioenen van Daniël lezen we:

‘In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten….. Toen schreef hij de droom op.’ (Daniël 7:1)

Later lezen we van deze droom:

‘Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht worden gegeven voor een tijd en tijden en een halve tijd.’ (/ in de tijd van tijden en een halve tijd) (Daniël 7:25)

552 + 2500 = 1948. In 1948 werd het thuisland van de Joden hersteld en werd Israël opgericht. Er kwam inderdaad een eind aan het ‘verbrijzelen’ (‘verspreiden/verstrooien) van het heilige volk, de Joden, en zij begonnen terug te keren naar hun land.

De aanname dat het uitkomen van beide parallelle profetieën na precies 2500 jaar in de voor Israël allerbelangrijkste jaren 1948 en 1967, slechts op toeval berust, is statistisch gezien absurd en onmogelijk klein.

De Rotskoepelmoskee en het ontstaan van Israël

Een andere, alternatieve uitleg betreft de ‘1260 dagen’ uit de volgende tekst uit het Bijbelboek Openbaring:

‘En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.’ (Opb.12:6)

De veronderstelling dat we voor iedere ‘dag’ een ‘jaar’ mogen rekenen is onder andere gebaseerd op Ezechiël 4:6:

‘Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde, dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen, voor elk jaar leg ik u één dag op.’

De meeste Bijbelse eschatologen zijn het er over eens dat met de ‘vrouw’ Israël wordt bedoeld. Als we dan op grond van de zojuist besproken ‘2500’ jaar uitgaan dat het einde van de 1260 ‘dagen’, toen Israël uit de ‘woestijn der volken’ (Ezechiël 20:35) kwam en naar huis begon te keren in 1948, dan is 1948 – 1260 = 688.

Wat gebeurde er in het jaar 688? Dit was het oprichtingsjaar van de islamitische Rotskoepelmoskee op het Tempelplein in Jeruzalem.
Dit zijn de oprichtingsteksten van de Rotskoepelmoskee: ‘O gij mensen van het Boek, overschreid niet de grenzen van uw religie, en van God die alleen de waarheid spreekt. De Messias, Jezus, zoon van Maria, is slechts een apostel van God, en zijn Woord dat hij meedeelde aan Maria, en een Geest die van Hem uitging. Geloof daarom in God en zijn apostelen, en zeg niet ‘Drie’. Dat is beter voor u. God is slechts één God. Het zij verre van Zijn verheven majesteit dat Hij een zoon zou hebben.’

De Bijbel zegt hierover:

‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is (de) antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.’ (1 Joh.2:22)

De godslasterlijke oprichtingsverzen van de Rotskoepelmoskee zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van het gebouw geschreven. In de bijna 1400 jaar durende islamisering van het Midden Oosten werd het Heilige Land zowel spiritueel als letterlijk een droge, dorre woestijn. Zo rond het jaar 1800 was Israël een vrijwel verlaten, troosteloze stofvlakte, waar bijna niemand wilde wonen.

De Rotskoepelmoskee en de bevrijding van Jeruzalem

Uit nog meer Bijbelse feiten en profetieën blijkt dat de Rotskoepelmoskee God’s symbool in de Bijbel is voor de opkomst van de islam, en dat Daniel’s ‘tijd van het einde’ en ‘einde van de wereld’ direkt wijst naar de islamitische religie.
Neem bijvoorbeeld de ’42 maanden’ uit Openbaring 11:2:

‘Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.’

En:

‘En hem werd een mond gegeven, die grote worden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.’ (Opb.13:5)

Er bevinden zich 365,24 dagen in een zonnejaar. Elke maand heeft een gemiddelde van 30,44 dagen. 42 maanden x 30,44 dagen = 1278,5 dagen. De ‘dagen’ als ‘jaren’ genomen: 1967 – 1278,5 = 688,5. Opnieuw het oprichtingsjaar van de Rotskoepelmoskee.
Bijzonder is dat de Rotskoepelmoskee inderdaad op de plaats van de voormalige voorhof van de Tempel van Salomo gebouwd lijkt te zijn. De ‘rots’ waarop de gelijknamige moskee is gebouwd is veel te hard om ooit dienst te kunnen hebben gedaan als ‘dorsvloer’. En juist op deze ‘dorsvloer’ (van Oran de Jebusiet) is volgens de Bijbel de Tempel van Salomo gebouwd.
Zo’n 100 meter verder staat echter een klein, open koepeltje, de ‘Koepel der Geesten’, gebouwd boven op de zachtere bodem van de in de bijbel genoemde ‘dorsvloer’, de plaats waar later de Tempel van Salomo werd gebouwd. Dat plaatst de huidige Rotskoepelmoskee op de positie van waar de vroegere ‘binnenplaats der heidenen’ was, waar zelfs ongewassen slaven werden toegelaten.

Met andere worden: de Rotskoepelmoskee werd inderdaad op de plaats van de ‘voorhof der heidenen’ gebouwd, en niet op de plaats waar ooit de Tempel stond!

Daniëls 1290 en 1335 dagen

‘En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt;’ (Daniël.11:12)
Tenach: ‘En van de tijd dat het dagelijks offer werd verwijderd en een stille (zwijgende) gruwel werd geplaatst, zijn duizend, tweehonderd en negentig dagen;’
In het Oude Testament werd het offeren in de Tempel drie maal gestaakt: éénmaal door koning Achab (2 Kron.28:24-25), éénmaal gedurende de Babylonische ballingschap in 583 v.C. (2 Kron.36:19/Ezra 3:6) en éénmaal ongeveer 400 jaar later, door de Griekse koning Antiochus Epiphanes.

