DE WONDERLIJKE GEBOORTE VAN JEZUS

clip_image001

 

 

clip_image003

Onze geboortedag is altijd een speciale dag, een verjaardag met soms een feestje. Aan onze geboorte is eerst een tijd van verwachting aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte stonde van pijn en daarna de grote blijdschap. De geboorte van Jezus is wel bijzonder.Vooraf geeft de evangelist de stamboom van Jezus, en daarin ligt een geheimenis! (Matth.1:17) Bij de driemaal 14 generaties, samen 42 generaties dus, ontbreekt er één bij de laatste14, dus 13de generatie is die van Jozef!

Die “laatste” generatie impliceert de komende en wederkomende Jezus, eerst als “de zoon des mensen”, (Jes.53:2,3) daarna als Rechter over de vele natiën, op de troon van David, als “de zoon van David” Een tweevoudige generatie. Hij komt terug met Zijn volk, de gemeente, de laatste generatie!

Dit is het 42ste geslacht, zijn gemeente. Het zijn nieuwe mensen, een generatie uit de Geest geboren net als Christus!(2 Cor.5:17) Deze nieuwe geschapen mensen werden eerst heimelijk op de dag van de opstandingen ten leven en de opname verzameld.(1 Thess.4:16,17). (1 Joh.3:2)

De ster van Bethlehem, welke de weg wees!

clip_image005Een ster in het Hebreeuws is “Kochab” en heeft een ook getalswaarde van 42! De naam van koning David heeft een Hebreeuwse getalswaarde van 14. Deze getallen wijzen naar een verband tussen de geboorte van Jezus, als eerst de “Zoon des mensen” en bij Zijn wederkomst als de “Zoon van David”, om de vervallen hut van David op te richten. (Hand.15:16) Dan pas komt die ontbrekende 42ste generatie! In de bijbel staan geheimen die te vinden zijn via getalswaarden!

De ster van Bethlehem staat dus symbool voor de komende Messias, Jezus, welke zal regeren op de troon van David te Jeruzalem! Hij was het licht der wereld, die de weg zou wijzen voor de mensen die hem willen vinden!

Johannes 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

16 en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus,

die genoemd wordt Christus. Matth.1

Werd Jozef depressief?

clip_image007Jozef werd beproefd, en gekwetst, in het diepste van zijn hart! Hij wist dat hij niet de vader zou zijn van het kind dat Maria droeg! Jozef kreeg de menselijke gedachte om van haar in alle stilte te scheiden, om haar niet in opspraak.

Je kunt best begrijpen welke depressieve gevoelens Jozef zal hebben gehad. Jozef was wel een gelovige man, die over de wet en de profeten had gehoord.

De gedachte dat Maria hem ontrouw zou zijn geweest, bleef hem toch sterk achtervolgen, hij lag er van wakker! Achterdocht overweldigde hem. Maar een steniging van Maria, volgens de wet, voor overspel, wilde hij zeker voorkomen, want hieruit blijkt zijn liefde voor haar.Vanaf de verloving behoorden man en vrouw al elkaar toe, volgens de wet.

Ook al staat het er niet letterlijk. Jozef zal zeker hebben gebeden tot God om hulp voor zijn geestelijke nood, welke hij niet kon verwerken, noch verdragen.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Psalm 46

20 Maar terwijl hij deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Matth.1

God overtuigde Jozef zelf door een engel te zenden met deze boodschap. Jozef nam met veel liefde het kind aan, als zijn eigen kind. Hij werd dan ook ingeschreven als de wettelijke vader.

Had Maria Jozef willen overtuigen, dat haar zwangerschap van de Geest kwam, dan zou Jozef dit nooit hebben willen geloven of aanvaarden! Daarom heeft ook geloven in Jezus niet zijn oorsprong door het overtuigen van een ander mens, maar door een overtuiging en bevestiging van boven, van God! (Rom.8:16).

Het zal zeker bij Jozef diep zijn doorgedrongen dat het kind, in een voederbak gelegd, een heel bijzonder kind was. Geboren in een rotsspleet gebruikt als schapenstal, in een zomerse nacht te Bethlehem! Er was geen plaats meer voor Hem in deze wereld, precies of dat er ook geen plaats of tijd is voor Hem in het hart van vele nu feestvierende mensen rond een heidense afgodsboom. Men viert in feite de verjaardag van Jezus, maanden later!

Zou Jozef dit hebben gelezen of horen voorlezen?

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Deze profetie is tweevoudig! Een gedeelte van deze profetie is nog niet vervuld, namelijk, Jezus beschreven als de wederkomende vredevorst op de troon van David komt nog.

Enkel een wapenstilstand komt er in het M.O. door een bedriegende en misleidende wereldleider, waartoe ook mijnheer Ratzinger uit het Vaticaan vandaag oproept! Er komt dan, W.O.III of Armageddon en daarna komt Jezus, met een eindeloze vrede die zal doordringen tot in het diepste van de natuur. Een vrede, geen wapenstilstand, tot en met vrede onder de dieren!

21 Zij zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven; want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Matth.1

Jozef kreeg een droom, en meteen een opdracht, precies als al die andere geloofshelden beschreven in de Hebreeënbrief. Voor een geboorte is er nog steeds veel nieuwsgierigheid naar het geslacht, hier hoorde Jozef dat het een zoon zou zijn!

Vandaag kan men met de hedendaagse mogelijkheden wel wat vroeger zien naar het geslacht van de nog ongeborene, maar teleurstellingen zijn er nog steeds. Jozef wist al vooraf met zekerheid dat het een zoontje zou zijn! Het was er ook de gewoonte dat het de man was die een naam voor het kind koos. Jozef zou hem de naam “Jezus” geven.

Al dit gebeuren was al heel lang voorspeld door de profeet Jesaja! (7:14)

Deze profeet leefde 700 j. v. Chr.! Wie had ooit in die tijd durven denken dat deze profetie nog in vervulling zou gaan? Vele profetieën worden slechts dan begrepen wanneer ze in vervulling beginnen te gaan, of dat men tekenen kan waarnemen, zoals vandaag. De opwarming van de aarde, de wereldwijde klimaatverandering, is een teken.

14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij

mensen des welbehagens. Luc.2

De eerste vrede die een mens nodig heeft, is vrede met God!

Onder het woord “welbehagen” dient men te begrijpen volgens de grondtekst, (wil, keuze) mensen van goede wil, die een goede keuze willen maken voor Jezus, en Hem gaan volgen zoals de ster van Bethlehem werd gevolgd door de drie magiërs.

Het gaat hier enkel over mensen die de wil hebben om een goede keuze te maken.

Jezus, kwam om verzoening te maken tussen de mensen en de God van Israël. Jezus, wist dat de ene mens een goede keuze zou maken en de andere een slechte keuze.Velen willen die keuze voor Jezus niet maken, en willen strijden tegen Israël en zijn God! Daarom komt er zoveel strijd rond Jeruzalem, de toekomstige wereldhoofdstad, waar Jezus straks komt regeren!

Ieder mens moet eens in zijn leven een keuze maken:

Voor of tegen Jezus, ertussen kan niet! Toen Hij aan het kruis hing, tussen twee zondaars naast Hem, maakte de ene misdadiger een keuze voor en de andere een keuze tegen Jezus! Uw toekomst is afhankelijk van uw keuze!

clip_image009

AFGODERIJ

de steen van de zon brumidiAltaar van Zeus te PergamumANTICHRIST

DAGON AFGODERIJ

1722_moloch2

Artemis_Efeze

ISIS HORUS SEMIRAMISBonifaceVIII5SmKONINGIN DES HEMELSCHALDEESE PRIESTER MET DAGON VISGODmithras zonnegodMIJTER PERGAMUM KERSTBOOM

efod en terafim

ZONNEGOD

afgod gevonden gelijkend op Aliens

WIE IS SCHATRIJK?

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij een vraag stellen als deze, dan denkt een mens aan hen die een rijkdom in deze wereld hebben opgebouwd of gekregen, bestaande uit veel bezit, kapitaal.

Het leven van zulke mensen, als Rockefeller, Bill Gates, Koningin van Engeland is te kort om alles te verteren en te genieten van alles.

Toch schreef de rijke koning Salomo het volgende:

Pre 1:2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!

Pre 3:1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;

1Kon 10:23 Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid.

 

Als al die wereldse rijkdom ijdelheid en tijdelijk is, wat heeft dan wel een blijvende waarde? Wat betekent dan echt rijk zijn? Welk soort van rijkdom, blijft na de dood en is onvergankelijk? Wie is blijvend rijk?

Wie christen is geworden, begint meer en meer te begrijpen dat er een onvergankelijke rijkdom bestaat.

Efe 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Efe 3:8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

Hetgeen waar een mens het meeste van houdt, is toch van zijn leven! Maar dat natuurlijk aardse leven is tijdelijk. God leert ons dat er ook eeuwig leven bestaat! Dat is pas een blijvende rijkdom!

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Joh.16

 

 

 

 

 

 

 

Wie gelooft in Jezus Christus, is een schatrijk mens! Niets is kostbaarder dan het leven, maar het eeuwige leven is een hemelse en blijvende rijkdom.

Wat is geloven?

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1

Geloven betekent niet naar een of andere kerk gaan, of geloven dat Jezus heeft geleefd, dat gelooft de satan ook. Geloven is niet religieus zijn, met veel ceremonieën of het branden van kaarsjes!

Het is een onvoorwaardelijk vertrouwen op Christus en een persoonlijke dagelijkse relatie met Hem hebben. Alles met Hem bespreken en beleven! Bid voor wat je tekort hebt, bespreek het met Hem!

Flp 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Wij kijken even naar een man welke zwaar werd beproefd, maar toch bleef geloven en vertrouwen op zijn God, hij kon zijn vraag “waarom moet ik dit meemaken” niet goed beantwoorden.

Job.

Job 1:3 3 Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten.

 

5 Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.

Job trad op als priester voor zijn gezin. Hij was een zeer gelovige man. Hij kende ook die andere rijkdom, de geestelijke rijkdom.

Job had begrip voor het gevaar van wereldse rijkdom, welvaart,weelde en genot. Het zijn dingen die de mensen al vlug wegtrekken van God. Onze westerse landen kennen rijkdom en weelde, maar we stellen wel geloofsafval, goddeloosheid en schijngelovigheid vast.

In de hemel.

 

7 En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.

8 Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

 

 

In de voor ons onzichtbare wereld spelen zich ook hemelse vergaderingen af, waarvan wij geen inzage hebben. Wij stellen dit vast in het boek Job. De satan wil ons steeds aanklagen voor zonde. Wij lezen dat God die man Job heel goed kent.

God kent ook zijn kinderen, heel persoonlijk.

clip_image006God kijkt niet naar de welstand van Job, maar God spreekt dat Job een gelovig mens is, en wel de meest gelovige! Een geestelijk zeer rijk man.

De belangstelling van God over de mens gaat er naar uit hoe een mens leeft en welke levensprincipes een mens er op na houdt. De geestelijke rijkdom van de mens is slechts belangrijk. Job was een man die het meende en geloofde in zijn God. Zijn geloof werd beproefd.

Vers 8 -12 de eerste beproeving

De satan wijst op het feit dat Job gelooft omdat hij rijk is geworden!

Het geloven van Job wordt beproefd om het tegendeel te bewijzen.

Geloven heeft niets te maken met de wereldse toestand waarin een mens verkeerd. Of je arm bent of rijk, geloven is een hemelse rijkdom. Die rijkdom wil de satan stelen. In vers 13-20 werd Job alles ontnomen, zijn bezit, zijn slaven, en zijn kinderen. Een regelrechte ramp was hem nu overkomen op een en dezelfde dag.

Wie zou daarvan niet zwaar depressief worden? Wie zou zo’n man kunnen helpen of troosten?

Hoe reageert Job? Is zijn vertrouwen op God nu geschonden?

20 Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer 21 en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd.

22 In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Job staat rotsvast in zijn geloof. Hij kon ook heel kwaad zijn geworden op God, maar dat deed hij niet! De geschiedenis toonde aan dat rijken die alles kwijtraken zelfmoord plegen. Denk aan de beurscrash in Amerika vroeger.

Wij kunnen vaststellen, dat wie echt gelooft, de omstandigheden hem niet laten afvallen. Hij blijft vertrouwen en kan zijn verdriet verwerken. Job ging niet naar de psychiater! Christenen zijn geestelijk zeer rijke mensen en delen elkanders verdriet en blijdschap.

Een tweede ernstige beproeving voor Job.

4 Maar de satan antwoordde de HERE: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.5 Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

6 En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.

Job 2

 

De gezondheid van Job werd zwaar beproefd. Een pijnlijke huidziekte. Door iedereen bijna verlaten. Het hoofd van Job zal vol vragen zijn geweest. Waarom Here moet ik dit alles meemaken? Ook wij kennen soms zulke vragen. Wij weten ook soms nooit een antwoord hierop.

