DE STRIJD OM UW ZIEL

 DE STRIJD OM UW ZIEL.

brandstapel

 De apostel Petrus schrijft dat er een strijd bezig is in ons leven, een strijd waarbij het gaat om de ziel van ieder mens. Wij weten dat onze ziel schade kan oplopen, zoals ook ons lichaam schade kan oplopen door ziekte of ongeval en de dood tot gevolg hebben. Ook de ziel is wel sterfelijk! In de geschiedenis en nu nog worden christenen in bepaalde landen gedood of gemarteld. Men kan wel hun lichaam doden, maar niet hun ziel. Maar wie niet tot geloof komt in Christus tijdens zijn leven, zal tweemaal sterven. Schijnheiligen zijn de moordenaars van de heiligen!

 Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.
11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; 12 en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.1 Petrus 2:11-12.

Wij leren dat een mens een lichaam en een ziel heeft. Wij zorgen voor ons lichaam. Wij eten. Wij houden van een mooi lichaam. Wij wassen het, bij ziekte gaan wij het verzorgen. Bij gevaar voor de dood dan gaan wij alles inzetten wat in onze mogelijkheid ligt. Het lichaam van een Bijbelgetrouwe christen is een tempel van Gods geest geworden.

1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

1Co 3:17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Wanneer het gaat onze ziel, dan is de mens minder geneigd daar aandacht aan te geven, bewust of onbewust. Doch zoals het lichaam schade kan oplopen, zo kan ook, onze ziel schade oplopen leert de bijbel. Daarom dat een mens niet leeft van brood alleen!

Mt 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Deze wereld ligt vol met vleselijke begeerten leert Petrus. Al deze begeerten voeren een strijd tegen onze ziel. Ze willen of kunnen schade toebrengen aan onze ziel. De ziel heeft geestelijke voeding nodig. Een ziel zonder Bijbel voeding, loopt schade op, en wordt zieltogend, tot slot zelfmoordneiging! Daarom kent ons goddeloos land zoveel zelfmoorden. West Vlaanderen kent in België, het hoogste cijfer. Ieder mens die dagelijks slechts bezig is met zijn genot en welvaart, die denkt nooit aan zijn ziel of besmetting van zijn geest.

 Wat is schade aan de ziel?

 Onze ziel dat is onze levenskracht welke ons lichaam bezielt. De ziel is in het bloed. De geest is nodig  voor het leven hier en het eeuwige leven in het hiernamaals, niet het bloed. 1Co 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Maar bij de ziel behoren onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens. Gevoelens kan men kwetsen. Onze geest gaat bij het sterven terug naar God, ons lichaam zal worden begraven!

Spr 12:18 Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.

Schade aan de ziel ziet men niet, maar het is er wel. Daarom is er zo’n strijd om onze ziel. Wie dus niet tot geloof in Jezus komt, is een verloren ziel. Die ziel zal sterven in de hel, een tweede dood. Eze 18:20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Wat baat het als men de rijkste mens ter wereld wordt, maar zijn ziel verliest. Natuurlijk zullen er weinigen zijn en de weg is smal. Het zal een klein kuddeke worden. Een profeet sprak de vergelijking over de wereldbevolking, namelijk evenveel goud als op de aarde te vinden is, tegenover de hoeveelheid aarde of zand welke te vinden is.

Petrus spreekt over de begeerten die strijd voeren tegen onze ziel.

Met begeerten is hier duidelijk bedoeld, de werking van het vlees en het zich laten leiden door het vlees en materie of het materiële. Wanneer een man een mooi meisje ziet, kan dit voldoende zijn dat zijn vlees daarop begerend reageert. Hij kan zich laten leiden door zijn vlees, wat in strijd is met zijn geest.Er zijn grenzen.

Een vrouw kan een heel mooi kleed in een winkel bekijken, en haar verlangens en haar begeren kunnen haar prikkelen om te kopen, het kan haar lichaam mooi maken en ze kan zich laten leiden door haar vleselijk denken. Ze wil een kleed dat een ander niet heeft, dus uniek.

Ps 119:25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.

Het hart van een mens is materialistisch ( stof=materie). Daardoor moet die dode ziel levend gemaakt worden naar de geest.

Ook Paulus kende de zielenstrijd van een christen.

21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; {22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Rom.7
 De houding van een christen, is als een bijwoner op aarde. Petrus wil duidelijk maken dat wij een ander doel hebben in ons leven. Wij zijn hier op doorreis ons huis is een buitenverblijf.

Er bestaat een groot gevaar voor de christenen, de satan wil dat hun ziel verloren gaat, en dat hij aanbeden zal worden. Wij moeten weten dat de boze ons beïnvloedt met al het mooie welke deze wereld te bieden heeft. Hij wil sterk verleiden zoals hij Eva verleidde met het doel: niet meer te luisteren naar Gods woorden! Hij trok Gods woorden in twijfel, en veranderde Gods woord, hij is opnieuw bezig met dubieuze vertalingen van de Bijbel! 

SONY DSC

 Het doel van kinderen van de wereld, is dat ze alles wat de wereld te bieden heeft trachten te bereiken. Hun doel is een strik. 1Ti 6:9 Zij, die echter rijk willen worden, vallen in bekoring en strik, en in vele dwaze en schandelijke begeerten, welke de mensen neerstorten in ondergang en verderf. ( Can.vert.)

Het doel van de kinderen van God is dat ze bij God zullen wonen en eeuwig leven hebben  in het nieuwe Jeruzalem.  Hun Bijbelkennis geeft hen toekomstperspectief. Ze weten van een hemels lichaam. Ze weten dat ze niet door Gods oordelen moeten gaan, welke over deze wereld zullen komen.

Andere gevaren voor de ziel. Laat uw ziel niet vangen!

Eze 13:18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?
Eze 13:20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt.

Het gaat hier om vrouwen die aan waarzeggerij deden, wicca en magie. Ze gaven zich uit als profetessen. Ze misleiden het volk, zodat het in hun zonden bleef voortleven. Ze brachten in feite dwalingen. Zo zien wij dat iedere leer die afwijkt van de bijbel, een ziel kan vangen om verloren te gaan.