Gezien de tijd waarin Daniël leefde is het logisch om van het jaar 583 v.C. uit te gaan. Omdat het de tijd van het Oude Testament betreft, moet worden gerekend met een Bijbels profetisch jaar, dat 360 dagen telt. 1 Bijbels jaar staat dan gelijk aan 0,9857 zonnejaren. 1290 profetische jaren = 1271,5 zonnejaren. De uitleg die in deze bijbelverklaring wordt gegeven is dan ook:

583 + 1271,5 = 688,5, het jaar van de oprichting van de Rotskoepelmoskee.

De 1335 dagen uit Daniël 12:12 brengt ons in het jaar 732, waarin de eerste Islamitische Jihad werd stopgezet en verslagen bij de ‘slag van Tours’ in Frankrijk.
Er is echter nog een alternatieve uitleg mogelijk, die niet in deze originele bijbelverklaring is opgenomen. De tekst in Daniël 11:11 en 12 kan namelijk ook anders worden gelezen:

‘En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, (de Rotskoepelmoskee) zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;
Hierbij moeten er 1290 dagen bij het jaar van de oprichting van de Rotskoepelmoskee worden opgeteld. De 1260 dagen als jaren werden immers ook bij het jaar 688 opgeteld.

688 + 1290 = 1978. Wat was er zo belangrijk voor Israël in het jaar 1978/1979? Het uitbreken van de eerste Palestijnse intifada. *1
Het ‘dagelijkse offer’ werd welliswaar veel eerder gestaakt (de verwoesting van de Tempel in het jaar 70), maar de tekst zegt duidelijk dat aan TWEE voorwaardes voldaan moet worden, namelijk het ‘staken van het offeren’ EN ‘de oprichting van de gruwel der verwoesting’. Een dergelijke grote tussentijd van ettelijke honderden jaren is niet ongebruikelijk in de Bijbelse profetieën.
In vers 12 wordt ‘zaligheid’ belooft aan degene die de 1335ste dag bereikt:

688 + 1335 = 2013. Dit jaartal ligt zo dicht bij ‘2012’ dat het   nauwelijks nog enige uitleg nodig heeft, zeker niet gezien de al eerder genoemde foutmarge van 1 a 3 jaar die er in de tijdrekening kan zijn opgetreden.

Voorlopige conclusie

Omwille van de lengte van het artikel is dit in 2 delen gesplitst. In deel 6b zal onder andere behandeld worden;

-De identiteit van het laatste ‘Beest’

-De 70ste week van Daniël

-De identiteit van de ‘twee getuigen’

-De grote verdrukking: nog in de toekomst, of al lang aanwezig?
Veel christenen verwachten op grond van moderne en populaire Bijbelverklaringen dat er aan het begin van de 7 jaar durende ‘grote verdrukking’ in Jeruzalem een nieuwe Tempel zal worden gebouwd, waarin de antichrist vervolgens zal plaats vinden en er een ‘gruwel der verwoesting’ zal worden opgericht.

In dit artikel worden echter sterke aanwijzingen gegeven dat deze ‘gruwel der verwoesting’ al sinds het jaar 688 op zijn plaats staat: de Rotskoepelmoskee, van binnen en buiten beschreven met godslasteringen die door de bijbel worden gedefinieerd als (van) de ‘antichrist’.

David Flynn (zie onderstaande link) ontdekte dat de ‘zwarte steen uit de hemel’ in Mecca, het belangrijkste islamitische heiligdom, tot op de centimeter 666 zeemijlen verwijderd is van het Tempelplein in Jeruzalem. Dit geeft een niet mis te verstane indicatie dat de identiteit van de ‘antichrist’ en de ‘valse profeet’ wel eens te vinden zou kunnen zijn in diezelfde religie waarin ‘de Zoon’ wordt ontkend en daarmee God wordt gelasterd, en de ‘twee getuigen’ van de enige Ware God, joden en christenen, al eeuwenlang worden verdrukt en vervolgd.
Bron: Xander

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

clip_image002

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

Onze hedendaagse maatschappij kent enorm veel mensen die leven in angsten, met zorgen en spanningen die hen doen wegzinken in verdriet en moedeloosheid, zware depressies. Uiteindelijk vluchten zij in alcohol of drugs of iets dat hen een korte tijd kan ontspannen.  Daarna willen ze er voor goed vanaf. Ze plegen zelfmoord en menen dan er voor goed vanaf te zijn, doch helaas! Zelfmoordpreventie begint bij een Bijbelse opvoeding, en niet bij een telefoonlijn! Deze morgen gaan wij eens luisteren hoe God over deze dingen denkt en wat voor raad de Bijbel, Gods woord, ons geeft om dit alles te voorkomen.

DE OORSPRONG VAN ANGST.

Willen wij de mensen met ernstige angsten helpen, dan moeten wij doen als de geneesheer, waar mogelijk de oorzaak vast stellen deze bestrijden of wegnemen. Een eerlijke geestelijke diagnose is noodzaak. Het angstprobleem was een van de eerste problemen van de mensheid.

clip_image004 Gen.3

9 En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

Na de zondeval, de eerste ongehoorzaamheid van de mens aan Gods stem, werd de mens voor het eerst zeer bevreesd. God stelt hen vragen waardoor ze tot schuldbelijdenis zouden komen.

De mens was in een toestand van onzekerheid en angst gekomen. Het hart werd zeer onrustig. Zijn ziel maakt zich loodzware zorgen, die hij amper niet kan dragen.

