JEZUS EN DE HUICHELAARS

clip_image001

 

clip_image003

1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.3 Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen.5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet een van die is vergeten voor God.7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.8 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods;

9 maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.10 En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.11 Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.

12 Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.Luc.

Soms hebben wij raad nodig, om te handelen zoals Jezus het wil. Wij zien vandaag een christendom dat heel lauw is geworden, zwak is geworden. Een Laodicea gemeente, waarbij Jezus zelf aan de deur staat te kloppen van Zijn eigen kerk. Jezus wist dat het zou gebeuren.

Dat Jezus aan de deur staat, wijst erop dat men Hem heeft verworpen en een ander gezag heeft laten gelden, het christendom van Kaïn!

Jezus heeft raad gegeven aan zijn discipelen, om hen te bewaren.

In deze rede komen er drie aspekten naar voor:

 • De waarschuwing voor gevaren
 • De bemoediging voor hen die zouden volgen
 • Het medeleven van Jezus door Zijn Geest in zijn discipelen.

Mattheüs 7:15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Mattheüs 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Vers 1

Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.

Jezus draait niet rond de pot. Deze uitspraak is ook niet verkeerd te begrijpen, en is duidelijk. De taal van Jezus is zeer transparant. Hij gaat de Farizeeën niet uit de weg tegenover zijn discipelen en Zijn volk. Van compromis helemaal geen sprake.

Let toch op voor de huichelarij van uw kerkleiders.

1.hun vals gedrag

29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen,

30 en gij zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten.

31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.Matth.23

Met veel uiterlijk vertoon gaven ze de indruk eerbied te hebben voor de profeten en hun graven. Doch in hun hart hebben ze nooit willen luisteren naar wat God door deze mensen hen leerde. Let op voor christenen die menen christen te zijn, en godsdienstig, maar de Bijbel en de woorden van Jezus negeren en in twijfel trekken.

2.hun bijkomende wetten.

9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.10 Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten.Hebr.13

Hier werd gewezen op de valsheid in de leer, het gevaar terug te keren naar tradities en om den brode. Ze hebben geen deel aan het offer (altaar) van Jezus. Hun denken is besmet door het verwerpen van de genade.

Voorbeeld:

Eucharistiewetten

– De biechtstoel, geen christelijk gegeven, oud Babels gebruik aan de poort.

– Niet meer eten vanaf middernacht, om te mogen deelnemen. Romeins gebruik bij het offeren aan hun goden.

– De hostie (andere studie) Beeld van de zonaanbidding.

– Knielen voor afgoden.

Vele wijzigingen brachten vele kerkgangers in twijfel, omdat hun denken geen fundament had in de woorden van Jezus, maar in allerlei tradities van kindsaf geleerd.

Jezus leerde de genade en vergeving en geen (Babelse)ceremonie met alle leugenachtig bijgeloof.

Vers 3

Hier leert Jezus zijn discipelen nooit te doen als de schriftgeleerden, welke in het geniep

samen kwamen, om zelfs moordplannen te smeden, zoals ze zouden gaan doen met Jezus.

Het doet ons wel nog steeds denken aan Kaïn en Abel welke ook samen God dienden en offers brachten. De middeleeuwen waren een herhaling.

Kain merkte op dat zijn offer niet aangenomen werd. Naamchristenen merken op dat er andere christenen zijn die vurig zijn en er iets leeft, welke zij niet hebben, omdat ze God willen dienen op eigenwijze, en niet zoals God het leerde.

Vers 4,5 De bemoediging

In deze bemoediging kijkt Jezus over de grenzen van de dood heen. Hier op aarde komt de macht uit de loop van een geweer, zoals iemand eens sprak. De macht met de doodsbedreiging, hetgeen waarvoor ieder mens vreest.

Voor deze macht leert Jezus moet men niet vrezen, maar wel voor de macht die in handen is van God, na de dood, een tweede dood.

Er bestaat een enorm groot gevaar dat christenen gaan zoeken naar compromissen, zich aansluiten bij de wereldkerk, om hun leven te redden, en aldus Jezus gaan verloochenen.

Ook Israël had schrik van zijn buren en zocht compromissen.

Jesaja 8

11 Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan:12 Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken.

13 De HERE der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.

Spr.29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

VERS 8,9 VOORWAARDE EN BELOFTE;

Jezus belijden, getuigen van Jezus, voor Hem willen uitkomen en Hem bekend maken.

Joh.9

19 en zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt, dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20 Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind geboren is; 21 maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet; vraagt het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. 22 Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen.

Deze mensen hadden wonderen gezien van Jezus, en durfden niet getuigen van Jezus. De angst voor de gevolgen was hen te sterk en te nadelig. (Broodroof en dergelijke)

Wanneer wij vrezen om te getuigen, dan moeten wij bidden om kracht. Niet radicaal zijn in het getuigen is ook een gevaar. Wie niet meer durft te spreken dat er geen redding is zonder Jezus, is afgevallen! De hel is de tweede dood, voor wie het gelooft of niet.

Angst voor de discriminatiewetten zal niet denkbeeldig zijn.

ADAM EN EVA STAMBOOM

stamboom adam en eva

STAMBOOM NOACH

Noach_kids_02

ABRAHAM ISAAC JACOB

stamboom abraham

OUDE VOLKEREN

01-volkerentafel

TIJDSBALK GEMEENTE VAN CHRISTUS

larkin schets kerk

DE GEMEENTE

larkin schets kerk

IS ROME HET NIEUWE BABEL?

ROME IS HET NIEUWE BABEL

clip_image002

 

Babylon

Babylon wordt meermaals genoemd in de Schrift en is gekoppeld aan verschillende eindtijd profetieën in de Bijbel. Persoonlijk geloof ik dat Babylon is vertegenwoordiger van de geest van de antichrist over de niet-Joodse volkeren doorheen de geschiedenis. Het laatste hoogtepunt van dit kan worden gezien in het Vierde Koninkrijk studie van de Bijbel. Dit toont aan hoe deze is verbonden met bijbelse profetieën en de eindtijd koninkrijk, dat de antichrist zal controleren .

· Aangewezen Mysterie Babylon – Dave Hunt ’s 14 redenen waarom Rome is Mystery Babylon.


Dit is een lijst van geschriften beschrijven aspecten van Babylon kreeg ik een tijdje geleden online . Ik weet niet meer waar ze vandaan komen helaas, maar waarschijnlijk van besprekingen over een Christian prikbord.

 1. Babylon zou een EINDTIJD grote natie te worden (Openbaring 17,18; Jesaja 13:6) .
 2. Babylon zou een enorme havenstad binnen haar grenzen (Openbaring 18:17) .
 3. De grote stad Babylon is de thuisbasis van een wereld regering poging (Openbaring 14:9 ; 17:18) .
 4. De grote stad Babylon zou de economische zenuwcentrum van de wereld (Openbaring 18:3) .
 5. Babylon zou het centrum van een wereldregering Luciferiaanse religieuze beweging te worden (Jeremia 51:44) .
 6. Babylon zou het centrum voor de overgang naar een mondiale economische orde (Openbaring 13:16) .