Stress, een gevaar voor de ziel!

Mt 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Vandaag leven wij in een tijd, waarbij door de techniek de mensen minder en gemakkelijker kunnen werken. Daartegenover zien wij dat de mensen veel meer kommer, leed en zorgen hebben te verwerken! Angsten door een onveilig gevoel in de samenleving.

BESCHERMING VOOR DE ZIEL

 God zorgt voor bescherming van het zielenleven!

Heb 13:17 Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.

God gebruikt en stelt zelf mensen die raad geven vanuit de Bijbel, opdat men zichzelf zou kunnen leren beschermen voor allerlei zielenleed. Gehoor geven en doen is tot zegen.

Ps 19:7 De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

In de SVV staat “zij bekeert de ziel” In het Frans “ ze hersteld de ziel”! Herstellen betekent ook genezen van de ziel. (Jes.53)

Ps 121:7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. 

19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; Hebr 6

Onze ziel kan soms heen en weer geslingerd worden door onze zonden, wij kunnen spijt hebben dat we het goede wilden doen, maar toch het verkeerde deden. Dan werkt de vergeving op het kruis en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde als een anker!

Wie zijn geloof heeft gesteld op Jezus is in Hem verankerd.

Update Biblespace Vlaanderen

HEBT U DE BIJBEL THUIS?

clip_image001

 

clip_image002

Sola scriptura betekent, alleen de Bijbel! De Bijbel is het fundament van een krachtig geloof dat zich over de ganse wereld verspreidde, en uiteindelijk het einde betekende voor het afgodische Romeinse Rijk. De Bijbel is het onfeilbare woord van God! God sprak en spreekt tot de mens door de Bijbel, en dit boek zal nooit uit de wereld verdwijnen.(Matth.24:35). Zonder Bijbel, geen hemel!

God spreekt nog steeds tot de mens:

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hebr.1

God maakt zelf duidelijk hoe hij tot de mensen wil spreken. Vroeger sprak Hij op vele wijzen tot Zijn volk. Vele mensen weten niet hoe God tot hen wil spreken, toch is het eenvoudig voor iedereen, die naar Hem wil luisteren, want God sprak tot Zijn volk Israel en iedereen: 2 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden.Jes.1

De stem van God is niet alleen bekend op aarde, ook in de hemelse gewesten.

Israel, Gods volk kon telkens weten wat God wilde. God sprak door de profeten,door dromen en beelden, doch Israel luisterde niet, en telkens kwamen zij in ernstige problemen. Dit is het voorbeeld van ieder mens die niet enkel en alleen wil luisteren naar de Zoon van God. Vandaag zijn er nog steeds Bijbelgetrouwe evangelisten die God gebruikt om tot de mensen te spreken, ze hebben een bijzonder kenmerk , dat ze zich alleen vasthouden aan de gezonde leer van de Bijbel.

 

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.De Bijbel heeft de werking van een anker, het is als een vast punt voor een groot zeeschip, bijzonder in een woelige en stormachtige zee. In het menselijk leven is er slechts een enkel houvast en hoop die betrouwbaar is, een verankering in de Bijbel. De Bijbel geeft een zekerheid, en de beloften zijn vast en zeker. Het woord van God staat vast, en God liegt niet! Wie erin gelooft is behouden en dient helemaal niet angstig te zijn voor het hiernamaals! God geeft u die zekerheid zelf in uw hart!!!

 

18 Omdat God een belofte heeft gedaan èn een eed heeft afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.Hebr.6

Een Bijbelse hoop is een vaste verbinding tussen de mens en de hemel! De christelijke hoop is een vaste toekomstverwachting: de wederkomst van Christus! Col 1:5 om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen.

Zich verankeren in de Bijbel is geloven wat in wat God zegt en leert. Wie daarin niet gelooft of daarin niet verder zijn vertrouwen wil op stellen, voor alles, is te vergelijken met een zeeschip dat vaart zonder kompas of anker!

Wanneer grote en stormachtige problemen in het leven van een mens opduiken, heeft men een houvast, een anker nodig.

Al onze geschillen in onze opvattingen, overtuigingen, levensstijlen, en dergelijke moeten wij toetsen aan de Bijbel. God wil ieders Vader zijn en IEDER mens helpen.

 

 

abortus

 

 

 

 

Abortus, Euthanasie, crematie, klonen, moeten wij niet toetsen aan kerkelijke of burgerlijke wetgeving, enkel aan de Bijbel! Is iets goed of kwaad kan men nazien door te luisteren naar God zelf!

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons geweten is te beïnvloeden en te onderdrukken. Het geweten is niet altijd in staat om te oordelen, emoties, familieverband, vriendschap, vooroordeel, kunnen het geweten in de war brengen.

Het denkvermogen van de mens is beperkt, omdat het ook in zondigheid is geboren. Ons denken kan slechts gezuiverd worden van foutieve en leugenachtige gedachten door ze te toetsen aan de Bijbel. Daarom moet een mens zich oefenen om zijn eigen persoonlijk denken steeds te toetsen aan wat God zegt en leert.

Heb 5:14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

 

God spreekt vandaag ook nog via natuurrampen!

God waarschuwde en sprak door zijn profeten:

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Amos 3

God spreekt tot de mensen opdat ze tot inkeer en inzicht zouden komen!

China verbrandt Bijbels, en God waarschuwt dat land door natuurrampen! Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. Landen die Bijbelgetrouwe christenen vervolgen, spelen onbewust met vuur, oordeelsvuur!

God had 120 jaar geduld voor het oordeel van de zondvloed kwam, acht zielen werden gered, omdat ze enkel het woord van God geloofden! Ook Israel luisterde regelmatig niet meer naar God, de enige en levende God, schepper van hemel en aarde.