Wie zijn schuld belijdt tegenover God komt opnieuw in een zekere toestand, alleen door geloof in het vergevend bloed en het offer van JEZUS CHRISTUS, Gods zoon. De offers in het O.T. bedekten de zonde maar kon ze niet wegnemen.

WIJ LEZEN DEUT.4:29-30 ISRAEL ALS VOORBEELD.

Lees a.v. (Groot Nieuws bijbel).

29 En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.30 Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem luisteren.31 Want de Here, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft.

Israël is ons ten voorbeeld, het luisterde niet naar God, het heeft zijn Messias verworpen, het leefde overal op de wereld in ongerustheid, het komt nu in de grootste benauwdheid dat het ooit kende. Doch God zelf zal ze redden! DAN ZAL HET ZICH BEKEREN, als alles bijna is uitgekomen wat geschreven stond in de bijbel.

DE BENAUWDHEID VAN JACOB(ISRAEL) staat voor de deur DE GROTE VERDRUKKING! De tijd nadert nu zeer snel dat Israël in de tijd komt van geestelijk herstel, en het einde nadert van de bestaande gemeente van Christus.

zie Sefania 1:14-18 !

14 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16 een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

1 SAM.16:14-23 DEMONIE EN OCCULTISME EEN GROTE OORZAAK VAN ANGST.

Koning Saul werd gekweld door een angstgeest. Dit kwam ook door opstandigheid en zijn ongehoorzaamheid aan God. David speelde geestelijke muziek, en de geest moest dan wijken.

Iedere vorm van occultisme en paganisme die door de mensen toegepast wordt is een open deur om een vloek over zich te halen. Hier in dit geval onder de vorm van angst, het kan ook andere vormen aannemen die het lichaam kunnen kwellen of ziek maken als blindheid, lamheid, gebondenheid, doofheid, kankers en zovele andere ziekten, welke worden veroorzaakt door demonen. Tegenwoordige griezelfilms veroorzaken angst bij mensen, en bijzonder kinderen zijn de eerste slachtoffers. Denk aan de Potter invloed!

Angsten komen voort als de mens geen rekening houdt met Gods Woord, de Bijbel . Ook het onbewust zondigen. Een mens die wil verder leven zonder God, blijft leven in een onzekerheid.(Job 15:20).

20 De goddeloze verkeert zijn gehele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren.

WAT IS ANGST EIGENLIJK?

Het is een gevaarlijke emotie, dat wij zien aankomen en dat ons denken en ons hart zwaar onder psychische spanning brengt, en ook nog een lichamelijk nadeel kan geven.

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID is slechts “NAUW”.

Hieruit kunnen wij goed afleiden dat mensen die angsten kennen altijd in het nauw werden gebracht. Wij kunnen in HET NAUW komen: door financiële moeilijkheden, door een ziekte, door verlies van werk, door een echtscheiding, onder bedreigingen met de dood, oorlogsgeweld, natuurrampen.

De gevolgen zijn niet meer kunnen slapen, oververmoeid raken, troosteloos gevoel, ziek worden, gezinsproblemen veroorzaken, hersenen die toxische stoffen aanmaken, met mogelijk een soort kanker tot gevolg enz….

WAAROM LAAT GOD ANGSTEN, BENAUWDHEID EN ZORGEN TOE?

SPREUKEN 1:23-31 ( Can.vert.)

23 Keert u tot mijn vermaning; Dan stort ik mijn geest over u uit, En maak u mijn woorden bekend. 24 Maar zo ge weigert, als ik roep, En niemand er op let, als ik mijn hand verhef; 25 Zo ge mijn raad geheel en al in de wind slaat, En van mijn vermaning niet wilt weten:26 Zal ik lachen, wanneer het u slecht gaat, Zal ik spotten, wanneer uw verschrikking komt als een onweer;

27 Wanneer uw ongeluk nadert als een orkaan, Wanneer benauwdheid en angst u overvallen! 28 Dan zal men mij roepen, maar zal ik niet antwoorden, Zal men mij zoeken, maar mij niet vinden! 29 Omdat ze van wijsheid niets wilden weten, En het ontzag voor Jahweh niet hebben verkozen, 30 Van mijn raad niets moesten hebben, En al mijn vermaan in de wind hebben geslagen: 31 zullen ze eten de vrucht van hun wandel, Verzadigd worden met wat ze beraamden. 32 Want de onnozelen komen door hun onverschilligheid om, De dwazen storten door hun lichtzinnigheid in het verderf; 33 Maar die naar mij luistert, zal in veiligheid wonen, Bevrijd van de vrees voor de rampen!

Hoeveel mensen zijn er niet die toch tot God roepen in hun angsten en met hun zorgen, en dat God niet luistert ?

Hoeveel mensen willen wel van hun angsten verlost worden, doch willen niet luisteren naar Gods Woord?

In ons katholiek landje, waar ook eens de bijbel een verboden boek was, draagt nog tot vandaag de gevolgen, het staat op de tweede plaats van zelfmoorden in de wereld !

(d.i. vers 31) Vele mensen komen hier om in de storm van zorgen en angsten.

Jezus stilde de storm op het meer, Hij doet dat nog voor hen DIE HEM WAKKER MAKEN !

VERS 33 God belooft zegen voor wie naar Hem luistert en die zegen is “een gerust hart” dat tegen zorg en angst bestand is.

