JEZUS IS OP KOMST!

JEZUS OP KOMST

BIJBEL IS VOLMAAKTE GPS NAAR DE HEMEL

BIJBEL IS VOLMAAKTE GPS

GOLGOTHA

Golgotha

HOE DENKT EEN CHRISTEN OVER ZIEKTE EN DOOD?

clip_image001

clip_image002

Vele christenen weten niet hoe ze over dit gevoelig onderwerp moeten denken. Mag een christen ziek zijn? Een christen die ziek is en niet geneest, is hij dan ongelovig? Welke middelen mogen en kunnen er gebruikt worden tegen ziekte? Is God er niet meer nodig met de hedendaagse klassieke geneeskunde die er amper 120 jaar bestaat?

In het Oude Israel waren olie en wijn de best gekende geneesmiddelen.

33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.Luk.10

Is ziek zijn en sterven een normaal verschijnsel?

12 Daaromclip_image004, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Hier blijkt duidelijk dat er geen verschil is tussen behouden zondaars en onbehouden zondaars ze worden ziek en ze sterven daaraan ten gevolge.

In de kliniek liggen zowel ongelovigen, gelovigen en supergelovigen, deze laatsten zijn er die beweren dat men niet geneest omwille van ongeloof.

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Hebr.9

Wie predikt leugen en bedrog?

3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,Gen.3

Hier doet de satan zich voor als de sluwe gediplomeerde prediker in schapenvacht..

Hij vertelde eerlijk: ze zouden kennis krijgen van goed en kwaad

De natuurlijke gevolgen: ziekte en dood, dat verzweeg hij. De satan probeert op gelijk welke wijze in ons leven te komen met religieus bedrog. Hij wil doordringen in de gemeente ook, met gevolg dat bijna een ganse gemeente kan verdwijnen, en de rest ook na de opname zal behoren tot de algemene staatskerk van de antichrist.

Hij veroorzaakt dwaling en verwarring bij de mensen. Zijn occulte genzingen zijn zwaar bindend!

Sommige evangelisten die prediken genezing te schenken, als de zieke maar genoeg geloof heeft, kennen een schijnbaar en niet bewezen succes.

Matth 17

18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af.19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Het probleem lag dus duidelijk bij de discipelen! Ze dienden de voorlopers te zijn van Gods koninkrijk op aarde. Door hun persoonlijke relatie met Jezus hadden zij dit moeten kunnen doen, om aan te tonen wie Jezus was! Het gaat om hun geloof en vertrouwen in de naam van Jezus! (niet in eigen naam of tot eigen eer of geld zoals vandaag)

HET VERBAND MET GEHOORZAAMHEID.

Deut.7:12-15 God belooft alle ziekten af te wenden als het volk gehoorzaam zou zijn.

Exodus 15:26

De Here wilde hun heelmeester zijn, maar ze kwamen er niet door hun afvallig gedrag.

Denk maar aan het gouden kalf. De Moloch enz. De belofte ging in de ijskast.

Bepaalde keren heeft de Here hen wel genezen, als ze van de slangenbeten werden genezen, en in geloof opzagen naar de koperen slang. Het kwaad gif ( beeld van de zonde) bleef in hen maar ze stierven er niet van.

Toch heeft Jesaja gesproken over een bepaalde tijd dat niemand zou zeggen

“ Ik ben ziek”!

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. 1 Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op! De aarde hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit.Jes.33

DAN zal al het volk in Jeruzalem vergeving hebben ontvangen.

DAN zal blijken dat de Here alle ziekten op Zich heeft genomen : (Jes.53:4)

Wij lezen Jesaja 35:4-10

Let bijzonder op Dan zulllen….

Dit is het duizendjarig vrederijk waar Jezus hier zal regeren als vredevorst over zijn volk en de aarde, de gevolgen van de zonde zullen DAN opgeheven zijn.

clip_image006JEZUS GENAS.

Het ging om Jezus te tonen aan zijn volk dat Hij de verwachte Messias was. Hij genas niet iedereen, wel zij die kwamen tot Hem of waar Hij zelf naar toeging!.Dit was het beginsel, ook de discipelen moesten dit door genezingen later aantonen, dit was om naar het duizendjarig rijk te wijzen.

Het gevaar zit er in dat men de bewijsvoering omdraait, namelijk door te zegge: “ uw geloof was te klein, de reden dat u ziek blijft”. Velen worden zo teleurgesteld.

KONING EN KONINKRIJK.

Jezus werd verworpen. Hij deed de tekenen en wonderen, dat waren de echte tekenen voor Israel.

10 de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.Jes.35

Dan zal niemand meer ziek zijn, wanneer Israel zich zal hebben bekeerd en gehoorzaam zal zijn geworden .

DIE TEKENEN

Marc.16

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,

18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

God gaf de apostelen die tekenen en wonderen, omdat ze zouden geloven in de Messias. De eerste christenen waren allemaal joden.

Het was Joods gericht. Doch wij als christenen mee delen in de rechtvaardiging door Zijn offer op Golgotha. Wanneer dus genezingen geschieden zijn ze als tekenen!

Er zijn ook zieke dienstknechten!

Wij komen ze ook tegen Paulus schrijft er meermaals van.

Galaten 4:12-15 : oogziekte van Paulus

Filipenzen 2:27 : Epafroditis : zwaar ziek

1 Tim.5:23 : maagpatient

2 Tim.4:20 : Trofimus, ziek achtergelaten door Paulus.

Zelfs deze mensen waren op weg om het evangelie te brengen. Ze zouden kerngezond moeten zijn volgens sommige gelovigen! Paulus stelde dat zijn oogziekte hem beschermde tegen hoogmoed. Dat alles medewerkte ten goede. Paulu aanvaarde: Uw wil geschiede!

SLOT :

Ziekte, invaliditeit en sterven zijn onlosmakelijk van ons tijdelijk aardse leven. Ondanks onze bekering en wedergeboorte leven wij verder in een zondig lichaam.

Mensen die beweren dat een christen niet ziek kan of mag zijn, prediken een “eigen” evangelie, dat niet in de Bijbel staat.

GODS GEHEIMEN

De Geheimen van God”

clip_image001

 

Schrijvend aan de Korintiërs zegt Paulus: “Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd”. (1 Kor. 4:1). In Rom. 16:25 spreekt Paulus over “mijn evangelie”, wat hij noemt “de openbaring van het geheimenis”, hetgeen “verzwegen” is geweest sinds de wereld begon, maar “thans geopenbaard” is. Het was de “openbaring” die aan Paulus bij zijn bekering beloofd was (Hand. 26:16-18) en die de “geheimenissen Gods” bevat.

De “geheimenissen” zijn elf in aantal; acht ervan werden aan Paulus geopenbaard; van de overige drie werd er één door Jezus Christus geopenbaard en twee door de apostel Johannes. Een “geheimenis” in de zin van het Nieuwe Testament is niet iets dat niet begrepen kan worden, maar een plan of doel van God dat aan Hem bekend was vanaf de aanvang, maar dat Hij verborgen hield voor de kennis van de mens totdat de tijd kwam voor Hem om het te openbaren. Laten ons deze “geheimenissen” onderzoeken in de volgorde waarin zij vervuld zijn.

1. Het geheimenis van de vleeswording. 1 Tim. 3:16: “En buiten twijfel, groot is het geheimenis der Godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid”.

Het is geen geheimenis dat God zich zou openbaren door vanuit de hemelen te spreken, maar dat Hij een “menselijke gedaante” zou aannemen en onder ons zou wonen; dat was een groot geheimenis. Dit deed Hij in de Persoon van Jezus Christus. Daarom kon Jezus zeggen: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9)

2. Het geheimenis van de Goddelijke inwoning. In Col. 1:26-28 spreekt Paulus van nog een “geheimenis” , die van alle “eeuwen” en “geslachten” verborgen was geweest, maar nu geopenbaard aan de heiligen. Hij noemt het “het geheimenis van Christus in u”. Dit is een groot geheimenis, want het is het geheimenis van de “nieuwe geboorte” (wedergeboorte).

nadenken

Het bracht Nicodemus ertoe uit te roepen: “Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij oud is”? (Joh. 3:4). De wedergeboorte is een wonderbaar feit. Het is de vereniging van de Goddelijke Natuur en de onze. Precies zoals Jezus één van ons werd, doordat Hij onze menselijke natuur aannam, zo worden wij met Hem één door de Goddelijke natuur aan te nemen. Het geheimenis van deze vereniging is dat het een vereenzelviging is. Wij zijn evenzeer een deel van Christus, als de leden van een lichaam deel uitmaken van dat lichaam. (1 Cor. 12:12) Christus leeft nu in ons. (Gal. 2:20).

3. Het geheimenis van de eenheid van Jood en heiden in één Lichaam, de Gemeente. In zijn brief aan de Efeziërs (Ef. 3:1-11) zegt Paulus dat God hem “door openbaring” het “geheimenis” bekend gemaakt heeft, die in andere eeuwen de mensen niet bekend was, “dat de heidenen mede erfgenamen zijn van hetzelfde lichaam en deelgenoten van Zijn belofte in Christus door het evangelie”.

BOAZ EN RUTH

Het is bijna onmogelijk om de bittere rassenhaat te overschatten die in Christus dagen tussen Jood en heiden bestond. Er was een hoge scheidsmuur tussen hen. De Joden beschouwden de heiden als “honden” en de heidenen minachtten de Joden. Het was daarom een openbaring voor hen, dat God in deze bedeling beiden, heidenen en Joden, zou nemen en van hen “een nieuw lichaam” zou maken, dat de Gemeente wordt genoemd.

In Christus verdwijnen alle rassen- en klassenverschillen, en slechts in de Gemeente kan zulk een “heilige broederschap” gevonden worden waarnaar de wereld op zoek is.

4. Het geheimenis van de zeven sterren en de zeven kandelaars. Aan de apostel Johannes werd het geheimenis van de zeven sterren en de zeven kandelaars onthuld. (Openb. 1:12-20). Hem werd gezegd dat de “zeven sterren” de engelen of boodschappers waren van de zeven Gemeenten in Klein Azië, en de “zeven kandelaren” de zeven gemeenten zelf. Het geheimenis van deze kandelaren lag in het feit dat de zeven genoemde Gemeenten vertegenwoordigden waarvan de geschiedenis kenmerkend was voor de geschiedenis van de Christelijke kerk gedurende de laatste 1900 jaar.

Het geheimenis kon niet begrepen worden tot de tegenwoordige tijd, of tot de overeenstemming tussen het karakter van die Gemeenten en de kerkgeschiedenis onthuld zou zijn. Voor een volledige bespreking van dit onderwerp: zie Bijbelstudie “de Openbaring van Jezus Christus”, het deel wat deze zeven zendschrijven behandeld.

 

5. Het geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen. Toen de oden Jezus verwierpen en zo het oprichten van het Koninkrijk verhinderden, nam het een andere vorm aan: de “verborgen vorm”. Om het karakter van deze verborgen vorm van het Koninkrijk aan te tonen, ging Jezus over tot gelijkenissen. Het zijn er twaalf in getal en men vindt ze alleen in het evangelie van Mattheüs. Later hoop ik hier verder op in te gaan onder “het Koninkrijk in Verborgenheid”.

6. Het geheimenis van de verandering der Heiligen. In 1 Cor. 15:51-55 zegt Paulus: “Zie ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin”.

Dit is de grootste van alle geheimenissen, want het onthult iets waar het verstand bij stilstaat.

Volgens ons verstand moeten wij allen sterven, maar van de aarde weggenomen te worden en ten hemel opgenomen zonder te sterven, die gedachte was nog nooit opgekomen, tot Paulus het openbaarde.

 

 

7. Het geheimenis van Israëls verharding. Schrijvend aan de Romeinen (Rom. 11:25) zegt Paulus: “Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat”.

Dit is niet zozeer geestelijke verblinding als wel Joodse verblinding, veroorzaakt door hun verwerping van Christus. De verwerping is nationaal, niet individueel, want we moeten niet vergeten dat het voornaamste deel van gelovigen in de dagen der apostelen Joden waren, en sindsdien hebben al heel wat Joden het Christendom beleden.

De openbaring van dit geheimenis aan Paulus werd gegeven om te verklaren hetgeen anders een verborgenheid zou blijven, namelijk het overleven van het Joodse volk als volk, hoewel verstrooid onder de heidenen.

8. Het geheimenis der ongerechtigheid. In 2 Thess. 2:1-12 brengt Paulus, sprekend over de “mens der zonde”, ofwel de antichrist, zijn onderwijs in herinnering en verklaart het “het geheimenis der wetteloosheid”, die in Paulus dagen reeds aan het werk was. Het “geheimenis der Godzaligheid” is God, geopenbaard in het vlees, en het “geheimenis der ongerechtigheid” is satan, geopenbaard in het vlees.

clip_image003

 

9. Het geheimenis van het grote Babylon. Dit geheimenis is onthuld in hoofdstuk 17 van het boek “de Openbaring van Jezus Christus” .

 

 

 

 

10. Het geheimenis van de Gemeente als de Bruid van Christus. Dit werd geopenbaard aan Paulus en onthuld in Ef. 5:22-33 onder het beeld van de verhouding man/vrouw. “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de Gemeente”. De eerste Adam had een bruid, Eva, en de tweede of laatste Adam moet een bruid hebben, de Gemeente.

Dit is een “groot geheimenis” omdat het verklaart waarom er een “tussen bedeling” zou zijn tussen de eerste en tweede komst van Christus, waarin, door genade, een uitverkoren volk zou orden “uitgeroepen” om de Gemeente te vormen, de Bruid van Christus.

11. Het geheimenis van het herstel van alle dingen. Hierover spreekt Paulus in Ef. 1:9-10 als een “geheimenis van Zijn wil”, en onthult hoe in de “bedeling van de volheid der tijden” het Gods doel is om alles wat de zonde heeft aangericht teniet te doen en “alle dingen” te herstellen zoals ze waren vóór “de rebellie van satan” en de “val van de mens”.

TWAALF STAMMEN VAN ISRAEL

stam abraham

UW BRUILOFTSKLEED

HET BRUILOFTSKLEED.

clip_image002

 

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden : Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Matth.22

Wanneer wij deze tekst lezen, dan is het ook zo, dat wij soms de vraag stellen:

Hoe denkt God over mij? Ben ik een goed gelovige of hoe zal ik het stellen voor de rechterstoel van Christus? Er zijn christenen die zich zeer bezorgd maken over hun toestand in de ogen des Heren.

Wel, Het zijn die christenen die de hemelse bruiloftszaal binnengaan en zullen feesten.

Het evangelie is scherp onderscheidend, de boodschappen en Bijbelstudies werken als de uitnodigingen van de Here.  Het is een opgaan naar de Here, het is als het brengen van een offer.

Wij bedenken hierbij als het om een offer gaat men heel goed kan onderscheid maken hoe dit kan aflopen, nl. men dient goed onderscheid te maken tussen het offer van Kain en het offer van Abel, die gingen ook op naar de kerkdienst. Kain als beeld van de kerkganger offerde aan God zoals hij dat zelf wilde, Abel offerde zoals God het vroeg!