Extreme hittegolven:

Openbar.16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

In de toekomst zal de zon zeer schadelijk en gevaarlijk worden, ongelovigen zullen brandwonden oplopen en sterven door ongekende hittegolven! Vandaag stellen wetenschappers vast dat er iets niet meer normaal is met het functioneren van de zon! Weinigen willen vandaag nog geloven, en toegeven dat de Bijbel de enige waarheid is!

 

Joh 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

 

Toch zal de ongelovige na zijn dood, geoordeeld worden aan de hand van de bijbel, waarin hij niet wilde geloven! Het kostbaarste wat er op aarde te vinden is, wil men niet hebben, de wijze waarachtige woorden van God.

Vandaag roept Jezus iedere christen toe:

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Gij hebt uw Bijbel!

GOD KENT IEDER MENS

GOD ZAG NAAR U OM!

BIBLESPACEWanneer God naar de mens kijkt, dan kijkt Hij niet zoals mensen elkander bezien. Is het een mooie man?  Een mooie vrouw? Is zij mooi gekleed? Welke beroep heeft hij of zij? Is hij of zij rijk? Enz. Neen, God kijkt naar alle mensen, wel kijkt Hij eerst bijzonder naar Zijn aangenomen kinderen, de mensen voor Zijn komende nieuwe schepping! Hij vraagt ook niet van welke denominatie of soort kerk u bent, of welke geloofsbelijdenis u hebt onderschreven! Hij weet of u wedergeboren bent!

Wanneer God kijkt, dan kijkt Hij naar het diepste van je hart, naar je gedachten. Jezus wil weten of de luisterende mens wil geloven wat God zegt. God sprak door de profeten en dan door Zijn Zoon Jezus, en vandaag enkel door de Bijbel. Men kan veel weten over wat God zegt, maar daarom gelooft men het nog niet. Zo zijn er tal van ongelovige theologen, kerkleiders of gemeenteleiders!

De sleutel om te weten hoe de mens reageert over wat God zegt, lezen we in wat Jezus aan zijn discipelen leerde in de gelijkenis of illustratie van de zaaier! Lucas 8:4-15

Hier ging een zaaier uit om te zaaien, een evangelist of een Bijbelgetrouw christen, welke getuigt over het Woord van God, het zaad. Ps. 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Vandaag bijzonder is het met tranen in de ogen, wanneer men de blijde boodschap brengt bij de mensen, die dreigen verloren te gaan voor de eeuwigheid! Het is even een kijken in Gods spiegel. Velen zeggen of denken dat ze christen zijn, maar de toets van de zaaier brengt de echte waarheid aan het licht!

Wij vinden er vier types van menselijke reacties, denkpatronen en bekeringssymptomen, die er komen na het horen van het evangelie,de Bijbelse genadeboodschap van Christus. God kijkt naar ieders reactie strikt persoonlijk! Jezus gaf de sleutel en legde het slechts uit aan Zijn discipelen!

EEN EERSTE TYPE

5 En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.Luc.8

12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Hier vinden wij de mensen die het evangelie hoorden. Occulte machten beïnvloeden de gedachten van die mensen zodanig dat zij er niet verder willen over nadenken. Bij de zondeval was ook de duivel de eerste om de mensen te verwarren over Gods woorden, en zij kwamen tot ongehoorzaamheid aan God. Ze luisterden niet verder en verloren het contact met hun Schepper. Resultaat : Ze werden angstig.

clip_image006Ze zochten later opnieuw om contact te krijgen, want ze wisten dat God wilde aanbeden worden, helaas. Zo zocht de mens andere mogelijkheden  om zijn angst door te moeten sterven te verdrijven, en ze zochten bescherming.

Men begon zon en maan te aanbidden, zoals in Babel, later maakte de mens dierenbeelden van grote omvang, de Moloch, huisgoden, het gouden kalf, nog later kwamen er allerlei afgodenbeelden en bijgeloof,  amuletten, medailles, praktijken als spiritisme enz. tot op heden toe. Dit is de religieuze mens, de kerkganger, welke zelf zoekt door eigen middelen, eigen offers als Kaïn, om behouden te worden.

Achter deze beelden schuilt de satan en zijn machten (onzichtbare vogels) en zoeken via deze weg zelf te worden aanbeden, satan besmet het denken van de mens, dan krijg je een ziek, zondig en onverstandig denken. Het zaad hier grijpt niet, op de platgewandelde grond, het hart. Onder het grijpen verstaan wij het begrijpen van Gods woord. Het zijn ook mensen die het ware evangelie niet begrijpen, en er dus ook geen verdere aandacht of tijd meer aan geven. Ze houden de deur van hun hart gesloten voor God, met alle gevolgen vandien.

EEN TWEEDE TYPE

6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

Deze mensen luisteren, en vinden het tof en zijn blij bij het horen van de waarheid. Maar ze hebben een hart van steen, onwil, dit is een obstakel, de oorzaak waardoor het zaad geen wortel kan schieten, er is maar een dun laagje droge aarde erop. Die hardheid symboliseren de bestaande vaste en “vleselijke” (wereldse) levensovertuigingen, en ceremoniële tradities die er leven in het hart van deze mensen. Het zijn ook de eigen levensprincipes die men niet wil opgeven. Ze zoeken om te luisteren naar sprekers die tegemoet komen aan hun wensen en begeerten. Ze gaan ook verloren.