SPREUKEN 10:24

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

DE GODDELOZE leeft vanuit een onzekere toestand, en maakt zich altijd zorgen over alles en nog wat, wat zijn wereld aangaat DOCH HIJ KAN DIT NIET BEÏNVLOEDEN, het ligt niet in zijn macht! Vandaar ANGST! Machteloosheid baart angstgevoelens. Hij heeft geen toekomst, het sterven lijkt hem het einde. DE KRISTEN kan God beïnvloeden en daardoor zijn levenslot hier op aarde en later in de hemel wijzigen. God vervult de wens van zijn kinderen!

HOE KOMEN WIJ TOT RUST VAN ANGSTEN EN ZORGEN?

HET GELOVIG GEBED.

Psalm 4

David kan niet slapen van zorgen en is zeer onrustig, zijn eigen zoon spreekt kwaad, zet het volk op tegen hem als in vers 7 .Absalom zegt : Weet je nog Batseba? Zijn moord? zijn politiek, veel beloven enz…

vers 7b Daar bidt David opdat Absalom en de anderen zouden begrijpen dat ze verkeerd handelen, maar ging zelf niet in de aanval.

Vers 2 Hier bidt David opdat God hem zou verlossen uit deze moeilijke situatie. Wij hebben dit ook wel eens nodig. David is in het nauw gedreven. Zo komen soms veel mensen tot geloof, nadat zij bidden en zich bekeren.

WIJ HEBBEN EEN GOD DIE VERLOSSING GEEFT: JEZUS!

(ruimte = verlossing tegenovergestelde van het nauwe)

DE BELOFTEN OM OP TE STEUNEN.

FIL.4:6-7

De vrede van God kan onze gedachten behoeden, d.i. beschermen, zodat wij niet wegzinken triestig zouden worden en tenslotte depressief zouden worden. Daarom staat enkele verzen daarvoor Verblijd U ten allen tijde. God kan ons beschermen tegen angsten en zorgen, wij moeten op Hem vertrouwen, dat Hij het zal doen, indien wij ook luisteren!

I PETRUS 5:7-8

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

8 ¶ Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Kunnen zeggen: Here, zorgt U daarvoor en er verder op vertrouwen dat Hij het doet, EN ER DAN NIET MEER AAN DENKEN DAT IS GELOOF!

GELOVEN IS VERTROUWEN! Kinderen kunnen het!

Een reisschip kwam in een geweldige storm terecht, het water sloeg met grote kracht. De reizigers kwamen in paniek terecht. Op een bepaald ogenblik is er een jongen van tien jaar die naar buiten loopt tot vooraan op het schip. Enkelen liepen achter en riepen op de jongen die vooraan stond te kijken naar de zeer hoog opslaande golven. Ze riepen: “Kom hier” we vergaan, maar de jongen riep terug: Vrees niet, want het is mijn vader die hier stuurt! En hij bleef gewoon staan WAT EEN VERTROUWEN HAD DEZE JONGEN IN ZIJN VADER! Hebben wij ook zo’n vertrouwen in onze Vader in de hemel?

WAARSCHUWING VOOR ZORGEN EN ANGSTEN

LUKAS 21:34

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, 35 (21-34b) als een strik. (21-35a) Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde.

Wij moeten waakzaam zijn dat ons hart, ons denken, onze wil om Christus te volgen niet verhindert wordt. Wij moeten voorbereid zijn tegen de dag die ons veel zorgen en angsten kan geven door om het even wat.

LUKAS 21 : 25 DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS OP AARDE

De tijden die deze dag zullen voorafgaan zullen vervuld zijn met natuurrampen oorlogen, hongersnoden aardbevingen, epidemieën enz…

VREES EN ANGST die de mensen teisteren staan voor de deur. OPLOSSING : LUKAS 21:36

clip_image007WAAKT TEN ALLEN TIJDE, BIDDENDE, DAT GIJ IN STAAT MOOGT WEZEN TE ONTKOMEN AAN ALLES WAT GESCHIEDEN ZAL, EN GESTELD TE WORDEN VOOR HET AANGEZICHT VAN DE ZOON DES MENSEN.

Wij als christenen maken nog steeds fouten, wij onderdrukken angstgevoelens en zorgen. Wij moeten die zorgen delen met God, met elkaar, samen bidden met dankzegging. Deze dankzegging is een uiting van ons vertrouwen op God! Anders komt er geen zegen.

R.Gaytant

Voorganger

DE BIJBEL EN DE SLANG

clip_image001

clip_image003

Deze eenvoudige Bijbelstudie is gericht om een algemeen overzicht te krijgen in de wereld van het occulte,de wereld van satan. De meerdere jongere kristenen welke op dit vlak nog niet genoeg kennis hebben, is het goed om deze algemene studie door te nemen. Het kan zeker veel diep  verdriet voorkomen, welke onze jeugd kan missen als kiespijn.

HET BELANG VAN DE BIJBELKENNIS TEN OPZICHTE VAN SATANS WERELD.

Wanneer het gaat over satan en zijn leger demonen,merken wij meteen dat de wedergeboren mensen en anderen religieus of ongelovig in twee groepen zijn verdeeld, namelijk :

Eerste groep:

Zij die weinig of helemaal geen kennis hebben van de onzichtbare wereld. Zij zijn te herkennen aan hun reacties en symptomen. Deze dingen belachelijk maken,spotten,of soms kwaad worden. Ze gaan deze bovennatuurlijke verschijnselen bestempelen als een vorm van “bijgeloof”. Dit soort reacties vind men soms ook in gelovige kringen. Gevolgen van ongeloof of agressieve godsdiensten

De ondergang van een ganse samenleving met Israël als voorbeeld:

“Het is gedaan met mijn volk,omdat het niet leren wil, want gij verwerpt Gods Woord,daarom zal ik ook U verwerpen”(Lut.vert)Hos.4

Israël mocht geen priesterfunctie meer vervullen, omdat het Gods woord vergeten was, net zoals het Babelse christendom! Kenmerk van een dergelijke samenleving: Hos.4:2 te vergelijken met anno 2013.