Babylon de NATION

 1. Babylon zou de jongste en grootste van de eindtijd Naties (Jeremia 50:12) .
 2. Babylon zou de koningin onder de heidenen (Jesaja 47:5,7; Openbaring 18:7) .
 3. Babylon zou de machtigste natie ter wereld te worden (Jesaja 47; Jeremia 50,51; Openbaring 18) .
 4. Babylon zou de hamer van de gehele aarde (Jeremia 50:23; Openbaring 18:23) .
 5. Babylon is een dame genoemd , en is het symbool van de dame (Jesaja 47:7,9) .
 6. Babylon zou de lof van de gehele aarde (Jeremia 51:41) .
 7. Babylon is het centrum van de wereldhandel (Jeremia 51:41; Openbaring 17:18; 18:19) .
 8. Babylon zou uitgroeien tot de rijkste natie ter wereld te worden (Openbaring 18:3,7,19,23) .
 9. Alle naties die worden verhandeld met Babylon zou groeien rijk (Openbaring 18:3) .
 10. De kooplieden van Babylon waren de grote mannen van de aarde (Openbaring 18:23) .
 11. Babylon is een enorm land, met landen , steden en grote rijkdom (impliciete gehele ).
 12. Babylon is natie ” geschild “of vakwerk , een land van open velden (Jesaja 18:2) .
 13. Babylon is het land gevierendeeld door machtige rivieren (Jesaja 18:2) .
 14. Babylon is een land dat wordt gemeten uit, en bevolkt de gehele (Jesaja 18:2) .
 15. Babylon vernietigt haar eigen land, met vervuiling en afval (Jesaja 14:20; 18,2,7) .
 16. Babylon is een land rijk aan minerale rijkdom (Jeremia 51:13) .
 17. Babylon is een van de belangrijkste agrarische landen van de wereld (Jeremia 50,51; Openbaring 18) .
 18. Babylon is de marktleider exporterende natie in de wereld (Jeremia 51:13; Openbaring 18).
 19. Babylon is de marktleider importerende natie van de hele wereld ( Jeremia 50,51 ; Openbaring 18).
 20. Babylon is een natie gevuld met pakhuizen en graanschuren (Jeremia 50:26 ).
 21. Babylon is de grootste industriële natie van de wereld (Jesaja 13, 47, Jeremia 50, 51, Openbaring 18).
 22. Babylon is bekend om haar paarden (Jeremia 50:37 ).
 23. Babylon is bekend vanwege haar runderen, schapen en ander vee (Jeremia 50:26 , 27; Openbaring 18).
 24. Babylon is bekend om haar fijne bloem en molen operaties (Openbaring 18:3) .
 25. Babylon is een volk van boeren en grote oogsten gewassen ( Jeremia 50: 16, 26, 27).
 26. Babylon is een grote exporteur van muziek (Openbaring 18:22).
 27. Babylon’s muzikanten bekend zijn over de hele wereld (Openbaring 18:22).
 28. Babylon is een enorme luchtvaart -programma ( Jesaja 14:13-14 ; Jeremia 51:53 ; Habakuk 1:6-10 ).
 29. Babylon’s luchten zijn gevuld met het gefluister van vliegtuigvleugels (Jesaja 18:1 ; Jeremia 51:53 ).
 30. Babylon is een enorme ruimte -industrie, heeft ” monted tot in de hemel (Jeremia 51: 53).
 31. Babylon versterkt luchten haar met een enorme militaire luchtvaart -programma ( Jeremia 51:53 ).
 32. Babylon wordt afgeschilderd als een toonaangevend in high-tech wapens en vaardigheden (Jeremia 51:53 ; Habakuk 1:6-10 ; impliciete gehele ).
 33. Babylon is een natie gevuld met warm water zeehavens ( Openbaring 18:17-19 ).
 34. Babylon is een natie en de kust zit op vele wateren (Jeremia 51:13 ).
 35. Babylon handel met allen, die schepen in de zee het hele jaar door (Openbaring 18: 17-18) .
 36. Babylon is een natie gevuld met een ” gemengd “mensen (Jeremia 50:37 ).
 37. Babylon is een zonderling NATION gebaseerd op Out of Many , ONE ( Jesaja 13, 47, Jeremia 50, 51 , Habakuk 1).
 38. Babylon is een republiek of een democratie, maar wordt geregeerd door vele raadgevingen ( Jesaja 47: 13).
 39. Babylon’s regering het systeem afbreekt ( Jesaja 47: 13).
 40. Babylon is vastgelopen aan beraadslagingen en kan niet goed regelen (Jesaja 47:13 ).
 41. Babylon’s leiders gebruiken astrologie, en mystici voor begeleiding (Jesaja 47:13 ; Openbaring 18:2) .
 42. Babylon werkten in het occulte uit haar prille begin (Jesaja 47:12 ).
 43. Babylon valt aan het occulte vlak voor haar einde door nucleaire vuur (Openbaring 18:2) .
 44. Babylon werd geboren als een christelijke natie (Jeremia 50:12 ).
 45. Babylon wordt op haar erfgoed en vernietigt het allemaal in het einde ( Jeremia 50:11 ).
 46. Christelijke leiders van Babylon een dwaalspoor te brengen hun kudde in de profetie en verlossing (Jeremia 50:6 ; Impliciete Openbaring 18:2) .
 47. Christelijke leiders Babylon’s zijn ‘vreemdelingen’ in de Heer Huizen van Aanbidding (Jeremia 51:51 ).
 48. De mensen van Babylon tot diep in de astrologie en spiritisme (Jesaja 47:12 ; Openbaring 18:2) .
 49. Babylon wordt het huis van de antichrist alle religies in de wereld (Openbaring 18:2) .
 50. Babylon is een natie van religieuze verwarring (Jesaja 47:12-13 ).
 51. Babylon wordt op haar eigen mensen en gevangen en doodt hen door de miljoenen (Jeremia 50:7 33; 51:35 , 39; Dan 7:25 ; Openbaring 13:7 , 17:6 , 18:24).
 52. Babylon vertrekt detentiecentra voor joden en christenen en rondt ze voor vernietiging (Jeremia 50:7 , 33 ; 51:35 , 49; Openbaring 17:6 , 18:24).
 53. Babylon is een moeder natie die blijft bestaan vanaf haar geboorte tot de dood ( Jeremia 50: 12).
 54. De moeder van Babylon is het symbool van de Leeuw (Dan 7:04 ; Ezechiël 38:13 ; Jeremia 51:38 ; Psalm 17:12) .
 55. De moeder van Babylon zal heersen over haar dochter haar hele leven lang (Dan 7:04 ; Jeremia 50:12 ).
 56. De moeder van Babylon zal een staat van grote daling als het einde nadert (Jeremia 50:12 ) worden .
 57. Babylon wordt beschouwd als een leeuwenwelp ( Ezechiël 38:13 worden ; Jeremia 51:38 ).
 58. Babylon zal zijn het symbool van de adelaar en bouwt haar nest in de sterren (Dan 07:04 adelaarsvleugels ; Jesaja 14:13-14 ; Jeremia 51:53 ).
 59. Babylon draait volledig antichrist en is de marktleider antichrist de macht aan het einde ( Openbaring 18:2 , Jesaja 14: 4-6).
 60. De koning van Babel heet Lucifer, de antichrist ( Jesaja 14: 4-6).
 61. De koning van Babel zal regel uit de grote stad Babylon ( Jesaja 14: 4-6; Openbaring 17 : 18).
 62. Een wereld overheidsinstelling , zullen opstaan om de wereld te regeren uit Babylon DE STAD (Jesaja 14; Habakuk 2, Openbaring 13, 17, 18).
 63. Deze entiteit zal wereldwijd een divers entiteit , anders dan alle andere beslissing worden de organen van de wereld (Dan 7:7, 23).
 64. Deze entiteit zal een Verdrag POWER ENTITY (Dan 7:07 , 23 divers) .
 65. Deze entiteit zal verrijzen en zal gebruik maken van de militaire macht van Babylon de natie naar de wereld ( Jesaja 14:4-6 regel; Habakuk 1 & 2 , Openbaring 13 , 17).
 66. Babylon is een grote producent en exporteur van auto’s ( Jeremia 50:37 ; Openbaring 18:13).
 67. Babylon is een natie van ambachtslieden, expert in hun vak (Jeremia 50, 51, Openbaring 18:22).
 68. Babylon is bekend om haar sieraden van goud en zilver (Openbaring 18: 22).
 69. Babylon is een grote importeur en exporteur van specerijen ( Openbaring 18:13).
 70. Babylon is een grote exporteur van fijn marmer producten ( Openbaring 18:22).
 71. Babylon is bekend om haar ijzer-en staalproductie (Openbaring 18:12 ).
 72. Babylon heeft grote bedrijven die bases over de hele wereld hebben (Openbaring 18:23 impliciete gehele ).
 73. Babylon is een natie van het hoger onderwijs en leren (Jesaja 47:10 , impliciet de gehele ).
 74. Babylon is een natie met een grote stem in de wereldpolitiek ( Jeremia 51: 55).
 75. Babylon is een maagd natie, onaangetast door de grote oorlog ( Jesaja 47:1 ).
 76. Babylon is een grote militaire machine ( Jeremia 50:36 ; 51:30 ; Habakuk 1 & 2 , Openbaring 13:4) .
 77. Babylon zal instrumenteel zijn voor de oprichting van Israël in het Midden-Oosten , en is de thuisbasis van Gods volk (Jeremia 50:47 ; 51:45 ).
 78. Babylon zal een grote vijand van haar noorden ( Jeremia 50:3 , 9, 41).
 79. Babylon’s vijand zal liggen op de tegenovergestelde kant van de wereld , over de polen (Jesaja 13:5).
 80. De vijand van Babylon zal een FEDERALE van Naties ( Jeremia 50:9) .
 81. De vijand van Babylon zal grotendeels moslim in make-up ( Jeremia 50:17 ; Openbaring 17:16 Psalmen 83: 5-12) .
 82. De vijand van Babylon zal hebben nucleaire raketten kunnen bereiken Babylon ( Jeremia 50: 9, 14 ; Openbaring 18:8 , 18).
 83. De vijand van Babylon zal worden bekend vanwege haar wreedheid ( Jesaja 13, 14, Jeremia 50, 51, Openbaring 17 , 18).
 84. De vijand van Babylon zal ook de luchtvaart een enorme militaire machine ( Jeremia 50: 9, 14, Openbaring 18:8 , 18 impliciete gehele ).
 85. De vijand van Babylon zal in Babylon onopgemerkt (Jesaja 47:11 , Jeremia 50:24 ; 51:2 , 14).
 86. Babylon zal gevuld worden met haar vijanden in onder het mom van vrede (Dan 11: 21) ingesteld .
 87. Babylon zal beschikken over alle grenzen van haar afgesneden , en er zal geen uitweg ( Jeremia 50: op 28 , 51: 32).
 88. Babylon zal vernietigd worden door nucleaire brand (impliciete Gedurende ).
 89. Babylon is een uitgestrekt land met enorme steden en dorpen in (impliciete gehele ).
 90. Babylon zal zijn een enorm gezegend en een missionaris volk voor Jezus Christus ( Jeremia 50: 11; 51:7 ).
 91. Babylon zou een thuis voor een menigte van Joden die verlof ( Jeremia 50:4-6 , 8; 51:6 en 45 ) zijn.
 92. De mensen van Babel zou het niet weten hun ware identiteit (Jeremia 50:6 , Openbaring 13 : 16, 17, 18 impliciete gehele ).
 93. De mensen van Babylon zou denken dat ze zijn Gods uitverkorenen en eeuwige ( Jesaja 47:7-8 , Openbaring 18:7 ).
 94. De mensen van Babylon zou genieten van de hoogste levensstandaard in de wereld ( Openbaring 18:7 ).
 95. De mensen van Babylon zou gek te groeien op hun idolen (Jeremia 50:2 , 38; Habakuk 2:18).
 96. De mensen van Babel zou gaan in een diepe zonden van alle soorten ( Openbaring 18:5 ).
 97. Het volk van Babylon woont achteloos voor de Heer ( Jesaja 47:8 ).
 98. Babylon wordt trots, hoogmoedig, en houdt geen rekening haar einde ( Jesaja 47: 7-8).
 99. Babylon deals in het occulte, hekserij en drugs in (Jesaja 47:9 , 12 ; Openbaring 18:23 ).

DE MOEDER VAN JEZUS

imageimageimageimage

 

 

 

 

MARIA

Velen onder u kennen het on-Bijbelse gebed voor het aanroepen van de hemelkoningin, bij de Roomse kerk, Maria de moeder van Jezus. Het vereren van een hemelkoningin bestond al voor de geboorte van de moeder van Jezus. Archeologen vonden daarvoor genoeg bewijzen. Semiramis, de vrouw van Nimrod, was ook een aanbeden hemelkoningin, en haar zoontje Tamus, geboren op 25 december, was geboren blijkbaar zonder vader, in Babel. Dit na de vlucht van Nimrod naar Rome. Vandaar is de huidige Roomse kerk ontegensprekelijk het tweede Babel, waar ook eventueel de hoofdzetel zal komen te staan!

Het gekende gebed “Wees gegroet” werd en wordt nog steeds repetitief gebeden.

Wij vinden het niet terug in de Bijbel, het woord van God, tenzij de beginwoorden in Luc.1:28 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij:

Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.

Met andere woorden: Shalom,Je bent door God uitverkoren!

Het repetitief bidden is overgebleven uit de oudheid. Ook Jezus wees ernaar om aan te tonen dat dit vorm is van een verkeerd bidden.

7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Matth.6

Sommige christenen denken dat door deze triestige vertaling met “omhaal”, zij niet te lang mogen bidden. Ook bidden vele heidenen nog met gevouwen handen, welke geen Bijbelse houding is. In de oudheid aanbad men de goden, op dezelfde wijze zoals de handen en de houding van afgoden waren gesteld in hun standbeeld.

Het “Wees gegroet” werd slechts erkent in 1151 tijdens het concilie van Narbonne.

Maria toch uitverkoren!