2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Ze weigeren hun dagelijks gedrag aan te passen aan de waarheid. (Jer.5:3)

Er komt geen wortel aan.

clip_image008Zulke mensen kunnen wel “tijdelijk” naar een gemeente gaan, gedoopt worden, maar ze lijken goed op een namaakplant, die ook geen wortel heeft, ze schijnen er altijd even goed uit te zien. Ze schijnen christen te zijn! Zulke mensen geloven meer in hun eigen gerechtigheid, ze geloven dat ze goed zijn, en goede werken doen,niemand kwaad doen, enz. Zonder wortel groeit er niets, geen tijd voor diepgrondige Bijbelstudie. Het blijft bij vriendschap, maar geen broederschap. Bij zulke mensen moet de evangelist dieper graven, om die hardheid van hart boven te halen.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Zulke mensen moeten van hun zonden worden overtuigd, en nadat God hen heeft vergeven, dan pas ontvangen zij de gave van geloof. Dan pas kan ook God hun geloof beproeven. Dan kan God werken in het hart van die mens. Daarom worden echte christenen meer beproefd, en groeien ook meer! Christus is niet gekomen voor hen die denken dat ze goed zijn uit hun eigen als de farizeeërs!!

clip_image01016 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.Mark.2

Het is ook niet plezant te moeten toegeven dat ieder mens geboren is als zondaar, en van God weinig wil weten. Het mooiste kind in de wieg, is al een zondaar, en zal sterven, ten gevolge van het zondig statuut waarin men is geboren na de zondeval! Een kinderdoop veranderd dit statuut niet! De opgedrongen kinderdoop is enkel traditie, welke Jezus afkeurde!

EEN DERDE TYPE

7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.Luk.8

14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.Luk.8

Hier vinden we opnieuw mensen die het evangelie horen, maar hun hart ligt volledig in de zondige wereld van begeerten. En ze willen zo snel mogelijk de top van de sociale ladder bereiken. Hun succes en aardse verlangens maken voor deze mensen een zware hindernis. Het is begrijpelijk dat zulke mensen geneigd zijn twee heren te dienen, en hopen ook nog behouden te worden.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Ieder mens die het evangelie hoort, dient een keuze te maken. Dit is voor niemand gemakkelijk. Deze mensen hadden het begrepen, groeien niet en vallen toch langzaam af!

Tot hiertoe tonen deze drie reactietypes aan, dat men zich de ernst moet realiseren om behouden te worden.

Alle drie deze voorbeelden die Jezus ons leert tonen aan dat men zichzelf niet kan redden, dat men zijn eigen overtuiging en plannen moet prijsgeven, en God toelaten te werken in hun leven. Alle begeerten in het leven laten vallen, en de wil van God gaan zoeken, wat voor plan hij heeft met hen. Tot hier zitten wij met 75% van mensen die het evangelie horen, niet zullen behouden worden, en uiteindelijk een tweede dood zullen sterven.

HET VIERDE TYPE

clip_image012

8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

Dit zijn mensen die het evangeliewoord hebben gehoord, en die eerlijk waren met zichzelf! Niemand heeft het ware geloof van in de wieg. Ieder mens is geboren met zijn zondig karakter. Je bent geen christen, omdat je ouders christen waren, je bent geen christen, omdat je als kind werd gedoopt, omdat je goede werken doet, dat doen humanisten ook.

Dit zijn mensen die hun zonden, misstappen, en hun leven zonder rekening te houden met God, hebben ingezien en daarvan spijt kregen, ze hebben eenvoudig gebeden om vergeving, en hebben genade van Christus ontvangen door Hem te geloven, dat Jezus hun straf heeft gedragen in hun plaats.  Ze werden aangenomen als een kind van God.

Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Je wordt dus nooit geboren als een kind van God, wel wedergeboren als men dat wil! Het grote kenmerk van deze christenen, is dat ze veel vrucht dragen. Ze hebben wortel geschoten in het Woord, ze zijn begoten geweest door Bijbelstudies te volgen. Ze hebben God ervaren in hun gebeden en hun dagelijks leven. Ze hebben Gods bescherming ervaren . Ze kregen respons van God zelf! Ze hebben getuigd over Jezus, dat Hij leeft en terugkomt! Ze blijven Hem verwachten!!!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen!

R.GAYTANT

 

EEN VERVLOEKING

clip_image001

Bileam

In het woord vervloeking vinden wij het woord “ vloek “. In het oude testament vinden wij voor dit woord drie verschillende Hebreeuwse woorden : “ alah” , gillel, “arar” . Deze woorden hebben elk hun eigen karakter. Wij gaan daarom deze woorden van even dichter bekijken, om te begrijpen wat het in werkelijkheid betekent.

De vloek : “ alah “ . De vloek over een zonde in het verleden. Wanneer iemand van zonde word overtuigd, en dit ontkent, stelt zich onder de vloek van God. Indien hij of zij niet schuldig is, zal de vloek geen gevolg kennen.

 NUM;5 : 11-28

11 De Here nu sprak tot Mozes: 12 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden, 13 En een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad, zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuige tegen haar was, en zij niet betrapt werd, 14 En wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, of wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, N u m e r i 515 Dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar van een tiende efa gerstemeel, waarover hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat het een spijsoffer der jaloersheid is, een herinneringsoffer, dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. 16 Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des Heren stellen, 17 En de priester zal heilig water nemen in een aarden vat, en de priester zal van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, nemen en aan het water toevoegen.

28 Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden.

De man verdenkt zijn vrouw van overspel. Wanneer zij niet zondig is, zal de vloek haar niet treffen. Deze wet maakte dan uit of de jaloersheid van de man gegrond was of niet. Deze wet beschermde de eerlijke vrouw.

Op openlijk overspel, stond de doodstraf.

God gebruikt het vloekbrengend water om de waarheid aan het licht te brengen. Zo brengt Gods woord klaarheid in de duistere dagen van het huwelijk. Maar voor allen die het woord niet geloven zal het tot een vloek zijn. ( hel ).Overspel vierde hoogtij ten tijde van Jezus. Ook ten tijde van Zijn wederkomst, en dit zien wij vandaag al. Deze wet paste men niet meer toe.

“ ALAH” DE VLOEK OVER DE ZONDE IN DE TOEKOMST.

24 Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man, die spijs eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gewroken heb. Daarom gebruikte niemand van het volk enig voedsel. 25 En het gehele volk kwam bij een bos en er was honig op het veld. 26 Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. 27 Jonathan echter had niet gehoord, dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had, uit en doopte de punt in de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder. 1 S a m u ë l 1 428 En iemand uit het volk nam het woord en zeide: Uw vader heeft het volk uitdrukkelijk doen zweren: vervloekt is de man, die heden spijs eet; daarom is het volk uitgeput. 29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort; ziet eens, hoe helder mijn ogen staan, nu ik een weinig van deze honig geproefd heb.