“maar godslastering,liegen,moorden,stelen,en overspel bedrijven,heeft de overhand genomen,en de ene bloedschuld volgt op de andere”.

Tweede groep:

Meer te vinden in gelovige groepen,zij die achter iedere boom al een demoon zien zitten!

Er bestaat een gevaar dat men overdrijft met deze dingen.

Wij als kristenen moeten daarom deze Bijbelkennis bijschaven waar nodig.

Paulus schrijft in 2 COR.2:11 “Zijn gedachten zijn ons niet onbekend”.

DE SATAN IS EEN PERSOON.

Er zijn mensen die niet geloven in het bestaan van de satan,en hem enkel gaan zien als een symbool van het kwaad. Ze geloven niet in hel en duivel, door hun geestelijke blindheid.

God leert in zijn woord helemaal anders:

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult

gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Gen.3

De duivel trok Gods woorden in twijfel, en gaf er zijn eigen vertaling aan! Het werd een ramp voor de mensheid en de ganse schepping.

Jezus leert helemaal anders en werd met de duivel geconfronteerd:

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Matth.4

De duivel zoekt eeuwenlang om aanbeden te worden, schuilt achter vele beelden en symbolen, en beloont mensen die hun ziel verkopen, voor tijdelijk genot en succes op aarde. Die mensen gaan voor de eeuwigheid verloren.

DE SATAN IS EEN SCHEPSEL VAN GOD.

Een verkeerd begrip is gekend : mensen zien de satan als een rivaal van God,even machtig even groot enz… 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.Joh.1

De satan is een schepsel van God,doch hij is opstandig en ongehoorzaam geworden!

HET DOEL VAN SATAN.

Jesaja 14:12-14.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

De satan wil zich aan God gelijkstellen, wat een hoogmoed! De satan wil vereerd en aanbeden worden als God zelf Om het kwaad te ontmaskeren moet men steeds rekening houden met het doel van satan,de uiteindelijke religieuze aanbidding onder dwang! De satan kan geen strijd voeren tegen God direct,doch hij strijd verder tegen de ganse schepping van God. De satan sleept de mensen mee in zijn strijd en in hun tweede dood.

Joh.8:43-47

43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij

mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 

De satan gebruikt hier godsdienstige mensen,Joden,volksgenoten van Jezus. Alle mensen die het “WOORD” , De Bijbel niet geloven zoals Jezus het leert, zijn knechten van satan. Hun handelen is leugenachtig, gevaarlijk en dodelijk! 

SATANS KARAKTER.

Zijn naam “Diabolos” betekent ” alles door elkaar draaien” Waarheid en leugen door elkaar draaien, is het karakter van de toekomstige wereldkerk, met de valse profeet beschreven in het boek Openbaring op kop! Oecumenische verleiding : waarheid en leugen. Onbewuste aanbidding van satan groeit vandaag weelderig!

Deut.22:1O Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk!

Dit is een zinnebeeldige voorstelling dat het geestelijke niet samen kan gaan met het vleselijke, op geen enkel vlak!

SATANS KONINKRIJK. Satan is het hoofd der boze geesten. Efeze 2:1-3 “macht der lucht” d.i.demonenwereld met Ufo’s, Aliens, geesten van gestorven reuzen destijds enz.  Ieder geboren mens hoe lief ook, behoort tot een momenteel verloren schepping, tenzij er wedergeboorte komt in het latere leven;ufo

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen

mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden -,Efeze 2

Demonen zijn gevallen engelen. Demon komt van het Grieks “Daimon” betekent “duivels”/boze geest “Daimonios”= knecht van satan. Let ook op : Het woord Duivel en kwaadspreker in het Grieks

is verwant.De satan kan niet overal tegelijk zijn,vandaar heeft hij zijn trawanten. Demonen, gevallen engelen, ook geesten van overleden reuzen, kunnen mensen beïnvloeden,besmetten en zich door hen manifesteren. Een bezetene betekent niet in volle bezit van de demon, doch wel een vorm van in- gebruik- name. Een schijnchristen kan nog door een demon gebruikt worden!

Wat kunnen ze ?

-mensen een extreme drang geven om naakt te lopen……of porno te kijken.

-mensen kunnen zich gedrongen voelen naar onreine plaatsen…kerkhof enz.

-kunnen een vreselijke ziekte bij mensen ontketenen.

-Bovennatuurlijke kracht aan een menselijk of dierlijk  lichaam geven.

-De natuur gebruiken om mensen te doen lijden.

– Grote Leugens verspreiden. verwarring brengen in het evangelie, schijnwonderen, enz………

Satan oefent heerschappij “via” zonde. Hij probeert het verstand te verduisteren, opdat men geen inzicht zou krijgen over de realiteit van God, of het kunnen begrijpen van de Bijbel, wat ook uw i.q.mag zijn.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het

bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer

eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het

schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid

van Christus, die het beeld Gods is.2 Cor.4

Satan steelt schapen!

zie Hand.13:8-1O de waarheid verdraaien/dwaling.

zie 2 Thess.2:1-4

De satan wil verkeerde prediking laten brengen, opdat mensen hun bezinning verliezen. De satan zal telkens proberen om kritiek te brengen op goeie boodschappen, goeie predikers, goeie evangelisten. De satan is in staat geestesgaven na te bootsen.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des

satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke

wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor

hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de

waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden

kunnen behouden worden. 2 Thess.