De moeder van Jezus was wellicht ontroerd door de woorden! God had een plan met haar in haar persoonlijk leven, zoals Hij dat wil met iedereen. Doch niet iedereen ontdekt werkelijk Gods plan met zijn aardse leven. Vele mensen zijn van nature al nooit erg bezig met hun Schepper, zo ontdekken ze niets!

Ieder wedergeboren christen, is ook een begenadigde in Gods ogen, door geloof in Christus. Je wordt niet wedergeboren door een waterdoop! Wel een doop met de H.Geest.

Maria bleef maagd tot aan de geboorte van Jezus, dat toont aan dat Jezus niet geboren werd als ieder mens. Hij zou in een zondige staat zijn geboren. Jezus was vrij van de “erfzonde”.

Jozef reageerde zoals iedere man dat zou doen, maar God was erbij en had ook een plan met hem in zijn leven. Maria kreeg achteraf ook nog kinderen. Zo zien wij nogmaals dat God bezig is met mensen. God kan gedachten van mensen vlug veranderen zoals bij Jozef door een droom. Zou Jozef gelukkig zijn geweest? Zeker weten!

18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.Matth.1

Maria mag niet aanbeden of vereerd worden toont ons God zelf!

De profeet Jesaja kende de ceremonieën van de afgoden. Men maakte een beeld van mens of dier, en men vertrouwde op die god, voor bescherming in het aardse leven. Vele afgoden ontstonden door angsten voor tegenslagen of ziekten als de pest enz.

Wat schreef Jesaja in opdracht van God tot het volk Israël?

6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tothem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet. 8 Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, neemt het ter harte.Jes.46

 

Israël kreeg vloek over zich toen het afgoden diende. Het gouden kalf werd voorgesteld door Aaron: “als voor de Here” (Ex.32:5) Het wekte de woede van Mozes op! Waarom het wekte opnieuw afgoderij op.

Aaron gaf toe aan het volk. Zoals velen zouden zeggen dat beeld is niet erg, het is een voorstelling, een uitbeelding. Wij willen een beeld vormen van onze God, dat is toch niet erg! Zij vormden een eigen godsdienst. Men wilde God dienen zoals zij dat zelf zagen. Dus on-Bijbels, men kan God niet dienen op zijn eigen wijze, wel op Gods wijze, dat is pas het dienen van God! Dat is precies wat God niet wilde. (Deut.12:30) God bestrafte het zeer hevig. (Ex.32:7-10) Grote miserie en dood dus! De Roomse of Anglicaanse kerk, buigen en aanbidden allerlei beelden, en vinden dat ook niet erg. Vraag maar aan mijnheer pastoor! Moet je dan nog vragen “waarom” er men tegenslagen, ziekte of plotse dood op zijn hoofd haalt? Satan doet zich voor als een engel des lichts, hij schuwt geen godsdienst, maar wil sluw en listig ook aanbeden worden!image

Maria is niet ten hemel gevaren!image

Maria is gestorven, en is dood. Haar hemelvaart is een leugen sinds 1958.

Je kunt die verlofdag in België noemen als een feest der leugens! Aanbidding en spreken tot de doden, is iets wat God niet wil!

Voor mensen is dit soms moeilijk te begrijpen, doch God heeft hiervoor redenen.

Weet dat demonen de exacte stemmen van doden kunnen imiteren!

Wat leert God?

6 En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen; tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. 7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de

Here, uw God. 8 Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig. Lev.20

Hier staat “heiligt u” Dat betekent doe niet als de heidenen, wordt niet wereldgelijkvormig, want ongelovigen kennen God niet zoals nodig is. Maria is geen middelares, enkel Jezus!

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid

en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij Joh.14

 

WELKE EER KOMT DAN MARIA TOE?

 

Het eeuwenoude verschil tussen de kerkgaande katholiek en protestant wordt vandaag stilaan weggewerkt! Het Babel uit Openbaringen komt eraan! Maar wat niet kan weggewerkt worden zijn de woorden van God! Doch soms stellen religieuze leiders zich boven hun Schepper!

Maria wilde noch eer noch aanbeden worden! Let op wat ze zelf zegt en hoe zij God de eer geeft! Iedereen zal haar enkel als een gelukkige moeder zien en kennen.

46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, 47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner

dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten,

49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam,

50 en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn Luc.1

12 stammen van Israël

stam abraham

12 stammen

stam abraham

SHEM HAM EN JAPHET

SEM CHAM JAFET

ELAM – IRAN PERZIE

ELAM

map5

GODS KINDEREN HEBBEN HOOP

clip_image002

 

clip_image004

Deze boodschap gaat over mensen die de grootste en belangrijkste titel hebben gekregen tijdens hun leven. Hun naam is niet geschreven met een kleine letter vooraan, maar hun naam is wel opgeschreven in de hemel, in het boek des levens!

Mensen kunnen wel eens gesteld zijn op eretitels, eretekens en diploma’s en dergelijke, waar hun naam in grote letters dan opstaat. Deze geschriften worden dan ondertekend door een voorzitter, door leerkrachten, door een minister of een koning.

Wij als kinderen Gods zijn ons niet altijd bewust van onze hoedanigheid in Christus, en bijzonder welke gevolgen dit heeft in dit leven en in het leven hierna.

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze: 2:11-13

 

11 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is,

12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

 

Denk er eens over na zegt Paulus wat u was voor uw bekering, toen u nog geen kind van God was, en nu! Voor onze bekering leefden wij zonder rekening te houden met wat God leerde in de Bijbel, met alle nadelige gevolgen vandien. We hadden geen echte relatie, geen vriendschapsband met Jezus persoonlijk. Wij waren nog geen kind van God!

Wij waren mensen zonder hoop, en behoorden niet tot Gods volk uit de heidenen. Wij kenden Gods beloften niet en daarom kenden wij ook niet de heerlijke toekomst waarvan de Bijbel spreekt voor een kind van God.

De Joden spotten met de heidenen ook, want ze noemden ons “ voorhuid” of onbesneden. Daarmede bedoelden ze, dat zij enkel Gods volk waren. Maar nu was er verandering gekomen door Jezus! Dat was wat Paulus hen duidelijk maakte.

Paulus liet de Joden begrijpen dat ook zij een verloren ziel waren als ze niet luisterden naar God, ondanks dat ze hun voorhuid kwijt waren! Ze dienden besneden te worden van hart!

 

EEN KIND VAN GOD KENT EEN KOSTBARE BLIJDSCHAP

 

Calvijn schreef eens: Wij hebben een kort geheugen wanneer het over de genade van God gaat!

Hoe vlug vergeten wij niet een cadeau dat wij hebben gekregen van iemand?

Geschenken maken blij! Christenen kennen een blijvende geestelijke blijdschap!

Jes 35:10 de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

Na de bekering is er blijdschap en vreugde in het hart van een kind van God.

Deze geestelijke blijdschap en vreugde is zeer speciaal. Materialisme brengt nooit verzadiging! Ro 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

 

Ps 51:12 (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen.

Zonde nam de blijdschap bij David weg en ook zijn gezondheid! David was koning, materialisme en weelde konden zijn geestelijke blijdschap niet vervangen.

 

3Jo 1:4 Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Wanneer wij altijd rekening houden met wat God zegt in Zijn woord zijn wij blij!

Een kind van God dat verdrietig is, moet zoeken wat hij verkeerd deed. Wie bv niet kan vergeven kan moeilijk blij zijn!

 

EEN KIND VAN GOD IS EEN PRIESTER

 

De apostel Petrus schrijft:

9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus2:9

 

God heeft u aangenomen als zijn kind, uit genade. Wij zijn nu priesters met een onvergankelijke Koninklijke stijl zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een kind van God is gemakkelijk te herkennen: Het zijn priesters die verkondigen en spreken over Jezus, de genade en zijn wonderen. Deze priesters zijn predikanten en Bijbelgetrouwe evangelisten. Deze priesters houden zich niet bezig met Babelse (Roomse)  en heidense ceremonieën in pracht en praal.

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 1 Pet.2

Het brengen van die geestelijke offers dit is de medewerking die de Here van ieder gemeentelid verwacht. Offeren kost een inspanning.

Welke zijn onze geloofswerken? Ons zaaiwerk? Wie gaat er begieten? Willen we tijd offeren?

 

11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 1 Cor.3

 

Het werk van ieder gemeentelid zal Jezus toetsen en beproeven. Hij wil weten of wij medewerkten aan de bouw van Zijn gemeente met hart en ziel en vertrouwend op Hem.

Alles wat je doet uit geloof, voor Jezus zal blijvend zijn. Wat je doet, omdat je het zelf graag doet is hooi en stro!

Denk maar aan Gods kinderen in Rusland destijds die twee uur door de sneeuw liepen om te luisteren naar een boodschap in het bos en nog kans liepen opgepakt te worden!

Daardoor kon men zien dat hun geloof echt was!

 

Wat weet een kind van God?

 

11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1 Cor.2

 

17 Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. 2 Cor.5 ( het boek)

 

Een kind van God heeft Gods Geest ontvangen, om te kunnen begrijpen wat God zegt door de Bijbel. Alles wat in de Bijbel staat is geestelijk, en dient geestelijk te worden benaderd. De Bijbel kan niet met menselijke wijsheid worden uitgelegd.

Niet iedereen die een Bijbel heeft en daarin leest is daarom een kind van God.

Het is niet omdat men veertien dagen in een garage gaat gaan staan dat men dan een auto is!

Je bent niet gelovig of een kind van God omdat men naar een kerk gaat!

 

De Bijbel is een levensinstrument in de hand van een christen.

Voorbeeld:

Corrie ten Boom ging gaan spreken en nam een vliegtuigje. Onderweg sprak ze de piloot en ze sprak over de Bijbel. De piloot kon niet begrijpen dat God zoveel had toegelaten in zijn leven van tegenslag en had twijfelgevoelens over het boek.

Het gesprek werd onderbroken, ze vlogen plots de wolken in, en de piloot zei dat hij eerst moest kijken naar zijn instrumenten om de goede richting te houden.

Corrie zei dat haar Bijbel ook haar instrument was, ook in de mist, want als ze op haar gevoelens durfde vertrouwen liep het steeds verkeerd!

Gevoelens zijn bedrieglijk! Een kind van God luistert enkel naar de bijbel!

 

Een kind van God wordt door de Geest geleerd via leraars die God aanstelde. Ook persoonlijk door beproevingen om ons geloof te toetsen.

Een kind van God is een nieuw leven begonnen. Zovele mensen willen een nieuw leven beginnen, maar ze weten niet hoe!

Wij moeten uitleggen hoe mensen een nieuw leven kunnen beginnen, eeuwig leven.