Hier is de vloek uitgesproken onder vorm van een eed. De vloek trof Jonathan niet, God heeft alle macht over de uitgesproken vloeken.

44 Saul zeide: Zo moge God mij doen, ja nog erger, voorwaar, gij moet zeker sterven, Jonatan. 45 Maar het volk zeide tot Saul: Zou Jonatan sterven, die deze grote overwinning in Israel behaald heeft? Dat zij verre! Zo waar de Here leeft, er zal geen haar van zijn hoofd ter aarde vallen. Want met Gods hulp heeft hij heden dit verricht. Zo bevrijdde het volk Jonatan, en hij stierf niet.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,

( Exod. 20 )

Zonder te weten legt men een vloek op zijn kinderen door aan afgoderij te doen.Afgoderij, is iedere god buit de God van Israël, of alles wat afhoudt om de levende God te dienen. Ook het aanbidden van beelden, het door ons gekende “dienen”, allerlei voorgeschreven gebeden, en bedevaartsbezoeken aan bepaalde plaatsen van afgoderij, als bv. Lourdes.

DE VLOEK “ QILLEL “

Dit is een vloek die iemand kan treffen naar geest en lichaam, na een begane zonde. Hier is de zonde het begin van de uitwerking van de vloek Dit soort vloeken kan ook iemand vernederen en depressief maken.

Kunnen mensen vervloeken ? Ja ! Maar mogen niet !

17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.( Exodus 21:17) 21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. ( Spreuken 18 )

8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: ( Jacobus 3 )

Wanneer kinderen op lasterlijke wijze hun ouders vervloeken, is dat hetzelfde of dat men aan Godslastering doet, daarop staat de doodstraf in het O.T.De tong die kwaad spreekt van mensen, en lastert , die vloekt , omdat de mens naar Gods beeld is geschapen !Denk aan Mirjam de zuster van Mozes die kwaad sprak : de vloek kwam, melaatsheid ! Wie kwaad spreekt stelt zich open om een vloek te ontvangen.

SIMI

5 Toen koning David bij Bachurim gekomen was, kwam vandaar een man uit het geslacht van het huis van Saul; hij heette Simi en was de zoon van Gera. Onder het uitspreken van vervloekingen kwam hij nader. 6 En hij wierp met stenen naar David en naar alle dienaren van koning David, ofschoon al het volk en alle helden rechts en links van hem liepen. ( 2 Sam. 16 :5-14 ) 7 Terwijl hij zijn vervloekingen uitte, sprak Simi, aldus: Ga weg, ga weg, bloedvergieter, nietswaardige!

8 De Here vergeldt u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats gij koning geworden zijt, de Here geeft het koningschap aan uw zoon Absalom; zie, gij zijt nu in de ellende, omdat gij een bloedvergieten zijt. 9 Toen zeide Abisai, de zoon van Seruja, tot de koning: Waarom vervloekt deze dode hond mijn heer de koning? Laat mij toch naar de overkant gaan en hem het hoofd afhouwen. 10 Maar de koning sprak: Wat heb ik met u te doen, zonen van Seruja? Laat hem mij maar vervloeken! Wanneer de Here tot hem zegt: vervloek David, Wie zal dan zeggen: waarom doet gij dat? 2 S a m u ë l 1 6

Dit vloeken hield vernedering in en pogingen om David kwaad aan te richten.Hier vinden wij een mens vol haat, die David vervloekt, toen David op de vlucht was voor Absalom, die koning wilde worden.David laat hem begaan, en stelt zijn vertrouwen op God. Ook toen men Jezus vernederde en bespotte, liet hij hen doen. Wij hebben niets te vrezen als wij een gerust geweten hebben tegenover de Heer. Het vloeken heeft dan geen enkel vat op ons !

DE VLOEK : ARRAR

Dit is de algemene vloek

15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:. . . . ( Deut.28) lees !

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltach-tig, onbewoond land. ( Jer.17)

VLOEK IN HET NIEUWE TESTAMENT

9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. 10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 5 Galaten 3 )

 Ieder mens die probeert om door het vervullen van de wet in de hemel te komen ligt onder Gods vloek.Niemand kan het met God in orde maken door zijn handelen naar de wet !Ieder niet wedergeboren mens ligt nog onder Gods vloek. De hemel is niet af te kopen door giften aan een kerk of christelijke organisatie! Deze gedachte aangeleerd in het Babelse christendom. Daarom zullen Bijbelgetrouwe christenen afstand houden van het valse christendom dat streeft naar een machtige oecumenische wereldkerk.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Gal.3 )

41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Matth.25.

Deze tekst spreekt over hen die hun naaste broeders of zusters in nood niet hebben geholpen, maar aan hun lot hebben overgelaten met allerlei excuses. Onder de vervloekten staan zij die nooit hebben begrepen dat Jezus betaalde met zijn bloed voor ons.

DE BANVLOEK Het woord “ban” is beter te begrijpen in de Engelse vertaling vanuit het Hebreeuws: “ A THING DEVOTED TO DESTRUCTION” Iets dat bestemd is tot vernietigen, afbreken, ten onder laten gaan, of in het ongeluk storten.

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toeëigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de Here, uw God. 26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.D e u t . 7

clip_image011

God leerde Israël hoe zij dienden om te gaan met allerlei gesneden of gegoten beelden van andere godsdiensten. Beelden waarvoor de mensen zich hadden gebogen of vereerden. Deze beelden werden en zijn door God vervloekt.. Ze konden zeer aantrekkelijk zijn omwille van hun waarde, zelfs kunstwerken, maar ook omwille van het zilver of goud waarmede ze werden gemaakt.