De Bijbel spreekt regelmatig over onderscheid, tussen schapen en bokken, tussen wijze en dwaze maagden, en hier tussen zij die een bruiloftskleed aanhebben en zij die er geen aanhebben op het bruiloftsfeest van de grote Koning.

Ook op het laatste avond maal werd de vraag over Judas gesteld. Iedereen stelde zich de vraag: Ben ik het? Maar Judas stelde deze vraag niet!

De man die binnen was aan de tafel gezeten, werd binnengelaten door de dienstknechten van de koning. Waarom lieten zij hem dan binnenkomen zonder het bruiloftskleed te aanvaarden en aan te trekken?

  1. Wat wordt bedoeld met het binnentreden van de Koning?
  2. Wat is het bruiloftskleed?
  3. Wie is het die het niet aanheeft?
  4. Waarom verstomde hij?

Wat betekent het binnentreden van de Koning?

Het was het mooiste moment van het feest, de openbaring van de Almachtige Koning.

Men had kunnen eten en drinken, bij de Bruidegom, Jezus!

Op iedere samenkomst is de Here aanwezig, maar Hij verbergt Zich vanwege de zonden.

Hoe zijn onze samenkomsten? Welgevallig? Het grote feest zal dan pas beginnen.

Wat doet de koning bij zijn intrede?

Hij gaat de gasten oordelen.Hij is blij met de broeders en zusters waarin Zijn liefde is uitgestort. De vriendelijke blikken van de koning wijzen eigenlijk op de gunst van God!

Gunst= Genade! Hij doorgrondt de harten. Er zijn mensen die opgaan naar de gemeente, en ze voelen zich goed tussen al de anderen. Ze doen mee met allen. Doch het zijn onwaardige. Ze verteren geen geestelijk voedsel, ze voelen zich soms beledigd door een hart ontdekkende preek. Ze hebben soms andere bedoelingen met hun bezoek. Er zijn er die de gemeente verlaten.

Doch voor de Koning komt, zullen alle gemeenten verkleinen, want de Here doorzoekt de harten bij Zijn komst. De oudsten zien ook niet alles.

WAT IS HET BRUILOFTSKLEED?

Het bruiloftskleed doet men aan bij de rechtvaardigmaking, heiligmaking met andere woorden bij een echte bekering!

Het is een kenteken van de gegeven en persoonlijk ontvangen genade.  De genade is wat dat christenen onderscheidt van de andere mensen. Het is iets dat afzondert, heiligt.

In het oosten was het de gewoonte dat de Koning zijn gasten een bijzonder mooi wit kleed gaf, dit betekende dat de gasten de gunst van de koning kregen en het aannamen en het droegen. Iedereen hetzelfde kleed! En zat wachtend in een zaal tot op het teken dat het feest zou beginnen. Miljoenen christenen uit de geschiedenis zitten te wachten op dit grote bruiloftsfeest!

Een christen die leeft als in de wereld, of wereldgelijkvormig wordt, die kan wel opgaan naar een gemeente of kerk, maar hij draagt het bruiloftskleed niet. Hij verandert de genade in losbandigheid.

De man in kwestie had het genadekleed geweigerd, en ging zo binnen! Geen eerbied nog voor de dienstknechten, noch voor de Koning, noch voor zijn medemensen, hij stelde zich daarboven door hoogmoed. Hierdoor bewees hij zijn ongeloof.

Het bruiloftskleed was ook een teken van rechtvaardiging door geloof in de genade.

WIE IS DE MENS DIE GEEN BRUILOFTSKLEED AANDOET?

clip_image004Het is de mens die het evangelie op zijn manier verwerpt. Hij behoud zijn eigen levensprincipes, en denkbeelden, met eigenwijsheid, zijn eigen zondige klederen! Zijn eigen klederen, gedrag, uit zijn eigen kleerkast, principes. In feite wijst hij de gerechtigheid van God af, en volgt zijn eigen gerechtigheid of wetten van een bepaalde kerk.

Hij kent geen persoonlijke strijd in zichzelf.

Je kunt duizend Bijbelstudies of boodschappen horen maar uiteindelijk toch je eigen zin verder doen. Christus is voor hem eigenlijk de zoon van God niet.

Hij spreekt wellicht van wedergeboorte, en begrijpt er een evolutie in om beter te worden.

Hij kent geen verlangen naar de wederkomst van Christus, hij twijfelt en heeft ook niet dat verlangen om zich klaar te maken ervoor.

Hij is geen bruiloftsgast, maar een toneelspeler. Hij zingt mee omdat anderen zingen, maar zingt nooit met hart en ziel. Hij durft zelfs deelnemen aan het avondmaal.

Je vindt bij hem geen berouw, bij waarschuwing hij doet verder of verlaat de gemeente.

WAAROM VERSTOMDE DEZE MENS?

clip_image006Hij maakt zelfs geen verontschuldiging! Hij zoekt geen uitvluchten of maakt er geen. Kon niet spreken! Zijn masker viel af!

De tijd van zijn uitvluchten zijn voorbij, hij staat tegenover de grote Koning!

Waarom is deze mens niet buiten gebleven, dan nu God te beledigen?

Hoe zijt gij hier binnengekomen?

Hij kon mensen bedriegen maar God niet!

Hij verstomde waarom?

Hij was hier bij de Koning, de anders zo rappe en kritische tong moest nu zwijgen.

13 Toen zeide de koning tot de bedienden : Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

clip_image008

WAAR GAAN WE NAARTOE?

 

WAAR GAAN WE NAARTOE?

 

clip_image002

 

Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor een veilige toekomst? Wanneer komt er een echte wereldvrede? Om op deze vraag zinnig te kunnen antwoorden, hebben wij licht, inzicht nodig.

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Een mens welke Jezus Christus niet wil volgen, zal ook geen BETROUWBAAR inzicht krijgen in de toekomst, hij zal in de duisternis of in onwetendheid blijven.

Wanneer men destijds licht wilde maken, had men olie nodig. Olie is in de Bijbel een beeld van de H.Geest. Wie de H.Geest heeft ontvangen, zal echt inzicht beginnen te krijgen in de toekomst, en zal de nieuwe fabels niet geloven als bv. De Da Vinci Code. Dat Jezus getrouwd, en andere onzinnigheden welke schreef in en na Jezus tijd.

Alleen God kent de hele toekomst! Alleen bij Hem kunnen wij terecht voor inzicht. Wat God zegt staat in de Bijbel. Lees enkele opmerkelijke verzen in de profeet Amos.

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?

7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

Wij moeten waakzaam zijn, dat is wat Jezus zijn discipelen leerde en bijzonder de discipelen van de eindtijd. Wij leven nu in de tijd die voorafgaan aan de laatste jaarweek beschreven door de Profeet Daniel. Deze jaarweek bestaat uit zeven jaren. De laatste helft van deze tijd zal een nooit geziene verdrukking zijn van oorlog en natuurrampen.

clip_image00443 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Matth.24

Welke profetieën moeten er nog vervuld worden,

eer Jezus Christus terugkeert op aarde?

 

HET HERSTEL VAN DE STAAT ISRAEL.

14 Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht,

15 maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Jeremia 16

Deze profetie is al vervuld!

In het jaar 1948 op 14 mei verklaart Israel zich als een onafhankelijke staat. Het joodse volk komt van overal ter wereld terug naar zijn beloofde land.

Ze zouden er dezelfde taal spreken, als in de tijd dat ze het land verlieten. ( Jer.31:23).

De joden werden tweeduizend jaar uit hun land verbannen. Zoals er ook een herstel kwam van het land, zo kwam er ook een herstel van het volk zelf, dat bijna van de aardbol werd weggevaagd!

God had gezegd dat het niet mogelijk was de nageslachten van Israel te vernietigen, anders zou men eerst de hemel moeten vernietigen! ( Jer.31:35-37).

Wij kunnen hieruit leren dat wij steeds bij het wereldgebeuren altijd dienen te kijken wat er gebeurt in het beloofde land en het M.O. Het herstel van Israel is dus een vervulde profetie.

RUSLAND EN ARABISCHE LANDEN ZULLEN DE OORLOG

VERKLAREN AAN ISRAEL.

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:

clip_image0052 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal!

4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5 ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm; 6 Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.Ezechiel 38

Dit is een profetie welke nog in vervulling moet gaan voor de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Magog door de meeste exegeten erkent als Rusland. Mesek is het hedendaagse Moskou, en Tubal is vandaag Tobolsk. Gog zou de Russische president zijn, of de voorzitter van een nieuwe militaire alliantie. Rusland komt alvast nog goed in de wereldpers.

Wanneer deze invasie in Israël zal plaats vinden, is wel een zeer moeilijke vraag. In ieder geval zal het volk zich veilig voelen met veel zelfvertrouwen, en in gerustheid hun zaken kunnen doen. Er zullen geen versterkte steden meer zijn.  Doch dit betekent niet dat er dan een echte vrede zal zijn. Het zal eerder een stilte zijn voor een nieuwe storm. Als er een schijnvrede komt, zal dit tot zegen zijn voor Israel, dat het grootste deel van zijn inkomsten in het leger moet pompen. De eerste landen welke Rusland zullen volgen zijn Iran en Irak. Het zijn de aartsvijanden van Israel. Deze aanval zal zijn om buit en roof te plegen, zitten deze land dan financieel aan de grond? Dit kan er op wijzen dat er toch in Israël een nieuwe economische bloei zal zijn geweest.

Rusland krijgt een verpletterende nederlaag, verdwijnt als supermacht wellicht zeker met Gods hulp en ingrijpen.

DE KOMST VAN DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA

EN DE ANTICHRIST.

Voor de wederkomst van Jezus, krijgen we nog een korte herleving van het Romeinse Rijk, maar dan wel in een andere vorm.

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

clip_image0078 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniel 7.

Het Europa zoals wij het vandaag kennen, zit in een groeifase, het wil opnieuw een invloedrijke wereldmacht worden. Vele lidstaten komen erbij zodat het moeizaam werken en vergaderen wordt. Komt er een terugval van het aantal lidstaten? Zullen er tien bestuurlanden uit voortkomen? Wij zien nog een toenadering naar landen als Egypte, Libië, Syrië. Wanneer Turkije zal worden aangenomen, staat de deur open voor andere Arabische landen. Dan heeft Europa in de vorm van een tienstatenbond een verdeeld karakter en noodgedwongen een verbond met de Arabische landen.

Daniel 2 beschrijft het beeld van de wereldgeschiedenis. De voeten van het beeld bestond uit ijzer en leem. Deze tien tenen zijn 10 landen voortkomende uit het oude Romeinse Rijk, welke een wereldmacht vormen en later onder leiding van de antichrist komen.

De struktuur van de voeten zijn van ijzer en leem.

Het ijzer is kenmerkend voor de hardheid van regeren door de tien machthebbers. ( Dan.2:40) Het spreekt ook van een harde legermacht. ( Micha 4:13).Het Romeinse Rijk bestond uit Europa en de kustlanden van het M.O.

Ook God spreekt tot Israel door Micha (4:13) dat het zijn hoorn ( legermacht) zal maken tot een zeer sterk ( Job 40:18) leger.

Het leem is een beeld van de zwakke mensheid. ( Jer.18:6) en ( Rom.9:21). Het is als klei in de hand van de pottenbakker (God). Het staat ook voor broosheid en zeer breekbaar en kwetsbaar ( Dan.2:42).

Wij kunnen vaststellen dat de beschaving ook hier in het Westen vervalt, geen veiligheid meer voor de burger, iedere dag een moord of kinderverkrachting of overval of brandstichting en roof.

Europa verwacht een sterke leider. Maar deze sterke politieker en religieuze machthebber kan niet aan de macht komen zolang Gods Geest op aarde in de Christenen woont. Sommige exegeten verwachten een schijnopstanding van de vorige paus. (Paus aanzien als koning, openbar.17)

Dan is er nog sprake van een verbond in Dan.2:43 tussen het leem en het ijzer. Dit wijst op Israël en de volkeren. Israël is als het leem in Gods handen ( Jer.18:6)

VALSE PROFETEN

clip_image011Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

2 Corinthiërs 10:17 Maar wie roemt, roeme in de Here;clip_image009

Het evangelie heeft geen reclame nodig voor een bepaalde evangelist, want dat is roemen.

Wanneer wij aandachtig kijken naar de media, dan zullen wij daar vlugger de valse profeten horen en zien en ontdekken. Samenkomsten met meer sfeerstemming dan gezonde Bijbeluitleg.

De T.V. is een machtig instrument om de goddelozen en christenen te misleiden. Alles zal met de waarheid moeten worden getoetst. Want leugen en waarheid zal scherp onderzocht moeten worden.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

HET KLIMAAT IN DE EINDTIJD VERLIEST ZIJN EVENWICHT.

clip_image013Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

Openbaring 13:13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Hierboven een recent genomen foto van een ufo. Nog steeds kan men geen verklaring geven voor deze verschijnselen.

clip_image015Rechts een foto genomen van een nog nooit geziene wolkformatie aan de hemel.

 

 

clip_image017Vuur uit de hemel. Op 10 juni 2006 was er in Noorwegen een meteorietinslag met een kracht van een Hiroshima-atoombom. Een getuige zag een grote vuurbal uit de hemel komen met een lange rookstaart.

DE ANGST VAN ISRAEL

clip_image002

 

clip_image004

Wie was Jacob en welke was zijn grootste ervaring?

Jacob, een mens zoals u en ik. Hij kende angsten en een grote benauwdheid in zijn leven, om nooit te vergeten. Hij had zijn broeder bedrogen en was op de vlucht. (Gen.32:7) Op zijn vlucht wilde hij tenslotte even alleen zijn. Hij stond ’s nachts op, kon niet slapen, gekweld door wroeging en spijt over zijn zonden, zijn gebed was nu zijn laatste hoop. Bidden tot God om vergeving en genade.(Gen.32:24).

Hij ontmoette die nacht plots een onbekend persoon, en hij worstelde met hem, tot de dag aanbrak. Daarna bleek dat het God zelf was geweest. Doch die engel was Jezus in het O.T. Zo strijdt de meerderheid van Israël nog steeds, en wil Jezus nog niet aanvaarden als hun Messias.

God vroeg zijn naam, en hij zeide: Jacob. Jacob betekent, hielelichter of bedrieger. Hier zien wij dat Jacob niet meer loog zoals twintig jaar geleden, tegen zijn aardse vader Isaac.

Zijn naam en faam was niet om fier op te zijn.