 

 

 

 

 

 

Een kind van God krijgt een nieuw verheerlijkt lichaam!

 

clip_image005

 

20 Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus.

21 Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne. Fil.3

 

Hoeveel mensen verlangen niet om genezen te worden van een of andere ziekte of kwaal.

Hoeveel mensen die benen of armen zijn kwijtgeraakt zouden geen herstel willen? Hoe triestig zijn de prothesen niet om aan te zien? Deze mensen verliezen soms hun levensmoed en geld brengt weinig verandering.

God staat voor de deur met een nieuwe schepping, Hij is begonnen met nieuwe mensen, eerst een nieuw innerlijk en vervolgens een hemels lichaam als Jezus!

Een genezing is niet altijd noodzakelijk terwijl wij hier op aarde wonen, ieder kind van God ontvangt genezing naar ziel en lichaam bij de wederkomst van Jezus!

 

HOE WORDT JE EEN KIND VAN GOD?

 

 

12 Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. 13 Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Joh.1

 

Allen die Jezus aannemen en op Hem vertrouwen worden een kind van God. Dit betekent te geloven alles wat in de Bijbel staat geschreven, niets meer en niets minder! Biecht uw zonden op bij God alleen! En Gods Geest heeft hen overtuigd dat de Bijbel de waarheid is. Ze hebben dan heilszekerheid.

BEGEERTEN ZIJN MENSELIJK

clip_image001

Begeerten zijn menselijk!

clip_image002

25 Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers.

wimpers

26 Want ter wille van een hoer vervalt men tot een schamel stuk brood, en eens anders vrouw maakt jacht op een kostbaar leven. 27 Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? 28 Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden? 29 Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit. Spreuken 6.

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

30 En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare. Mattheüs 5.

Vreemd gaan is vandaag blijkbaar geen uitzondering meer. De begeerten worden zodanig opgewekt, door de media, dat ook vele mensen de gevolgen van hun begeerten moeten dragen in clip_image004verdriet, tranen, depressies, zelfmoord enz. Men vervalt tot een stuk brood, men geraakt werkelijk financieel aan de grond, word hier bedoeld. Voor God zal ook dit niet ongestraft voorbijgaan.

Jezus maakt heel duidelijk hoe vlug men al tot overspel komt, de begerende blikken, en welk een houding er moet aangenomen worden komt heel hard over. Jezus kent de innerlijke zondige begeerten! Ook wordt hier aangetoond hoe een mens geboren is, in zijn zondige natuur, en verlost moet worden. Niemand kan zeggen geen last van begeerten te kennen.

BEGEERTEN ZIJN NATUURLIJK EN NORMAAL VOOR DE ONGELOVIGE.

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Romeinen 1

Homofilie, Pedofilie enz. is geen ziekte, maar een toegeven aan vleselijke begeerten, verlangens die tegennatuurlijk zijn. De Bijbel veroordeelt enkel de effectieve zonde, maar spreekt niet over een geaardheid.

Vandaag wil de ongelovige of religieuze mens dit als normaal beschouwen. Het “overgeven” is in feite een oordeel van God, voor hen die de waarheid hebben verworpen, en afgoden dienden.

5 Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;

Rom. 7

Hier vinden wij een verschil van werking voor wij tot geloof gekomen waren, tegenover daarachter. De begeerten werkten veel sterker in ons oude leven.

Nu staat daar een geestelijke rem. De ongelovige wordt in feite de dupe, het slachtoffer van zijn eigen begeerten.

Ieder mens is altijd geneigd te doen wat men niet mag doen! (wet)

9 Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?

10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenners, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 1 Cor.6

Paulus maakt een duidelijk besluit, wie niet wil leven, uit de kracht van het evangelie, die kan niet zijn, of gaan wonen waar God is!

Ongelovigen hebben geen kracht om weerstand te bieden aan de duistere machten, en doen daarom ongelooflijke grote zonden, het beroven van hun vrijheid, helpt

Niet ! Nog meer gevangenissen helpen niet!

Een innerlijke bekering, een inzien van de zonde, en een bidden om vergeving brengen mensen tot geloof, en de bijbel is hun geestelijk voedsel, andere oplossingen zijn er niet, of de hulp van deze wereld is van zeer korte duur. Het geweten is iets dat kan onderdrukt worden.

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u. 1Petrus4

Men lacht met een bijbelgetrouwe geestelijke strijd, wie strijd voert loopt in de sporen van Jezus, daarom heeft men Hem gekruisigd ! De duistere machten die werkzaam zijn in de ongelovigen of religieuzen kunnen het licht niet verdragen en reageren.

GELOVIGEN KUNNEN EN MOETEN VECHTEN TEGEN DE BEGEERTEN !

16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,

21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Galaten 5

Het niet toegeven aan onze begeerten is niet gemakkelijk, een Bijbelgetrouw christen is in de mogelijkheid gesteld om te overwinnen, “ Ik vermag alles in Hem die mij kracht geeft”

Wandelen in de Geest is niets anders dan rekening houden met Gods Woord !

5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 6 om welke dingen de toorn Gods komt. 7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Kolossen 3

Wij moeten onder ogen durven zien dat wij leven te midden van een maatschappij, waar hebzucht de grote afgod is. Het is de hebzucht en rijk willen worden, die vele mensen van God weghoudt. Om veel te “hebben” is veel tijd en inspanning nodig. Paulus doet hier een oproep: maak daar een einde aan, als je christen bent geworden. Inderdaad dan zullen mensen opnieuw tijd hebben voor God, en ze zullen schatten in de hemel hebben zonder inflatie!

DE BIJBEL GEEFT  VORMEN VAN BEGEERTEN ALS VOORBEELDEN

BEGEERTEN NAAR GELD OF DE BEGEERTE NAAR SEX.

JOZEF

Deze twee voorbeelden zijn dan ook uitermate van toepassing op ons hedendaags maatschappelijk leven, twee afgoden van formaat!

Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk.

7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. 8 Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; 9 niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God?

10 En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.

11 Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was.

12 Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Genesis 39

Dit voorbeeld toont iemand die het echt meende en God lief had. De begeerte leefde in de vrouw, leefde mogelijks ook in Jozef, MAAR HIJ VLUCHTTE !!!

Jozef was de grote overwinnaar! Jozef werd als slaaf verkocht, en wiste wat vrijheid betekende. Daarom moest hij de zonde vluchten. In die tijd was echtbreuk niet uitzonderlijk, net als nu!

DAVID

BATHSHEBA2 Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis, en hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. 3 Toen liet David naar die vrouw vragen en men zeide: Wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria. 4 Daarop zond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem, en hij lag bij haar, (zij had zich van haar onreinheid gezuiverd); daarna keerde zij terug naar haar huis. 5 En de vrouw werd zwanger en liet David weten: Ik ben zwanger. 2Samuel11

Hier zien wij een falen van David door zijn eigen begeerte! Het verdriet kwam snel!  Het werd hem niet tot een zegen, wel tot vloek: het kind stierf.

BIDDEN VERLEDEN TIJD?

clip_image001

 

 

clip_image002

 

 

Wanneer men over bidden spreekt in ons landje, dan denkt de meerderheid meestal aan de aangeleerde gebeden zoals traditiegetrouw het “Onze Vader, Wees gegroet, en akten van dit of dat”. Doch wanneer men naar God zelf luistert, kan men zijn oor te luisteren leggen naar wat Jezus werkelijk leerde, en dat is zeer tot zegen voor wie dan bidden wil!

Bidden is iets, wat raar maar waar, de ongelovige doet, als het vliegtuig waarin hij zit dreigt neer te storten! Dan roept hij spontaan op God, en niet op Darwin!!

Vooraleer de eerste christenen, “christenen” werden genoemd, sprak men over: mensen die Jezus Christus aanriepen!

Onze wereld waarin wij leven, wordt gekenmerkt door allerlei onrechtvaardigheid en criminaliteit die duidelijk de overhand krijgt in onze samenleving. En wat kan een mens die radeloos en machteloos is dan doen?………………….Roepen op Jezus !

Lucas 18:1-8

1 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen om te leren, dat men altijd moet bidden en niet moe worden, 2 zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3 En er was een zekere weduwe in die stad, die kwam tot hem zeggende: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En hij wilde een tijd lang niet; maar daarna dacht hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,5 nochtans, omdat deze weduwe mij zoveel moeite maakt, zal ik haar recht verschaffen, opdat zij ten laatste niet kome en mij op het gezicht sla. 6 Toen zeide de Heer: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 En zou dan God ook geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, en zal Hij te langzaam voor hen zijn? 8 Ik zeg u: Hij zal hun schielijk recht doen. Doch wanneer de Mensen Zoon komen zal, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde?

Jezus geeft ons de raad om ons gebedsleven actief te houden, en niet te vlug onze gebedsstrijd op te geven. Tussen de regels leert Hij ons hier geduld te hebben, en uit te zien wat God doet en wil doen voor u!

Ps 39:7 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

Kort gezegd geloven wij dat mensen met veel Bijbels geloof, ook mensen zijn van veel gebed, en gebedsverhoringen. Soms wordt ons onrecht aangedaan, en dan hebben wij de neiging om het recht zelf in handen te nemen. Soms denkt men: Waarom laat God het toe? Die specifieke vraag komt voort uit een mens die God niet kent. Maar er is een oplossing: Roep op Jezus!

Ps 7:11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

Doch hier lezen wij over een weduwe, een symbolisch beeld van de “zwakke” of “arme” in de maatschappij, die haar recht wilde opeisen via een goddeloze rechter.

Ze had wellicht een probleem met een rijke man.

Doch een tijdlang luisterde hij niet naar haar verzuchtingen of aanklachten. Hij was precies doof voor de sociaal zwakken!

Die tijd kunnen wij ook wel eens vergelijken met de wereldgeschiedenis, waar aan de onrechtvaardigheid geen einde lijkt te komen. Toch komt er verandering in de komende jaren, want Jezus komt regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

Jes. 33:22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.

Mt 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Het lijkt of haar bedelen, bidden, of het vragen van de weduwe niet werd gehoord. Dit wijst erop dat er een vorm van tegenstand kwam om gerechtigheid te laten geschieden. Deze ongelovige en gewetenloze rechter had een bepaalde wereldse macht, die hij gebruikte naar zijn eigen zondige wensen.