2 Thess.2:9 bedrieglijke tekenen en wonderen daarbij behoren de wonderlijke genezingen door demonen Dit soort praktijken zal toenemen om mensen te verleiden van de waarheid.

SATANS VEROORDELING

9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

De wereld is een toneel en een strijd van licht en duisternis, doch er is een blijvende hoop : Geloof in de Bijbel, zoals Jezus het zelf leerde! Laat u niet verleiden door staatskerken!

En U hebt “EEUWIG LEVEN”, je hemel kunt u nooit verdienen!

EVOLUTIETHEORIE VOORBIJ

Mensen zijn niet 98% genetisch identiek aan chimpansees

 

Darwin

Belangrijke pijler evolutietheorie kan de prullenbak in !

De recente bevindingen van de wetenschap wijzen uit dat het menselijke DNA, in tegenstelling tot wat jarenlang beweerd is, helemaal niet voor 98% overeenkomt met dat van chimpansees.

Sowieso was die 98% betwist. Een artikel in het toonaangevende wetenschappelijke magazine  schroefde dit vorig jaar al terug naar 94%.

Dan nog maakt dat nauwelijks iets uit, want die 98% overeenkomst sloeg altijd al op slechts ca. 2% van het menselijke DNA. De overige 98% van het menselijke DNA werd lange tijd beschouwd als ‘junk-DNA’, overbodig. Maar nu blijkt dat dit helemaal geen overbodig DNA is, maar juist zeer belangrijke informatie bevat die totaal verschilt met het DNA van chimpansees.

Voorstanders van de evolutietheorie hebben de ‘98% overeenkomst’ altijd gebruikt als één van de belangrijkste argumenten om de leer te ondersteunen dat de mensen afstammen van apen. De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen halen dit argument nu dus totaal onderuit. Een wetenschapper schreef in ‘Science’ dat de overeenkomsten tussen menselijk DNA en chimpansee DNA niet meer te berekenen is. ‘Uiteindelijk is het een politiek, sociaal en cultureel besluit hoe wij die verschillen zien.’ Precies – het is een nu puur een zaak van ideologie alléén; niet meer van de wetenschap.

BIJBELSE GEBEURTENISSEN

DE TIEN GEBODENbruiloft kana

de zondvloed

Golgotha

handoplegging

KOPEREN SLANG

Opname van de gemeente

Paasmaal

DE WONDERBARE VISVANGST

WEDERKOMST

BIDDEN OUDERWETS?

clip_image001

clip_image003

 

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Joh.14:14

Joh 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

Met dit Bijbelvers lijkt bidden wel heel eenvoudig en goed te begrijpen. Het Hebreeuwse woord voor bidden of aanroepen betekent  “iemand lastig vallen”. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen en alles ook zelf willen oplossen. Je valt ook slechts iemand lastig voor hulp of iets, maar dan iemand die je vertrouwt, zo is het ook met het bidden.

Wie op God niet vertrouwt, gaat ook niet bidden, of moet het geleerd worden, de discipelen vroegen er ook naar.

Toch is het eenvoudiger te spreken met God, dan te gaan om te spreken met een aardse koning of de president van je land! Daar kom je zomaar niet binnen. God echter heeft geen agenda en heeft alle tijd voor je! God luistert, als u ook wil luisteren naar Hem!

Jezus, leerde ons te spreken “in zijn naam” tot de levende God, nu onze Vader geworden, na onze geestelijke wedergeboorte. Dat is zeer belangrijk. Het gebed is geen magische formule!

Het geheim van grote gebedskracht van de eerste christenen, lag in het feit dat ze de “Naam van Jezus Christus” gebruikten en in die naam werkelijk geloofden.

Je kunt niet bidden in de naam van Jezus, zonder te weten wat Hij wil en leert. Om te weten wat Hij wil, heb je de Bijbel nodig, en geloven van wat er staat!

Waarom werd er precies gebeden in die naam? Wel, God wilde het!

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, Fil.2

In deze wereld bidden er vele mensen, elk tot hun god, maar velen tevergeefs. Ook mensen die zich christenen noemen, bidden soms tevergeefs, als ze niet bidden zoals Jezus het leerde. Bidden tot Maria en andere “heiligen” is verloren moeite en tijd, het is verkeerd bidden, Maria is dood! Het repetitief (omhaal van woorden) bidden is niet doeltreffend, zegt Jezus. Jezus heeft nooit een “Paternoster” of voorgeschreven gebeden gebruikt!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

In mijn naam….Wat betekent dit?

Het is normaal dat men niet in zijn eigen naam gaat bidden tot God. Dit zou bidden zijn naar onze eigen wil, om onze eigen wereldse begeerten en verlangens te ontvangen.

Mt 6:8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet,

wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Ook Jezus bad eens gedreven door menselijke angsten, voor Zijn lijdensweg begon. Toch vinden wij in zijn bidden, dat Hij zijn wil ondergeschikt maakte aan Gods wil, en het lijden aannam om Gods doel te vervullen.

En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Matth.26:39

14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 1 Joh.5

Het is de wil van God, dat een mens Hem leert kennen. Als je nadert tot God, dan zal God tot u naderen. Dat naderen kan luisteren of lezen in de Bijbel betekenen.

De eerste gedachte die bij ons moet opkomen voor wij gaan bidden, is te weten wat wil God? Meestal is dat andersom.