Hij wilde nu een echte “zegen” ontvangen, en wilde niet verder leven met de “gestolen” zegen! Jacob was veranderd van gedachten, hij wilde vrede met God. Hij praatte zijn zonden niet goed, en verzweeg ze niet, want dan kreeg hij geen vergeving en genade. (Psalm 32:3) God zegende hem met een andere naam, een nieuw begin, een nieuw leven en hij noemde hem Israël! Israel betekent : Strijder met God.

clip_image006

De reden, Jacob had gestreden met God en mensen. Jacob was eerst een beeld van een onrechtvaardige, welke rijk wilde worden, ten nadele van een ander, een gestolen zegen, door bedrog. Jacob, nu Israël was een zeer ambitieuze strijder, reeds in de moederschoot streed hij als tweeling met Esau om de eerste te worden geboren. Esau, zijn broer, was onverschillig, en geloven was bijzaak. Jacob werd doodsbang, toen God hem terugzond naar zijn land.(Gen.32:7) Jacob had nu het eerstgeboorterecht en diende vrede te maken met zijn broer Esau.

Zo dient ieder mens eens te doen, als Jacob, bidden om genade, en vrede maken met hen die hij kwaad had berokkent. Dan pas kan God u zegenen.

Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Israël kent vandaag nog steeds geen vrede, maar Esau zoekt strijders om Israël te achtervolgen en om te brengen. Dit is wat zich vandaag voordoet. Israel wordt in het “nauw” gedreven. Uit Esau kwamen de Edomieten, waarvan het overblijfsel, het huidige Hamas zou zijn.

De satan hitste Esau op, en hij trok ten strijde tegen Jacob, om hem te vermoorden. Zond strijders om Jacobs geld en goed af te nemen. De Financiële wereld staat vandaag in rep en roer, de zegen zal terugkeren naar Jacob, Israël!!

Opnieuw wijzen er vandaag tekenen naar een nieuwe Holocaust, demonische krachten zoeken om Israel te vernietigen, Gog en Magog.

Doch God werd het schild van Jacob, na diens gebed. Jacob bleef vertrouwen in deze beproeving.

Jer 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

Ook koning David kende deze bescherming: Psalm 138

7 Als ik wandel in het midden van den angst, verkwikt Gij mij, en strekt uwe hand uit tegen den toorn mijner vijanden, en helpt mij met uwe rechterhand.

“De benauwdheid van Israël” en de “ure der verzoeking” voor de wereld!

Het huidige Israël, een strijder, het beste leger ter wereld, worstelt en vecht nog steeds met de mens en zijn God. Het verwierp de profeten en Gods zoon, Jezus. Zo is Israël vandaag, nog steeds een voorbeeld van een mens die niet wil luisteren naar God, zijn Schepper. Alle Israëlieten welke de waarheid verwerpen,en alle heidenen die de Bijbel verbieden,verdraaien,misbruiken en er niet in willen geloven, gaan die tijd van Gods oordelen meemaken, die over de ganse wereld komen. Het ziet er naar uit, dat we eerst nog oorlogen en revoluties zullen zien in het M.O.

Wat is nu de waarheid?

Wie de waarheid niet wil geloven, komt vroeg of laat in de moeilijkheden. (Psalm 7:12). Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God liet de Holocaust toe, Gods oordeel kwam over Israël, dan riep men op God, maar Hij luisterde niet meer. Vandaag staat de wereld, voor de laatste maal opnieuw voor de keuze: De waarheid of de leugen, De Bijbel of je eigen waarheid, Jezus of Barrabas!

De profeet Daniel zag die grote benauwdheid voor Israël aankomen:

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.Dan.12

De apostel Johannes schreef over dezelfde tijd voor de rest van deze wereld:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Wanneer wij deze teksten tot ons hart laten doordringen, en even kijken wat er zich in deze wereld afspeelt, wat voor vernietigingswapens de mens heeft gemaakt, welke natuurrampen er zich nu en later zullen voordoen, dan moet ieder mens toch nadenken, over wat hij wil: eeuwig leven of de eeuwige dood.

Er is blijkbaar een einde gekomen aan Gods geduld! De tijd van de gestolen zegen, lees het kapitalisme is bijna voorbij!

Het einde in zicht!

Ook Jezus zag het einde van zijn aardse leven aankomen, de overwinning bleef niet uit! Hij stond op uit de doden!

49 Maar een van hen, Kájafas, die in dat jaar hogepriester was, zeide tot hen:

50 Gij weet niets, en gij bedenkt niet, dat het ons beter is, dat één mens sterve voor het volk, dan dat het gehele volk te gronde ga. 51 Maar dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, omdat hij in dat jaar hogepriester was, profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk; 52 en niet alleen voor het volk, maar opdat Hij de kinderen van God, die verstrooid waren, zou vergaderen.Joh.11

De geschiedenis leert hetzelfde principe: Beter dat één zou sterven dan een gans volk. Beter dat een minderheid omkomt, dan een meerderheid, een democratisch principe.

Zaterdag of zondag?

Destijds was er een hevige strijd, waarbij er een minderheid van christenen op de zaterdag bleef samenkomen, en een meerderheid die zich compromitteerde met de officiële Romeinse overheden. Deze overheden verplichten de zondagsamenkomst, omwille van de stichter van de katholieke kerk, Constantijn, een zonneaanbidder en later schijnchristen.

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Vandaag zien wij opnieuw een Bijbelafvallig Evangelisch/Protestantisme, het werkt samen met het katholicisme, op weg naar een nieuw wereldwijd Babel. Een minderheid van de christenheid blijft Bijbelgetrouw en zal ontkomen, daarom leven ze sterk uit een verwachting van Jezus wederkomst.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

De Bijbel is uw enige “hou vast”! Sola Scriptura!

BIJBELSE TIJDPERKEN EN HET HEDEN

clip_image001

 

 

clip_image003

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan ontdekken wij, dat daarin over tijdperken is gesproken en geschreven. Het is zeer belangrijk om te weten wanneer en tot wie er gesproken word. Alle tijden liggen in de hand van God, net als ons leven, ons begin en ons einde! Wij lezen er over de tijd van Adam en Eva, van Noach en de zondvloed. De tijd van Abraham en Mozes. De tijd van de eerste komst van Christus, de genadetijd en de gemeente van Christus, de tijd van de “grote verdrukking” van Israël, de dag des Heren. De tijd van en na de wederkomst van Jezus Christus op aarde en Zijn duizendjarige rijk van vrede. De onbeperkte tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe hemelse Jeruzalem.

Het onderscheiden van de tijden is zeer belangrijk, bijzonder in onze dagen.

2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?Mt 16

Ze wilden een teken of een wonder als bewijs dat Hij de Messias was.

De tijden:

De tijd tot de zondvloed.

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;(Stat.vert.). 2 Pet 2:5 NBG :wereld van de voortijd

De apostel Petrus noemt de tijd van voor de zondvloed de “ oude wereld”. Inderdaad het is goed te begrijpen dat deze tijd niet meer te vergelijken is, met onze tijd. God stelde een einde aan een bepaalde tijd waarin de mens en de schepping ontwikkelde zonder rekening te houden met de Schepper.

In deze oude tijd leefde Adam 930 jaar! Velen die zeggen te geloven, geloven deze ware dingen niet. Er ontstonden door occulte praktijken reuzen, duivelskinderen. De schepping dreigde helemaal te ontsporen.

De goddeloosheid van vandaag wijst erop dat wij opnieuw naar een einde gaan van ons hedendaags tijdperk

De tijd na de zondvloed.

7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. 2 Petr 3

Deze tijd spreekt over de tijd na de zondvloed, waarin wij nu leven. Deze tijd is onderverdeeld.

Deze tijd lijkt wel een soort nieuwe wereld. Het is dus niet de mens die de tijden bepaald, wel God, door Zijn ingrijpen. Ons tijdperk zal eindigen, niet met een zondvloed, maar ‘ter vure bewaard”. De opwarming van de aarde is een zuiver aankondigend teken! De reden daartoe is opnieuw de goddeloosheid en de wetteloosheid. Goddeloosheid is leven zonder rekening te houden met de Bijbel, en de Bijbel alleen! Vandaag zien we overduidelijk dat de mens zich van Gods geboden niets meer aantrekt of respecteert.

Onze wereld vandaag weerspiegelt ongetwijfeld deze beschrijving en stevent af op een einde van ons bestaand tijdperk. Jezus sprak over de tijd van Zijn terugkomst. Deze tijd beschrijft Hij als:

Mt 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

De tijd van Jezus

19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.Mt.28

(Duitse vert. : bis zur Vollendung des Zeitalters.

Zo kunnen wij lezen dat het hier onze opdracht gaat tot het einde van dit “tijdperk” en niet van de wereld! Het Oude testament diende als voorbereiding op het verlossingswerk van Christus. Het evangelie is de uitwerking en het volbrengen van dit verlossingswerk.

1 Nadat God eertijds( vroegere tijden) vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, Hebr.1

Alles wat Jezus sprak waren woorden van een genadige God. Dus dit waren geen woorden van filosofen, of verdichtsels, al komen die verleidelijk over.

De tijd van de genade en de Gemeente na Pinksteren.

clip_image005

 

Het boek handelingen der apostelen is de verkondiging van het verlossingswerk van Christus. Het volk van God verwierp dit evangelie en het werd verkondigd aan de ganse heidense wereld. Zo zagen wij de genezingswonderen en de tekenen gebeuren die bevestigden dat Christus Zijn gemeente bouwde door werking van de Geest en door de apostelen. Wij kunnen het de apostolische tijd noemen. Jezus was de overspelige vrouw genadig, en wil iedereen genadig zijn die in Hem gaat geloven!

 

 

clip_image007De apostelen waren er om het fundament van de gemeente te leggen, deze tijd was beperkt en eindigde met het sterven van de apostelen. De gemeenten werden geleid door oudsten, en er was geen overkoepelend gezag, als kardinalen, pausen, managers, organisaties of allianties! Een gans huis bestaat niet uit een fundament alleen!

19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efeze 2

De apostolische brieven, waren er om het verlossingswerk te verklaren!

Wij kunnen nu begrijpen dat de tijd van de apostelen al lang voorbij is. Wanneer men geen acht slaat op de tijdperken, bestaat er het gevaar te komen tot een ernstige dwaling of verwarring, dat er vandaag nog apostelen zouden zijn! Dezelfde apostolische tekenen en wonderen ten aanzien van de ongelovigen zouden dan ook vandaag nog moeten geschieden.

De tijd van de oudtestamentische priesters en de latere vernietiging van de tempel, en alle tempelwetten, was dan voorbij!

1Pe 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Deze woorden schrijft Petrus tot alle gelovigen van zijn tijd!

Ieder mens welke tot Bijbels geloof is gekomen zoals Jezus het heeft geleerd, is een priester door wedergeboorte, en niet door een Babelse inwijding. Het geslacht speelt geen enkele rol, ook de vrouw welke Jezus heeft leren kennen, is zijn eigendom geworden en dus ook priester!

Petrus maakte nog het onderscheid duidelijker toen hij het volgende schreef:

1Pe 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Dit nieuw priesterschap had Petrus heel goed begrepen! Het einde van het slachten van dieren in de tempel was gekomen. Jezus was het laatste offer, het Lam van God zelf stierf voor ons, en wie het gelooft werd behouden.

Het waren nieuwe priesters welke “ geestelijke” offers zouden brengen.

Petrus wilde geen kathedralen of tempels, maar levende stenen, echte Bijbelgetrouwe gelovigen van het nieuwe verbond.

Hun geestelijke offers zijn: het gebed, het delen met anderen, het helpen van broeders en zusters, het evangelie verkondigen. Dit zijn offers die God welgevallig zijn. (Hebr. 13).

De tijd van Jezus duizendjarig vrederijk op aarde.

The Millenium

clip_image009

 

Die tijd moet nog komen schrijft de profeet Jesaja. Opnieuw komt er nog een veranderde wereld, waarbij de planeet aarde een herschepping heeft gekregen. Het bijzondere aan deze tijd zal een diepgaande “vrede” zijn en de “gerechtigheid” op de ganse aarde!

Deze tijd zal compleet tegengesteld zijn aan onze tijd.

6 Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden.

7 De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten.

8 Babies zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen.

9 Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE. Jesaja 11 (het boek vert.)

Aan de hand van deze tijdsbeschrijving kunnen wij daar momenteel slechts eens van dromen. Doch wij hebben goede hoop, want deze tijd begint bij de wederkomst van Jezus op de tempelberg om Zijn volk van de totale ondergang te redden.

Deze tijd van vrede zal doorgedrongen zijn in de natuur, tussen de dieren, tussen de mensen, omdat ze zullen luisteren naar God en Zijn kennis zullen aanvaarden.

Zo ver is deze tijd niet van ons af.

Wie de profeten leest, zal weten dat de laatste jaarweek ( 7 jaren) voor de Joden voor de deur staat, waarbij de grote valse wereldleider, onze wereld in een laatste wereldoorlog zal storten.

Deze wereldleider, een valse christus, zal zich laten opmerken door een valse vrede te brengen in het M.O. En het volk van God, Israël, laat zich bedriegen, zoals voorspeld!

Zo leren wij dat Gods woord recht moet worden gesneden, en dat we de tijdperken goed moeten kunnen onderscheiden.

De Bijbel kent zijn regels, en dient op de correcte wijze te worden gebruikt.

Men dient niet eerst de betrouwbaarheid van de Bijbel te controleren, maar op de juiste wijze gebruiken. De Bijbel is de enige waarheid en weg tot eeuwig leven.

Geloven of niet:

clip_image011

Iemand kocht in de streken van New York een nieuwe barometer. De Barometer werd op een goed zichtbare plaats gehangen. Iedere dag keek de man bijzonder naar deze meter en zeker in het begin.

De Barometer stond al een paar dagen op “zware storm”.

De man dacht deze meter werkt wellicht niet goed en hij twijfelde! S’anderendaags reed hij naar de winkel waar hij dit instrument kocht om te klagen. Plots kwam een orkaan aanzetten, en toen hij in zijn dorp kwam, zag hij dat zijn huis weg was en ook zijn barometer! Je gelooft je barometer of niet!

De Bijbel is een goede GPS met garantie door God op weg naar de hemel!

Velen hebben thuis ook wel een Bijbel liggen of lezen daarin, maar geloven hem niet en twijfelen! Jammer!

clip_image013Amen!

Br. Vg. Ronny Gaytant

DRINGEND KIEZEN : HEMEL OF HEL

hemel of hel

JEZUS REDT

Windkracht 11  BIBLESPACE

DE WONDERBARE VISVANGST

clip_image001

clip_image003

LUCAS 5 : 1 – 11

1 En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth.

2 En Hij zag twee schepen aan den oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan, en spoelden de netten.3 En Hij ging in een van die schepen, hetwelk van Simon was, en bad hem, dat hij een weinig van het land afstak; en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip.4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen.

5 En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.

6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde.

7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken.

8 En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.

9 Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;10 En desgelijks ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.

11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.

Jesaja 6 : 1-8

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. 4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook.

5 Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien.

6 Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 7 hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. 8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.

Vissen is iets dat de mensen al eeuwen kennen, ook vandaag zien wij dat het vissen voor de ene een beroep en voor de andere een sport is geworden. Ten tijde van Jezus was dit meestal een broodwinning.

Geduld.

Wanneer men spreekt over vissen vangen, zijn er al veel die denken aan geduld, geduld een vrucht van de Geest. De ene heeft veel geduld, en de andere heeft omzeggens geen geduld.