Toch weten wij nu dat er zulke beproevingen kunnen voorkomen. Job bleef vertrouwen dat alles in orde zou komen! Dat is een grote les voor ons.

Een derde beproeving:

De reactie van zijn vrouw!

9 Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! 10 Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

In plaats dat zijn eigen vrouw Job bemoedigt, neen, ze is ook alles kwijt en heeft wellicht zelf nu God vaarwel gezegd, de satan kon haar gebruiken en deed nog een pijnlijke aanval.

Job overwint!

clip_image00810 En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.Job.42

Een tijdlang verloor Job zijn wereldse rijkdom. Zij geestelijke rijkdom was nog groter geworden. Hij bleef zijn vertrouwen op God stellen al die tijd.

Wanneer wij beproefd worden, moeten wij blijven vertrouwen op de Here, en bijzonder letten op wat wij zeggen.

Job zondigde niet met zijn lippen! God luistert heel goed naar wat wij zeggen! De vrienden van Job hadden niet recht gesproken, Job diende zelfs voor hen te bidden!

1Jo 5:4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

DE WELGEVALLIGHEID VAN HENOCH

DE WELGEVALLIGHEID VAN HENOCH.

clip_image002

 

 

 

 

18 Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar; en hij stierf. 21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.

 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

25 Toen Metuselach honderd zevenentachtig jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. 26 En Metuselach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderd tweeëntachtig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

Gen.5

clip_image004Hebr.11

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Wij leven nu in de eindtijd, en Bijbelgetrouwe christenen verwachten de opname. Zelfs het oude verbond verwijst naar het onderwerp van de “opname” , the rapture. Het plots verdwijnen van de wedergeboren christenen door een lichaamstransformatie.

Henoch is een profetisch beeld van dit gebeuren.

Hij is ook een soort beeld van wat soort mensen heimelijk zullen opgenomen worden.

Zijn naam betekent: Henoch=”toegewijd”

De welgevalligheid en de bijzondere toewijding is kenmerkend voor christenen die zullen opgenomen worden. Anderzijds zijn er weinig gegevens over deze bijbelfiguur. ( Toch verwijzen wij graag naar zijn boek, als de andere apostelen)

Doch als kind van God besef je best dat God het tot ons nut heeft laten opschrijven.

2 Tim.3

16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

God wil een beloner zijn voor hen die Hem ernstig zoeken!

Hebr.11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Wat begrijpen wij onder het “ernstig zoeken”?

Het zijn mensen die “echt” verlangen om God te leren kennen, die naar Hem vragen en roepen, uit een echt verlangend en speurend hart.

Mensen die slechts oppervlakkig interesse hebben voor Jezus of voor het evangelie, zij zullen de trein missen. Velen hebben Jezus zien wonderen verrichten, maar zijn daarom niet allen tot geloof in Hem gekomen. Anderen werden zelfs genezen. Mensen houden ook van sensatie. De komende valse profeet zal op deze wijze velen verleiden.

Mensen die ernstig God zoeken, zijn mensen die God willen betrekken in hun dagelijkse leven, en Hem beleven. Het zijn geen mensen die een “goede” kerk zoeken! Zij zoeken constant Zijn wil, om zegen te mogen ontvangen. Ze zoeken Hem met hart en ziel.

WAAROM WAS HENOCH GOD WELGEVALLIG?

Die welgevalligheid is een kenmerk van ieder wederboren kind van God.

Matth. 3 : 17 Daar is Jezus God welgevallig was.

17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Wie zijn roeping aannam is de Here welgevallig. Die roeping is geen roeping tot een celebatair priester! Er is een belofte bij: God is altijd met hem. God wandelde ook met Henoch. In dat wandelen zit iets speciaals, dat spreekt over de levenswandel.

Ø namelijk wie wandelt, Bijbels leeft, is iemand die rust kent, zijn leven verloopt rustig door te vertrouwen in alles op God, wat een verschil met ons land, waarvan buitenlanders zeggen, dat het ongelofelijk is hoe mensen hier een onrustige levensstijl hebben.

Onrustigheid en door angsten gedreven is een uitstraling van de ongelovige.

Jeremia 6:16 Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Mattheüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Ø Ook wie wandelt of rekening houdt met Gods woord, kan rustig nadenken. Het ware goed om eens tijd te nemen en na te denken, maar dit is het niet alleen, typeert het onze levenswandel in bedachtzaamheid ?

Denken we eens na , over wat we doen, of beslissen goed is? Eerlijk is?

Haastige beslissingen kunnen verkeerd zijn, en triestige gevolgen hebben.

DE VOORWAARDE OM GODE WELGEVALLIG TE KUNNEN ZIJN.

Drie teksten maken dit heel duidelijk:

Hebr.11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Er is een voorwaarde om Gode welgevallig te kunnen zijn: Wedergeboren zijn of tot geloof te zijn gekomen in Gods Woord.

7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Rom.8

Zij die in het vlees zijn, dat zijn mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen bv: de geestelijke familie en de vleselijke familie. Ze kunnen moeilijk het verschil zien tussen hun eigen zin en wil, en deze welke in de Bijbel staat. Ze hebben de grootste moeite om de Bijbel goed te begrijpen. Ze zijn een slecht voorbeeld voor de ware christenen, en brengen zelf geen mensen bij de Heer. Wie verdriet en ruzie brengt onder de christenen is de Here niet welgevallig!

WELGEVALLIG BIJ HET OPKOMEN VOOR JEZUS.

Spreuken 10:32 De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis, en weten dat wat ze zeggen.

Allen die getuigen over Jezus, en spreken over zijn vergoten bloed, zijn de Here welgevallig

Hooglied 4:3 Het is een kenmerk van wedergeboren christenen!

WELGEVALLIG zijn IN HET GEBED.

9 Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10 En het was goed (welgevallig )in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had.1 Kon.3

Salomo wilde zich ten dienste van het volk stellen.

Kennen wij onze geestelijke gave om God welgevallig te zijn? Bevestigen anderen welke geestelijke gaven u hebt gekregen? Gaven zijn geen talenten! Niemand anders dan de H.Geest deelt de gaven uit;

1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Christenen met gebedsverhoringen mogen weten dat ze God welgevallig zijn. Wie niet wil doen wat de Here van Hem verwacht, moet ook niet hopen op gebedsverhoringen. Daarom werken gebedsverhoringen als groeihormonen.

ZIJN ONZE GEDACHTEN GODE WELGEVALLIG ?

Ps.19:14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Wij kunnen nogal eens afwijken. Er is zoveel onrechtvaardigheid rondom ons waaraan wij onze ziel gaan ergeren. Zovele niet opbouwende en meeslepende tv feuilletons die de gedachten van de kijkers negatief beïnvloeden zijn dingen die de Here niet welgevallig kunnen zijn. Negatieve gedachten zijn schadelijk voor het lichaam!

WIE GODE WELGEVALLIG IS KENT HEMELVREUGDE door

WIJSHEID EN BIJBELKENNIS.

Prediker 2:26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie God welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.

Hier vinden wij een verschil tussen de goddeloze en de christen.

De christen ondervindt God in zijn leven, hij krijgt wijsheid, inzicht en begrip,

die van God komt, en de geestelijke vreugde en blijdschap. Door zijn inzicht kan hij God nog meer welgevallig zijn. De kennis en gehoorzaamheid aan het woord brengt vreugde en zegen in het hart, het leert wat liefde is.

De goddeloze is hebzuchtig, dit is Gode niet welgevallig.

Verzamelen en sparen, om meer en meer dit is zijn levensvisie. Hij wandelt niet, hij loopt en vliegt zonder God. Is daarom nooit rustig en tevreden.

WIE GODE WELGEVALLIG IS OFFERT VEEL VAN ZIJN TIJD AAN DE HERE!

Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Vroeger waren er zovele van onze inspanningen voor ons plezier. Ook goede werken voor anderen, maar het had geen waarde bij God. Ieder mens heeft talenten. Wie goed kon zingen, zingt nu voor de Heer, wie goed kon schilderen, schildert nu voor de Heer, wie behulpzaam is, is nu behulpzaam voor zijn broeders en zusters, Wie rijk is, deelt nu met broeders en zusters die het moeilijk hebben.

Niets wat gedaan werd uit wederliefde voor de Here blijft onbeloond! Dit is onze rekening bij de Here.

WIE GODE WELGEVALLIG IS, IS EERLIJK!

Spr.11:1 Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.

Bij kopen en verkopen is er eerlijkheid gevraagd, bijzonder onder christenen kan het niet zijn dat de ene de andere zou gaan bedriegen. Onze economische wereld gaat ten onder door onrechtvaargheid, maar Gods geduld is nu ten einde, de toekomst zal dit openbaren!

Spr. 11:20 De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.

BENT U GODE WELGEVALLIG?

HET EINDE VAN DE WERELD

clip_image001

clip_image003

Opnieuw konden wij vaststellen dat er mensen zijn die nog in hun eigen fabeltjes geloven. Maar er zijn ook andere mensen die slechts de waarheid geloven, welke enkel te vinden is, in wat de Schepper liet opschrijven. Het fabeltje was: De wereld zou vergaan op 21 december 2012. Ook de getuigen van Charles Russel geloofden dat de wereld zou vergaan vanaf 1914. In 1975 zou Armageddon plaatsvinden, doch sindsdien zwijgt de wachtoren in alle talen! Velen denken de wereld zal toch nooit vergaan, en dat is dan een andere overtuiging als in de tijd voor de zondvloed.

Hoe zit het nu met onze wereld? Om deze vraag eens ernstig te kunnen beantwoorden is meer dan wat menselijk wetenschappelijk nodig!

Wat zegt God ervan?

God wil in ieder geval een nieuwe schepping, met nieuwe mensen! God is een Schepper, en Hij heeft plannen. Die plannen vinden wij in enkel in de Bijbel. Hij wil een wereld zonder goddelozen. Daarom heeft Hij eerst voorzien in een reddingsplan voor onze wereld van vandaag! Namelijk God verzoende zich met deze wereld door Zijn zoon te zenden en te offeren uit liefde voor de mensheid. Zijn zoon komt terug om 1000 jaar te regeren in Jeruzalem, en dan pas komt er een nieuwe wereld!

God gaat verder met mensen die enkel in Jezus geloven, en Hem verwachten, en zal voor hen “plots” komen. (11)

Voor deze mensen heeft Hij bescherming en verlossing beloofd opdat ze niet in al de oordelen komen welke straks over de ganse aarde zullen komen!

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar.3

Wanneer wij vandaag zien dat zo weinigen zich nog bekeren, dan komt dat omdat ze niet weten dat er oordelen komen over deze wereld, en een laatste oordeel na de dood, want ieder die daar verschijnt komt in de hel, waarvoor Jezus waarschuwde!

Wij moeten spreken over: zonde, oordeel en gerechtigheid, dit is de wil van God. De gerechtigheid op deze wereld is slechts nog een woord in een woordenboek!

WAT ZAG DE PROFEET JESAJA? (24)

1 Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde,

keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.

4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners,

omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven

er weinig stervelingen over.

De aarde treurt en verwelkt. Wij kunnen denken aan een bloem, eens zo fris en prachtig, en na een tijd verwelkt en onaanzienlijk. Vandaag leven wij op een wereld, een aarde die in onze ogen nog mooi is, maar in feite een verwelkte bloem is geworden klaar voor het vuur !

Als wij zien naar de mensen, hoeveel verdriet en moedeloosheid er is, door de zonden,(Niet luisteren naar God Jer.4:22) kunnen wij zeggen het typeert onze tijd !

Anderzijds zien wij nog vandaag mensen tot geloof komen door hun treuren of verdriet, daarvoor geeft Prediker 7:3 een uitleg!

De aarde is ontwijd!

Men moet weten dat al het onschuldig vergoten bloed de aarde verontreinigt ( Ps. 106:38) De wetten van God zijn ontdoken. De mensen hebben hun eigen kerkelijke en politieke wetten gemaakt, en het gezag van God, de Bijbel vervangen door menselijk gezag (Paus­dom). Corruptie groeit weelderig vandaag.

Wanneer wij alle vorm van corruptie vandaag bekijken, kunnen wij weten dat vele mensen daarvan het slacht­offer worden.

Mensen denken dat God dood is, maar helaas God zal reageren en Zijn reactie kunt U lezen in vers 6, een vloek

6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

De mensen vergeten vlug, daarom heeft God ook een teken gegeven: de regenboog, opdat de mensen daar­naar zouden kunnen zien, een teken is van hoop, omdat God de aarde niet meer met water zal oor­delen, maar met vuur.

Of deze vuurgloed het gevolg zal zijn van nuclaire ­wapens of door een natuurramp weten wij niet. Wat de wetenschappers al wel weten is dat het broeikasteffect al langzaam bezig is.