De waarde van deze afgodsbeelden kunnen een gevaarlijke strik vormen. Deze strik kan zijn, om die beelden te laten smelten en het goud daarvan voor iets anders te gebruiken, hoewel God leert van te vernietigen! Deze voorwerpen in uw huis brengen brengt de vloek over de bewoners en het huis! De banvloek kan meestal vastgesteld worden door regelmatige tegenslagen, ziekten, ongelukken enz, Het ganse huis kan onder een vloek staan.

clip_image013

clip_image015

ACHAN. 18 Gij echter, neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de ban slaat, van het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort. ( Jozua 6 )

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de Here, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld ( Joz.7) 21 Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan. 22 Toen zond Jozua boden, die zich naar de tent spoedden, en zie: het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan; 23 En zij haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en al de Israëlieten en stortten het uit voor het aangezicht des Heren. 24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israël, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de man-tel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal J o z u a 725 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen.

Zo kwam Achan onder de banvloek. Wij leren hierbij hoe gevaarlijk hebzucht is, en hoe hier Israël bewust of onbewust onder de vloek kwam.

Het is zeker goed onze huizen te reinigen van alle afgoden en occulte symbolen!

R.GAYTANT, Evangelist

Biblespace Vlaanderen Online

https://biblespace.wordpress.com/.

NAAR HEM ZULT GIJ LUISTEREN!

clip_image001

 

 

clip_image002

 

13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God;

14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.

15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

16 Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.

17 Toen zeide de HERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben;

18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. Deut.18.

Wanneer wij even stilstaan bij deze profetie, dan moeten wij, kijken naar de context waarin dit werd geschreven.

Gods volk werd hier herinnerd aan een bepaald gebod des Heren. Namelijk niet te luisteren naar valse profeten, waarzeggers of pendelaars. Dit waren toekomstvoorspellers. Toekomstvoorspellers waren een zeer ernstig gevaar voor Gods volk.

Vandaag leven wij opnieuw temidden van mensen die zoeken om hun persoonlijke toekomst te kennen. De occulte wereld speelt daarop in, met alle gevolgen vandien voor de ongelovige of de kerklopende mens. Het is hem niet tot zegen. Deze wereld zit in een nooit gekende zware crisis op alle aspecten van de maatschappij tot de natuur inbegrepen! Ongerechtigheid kan men iedere dag vaststellen!

In dit profetisch licht profeteert voorspelt Mozes de komst van Jezus, als de profeet! Het licht der wereld zou komen. Alleen Jezus kent de waarachtige toekomst!

De Joden wisten van de komst van de profeet, hun Messias! Bv: de Samaritaanse vrouw wist er zelfs van.

Mozes maakte duidelijk, en zei : …naar Hem zult gij luisteren..!

Ja de wereld moet naar Hem luisteren wanneer zij gelukkig en in vrede en gerechtigheid wil leven. Maar de wereld luistert niet, daarom kent de wereld geen vrede, maar slechts bloedvergieten. Een aards gericht leven moet veranderen naar een hemelsgericht leven.

Welke gevolgen heeft het niet luisteren naar Jezus?

22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Hand.3

Iedere ziel, ook de Joodse ziel, die niet naar Jezus wil horen en geloven zal een verloren ziel zijn, en gaat naar de hel. Over de hel spreekt men nog weinig, wanneer men het evangelie brengt. Maar het evangelie moeten wij niet verkopen als waspoeder of een nieuwe auto die naar de wensen van mensen worden gemaakt.

Het evangelie moet verkondigd worden als een blijde boodschap met toekomst!

Verkondigen is niet sluw verkopen en doelgerichte streefcijfers behalen, en iedere zondag tellen hoeveel mensen er aanwezig zijn!

Verkondigen is met gezag waarschuwen en oproepen tot bekering. Valse profeten zwijgen bijna altijd over de hel bij hun verkondiging!

Mr 6:12 En zij vertrokken en predikten, dat zij zich zouden bekeren.

Valse predikers zoeken om mensen opnieuw in de kerk te krijgen, maar prediken geen bekering! Joh 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

Het is een uitnodigen om te luisteren naar het N.T., naar Jezus, naar Hem zult gij luisteren en gehoorzaam zijn.

1 k betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:

2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2 Tim.4

Had men bij mij er niet op aangedrongen om een Bijbels boek te lezen, was ik nooit tot geloof gekomen. Nochtans las ik nooit boeken! Het Bijbels boek was op de toekomst gericht, en geen gepraat van waarzeggers of pendelaars. Had men bij mij het evangelie gebracht met een verkoopstechniek, was ik misschien een kerkloper geworden i.p.v. een christen en behouden.

Onder het woord verdichtsels moet men ook verstaan, fabels en meeslepende verhalen. Wij letten op het succes van de Da Vinci fabel.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Wij leven vandaag volop in de dagen dat het christendom in verval is gekomen. De grote afval is begonnen. Dit betekent niet dat niemand meer naar een kerk of gemeente zou gaan, maar dat men de gezonde leer niet meer aanvaard!

Men plooit ook bijbelteksten naar zijn eigen zin. Velen verleiden zichzelf.

2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Dit moet gebeuren voor de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde!

De gezonde leer omvat een bekering en een bevrijding.

Het Middernachtsroep-tijdschrift van juli 2006 maakt melding dat men het evangelie niet meer verkondigd als vermanend, maar een evangelie van “ het zich goed voelen” predikt.

De satan verdraait en vervormt het woord van God, sprekende en schrijvende. ( Slechte nieuwe Bijbelvertalingen, zangbundels met oecumenische bedoelingen).

Opb 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

Het geloof heeft niets met voelen te maken, maar alles met vertrouwen en een

Ware hoop en een leven uit de verwachting van Jezus wederkomst.

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 2 Cor.11

Mozes bevrijdde zijn volk Israel uit de slavernij van Egypte en de farao!

Jezus, Is gekomen om de mens te bevrijden van de slavernij aan de zonde en satan.

Mozes redde Israël door het bloed van het paaslam.

Jezus, redde door Zijn eigen bloed, en Hij was het paaslam.