Jakobus 5:7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.

Jakobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Wij leven vandaag in een tijd waarin christenen geduld moeten oefenen. God heeft geduld met de mensheid, en daarom moeten ook wij geduldigheid leren. Doch Gods geduld raakt op, Hij ziet wat gebeurt op deze aardbol! Wanneer wij evangeliseren, of vissen moeten wij geduld hebben, maar mogen niet onverschillig worden of de moed opgeven. Bijbelgetrouwe christenen hebben geduld door de hoop op de wederkomst van Christus.

Blijheid of teleurstelling.

Zo is ook bij het vissen twee zaken die naar voor komen, namelijk vinden wij daar voor de mens de ene maal een teleurstelling of de andere maal een grote blijdschap na een grote vangst. Wij kunnen zeggen dat het in een christenleven precies hetzelfde is, wij vinden daar een afwisseling van teleurstelling en geestelijke blijdschap. Wij vragen ons soms af waarom wij de ene tijd zoveel zegen ontvangen en in een andere tijd zoveel beproevingen moeten verwerken. Toch weten wij dat alles medewerkt ten goede voor hen die God liefhebben.

Petrus had de ganse nacht gevist en niets gevangen! Dat betekende voor hem geen inkomsten! Hard werken voor niets! Hij was toch wel een beroepsvisser en had veel kennis over het vissen, hij had alles wat hij nodig had, en toch….

Spr.10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Deze spreuk illustreert de afhankelijkheid van de mens van zijn Schepper. Hij schiep de vis, maar ook de mens. Jezus wil in alles de Heer zijn van ons en ieders leven.

vers 4

Hier zien wij dat Jezus het geloof beproeft van een man, namelijk Petrus heeft Hij op het oog, en Hij beproeft hem voor de ogen van vele mensen! Petrus had de hele nacht gevist, tevergeefs en waarschijnlijk sterk teleurgesteld door de slechte vangst, heel moe en had slaap nodig, wat ook heel menselijk is. Wij zouden kunnen denken aan alle gemeenteleden die hebben medegewerkt op gelijk welke wijze door de verspreiding van de traktaten, mensen aanspreken…organiseren….

Vele malen wordt gezegd : TEVERGEEFS , men zou het moe geraken in onze dagen wanneer er nooit eens een positieve reactie komt. Ook Jezus bedelde nooit met Zijn evangelie! Jezus gebruikte nooit marketingpraktijken als vandaag!

Wij zouden durven denken aan PSALM 127 waar staat :

“Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders daaraan

 

WIJ KREGEN EEN OPDRACHT ALS PETRUS!

Marcus 16 : 15,19,20.

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Ieder van ons heeft deze opdracht van de Heer ontvangen, en de Heer werkt mede om het woord te bevestigen! Vissen is onze opdracht en de roeping van ieder christen.

“GA NAAR DIEP WATER EN ZET UW NETTEN TERUG UIT “

clip_image005Petrus had de prediking van Jezus gehoord, en dat gaf hem nieuwe moed, nieuwe hoop , een nieuwe blik! Jezus had het hart van Petrus bereikt, zodat Petrus wilde weten of Jezus de waarheid sprak , of dat nu echt iemand was van God gezonden. Hij wilde echt weten of Jezus sprak in Gods naam. Was het woord van God waar? Petrus vertrouwde Hem en keek uit….

Petrus kreeg ook onmiddellijk de gelegenheid om dat onder ogen te zien en te ervaren .

Petrus zette een stap in geloof door te DOEN wat Jezus vroeg.

Het doen wat Jezus vraagt, dat is het wat wij de mensen moeten leren, slechts zo zullen ze de waarheid kunnen ervaren, Jezus heel persoonlijk kunnen ervaren in hun leven, eb blij door het leven gaan.

Normaal ging men s nachts vissen, en Jezus vroeg het hier op klaarlichte dag te gaan! Compleet tegengesteld aan de visserswetenschap van Petrus. Daarom is het brengen van het evangelie, geen product dat verkocht moet worden met  TV reclame of propaganda filmpjes. Wij moeten onze kennis afstemmen op de woorden van God.

Moeten wij nu mensen vangen?

Met vangen werd bedoeld in het Grieks: het leven vangen, hun leven weer zin geven, de mens opnieuw levendiger brengen en laten opleven! Waarom lopen de grote kerken of grote gemeenten soms bijna leeg? Omdat ze niet het echte voedsel geven, maar nepvoeding, als verdichtsels, filosofie ipv van het levende woord! Iemand die doet wat Jezus predikte, die is aan het bouwen zoals er staat in

LUCAS 6:46-49

Wat helpt het als iemand zegt ik ben Christen, en doet niet wat Christus vraagt. Wie doet wat Jezus vraagt die bouwt op Jezus, het fundament. Hij bouwt op de rots! Hij zal stand houden. Wie niet wil doen wat Jezus vandaag in al Zijn gemeenten predikt, die is aan het bouwen op zand. Of bouwt een geloof op naar zijn eigen wil. Deze zal beetje bij beetje afvallen, het water zal beetje bij beetje het zand van onder zijn huis weghalen. Dit is iets wat niet zo direct gezien wordt, het gebeurt in het hart van deze mens, maar op een dag van beproeving valt dit huis in elkaar ! Hij gelooft niet verder in de opname bij voorbeeld.

Dit is wat voor de deur staat: de grote afval!

Wij mogen niet opschrikken als wij horen dat 80 % van de grote evangelisten of vissers afvallen in deze wereld! Bid voor hen!

VERS 6 DE ZEGEN KWAM VOOR PETRUS

Petrus ontving een zegen dat hij nooit had durven dromen, bijna zinken door overvloed ! Hij moest zijn collega’s laten delen in deze zegen, zijn medemensen waren geen concurrenten Wie echt met Jezus wandelt mag grote zegen verwachten in zijn leven, God zal hem gebruiken, en er is geen grotere eretitel in deze wereld dan een “slaaf van Christus “ te mogen zijn.

Zo een grote visvangst : de wereld vandaag zou zeggen , wat een winststijging kent dit visbedrijf !, maar jammer ze begrijpen niet wat God wil ! De concurrentie-gedachte brengt slechts een opgejaagd leven, en geen rustig hart! Het is typisch voor de goddeloze!

PETRUS HAD BEGREPEN, PETRUS KNIELDE .

De ogen van Petrus zijn open gegaan, hij zag de goddelijke macht van Jezus. Petrus had begrepen dat alle macht in Zijn handen lag ! En pas na zijn belijdenis kreeg hij een rustig geweten !

8 Toen Simon Petrus dit zag, viel hij voor Jezus voeten neer en zeide: Ga weg van mij, Heer; want ik ben een zondig man.

Na het horen van Gods Woord, na het ervaren van Gods woorden door Jezus in zijn persoonlijk leven, in zijn job, besefte Petrus dat hij een zondig mens was. Petrus kwam diep tot besef van de goddelijkheid van Jezus, en dat hij niet verder zonder Jezus gelukkig kon leven! Hij had begrepen dat zijn leven afhankelijk was van Jezus!

Wat is een zondaar ?

Iemand die leeft en werkt zonder rekening te houden met de Bijbel, Gods Woord. Iemand die de zin van het leven niet heeft begrepen. Petrus begreep dat het doel van zijn leven, niet in overeenstemming was met het doel dat God heeft met de mens! Alles wat Petrus had gedaan, was tot eigen voordeel, en eigen eer in zijn leven, dit zijn de dode werken waarvan God spreekt. Allemaal werken die geen waarde meer zullen hebben in het hiernamaals!

Jesaja was zich ook bewust van zijn zondigheid. Hij werd gezuiverd door een kool van het altaar, door het vuur van het offer. Wij zijn aangeraakt door het vuur en het bloed van het offer van Christus.

Zo zijn wij als Jesaja gezonden om te spreken.

Mattheüs 4:19 En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

Alles wat wij doen uit liefde tot Jezus , dat zijn levende werken.

Onze zegen zal groot zijn, groter dan dat wij hadden te durven dromen !

Laten wij ijverige vissers van mensen zijn, wat het ons ook mag kosten!

Vg.R.GAYTANT

clip_image007

HET GEZAG VAN DE BIJBEL IS GODDELIJK!

HET GEZAG VAN DE BIJBEL IS GODDELIJK!

 

clip_image002

Een ander gebruikt woord voor de Bijbel is “Het woord van God”, en dat is het inderdaad. Het is het meest bekende boek op de ganse aarde, en het is niet te vernietigen, je kunt het niet van deze aardbol laten verdwijnen, alle andere boeken wel, want Jezus sprak:

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

De woorden in de Bijbel zijn onvergankelijk en van hemelse kwaliteit, alle boeken staan in harmonie met elkaar. Voor alle duidelijkheid liet God het zelf opschrijven:

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

De eerste christenen gebruikten de Bijbel voor hun onderwijs, het geeft levenswijsheid, men gebruikt het nog steeds om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. Ze waren Bijbelgetrouw en hielden zich slechts aan het gezag zoals beschreven in het Woord.

Het gezag van de Bijbel verdedigt zichzelf, een christen heeft het aangenomen, een ongelovige gehoorzaamt de Bijbel en Gods geboden niet.

clip_image004Mensen hoeven het gezag van de Bijbel niet zelf te willen verdedigen of bewijzen, nen,  het is alsof  wij zelf een leeuw in een kooi willen gaan verdedigen, en dat moeten we niet doen, we moeten enkel de kooi open zetten! (Spurgeon). Wij moeten enkel de Bijbel uitleggen, de blijde boodschap doorgeven, dit is als het openen van de kooi, de Bijbel verdedigt zich spontaan, zegen voor wie het wil aannemen en vloek voor wie Gods woorden verwerpt!

De eerste christenen konden goed onderscheid maken tussen valse leer en de echte leer, daarom vervolgden ontrouwe christenen bij voorbeeld de kinderdopers, want het is en was niet christelijk, niet Bijbels!

Vandaag oogst onze maatschappij, ondanks de welvaart, vruchten die aan het onbegrijpelijke grenzen, de media berichten dagelijks over allerlei onheil. Niet voor niets profeteerde God, dat we vandaag in “gevaarlijke” tijden leven, tijden van smart en veel verdriet. (2 Tim.3) Ongelovigen verwonderen zich, Bijbelgetrouwe christenen niet, zij geloven wat God zegt! Schijnchristenen aanvaarden het gezag van een kerkleider, die zich als God op aarde toont, net als de Romeinse keizers!

1 Joh.2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Bijbel lezen zonder de boodschap te begrijpen is niets nieuws onder de zon!

Om de Bijbel te kunnen begrijpen is er als ’t ware een heelkundige ingreep van God nodig. Het menselijk hart (denken) dient eerst te veranderen. Wie de Bijbel gelooft ontvangt Gods zegen!

De ganse Bijbel moet men eerst aannemen en geloven zoals het bestaat, dan pas zal een mens veranderen en met zekerheid gaan geloven. In de tijd van Jezus waren er ook mensen die in de Bijbel geloofden, maar er waren er die niet alles geloofden wat er stond geschreven! Ook vandaag zijn er mensen die niet alles geloven wat in de Bijbel staat, en ze blijven onbehouden. Ze geloven niet dat Jezus macht heeft over de natuur, Hij stilde de storm, liep over het water enz.

Lukas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

Hier waren dit de Emmaüsgangers, welke naar huis terugkeerden, na de terechtstelling van Jezus op Golgotha. Toen legde Jezus alles uit, toch was dit niet nog niet voldoende.

27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.Luk.24

Jezus gaf deze mensen een persoonlijke Bijbelstudie, ze geloofden, dat dachten ze, maar ze waren teleurgesteld over wat was gebeurd. Ze hadden hun hoop op Jezus gesteld voor de verlossing van Israël. Hun teleurstelling kwam in feite omdat ze moeite hadden om alles in de profeten te geloven. Jezus troostte deze mensen niet alleen, Hij openbaarde zich aan hen uit liefde. Dit doet Hij nog in het hart van mensen die hun hoop op Hem willen stellen.

Zo zijn er vandaag christenen die ook moeite hebben met de belofte van de “opname” of de ontsnapping aan de Dag des oordeels welke over de ganse wereld komt. Integendeel zullen er afvallige “christenen” de spot drijven met de wederkomst van Christus! Ze willen niet alles geloven!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?2 Petr.3

EEN GEESTELIJKE OPERATIE

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Wij mogen hier niet te vlug over heen lezen, omdat geloof nodig is, om te kunnen begrijpen, wat Jezus uitlegt. Jezus kent het denken van de mensen door en door. Hij weet of het hart bestaat uit de goede aarde, waar het zaad kan invallen en groeien. Deze mensen keerden terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap! Na deze operatie, waren deze mensen overgelukkig! Gelukkiger dan de rijkste mens op aarde!

Wij lezen over een ander geval waarbij dezelfde operatie gebeurde.

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Ook hier lezen wij over een vrouw, die Godsdienstig was, al vlug denkt men, dat deze vrouw een gelovige was. Ook hier zien wij dat de apostel Paulus sprak over het evangelie, en dat God het verstand opende!

Zo is dit een feit bij ieder mens die wil geloven in Jezus’ woorden die worden uitgelegd. Geloven betekent ,de wil tot een gehoorzamen aan het gezag van de Bijbel.

28 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God,

doet mijn duisternis opklaren. Psalm 18

De psalmist heeft ervaren wat het betekent, om de Bijbel te begrijpen. Duisternis is onwetendheid en onbegrip. Vandaag kunnen de mensen veel kennis krijgen. Doch het bijzonderste krijgt vandaag geen aandacht meer, het bijzonderste is nog steeds dat wat God leert. Men heeft bijna God vergeten, maar ook God weet wie Hem vergeet en de gevolgen zullen niet uitblijven. Israël is ons een voorbeeld.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie zijn leven aan God wil onderwerpen, dan is de Bijbel het enige gezag dat hij aanneemt. Petrus, Joods, was niet de eerste paus, want hij respecteerde en geloofde Gods woord, de Bijbel!

Kerkelijke wetten die niet Bijbelgetrouw zijn, zijn ongeloofwaardig en waardeloos.

Markus 7:13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Ook de farizeeën, ondermijnden het gezag van de Bijbel, Gods woord, door hun eigen kerkelijke wetten en tradities te handhaven. Ze stonden op hun eigen eer en gezag, en ieder moest buigen!

Wij kunnen besluiten: Geloven of niet, er komt een tijd dat ieder mens zal buigen en knielen voor het gezag van de Bijbel!

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Fil.2

clip_image006

BIDDEN IS STRIJDEN BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN

BIDDEN IS STRIJDEN,

BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN!

clip_image002

 

Voor de naam “christenen” was gekend, werden deze mensen ander betiteld. Het waren “zij die de Here aanroepen”.Dit wees erop dat men deze mensen hoorde bidden in de tempel en elders. Zij baden en noemden God, hun Vader, Abba. De Hebreeuwse stam voor het woord aanroepen betekent : “iemand lastig vallen”.