Jezus leert dat die rechter, door het blijven aandringen van deze volhardende weduwe, hij toch op andere gedachten kwam, en haar eindelijk gaf wat haar recht was! God luistert mee! De discipelen die dit hoorden, konden begrijpen dat men, bij het bidden moet geloven en geduld hebben, en wij steeds afhankelijk moeten blijven van Gods wil. Onze ingesteldheid in het bidden, moet deze zijn zoals Jezus het leerde in het Onze Vader: “Uw wil geschiede” “Ons dagelijks brood voor morgen”…(grondtekst)

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Wanneer de mens een probleem heeft, dan heeft God ook daar een goede bedoeling mee, maar wij begrijpen Hem niet altijd. God wordt veel niet begrepen omdat Hij niet tot voldoende kan spreken! Hij wil spreken tot u, wanneer u voldoende de Bijbel leest! God heeft het behoud van de mens op het oog. God staat nog steeds boven de wil van een mens.

PAULUS

De grote apostel Paulus deed tekenen, wonderen, genezingen door werking van de Geest enz., Doch zelf had hij ook een probleem, en wat deed God?

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten.

9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.2 Cor.12

Wij vinden dat Paulus driemaal bad voor zijn (oog)probleem. Was hij dan ongelovig? Helemaal niet! God gaf geen oplossing, maar Paulus had wel begrepen, dat God een bedoeling daarmede had. God leerde hem de kracht van God te ervaren, om dit naast zich neer te leggen.

Dit gedeelte kan men opnemen als een contrast en toch bleef Paulus een voorbeeld voor de gemeenten, en vele anderen werden door Paulus ook genezen!

Paulus zelf genas niet, maar het leerde Paulus om Gods wil te aanvaarden, en waarom God zijn situatie zo liet. Wij moeten ook Gods wil kunnen aanvaarden, en weten dat God het allerbeste met ons wil. 11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.12 Welzalig de man die Gij kastijdt, HERE, die Gij onderwijst uit uw wet,13 om hem rust te verlenen van de dagen des onheils, terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt. Psalm 94

JEZUS

clip_image004

Ook Jezus aanvaarde de wil van zijn Vader:

39 En Hij ging een weinig voort, en viel op zijn aangezicht neer, en bad, zeggende: Mijn Vader, is het mogelijk, laat deze kelk van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Mat.26

Jezus maakte ook duidelijk, dat God niet is, als die onrechtvaardige rechter, en bijzonder voor zijn kinderen, die blijven bidden. Maar God verhoord de gebeden spoedig, en een verhoord gebed naar zijn wil, gaat soms vrij snel in uitwerking.

Een bijzondere opmerking maakte Jezus, bijzonder voor de christenen van de eindtijd, de tijd wanneer Hij zou terugkeren.

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij moeten weten dat bidden voorwaarden kent, namelijk vertrouwen dat God luistert en zijn beloften nakomt. Jezus bedoelde “het geloof” in Hem enkel zoals de Bijbel leert!

Jak 1:6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Jezus waarschuwde in verband met het bidden in de eindtijd, onze dagen. In onze dagen gaat men meer en meer vertrouwen op zichzelf, op de wetenschap, ook al is het soms hopeloos!

Er is duidelijk een verband tussen bidden en geloof. Bidden in Geest en waarheid. God blijft toch nog steeds een God van wonderen, voor wie gelooft!

Bepaalde zaken gaan ons voorbij, omdat wij niet bidden! Dingen waar God zelf wel een oplossing wilde geven.

De profeet Jesaja riep tot alle mensen in nood het volgende:

Jes 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

PAUS VALSE PROFEET

Paapse piramide 1612 (2) antichristPaus of antichristPontifex pope-pallium schild paus met draak

GOD EN ZIJN BERGEN

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij in de Bijbel lezen, welke het Woord van God is, dan vinden wij telkens opmerkelijke dingen. Vandaag kijken wij waarom God bergen en hoogten gebruikt om dichter bij de mensen te komen.De bergen hebben ons veel te vertellen en nodigen uit om ook eens geestelijke bergen te beklimmen, zoals vele Bijbelfiguren ze letterlijk beklommen!

Bergen in de Bijbel spreken van standvastigheid, macht, machthebber, van trouw en een rotsvaste geloofszekerheid, voor christenen: De heilige berg Sion kan niet verplaatst worden. Ware christenen veranderen na hun wedergeboorte niet meer van gedachten ze blijven trouw aan de Bijbel alleen. God heeft hen persoonlijk aangeraakt. Wetenschappers zoeken door ingrepen in de hersenen de mensen te manipuleren.

1 Een bedevaartslied. Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft Ps.125

Bergen spreken van veiligheid voor Gods volk:

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam desHeren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. Joel 2 ( Obadja1:17)(Matth.24:15)

Bergen spreken van Gods troon, volgens de profeet Henoch!

En hij antwoordde zeggende: ‘Deze hoge berg die gij gezien hebt, waarvan de top gelijk de troon van God is, zal Zijn troon zijn, waar de heilige Verhevene, de Heer van de Glorie, de eeuwige Koning, zal zitten, wanneer Hij zal afdalen om de aarde 4 te bezoeken met goedheid. Henoch 25

MOZES OP DE BERG SINAI

12 Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven. 13 Op de berg Sinai zijt Gij nedergedaald en hebt met hen gesproken uit de hemel, en hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. 14 Ook hebt Gij hen uw heilige sabbat doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet met liefde gegeven door de dienst van uw knecht Mozes. Neh.9(Exod.19:3)

Na al die jaren van slavernij en al de traditionele Egyptische afgoderij, zonderde God Zijn volk af, of heiligde hen, om met liefde tot hun hart te spreken.

clip_image006Hij beschermde hen op weg door de wolkkolom, een beeld van Zijn aanwezigheid. Dit zal zich herhalen in de toekomst. Mozes diende te klimmen om bij God te komen op de berg, en dat kon erg lastig en vermoeiend zijn. God openbaarde hem op de berg Zijn wil, Hij gaf raad, inzettingen en Zijn wetten. Dit deed Hij opdat het volk gelukkig zou kunnen leven voor Zijn aangezicht onderweg in de woestijn en later in het beloofde land! Vandaag kan het al voor lauwe christenen een inspanning zijn om in de Bijbel te lezen, en om te luisteren naar wat God wil zeggen, je kunt het nu vanuit uw luie zetel, en toch kan het moeite kosten.Men dient andere dingen, of bezigheden, achter ons te laten, zoals iemand de berg beklimt!

GOD RIEP NIET ALLEEN MOZES….ook u die het nu leest!

God roept vandaag nog steeds ieder mens, om tot zijn hart te spreken, daarom probeert hij ieder mens af te zonderen, te heiligen. Geen tijd? God kan er voor u maken, op allerlei wijzen, bv. Werkloosheid, tegenslag, ziekte (Ps.7:13) enz.…. God wil dat ieder mens gelukkig zou zijn, tijdens dit korte aardse leven, en om eeuwig leven te geven! De mens die wil gelukkig worden, dient gelovig te klimmen, een inspanning te doen om Gods wil te vinden. De weg is niet gemakkelijk, maar er is een belofte, God komt u tegemoet, Hij merkt u op, Hij weet wie je bent! Hij wil u genezen van uw ongezond en besmet werelds denken, door al Zijn raad.(zuivert uw harten)

8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.  Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.Jac.4

Wanneer God zich heeft geopenbaard aan een mens, die Hem benaderde dan is er nog beter nieuws:

21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en beving.22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,Hebr.12
Christenen die God persoonlijk hebben leren kennen door Christus, zijn nu genaderd tot een heilige berg! De Berg Sion! Deze berg staat synoniem voor het hemelse Jeruzalem. Daar komt men niet met een peperdure raket! Dat soort naderen tot het grote feest, kan enkel door eenvoudige geloofsstappen! Stappen op het water om tot Jezus te komen! (Marc.10:15) Geloven in Jezus!

 ELIA EN DE KARMELBERG

 

clip_image00818 Doch hij zeide: Ik heb Israel niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. 19 Nu dan, laat heel Israel tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baal en de vierhonderd profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten. 20 Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. 21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.1 Kon.18 (Afb. Baal en Astarte)

De profeet Elia, gebruikte deze berg, om het volk van zijn twijfels en schijnheiligheid te verlossen. Tijfels en schijnheiligheid gaan hand in hand. Elia had nog weinig volgelingen voor zijn God van Israël. Zoals ook vandaag vele mensen twijfelen, en zich afvragen: Welke Godsdienst is nu de echte, en welke god is de ware God? Of welke denominatie is nu de beste? Twijfel komt door verwarring! (Babel en de dochter van Babel).

Elia was de profeet van wit of zwart, waarheid of leugen, Baal of Jahweh. Het volk zweeg, het had Gods wetten verlaten en het wilde genieten van alle godsdiensten of goden samen. De Baalprofeten werden door de staat betaald.Een tegenbeeld van het oude en het nieuwe Babel van vandaag, een streven naar een wereldgodsdienst door een valse eenheid! Elia bad tot zijn God, de God van Israël, opdat Hij zich zou opnieuw zou openbaren aan het volk, door zijn offer te aanvaarden.

37 Antwoord mij, Here, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.38 Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. 39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God!

Ook de profeten van Baal en Asjera baden op hun eigen bloedige wijzen, en naakt dansten op muziek voor hun afgod. Maakten zich insnijdingen, in hun lichaam. Er gebeurde niets, al hun ritueel toonde niets anders dan hun geestelijke krachteloosheid. Ware godsdienst is zeer krachtig! Elia ondervond Gods kracht, en iedereen zag dat zijn gebed werd verhoord! Gebedsverhoring is de barometer van een Bijbelgetrouw christen.

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.Rom.1

 JEZUS OP DE BERG TABOR

clip_image010
1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! Matth.17

Wat een zegen voor hen die Jezus van dichtbij volgen, en door Hem werden uitverkoren, voor een tijdelijk geheimenis. Allen die samen met hem een hoge moeilijke berg opgaan, weten dat het zeer lastig kan zijn. Jezus zocht soms de eenzaamheid op om te bidden. Het was ook dezelfde berg wellicht, waar hij de bekende Bergrede hield. Daar gaf Hij onderwijs aan de belangstellenden onder het volk.

Jezus volgen vraagt geestelijke training, om al het begeerlijke en al het heerlijke van de wereld naast zich leggen, die de spot en kwaadsprekerijen verwerken, discriminatie ervaren, omwille van Hem, enz.

Jezus toonde hen een geheimenis, zij die dicht bij Hem waren zagen meer dan hen die beneden de berg bleven. Jezus lichaam werd verheerlijkt voor hun ogen tot een hemels lichaam. De discipelen bij Hem stonden verbaasd. God zelf openbaarde hem daar aan Zijn zoon, wat een heerlijk moment, wat een ervaring voor Petrus, Jakobus, en Johannes. Zij ervaarden de heilige aanwezigheid van God.