God heeft nog een woord voor hen die niet willen luisteren naar Hem, en het overdenken zeker waard. In ruzie leven met God is triestig, Hij wint altijd!

13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

14 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

15 Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is

zwanger van onheil en baart leugen.

Zijn pijlen kunnen zware beproevingen zijn, en dodelijke tegenslagen.

STEDEN

jeruzalem1

Petra

Sardes

smyrna

Tyatira

Rome Babylon

pergamum

Laodicea

STAPPEN OP HET WATER

clip_image001

 

 

jezus op het water

Wanneer wij lezen dat Jezus wandelde over het meer, dan mogen wij ons de vraag stellen : Wat wilde Hij zijn discipelen en ons leren en tonen? ( Mat.14:22-33.)  Vele mensen hebben moeite om te geloven dat Jezus dit deed, en dat Petrus ook enkele stappen zette op het water. Ook theologen verkrachten de Bijbel!  Toch zijn er miljoenen mensen die stappen in geloof tot Jezus hebben gezet en Hem zo persoonlijk leerden kennen. Wie verder leest, en nog nooit zulke stappen zette, kan de grootste ontdekking doen van zijn aardse tijdelijk leven.

ZOEKT HEM STIL!

Na de wonderbare spijziging liet Jezus zich overvaren naar de andere kant van het meer, Hij zocht de eenzaamheid en de stilte. Hij verkoos de stilte van de nacht. Het wordt in onze dagen al moeilijk om stilte te vinden, om eens echt stil te staan. Jezus besprak alles met Zijn Vader die in de hemel troont. Zo is het voor de mens wel eens goed om eens ernstig stil te staan in de druk van zijn leven, en te overdenken wat de zin van ons korte aardse leven wel is. Men moet zichzelf niet wegdenken, en luisteren naar piepende stemmetjes! Neen, God met een oprecht hart zoeken is levensbelangrijk!

Jesaja 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

De zin van het leven is slechts te vinden, wanneer men eens wil stilstaan bij het kruis van Golgotha. Daar betaalde Jezus voor ieders zondeschuld. Zijn kroon van doornen staan symbolisch voor alle zonden van alle mensen. Knielend bij het kruis kan men in stilte “biechten” zonder biechtstoel, God en genade vinden! Alles wordt vergeven, enkel één zonde zal God niet vergeven: ongeloof!

Lukas 11:10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Dit is de deur van genade die nog een korte tijd open staat naar een nieuw en wonderlijk leven op aarde.

Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Zet stappen naar het water, naar Jezus toe.

VAN DE STILTE NAAR DE STORM

Wij lezen dat de discipelen in de storm terecht waren gekomen, terwijl Jezus zichtbaar niet bij hen was. Ze hadden de wind tegen, Jezus bracht ze tot stilstaan. Met andere woorden waren ze in moeilijkheden gekomen te midden van een woelig meer.  Zo vinden wij ook de grote golven. Deze golven zijn een beeld van de ernstige en levensbedreigende moeilijkheden die zich kunnen voordoen in ieders leven. Ieder mens kan eens zwaar beproeft worden, maar hoe kan hij het verwerken? Wat is zijn houvast? Op wat stelt hij zijn vertrouwen? Het evangelie is de enige doeltreffende zelfmoordpreventie! Doch hier kunnen wij even blikken naar de discipelen die een profetisch beeld zijn van het huidige Israël. Israël komt vandaag meer en meer in levensbedreigende moeilijkheden, hun vijanden worden grimmiger en dreigen. De natiën staan te trappelen om Israël ten onder te brengen, te laten ondergaan. Men wil strijden tegen Gods volk, dat Zijn oogappel is! Als God kwaad wordt, zinken de bergen! God zegt:

1 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Psalm 2

25 In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee.

Het ongelooflijke gebeurde, Jezus kwam naar hen toe, over het wilde water, met metershoge golven. Het eerste wat Jezus sprak, was : wees moedig, wees niet bevreesd! Jezus kan wonderlijk in ieders leven te voorschijn komen, en de mens tot een echte rust brengen. Hij kan al uw zorgen en angsten wegnemen. Hij wil dat zulke mensen tot Hem komen, en wie kende in zijn leven geen ernstige zorgen? Ieder zoekt de beste levenswijze. Vandaag worden vele valse reddingsboeien toegeworpen. Hij riep tot Petrus: Kom! Hij roept dit vandaag nog steeds, en wie gaat die zet zijn eerste stappen in geloof!Zoals Jezus op wonderlijke wijze tot zijn discipelen kwam, zo zal Hij wonderlijk terugkeren tot zijn volk Israël, ook een ongelooflijk gebeuren voor de wereld, en toch zal het gebeuren, of de mens in God gelooft of niet!

Waarom wilde Petrus ook over water lopen? Hij wilde worden en doen als Jezus,zijn Meester. Dit was pas een positief denken en Jezus kon hem en ieder mens iets leren!

Waarom en wanneer begon Petrus te zinken?

clip_image004Zolang Petrus zijn gedachten en zijn ogen op Jezus richtte kon hij wonderlijk over het water lopen. Hier is sprake van een zuivere Bijbels christelijke visie in de moeilijke tijden van ons leven. Toen Petrus naar de wind en de golven keek zonk hij ogenblikkelijk weg. Zo moet ook iedereen die tot Jezus gaat, geloven dat Jezus de Zoon van God is, en macht heeft over alles! Ja alles, ook over de ganse natuur! Enkel wie zich op Jezus richt, zal in leven blijven, eeuwig leven hebben! Zo staat ieder mens in zijn leven voor een keuze. Alles was geprofeteerd en opgeschreven jarenlang voor zijn komst naar deze aarde.

Psalm 107:29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Een groot probleem kan nooit groter zijn dan God!

Wat deed Jezus?

Jezus redde hem, en zei: Kleingelovige waarom zijt gij gaan twijfelen. Zo is onze aarde vol van mensen die twijfelen en niet willen geloven. Toch is die reddende hand er steeds voor iedereen. Ieder geboren mens heeft deze reddende hand nodig in zijn leven, ook die mens die geen problemen zou hebben. En velen zien niet het grootste probleem van de mensheid: dat de mens zondig staat voor zijn God, zijn Schepper. Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Wanneer wij opnieuw kijken naar het profetische beeld welke hierin te vinden is dan zien wij dat Israel nooit helemaal ten onder zal gaan, en de Jodenhatende wereld de uiteindelijke grote verliezer zal worden.

Zoals Jezus de hand greep van Petrus, zo zal ook God in de komende jaren de reddende hand zijn voor zijn volkje Israel! De profeet Jesaja zag deze dingen en schreef:

10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.11 Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;12 gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren.13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.14 Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israel! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israels.Jes.41

Wie oren heeft, die hore!

JEZUS EN NIKODEMUS

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Hoe legde Jezus het evangelie uit?

(Joh.3) Vele christenen hebben soms moeite om het evangelie uit te leggen aan de mensen. Toch is het eenvoudig: Dit zijn de getuigenissen hoe mensen zelf tot geloof in Jezus en inzicht zijn gekomen van de waarheid. Aan de andere kant zijn er mensen die op zoek zijn naar de waarheid. Ze willen leven en streven naar geluk.

Vele mensen hebben problemen van allerlei aard, gezondheid, depressie, echtscheiding, financieel door jobverlies enz. Verschillende mensen hebben Jezus leren kennen en hebben ontdekt dat Hij de oplossing is voor vele van onze problemen, want onze problemen ontstaan door de zonde en zondig te leven.

Nikodemus gaat naar Jezus, waarom? Wat is zijn probleem?

Echte problemen had Nikodemus niet. Nikodemus zat wel met onbeantwoorde vragen in zijn leven.

Nikodemus was een theoloog uit zijn tijd, en wilde weten wie die “Jezus” was.

De vraag die hem in zijn hart steeds achtervolgde was: Wie gaat naar de hemel en hoe?

Hij had gezien dat Jezus tekenen en wonderen deed, welke je zonder God niet kunt.

Nico dacht, die Jezus zal het zeker wel weten.

Hij ging s nachts? Waarom?

Geloven is iets dat heel gevoelig ligt bij de mensen in het algemeen. Daarom is persoonlijke evangelisatie nog steeds de meest zegenrijke. Nico wilde niet gezien worden door zijn collega’s, want ze zouden kunnen lachen met hem, want hij was tenslotte de grote leraar van Israël!

Jezus leert hem wie naar de hemel gaat, welke de voorwaarde is!

(3) De geestelijke wedergeboorte is noodzakelijk bij de mens.

Nikodemus dacht dat hij door te behoren tot het uitverkoren volk, dat hij daarom ook in de hemel zou komen.Vele mensen denken wel dat ze door naar een kerk te gaan, in de hemel zullen komen…helaas!

Jezus leerde hem dat hij wedergeboren moest worden om in te gaan in het koninkrijk van God.

Die gedachte was dat Gods volk behouden was door in te gaan in het beloofde land of koninkrijk.

Israël ging het beloofde land binnen op de plaats Gilgal aan de Jordaan.

De Jordaan was de rivier waar ook de profeet Johannes doopte op de plaats Gilgal.

De waterdoop is het symbolisch beeld van dood en opstanding. Besprekeling is onbijbels!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

clip_image005Het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte is hetzelfde als “Gilgal”.

In Gilgal werd er het eerste Pascha gehouden door Gods volk.

Wat heel bijzonder is: Het woord Gilgal komt overeen met het woord “Golgotha”

Wie gelooft in het offer van Jezus en de Bijbel heeft aangenomen, en zijn zonden oprecht beleden, is ingegaan in het koninkrijk van God.

Het woord Gilgal betekent ook voorhuiden, daar werden de Joden besneden na hun woestijnreis.

De besnijdenis is traditioneel het tegenbeeld van gelovig worden. N.T. Besnijden van het hart, het denken!

(5) Geboren worden uit water en geest. Wat is het water en wat is de geest?

Het water is de Bijbel, Gods woorden, de Geest is Gods Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Het moet duidelijk zijn dat iemand die gelooft, overtuigt werd door God, en die geloofszekerheid heeft gekregen. Dus een christen werd niet overtuigd door een mens, maar door God zelf! Hoe?

Ro 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Je kunt het de doop met de Geest noemen.

(6,8) Wie wedergeboren is kan men vergelijken met de werking van de wind!

De wind is onweerstaanbaar.

Een sterke wind of een tornado hou je niet tegen. Hij zoekt om onze wil en denken om te zetten naar Zijn wil. Soms willen wij zoveel, en plannen wij zoveel, maar voor een kind van God is er controle, een macht die hij niet kan weerstaan. De Geest werkt altijd bovennatuurlijk.

1Sa 10:10 Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet; de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering. 11 En allen die hem van vroeger kenden, zagen hoe hij met de profeten profeteerde; en men zeide tot elkander: Wat is toch de zoon van Kis overkomen? Is Saul ook onder de profeten? 12 Toen antwoordde iemand daarvandaan: Wie is hun vader? (Daarom is het tot een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten?)

Ook Saul werd gegrepen door de H.Geest en profeteerde! Doch dit was tijdelijk.

De wind is ongeregeld.

De wind kan werken als een storm,maar ook als een briesje. Kalm of krachtig.

Niet van onszelf afhankelijk!

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

De wind is onzichtbaar!

De werking van de H.Geest in de christen zie je niet, maar enkel zie je de uitwerking van de Geest!

De wind kan frisse lucht brengen, maar je ziet hem niet. De Geest laat zich niet door organisaties leiden.

De wind is niet na te speuren.

De ene maal komt hij uit het zuiden, en een dag later komt hij uit het noorden. Dit is hier een punt dat wijst naar onbegrip, niet te begrijpen. Gods wegen zijn onbegrijpelijk.

2Co 2:11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Ro 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Nicodemus diende toe te geven dat hij de werking van de wind niet kon begrijpen; Zo kan ook een onbekeerde theoloog niet weten hoe de werking is van iemand die Gods geest heeft ontvangen.

De Geest is nodig om te kunnen begrijpen wat Jezus zegt over het hemelse. ( vers 12)

In v.14 vergelijkt Jezus zijn offer met de koperen slang die Mozes verhoogde in de woestijn, opdat ze niet zouden sterven van de slangenbeten. Het gif is de zonde, aanwezig in ieder mens, met de dood tot gevolg. Wie geloofde in het beeld van de slang, stierf niet van de slangenbeten, omdat God het zo ingesteld had.Doch voor ons is het genade, maar het gif is er nog!

(18) Wie niet gelooft in het offer van Jezus, IS REEDS VEROORDEELD.

De uitspraak volgt in het laatste oordeel, dit oordeel is slechts voor alle ongelovigen.

Ieder mens die leeft, en Jezus of het woord de Bijbel, verwerpt leeft in een verloren toestand.

De kinderdoop brengt hier geen verandering aan. De kinderdoop is geen wedergeboorte.