Dit geeft ons een betere weergave van wat het bidden kan inhouden.

Wij weten dat de ene mens vlugger iemand zal lastig vallen voor zijn probleem dan anderen. Er zijn mensen die niemand willen lastig vallen, ze proberen het altijd zelf op te lossen. Als men iemand lastig valt, is het iemand die je vertrouwt dat hij u kan helpen. Zo was het voor de eerste christenen heel normaal, dat ze met al hun problemen nu bij God terecht konden, en Hem zelfs Abba, Vader mochten noemen. Zo was dan ook hun gebedsleven een weerspiegeling van hun geloofsleven. De eerste christenen in Jeruzalem werden reeds verdrukt, hun aanroepen werd hun overleven!

Deze morgen nemen wij een voorbeeld uit het O.T.waarbij wij kunnen zien en leren hoe Mozes een ernstig probleem door gebedsstrijd overwint.

Wij lezen Exodus 17 : 8-16.

8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim.

9 En Mozes zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand.

10 Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aaron en Chur hadden de heuveltop bestegen.

11 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.

12 Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aaron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang.

13 Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards.

14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. {}

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. {}

Het probleem: Aanval door de Amalekieten.

Dit volk was verwant aan Edom en Israël (evenals de Edomieten waren zij afstammelingen van Esau). Ze waren nomaden en vielen Israël aan ten tijde van de uittocht in de Sinaï-woestijn en verder naar het noorden. Tijdens de periode van de Richteren trokken ze vaak Israël binnen om te plunderen. Vele eeuwen lang waren het bittere vijanden van Israël.

clip_image004Het volk van God had een probleem, namelijk er kwam een vijand opdagen, om hen de weg te versperren. Ze kwamen pas uit Egypte. Egypte is een beeld van de wereld in de bijbel.

Ook wanneer wij de wereld hebben verlaten om Jezus te volgen is er zich een strijd gaan ontwikkelen om (het beloofde land) de hemel binnen te gaan. Hoewel wij de hemel nog niet zien, kennen wij al de geestelijke hemelvreugde in ons leven.

Het Amelek-beeld, kan om het even wat zijn wat een Christen op zijn weg krijgt, doch met de bedoeling dat die christen de weg zou verlaten.

Het beeld van Amelek kan vandaag voor de christenen de “dwalingen en valse leringen” zijn, die weleens zouden kunnen worden opgedrongen vanuit een wereldkerk. Uiteindelijk de vijand van allen die door God worden geleid!

Amelekieten, nakomelingen van Esau, met nog steeds hun wrok tegenover Israel.(Jacob). Het was de onverschillige Esau die zo weinig gaf om de beloften van God, Gods woord. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep! De nakomelingen waren en zijn mensen die het Woord van God hebben gekend en gehoord, maar voorrang gaven aan het wereldse leven, en zichzelf. Zelfs soep was voor Esau belangrijker dan de bijbel!

Amelekieten van toen, zijn de antichristen van nu!

2 Johannes 1:7 Want er zijn veel dwaalleraren in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in vlees komt. Dat is de dwaalleraar en de Antichrist.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist.

Dat Jezus in het vlees gekomen is, betekent niet dat Hij hier heeft geleefd, maar dat Hij Zijn Geest in de mensen (vlees) laat wonen, de wedergeboren christenen.

De H.Geest is de vervanger van God op aarde, en woont slechts in de aangenomen kinderen Gods!

Die dit niet geloofd is een antichrist!

Amelekieten, cfr. Deut.25:17

17 Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart;

18 hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde.

Wij zien de Amalekieten, als een goddeloos nomadenvolk, strijdend tegen het volk van God. Ze zijn het eerste volk dat Gods volk aanvalt.

Ze vielen de achterhoede van Gods volk aan in de woestijn, dat uitgeput was van gaan, en welke de stap van de marcherende mannen niet meer konden volgen.

Ze doden zwangeren, oude mensen, vermoeide kinderen en de zieken! Ze lijken heel goed op de terroristen van vandaag, die zovele onschuldigen de dood injagen in Israël en de vrienden van Israël.

Dit is ook een beeld van zwakke christenen, die van verre volgen, zij zijn ook de eerste slachtoffers van de antichristelijke aanvallen op de christenen vandaag. Ze nemen de bijbel niet ernstig. Misbruiken de genade.

De toekomst van Amelek:

Num.24

20 Toen hij Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Eerste der volken is Amalek, maar zijn einde zal ondergang zijn.

STV

20 Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve!

Toen ze achtervolgd werden door het leger van de Farao, greep God zelf in, en dienden ze geen slag te geven. Nu echter, na hun morren en klagen in de woestijn, hebben ze opnieuw een ernstig probleem, opnieuw komt hun nieuw leven in gevaar.

Les: Wij moeten waakzaam zijn over onze houding tegenover God. Houden wij genoeg rekening met wat God wil. Wij kunnen ons in nesten werken, en dan de schuld aan God proberen te geven. Het gekende: “ God waarom laat Gij dit toe?”

Mozes vertrouwt op God !

Ik ga naar de heuveltop met Gods staf in mijn hand! Mozes had al wat ervaring met God opgedaan, en trekt ten strijde. Mozes had in zijn hand een staf, wij hebben vandaag Gods Woord in onze handen! Gods beloften! Wij moeten Gods woord hoog in de lucht houden, in ere houden. De bijbel is het gezag van God! Zolang wij Gods beloften vertrouwen, zijn wij aan de winnende hand. Mozes opnieuw ten einde raad, heft de handen op tot God, hulpvragende en biddende handen.

Jozua vecht beneden, en Mozes boven! Mozes zag van boven wat er gebeurde.

En zo is het vandaag nog steeds. Wij vechten beneden en Jezus boven!

Romeinen 8:34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Wat boven gebeurt is heel belangrijk. Let op Mozes: Wanneer hij zijn hand ophief, waren Israël in overwinning, zijn hand beneden, waren de Amalekieten aan het winnen.

Telkens de kracht in de armen verzwakte bij Mozes, was de vijand opnieuw aan het winnen. Zijn opgeheven handen, zijn een houding welke van “opzien naar God” verbeelden.

De geestelijke strijd en houding zijn bepalend voor de overwinning. Ook mogen wij het uithoudingsvermogen van Mozes niet uit het oog verliezen. Mozes was al 81 jaar.

Wat op het veld gebeurde was ondergeschikt, aan het bidden van Mozes.

Dat werd opgemerkt, en men ondersteunde de armen van Mozes en de overwinning kwam. De hulp die Mozes kreeg bracht de oplossing.

Wij zien als christenen niet altijd voor ogen, wat er bezig is. Wij bidden voor iets, een probleem, doch worden moe als de armen van Mozes.

Zwakte in het gebed, kan pijn doen, verliezen lijden, teleurstelling geven, kan leiden tot opgave, depressie, niet meer zien naar de overwinning… enz. Christenen welke bijna niet meer volharden

Hand.2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden., verzwakken en lopen aan de staart van de uittocht, de gevaarszone, want daar kwam Amalek.

VOLHARDEN !

Ook Jezus gaf een gelijkenis: Lukas 18

1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

2 En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde.

3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij.

4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens,

5 (18-#4B) toch zal ik, (18-#5A) omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.

6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.

7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wij zagen dat de Farao hen had willen tegenhouden. Dit is een sterke macht, welke mensen ervan wil afhouden zich te bekeren, de wereldliefde te verlaten. Amalek is een macht die Gods volk wilde verstoren en ontmoedigen in de wandel met hun God in de woestijn.

Alles wat ons wil tegenhouden om Jezus te volgen behoort tot Amalek, de duisternis.

Vers 14-15 De gedachtenis.

God zelf laat dit acteren in een boek. Mozes kon schrijven. Doch het moest dienen omwille van Jozua, opdat hij dit gebeuren nooit meer zou vergeten, hoe God hem de overwinning gaf. Ik lees in de bijbel regelmatig, dat God de mens iets geeft opdat hij niet zou vergeten,

Maar gedenken.Ook Jezus stelde het avondmaal in ter nagedachtenis aan Hem.

De Here zegen u, die het hebt gelezen!

WAAROM NOG BIDDEN?

WAAROM NOG BIDDEN?

 

 

clip_image002

Deze vraag is een ernstige vraag welke niet uit de lucht is gegrepen. Deze vraag stelt men, ook soms onder “christenen”.Het lijkt wel voor de ene onmogelijk, de andere denkt: God weet toch alles,

Zijn plan is er, wie brengt God op andere gedachten? Wie in de bijbel leest, ziet er vele gelovige mensen bidden, ze spreken tot God, zelfs Jezus bad, en Zijn discipelen merkten dit goed op. Het leek wel nodig.

Wat is de bedoeling van het gebed? In de Bijbel gaan we even zien, waarvoor vroeger werd gebeden en wat de gevolgen daarvan waren.

Gen.24 : 7-28 Bidden om Gods leiding in ons leven.

Met wie zal ik huwen?

clip_image004

De knecht van Abraham, was gelovig en bad opdat God hem zou leiden, om een goede keuze te kunnen maken die zeker naar de wil van God was. Een bruid voor de zoon van Abraham, Isaac!

Wanneer wij dit verhaal onder ogen brengen in ons hedendaagse leven, dan lijkt zoiets voor velen niet meer realistisch.

Wat merken wij op?

– Deze knecht was een man van gebed.

– Hij wilde niet zijn “eigen gedacht” doen in de keuze. = Het gebedsmotief. Geen vooroordeel!

– Abraham liet het aan zijn knecht over in groot vertrouwen op God

– Isaac zelf gaat niet mee! Vandaag kunnen mensen dit zich niet meer voorstellen!

Wanneer wij een keuze dienen te maken in ons leven, dan moet dit een punt worden van gebed. Wij willen altijd het goede en het beste, doch wij doen dan liefst ons eigen gedacht.

Hoeveel keuzen hebben wij al niet gemaakt in ons leven die verkeerd waren, of die achteraf gezien verkeerd waren of schadelijk waren.

De manier waarop deze man wilde weten of het werkelijk Gods wil was klinkt heel eenvoudig, maar

Het maakte de knecht los van zijn eigen denken.

Vers 14 was geen teken, maar een aanwijzing over het karakter van het aangesproken meisje.

God was werkzaam zowel in de knecht als in het meisje.

Het meisje was nog maagd!

Deze knecht was gewoon te bidden, en had ervaring in het vinden van Gods wil en leiding.

Vers 14 kwam op in de gedachten van de knecht.

Wanneer wij kijken naar onze maatschappij, en letten op de huwelijken, dan zien wij een tegenbeeld, de mens is ver afgeweken om gelukkig te leven in een huwelijksverbond.

Het huwelijk is een instelling van God, men verwerpt het, en de gevolgen blijven niet uit, verborgen tranen…tranen..

Meisjes die nog maagd zijn, en gedienstig, moeilijk te vinden, maar kostbaar!

Wij moeten weten dat de wetteloze zich wil openbaren, en dan zal het nog erger zijn, alles wat met de God van Israël te maken heeft moet verdwijnen, tenzij de komende wereldstaatskerk.

Alle christelijke instellingen zullen via de overheid afgebroken worden. Alles wat tot zegen was verandert vandaag in een vloek! Verandering door politiek of door gebed?

Alle door God ingestelde regels rond het huwelijk worden met de voeten getreden, gemeente die de tuchtregels rond het huwelijk nog toepassen worden schaarser.

Bidden voor de christelijke gezinnen is vandaag meer dan nodig. God haat de echtscheiding.

Jozua 10:12-14 Gebed om overwinning.

clip_image006

In een strijd tegen de Amorieten, bad Jozua vurig tot de Here, en ten aanhoren van het ganse volk om te overwinnen.

Hij bad dat de dag lang genoeg zou duren tot de vijand volledig werd overwonnen.

12 Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! {}

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

14 Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zo iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israel.

Het gebed van Jozua werd hier getoond als een machtig wapen. Bijzonder verhoort God het gebed van Jozua voor de ogen van al het volk. De zon en maan stil laten staan, omwille dat God de overwinning wilde geven aan Zijn volk.

God kan onze gebeden nog steeds verhoren, en ons een overwinning geven in alles wat ons kwaad wil doen. God streed met hagelstenen (vers 11). Dit is de manier waarop God ten strijde trekt. Ook de toekomst zal dit tonen, wanneer God zal strijden voor Israël, ook al zal de hele wereld Israël willen bestrijden.

Het gebed van een christen kan gevaarlijk zijn voor de ongelovigen.

Gebed van berouw. Psalm 51 Koning David

Bidden met berouw is ook een bidden. Dit soort gebed leert ons ootmoedig te zijn. Het leert ons kijken naar onszelf, in plaats van naar een ander.

“Ik heb gezondigd” niemand haalt het graag over de lippen, en toch was dit ons eerste gebed, dat God van ons heeft verhoort.

David zag onze zondige toestand in, waarin wij al geboren zijn.

Dit is precies wat soms zo moeilijk is om mensen daarvan te overtuigen. (v5)

Neem al mijn zonden weg ( v9).

David diende niet meer te worden overtuigd nu dat hij zondig was, zijn hart is een open boek voor God geworden. Voor God kunnen wij niets verbergen, zo kunnen wij bidden in openheid tot de God.

Vers 10

David bidt tot God opdat Hij hem zuiver gedachteleven wil geven, en een vaste geest.

Wanneer wij dit lezen dan begrijpen dat David niet meer wil zondigen, doch het vlees is zwak, maar de geest is sterk.

1 Johannes 3:6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

Zondigen wij niet meer?

Des te meer een reden om te bidden. Doch wij mogen niet in een kramp leven, want als wij blijven zondigen, kunnen wij depressief gaan worden. Dat wil God niet.

Wij bidden om vergeving. Doch wij moeten weten dat wij een nieuwe schepping zijn, en die schepping zondigt niet meer! Deze schepping leeft in ons door de H.Geest. Onze geest is zwak en behoort tot ons oude leven. Deze oude schepping heeft in ons nog een drang naar zonde.

Zo is het wanneer er strijd is in het leven van een christen, in zijn gedachten, dan zit het goed met hem.

Dit is de goede strijd!

Jona 2 : Bidden over de gevolgen van de zonde.

clip_image008

Jona had een opdracht gekregen van God, om naar Nineve te gaan prediken. Jona ontvluchtte wat hij voor de Here moest doen.

Jona gaf geen gehoor aan Gods vragen. Hij kwam in de grote vis terecht, en was als een godverlatene.(v4)

Wanneer wij ons van de opdracht van de Here niets aantrekken en weigeren of wegvluchten door uitvluchten, dan kan men in een heel benarde positie terechtkomen.

Wij kunnen zondigen en vergeving vragen, maar de gevolgen zijn er. Deze gevolgen kunnen ons verdriet bezorgen en ons hart versmachten (v7)

Versmachten betekende hier : wegzinken in onmacht.

Ook hier is Jona een beeld van Israël, het is aan het wegzinken. Israël luistert nog steeds niet naar Koning Jezus. Slechts op het einde zal het zich bekeren als Jona.

