ZORGEN MAKEN?

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Onze hedendaagse wereld is vol met mensen die leven in angsten of met zorgen en spanningen die hen doen wegzinken in verdriet en moedeloosheid en zware depressies. Uiteindelijk vluchten zij in alcohol of drugs of iets dat hen een korte tijd kan ontspannen. Daarna willen ze er voor goed vanaf. Ze plegen zelfmoord en menen dan er voor goed vanaf te zijn, doch helaas! Job in de Bijbel dacht er anders over, al wist hij niet wat er in de onzichtbare wereld gebeurde! Wij gaan eens luisteren hoe God over deze dingen denkt en welke raad HIJ ons geeft om dit te voorkomen of om ervan genezen te worden.

VANWAAR KOMT HET ANGSTGEVOEL VANDAAN ?

Willen wij de mensen van angsten genezen moeten wij doen als de dokter de oorzaak vast stellen deze bestrijden of wegnemen. Het angstprobleem was het eerste problemen van de mensheid.

GEN 3:9-10 DE ZONDEVAL

9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Na de zondeval, de eerste ongehoorzaamheid van de mens aan Gods stem,werd de mens bevreesd. God stelt hen vragen waardoor ze tot schuldbelijdenis zouden komen.

“Want ik ben naakt ” = staat voor beschaamd

De mens was voor het eerst in een abnormale toestand van onzekerheid en zorgen gekomen. Wie op aarde gelukkig wil zijn zonder God, zal beschaamd staan

Wie zijn schuld belijdt tegenover God komt opnieuw in een zekere toestand, alleen door geloof in het vergevend bloed van JEZUS CHRISTUS, Gods zoon.

ISRAEL ALS VOORBEELD.

29 Daar, onder die volken, zul je uitzien naar de Heer, je God. En je zult hem vinden, als je je maar met hart en ziel tot hem wendt.

30 Als je in nood verkeert omdat alle bedreigingen uit dit boek zijn uitgekomen, zul je tenslotte bij hem terugkeren en naar hem luisteren.Deut.4 (GNB)

Israel is ons ten voorbeeld, het luisterde niet naar God,het heeft zijn Messias verworpen het kwam en komt nu uiteindelijk IN BENAUWDHEID !

Dan zal het zich bekeren, als alles bijna is vervuld wat geschreven stond in de Bijbel.

DE BENAUWDHEID VAN JACOB(ISRAEL) staat voor de deur de grote verdrukking

Sefanja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

18 Hun zilver en goud kan hen niet redden op de dag dat ik mijn woede koel. Mijn woede is een vuur dat heel de aarde vernietigt. Alle mensen wacht de ondergang, onverwacht vinden zij hun einde.’

Wie verder doet als Israel, komt in benauwdheid, angsten en zorgen. slechts bij gehoorzaamheid aan Gods Woord verdwijnt dit als de mist.

1 SAM.16:14-23 DEMONIE EN OCCULTISME , angstoorzaak.

Koning Saul werd gekweld door een angstgeest. Dit kwam ook door zijn ongehoorzaamheid.David speelde geestelijke muziek, en de geest moest dan wijken.

Iedere vorm van occultisme die door de mensen toegepast wordt is een open deur om een vloek over zich te halen. Hier in dit geval onder de vorm van angst, het kan ook andere vormen aannemen die het lichaam kunnen kwellen of ziek maken als blindheid, lamheid, gebondenheid, doofheid en zoveel andere ziekten, welke worden veroorzaakt door demonen.

De tegenwoordige griezelfilms veroorzaken angst bij alle kijkers, en kinderen zijn de eerste slachtoffers.

Angsten komen voort als de mens geen rekening houdt met Gods Woord, de bijbel ! Een mens die wil verder leven zonder God, blijft leven in een angstige onzekerheid.(Job 15:20)

20 De goddeloze verkeert zijn gehele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren.

WAT IS ANGST ?

Het is een gevaar,dat wij letterlijk of figuurlijk zien aankomen en dat ons denken zwaar onder spanning brengt.

Het Hebreeuwse woord voor BENAUWDHEID is slechts NAUW.

Hieruit kunnen wij goed afleiden dat mensen die angsten kennen altijd door iets in het nauw werden gebracht.