GOD EN WIJSHEID

 

GOD EN WIJSHEID

 

SPREUKEN 8

 

Laten wij even luisteren naar Spreuken (8) die God liet opschrijven, en je zult echt zegen ontvangen! Koning Salomo was de man die eens onderzoek deed naar de ware levenswijsheid. Hij was duidelijk geïnspireert door de Geest van God en schreef het voor ons op!

29 En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, 30 Zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte.31 Ja, hij was wijzer dan alle mensen, 1 Kon.4

Salomo werd de wijste man ter wereld.Maar in veel wijsheid ligt ook soms veel verdriet, en hoe meer ware Bijbelse kennis, hoe meer het stemt tot nadenken. (Pred.1:18) Een christen die de Bijbel onder leiding van Gods Geest biddend bestudeert, en dan even naar onze huidige politieke en religieuze wereld kijkt, dan lopen er tranen over zijn hart. Het zijn die tranen die God van zijn kinderen later zal afwissen! (Openb.7:17) Bij God is er geen verdriet, maar enkel vreugde!

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.Ps.126

Begrijpt ons volk de stem van Gods wijsheid niet? (1)

Vandaag wordt veel aandacht geschonken aan wijsheid, kinderen worden geboren met veel, minder of weinig menselijke wijsheid, ze ontplooien zich toch in de maatschappij volgens hun eigen bekwaamheden, en kunnen toch gelukkig zijn, als ze luisteren naar Gods stem.

Het Griekse filosofische denken heeft zijn stempel gezet op onze westerse beschaving. Handwerk was voor de Grieken, minderwaardig, en intelectueel werk was veel belangrijker en met meer aanzien. Het Joods denkpatroon ligt helemaal anders, dan de heiden, daar is de arbeider evenwaardig in aanzien als de professor! Onder Bijbelgetrouwe christenen is er ook geen aanzien “des persoons”, of zo wil God het toch!

Maar hier gaat het niet over de menselijke kennis of wijsheid, zegt God, maar over goddelijke wijsheid, welke de grote meerderheid van het volk uit nature verwerpen door hun ongeloof of traditioneel bijgeloof.

De Wijsheid en Verstandigheid ligt alleen in Jezus Christus verborgen!

23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. ( 1 Cor. 1 : 24 ).

5 Gij onverstandigen, leert schranderheid, gij dwazen,verstaat het met uw hart.(Spr.8)

God roept vandaag nog steeds iedere onverstandige, ongelovige, om naar Hem eens te luisteren! Hij doet dat vandaag door mensen die enkel spreken vanuit de Bijbel, en die zijn Geest hebben ontvangen. Zij verkondigen de kracht en de wijsheid van God, dat is de Jezus Christus uit de Bijbel leren ervaren.

Leert schranderheid, wil zeggen, leert eens diep na te denken om snel doorzicht te krijgen, in wat God tot de mens wil zeggen, tot zijn behoud, voor een nieuwe schepping. Dit opdat de mens verstandig zou leren leven. God roept tot u: Begrijpt me toch!

De ongelovige of traditioneel kerkganger, redeneert op een zondige wijze, van bij de geboorte! Hij staat niet eens stil, bij wat God zegt door de Bijbel, tenzij God hem tijd geeft door jobverlies, ziekte, ongeval, of tegenslag, en dat is toch helemaal niet nodig! (Ps.7:13) God kan iemand op zijn weg zenden.

(5) “ Begrijp het met uw hart” of “Open de deur van uw hart!” (Openb.3:20)

JEZUS KLOPT AAN UW DEUR

Het ter harte nemen is nodig om God echt te kunnen begrijpen. Wie niet van ganser harte wil geloven wat de Bijbel leert, zal hem ook nooit kunnen begrijpen. Hij zal er wel een eigenmachtige uitleg “inleggen”, zoals de paus, ongelovige theologen, en vele anderen die niet wedergeboren zijn. Petrus waarschuwde al in zijn tijd!

20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der

Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van

een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven,

hebben mensen van Godswege gesproken.2 Petr.1

God wil niet alleen ons verstand bereiken, Hij wil ons hart veroveren, en later bij die mens wonen die voor Hem koos! Wanneer iemand zijn hart opent, en luistert, dan pas kan God werkzaam zijn in het hart, door inwoning van Zijn Geest. Dit is het denken van die mens.

Jezus noemde de Emmausgangers: “tragen van hart”. De sleutel om de wijsheid van de Bijbel te begrijpen is Jezus zelf! (Luc.24:45). Zonder geloof in Jezus kan men ook niets begrijpen! (Joh.15:5)

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben

met geheel uw hart en met geheel uw ziel

en met geheel uw verstand.Matth.22

Dit sprak Jezus!

6 Hoort, want ik zal verheven dingen spreken en mijn lippen openen tot wat recht is.

7 Want waarheid spreekt mijn gehemelte, een gruwel voor mijn lippen is de goddeloosheid. Spr.8

Dit wijst op zeer uitzonderlijke en belangrijke wijsheden, aardse wetenschap, is hiertegenover zeer beperkt. Een redeneren, spreken, of schrijven zonder rekening te houden met Gods Bijbelse woorden, is een gruwel, dus afgoderij!

Deze Bijbelse waarheden kunnen zeer positief en met kracht op ons inwerken, naar geest en tot zegen voor ons sterfelijke lichaam. Het geeft ons inzicht en licht voor het tijdelijke aardse leven!

130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het

geeft de onverstandigen inzicht.Ps.119

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een

licht op mijn pad.Ps.119

8 Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid

gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd.

9 Zij alle zijn voor de verstandige juist, betrouwbaar

voor wie kennis gevonden hebben.Spr.8

Het maakt ons duidelijk dat voor een christen Gods Woord 100% betrouwbaar is. Wie Christus heeft leren kennen, heeft het kostbaarste gevonden, wat te vinden is op aarde: De belofte van “Eeuwig leven” door genade. God overtuigt zelf!!!

Wee hen, die Gods woorden verdraaien, zo kwam de zondeval, ook daar deed satan zijn werk. Bijbelvertalingen met bijbedoelingen gemaakt zijn gevaarlijk!

18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Openbar.22

Goddelijke of wereldse wijsheid?

(11) Gods Woord belangrijker dan Zilver, goud of koralen

of alles wat men zou kunnen begeren !

8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,Fil.3

Paulus maakt duidelijk dat zijn, filosofische en theologische studies, zijn rijke afkomst, en zijn religieuze ijver, verloren tijd was voor hem. Paulus zou een verloren ziel zijn geweest, als velen! Verder staat er, dat hij “dit alles” hield voor vuilnis, . . Een nulwaarde, wanneer hij dit vergeleek met wat hij nu ontdekte van wijsheid! De kwaliteit van leven kan slechts verbeteren door het aanleren van Bijbelse wetenschap. Het hedendaags onderwijs is niet verder gebaseerd op de Bijbel, tenzij in een School met de Bijbel! De vruchten zijn dan ook zichtbaar in de maatschappij! De verstandige mens spreekt van een wereld op zijn kop!

12 Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik

verkrijg kennis door overleggingen (Spr.8)

Kennis komt door Gods Woord te overdenken, te bestuderen, persoonlijk en in gemeenteverband. Het leert ons hoe men wijze besluiten kan vormen. Men heeft geen betere adviseurs in levenswijsheid dan de wedergeboren Bijbelgetrouwe christen.

2 Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk;

maar het volk zucht, als een goddeloze heerst. ( Spr. 29 )

De rechtvaardigen zijn allen die door God werden gerechtvaardigd. Noach werd gerechtvaardigd, hij geloofde Gods woorden en handelende ernaar. Het werd zijn behoud!

Vandaag spot de goddeloze met Noach. Ons volk klaagt en zucht. Zuchten is een kenmerk van depressieve mensen, die wanhopen. De beste zelfmoordpreventie is Gods wijsheid aanvaarden! België zucht, met zeven zelfmoorden per dag!

17 Ik heb lief wie mij liefhebben,

wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.(Spr.8)

God is liefde voor hen die Hem liefhebben! God laat zich nog steeds vinden. Wij merken al vlug op of iemand zoekt naar God! De liefde moet van twee kanten komen! Mensen zoeken op aarde om echt gelukkig te zijn. Velen zoeken hun geluk in de verkeerde richting, het materialisme, kapitalisme, socialisme, communisme, en het maakt maar niet gelukkig. En werelds genot maakt niet gelukkig, . . .

MAAR, Ik heb lief wie Mij liefhebben!

GOD IS WONDERLIJK VOOR ZIJN KINDEREN

clip_image001

 

clip_image003

In ons leven zijn er gebeurtenissen, waarvan wij ons afvragen waarom moet ik bepaalde triestige dingen meemaken, ervaren, beleven. Tegenslagen waarbij wij de vraag stellen: Waarom God laat u dit toe in mijn leven? Is God liefde?

Wij kunnen veel leren uit onze levenservaringen die wij opdoen in ons leven.

Er is volgens de Bijbel, volgens God, een duidelijk verschil zijn in de levenservaringen tussen een Bijbelgetrouwe christen en een ongelovige, bijzonder in het begrijpen en verwerken van gebeurtenissen die een mens kunnen overkomen.

Is het levenslot van een sterveling te veranderen? JA, god doet het voor wie het wil!

Voorwaarden opdat alles een positief eindresultaat zou hebben

God wil alles laten medewerken voor de bestwil van een mens, op voorwaarde dat de mens wil luisteren naar God. Luisteren naar Jezus zoals destijds.Het zijn niet de dingen op zichzelf die meewerken, maar wel God die de gebeurtenissen en de omstandigheden laat medewerken in het voordeel en tot doel van zijn behoud.

Mensen die God liefhebben, worden door God veranderd.

Psalmen 145:20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

Wie luistert, maar ook gehooraam is, krijgt van God bescherming tegen het kwaad.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Wie God liefheeft of dat zegt moet keuzes maken. Recht of onrecht. Geestelijke familie komt op de eerste plaats; zijn levensdoel is gewijzigd, hij leeft niet meer om rijk te worden, maar om rijk te worden in christus. Of alles in het werk stellen om op de top van de sociale ladder van de maatsschappij te kunnen komen. Men loopt soms over lijken, zoals men dat zegt.

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Wie luistert naar Gods raadgevingen, enkel te vinden in de Bijbel, zit op de goede weg en zal zeker zegen ervaren.

Die naar zijn voornemen geroepen zijn.

God heeft alles onder controle. Hij wist al lang tevoren wie er zijn uitnodiging zou aanvaarden!

Hij heeft die mensen gerechtvaardigd en gereinigd van zonde en bevrijd van de macht der zonde. God ziet ons zoals wij later zullen zijn in de hemel! Die hemel kan niemand verdienen!

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Wie niet wil luisteren blijft zijn levenslot een noodlot. God roept ieder mens, en heeft een plan, maar wie luistert? Wie oren heeft die hore!

1 Cor. 7:24 Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen.

Verschillende malen wijst Paulus erop dat de mensen niet dienen te veranderen van hun roeping in de wereld, qua beroep, of besnijdenis of echtgeno(o)t(e)!

Alles werkt mede ten goede, hoe moeilijk ook!

clip_image005Genesis 37:28 Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte.

Een levenservaring van Jozef, door je eigen broeders aan je lot te worden overgelaten. Aan vreemden worden verkocht als slaaf, na dagenlang in een put te hebben gezeten is moeilijk. God bewerkt het ten goede!

In een vreemd land terechtkomen! Om depressief te worden en alle levensmoed te verliezen. Maar Jozef vertrouwde op zijn God en was niet uit op enige wraak.

Een pijnlijke familiekwestie laat God medewerken ten goede als u Gods geboden daarboven kiest!Wij begrijpen dit niet altijd, daarom is Gods handelen wonderlijk!

Genesis 41:44 Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen.

Nadat Jozef eerst in de put dan onschuldig in de gevangenis terechtkwam omwille van de valse beschuldigingen van de overspelige vrouw van Potifar, komt hij uit de gevangenis door Gods hulp, en wordt tenslotte eerste minister van Egypte!

Wij kunnen ook in de put terechtkomen als Jozef, en triestige dagen beleven, of wanhopig worden. Ook andere beproevingen kunnen ons veel verdriet of zorgen bezorgen. Het is in die dagen dat God ons geloof meet en ziet hoe groot ons vertrouwen is!

Denkt u niet, dat Jozef die ook maar een mens was niet triestig zal zijn geweest? Maar door zijn vertrouwen kon hij al die beproevingen verwerken en had met zekerheid een hoop dat het beter zou worden. Hij bleef vertrouwen!

Inderdaad, het werd met Jozef veel beter dan hij zelf ooit kon denken of verwachten! Enkel door Bijbels positief te denken, komt er verandering in het leven van de mens. Wel komt er verandering door te vertrouwen op de here Jezus! Hij wijzigt vlug situaties ten goede.

Jozef kende in zijn leven eerst zijn tranen van verdriet en later zijn tranen van blijdschap.