TV- Evangelisten brengen het evangelie met genoeg water in de wijn, men past zich aan, aan de verlangens van de zondaar, die men zelfs geen zondaar meer wilt noemen. Door af te wijken van de gezonde leer kan men komen tot compromissen met andere valse godsdiensten. Zo is Babel zich bezig met wereldwijd te vormen. Westerse regeringen volgen de oecumene. Bijbelgetrouwe gemeenten zullen in de toekomst in het gedrang komen wanneer zij nog de gezonde leer verder willen brengen. Dit kan in de toekomst leiden tot meer huisgemeenten, en dit is nu al het geval.

Financiële steun van de overheid voor ongewenste voorgangers zou kunnen wegvallen.

Evangelische of protestantse gemeenten wijzen er niet verder op dat de Rooms-Katholieke leer een dwaalleer is van formaat! Opb 17:1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren,

Rome wordt wellicht het nieuwe Babel.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

KENT U GODS NAAM?

clip_image001

clip_image003

 

De titel zal nog in vervulling gaan! Wat een prachtig vers in dit lied, welke koning David opschreef onder leiding van Gods Geest! Hij zong het met hart en ziel, hij begreep wat hij zong, hij had kennis over de krachtige naam van God.

Wij kunnen ons de vraag stellen, of namen wel belangrijk zijn in de Bijbel. In ieder geval Shakespeare schreef: “What’s in a name?” en stelde daar geen verder belang in, want hij gaf slechts aandacht aan het genoemde, de mens of het object zelf.

God denkt daar helemaal anders over. God geeft ook nog aandacht aan uw naam die luistert of nu leest, want hij kent uw naam.

Namen hebben een inhoud, een betekenis! God heeft verschillende namen, omdat hij veel machtiger is dan een sterveling. Ieder van Gods namen zoals Elohim, Jehova, Adonai, enz. weerspiegelen een actief kenmerk van Hem. Gods naam is uniek, heilig, en God wil dit zo houden, ook Jezus leerde dit:

Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen

zijt, uw naam worde geheiligd; Matth 6

God vraagt eerbied voor Zijn naam, namelijk dat wij zijn naam niet plaatsen tussen alle andere godsdiensten of goden van de volkeren.

God vindt ook namen van mensen belangrijk, omwille van de inhoud en betekenis. Hij veranderde namen van mensen, zo werd Abram, Abraham/ Jacob werd Israël enz.

Waarom deed hij dat? God verandert niet alleen namen, maar mensen die in Jezus gaan geloven.

43 Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij

zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Joh.1

In het Hebreeuws heeft het woord: “naam” ook de betekenis van teken of kenmerk. Simon betekent: luisteren als kenmerk. Dat was de naam van Petrus voor hij Jezus ontmoette. Luisterend herkende hij in Jezus de Messias. Jezus veranderde de persoon van Simon in Petrus, dit betekent “rots”. Petrus kreeg een rotsvast geloof als kenmerk van zijn persoon.

Op dat soort geloof kon Jezus Zijn gemeente op aarde bouwen.

HET GEBRUIK VAN DE JUISTE NAAM IS BELANGRIJK

VREDE MET GODAls je op iemand roept, dan zal hij luisteren als je zijn naam gebruikt, anders zal hij geen aandacht geven. Roep je Jan, en het is Pol, dan krijg je geen gehoor of verhoring. Vooraleer de naam “christenen” gebruikt werd, werden de volgelingen van Jezus als volgt genoemd:

“Zij die Uw naam aanroepen” (Hand.9:14) Dit was de naam van Jezus Christus.

En merkwaardig, kent Jezus allen die in Hem geloven bij name! Zou iemand de naam van zijn bruid niet kennen? Bij Jezus ben je geen nummer! Hij zal je niet kenmerken met een biochip, zoals de geest van de antichrist al bezig is.

3.Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen

schapen bij name en voert ze naar buiten.Joh.10

Mozes vond de naam van God heel belangrijk!

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen? 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! Exod.3

In Egypte waren er veel goden, elk met een naam om ze te onderscheiden Ook in Babel kende veel afgoden in de zonaanbidding, zo kwamen er ook veel afgoden onder het Babels-Roomse christendom, door de Romeinen overgenomen.

Voor Gods volk in Egypte betekende het kennen van de naam van hun God een keerpunt in hun bestaan, een bevrijding uit de slavernij. Het werd hun verlossende God. Zo kwam er een openbaring van God aan Zijn volk.

De algemene naam die Mozes te horen krijgt: IK ZAL ZIJN. IK BEN – I AM WHO I AM!

Het feit dat die naam begint met een Aleph, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, heeft dan ook een bijzondere betekenis voor de toekomst.

Die naam had dan impact op het volk, en ze vertrouwden op die naam, voor hun redding. Ze kregen moed en zagen stilaan uit naar Gods

Ik zal zijn wat Ik voor u wil zijn!

wonderen. Hetzij met vallen en opstaan. Voor wie tot geloof komt in Jezus, is dit ook een keerpunt in zijn leven, en velen hebben dit ondervonden.

God kan uw vriend zijn, maar kan ook een vijand zijn! Hij is met u of tegen u! (Jac.4:4)

Je bent voor of tegen Jezus. Hij werd de vijand voor de Farao, die zich tegen de God van Israël hard verzette. Ook vandaag groeit opnieuw de Jodenhaat, net zoals voor de tweede wereldoorlog. Maar let erop, nu heeft God het overblijfsel van Zijn volk niet verworpen.

Gods volk kwam onder zware druk te staan, onder de regering van de Farao en zijn tirannieke wetten en zijn afgoderij.

Het zal belangrijk zijn nu en in de toekomst, de juiste naam aan te roepen.

In de eindtijd zal Gods volk, opnieuw de naam van hun God herkennen, de profeet Jesaja profeteerde hierover als volgt:

5.Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het woord des Heren. Want om niet is mijn volk weggevoerd, zijn overheersers maken getier, luidt het woord des

Heren, en voortdurend, de gehele dag, wordt mijn

naam gelasterd. 6 Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben Ik. Jesaja 52

Ook een andere profeet, Joel, schreef in die richting:

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joel 2

Ook Bijbelgetrouwe christenen kunnen in deze wereld van ongerechtigheid, zware beproevingen of tegenslagen kennen in hun leven, en let erop, dan kan God zich openbaren, als hij aanroepen word bij Zijn heilige naam, in Jezus Christus naam!