Denk aan de bergen van Jeruzalem (Westbank) en Gerizim om te aanbidden. Vandaag is het van geen belang meer waar men bidt, op de berg, in de tempel, of in een kerkgebouw! Uw woonkamer is ook goed. Maar wie bidt in Geest en in waarheid” , die kan Gods aanwezigheid, ervaren. Zou dit het verlangen van christenen niet kunnen blij maken in onze crisisdagen. Wij weten dat de opname zeer nabij is, en dit is de verheerlijking van de wedergeboren christenen. Dan is iedere christen opgestaan uit de dood of genezen!

Petrus wilde er toen al in heerlijkheid wonen! Petrus was wild van blijdschap! Jezus sprak plots met Mozes en Elia welke waren verschenen! Een Mozes waarvan men veel kwaad had gesproken, en een Elia welke door de overheid werd gehaat! Twee mensen waarvan het volk dacht dat ze dood waren! Wat zal Petrus bijzonder, op zijn lippen hebben moeten bijten om dit heimelijke gezicht te verzwijgen tot Jezus was opgestaan uit de doden! De opname is ook een geheimenis!

DE BERG VAN DE WEDERKOMST VAN JEZUS

 1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

GAZA EN DE PALESTIJNEN (FILISTIJNEN)

IDF Rabbi’s verwijzen naar de wederkomst van hun Messias!

Zondag 18 November 2012 | Ryan Jones

 

Israel gaza troepen

 

Meer en meer Israëliërs welke voor actieve militaire dienst worden opgeroepen ter voorbereiding van een mogelijke invasie van de Gazastrook, worden door de belangrijkste rabbijn van het Israëlische leger (IDF) bemoedigt met inspirerende Schriftgedeelten via zijn Twitter-feed.

Onder de Schriften van gisteren was Zacharia 12: 10, ziet hij een passage voor de christenen en Joden naar de wederkomst van de Messias!

10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners

van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en

der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij

doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht

aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja,

zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed

om een eerstgeborene.

Als gevolg van Twitter’s ruimtebeperking stopte de post van de rabbi daar. Het vers blijft:

10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners

van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en

der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij

doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht

aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja,

zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed

om een eerstgeborene.

7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem

zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle

stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja,

amen. ( Openbar.1 ) (Biblespace)

De IDF opperrabbi heeft dat vers gepost , maar het leek wat te veel, nu het gevecht in Gaza woedt en de wereld tegen Israël is.Het komt ook vanwege het vers onmiddellijk voorafgaand aan het, Zacharia 12: 9:

9 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken

die tegen Jeruzalem oprukken

De IDF Rabbi poste dit artikel net de dag nadat de terroristen vanuit Gaza raketten afvuurden op Jeruzalem!

GEEN DIERLIJK VET

16 En de priester zal het in rook doen opgaan op het

altaar als een spijs ten vuuroffer, tot een liefelijke

reuk; al het vet is voor de Here.

17 Dit zij een altoosdurende inzetting voor uw

geslachten in al uw woonplaatsen: gij zult volstrekt

geen vet en geen bloed eten. Lev.3

 

 

Ook SOS Piet zegt het: geen dierlijk vet!

 

 

clip_image002

 

 Hoe gebruikt u veilig olie en vet?
De Hoge Gezondheidsraad heeft een reeks praktische richtlijnen gebruikt over veilig omgaan met vetten en olie in de keuken. Bij bereidingen met oliën en vetten kunnen namelijk tal van giftige stoffen vrijkomen als gevolg van bederf door oxidatie die wordt versneld door warmte.
‘Gezonde’ en ‘ongezonde’ vetten
Alle vetten en oliën bevatten zowel verzadigde als onverzadigde vetzuren. Onverzadigde vetzuren kunnen op hun beurt worden ingedeeld in enkelvoudige of meervoudige onverzadigde vetzuren.
Afhankelijk van welk type vetzuur het meest voorkomt, kunnen we de verschillende vetsoorten in een van de volgende groepen onderbrengen:
• verzadigd vet: o.m. boter, palmolie, reuzel, kokosolie, cacaoboter
• enkelvoudig onverzadigd vet: o.m. olijfolie, pindaolie, koolzaadolie
• meervoudig onverzadigd vet: o.m. maïsolie, zonnebloemolie, sojaolie, notenolie.
Onverzadigde vetten zijn over het algemeen gezonder dan de verzadigde vetten. Ze helpen het cholesterol verlagen, in het bijzonder het deeltje “LDL”, beter gekend als “slechte” cholesterol die de risico’s op hart- en vaatziekten vergroot. Daarom wordt in de voedingsaanbevelingen aangeraden om minder verzadigd vet te eten en dat te vervangen door (meervoudig) onverzadigde vetten. Die bevatten ook omega-3 en omega-6 vetzuren.
Probleem met de meervoudig onverzadigde vetzuren is echter dat ze erg kwetsbaar zijn voor oxidatie (een vorm van bederf) en verhitting, waardoor giftige stoffen kunnen worden gevormd.
Opgelet met hoge temperaturen
Oliën en voedingsmiddelen rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren verdragen geen hoge temperaturen.
• Oliën en voedingsmiddelen rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren moeten voor bereidingen zonder hoge temperatuur worden voorbehouden.
• Bakken in de oven: respecteer een maximale temperatuur van 180°C, de bereidingstijd kan eventueel worden verlengd;
• Bakken in de pan: vermijd oliën rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Maak gebruik van olijfolie, boter of een gewone kwaliteitsvolle margarine (maar niet verrijkt aan meervoudig onverzadigde vetzuren);
• Frituren: gebruik aangepaste vetstoffen (zie etiket product); deze zijn meestal arm aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Overschrijd de 180°C niet en ververs de olie na maximum 5 tot 6 toepassingen;
• Bewaar en stockeer voedingsmiddelen rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren: bij lage temperatuur en in het donker.
• Het lokaal waar voedingsmiddelen worden voorbereid moet goed geventileerd zijn om de inademing van vluchtige giftige bestanddelen te vermijden.
• Ook is het verstandig om het voedsel niet in contact te brengen met oxideerbare metalen (ijzer, koper), maar te kiezen voor materialen uit pyrex of inox die vetten en oliën beter beschermen tegen oxidatie. Bron: Gezondheid.be

WIJ ZIJN ANGSTIG…

WIJ ZIJN ANGSTIG ROEPEN DE KINDEREN UIT ZUID ISRAEL!

clip_image002

 

Israëlische President Shimon Peres bezocht na de raketinslagen in zuidelijk Israël de stad Sderot op woensdag en hartverscheurende verhalen,door de meedogenloze aanvallen uit de Gazastrook. Tijdens een bezoek aan een vierde klas op een lokale school in Sderot, werd Peres verteld over de voortdurende angst waaronder de kinderen wonen, en wat voor psychologische gevolgen het heeft op hen.

“We zijn geboren als ‘rode code’ kinderen,” vertelde student Chen Malkiel Peres, en verwijzen naar de “Red Code” vroege waarschuwing sirene waarmee lokale bewoners een handvol seconden hebben om de schuilplaatsen in het geval van een aanval van de raket te bereiken.

“We zijn kinderen die leven in angst en angst die op elk moment we de sirene horen.

Peres antwoordde: “u zijn dappere kinderen die in een abnormale werkelijkheid leven. Ik weet hoe moeilijk het is om niet te slapen ’s nachts, hoe moeilijk het is voor uw moeders en hoeveel u wilt om een normaal leven te leiden. De staat Israël moet luisteren naar de kinderen in dit gebied en hen te beschermen.”

Op een persconferentie na de vergadering van de school, werd door Peres geciteerd: “De landen van de wereld die in hun zelfgerechtigheid fondsen overdragen naar Gaza… moeten weten dat dat geld voor terrorisme is!

Ondertussen zijn vier raketten afgevuurd uit de Egyptische Sinaï in het zuiden van Israël op woensdag.De schelpen landde in een kleine landbouwdorp in de buurt van de grens.

Grensoverschrijdende aanvallen van Egypte zijn nog steeds relatief bescheiden, maar zijn toegenomen sinds de revolutie van het Moslimbroederschap. (Israel Today)

Commentaar Biblespace:

Vele Bijbelgetrouwe christenen houden hun hart vast wanneer ze dergelijke artikelen lezen. Zij weten dat der een angstige tijd komt voor Israël. De Bijbel noemt die tijd: “De benauwdheid van Jacob.” Deze tijd zal niet langer duren dan zeven jaar.

Het is een oordeelstijd over de ganse wereld, maar men moet weten dat God zijn volk niet heeft verworpen! Daarom zal de wereld met de komende tijd verbijsterd staan van Gods optreden. Er is toch maar één God, de God van Israël!

Wie Jezus nog niet persoonlijk kent, het is de hoogste tijd om Hem aan te roepen.

De kinderen in Israël maken het duidelijk: Wij zijn de generatie van de benauwdheid!

Stel dat het eens uw kinderen waren?

Maar er is hoop!

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een

tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar

daaruit zal hij gered worden7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een

tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar

daaruit zal hij gered worden Jeremia 30

WIJ ZIJN ANGSTIG…

WIJ ZIJN ANGSTIG ROEPEN DE KINDEREN UIT ZUID ISRAEL!

clip_image002

 

Israëlische President Shimon Peres bezocht na de raketinslagen in zuidelijk Israël de stad Sderot op woensdag en hartverscheurende verhalen,door de meedogenloze aanvallen uit de Gazastrook. Tijdens een bezoek aan een vierde klas op een lokale school in Sderot, werd Peres verteld over de voortdurende angst waaronder de kinderen wonen, en wat voor psychologische gevolgen het heeft op hen.

“We zijn geboren als ‘rode code’ kinderen,” vertelde student Chen Malkiel Peres, en verwijzen naar de “Red Code” vroege waarschuwing sirene waarmee lokale bewoners een handvol seconden hebben om de schuilplaatsen in het geval van een aanval van de raket te bereiken.

“We zijn kinderen die leven in angst en angst die op elk moment we de sirene horen.

Peres antwoordde: “u zijn dappere kinderen die in een abnormale werkelijkheid leven. Ik weet hoe moeilijk het is om niet te slapen ’s nachts, hoe moeilijk het is voor uw moeders en hoeveel u wilt om een normaal leven te leiden. De staat Israël moet luisteren naar de kinderen in dit gebied en hen te beschermen.”

Op een persconferentie na de vergadering van de school, werd door Peres geciteerd: “De landen van de wereld die in hun zelfgerechtigheid fondsen overdragen naar Gaza… moeten weten dat dat geld voor terrorisme is!