Dit is het beeld van ware christenen, zij hebben een hoop dat je niet kunt stelen!

Genesis 43:30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder, en hij zocht gelegenheid om te wenen; hij trad een kamer binnen en weende daar.

Wat een tranen van blijdschap zullen er vloeien, wanneer de christenen Jezus zullen ontmoeten. Jozef is een beeld van Jezus, maar zijn broeders herkenden hem niet tot hij zich openbaarde aan hen. Hij redde hen van de hongerdood door graan te geven.

Alles werkt mede ten goede, tot dat ene moment dat wij deze aarde zullen verlaten. In een seconde tijd zal al het verdriet en lijden zijn vergeten die wij hier op aarde kenden. Deze dag staat voor de deur: the rapture!

De goddeloze mag zien dat de God van Israël leeft!

17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt. Psalm 86

Wanneer wij soms in de put kunnen zitten, dan zijn de spotters er soms vlug bij om te zeggen: zie je hoever ze zijn met hun God en hun “nieuw”geloof!

De psalmist toont in deze psalm een gebed.

Dit gebed is een vraag aan God om de goddeloze te tonen dat God toch met hen is, ondanks tegenslagen; Er werd een teken gevraagd om te tonen dat God met de Bijbelgetrouwe gelovige is! Een gebed dat de wereld mag zien hoe God zijn kinderen bijstaat. Wij moeten bidden dat de wereld kan zien dat God met ons is, ook in onze moeitevolle dagen van kommer en zorg. Als de wolk destijds bij de exodus!

Door een vies of triestig gezicht te laten zien komt niemand tot geloof.

ALLES WERKT MEDE TEN GOEDE VOOR HEN DIE HEM ZOEKEN….

22 Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten.

23 Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Ezra 8

Alles werkt mede ten goede voor hen die hem zoeken! Het zoeken van God ligt al in het gebed. Doch vooral gaat het om mensen die Gods wil zoeken in de stappen van hun leven. WIE HEM VERLAAT BEGINT ALLES TEGEN TE WERKEN EN WERKT ALS EEN VLOEK!

Alles werkt mede ten goede en opgeschreven ten goede

15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen.

16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. 17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient. 1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.

Maleachie 3

EEN GEDENKBOEK TEN GOEDE; WAT VOOR EEN BOEK DAT ZOU ZIJN?

NIET ALLEEN DE MENSEN REGISTREREN MAAR OOK GOD LAAT DE NAMEN OPSCHRIJVEN VAN DE MENSEN DIE NAAR HEM LUISTEREN en toepassen; Bij Hem ben je geen nummer!

God weet het geduld en verdraagzaamheid die wij hebben geoefend omwille van zijn naam. Alle dingen zullen worden opgetekend welke wij deden uit wederliefde tot Jezus.

Medewerken te goede, zelfs beproevingen maken ons machtig

2 Corinthiërs 12:10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

De apostel Paulus had begrepen hoe in zijn leven alles medewerkte ten goede; zijn verdriet en zwakten leerden hem dat hij dan pas machtig was, en ervaringen opdeed met Jezus!

Dit gaat in tegen alle logica!

Hij wist, wanneer hij de problemen zelf niet aankon, dat God bovennatuurlijk werkzaam zou zijn in zijn leven. Dit is een kwestie van christelijke levenservaring.

Gods weg is de beste, altijd!

De weg naar de hemel is geen autosnelweg, wel een kruisweg tot zegen

IS GOD UW VRIEND

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

 

 

david en harp

Vele mensen hebben een verkeerd beeld over God. Mensen denken dan aan een kerk, moskee, tempel of allerlei religies. Weinig mensen hebben een goede en ernstige relatie met hun Schepper. De grote meerderheid kent Hem helemaal niet. Daarom leert God om de meerderheid niet te volgen: Exodus 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Velen leven precies in ruzie met God, en met andere mensen. Velen vinden de weg tot God niet, omdat ze Jezus niet persoonlijk hebben leren kennen. Die weg loopt niet tussen wierook kaarsen, en mooi geklede bisschoppen heen!

God wil uw vriend worden, zoals Hij dat ook wilde met zijn volk Israël, en Hij leerde: Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert…

View original post 1.224 woorden meer

HET LAATSTE AVONDMAAL

Laatste avondmaal pascha

VERLEDEN HEDEN EN TOEKOMST

image

Bron: Biblespace.Veurne

HEBREEUWS ALFABET EN GETALSWAARDEN

hebreeuwse getalswaarden

VERBODEN BIJBELSTUDIE–PROCES EN BOETE

proces en boete voor verboden samenkomst BSafgescheidenkeuken bijbelstudie

DE TABERNAKEL

TABER 4TAB PLAN

Tabernakel%20Chris

MOSES-OUTSIDE-THE-TABERNACLTabernacle_Ark_of_Covenant_with_cherubim_tb_n030301

DE ZEEVOLKEREN IN DE BIJBEL

034

THE HEBREWS DE HEBREEEN–GALILEA JEZUS TIJD

107world

THE HEBREWS DE HEBREEEN–GALILEA JEZUS TIJD

107world

HET WONDER VAN HANNA

clip_image002

 

clip_image003

Hoeveel gebeurt het niet dat men iemand iets geeft, een geschenk of iemand helpt, en dat men nog geen blijk van krijgt. Wij leven in een tijd dat alles wel heel normaal lijkt en de opvoeding van kinderen is vandaag een bijzaak. God is onze Schepper, en iedere dag die wij leven en beleven is dank zij Hem. Het lijkt normaal en niemand denkt eraan. Maar diezelfde God kent ons en kijkt iedere dag naar ons, ook ‘ s nachts als wij slapen. Hij kent ook onze noden en wat op ons hart ligt, onze kommer en zorg en angsten, maar ook naar onze blijdschap. Zo lezen wij in de Bijbel ook over iemand die een verlangen had, maar het verlangen was menselijk gezien niet mogelijk.

Het gevolg was dat deze vrouw dagelijks daarmede bezig was en depressief werd en niet meer at. Deze vrouw wilde kinderen en kon er geen krijgen. Deze vrouw had maar een hoop: haar God. Haar God was wel de enige levende God De God van Israël, waartegen de ganse wereld zich vandaag keert. Ze bad en iemand bevestigde dat haar gebed zou verhoord worden.

Haar gebed werd verhoord en ze kreeg wat ze had verlangd op wonderlijke wijze.

De vrouw waarover sprake, is de moeder van de grote profeet Samuel, Hanna. Het is heel belangrijk te lezen en te bedenken wat ze zegt in haar dankgebed.

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

 

Zich verlustigen in de Here betekent gewoon, altijd en voor alles je vertrouwen te stellen op Hem. Je moet je als het ware toevertrouwen aan Hem. Je verdriet en je vreugde delen met Hem.

 

1 Sam.2: 10-10 Het danklied van Hanna.

Vers 1

De grote wens van haar hart is in vervulling gegaan. Hanna loopt over van geluk en ze weet heel zeker vanwaar dat komt, en ze looft en prijst haar God. Ze heeft een enorme ervaring opgedaan. Wat niet kon, gebeurt toch ze is moeder geworden in een tijd waar de medische wetenschap nog nergens stond, en ook vandaag daar nog grote moeite mee heeft om zwanger te worden op normale wijze.

Ze dankt God met hart en ziel en grote blijdschap.

Wij kunnen ons vragen stellen:

 

Wanneer heb ik zoiets meegemaakt?

Welke waren mijn omstandigheden?

Welke zijn de wensen van mijn hart?

Wil ik ook zoiets eens meemaken?

Waar klop ik aan in uiterste nood? Klop ik aan het juiste adres?

Is die God van Hanna ook mijn God? Is Jezus mijn God?

Ben ik bereid een gelofte te doen?

“mijn hoorn is verhoogd in de Here”

Een hoorn in de bijbel is een beeld van macht en kracht. Wij zagen dat Hanna eerst depressief was, moedeloos, machteloos en hopeloos.

Ze was niet opgewassen tegenover haar levenslot en niet tegen de omstandigheden die ze te dragen had door haar gesloten moederschoot. De bijvrouw Peninna tergde en vernederde haar ( 1 Sam.1:6).

Nu is ze anders, ze heeft ervaren dat ze toch Iemand heeft gevonden die almachtig is.

Haar verhoord gebed maakte haar blij, sterk en moedig en het genas haar depressiviteit. Haar zoon werd een grote profeet.

Ze heeft Gods kracht ervaren, ze heeft Zijn hulp ervaren en anderen die met haar lachten moeten nu zwijgen.

 

Zoiets is gegeven als een voorbeeld.

Zovele mensen hebben problemen waar tegenover ze machteloos staan, hen verdrietig en ziek kunnen maken enz.

Waarom laat God deze dingen toe? Wel, het kunnen wegen zijn die leiden tot bij Hem.

God wil dat de mensen opnieuw willen luisteren naar Hem!

God wil dat mensen gelukkig zijn.

God wil dat mensen ook eens tijd maken voor Hem en Hem vinden in hun leven. Jes 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

(2) Niemand is als u. Dat betekent God is heilig. Ze vergelijkt God met een rots.

Een rots staat vast en wankelt niet .

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Het bouwen van een huis, is een beeld van zijn leven. Maar waarop men zijn leven bouwt is belangrijk. Als men slechts leeft om rijk en welstellend te worden, dan bouwt men op zand. Bij een overstroming van beproeving valt het huis ineen. Zo stort het leven van mensen soms in elkaar bij het verlies van hun geld of hun droom. Ook Job werd beproefd, en verloor alles. Toch hield hij stand door zijn geloof, en later kreeg hij alles dubbel terug! Hij had een rotsvast geloof.

De Here is alwetend.

(3) Hanna heeft begrepen dat God van haar probleem wist, al voor ze bad.

Er kunnen dingen zijn die ons zorgen kunnen baren, en die dingen weet God.

Hij kijkt hoe we daarop reageren en handelen.

De wetenschapper is beperkt, en doet onderzoek, hij spreekt hoogmoedig door zijn kennis.

Christenen wisten duizend jaar vroeger dat de aarde rond was, door enkel te geloven wat God zegt in de bijbel!HANNA 2

(7) De Here maakt arm en rijk.

Alles ligt in de handen van God. Een mens moet niet roemen en hoogmoedig worden

Want alles ligt in Gods handen.

Rijk zijn is geen garantie om gelukkig te zijn.

De bijbel leert ons twee soorten van rijkdom, wereldse en hemelse!

Maar slechts de hemelse zal blijven.

De 8:17 Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven.

Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

(9) Wij moeten Hem danken, want Hij bewaart ons voor verkeerde stappen in ons leven.

Hij spreekt van gunstgenoten. God bewaart ons om verkeerde beslissingen te nemen doordat wij luisteren naar Hem. De goddelozen komen om in duisternis, dit is door onwetendheid en geen kennis van God.

(10) Wie de Bijbel geen gelijk wil geven, zal uiteindelijk sterven. God heeft veel geduld, maar er komt een einde aan. Wanneer een mens de waarheid niet wil aannemen of niet wil gehoorzamen

Nadat hij het heeft gehoord, dan gaat het bergaf met die mens.

DE ZONDE DER TOVERIJ

DE ZONDE DER TOVERIJ.

 

KONING SAUL TE ENDOR

 

 

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim.

Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. 1 Sam.15

 

Wat voor zonde is “toverij”? Is dit slechts iets dat vroeger bestond? Bestaat het nog? Welke gevolgen heeft deze zonde? Om dit goed te begrijpen is het aan te raden de context goed te lezen. Men kan het de zonde van Koning Saul noemen! Vandaag Harry Potter!

Wat vroeg God aan koning Saul?

1 Samuel zeide tot Saul: Mij heeft de HERE gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israel; nu dan, luister naar de woorden des HEREN. 2 Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israel heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok.

3 Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel

Wat deed koning Saul?

7 En Saul versloeg Amalek van Chawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt.

8 Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. 9 Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban.

In de Bijbel kunnen wij lezen wat God van de mens verwacht, namelijk alles wat kwaad, is, uit ons leven te bannen. Wij dienen te strijden tegen het kwaad, en de zondige gedachten en daden van de mens met het zwaard, de Bijbel!

Het woord van God had hier maar gedeeltelijk invloed op koning Saul, want hij handelde naar eigen inzichten, en liet zich misleiden door de meerderheid van zijn volk en nam verkeerde beslissingen. Het democratisch karakter van de meerderheid bracht hem ten onder.

Waar lag het falen van deze koning?

De koning volgde zijn eigen denken, en stelde dit gedeeltelijk boven het woord dat God hem had gegeven. Hierin ligt een beeld van onze huidige maatschappij. Vandaag komt er zoveel af op de mensen, dat men telkens een eigen besluit en visie vormt, wat goed, minder goed of slechts zou zijn. Wie de Bijbel niet gebruikt als de ware maatstaf, zal vroeg of laat zwaar teleurgesteld worden, hetzij in dit leven en zeker in dat erna. Mensen worden gemanipuleerd via de media enz. Het brengt hen ver weg van God en de waarheid. Men weet het verschil niet meer tussen goed en kwaad!