Mattheüs 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.

Jona kon niet meer spreken, maar er staat hij dacht aan de Here. Dit denken aan de Here, was een gebed.

Wij zien dat, wanneer men ziek is en geen kracht meer is om te spreken, toch onze stille gedachten aanneemt als een gebed. Jona weende en dacht.

God kent onze gedachten.

Psalmen 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Psalmen 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

God luisterde naar zijn stil gebed, het kwam in de tempel. Nu komen onze gebeden voor Gods troon in de hemel. Waar wij bidden speelt geen rol.

God kan toch een einde stellen aan de gevolgen van de zonde, wanneer men bidt om vergeving, en God eer en aanbidding wil geven.

God neemt niet alle gevolgen van de zonde weg. Wie aan waaghalzerij doet en een been verliest, hij kan wel tot geloof komen, maar dan moet hij wachten voor herstel tot zijn verheerlijkt lichaam op de dag van de opstanding of opname.

Amen!

GEBEDSVERHORINGEN

clip_image001

 

clip_image003

 

Wij leven vandaag in een tijd van veel verborgen leed verdriet, en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken. Wat kan en moet en wil men doen? Dit is een vraag die leeft in de harten van mensen. Als deze dingen te erg gaan worden en een invloed krijgen op het lichaam en gezondheid, dan gaat men naar de arts. Inderdaad men kan machteloos worden en dan zoekt men zijn heil in mensen waarvan men verwacht toch enige hulp te kunnen verwachten, doch helaas!

Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. Er bestaat ook zoiets als “geestelijk voedsel” en honger daarnaar!

Dit geestelijk voedsel is onderwijs vanuit de Bijbel, Gods woord. Zo heeft God mensen aangewezen om dit te doen. Hier heerst een grote geestelijke hongersnood in ons welvarend landje.

Aan de hand van enkele Bijbelse voorbeelden gaan wij zien met welke persoonlijke problemen de mensen leefden. Toen hadden ze nog niet al die “hedendaagse deskundigen”, doch de mensen verlieten zich meer met een vertrouwen op hun Schepper.

Door dit vertrouwen bekwam men meer dan vandaag door de vele wetenschappelijke kunstgrepen.

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1: 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was. Dit was toen een ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met ditzelfde probleem. Men levert vele financiële inspanningen om dit probleem op te lossen.

Zoals wij lezen in vers acht weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit. Toen ze jaarlijks van haar woonplaats Ramataïm naar Silo ging met haar man om te offeren en te bidden en te eten en drinken kwam ze erbij om met haar pijnlijke nood naar God te gaan.

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar verdriet bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze bedacht daarbij om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, dat indien een zoon, deze de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd wonderlijk verhoord. Wat door geen tussenkomst van mensen mogelijk was, kwam toch. Ze werd zwanger en kreeg een kind. Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen.

Voor ons en u die dit leest is dit een open deur, want God is nog steeds Dezelfde.

Hij luistert naar mensen die met hun problemen in waar vertrouwen tot hem komen.

clip_image005Het kan wel een lastige beweging zijn om tot God te gaan, voor Hanna was het zes uur wandelen om op de plaats te komen. Voor vele mensen vandaag kost het moeite om te geloven wat God zegt!

Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het klein vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, zo moet de mens zich ook richten naar God!

Wanneer God kracht aan het gebed geeft, dan worden bergen van problemen verzet.

 

Besluit:

Ook al hebben wij een persoonlijk probleem, waarbij wij menselijk gesproken machteloos tegenover staan er toch één oplossing mogelijk is: Uw vader in de hemel!

Het gebed doorbreekt de grenzen van het verstand. Een traan over je wang in vertrouwen op God, is krachtiger dan de kracht van een atoombom! Verander van gedachten en ga naar Jezus! Doe als Hanna!

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN ELISA.

2 Koningen 6:8-23

Het probleem van de profeet Elisa was dat zijn leven in gevaar kwam. Er is niets dat kostbaarder is dan het leven van een mens. Ieder mens zal alles doen wat in zijn macht ligt om zijn eigen leven te redden.

De profeet is omsingeld door de legers van Aram in de stad Dothan. Een bijkomend probleem was dat zijn dienaar in een panische angst terecht komt en radeloos wordt.

Bijzonder is dat de profeet niet angstig is in zijn reactie bij het zien van de omsingeling

door het vijandig leger, doch de angst bij zijn dienaar wegneemt door gebed!

17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

Telkens wij in benarde situaties zijn, hebben wij de neiging weinig vertrouwen te hebben. Dit komt omdat wij gaan reageren vanuit een zeer menselijk (zielig) oogpunt.

De profeet reageert hier geestelijk.

Er zijn zoveel dingen die wij niet zien of kunnen waarnemen. De profeet had wel vertrouwen en zag het leger Gods dat hem zou verdedigen.

De knecht zag dit allemaal niet. Daarom bad Elisa opdat God de ogen voor de knecht ook zou openen.

Het is duidelijk dat wanneer wij alles menselijk gaan benaderen, wij begrenst zijn in ons vleselijk denken. Onze emoties nemen de overhand, en dat is negatief. Echter is er een overbrugging mogelijk door een gebed in vertrouwen.

De knecht ziet al Gods legers in het onzichtbare en komt tot algehele rust.

Het lijkt soms of ook wij omsingeld zijn door allerlei problemen zodat wij geen uitkomst meer zien. Alles draait tegen. Velen maken er dan ook een einde aan.

Zij die geloven in Jezus hebben een betere kans, zij kunnen zien op de Onzienbare.

Door Zijn striemen kan Hij ieder genezen van geestelijke blindheid in de allereerste plaats!

(Hebr11 24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten , zonder de toorn des konings te duchten . Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.)

De blindheid van de knecht is een beeld van geestelijke blindheid en ongeloof.

Door het gebed sloeg Elisa zijn vijanden met blindheid. Zo kunnen wij ervaren dat

Wedergeboren christenen machtig zijn, als ze maar bidden in vertrouwen en naar de wil van God.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

clip_image007Het probleem van de profeet Nehemia is een verborgen verdriet, omwille van de ballingschap van het volk. Nehemia werd koninklijke wijnschenker van koning Artachsasta in Susan. Jeruzalem was een puinhoop.

Ook wij kunnen verdriet hebben omwille van anderen die het niet goed stellen, chronische problemen hebben in hun leven enz.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet direct een gebedsverhoring krijgt. Het was zijn verlangen om Jeruzalem te mogen herbouwen. Daar heeft hij in zijn gebedstijd uitgebreid voor gebeden. Toen hij vier maanden later de kans kreeg om zijn plan uit te werken, schrok hij van die onverwachte kans! En deed gauw een “schietgebedje” !

Het “goede moment” moest komen. God weet best wanneer het voor ons goed zal zijn. Vele malen lopen wij eigenlijk God voor de voeten, door eigen ongeduld.

Geduld speelt ook grote rol bij het gebed. Wanneer wij vandaag zaaien, willen wij altijd dat alles ’s anderdaags al zou zijn opgeschoten.

Geduld is een vrucht van de H.Geest, ongeduld is zonde.

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

Veel tijd om te bidden was er nu niet meer, het “goede moment” was plots gekomen en de profeet begrijpt het. Wij moeten de goede momenten die God ons geeft kunnen onderscheiden. Wij bidden maar moeten ook waakzaam en oplettend zijn.

De gebedsverhoring kwam prompt :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

In de Bijbel vinden wij “een bidden zonder ophouden”.

16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

( 1 Thess.5:17)

¨ Nehemia had een sterk gebedsleven. Het “schietgebed” is iets dat zeer spontaan op de tong komt te liggen. Hij had een gezond gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd”

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer.

¨ God had het hart van de koning voorbereid.

¨ God had een omstandigheid gemaakt, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken.

BABEL OP KOMST!

clip_image001

 

 

clip_image005

 

 

clip_image003

 

Wij leven vandaag in bewogen tijden welke werden opgeschreven door profeten in de Bijbel. Wij als christenen speuren in de echte profeten om toch daarin meer vreugde, hoop en troost te vinden. Het houdt ons geloof in Jezus levendig. Wij weten dat Gods woord de waarheid is, en wij ons kunnen richten naar het licht, welke wij nodig hebben in deze zeer duistere wereld, welke oordeelsrijp is.

Wij gaan vandaag enkele teksten nemen welke ons wijzen naar de opbouw van deze wereld naar een nieuw Babel. Een Babel waarbij er werd gezocht om de eenheid en de controle over de wereldbevolking te krijgen. Toen had men daarvoor een toren gebouwd.

Vandaag leren wij in openbaring ook over een Babel maar dan zonder letterlijke toren, inderdaad er zijn nu andere controlemiddelen.

Wij vinden in de Bijbel vijf voorspelde onderwerpen die al achter de schermen vorm beginnen te krijgen. Globalisatie!

¨ Een komende wereldregering

¨ Een komende wereldgodsdienst of een wereldwijde kerkalliantie

¨ Een komende wereldleider

¨ Een komende wereldprofeet

¨ Een komend betaalmiddel voor de ganse wereld.

DE KOMENDE WERELDREGERING.

Dan.2

39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan , geringer dan het uwe; en, weer een ander , een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde;

40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

8 En allen, die op de aarde wonen , zullen het beest aanbidden, ieder , wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.Openbar.13

Vandaag kunnen wij vaststellen dat er een bijzonder streven bestaat naar macht en grotere macht. Landen die vroeger oorlog voerden tegen elkaar, verbinden zich met elkaar, en zo worden zij krachtiger. Europa is momenteel een prachtig voorbeeld.

Aan de hand van de droom van de profeet Daniel over het verloop van de wereldgeschiedenis in een beeld, kunnen wij vaststellen dat het laatste wereldrijk een herstel is van het oude Romeinse rijk, maar NU met 10 staten welke tijdelijk wereldmacht zullen bekomen.

Wat met Amerika op het wereldtoneel?

Men gelooft dat een komend conflict in het M.O. een gevaarlijke uitdaging zal zijn, waarvan de gevolgen onvoorspelbaar zullen zijn, en ons nog meer inzicht zullen geven in het profetische woord. Zou hier al de algemene vrede van de aarde worden weggenomen?

De God van Israël, Schepper van hemel en aarde, heeft zeker hier zijn bedoeling, ook al weten wij dat Amerika (Efraïm?) de druk van de wereld niet zal aankunnen, en Israël uiteindelijk zal laten vallen.

Intussen weten wij dat er hier in Europa stemmen opgaan om slechts grote ijzersterke landen macht te geven en een sterke man aan de macht te zetten.

De zwakke, leem of klei landen zullen zich niet meer echt verbonden voelen, maar genoodzaakt zijn dit zo te houden. Daniel spreekt over een huwelijksverbond. Door een overeenkomst of pakt zullen deze landen de wereld kort regeren. Want daarna komt Christus duizend jaar regeren, of de wereld dat nu wil of niet!

Daniel 2:33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.

Daniel 2:34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte , zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde;

EEN KOMENDE WERELDGODSDIENST.

clip_image0073 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen , en het had zeven koppen en tien horens.

4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud , edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker , vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.Openb.17

Ook hier is het van belang de ogen vandaag wijd open te trekken en bijzonder de op gang gekomen bewegingen te volgen. Ik verwijs opnieuw naar protestantse kerken en evangelische kerken welke de paus als woordvoerder van het Babels christendom aannemen!

Deze vrouw staat symbool voor een kerk. Ze heeft een gouden beker in de hand. De Katholieke kerk is de gouden beclip_image009kers gewoon. De hoererij is niets anders dan, dat men zich vermengd en samenkomt met andere godsdiensten.

Ook de hoererij met de politiek van ongelovigen.

Deze vrouw, kerk zit op een politiek beest.

Het beest staat symbolisch voor de politieke wereldmacht. Het zitten kan wijzen op zetelen, of voorzitten en kan dus een leidende positie hebben gekregen. Tenslotte is een paus, een staatshoofd, of als koning beschreven in de Apocalyps.

Doch de zeven koppen, worden meestal aanzien als de zeven heuvels van Rome. Het zou wel kunnen dat de tien hoornen, of koningen daar samenkomen, en van daaruit regeren.

In ieder geval deze staatskerk de grote afval veroorzaken, waarbij christenen de Heer en de Bijbel gaan verlaten, en niet verder volgen.

EEN KOMENDE WERELDLEIDER.

Dan.11

36 En de koning zal doen wat hem goeddunkt ; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is , geschiedt.

Openbar.13

1 en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

2 Thes.2

3 ¶ Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien , dat hij een god is.

5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt , totdat hij zich openbaart op zijn tijd.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij , die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Het woord “afval” mag ook vertaald worden door: “in de steek laten”. Dit wijst erop dat Bijbelgetrouwe christenen in de steek zullen worden gelaten, aan hun lot overgelaten.

Deze dingen moeten gebeuren voor de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde.

De woorden van onze ex-premier Dehaene: “ Europa heeft een sterke man nodig” zal geen Bijbels christen meer verwonderen.

Wij weten ook vandaag dat alles momenteel in voorbereiding wordt gemaakt, en we zullen dit nog beter zien wanneer de valse profeet de weg zal banen voor de antichrist.

Er wordt dus nu gezocht naar een zeer bekwame leider voor Europa in crisis! Dus hij leeft nu al in een van de Europese landen. Een verkiezing van de Europese president op Amerikaanse wijze is op komst.

Wij hebben vandaag ook al een internationaal gerechtshof dat permanent zal werken, en het is al gestart op 11 april 2002.

Tien landen hebben daarvoor al hun ratificatie van Rome (1998) ingeleverd.

Daar kunnen dan personen worden veroordeeld als bv: oorlogsmisdaden, genocide, en ook mensenrechten. Dit kwam niet in de pers!

Wellicht zullen mensen die na de opname nog tot geloof in Christus komen, hier worden berecht. De antichrist kan zich niet openbaren zolang de H.Geest op aarde aanwezig is.

EEN KOMENDE VALSE WERELDPROFEET.

Openbar.13

11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.

Deze godsdienstleider zal zeker de mensen verleiden en misleiden door bedrieglijke wonderen en tekenen. (schijngenezingen enz.)

Mensen zijn vandaag bijgelovig, zoeken sensatie. Via de media zullen ze benaderd worden. De leer zal antibijbels zijn, en occult.

Er zal dus ook een samenwerking bestaan tussen de komende valse profeet en de wereldleider.

Dit komt door de werking van algemene satanische aanbidding welke zij allen gemeen hebben. Muziekfestivals zullen ook hieraan verleidend medewerken.

EEN BETAALSYSTEEM VOOR DE HELE WERELD.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Openbar.13

clip_image011Wat momenteel al verplichtend is, is de identificatie van ieder persoon die zich naar een bank begeeft. Vele systemen worden ingevoerd maar zijn slechts voorlopers van wat de Bijbel beschrijft.

Betalen met de vingerafdruk is al mogelijk en wordt al toegepast in Amerika.

Chips inplanten met draadloze verbinding naar het systeem kan ook.

