GODS KINDEREN HEBBEN HOOP

clip_image002

 

clip_image004

Deze boodschap gaat over mensen die de grootste en belangrijkste titel hebben gekregen tijdens hun leven. Hun naam is niet geschreven met een kleine letter vooraan, maar hun naam is wel opgeschreven in de hemel, in het boek des levens!

Mensen kunnen wel eens gesteld zijn op eretitels, eretekens en diploma’s en dergelijke, waar hun naam in grote letters dan opstaat. Deze geschriften worden dan ondertekend door een voorzitter, door leerkrachten, door een minister of een koning.

Wij als kinderen Gods zijn ons niet altijd bewust van onze hoedanigheid in Christus, en bijzonder welke gevolgen dit heeft in dit leven en in het leven hierna.

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze: 2:11-13

 

11 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is,

12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

 

Denk er eens over na zegt Paulus wat u was voor uw bekering, toen u nog geen kind van God was, en nu! Voor onze bekering leefden wij zonder rekening te houden met wat God leerde in de Bijbel, met alle nadelige gevolgen vandien. We hadden geen echte relatie, geen vriendschapsband met Jezus persoonlijk. Wij waren nog geen kind van God!

Wij waren mensen zonder hoop, en behoorden niet tot Gods volk uit de heidenen. Wij kenden Gods beloften niet en daarom kenden wij ook niet de heerlijke toekomst waarvan de Bijbel spreekt voor een kind van God.

De Joden spotten met de heidenen ook, want ze noemden ons “ voorhuid” of onbesneden. Daarmede bedoelden ze, dat zij enkel Gods volk waren. Maar nu was er verandering gekomen door Jezus! Dat was wat Paulus hen duidelijk maakte.

Paulus liet de Joden begrijpen dat ook zij een verloren ziel waren als ze niet luisterden naar God, ondanks dat ze hun voorhuid kwijt waren! Ze dienden besneden te worden van hart!

 

EEN KIND VAN GOD KENT EEN KOSTBARE BLIJDSCHAP

 

Calvijn schreef eens: Wij hebben een kort geheugen wanneer het over de genade van God gaat!

Hoe vlug vergeten wij niet een cadeau dat wij hebben gekregen van iemand?

Geschenken maken blij! Christenen kennen een blijvende geestelijke blijdschap!

Jes 35:10 de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

Na de bekering is er blijdschap en vreugde in het hart van een kind van God.

Deze geestelijke blijdschap en vreugde is zeer speciaal. Materialisme brengt nooit verzadiging! Ro 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

 

Ps 51:12 (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen.

Zonde nam de blijdschap bij David weg en ook zijn gezondheid! David was koning, materialisme en weelde konden zijn geestelijke blijdschap niet vervangen.

 

3Jo 1:4 Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Wanneer wij altijd rekening houden met wat God zegt in Zijn woord zijn wij blij!

Een kind van God dat verdrietig is, moet zoeken wat hij verkeerd deed. Wie bv niet kan vergeven kan moeilijk blij zijn!

 

EEN KIND VAN GOD IS EEN PRIESTER

 

De apostel Petrus schrijft:

9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus2:9

 

God heeft u aangenomen als zijn kind, uit genade. Wij zijn nu priesters met een onvergankelijke Koninklijke stijl zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een kind van God is gemakkelijk te herkennen: Het zijn priesters die verkondigen en spreken over Jezus, de genade en zijn wonderen. Deze priesters zijn predikanten en Bijbelgetrouwe evangelisten. Deze priesters houden zich niet bezig met Babelse (Roomse)  en heidense ceremonieën in pracht en praal.

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 1 Pet.2

Het brengen van die geestelijke offers dit is de medewerking die de Here van ieder gemeentelid verwacht. Offeren kost een inspanning.

Welke zijn onze geloofswerken? Ons zaaiwerk? Wie gaat er begieten? Willen we tijd offeren?

 

11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 1 Cor.3

 

Het werk van ieder gemeentelid zal Jezus toetsen en beproeven. Hij wil weten of wij medewerkten aan de bouw van Zijn gemeente met hart en ziel en vertrouwend op Hem.

Alles wat je doet uit geloof, voor Jezus zal blijvend zijn. Wat je doet, omdat je het zelf graag doet is hooi en stro!

Denk maar aan Gods kinderen in Rusland destijds die twee uur door de sneeuw liepen om te luisteren naar een boodschap in het bos en nog kans liepen opgepakt te worden!

Daardoor kon men zien dat hun geloof echt was!

 

Wat weet een kind van God?

 

11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Cor.2

 

17 Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. 2 Cor.5 ( het boek)

 

Een kind van God heeft Gods Geest ontvangen, om te kunnen begrijpen wat God zegt door de Bijbel. Alles wat in de Bijbel staat is geestelijk, en dient geestelijk te worden benaderd. De Bijbel kan niet met menselijke wijsheid worden uitgelegd.

Niet iedereen die een Bijbel heeft en daarin leest is daarom een kind van God.

Het is niet omdat men veertien dagen in een garage gaat gaan staan dat men dan een auto is!

Je bent niet gelovig of een kind van God omdat men naar een kerk gaat!

 

De Bijbel is een levensinstrument in de hand van een christen.

Voorbeeld:

Corrie ten Boom ging gaan spreken en nam een vliegtuigje. Onderweg sprak ze de piloot en ze sprak over de Bijbel. De piloot kon niet begrijpen dat God zoveel had toegelaten in zijn leven van tegenslag en had twijfelgevoelens over het boek.

Het gesprek werd onderbroken, ze vlogen plots de wolken in, en de piloot zei dat hij eerst moest kijken naar zijn instrumenten om de goede richting te houden.

Corrie zei dat haar Bijbel ook haar instrument was, ook in de mist, want als ze op haar gevoelens durfde vertrouwen liep het steeds verkeerd!

Gevoelens zijn bedrieglijk! Een kind van God luistert enkel naar de bijbel!

 

Een kind van God wordt door de Geest geleerd via leraars die God aanstelde. Ook persoonlijk door beproevingen om ons geloof te toetsen.

Een kind van God is een nieuw leven begonnen. Zovele mensen willen een nieuw leven beginnen, maar ze weten niet hoe!

Wij moeten uitleggen hoe mensen een nieuw leven kunnen beginnen, eeuwig leven.

 

 

 

 

 

 

Een kind van God krijgt een nieuw verheerlijkt lichaam!

 

clip_image005

 

20 Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus.

21 Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne. Fil.3

 

Hoeveel mensen verlangen niet om genezen te worden van een of andere ziekte of kwaal.

Hoeveel mensen die benen of armen zijn kwijtgeraakt zouden geen herstel willen? Hoe triestig zijn de prothesen niet om aan te zien? Deze mensen verliezen soms hun levensmoed en geld brengt weinig verandering.

God staat voor de deur met een nieuwe schepping, Hij is begonnen met nieuwe mensen, eerst een nieuw innerlijk en vervolgens een hemels lichaam als Jezus!

Een genezing is niet altijd noodzakelijk terwijl wij hier op aarde wonen, ieder kind van God ontvangt genezing naar ziel en lichaam bij de wederkomst van Jezus!

 

HOE WORDT JE EEN KIND VAN GOD?

 

 

12 Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. 13 Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Joh.1

 

Allen die Jezus aannemen en op Hem vertrouwen worden een kind van God. Dit betekent te geloven alles wat in de Bijbel staat geschreven, niets meer en niets minder! Biecht uw zonden op bij God alleen! En Gods Geest heeft hen overtuigd dat de Bijbel de waarheid is. Ze hebben dan heilszekerheid.