Jes 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Waarom volgde de koning Gods woord niet trouw in alles?

Toverij, hekserij, magie, is het antwoord! Toverij is een eigen gevormde godsdienst kan men zeggen. De wortel van toverij is opstandigheid. Opstandigheid, en niet willen luisteren naar Jezus, verwerpt Gods rechtmatige gezag.

Saul maakte duidelijk dat hij “het beste” van de buit had genomen om offers te brengen aan God. Je kunt wel denken, dat is toch niet verkeerd. Helaas, het waren offers gebracht uit ongehoorzaamheid, niet naar de wil van God, en dus zondig.

Je kunt nooit God offers brengen, zonder eerst te weten wat God wel wil. Je kunt goede werken doen, en denken dat God je daardoor genadig zal zijn. Jammer!

Alle godsdienst welke afwijkt van de gezonde leer uit de Bijbel, is een politieke en traditionele religie uit opstandigheid.

Een bedevaart doen naar Lourdes, velen denken en zijn ervan overtuigd dat deze inspanning God welgevallig is. Neen, het is een verleidende zonde der toverij!

Le 19:26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

Toverij is magie, waarzeggerij, hekserij, het is een duivelse poging om mensen in zijn macht te krijgen en hen te overheersen. De werking van demonen, de geesten van gestorven reuzen.

Toverij is een werk van het vlees, de ene mens wil de andere overheersen of “domineren” buiten de wil of het ingestelde gezag van God. Het heeft te maken met de werking van boze machten. Het gebeurt bewust of onbewust.

19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, Gal.5

Koning Saul liet zich in feite manipuleren door het volk. De meerderheid van het volk liet zich overheersen en verleiden om mee te profiteren van de grote buit en geldzucht. Ze werden verleid tot ongehoorzaamheid aan Gods woorden.

God verwerpt het koningschap van Saul!

KING SAUL

Het is een kostelijke prijs, voor iemand die zich laat manipuleren en niet wil blijven gehoorzamen aan de Bijbel. Gevaarlijk voor iedereen die zich boven het gezag van de Bijbel wil stellen.De tijd kwam dat God dan niet meer luisterde naar Saul. God sprak ook niet meer tot de koning, noch door dromen, noch door iets anders. Een echtscheiding tussen God en de koning. En koning Saul verviel in de oude afgoderij en toverij. De bescherming van koning Saul door God viel weg! Dit lijkt wel het ergste voor een mens, leven zonder God. Iedere minuut kan zomaar je laatste zijn, en dan verloren voor de eeuwigheid, of men het gelooft of niet!

1Sa 28:7 Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen.

Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor.

Toverij heeft een aspect van kennis. Kennis krijgen vanuit het bovennatuurlijke. Er zijn twee mogelijkheden, van Godswege of uit de duisternis. Waarzeggerij was ten strengste verboden. Koning Saul wilde weten wat hij diende te doen, want er dreigde oorlog met de Filistijnen. Hij werd zeer angstig. Het werd hem in de strijd fataal, hij kwam om, hij streed in eigen kracht!

Over de ganse wereld speelt magie een rol in het dagelijkse leven, en opgelet voor handoplegging door occultisten die genezen!

Denk dus niet: als ik maar gezond wordt hetzij door God of de duivel! Want na dit leven is er nog leven, in de hemel of in de hel!

WIE IS WERKELIJK CHRISTEN?

WIE IS CHRISTEN?

IK BEN CHRISTELIJK OPGEVOED !

Daarom bent U nog geen Christen .

MIJN MOEDER GING ALTIJD NAAR DE KERK !

Daarom bent U nog geen Christen .

IK GELOOF IN GOEDE WERKEN, ANDEREN HELPEN.

Heel goed, maar dat doen de Mohammedanen ook.

Daarom bent U nog geen Christen.

IK BEN GEDOOPT EN AANGENOMEN.

Duizenden, die weinig om Christus geven, zijn dat ook .

Daarom bent u nog geen Christen.

IK GELOOF IN GOD.

Dat doet de duivel ook. Daarom bent U nog geen Christen.

ZOVELEN ZEGGEN EN DENKEN DAT ZE CHRISTENEN ZIJN,

MAAR TOCH GEVEN ZE WEINIG OM CHRISTUS.

GOED, MAAR WAT IS EEN EEN CHRISTEN DAN ?

Laten wij beginnen …..

JEZUS ZEI: TENZIJ IEMAND GEBOREN WORDT UIT WATER EN GEEST …………..

clip_image002

Het water is de Bijbel, de Geest, is God die u kan overtuigen!

In Jezus naam,

GOD, WAAROM?

clip_image001

 

GEHEUGENVERLIES

 

Ieder van ons weet al heel goed wat beproevingen zijn. Niemand van ons ziet ze graag komen, en stelt soms wel de vraag “Waarom Here”?

Wij moeten weten dat het “ware” geloof geen zaak is van het ogenblik, geloven is iets dat begint, en duurt voor de rest van je leven, indien het zaad in goede aarde is gevallen.

Geloven begint met een vreugde bijzonder in het begin van de wedergeboorte, omdat de ziel ontlast is van de gewetensdruk van de zondelast. Vele mensen lopen met een zondelast, en hun gezondheid lijdt daaronder, maar door hun onwetendheid, duisternis, lijden ze daar onnodig onder.

Deze vreugde blijft naarmate ons Bijbels denken groeit en Christus gestalte krijgt in ons leven. Bij sommige mensen is het “geloven” vlug voorbij, en inderdaad dat vinden wij

ook terug in de gelijkenis van de zaaier.

Daar vinden wij dat beproevingen een test zijn van een “echt” geloof in Gods Woord!

Wie die beproevingen niet aankan,gaat wegvluchten van God.

GOD LAAT TOE DAT GELOOF WORDT BEPROEFD!

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr.1

Beproevingen dienen in de eerste plaats om de waarachtigheid van ons geloof te testen en te controleren. God wil zien, alhoewel Hij het reeds weet, of ons geloof “echt” is. Of het echt functioneert, vals geld komt vroeg of laat ook aan het licht.Op de dag van Christus zal blijken of het Bijbelgetrouw geloof echt heeft geleefd !

God beproefd in het bijzonder onze trouw, trouw op de samenkomsten,trouw in ons bidden, trouw in ons Bijbellezen, trouw in het huwelijk, enz. God onderzoekt onze harten door beproevingen!

Trouw heeft te maken met kracht, het lange haar van Simson was een beeld van zijn trouw.

Wanneer er op aarde de christenen zullen zijn verdwenen, dan zal er geen geloof meer zijn, wel een wereldreligie. Als het echte geld weg zal zijn, dan zal ook het vals geld zijn verdwenen!

Beproevingen tonen het verschil: echt of vals!

20 De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; 21 maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging of een beproeving komt om wille van het woord, komt hij/zij terstond ten val. Matth.13

Een wortel is datgene wat nodig is om de plant te voeden, en de kracht uit de aarde te trekken om vruchten te dragen. Namaakplanten hebben geen wortels, maar dragen daarom ook geen vruchten, doch ze schijnen als echte planten! Knijp erin en je zult het weten!

Hoe dieper de wortels hoe steviger de plant. Onze diepgang is de goede wil om te gehoorzamen aan het Gods Woord. Het niet willen gehoorzamen is hardheid van hart! Het blokkeert gebedsverhoring en geestelijke groei, of lichamelijke genezing.

Een christen haalt zijn kracht uit Gods Woord, door daarop te vertrouwen. Een schijnchristen zoekt zijn troost en kracht, en stelt zijn vertrouwen in wereldse dingen, als geld, of mensen met macht, welke maar een schijnoplossing geven. Hij kijkt graag naar de meerderheid van de mensen.

Mensen zonder betrouwbaar bijbelonderwijs, en zonder ervaringen daarbij, zijn planten zonder wortels, ze kunnen geen beproevingen aan, ze hebben moeite om te blijven staan, ze gaan ten gronde, het profiel van een kerkganger.

Ze kijken sterk naar zichzelf, en denken dat ze wel gelovig zijn, maar er zijn slechte vruchten te vinden, ze doen als de ongelovige mensen, doch voor de schijn, of andere redenen gaan ze toch naar de kerk of gemeente.

Mattheüs 7:18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.

GELOOFSBEPROEVINGEN ONTWIKKELEN

EEN sterk CHRISTELIJK KARAKTER

2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.Jac.1

Wij moeten kunnen begrijpen dat beproevingen een doel hebben.

Dat doel is ook het volharden, met dat volharden kan begrepen worden, dat het evangelie een blijvende invloed moet hebben op ons leven. Ouder worden of teleurstelling is helemaal geen excuus.

Voorbeeld:

Een jongen wilde sparen om voor zijn moeder een verjaardagscadeau te kunnen kopen. Hij wilde daarvoor telkens zijn geld dat hij kreeg voor een ijsje te kopen opzij te zetten. Hij had het heel moeilijk, om telkens, wanneer het autootje voorbijkwam, toch geen ijsje te kopen. S’avonds hoorde zijn moeder hem bidden, “Here, als het autootje komt, geef mij kracht om weg te lopen!” Achteraf was hij HEEL BLIJ!

Ons christelijk karakter moet kunnen blijven groeien.

Wij moeten volharden in het Bijbellezen, bidden, tijd stelen voor overleg enz. . .

Wij moeten onze tijd stelen, weglopen van de wereld voor een tijdje!

Wij gebruiken soms veel een excuus: geen tijd!

GELOOFSBEPROEVING ZUIVERT ONS ZIELELEVEN.

9 Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Jes.48

Gods geduld kent wel een einde. (Ezech.19:12)

Ellende en verdriet in ons leven kan een smeltoven zijn.

Beproevingen kunnen soms wel hard aankomen en ons diep raken, soms opstandigheid veroorzaken. Ons in een depressie dompelen. Hoe groter de beproeving, het dient God, en is tot eer van Zijn naam

Want hij is het die werkt in zijn kinderen, het ene kind heeft wel meer bijsturing nodig dan het andere, maar uiteindelijk zal het in Gods ogen iets belangrijks zijn: een compleet nieuwe mens in heerlijkheid. Een christen is de mens van de toekomst!

HOE KAN GOD ONS ERNSTIG TESTEN?

Abraham de vader van het vertrouwen op God genoemd, waarom ?

1 Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal. 3 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats, die God hem genoemd had.

God wilde het hart van Abraham toetsen, en zien wat daarin leefde.

Hij wilde meten hoe groot het geloof in Abraham wel was;

Wij zouden nooit durven denken wat God hier van hem vroeg.

Of als God zulke dingen van ons zou vragen, hoe zouden wij hierop reageren?

Zouden wij dit aankunnen als hij het dierbaarste wat wij hebben vroeg.

Wij moeten eens de vraag stellen wat wij het liefste zien in deze wereld, of hetgeen wat wij helemaal niet meer zouden willen afgeven.

Zouden wij in staat zijn het te offeren? Dingen die ons het dichts bij ons hart liggen?

God wilde slechts weten, of Hij op de eerste plaats stond in het hart van

Abraham !

Lees Hebr. 11:17

17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,

18 hij, tot wie gezegd was: Door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken,

Hier vinden wij wat de kracht van Abraham was. Hij vertrouwde erop dat God zelfs zijn zoon weer zou doen opstaan! Hij zou zijn zoon terugkrijgen! Wat een vertrouwen dan om toch zijn enige zoon te offeren of afstand te doen ! Abraham kende de belofte van God, het nakomelingschap. Abraham wist dat God niet liegt!

God zag de WIL van Abraham. God beproefd onze WIL !

Wij zondigen nog, God vergeeft, maar Hij weet of bij ons de wil aanwezig is om te blijven vertrouwen op de Bijbel, zijn woord!

DE ROL VAN SATAN IN DE BEPROEVINGEN.

6 En de Here zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven. 7 Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. Job.2

Beproevingen kunnen rechtstreeks onder toelating van God gebeuren.

Wij begrijpen niet altijd de “waarom” vragen.

Wij als christenen hebben ook nog soms vraagtekens, en toch kunnen wij deze dingen wel aanvaarden en overbruggen, ook al begrijpen wij God niet altijd !

Een strijd in de hemelse gewesten zien wij niet, maar het is er duidelijk!

Na de beproevingen werd Job rijkelijk gezegend.

GELOOFSVERVOLGING KAN EEN BEPROEVING ZIJN.

Onze Vlaamse geschiedenis heeft duidelijk genoeg getoond hoe christenen hier werden vervolgd, en noodgedwongen wegvluchten naar Nederland en andere landen.