Deze tijd is de meest duistere die de wereld heeft gekend. Ieder die het overheidssysteem niet aanneemt zal veroordeeld worden.

Wie het merkteken niet heeft zal uitgesloten worden, en als vogelvrij beschouwd worden.

Het lijkt er toch op dat het getal van het beest, 666 niet zomaar door het publiek zal gekend zijn, doch dat Bijbelgelovigen het kunnen naspeuren door te “ berekenen”

Het zal dus voor hen die dan nog tot geloof komen een aanwijzing zijn, en zij zullen dit

Dan beter kunnen begrijpen dan wij vandaag, zo vermoed ik het althans.

Het getal van de mens is 6. Dit is omdat het zich niet meer wil verbinden met God. Hij wil leven door zichzelf. Hij wil zich gaan verbinden met de satan wat “ slang” is.

De Hebreeuwse letter “samech” betekent slang en heeft de getalswaarde van zestig.60.

Volgende bedenking door de symboliek van Hebreeuwse letters!

TEKEN aan het HOOFD = 200 + 400 = 600 TAV ( hebr.letter) RESH

HAAK ( draadloze-verbinding) = 6 WAW

Slang = 60 SAMECH

———

666

Het komt er dus op neer dat dit merkteken een verbinding zal maken tussen de mens en de satan, met DNA wijziging van de persoon welke zal leiden tot een niet behouden kunnen worden.

Door aan het avondmaal deel te nemen, bevestigt men telkens de verbondenheid met

Christus door ons geloof. Het ontvangen van de H.Geest verbindt ons met God. Een krachtige band waardoor ons niet kan scheiden van God.

Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid , of gevaar, of het zwaard?

Door de doop worden wij toegevoegd aan een plaatselijke gemeente ook dat is een verbondenheid. Bijbelgetrouwe christenen mogen geen tijd meer verliezen door allerlei onnuttige activiteiten, maar de mensen waarschuwen voor wat er komt!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

BEHOUDEN DOOR DE LIEFDE VAN GOD

BEHOUDEN WORDEN.

clip_image002

 

Vandaag zien wij dat er veel kerken leeglopen en omgebouwd voor andere commerciële doeleinden. We kunnen ons verheugen zijn dat er daartegenover nog steeds mensen zijn die tot geloof komen in Jezus Christus, gedoopt worden en zullen behouden worden. In de geschiedenis is de gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.

Wij leven vandaag als in de dagen van Noach. Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Godswege, waarbij de ons bekende natuurrampen nog maar een klein voorsmaakje is.

Bij de zondvloed werden er acht zielen gered en behouden!

Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven! Geen politieker meer, geen bankier meer, enz…..De grootste ramp die de wereld kende staat in de Bijbel te lezen.

De apostel Petrus legt een verband tussen de ark van Noach en onze doop.

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,

19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,

20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht clip_image004zielen, door het water heen gered werden.

21 ¶ Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

1 ¶ Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

4 ¶ Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;

5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

De doop is een tegenbeeld van de ark.

Wij weten dat het woordje “ark”, Logos betekent, en Logos betekent ook “Woord.” .

Het ingaan door deze acht zielen in de ark betekende:

  • hun redding van een komend oordeel
  • het begin van een volledig nieuw leven op aarde.

Mensen die vandaag met hart en ziel ingaan op de bijbel, en hun vertrouwen stellen op Jezus alleen, zijn mensen die Gods kracht zullen ervaren om behouden te worden, van de komende oordelen op aarde en tenslotte ook van het laatste oordeel.

Zulke mensen beginnen ook een totaal nieuw leven, wie dit niet meemaakte is nooit tot geloof gekomen.

23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petr 1:23

Het christendom is ontstaan uit de Bijbel, uit het oude verbond, dat soort christendom is hemels en onvergankelijk. Het christendom met de kinderdoop, is aards en vergankelijk.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Er werden in de geschiedenis zovele overtuigingen gepredikt, als kapitalisme, communisme, socialisme, liberalisme enz. ze kwamen allemaal voort uit de eigenzinnige mens maar brachten geen redding voor de mensheid.

Ze stellen allemaal teleur, maar het evangelie is de enige weg tot behoud.

De doop is een gebed tot God. (v.21)

Wie zich laat dopen zegt de apostel die is tot inzicht gekomen dat hij leefde zonder in zijn leven rekening te houden met God, dat is zondig leven. Zonde is het doel van zijn leven missen. De H.Geest is werkzaam om mensen bij de Heer te brengen, dit gebeurt vooraf door allerhande omstandigheden, die ons in contact brengen met de bijbel. Een geestelijke zwangerschapsperiode.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom.8

Dit is een goed geweten. Wie denkt door goede werken te worden behouden, of geboden van een bepaalde kerk te hebben gevolgd, zal bedrogen uitkomen, omdat dit niet in de Bijbel staat, zijn geweten en zijn denken is niet in overeenstemming gebracht met Gods Woord het instrument tot redding.

Het dopen is niet het reinigen van het lichaam, maar het reinigen van de ziel van een mens bedoelt Petrus. Het reinigen van de ziel gebeurt door het geloven van wat de bijbel zegt, en het toe te passen in ons leven. Het denken van de mensen is zondig, wil zeggen ongezond en besmet vanuit de geboorte.

Ieder mens is geboren als mindervalide!

Enkel christenen hebben gezond verstand, dit is een scherpe uitspraak, maar de waarheid. Ze hebben dit enkel wanneer ze hun eigen gedachten inruilen voor de gedachten van Jezus Christus!

Ons wapenen met de gedachte van Christus.

Christen zijn is te herkennen door een verandering van gezindheid.

Een wereldse gezindheid is volgens de apostel, een leven naar de begeerten van de mensen.

Vandaag en toen kunnen wij opmerken dat de gezindheid van de mensen zich beperkt tot het bereiken van aards geluk. Iedereen wil een groot inkomen, een groot huis, veel aandelen. Iedereen wil genot en aanzien. Brood en spelen. Voor geld gaat men stelen en moorden. Na de dood is er niets denkt de mens die God niet kent of twijfelt.

Petrus noemt nog enkele punten op die een wereldse gezindheid kenmerken:

Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, drugs,onzedelijke afgoderij (porno).

Wij zien dat vandaag de mens op zijn vrijheid wil staan. Hij wil zich niet meer laten binden. Hij gaat zich niet meer verbinden om een meisje of een jongen te huwen. “ Alles moet kunnen” is vandaag de spreuk van de ongelovige mens.

Niet ingetoomde lusten. Vreemd gaan is vandaag niet meer vreemd. Seks voor het huwelijk. Seks met dieren. Geld verkwistend, geen discipline. Roof en verkrachting zijn dagelijkse gebeurtenissen.

Een toestand van zedelijk verval zoals wij dat vandaag kennen.

Een geestelijke gezindheid

De gedachte van Christus is te leven naar de wil van God. Here, wat wilt Gij dat ik doe?

Het maakt afstand, en schept vijandigheid, met de wereldse mens, zo werden de eerste christenen vervolgt.

2 Corinthiërs 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Wie tot geloof komt verliest wereldse vrienden, dat is heel normaal. Familie die u laat vallen. Ondervindt zoals de apostel tegenstand van de overheid, als bv. Nero die de christenen vervolgde. Keizer Constantijn die ze later misleidde met zijn zonneaanbidding! Hij was een schijnchristen! Christenen deden niet mee met alle gemeenschappelijke activiteiten zoals hun offerfeesten en eucharistie! God wil dat u Hem aanbidt, dan gaan alle samenkomsten voor onze eigen verlangens en begeerten. Dat alleen al brengt een verandering in het leven van een mens.

Wij als christenen moeten gewapend zijn, door een vervulling van de Geest. Wie slechts op de zondag christen is, hoe zal hij weerstand bieden aan de wereldse verleidingen die ons dagelijks van de Here willen weghouden.

Een voorbeeld van dagelijkse bekering:

12 Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? 13 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; Psalm 34

Een mens die lang en gelukkig wil leven zegt God, die moet ophouden met kwaad te spreken of te liegen. Het is zo moeilijk om zijn tong in bedwang te houden, daarom is er een discipline nodig op onszelf.

1 Petrus 3:10 Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;

Jakobus 1:26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

Keert Jezus in 2020-2030 terug op Aarde?

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde.

Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’.

Allen Barber heeft in zijn studie naar de in de bijbel omschreven tekenen van de eindtijd gekozen voor een wat andere benaderingswijze dan de meeste van zijn ‘collega’-deskundigen. In plaats van de wereldgebeurtenissen van de laatste 50-100…

View original post 2.835 woorden meer

GA JE NAAR DE HEMEL?

clip_image001

GAAT U NAAR DE HEMEL?                                                                                Ik twijfel!

Ik twijfel heel sterk!  Even nadenken……..amaaaai!

WAT IS “ZEKER” ZIJN ?

In het woordenboek spreekt men over een vastheid en zekerheden door het stellen

van een onderpand of waarborg enz. Zeker, en verzekeren, betekent buiten gevaar stellen, geen schaderisico’s willen nemen. Iedereen heeft meestal een brandverzekering genomen, om zeker te zijn, indien zijn huis afbrandt, men dan een nieuw kan bouwen of herstellen.

Men betaalt een jaarlijkse premie en men krijgt een polis. Vertrouwt men dit dan allemaal en is men zeker van schadevergoeding? (Jer.17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt)

BENT U VERZEKERD TEGEN HET EEUWIGDUREND VUUR VAN DE HEL ?

Wat een vraag zeg! Ieder mens die in de Bijbel niet wil geloven neemt een groot risico.Zijn lichaam kan eens vernietigd worden, door crematie bv.maar hij weet niet dat hij een nieuw en volmaakt lichaam kan krijgen na de dood ! Wat zegde Jezus ook weer? Markus 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt!

Als Jezus waarschuwt voor de hel, wie zijn wij dan om het niet te geloven! Hij stelde hiermede dat iedereen als zondaar is geboren.

God gaf slechts een enkele oplossing,Jezus Christus overwon de dood, en hel, en wij door geloof “in” Hem ! 1 Corinthiërs 15:57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

DE ENIGE BETROUWBARE VERZEKERINGSPOLIS

Gods woord is te vergelijken met een soort verzekeringspolis. In het O.T. onder de wet, was de premie telkens te betalen, zoals “te snel” bij een flitspaalzonde, door het brengen van een zondoffer in de tempel. Dan stierf een dier onschuldig, in de plaats van de schuldige wetsovertreder.

In het N.T. het nieuwe verbond, onder de genade, betaalde God zelf, met het bloed van Jezus , Gods enige Zoon, een eenmalige premie, maar met een eeuwige waarborg door geloof: om niet in het laatse oordeel te komen en een tweede dood te sterven!

Wij vergelijken eens verder de Bijbel als een levensverzekering, waarbij de twee partijen zich verbinden, vanaf dat ogenblik telt de persoonlijke waarborg.

Doch deze is slechts rechtsgeldig voor ieder die akkoord gaat met de Bijbel , het geschreven Woord van God, en die erop vertrouwt met hart en ziel, en die dan een zekerheid in zijn hart van God heeft gekregen:

2 Corinthiërs 5:5 God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Akkoord? Als men vertrouwt en hoopt op de beloften die God deed,dan gaat u zeker naar de hemel ! Wie die beloften niet gelooft gaat ook zeker naar de hel ! Het vagevuur is een leugen van theologen, om het geweten te sussen, en destijds rijk te worden door aflaten. Alleen Jezus is de weg naar de hemel! De andere wegen lopen dood, of naar de dood.

HET BELOOFDE LAND OF EEN BELOOFDE HEMEL

God beloofde Zijn volk het beloofde land, het huidige Israël. Zoals Hij de hemel belooft aan zijn aangenomen kinderen over de ganse wereld.

God wilde dat men op Hem alleen zou vertrouwen. Maar wat deed Gods volk toen ze op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan?

Wij vinden bij het volk twee elementen: angst en ongeloof, tegenover het beloofde,maar zeer begrijpelijk. Toen de verspieders terugkeerden vanuit dat beloofde land hoorde men dit:

30 Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren.

31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.32 Ook verspreidden zij onder de Israelieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte.33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.Num;13

Hier vinden wij opnieuw, zij die God voor het beloofde geloofden, en anderen die wantrouwig, en zeer ontmoedigend spraken.

Deze twee elementen kenmerken opnieuw Israël ook in onze dagen, bijzonder nu ook Egypte zich tenslotte waarschijnlijk zal keren tegen Israël, en het oorlogsgevaar in het M.O. groeit! Zo zijn er christenen die ook vandaag niet geloven in het beloofde : de opname, en anderen alle hoop proberen te ontnemen tegenover de vaste Bijbelse hoop:

 

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.Joh.14

Zo zijn er christenen die blijven hopen op Gods beloften, en daarom zich vasthouden aan wat ze hebben: de Bijbel. Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

clip_image009

GELOOFSZEKERHEID BRENGT RUST IN JE HART!

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.( Joh.10)

Als God voor u persoonlijk gaat zorgen, zou u dan niet gerust kunnen leven. Vredig kunnen gaan slapen ? Geloofszekerheid, als je het niet hebt, bidt dat God u het wil geven!

WEET U ZEKER DAT GOD UW ZONDEN VERGAF ?

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;

maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. S p r. 2 8

Wie zijn zonden of zondige toestand toegeeft en belijdt, mag zeker weten dat zijn zonden vergeven zijn, door geloof in het beloofde.Gebeden kunnen opnieuw worden verhoord. Uw gezondheid kan plots onverklaarbaar verbeteren. Angsten, ongelukken, tegenslagen, kwalen, kunnen compleet wegvallen, enz.

De Babelse biechtstoel gaf en geeft geen enkele vergevingszekerheid , want vele mensen lopen nog steeds rond met gewetenswroeging.

JOHANNES DE DOPER WILDE OOK ZEKERHEID VAN ZIJN GELOOF IN JEZUS

 

2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Johannes wilde zekerheid over Jezus. En men bevestigde hem al de Goddelijke genezingen profetisch beschreven. Zo zijn er vandaag nog steeds mensen die door Jezus worden aangeraakt en weten dat de Bijbel de enige waarheid is.

 

GEEN MERKTEKEN 666, GEEN BIOCHIP, MAAR EEN VERZEGELING !

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. (Efeze 1)

clip_image011

De ongelovige zal in de toekomst een soort biochip krijgen zoals voor een hond, wettelijk verplicht, en men zal het nog goed vinden ook. Vandaag hebben christenen nog veel beproevingen maar zijn verzekerd en binnenkort wordt het op aarde een hel, en zijn al Gods kinderen in de hemel !

Wat een blijde boodschap met zekerheid voor wie gelooft!

 

Meer uitleg op de studie van Openbaring over de evalutie van het merkteken 666.

Zie onze site https://biblespace.wordpress.com/.

