HALLOWEEN

De Bijbel en Halloween

clip_image002

 

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. (1 Thessalonicenzen 5:21-22)

Een viering van het kwaad

Halloween is een religieuze dag, maar het is niet christelijk. Tom Sanguinet, een ex-hogepriester in wicca zei: “Deze moderne feestdag, die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen. Het is een tijd waarbij de geesten (demonen) op hun krachtigst zijn en de aarde herbezoeken. Halloween is door en door kwaad en er is niets dat we ooit zullen doen of gedaan hebben dat het aanvaardbaar zal maken voor de Here Jezus.

Dag des doods Halloween heeft sterke wortels in het heidendom en de hekserij. Het begon als het Druïdenfestival Samhain. The Kelten zagen 1 november als de dag des doods omdat, in het noordelijke halfrond, deze dag het begin van de winter was, de bladeren vielen, het werd vroeger donker en de temperatuur daalde. Ze geloofden dat hun zonnegod aan kracht verloor en dat Samhain, de god der doden, de zonnegod overheerste. De druïden leerden ook dat op 31 oktober, op de vooravond van het feest, Samhain de geesten verzamelde van allen die het afgelopen jaar gestorven waren om een bezoek af te leggen aan hun huizen om de levenden te bezoeken.

Menselijke en dierlijke offers Op Halloween, gedurende duizenden jaren, leidden druïden duivelse aanbiddingsceremoniën waarin katten, paarden, schapen, ossen, mensen en andere offergaven verzameld werden, in wicca kooien opgesloten en levend verbrand. Deze menselijke en dierlijke offers waren schijnbaar vereist om Samhain gerust te stellen en de geesten te verhinderen hen te pijnigen.

Trick or Treat

Om deze offers te verkrijgen gingen de druïden van deur tot deur om gemeste kalveren, zwarte schapen en mensen te vragen. Diegenen die gaven, werden voorspoed beloofd en diegenen die weigerden, werden bedreigd en vervloekt. Dit is de oorsprong van “trick or treat”.

Jack-O-Lantern De Jack-O-Lantern vindt zijn oorsprong in de pompoen of schedel met een aangestoken kaars erin. Deze dienden als een teken om de boerderijen en huizen die de religie van de druïden ondersteunden, en dus de “treat” zochten, aan te duiden als de terreur van Halloween begon. De Wereld Boek Encyclopedie zegt: “Het schijnbaar onschuldige, verlichte pompoengezicht van de Jack-O-Lantern is een oud symbool van een verdoemde ziel.

Dans des doods Terwijl mensen en dieren schreeuwden van pijn terwijl ze levend verbrandden, kleedden de druïden en hun volgelingen zich in dierenhuiden en –hoofden. Ze zongen, dansten en sprongen door het vuur in de hoop boze geesten af te schudden.

Spookhuis Een van de populairste helden van Halloween, baron Dracula, was ook een echte persoon. Dracula leefde van 1431 tot 1476. Gedurende de 6 jaar van zijn heerschappij, vermoordde baron Dracula meer dan 100 000 mannen, vrouwen en kinderen op de meest verschrikkelijke manieren. Hij stelde een plan op om zijn land te bevrijden van de last van bedelaars, gehandicapten, zieken en ouderen door hen uit te nodigen voor een feest in zijn paleis. Hij gaf hen goed te eten en maakte hen dronken. Dan vroeg hij: “Wil je zonder zorgen zijn, en geen gebrek lijden?” Als de gasten “ja!” schreeuwden, beval Dracula het kasteel af te sluiten en in brand te steken. Niemand ontsnapte aan dit oorspronkelijke “Spookhuis”.

Het woord van God

Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.
(Deuteronomium 18:9-14)

Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein.
(Leviticus 10:10)

Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken, daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben: je zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen.
(Hosea 4:6)

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
(Spreuken 22:6)

Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!
(Mattheüs 18:6-7)

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
(Romeinen 12:9)

Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
(Romeinen 13:12)

U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen.
(1 Korintiërs 10:21)

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen.
(2 Korintiërs 6:14-17)

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist.
(Efeziërs 5:11)

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Filippenzen 4:8)

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid.
(1 Timoteüs 4:1-2)

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. (Jakobus 1:27)

Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.
(3 Johannes 11)

Deelnemen aan het heidendom

In plaats van deel te nemen aan het heidendom, bezig te zijn met Wicca, in harmonie zijn met Halloween, onze kinderen wreedheid te laten vieren en rondscharrelen in een dag des doods, zouden we onze familie en gemeente moeten richten op het vieren van de dag van de Reformatie op 31 oktober.

Reformatie dag versus Halloween

Op 31 oktober 1517 nagelde Luther de 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg, Duitsland. Zijn gewaagde uitdaging tegen de on-Bijbelse gebruiken van het middeleeuwse roomse pausdom, inspireerde de Protestantse Reformatie. Elke Bijbelgetrouwe kerk zou deze grootste opwekking van geloof en vrijheid ooit moeten vieren. De Reformatie was een van de belangrijkste keerpunten in de wereldgeschiedenis. De energie die werd ontketend door de herontdekking van de bijbel in de gesproken taal, leidde tot de meest buitengewone geestelijke opwekking in de geschiedenis. De Reformatie bevrijdde de mensen uit noordelijk Europa van de decadentie van het renaissance heidendom en leidde tot de grootste vrijheden en wetenschappelijke ontdekkingen in de geschiedenis. Elke Bijbelgetrouwe Christen zou de Reformatie moeten vieren. Geen enkele christen zou deel moeten nemen aan de feesten rond het occulte Halloween.

We zijn in een geestelijke wereldoorlog. Wreedheid tegenover dieren, vandalisme en zelfs moord gebeurd met een veel hogere frequentie tijdens Halloween. Iedere Halloween worden duizenden dieren en zelfs mensen, geofferd in satanische rituelen wereldwijd, terwijl miljoenen anderen, inclusief christenen die het goed voorhebben, deelnemen aan Halloween feesten. Halloween is de beste rekruteringstijd voor heksen en satanisten. Veel mensen getuigen dat ze werden geïntroduceerd aan het occulte tijdens een Halloween feestje. Halloween is heel religieus, maar niet christelijk.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
(Romeinen 12:21)

Kies het leven

Neem de volgende 31 ste oktober een standpunt in tegen Halloween door je familie en gemeente te mobiliseren de Reformatie te vieren, mee te doen aan de geestelijke oorlog, ernstig gebed, de Psalmen te bidden, en het Evangelie te delen met vrienden en buren. In het bijzonder de mensen die onnadenkend deelnemen aan dit occulte feest van waarzeggen, tovenarij, menselijke offers en wreedheid tegenover dieren.

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
(Efeziërs 6:10-18)

Overgenomen en vertaald van Africa Christian Action (www.christianaction.org.za)