Zelfs nu nog steeds moeten christenen hier in België, welke tot Bijbels geloof komen en

Werkzaam zijn in katholieke organisaties of instellingen ondervinden dat er voldoende druk kan bestaan, onder verkapte vorm van broodroof en andere toestanden.

Doch door het opkomen van een oecumene, gesteund door de regeringen, zal dwaling nog meer afval veroorzaken dan de vervolgingen destijds!

11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Mat.5

ONTMOEDIGINGEN EN TELEURSTELLINGEN BINNEN

HET WARE CHRISTENDOM ZIJN OOK BEPROEVINGEN.

Ruzie en verwarringen onder christenen is niet uit de lucht gegrepen. Alleen al de verschillende denominaties, en organisaties met dominerende karakters kunnen beproevingen met zich brengen. Scheuringen en dergelijke zijn beproevingen die veel leed en bitterheid kunnen brengen in de harten van de christenen.

Er zijn vandaag al vele christenen die naar geen enkele gemeente meer gaan, maar daarom niet verloren! Doch het is geen oplossing, want christenen overleven slechts in dagen van zware beproeving of vervolging door hun gegroeide liefdesband onder elkaar.

GOD BELOOFT HULP TIJDENS ALLE BEPROEVINGEN!

Meteen krijgen wij een zalige gedachte:

Wij moeten onze lastige beproevingen niet alleen dragen? De Here is met ons!

Zijn echte kinderen zullen niet afvallen. Dit is een bewijs dat de Here, als Hij een werk is begonnen in ons, ons nooit aan ons lot zal overlaten.

2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 3 Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopie en Seba als losgeld in uw plaats.

4 Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natien in ruil voor uw leven.

5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Jesaja.

31 Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe,

32 maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Luc.22

EENHEID IN CHRISTUS

Eenheid in Christus

apostel

Tegenwoordig zoeken de mensen de eenheid overal behalve waar zij te vinden is. Verdeeldheid is ontstaan doordat mensen Christus hebben verlaten. Eenheid zal alleen bereikt kunnen worden, wanneer mensen zich bekeren en de weg van Christus inslaan. Door uitsluitend de oude paden te volgen, kunnen wij de eenheid in Christus terugvinden.

Maar volgens de meesten is deze oplossing te eenvoudig. Zoals in de dagen van Jeremia, willen ze die paden niet bewandelen: “Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan” (Jeremia 6:16).

Christus zelf is de weg tot eenheid. Maar dit is een oude weg en moderne mensen willen geen oude wegen bewandelen.

Moderne wegen naar de eenheid

Velen proberen door kerkelijke politiek de eenheid tot stand te brengen. Door het oprichten van supra-organisaties en het hervormen van uiterlijkheden proberen zij kerken met geheel uiteenlopende beginselen aaneen te voegen. In vele gevallen is verdeeldheid juist door het toepassen van dergelijke methodes ontstaan. Hoe kan men dan verwachten, dat het probleem met behulp van politiek opgelost kan worden?

In 1926 hebben drie kerken in Canada getracht de eenheid te bevorderen door middel van zo’n politieke vereniging. In andere landen echter bleven deze kerken nog afzonderlijk bestaan. En zelfs in Canada gingen sommige plaatselijke gemeenten met die vereniging niet akkoord. Als resultaat van deze poging zijn er nu vier groeperingen in plaats van drie… De drie oorspronkelijke kerken blijven bestaan. Maar nu is er een bijgekomen: “The United Church of Canada.” En deze is zo verwaterd in boodschap en leer, dat ze niet veel meer dan een sociëteit is geworden. Om politieke eenheid te bereiken moest men de leer van de verschillende kerken op de achtergrond dringen. Tegen een vervaging van de leer hadden de kerken, die niet meewerkten, bezwaar en terecht. Eenheid is alleen waardevol, als wij daardoor dichter bij Christus komen. Een “eenheid”, die ons van Christus wegvoert en de kerk tot niets dan een sociale instelling maakt, is ongewenst.

Door politieke kunstgrepen zullen we de ware eenheid nooit bereiken. Echte eenheid moet een beter fundament hebben dan de politiek.

Uit bovengenoemde tactiek is de opvatting “eenheid in verscheidenheid” ontstaan. Men stelt geen belang in de woorden van Paulus, “weest eensgezind”. Als men politiek te werk gaat, moet men al te ruim zijn. Men probeert eenheid tot stand te brengen door alles te dulden. De Wereldraad van Kerken, bijvoorbeeld, laat zelfs kerken toe, die geen enkele vorm van doop toepassen. Eenheid wordt ten onrechte tot einddoel gemaakt. Waarheid wordt betrekkelijk geacht. Ieder mag zijn eigen “waarheid” koesteren.

Zo ruim was Christus niet: “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matteüs 7:13,14).

Zolang mensen eigen wegen naar de eenheid zoeken, zullen ze slechts de verdeeldheid bevorderen, ofwel een eenheid zonder Christus bereiken. Verdeeld geraakte mensen en kerken moeten zich eerst bekeren en de oude paden van Christus bewandelen om eenheid in Hem te genieten.

De oude paden

Om die oude paden te bewandelen moeten we de leer van Christus ongewijzigd aanvaarden. Velen willen zich als apostelen van christelijke eenheid voorstellen, maar weigeren gehoor te geven aan het woord van Christus. Dit zijn feitelijk maar kwakzalvers, want Jezus zei: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij” (Johannes 8:31). En Johannes waarschuwt: “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon” (2 Johannes 9). Velen willen Christus zonder zijn leer aannemen. Zij aanvaarden Hem alleen voor zover Hij bij hun eigen beginselen of existentiële ervaringen past. Maar Christus onderwerpt zich niet aan persoonlijke meningen. Een ieder die tot Christus komt, moet zichzelf verloochenen.

Anderen stellen het gezag van de kerk boven het gezag van de Schrift. Nog anderen hebben synoden die verwarrende theologische leerstellingen ontwerpen, die de aandacht van Christus’ leer afleiden. Menselijke overleveringen, menselijke organisaties en menselijke geloofsbelijdenissen verwringen de leer van Christus en veroorzaken verdeeldheid. Christus is gekomen omdat wij mensen niet in staat zijn onze eigen schreden te richten. Hij heeft ons de juiste weg getoond en bovendien heeft Hij ons de kracht geschonken om Die Weg te kunnen bewandelen. Alleen in zijn weg kunnen we de echte eenheid ervaren.

Eenheid met Christus

De enige belangrijke eenheid is eenheid met Christus. Wat zou het baten indien alle mensen op aarde één zouden zijn, als ze toch niet met Christus verenigd waren? Christus is de weg naar de eenheid. Allen die met Christus één zijn, zullen ook met elkander verenigd worden! Bij Christus moet de ware eenheid beginnen.

Eenheid met Christus is alleen mogelijk als iemand naar Christus luistert: “Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar zijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder” (Johannes 10:14-16). Jezus sprak deze woorden tot de Joden. Hij voorspelde de tijd waarin Gods kinderen niet meer in twee groepen: Joden en niet-Joden, verdeeld zouden zijn. Alle gelovigen zouden in Christus één worden. Hij was van plan een geestelijk koninkrijk op te richten, bestaande uit allen die zijn stem horen.

Eenheid zal niet komen door het lawaai van een conferentiezaal. Eenheid zal alleen komen wanneer mensen en kerken zich zwijgend onderwerpen aan de eenvoudige leer van Jezus Christus.

Eenheid en u

Daarom hebt u hier iets mee te maken. De eenheid zal toenemen indien u eraan meewerkt. Eerst moet u zeker zijn, dat u zelf met Christus verenigd bent. Misschien klinkt dat vanzelfsprekend; toch zijn er duizenden die wel lid van een kerk zijn – die misschien zelfs predikant of priester zijn – maar die Christus nog niet hebben leren kennen. Het feit dat u lid van een kerk bent, zegt nog niet dat u inderdaad christen bent. Ga uw bijbel na om zeker te zijn, dat u het evangelie van Christus gehoorzaamd hebt!

Lees het boek Handelingen, het boek van bekeringen, om te zien hoe iemand christen wordt. Dit is waarschijnlijk het meest verwaarloosde boek van de bijbel. De oorzaak ligt hierin, dat de meeste kerken een verdraaid evangelie verkondigen, een evangelie gebaseerd op de lichamelijke geboorte in plaats van de geboorte uit water en Geest, een evangelie gebaseerd op de beslissing van ouders voor hun kinderen, in plaats van de beslissing van iedereen voor zichzelf. Als u het evangelie gehoorzaamt zoals de bekeerlingen in het boek Handelingen, zult u inderdaad met Christus verenigd worden, en zodoende zult u ook met alle ware christenen ter wereld verenigd zijn. Allen die met Christus één zijn, zullen ook in Christus eenheid met elkander kunnen vinden.

Ga ook na of de kerk, waarvan u lid bent, wel de gemeente van Christus is. Dat kunt u weten, door haar leer met de leer van Christus te vergelijken. Lees uw bijbel! Toets uw eigen leven en de leer van uw kerk daaraan.

Christus’ plan voor de eenheid

Christus heeft voor de eenheid gebeden. Zijn gebed kunt u in Johannes, hoofdstuk 17, lezen. Maar Hij heeft niet alleen gebeden! Hij heeft ook een middel geschonken, waardoor zijn discipelen één kunnen blijven: “En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn” (vers 22). Eenheid is mogelijk omdat Gods heerlijkheid wordt geschonken aan degenen, die door het woord van de apostelen in Christus geloven! (Zie de verzen 20 t/m 22.) Door Gods woord – verkondigd door Christus en zijn apostelen – kan eenheid bestaan. Want door het woord komt ook de redding: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid” (vers 17). Allen die geheiligd zijn, hebben deel aan het ene lichaam van Christus.

Zijn plan is uitvoerbaar

Er bestond eenheid onder de eerste christenen. Zij waren door het woord van Christus verenigd. Zolang ze dat woord vasthielden, bleven ze één met Christus en één met elkander. Wij hebben in het testament van Christus hetzelfde woord. Als wij zijn testament uitvoeren, zullen ook wij die eenheid genieten.

Volgens Johannes is het geschrevene voldoende om geloof in Christus aan te kweken en de gelovigen tot eeuwig leven te leiden: “Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” (Johannes 20:30,31).

Ook Paulus leert, dat de Schriften in staat zijn, ons op de rechte weg te houden. Hij heeft Timoteüs vermaand: “Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Timoteüs 3:14-17).

Gods woord is ons in de Schriften bewaard gebleven. Het testament van Christus is in staat eenheid te handhaven. Kerkelijke “formulieren van eenheid” zijn niet nodig!

De oorzaak van verdeeldheid

Dikwijls wordt de vraag gesteld: “Wanneer de Heilige Schrift voldoende is om eenheid te handhaven, waarom is er dan zo veel verdeeldheid?” Niet omdat de Schrift in gebreke blijft, maar omdat zij onjuist gebruikt wordt. De Rooms-Katholieke Kerk, bijvoorbeeld, aanvaardt de bijbel als woord van God, maar niet als volledige uitdrukking van het woord, noch als hoogst gezag. Volgens haar leer heeft de kerk zelf (alleen de Roomse natuurlijk) het recht om kerkelijke wetten te ontwerpen, die in de Schrift niet voorkomen. Bovendien worden de overleveringen van de kerkvaders en de beslissingen van concilies op één lijn met de Heilige Schrift gesteld. Men leest bijvoorbeeld in de “Dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring” van Vaticaan II het volgende: “Vandaar dat de kerk haar zekerheid over al het geopenbaarde niet put door middel van de Schrift alleen. Daarom moeten beide – Overlevering en Schrift – met gelijke toewijding, vroomheid en eerbied aanvaard en vereerd worden” Hoofdstuk II, Artikel 9 (Katholiek Archief, No. 51 en 52, 17 en 24 December 65, blz. 1342).

De apostel Paulus dacht er anders over: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Timoteüs 3:16,17).

Het verheffen van de kerk boven de Schrift is één oorzaak van verdeeldheid. Het celibaat, het vereren van Maria, het hiërarchisch systeem en het pausdom zijn enkele voorbeelden van onbijbelse gebruiken die verdeeldheid veroorzaken. Hoewel de Rooms Katholieke Kerk de laatste jaren veel verbeterd is, blijft er toch een hemelsbreed verschil tussen haar leer en de leer van Christus.

Als de Roomse Kerk eenheid wil bevorderen, moet zij zich aan de Schrift onderwerpen en haar onbijbelse organisatie en leerstellingen prijsgeven. Pas dan zal zij als sekte verdwijnen en in het lichaam van Christus kunnen opgaan. En wat is de oorzaak van verdeeldheid onder de Protestantse kerken? In het algemeen staan zij dichter bij de Schrift dan de Roomse Kerk. Maar tenslotte zijn zij ook in allerlei sekten verdeeld. Meestal beweren zij dat ze uitsluitend de bijbel volgen. Waarom zijn ze dan verdeeld? Eenvoudig omdat ze niet doen wat ze beweren!