JEZUS GAF HEN MACHT

clip_image002

 

 

clip_image004

Vandaag ondervinden Bijbelgetrouwe christenen dat het brengen van de blijde boodschap met vrucht, moeilijk is geworden. De eindtijd is geen tijd van opwekking, maar van duisternis en veel dwaalleraars. Toch hebben wij nog steeds de opdracht om het evangelie aan de mensen uit te leggen! Ons land van Bel, Baal (België) leeft in een geestelijke hongersnood, en velen zien het niet meer zitten en….

Wij kunnen ons de vraag stellen: Hoe brengt men het evangelie? Niet met wierook, kaarsen enz. Acties en campagnes met verkondiging bestaan slechts iets langer dan een honderd jaar. Voor die tijd was er een gezonde en spontane groei onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen door persoonlijke getuigenissen, tot er een dieptepunt kwam en men door organisatie overging tot acties en conferenties. Zo ontstonden ook de denominaties, die de Heer Jezus Christus nooit wilde!

Macht! Power!

1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen.

8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.Matth.10

Wat moeten wij begrijpen onder het woord “macht”?

In het Grieks staat hier vertaald “ exousia” , macht of volmacht.

God heeft alle macht over alles. Over wie gelooft of niet! God gaf macht aan Jezus in de hemel en op aarde. God geeft autoriteit aan de overheden, aan engelen, ook in Zijn gemeente. Macht, door God zelf gegeven om een kind van God te mogen zijn, enkel na geloof in de vergeving door Jezus bloed. Ook satan heeft nog bepaalde macht die God hem eertijds gaf.

God geeft, macht, aan wie Hij wil, hoeveel Hij wil en voor hoelang Hij wil.

Hier staat dus beschreven welke soort van geestelijke macht die twaalf mensen kregen:

Bijbelgetrouwe christenen, met macht over onreine geesten, demonen, Macht over alle ziekten en kwalen die het menselijke lichaam aantasten. Macht over de dood!

Waarom die apostolische macht?

clip_image006Jezus gaf al zijn discipelen macht tegenover de demonische machten, die schepping en mens kunnen kwellen. Niet alle ziekten hebben een demonische oorsprong, of door de voorgeslachten, erfelijkheid. God gaf de mens raad voor wat hij kon eten en wat hij best niet zou eten, om zijn gezondheid te bewaren. (Leviticus 11)

Toch zien wij hier welke volmacht die twaalf mensen kregen, om op te treden in Jezus naam.

Die eerste christenen traden op tegenover een publiek dat nog niet in Jezus geloofde. Dan zouden zij wonderen en tekenen doen die erop wijzen dat hun macht en kracht van God zelf kwam.

Velen konden die bovennatuurlijke macht met eigen ogen zien.

Doch toen Jezus op aarde was heeft Hij niet alle mensen genezen, enkel die in Hem geloofden of Hem vonden. Zijn wonderen waren om aan te tonen dat Hij de Messias was! Ze dienden Hem te herkennen als de Zoon van God. Jezus kan iedereen genezen die in Hem gaat geloven! Hij moet niet! Paulus, apostel, werd ook niet genezen van zijn kwaal!

48 Jezus dan zei tegen hem: clip_image007Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De discipelen gebruikten die gekregen macht met hetzelfde doel als Jezus, om het religieuze volk van die tijd te laten geloven in Jezus, hun Messias, door tekenen en genezingswonderen.

Bij de eerste gemeenten bestaande uit een meerderheid van Joden, dan was dit nodig, anders zou men Jezus nooit ontdekken als de zoon van God!

Joh. 4: 48 Jezus dan zei tegen hem: clip_image007[1]Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.

De komende antichrist zal de wereld en Gods volk verleiden door grote tekenen en genezingswonderen, maar de genadetijd is dan voorbij.

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.Matth.24

Zijn die genezingswonderen er vandaag ook nodig om mensen

tot geloof in Christus te brengen?

De apostelen handelden in de kracht van het evangelie, genazen mensen in Jezus naam, om het volk te overtuigen dat er vergeving van zonde kwam door geloof in het Lam van God, en dat was Jezus! Dat iedereen wil genezen en niet wil sterven, is duidelijk, maar dat iedereen wil geloven in Jezus om eeuwig leven te hebben is een andere vraag en keuze!

In de allereerste plaats is er genezing nodig in het zondig denken van de mens. Het evangelie is een kracht met invloed op dat denken. Rookverslaving is bij voorbeeld ongezond, of zonde, en kan ziek maken, de wil om te stoppen is soms niet voldoende, kracht om die wil te ondersteunen wel.

Wat doe je, als mensen niet willen luisteren naar Jezus?

Bedelen, een wereldse verkoopstechniek?

11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; 13 en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. 14 En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.

15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.

clip_image009Jezus leert hier zijn apostelen geen tijd te verliezen aan mensen die niet willen luisteren naar Zijn evangelie. Wij moeten waakzaam zijn over dit punt, en geen parelen voor de zwijnen te gooien.Die parelen zijn veel meer waard dan het slijk der aarde!

Mt 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Het stof afschudden van de schoenen, was bij de Joden een goed gekend gebruik.

Wanneer een Jood een heidens gebied of land had bezocht en hij keerde terug in zijn land, dan schudde hij eerst zijn klederen en schoenen uit, want het heidense gebied was onrein.

Dit wilde dan zeggen, dat waar ze de waarheid niet wilden aanvaarden, en niet wilden luisteren naar de uitgezonden apostelen, zij als geestelijk onrein werden bekeken, ook al waren zij Joods. Het gaat dus niet om kerkje vol of kerkje te spelen! Niemand komt met Jezus in aanraking of het heeft zijn gevolgen, zegen of vloek. Die vloek kan ziekte of tegenslag zijn. (pijlen)

12 bekeert men zich niet, dan scherpt hij zijn zwaard, dan spant en richt hij zijn boog,

13 houdt moordende wapens gereed, maakt zijn pijlen als brandende schichten. Psalm 7

Onze houding tegenover de ongelovige wereld.

16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig

als slangen en argeloos als duiven.

Jezus wijst erop om zeer voorzichtig te zijn, oplettend en oprecht als de duiven. Wij moeten ons niet nodeloos in gevaar brengen. Wij leven in een vijandig gezinde wereld precies als Israel vandaag, waar de meerderheid het evangelie nog steeds niet aanneemt, en waar men het de Messiaanse christenen moeilijk maakt.

Wij moeten ook oprecht zijn in onze bedoelingen, doorzichtig in ons optreden!

Toespraken die gepaard gaan met mega genezingsdiensten, zijn niet altijd tot eer van God, en men gebruikt nu jammer genoeg allerlei bedrieglijke praktijken. Teleurstelling is dan voor de bezoeker de open deur tot depressie!

Bij vervolging gaat men vluchten en niet strijden met wereldse wapens!

clip_image01123 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israel zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.Matth.10

De enige angst die een mens mag hebben is angst voor de hel, en dat hebben de wedergeboren christen niet meer! Wij moeten onze ogen richten op Israel. Het evangeliseren onder Gods volk is steeds moeilijk geweest. Doch hier is een verband tussen het evangeliseren in de eindtijd en de wederkomst van Jezus voor Zijn volk.

Volgens een evangelist is er nu een verband tussen deze profetische tekst en wat vandaag gebeurt, en wijst erop dat de wederkomst in de eerstkomende jaren zal geschieden. Israël hoort vandaag opnieuw het evangelie van het koninkrijk der hemelen.

Jezus bemoedigt zijn volgelingen, en wijst dat ze niet moeten angstig zijn, ook al zou hun leven in het gedrang komen door vervolging.

God heeft alles scherp onder controle, bijzonder hen die de blijde boodschap willen brengen.

Ps 121:4 Zie, de Bewaarder van Israel sluimert noch slaapt.

LUISTEREN NAAR GOD IS VOOR U EEN ZEGEN

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Wanneer wij tot geloof In Jezus Christus kwamen, kwam dat door uitleg uit de Bijbel, het lezen in de Bijbel, het tot inzicht komen van de waarheid en overtuigd te zijn geworden door de H. Geest. Dan door het persoonlijke bekeringsgebed en dan de openbaring van de H.Geest in het hart van de mens. Dit is dan wat bekering heet naar fundamentele christelijke normen. Men wordt nooit christen door de kinderdoop of door naar een bepaalde kerk te gaan. Vele mensen denken dat iemand die zegt gelovig te zijn, dit dan iemand is die naar een kerk gaat en de geleerde rituelen volgt welke werden aangeleerd tijdens de opvoeding, thuis en op school. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen het oosters en het westers denken. Daarom gaat ook het geloof samen met positieve veranderingen in het leven van een mens. Het wordt wel steeds moeilijker om gehoor te geven aan wat God vraagt, bijzonder in een antichristelijke maatschappij waarin wij vandaag leven.

Het is een voorrecht en een zegen om gehoorzaam te worden aan wat God vraagt. Vele mensen hebben dit ervaren. Wij zien ook enkele voorbeelden in de Bijbel van gelovigen die gehoor gaven aan wat God sprak!

DE GEHOORZAAMHEID VAN DE MAN.

clip_image005De gehoorzaamheid van Noach aan het Woord van God redde zijn leven en zijn familie van een wereldramp, de zondvloed.

Ge 6:22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

Ge 7:1 En de HERE zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.

De zegen van Noach was dat hij het leven van zichzelf en zijn familie heeft gered, door te luisteren naar de raad en de aanwijzingen die God hem gaf. Hij predikte 120 jaar lang, en men lachte hem uit en hield hem voor een dwaas. Het volk luisterde niet, men leefde zoals vandaag, roof, moord, verkrachting, corruptie en fraude enz.

De gehoorzaamheid van Abraham aan Gods woord, de Bijbel, was uitstekend.

Abraham vader van het geloof genoemd, deed zoals Noach.

Abraham diende zijn vaderland en zijn familie en vrienden te verlaten, en naar een land te gaan die God hem stap na stap zou wijzen. Hij verliet een land vol van afgoderij, Babel, Irak.

Zo was hij voor ons een voorbeeld, om onze levensweg te gaan, stap na stap in overleg met Gods woord.

Heb 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

Heb 11:17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,

clip_image006Ieder christen is als iemand die Gods stem hoorde door de Bijbel heen. En hij kan dan gehoor geven of weigeren te streven naar gehoorzaamheid.

Abrahams geloof was zo sterk dat hij wilde gehoorzamen aan God om zijn eigen zoon te offeren!

God wilde zien hoeveel invloed Zijn woord op hem had, en of hij God lief had boven zijn kind Isaac. Abraham had God lief boven alles.

Abraham had een houvast, een belofte van God dat zijn nageslacht ontelbaar zou zijn.

Tot hier zagen wij gehoorzaamheid van gelovige mannen. Ze hadden het gezag van God aangenomen in geloof. Het hoofd van iedere man is Christus en geen pausfiguur.

De Bijbel leert een gezagsorde:

1Co 11:3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Jezus was gehoorzaam aan God!

Ro 5:19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

clip_image008

7 Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,

8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,

9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, Hebr.5

Het is door ongehoorzaamheid van de eerste mensen aan Gods woord dat de mens moet lijden en sterven. Dank zij de gehoorzaamheid van Christus aan God is er een mogelijkheid dat de christen eeuwig zal leven. Door geloof kan hij behouden worden. Jezus, bleef gehoorzamen ondanks pijn en leed. Hij bleef trouw ook al werd Hij valselijk beschuldigd. Zo is het ook voor ons, wij leren te blijven gehoorzamen en te vertrouwen op Jezus, ondanks onze beproevingen, verdriet en zorgen.

Het hoofd van Christus is God, en Hij bleef Hem gehoorzaam als een voorbeeld voor ons, het ingestelde gezag van God aan te nemen.

Lu 9:24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.

HET HOOFD VAN DE VROUW IS DE MAN.

Hoewel man en vrouw evenwaardig zijn in Gods ogen, is er een verschil in verantwoordelijkheid en in hun natuur. Ze kleden zich verschillend en zo leert God. Uniseks is uit den boze.

Efe 5:22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,

Hier gaat het over gehuwde vrouwen.

Efe 5:24 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.

Col 3:18 Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.

Tit 2:5 bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde.

Onze maatschappij is helemaal niet meer op deze christelijke regel ingesteld. Vrouwen nemen leidinggevende posities in de politieke maatschappij. De emancipatie van de vrouw is doorgedrongen tot in de gemeenten van Christus, waar zelfs zusters gemeenteleiding nemen en zich daardoor bezondigen en op die wijze niet tot zegen kunnen zijn.

Ook in het huwelijksleven dient de vrouw het laatste woord aan haar man over te laten.

Ze zal hem adviseren en helpen zo goed als zij kan en met haar capaciteiten en talenten.

Slechts indien de man, gelovig of ongelovig, dingen vraagt die ingaan tegen Gods woord zal zij daarop niet ingaan. De man kan de vrouw niet vragen te gaan stelen, onreine seks, zwart werken, liegen, of hun geloof af te zweren enz.

De vrouw kan zich wel gaan spiegelen aan spreuken 31.

11 Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.

12 Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

26 Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong.

Spr 12:4 Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan.

De christelijke vrouw moet rekening houden dat haar man wel rekening houdt wanneer hij een belangrijke beslissing neemt.

Een christelijke vrouw dient haar man te verdedigen. Ze is wel verantwoordelijk voor het onderwijs en opvoeding van de kinderen.

1Pe 3:1 Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden,

In ieder geval is een christenvrouw in de mogelijkheid haar ongelovige man te winnen, zonder woorden. Het komt er op neer dat men de ongelovige partner ernstig doet nadenken door een zienbare verandering van gedrag. Wij stellen meteen vast dat God weet dat de invloed van de vrouw op de man zeer groot kan zijn.

Dit alles moet gepaard gaan met gebed. Men mag zich niet laten ontmoedigen.

1Co 7:16 Want wat weet gij, vrouw, of gij den man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken?

GELOVEN = GEHOORZAMEN.

Ro 6:17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;

1Pe 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,

Deut.28

1 Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. 2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God:

Het streven om te doen wat God vraagt, maakt de mens gelukkig en blij. Hij zal zegen ontvangen van God zelf. Dat streven moet komen uit het hart, niet uit dwang of angst voor de wet. Wij leven in een tijd van genade. Het gevolg van gehoorzaamheid aan Jezus, is dat men ook elkaar van harte kan lief hebben als ware christen, en niet als schijnheilige.

Toch werd de wet niet afgeschaft, maar ze is er om de zonde aan te tonen.

ONGEHOORZAAMHEID aan de Bijbel BRENGT VLOEK.

15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen: Deut.28

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Titus.1

12 Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken.

13 Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 14 en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren. 15 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.

16 Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Vandaag leven wij in zeer gevaarlijke tijden voor wat de christenen aangaat. Vele dwalingen en verwarring brengen ook de mensen tot ongehoorzaamheid aan het woord.

Verdichtsels gaat men verfilmen en hebben een misleidende werking. Geboden van mensen, kerkelijke geboden, brengen tot ongehoorzaamheid aan God voort.

Meer dan ooit wordt opnieuw de Bijbel in vraag gesteld. Dit is opnieuw een teken van de eindtijd.

  clip_image009