Wij kunnen in HET NAUW komen:

q door fin.Moeilijkheden.

q door een ziekte

q door verlies van werk

q door een echtscheiding

q door bedreigingen met de dood, oorlog enz…

q door dus een bepaalde zonde, ongehoorzaamheid aan Gods raadgevingen

De gevolgen zijn niet meer kunnen slapen, oververmoeid raken, ziek worden depressies en medicatie moeten nemen, enz….

WAAROM LAAT GOD ANGSTEN ,BENAUWDHEID EN ZORGEN TOE ?

SPREUKEN 1:23-31

23 Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken.

24 Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte; 25 En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt;

26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt.

27 Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind; wanneer u benauwdheid en angst overkomt;

28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;

29 Daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren.

30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad;

31 Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg, en zich verzadigen met hun raadslagen.

Hoeveel mensen zijn er niet die toch tot God roepen in hun angsten en met hun zorgen, en dat God niet luistert?

In ons katholiek of Babels landje, waar ook eens de bijbel een verboden boek was,draagt nog tot vandaag de kwade gevolgen , het staat op de tweede plaats van zelfmoorden in de wereld ! (d.i. vers 31) Vele mensen komen hier om in de storm van zorgen en angsten.

Jezus stilde de storm op het meer, Hij doet dat nog voor hen, die op Hem vetrouwen, DIE HEM WAKKER MAKEN ! door te roepen op Hem !

VERS 33 God belooft zegen voor wie naar Hem luistert en die zegen is “een gerust hart” dat tegen zorg en angst bestand is.

SPREUKEN 10:24

24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem, maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen.

clip_image005De goddeloze leeft vanuit een onzekere toestand, en maakt zich altijd zorgen over alles en nog wat, wat zijn wereld aangaat DOCH HIJ KAN DIT NIET BEINVLOEDEN, zoiets ligt niet in zijn macht! Vandaar angst door machteloosheid!

Wanneer kristenen geen rekening houden met Gods raad, delen zij hetzelfde! De Bijbelgetrouwe christen kan God beïnvloeden en daardoor zijn levenslot hier op aarde veranderen.God vervult de wens van zijn kinderen!

SPREUKEN 29:25

25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

Vrees voor mensen dat had ook Abraham. Lees Thuis Gen.20.

(voor hen die dit thuis willen hernemen)

HOE KOMEN WIJ TOT RUST VAN ANGSTEN EN ZORGEN?

HET GELOVIG GEBED.

Psalm 4

David kan niet slapen van zorgen en is zeer onrustig,zijn eigen zoon spreekt kwaad, zet het volk op tegen hem als in vers 7.Absalom zegt : Weet je nog Batsheba ? Zijn moord ? zijn politiek, veel beloven enz…

vers 7b Daar bidt David opdat Absalom en de anderen zouden begrijpen dat ze verkeerd handelen,maar ging zelf niet in de aanval.

Vers 2 Hier bidt David opdat God hem zou verlossen uit deze moeilijke situatie. Wij hebben dit ook wel eens nodig. David is in het nauw gedreven. Zo komen soms veel mensen tot geloof, nadat zij bidden en zich bekeren.

WIJ HEBBEN EEN GOD DIE VERLOSSING GEEFT : JEZUS !

(ruimte=verlossing).

DE BELOFTEN OM OP TE STEUNEN.

FIL.4:6-7

De vrede van God kan onze gedachten behoeden, d.i. beschermen, zodat wij niet wegzinken triestig zouden worden en tenslotte depressief zouden kunnen worden.

Daarom staat enkele verzen daarvoor Verblijd U altijd!

WAARSCHUWING VOOR ZORGEN EN ANGSTEN

34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome,Luk.21

Wij moeten waakzaam zijn dat ons hart, ons denken, onze wil om christus te volgen niet verhinderd wordt. Wij moeten voorbereid zijn tegen de dag die ons veel zorgen en angsten kan geven door om het even wat.

25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,luc.21

De tijden die deze dag zullen voorafgaan, zullen vervuld zijn met natuurrampen oorlogen,hongersnoden aardbevingen, epidemieën enz…

Vrees en angst die de mens zal teisteren staan voor de deur, wees wakker!

WAAKT TEN ALLEN TIJDE,BIDDENDE,DAT GIJ IN STAAT MOOGT WEZEN TE ONTKOMEN AAN ALLES WAT GESCHIEDEN ZAL, EN GESTELD TE WORDEN VOOR HET AANGEZICHT VAN DE ZOON DES MENSEN.Luc.21

clip_image007

.