Ondertussen zijn vier raketten afgevuurd uit de Egyptische Sinaï in het zuiden van Israël op woensdag.De schelpen landde in een kleine landbouwdorp in de buurt van de grens.

Grensoverschrijdende aanvallen van Egypte zijn nog steeds relatief bescheiden, maar zijn toegenomen sinds de revolutie van het Moslimbroederschap. (Israel Today)

Commentaar Biblespace:

Vele Bijbelgetrouwe christenen houden hun hart vast wanneer ze dergelijke artikelen lezen. Zij weten dat der een angstige tijd komt voor Israël. De Bijbel noemt die tijd: “De benauwdheid van Jacob.” Deze tijd zal niet langer duren dan zeven jaar.

Het is een oordeelstijd over de ganse wereld, maar men moet weten dat God zijn volk niet heeft verworpen! Daarom zal de wereld met de komende tijd verbijsterd staan van Gods optreden. Er is toch maar één God, de God van Israël!

Wie Jezus nog niet persoonlijk kent, het is de hoogste tijd om Hem aan te roepen.

De kinderen in Israël maken het duidelijk: Wij zijn de generatie van de benauwdheid!

Stel dat het eens uw kinderen waren?

Maar er is hoop!

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een

tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar

daaruit zal hij gered worden7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een

tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar

daaruit zal hij gered worden Jeremia 30

GODS TIJD EN MIJN TIJD

clip_image001

 

In het leven wordt er nog al veel gesproken over “tijd”, en er zijn tal van spreuken zoals: “Time is money”, “er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, “de tijd vliegt snel, gebruik hem wel” enz.

Vandaag gaan wij mediteren met wat God zelf zegt over het begrip “tijd”, want God heeft geen horloge, en Hij is er altijd al geweest, en kent alle geheimen over de tijden!

ALLE TIJDEN ZIJN IN GODS HANDEN, EVENGOED OORLOGSTIJD OF VREDESTIJD!

clip_image005

In Gods Woord, de Bijbel vinden wij dat God de leiding en de macht heeft over alles wat wij begrijpen onder “tijd”. Koning David heeft dit duidelijk ervaren in zijn zeer bewogen leven, zijn leven kwam in groot gevaar, en uit blijdschap schreef hij een lied uit blijdschap. Ieders leven is in Gods hand!

14 Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.

15 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden, en van mijn vervolgers. Psalm 31

Zoals David kan een mens terecht komen in grote angsten, waarbij zijn leven in het gedrang kan komen door allerlei dreigende omstandigheden. Denk aan Israël vandaag. Hier pas kunnen wij goed begrijpen wat “vertrouwen” kan betekenen. David zingt blij: “Ik vertrouw op u!” want hij kende de enige levende God. Waarop stellen mensen die hun dagelijks brood verliezen? Stelt men zijn vertrouwen op mensen? Op de politici? Op de paus? enz.

Waarom vertrouwt David op zijn God?

David is zich bewust dat God zijn leven in Zijn hand heeft, en niets of niemand anders! Een mens heeft het korte aardse leven niet in handen! Dat is precies wat God wil van een mens, op Hem vertrouwen. De God van David is een levende God. Wie op Boedha roept, kan het vergeten, want Boedha is steendood!!!!! enz.

Ook de gelovige Job in zijn miserie, ziekte en pijnen, wist dat God zijn levensdagen in Zijn handen had! De satan werd gebruikt om het geloof van Job te testen, maar mocht hem niet laten sterven! Gods bevel! (Job.2:6)

6 En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.

Zij die niet geloven reageren zoals de vrouw van Job: “Zeg uw God toch vaarwel!” Na de dood is er niets! clip_image007Veel ongelovigen, met een zware tegenslag, worden meestal erg toornig op God.

4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte [denkt]:

Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn:

Er is geen God.Psalm 10

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. 25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.Luc.13

Mensen hebben vandaag nog de tijd, om te gaan geloven in Jezus Christus, want nu leven wij nog in de genadetijd.

Als de genadedeur zal gesloten worden bij de geheime snelle komst van Christus voor de zijnen, dan komt start de oordeelstijd, met alle oordelen beschreven in het boek Openbaringen. Die tijd is zich aan het aankondigen, terwijl de mens tijd verliest, en geen tijd wil maken voor een eeuwige God die wacht op iedere verloren zoon!

God wil in feite dat iedere mens de tijden kan onderscheiden, vele theologen kunnen het vandaag nog steeds niet!

1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2 Hij antwoordde hun en zeide: [Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3 En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?] 4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona.

De verwachtingen op hun Messias was niet gegrond, noch van harte. Blijkbaar hadden ze er niet veel belangstelling voor, of ze wisten wel van Zijn komst maar geloofden ze er niet meer in! In ieder geval ze leefden niet vanuit die vaste hoop!

VERLOREN TIJD

Zo kunnen wij begrijpen dat God alle macht heeft over de gebruikte tijd van de mens. Daarom zal Hij ook verantwoording vragen over wat ieder mens deed met zijn levenstijd op aarde!

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. 4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; 5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.1 Petr.4

Er is een duidelijk verschil tussen het denken van God, en het denkpatroon van mensen wanneer het gaat over “verloren kostbare tijd”.

De apostel Petrus schrijft in zijn brief, tot al die eerste christenen dat er nu genoeg verloren tijd is geweest in hun leven. Onder verloren tijd noemt hij de tijd toen ze nog onbekeerd waren, en vele wereldse zondige activiteiten, bezigheden, zoals dat bij de heidenen was. Een tijd dat men doorbrengt op aarde zonder een relatie met God is verloren tijd!

Men hield geen rekening met Gods raad of wetten, het bezoeken van afgodentempels, fuiven, party’s, met drug en drankmisbruik. Alles wat niet nuttig is kan kostbare tijd nemen. Werken om rijk te willen worden, dat is verloren tijd. Werken om ons dagelijks brood te verdienen dat is normaal.

Satan steelt uw tijd!

clip_image009

Van satan mag je met alles op de aarde veel bezig zijn, maar enkel niet met God! Hij zoekt om van een kind van God, iedere minuut van zijn tijd te stelen, zo dat je geen tijd hebt om naar uw eigen gemeentesamenkomsten te gaan, of om gewoon uw Bijbel te lezen, laat staan tijd om te bidden!

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. 42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

De eerste christenen waren zeer standvastig, trouw, en maakten tijd voor: onderwijs, (Bijbelstudie) gebeden, voelden zich met elkaar verbonden als een familie, en waren samen voor het avondmaal, om het nieuwe verbond in ere te houden, en te uiten dat ze tot het lichaam van Christus behoren.

Satan heeft dus geen moeite met de goddeloze, of de vrijzinnige, want die denkt toch nooit aan God, laat hem maar omkomen door onwetendheid, duisternis!

De dwaze maagden hadden heel veel tijd verloren en hadden geen tijd meer om hun olievoorraad op tijd bij te vullen! Die olie staat hier symbool voor geestelijk voedsel! Het Manna uit de hemel werd in de woestijn ook tot olie gemalen! Het manna was voedsel uit de hemel, tegen beeld voor geestelijk voedsel. De dwaze (religieuzen) maagden kwamen te laat! Wie tijd verliest, mist wel de trein!

HET EXCUUS: IK HEB GEEN TIJD!

 

clip_image011

Omgaan met uw tijd is dit echt een groot probleem?

12 Leer ons zó onze dagen tellen,

dat wij een wijs hart bekomen.Ps.90

Er zijn mensen die nooit tijd hebben voor iets. Ook Mozes had blijkbaar tijd tekort. Doch Mozes kwam met al zijn problemen bij God. Zo ook kwam hij nu met een ander probleem: Tijd te kort!!!

“Tellen” (dagen) spreekt in feite van ordenen, afmeten. Het is gezond om alles op tijd te doen zo leert ook prediker. KJV vertaling spreekt over “teach”, als “onderwijs ons Heer”, geef ons raad! Een vaste tijd voor te eten, te rusten, te werken, te omhelzen te bidden, te mediteren, enz. Het is tevens goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Een wijs hart is een verstandig, gezond en vertrouwend denken over hoe wij onze tijd gebruiken. Ook de profeet Daniel, had een druk leven, en bad driemaal daags op gezette tijden. Het was voor hem een goede gewoonte, en hij maakte de nodige tijd!

EEN TIJD VAN RUST

Deu 5:13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;

14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.

Neen, de wet werd niet afgeschaft! Het dient ons nog steeds tot raadgeving. Natuurlijk zijn er nu geen tempelwetten, er is geen tempel, geen priesters, ook niet het geven van tienden. In de genadetijd geven wij ons helemaal!! Er is de werktijd, maar ook een tijd van rusten. Ons lichaam vraagt uit nature al een tijd van rust, onze nachtrust is nodig!

De sabbat, de zevende dag, is een rustdag, een tijd voor de Here voor iedereen, mens en lastdier. Sabbat is het tegenbeeld van een “tijd leven als een koning”, een Rabbi gedachte, maar het past ook voor christenen, die als koningen straks gaan regeren!

clip_image013Ook Jezus rustte soms een tijd wanneer dat nodig was. Hij leerde het ook zijn discipelen die het druk hadden, bijna geen tijd om te eten!

Toen was er ook al stress!

Lees: 30 En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten Hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. 31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te eten.Marc.6

Geen tijd voor God? Groot risico!

ACHAB IZEBEL EN ELIA

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag willen wij even drie Bijbelse figuren onder ogen nemen, een koning, een koningin en een vurige profeet.  Zij leefden in een tijd waarbij door allerlei gevoelige afgoderij, Israël, dreigde helemaal af te vallen van zijn God! Die tijd lijkt me goed te vergelijken met onze dagen waarbij de gezonde Bijbelse leer wordt verdrongen, of aangepast om niemand te kwetsen! Kwade en duistere machten werken hardnekkig om de gemeente van Jezus Christus te laten verdwijnen, en een gesubsidieerde wereldkerk in de plaats te brengen! Tussen deze mensen weerspiegelde zich een geestelijke strijd, ja een regelrechte godsdienstoorlog tussen de Baalprofeten en de profeten van God. Een oorlog tussen een afvallig koningshuis en een groot profeet die biddend optrad in de naam van de God van Israel!

Achab, een koning van Israel

1Kon 16:33

Verder maakte Achab de gewijde paal; en Achab ging voort met zo te handelen dat hij de HERE, de God van Israel, meer krenkte dan alle koningen van Israel die voor hem geweest waren.

1Kon 21:25

Nooit is er iemand geweest, die zich zo verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet.

1Kon 17:1

Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE de God van Israel, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.