Wij willen altijd een oplossing voor onze problemen. God kent onze problemen, maar onze problemen kunnen precies iets zijn, dat ons gezicht en onze gedachten laat keren tot Hem die van ons houdt.

Bidden om te worden genezen is een normaal gebed. God geneest niet altijd direct, en kan wachten. Hij heeft daarmede een bedoeling. Paulus genas ook niet van zijn ziekte en genas zoveel anderen in Jezus naam!

Bewuste zonde kan een oorzaak zijn. Wanneer wij bewust niet willen strijden tegen een bepaalde zonde in ons leven. Bv. Wie lui is, moeten leren werken!

Als men bidt, en ons geweten veroordeelt ons, dan kan er geen gebedsverhoring komen. Gebedsverhoring is geen toeval!

Nadat wij hebben gebeden, zien wij uit wat God doet?

19 Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed.(NBG)

18 Was ik mij kwaad bewust in mijn hart, Dan had de Heer mij niet verhoord:Psalm 66 ( Can. Vertaling)

WAT SCHUILT ER ACHTER DIE NAAM VAN JEZUS?

Hulp

Ps 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Spr 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Wanneer wij vandaag zien waar de mensen hun eerste hulp, bescherming en vertrouwen zoeken in nood, dan zien wij dat de mens eerst zijn vertrouwen stelt op zijn vermogen, dan in een kostelijke medische wereld, op een mens die men gaat vertrouwen, of roepen op hun afgoden of klampen zich vast bij allerlei hulporganisaties.

Hun Schepper komt misschien op de laatste plaats.

Een christen zingt : Ps 121:2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Iets doen uit liefde tot Jezus

Mr 9:41 Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij discipelen van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.

Het minste wat wij ook doen voor een ander, uit wederliefde tot Jezus, zal beloond worden. Alles wat wij doen, uit zelfbehagen zal niet beloond worden. Het fundament moet Christus zijn. (1 Cor.3:10)

Mensen die geen rekening houden met God, doen ook nog iets voor een ander mens, maar met een ander fundament of bedoeling.

Behouden of verloren zijn schuilt achter de naam Jezus!

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Joel 2:32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

Allen die christen zijn geworden onder het Joodse volk zullen behouden worden en ontkomen.

Hnd 2:21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Na het sterven van een mens, komt er het oordeel. Je behoort bij de gelovigen of de ongelovigen. Een gelovige bij God is enkel iemand die geloofde in de naam van Jezus Christus, die geloofde in de Bijbel. Iemand met een gebedsleven, die tijd maakte om te bidden in de naam van Jezus.

Heb 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Wonderen

Hnd 3:6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel!

Deze apostelen hadden macht gekregen te handelen in de naam van Jezus. Het gebruiken van deze naam kwam door hun vertrouwen daarin.

Petrus was een eenvoudige visser, die in Jezus geloofde, met volmacht van Jezus, maar geen paus!

Bevrijding.

Hnd 16:18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.

Achter de naam van Jezus schuilt zeer grote kracht en macht over het kwade.

Doch voor wie Christus niet persoonlijk kent is dit een enorm groot gevaar die naam te gebruiken. Hand.19:14 De zonen van Scevas.

Al onze activiteiten

Col 3:17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Zalving tot genezing

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Eeuwig leven

1Jo 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Ps 113:3 Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd.

Deze wereld zal nog een metamorfose meemaken, want alle aardbewoners zullen geloven in de naam van Jezus! Daarom barst straks de strijd los, die de wereld nog nooit heeft meegemaakt.

DE OPNAME VAN DE GEMEENTEN

 

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE –

THE RAPTURE

the rapture (2)

 Is de leer over de opname vals?

Het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van deze aarde, weet niemand, dan God alleen. Wij kunnen het enkel benaderen door grondig onderzoek en gebed! Paulus sprak niet voor niets dat het een geheimenis is. Sommigen verliezen al hun hoop, beginnen te spotten en geloven niet verder in de opname van de gemeente. Er ontstaat ook vandaag veel verwarring met het ogenblik van de laatste oordeelbazuin. Paulus schrijft over de laatste “bazuinstoot”! Toen Israël in de woestijn opbrak om verder te gaan, was er eerst een lange bazuinstoot, om de aandacht te rekken van het volk, dan kwamen een reeks korte bazuinstoten, welke betekende dat men de tenten diende af te breken, de laatste bazuinstoot, was het signaal dat men vertrok naar de volgende plaats! (1 Thess.4:16)

sjofar2

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petr.3

Andere uitleggers maken er vlug komaf mee en schrijven: Het woordje “opname” staat niet in de Bijbel. Dit wijst op een gebrekkig onderzoek.  Ten tijde van Noach, spotte men ook met hem, die Gods woorden geloofde. Die stemmen van de spotters werden versmacht door het water van de zondvloed waarin ze ook niet geloofden! Vele christenen vinden het niet terug in hun Bijbel, toch staat het er in! Wij volgen niet een uitleg van  Br.Darby, op basis van een visioen.