In plaats van zich uitsluitend door de Schrift te laten leiden, hebben ze meestal ook nog een synode en een geloofsbelijdenis. De ene kerk volgt “alleen” de bijbel… naar de uitleg van Luther; een andere volgt “alleen” de bijbel… naar de uitleg van Calvijn; en een derde volgt “alleen” de bijbel… naar een bewerking van de uitleg van Calvijn. De ene kerk aanvaardt een bepaalde geloofsbelijdenis in haar oorspronkelijke vorm; een andere aanvaardt ze enkel in verbeterede vorm.

Geloofsbelijdenissen veroorzaken verdeeldheid. Een kerk die een geloofsbelijdenis handhaaft, verkondigt metterdaad, dat zij de Schrift onvoldoende acht.

Indien wij als één vloot onder de vlag van Christus willen varen, zullen we deze menselijke geloofsbelijdenissen overboord moeten gooien. Hiermee willen we het belang van de hervormers niet geringschatten. Zij waren moedige mensen, die uit een duister land vertrokken om de waarheid te zoeken. Zij zijn de juiste richting uitgegaan, maar in vele gevallen (o.a. het besprenkelen van zuigelingen, het voeren van godsdienstige titels, het handhaven van overkoepelende organisaties en het opstellen van menselijke geloofsbelijdenissen) hebben ze verkeerde praktijken van de afvallige kerk in hun bagage gehouden. En wat erger is: hun volgelingen hebben hun leer gekristalliseerd en gebruikt om sekten op te richten. In plaats van het onderzoek naar de waarheid voort te zetten, totdat er uitsluitend christenen en gemeenten van Christus zouden zijn, heeft men sekten met menselijke tradities, namen en geloofsbelijdenissen opgericht. De benaming: “Nederlands Hervormede Kerk” of “Protestantse Kerk van België” is evengoed een sektarische aanduiding als “Rooms-Katholieke Kerk”.

Als de Protestantse kerken in het lichaam van Christus willen opgaan, zullen zij hun menselijke benamingen, hun menselijke synoden, centrale organisaties en bonden, alsook hun menselijke overleveringen, leerstellingen en geloofsbelijdenissen uit de weg moeten ruimen. Wanneer men inderdaad alleen de Schrift volgt, blijft er niets over dan gemeenten van Christus en christenen. Pas dan zal de ware eenheid bereikt zijn.

Het verheffen van menselijke ideeën boven Gods woord is de oorzaak van verdeeldheid.

Daders van het woord

Laten wij, om eenheid te bevorderen, Gods woord echt volgen en niet enkel beweren het te doen. Laten wij alles regelen volgens een “Er staat geschreven”. Wat de Heilige Schrift voorschrijft, moeten wij doen. Wat de Schrift niet voorschrijft, moeten wij laten. “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God” (1 Peterus 4:11). Voor bijbelse begrippen moeten wij bijbelse benamingen gebruiken en onbijbelse begrippen moeten wij laten vallen. Als God over een bepaalde zaak heeft gesproken, moeten wij Zijn woord zonder meer gehoorzamen. Als Hij over een bepaalde zaak niets heeft gezegd, moet er vrijheid zijn. En allereerst moet er liefde zijn.

Onze eigen vaandels moeten we neerhalen en alleen de vlag van Christus hooghouden. Traditionele eigenaardigheden moeten verdwijnen. Ze zijn Christus een gruwel, omdat ze verdeeldheid veroorzaken. We moeten de christelijke hoedanigheden tot hun recht laten komen, want alleen door Christus en door zijn leer kunnen wij één met Christus zijn, en in Hem eenheid met elkander vinden!

Gemeenten van Christus

Jezus heeft gezegd: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18:20). Om een gemeente van Christus te vormen is slechts nodig, dat enkele ware christenen samenkomen om God in overeenstemming met zijn woord te aanbidden.

Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest, die Christus trouw gebleven zijn.

In de loop van de eerste eeuwen na Christus echter dwaalden de meeste plaatselijke gemeenten af van het oorspronkelijke patroon. In het begin hadden de gemeenten geen centraal gezag behalve in de hemel, met Christus als Hoofd en de Heilige Geest als Trooster. Iedere plaatselijke gemeente stond direct onder Christus. Alles werd naar de leer van Christus geregeld. Wanneer er in een bepaalde gemeente mannen waren met de nodige bekwaamheden (zie 1 Timotheüs 3 en Titus 1), werden zij als ouderlingen en diakenen aangesteld om geestelijke leiding te geven. De gemeente was een geestelijke gemeenschap van gelovigen.

Maar door een geleidelijk afdwalen van het woord van Christus hebben de meeste gemeenten zich op de duur aan een aardse politieke organisatie onderworpen. Eén man fungeerde als hoofd. De mensen moesten deze man als Heilige Vader erkennen, hoewel Jezus had gezegd: “Gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is” (Mattheüs 23:9).

Deze afdwaling werd door de apostelen voorspeld. Verdichtsels zouden de gezonde leer vervangen: “Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels” (2 Timotheüs 4:3,4 – P.Canisius vertaling).

De afvallige kerk heeft door de eeuwen heen vele leerstellingen van Christus veranderd. Zowel het huwelijk als het eten van vlees waren in bepaalde gevallen verboden, zoals in de Schrift werd voorzegd: “Toch zegt de Geest uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, en aan dwaalgeesten en duivelse leringen gehoor zullen geven, door de huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten hebben toegeschroeid. Lieden, die verbieden te trouwen, en spijzen te gebruiken, welke God heeft geschapen, om met dankzegging te worden genuttigd door hen, die geloven en de waarheid hebben erkend” (1 Timoteüs 4:1-4 – P.Canisius vertaling).

Er waren echter altijd mensen, die met deze valse gebruiken niet akkoord gingen. Ze bleven trouw aan de leer van Christus en erkenden Hem alleen als Hoofd. Ze moesten dikwijls in het geheim samenkomen, want de politieke kerk had de valse leer ontwikkeld, dat zij het recht had andersdenkenden te doden.

Door een algemene afkeer van de verdorvenheid van deze politieke kerk was er uiteindelijk in bepaalde landen voldoende steun van de overheid om de mensen vrijheid van godsdienst te geven.

Sommigen kwamen tot het inzicht dat ze alleen christenen moesten zijn. Anderen richtten landelijke en dogmatische sekten op. Zodoende zijn verschillende Protestantse kerken ontstaan.

Maar nu nog, zoals in de eerste eeuw, zijn er gemeenten van Christus over de wereld verspreid. Groepen van christenen vergaderen in de naam van hun Meester om God te aanbidden. Zij erkennen enkel Christus als Hoofd en dragen zijn naam alleen. Iedere gemeente met haar ouderlingen en diakenen staat onder leiding van Christus. Alles wordt volgens de Heilige Schrift geregeld.

U kunt ook een gemeente van Christus vormen

Lees het testament van Christus. Als u gelooft dat Jezus de Zoon van God is (Handelingen 16:31), als u zich van uw zonden bekeert (Handelingen 2:38), als u uw geloof in Christus belijdt (Romeinen 10:10) en als u zich laat onderdompelen in de naam van Christus om uw zonden te laten afwassen (Handelingen 22:16) zult u door Gods genade christen worden.

Wanneer u met enkele christenen samenkomt om God volgens de Schrift te aanbidden, dan vormt u samen een gemeente van Christus. U hebt dan geestelijke gemeenschap met duizenden zulke gemeenten van alle tijden en van alle landen.

“De God van geduld en vertroosting schenke u dan de geest van onderlinge eensgezindheid naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken moogt” (Romeinen 15:5,6).

Roy Davison

 

clip_image003

ZELFMOORD EN DE BIJBEL

clip_image001

cropped-cropped-joni-2505.jpg

Ons land wordt meer en meer geconfronteerd met een geestelijke ziekte, als zijnde de zovele zelfmoorden en pogingen. Het lijkt al een epidemie! Bovenstaand artikel werd gepubliceerd in 2012. Zelfmoordaanslagen komen uit dezelfde demonische hoek, en kunnen vele mensenlevens als het ware meesleuren, doch na dit aardse leven is het niet voorbij zoals velen zo denken. Het ergste is dat men een tweede dood afwacht. (Zie andere studie)  Jong en oud hebben een tekort aan levenskracht en levensmoed, in onze dagen.

Libanon oorlog

De Bijbel profeteerde dat wij nu in gevaarlijke tijden zouden terecht komen, of je dat gelooft of niet de feiten liegen niet! Veel mensen worden moedeloos. En dan maar speuren naar allerlei redenen om te verklaren waarom men zulke daden stelt. Deskundigen blijken ook machteloos te staan, om te voorkomen en om ernstige verklaringen te geven voor het gebeuren. Toch is er een vangnet voor mensen met depressie, welke een voordeur is tot het plegen van zelfdoding. Oorzaken zijn zeer talrijk, en ieder geval is afzonderlijk te benaderen. Toch zijn er gemeenschappelijke factoren.

Als mensen het niet kunnen uitleggen, dan gaan we maar te rade bij onze genadige Schepper. God spreekt de waarheid door de Bijbel, en daar vinden wij ook zelfmoorden.

Preventie is heel belangrijk!

Zij die zich het leven willen benemen, zijn verward en hebben niet altijd de zin om zelf te telefoneren, of initiatief te nemen, want dan zou men kunnen helpen voor zover mogelijk. Zelfmoorden, pogingen of gedachten komen niet allemaal aan het licht, denk aan de auto-ongevallen. God leerde eens de naastenliefde, doch dit is voor velen in onze dagen een ouderwets advies. Een knuffel kan een mensenleven redden! Men weet eenvoudig niet meer wat God wil, want men heeft dit nooit geleerd, enkel kerkelijke wetten van mensen!

Zo is ieder mens verplicht zijn naaste te helpen bijzonder allen die “het niet meer ziet zitten!”  Help een mens die zich laat “radicaliseren” , maar radicaliseren is een slecht woord, want het gaat om demoniseren!!! Mensen kunnen dan heel angstig en opgejaagd beginnen te worden. Angst is uit de duivel, ook in zijn dienst!

Bij angsten zoekt men veiligheid, en die is enkel te vinden bij God.

11 Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.(Spr.24)

Een kandidaat zelfmoord, lijkt wel op iemand die geestelijk aan het verdrinken is. De ooggetuigen kunnen altijd helpen op eender welke wijze. Ook deze week zagen wij dat de macht van de dood, jonge mensen de dood injoeg op de meest gruwelijke wijze. Zag niemand dit aankomen? De strijd tegen zelfmoordaanslagen is een strijd tegen de duivel, maar als je Jezus Christus niet kent, ben je een grote nul! Wie oren heeft die hore!

In het onderwijs zou men beter de Bijbel gebruiken, daar vindt men de nodige wijsheid, zo zou men mensenlevens kunnen besparen. Indien je iemand ontmoet en hij of zij spreekt over zelfmoordneigingen, dan is dit een groot rood licht!

Doch zulke mensen kunnen ook soms zwijgen, en proberen hun problemen zelf te verwerken, dit zijn de gevaarlijkste gevallen. Maar hoe kan dan een mens zonder geestelijke kracht zichzelf redden. Hij heeft voedsel nodig voor zijn geest, en dit is enkel te vinden in de Bijbel. Filosofie, religie, is enkel tijdverdrijf!

Daarom sprak Jezus:

4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth.4

Judas pleegde zelfmoord!

 

3 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! 5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich. Matth.27

Hier hebben wij een geval van zelfverwijten, zonde op zich. Meteen weten wij al wat de reden was van deze zelfmoord. Kon dit niet worden voorkomen? Ja, Was Judas minder hebzuchtig of geldzuchtig geweest, dan was het wellicht nooit zo ver gekomen. Het bijsturen van zijn gedrag kon het zaad voor zelfmoord in de kiem hebben gesmoord.

Het geweten van Judas stond in vuur en vlam. Er was slechts één weg terug, naar God om vergeving. Indien Judas, Jezus had opgezocht en om vergeven geroepen, zou Jezus hem zeker hebben vergeven. Judas geloofde niet meer in Jezus, zijn zonde bleek te groot te zijn in eigen ogen.. Ons land kent Jezus niet, slechts 1% van de Belgen kennen een Bijbels christendom, de meerderheid een Babels christendom!

Het geweten zou zijn geblust, en de zelfmoord zou niet hebben plaatsgevonden! Wij hoeven dit gebeuren niet moeilijker maken dan het is. Achitofel verraadde David en verhing zich ook. Valsheid is gevaarlijk! Een valse godsdienst gevaarlijker!

Zo zijn er tal van zelfdoding, maar wees een vriend voor iemand in nood.

Een preventieve Bijbelse pil voor deze epidemie:

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een

licht op mijn pad. Ps.119

God bless you