1Kon 18:17

Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israel in het ongeluk stort?

clip_image005Wij zien dat deze koning in Israel, de wet, de Bijbel ter zijde stelt, en in de plaats daarvan voor afgoden gaat buigen, de godsdienst van zijn vrouw. Er blijkt in zijn tijd wel een schijn van godsdienstvrijheid te zijn, zoals wij dit momenteel ook nog kennen.

Hij maakte de gewijde paal! Dit was een “Asherah” of Astarte een Kanaanitische vruchtbaarheidsgodin. Achab offerde twee van zijn eigen kinderen op altaren welke werden gemaakt. Er een vermenging van godsdienst tot stand in het land, een soort fusioneren. Het opofferen van kinderen vinden wij vandaag ook terug in een andere vorm, als abortus, als het niet zelf opvoeden, opofferen voor bezit, Baal.

Achab deed wat kwaad was in de ogen van God.

Blijkbaar was het niet slecht in de ogen van het volk, met al die vruchtbaarheidsrituelen en seksorgiën in speciaal aangelegde bosjes met bomen die veel schaduw gaven. (zie stat.vert.)

Achab was een zwakkeling, zijn vrouw kon hem verleiden om de afgoden te dienen, en hij bood geen enkele weerstand, met alle gevolgen vandien.

Hij kon geen keuze maken, hij leek wel een Judas, die zijn God verkocht, voor eigen belangen,voordeel en wellusten.

Het lijkt wel of een deel van onze jeugd in de toekomst in diezelfde oude sporen zal terechtkomen van losbandigheid, en het volgen van de meerderheid.

Grote religieuze samenkomsten met muziek en dans!

Het lijkt vandaag ook al heel normaal dat men seks heeft voor of buiten het huwelijk, maar het blijft kwaad in de ogen van God. God verandert niet, de mens wel.

Ook de Mariaverering is ontstaan door vermenging met godinnen als Isis,Astarte enz. Van waar komen deze twee bomen destijds naast ieder kapelleke? Het is en blijft kwaad in de ogen van God. Toch komt daarover oordeel.

De profeet Elia spraak een oordeel uit!

Geen regen meer tot op zijn woord. Dit betekende een echte economische ramp, en hongersnood. Elia zal zeker niet populair zijn geweest in zijn tijd, bij het misleide volk. Het volk had schrik van de toenmalige regeerders, Achab en Izebel!

De valse “Astarte en Baal godsdienst” was inmiddels staatsgodsdienst geworden. Wie had nog kracht om te spreken over de God van Israel? Terugkeren naar de God van Israel, en mijn job dan kwijtspelen of boeten met mijn eigen leven?

Achab wilde nog de schuld in de schoenen schuiven van Elia, omdat Israel in het ongeluk gestort was.

Wat een les! Wanneer iemand niet wil luisteren naar zijn Schepper, en naar de gezonde leer van de Bijbel, krijgt hij vroeg of laat een levensgroot probleem, een hel!

Izebel.

1Kon 18:4 Toen Izebel de profeten des HEREN uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen en hen, vijftig bij vijftig, in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd.

2Kon 23:13 De hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der Verwoesting, welke Salomo, de koning van Israel, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniers, voor Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de afschuw der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning.

2Kon 9:10 en Izebel zullen de honden verslinden op de akker te Jizreel, en niemand zal haar begraven. Toen opende hij de deur en vluchtte weg.

Koningin Izebel was de dochter van een heidense koning der Sidoniërs. Astoret was hun godin van de liefde,vruchtbaarheid, seks,oorlog en losbandigheid. Kinderoffers, enz. Izebel verplichte haar wereldgodsdienst als staatsgodsdienst, en vervolgde bloedig Gods profeten. In Samaria waren er veel van Gods profeten.

De manipulerende geest van Izebel, keert terug!

Zij hunkerde naar gezag en controlerende macht, liet zich niet gezeggen, een beeld van de emancipatie van de vrouw. Zij beschermde en betaalde honderden valse broodprofeten of Baal priesters, van haar staatsgodsdienst. Zij kregen van haar een gewaarborgd inkomen, het werd een aantrekkelijke job!

Zelf wilde ze ook onderwijzen en ze bracht verwarring door valse profetie.

Hetzelfde doet zich voor in sommige gemeenten.

Zo zien wij dat ook zusters helemaal niet te onderwijzen hebben in een gemeente!

Waar dit wel gebeurd zit men met een”Izebel” probleem.

Zij was voorstander dat iedereen kon doen wat hij wilde. Vrije seks, geen huwelijk, allerlei bijgeloof, enz. Dus geen gebondenheid meer aan de wet van die God van Israel. Met andere woorden een echte geest van de antichrist.

Izebel was duidelijk onder occulte invloed van zoals later Paulus schrijft:

12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6

clip_image007

Ze kende de vreze des Heren niet, integendeel de profeet Elia vluchtte tijdelijk voor haar, na de triomf op de Karmel, waar al die goed betaalde valse profeten, baalpriesters omkwamen.

Ze was in staat om te doen liegen de waarheid te verdraaien,en valse getuigenissen af te leggen om haar doel te bereiken, zo werd Nabot vermoord via een soort rechtbank!

10 Zet voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd; voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft.1 Kon.21

Het is diezelfde geest die wij vandaag terugvinden in sommige gemeenten.

20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.Openbar.2

Haar oordeel kwam: 2Kon 9:36 Toen zij terugkwamen en hem dat berichtten, zeide hij: Dit is het woord, dat de HERE gesproken heeft door zijn knecht, de Tisbiet Elia: Op de akker te Jizreel zullen de honden het vlees van Izebel verslinden,

Van haar lichaam bleven slechts de schedel,handen en voeten over, als een straf van God! Wat een honger hadden die honden!

Elia

1Kon 18:21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.

1Kon 18:40 Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten.

2Kon 2:1 Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging.

Wij vinden dat de tijd van Achab, Izebel en Elia te vergelijken is met onze tijd. De Bijbelse leer loslaten, betekent losbandigheid, vals geloof. Overheden beginnen zich te moeien met godsdiensten, streven naar een wereldwijde staatsgodsdienst. Zij die de God van Israel dienen komen in moeilijkheden. Zij die Izebel, de komende wereldkerk dienen, krijgen een inkomen.

De profeet stelde het volk voor de keuze: God of Baal.

Ook de eerste christenen kwamen voor een keuze te staan, ook vandaag stelt men in landen christenen voor de keuze. Het volk zweeg in alle talen! Ook vandaag hoor je niets, iedereen zwijgt en lijkt onverschillig te zijn als Esau.

Terwijl men ook hier “mogelijks” nog eens een keuze zal moeten maken, het merkteken van de antichrist of sterven.

clip_image009Het leven van Elia werd ernstig bedreigd door de ogenschijnlijke lieve en mooie Izebel, maar God was met hem tot de dag van zijn opname!

Al waren al de altaren afgebroken en tot puinhopen herleid.

Het doet toch nadenken, als wij lezen dat God zijn volk nog een laatste kans zal geven om voor Hem te kiezen kort voor de “Dag des Heren”, de grote verdrukking.

Dan komt Elia terug!

Mal 4:5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

ETEN VOLGENS DE SEIZOENEN

 

VLAAMSE HUTSEPOT

 

 

VLAAMSE HUTSEPOT

 

De winkelrekken zijn het hele jaar door rijkelijk gevuld met een uitgebreid groente- en fruitassortiment. De consument krijgt de indruk dat quasi alle soorten, ongeacht het seizoen, continu beschikbaar zijn. Nieuwe teelt- en bewaarmethoden maken het mogelijk om heel wat producten langer op de markt aan te bieden. Toch kunnen we nog wel degelijk spreken van seizoensgroenten en -fruit. Bij de menusamenstelling rekening houden met de lokale seizoenen biedt tal van voordelen.

Een gevarieerd aanbod

Eten volgens de seizoenen is een handige manier om variatie te brengen in het menu. Variatie is belangrijk omdat niet elke groente- en fruitsoort dezelfde vitaminen, mineralen en bioactieve stoffen bevat. De ene soort brengt wat meer bèta-caroteen aan en de andere wat meer vitamine C. In de lente verschijnen de eerste jonge groenten in de winkelrekken. Het is het seizoen van de zogenaamde primeurgroenten. Jonge asperges, worteltjes, spinazie en sla kleuren dan ons bord. De herfst is onder meer het seizoen van de verschillende soorten champignons die in allerhande bereidingen passen. Variëren is de boodschap om volop van alle gezondheidsvoordelen van groenten en fruit te kunnen genieten.

Betere prijs/kwaliteitsverhouding

Oplettende consumenten kunnen aan de hand van de prijs min of meer afleiden welke de seizoen producten van bij ons zijn. Tijdens de zomer brengen extra zonlicht en hogere temperaturen een uitgebreid gamma groenten en fruit tot rijping. Het grote aanbod aan zomerklassiekers zoals broccoli, bloemkool, boontjes en aardbeien zijn in deze periode vaak gunstig geprijsd. Geoefende fijnproevers kunnen seizoensgroenten en -fruit soms ook onderscheiden aan de hand van de smaak. Omdat lokale seizoen producten in ideale omstandigheden worden geteeld en niet vroeger moeten worden geplukt omdat ze nog een lange reis moeten afleggen, hebben ze vaak meer smaak. Vergelijk maar eens de smaak van tomaten in de winter met deze van tomaten in de zomer. Een betere smaak voor minder geld is een geldige reden om voor seizoen producten te kiezen.

Kiezen voor duurzaamheid

Buiten het seizoen moeten telers de weersomstandigheden imiteren via verwarmde serres of moeten er producten vanuit het buitenland worden ingevoerd. De extra energie die hiervoor nodig is, is niet alleen nadelig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Je kan makkelijk nakijken of een product al dan niet is ingevoerd. De producent is namelijk verplicht om de oorsprong van het product op het etiket te vermelden. Teeltsystemen waarbij het ecologisch denken voorop staat, kiezen in hoofdzaak voor de productie van inlandse groenten en fruit en respecteren zoveel als mogelijk de seizoenen. Zowel de geïntegreerde als de biologische teelt zijn belangrijke leveranciers van seizoen groenten en –fruit. De inlandse groenten en fruit van de geïntegreerde teelt zijn te herkennen aan het Flandria-label. Flandria staat voor kwaliteitsgroenten en -fruit die zijn geproduceerd volgens strenge voorschriften en worden onderworpen aan externe controles. Op de verpakking van biologisch geteelde groenten en fruit vind je het Biogarantie-logo en/of het Europese logo voor bioproducten.

Handig, zo’n groente- en fruitkalender