Het woord “Rapture” is etymologisch afkomstig van een latijnse werkwoord “Rapio”. De Vulgaat, de Latijnse bijbel vertaald letterlijk vanuit het Grieks, schrijft in

1 Thess.4:17 “rapiemur”. Wanneer wij wat meer onderzoek van het woord “Rapio” doen, dan heeft dit woord meer te betekenen! Het Wolters woordenboek geeft zeer opmerkelijke uitleg bij zijn vertaling naar het Nederlands. Rapio betekent o.a. (1) Met geweld wegvoeren, ontvoeren “hoog in de lucht”. (2) Het betekent ook een snel wegvoeren naar de rechter. (3) Verder snel wegvoeren uit het vaderland. Een zeer oude traditie bij bepaalde Joden, wordt die actie gebruikt welke voorafgaat aan een huwelijk. De bruidegom komt plots, en neemt zijn bruid mede. Zij wist van het huwelijk, maar niet het uur noch datum! Deze ontdekking kan geen enkele christen onberoerd laten! Waarom? Deze drie voorbeelden van uitleg, komen in overeenstemming met de betekenis van de “opname”!

“In de lucht” waar naartoe? Wij komen dan bij de Heer! “De Rechter” , ja inderdaad voor de rechterstoel van Christus, (Rom.14:10, 2 Cor.5:10) “ Vaderland verlaten” Ja, inderdaad bijbelgetrouwe christenen zullen deze aarde verlaten, om te gaan naar hun bron.

Wanneer komt die opname? Is er dan geen enkele benadering?

 

clip_image004Het woord gebruikt als men heel snel voor de rechter werd gebracht, is “raptus” . In een oud boek over de “Kerkelijke rechtspraak” tijdens de middeleeuwen lezen wij het volgend artikel: De schaking of de raptus. Dit was wanneer een meisje tegen de wil van haar ouders in, door haar vriend werd ontvoerd, en meestal met haar goedvinden. Dit was een inbreuk op het ouderlijk gezag, en werd de handelswijze van de jongen bestraft, door de kerkelijke rechtbank, eventueel met geldboeten. Zo waren er in de periode van 1569 en 1576 vele gevallen in Gent en te Mechelen.

Zo leert de geschiedenis ons, wat meer duidelijkheid, en bijzonder het feit, dat deze wegrukking, gebeurde meestal kort voor het sluiten van het huwelijk. Jezus komt op dezelfde wijze voor Zijn toekomstige bruid, en neemt ze plots tot zich.

Wanneer de grote oorlog losbreekt tegen Israël, zo zal God dan bezig zijn met zijn uitverkoren volk. Daarom is het boek Openbaring een boek in de eerste plaats voor Israël! Vanaf hoofdstuk 4 is er nergens nog sprake van de gemeente!

Dit betekent dat de komende gebeurtenissen duidelijke signalen zullen worden voor de dag van de opname! De Heer zal zijn bruid toch niet aan haar lot overlaten, want Hij gaf zijn leven voor haar!

Laten wij eenvoudig eens luisteren naar onze Here, Jezus in Mattheus 24.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matth.24

Alle landen ter wereld kan men vandaag bereiken met het evangelie, de blijde boodschap. De hedendaagse techniek breekt alle grenzen. Bijbels worden nu digitaal doorgegeven. Dit betekent dat het einde in zicht is gekomen waarover Jezus het hier had. Dit kan betekenen dat het tijdstip van de opname er elk moment kan komen. Doch wij als mensen kunnen niet denken zoals God denkt. Wij kunnen enkel Gods bedoelingen naspeuren door Zijn woorden in de Bijbel, te geloven en te begrijpen onder leiding van Gods Geest, welke enkel woont in de Bijbelgetrouwe christenen.

Voor mensen die denken dat God dood is, komt er een grote verrassing welke hun ongeloof kan breken. God wil zich opnieuw aan de mensen openbaren, nu op een andere wijze. Wanneer wij luisteren naar de profeet Ezechiël, dan kunnen wij lezen dat God de gedachtewereld letterlijk zal doen beven, op het ogenblik dat Rusland of Turkije, Iran en hun alliantie, Israël zal binnenvallen. Vele landen zullen dan die God van Israël, de enige levende God, opnieuw leren kennen. Een God die Zijn volk niet in de steek laat, maar vasthoudt aan Zijn woord. Dat is dus Gods bedoeling!

18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Ezechiel 38

Dan staat er het volgende, waarbij die aanvallende volkeren, het gebeuren onbegrijpelijk zullen moeten aanvaarden dat er maar één God is, Jahweh, en niet Alah!!!!

23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.38

Iedereen zal dan weten dat God leeft. Dat het bestaan van God geen theorie is, zoals de valse theorie van mijnheer Darwin. Zal men dan nog doorgaan met leugenachtig onderwijs? Zal men blijven Israël in een leugenachtig daglicht stellen? Zal de media dan uiteindelijk toch eens de waarheid over Israël (mogen) schrijven?

Wie zal dan aan de kant staan van de God van Israël?

Doch wanneer de opname, de hoop der laatste christenen, zal hebben plaats gevonden, en de Geest van God deze aarde zal hebben verlaten, dan zal de goddeloze, de wetteloze wereldleider wellicht de wereld kunnen regeren.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9  (2 Thess.2)

 

Wat zal God doen? De Gemeente van Christus wegnemen, voor de hel losbarst in het M.O. of zal Hij wachten? Zal Hij wachten tot de laatste ziel zich bekeert? Zal Hij blijven uitnodigen? God is eeuwig, enkel niet Zijn geduld! Vandaag gaan er al vijandige stemmen op om in de toekomst Jeruzalem in te nemen!

Dan sprak Jezus: 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Luc.21

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen Zach.12

Wij hebben een sterk vermoeden dat de laatste profetische gebeurtenissen zich snel zullen volvoeren. De perfecte tijdslijn zal God zelf wel voor Hem houden, als een geheimenis. Discussie over de rangschikking is dus overbodig.

Wij heffen onze hoofden omhoog en bidden: Kom Here Jezus!

Biblespace Vlaanderen