Wanneer men plots in een gevaarlijke noodtoestand is terechtgekomen, en men niet meer weet wat men best kan doen, dan is er een spreuk die wij als kinderen van God, nooit mogen vergeten:

10 de naam van Jahweh is een sterke burcht; de rechtvaardige ijlt erheen, en is veilig.Spr.18

Die sterke toren was destijds een schuilplaats tegenover de aanvallende vijand.

Psalm 20

6 Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. 7 Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand. 8 Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de Here, onze God.

7 Some trust in chariots, and some in horses; but we will remember the name of the LORD our God. 8 They are brought down and fallen; but we are risen and stand upright. 9 Save us, LORD! Let the King hear us when we call.

Hier kunnen wij vaststellen, dat het vertrouwen op de naam van God, en daarop vertrouwen, sterker is in de strijd, dan het sterkste leger op aarde. Zouden wij dan niet meer aandacht kunnen geven wanneer God op deze wijze redeneert! Blijkbaar komt er nog verandering in het denken van Gods volk Israël. Enkel wanneer ze de juiste naam zullen aanroepen komt er voor hen redding!

2. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam Here ben Ik hun niet bekend geweest. Exodus 6

In het O.T. kende men de naam van Jezus Christus niet, men wist wel van een komende

Messias. Intussen is de reddende naam ook voor Gods volk Israël, Jezus geworden, koning der Joden, zoals men had aangebracht op zijn kruis.

10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat.Hand.4

12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Hand.4

MISBRUIK is GEVAARLIJK!

7 gij zult de naam van Jahweh, uw God, niet ijdel gebruiken; want wanneer iemand de naam van Jahweh ijdel gebruikt, laat hij dit niet ongestraft.

God wil niet dat zijn naam onnodig gebruikt word, nogmaals zien wij hoeveel belang God aan een naam hecht, bijzonder zijn eigen naam. Niet onnodig roepen Hallelujah! = Prijs de Heer. Jah was afkorting van Jahweh!

HET BIJBELSE AVONDMAAL

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

HET BIJBELSE AVONDMAAL

cropped-clip_image0061

Deze Bijbelstudie heeft tot doel, te onderzoeken hoe en waarom de eerste christenen het heilig avondmaal samen vierden, in navolging van Christus, die het op een eenvoudige wijze op de cedermaaltijd instelde als een herdenking van Zijn lijden en sterven. Het samenkomen voor het avondmaal was en is nog steeds het hart van het evangelie. Het is het Pascha van de christenen.(1 Cor.5:7). Aan de hand van enkele vragen over dit thema, hopen wij toch het gebeuren grondig te analyseren aan de hand van de Bijbel alleen!

Wat is het heilig avondmaal?

Wanneer, waarom en tot hoelang werd het ingesteld?

Het lijkt belangrijk om de tijd na te gaan wanneer Jezus het avondmaal instelde. Jezus, had een groot verlangen om het Pascha samen met zijn twaalf discipelen te vieren. Het avondmaal werd gevierd ’s avonds op de 13de dag van de eerste maand.(Num.9:5) Jezus vierde het niet…

View original post 2.237 woorden meer

IS UW GELOOF ECHT OF VALS

BIJBELDAG ODK

 

God toetst uw geloof! Ieder mens weet goed wat beproevingen en tegenslagen kunnen zijn. Niemand van ons ziet ze graag komen, en stelt soms wel de vraag: God waarom? Is dat een God van liefde? Waarop stelt men dan zijn vertrouwen voor echte levenskracht? Bij welke God of god zoekt men zijn kracht?

Wij moeten weten dat het “ware” geloof geen zaak is van het ogenblik of van traditie, geloven in Jezus is iets dat begint, en duurt voor de rest van je leven, indien het zaad, Zijn woorden, in goede aarde is gevallen bij u.

Geloven begint met persoonlijk zonde te belijden, niet in de biechtstoel, maar persoonlijk bij Jezus! Er komt dan een heilige vreugde, bijzonder in het begin, omdat de ziel ontlast is van de onbewuste of bewuste druk van uw zondelast. Vele mensen lopen met een zondelast, en hun lichamelijke gezondheid lijdt daaronder, maar door hun onwetendheid lijden en krijgen ze soms onnodige kwalen en ziekten!

Deze hemelse blijdschap, moeilijk te omschrijven, blijft aanwezig naarmate ons christelijk karakter groeit, en Christus gestalte krijgt in ons leven. Bij sommige mensen is het geloven kort, en inderdaad dat vinden wij terug in de gelijkenis van de zaaier.

Daar vinden wij dat bepaalde beproevingen een test zijn van een “echt” geloof, een vertrouwen in Gods Woord!

Wie beproevingen niet aankan, gaat vluchten of wordt traditionele schijnheilige kerkganger.

GOD LAAT TOE DAT GELOOF WORDT BEPROEFD!

 

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 1 Petr.1

Beproevingen dienen in de eerste plaats om de waarachtigheid van ons geloof te testen en te controleren. God wil zien, hoewel Hij het al weet, of ons geloof “echt” is. Of het echt functioneert, Vals geld is moeilijk te onderscheiden van het echte geld, daarom ook een watermerk. Voor ons is het “water” de Bijbel, de Bijbeltoets!

clip_image003Op de dag van Christus zal blijken of het geloof van iemand die zich “gelovig” noemt echt is en dagelijks heeft geleefd! Geen “zondagschristen”, zoals gevaarlijke zondagchauffeurs!

God beproefd in het bijzonder onze trouw, trouw op de samenkomsten, trouw in ons bidden, trouw in ons Bijbellezen, God onderzoekt onze harten door beproevingen!

Trouw heeft te maken met kracht, het lange haar van Simson was een symbolisch beeld van zijn trouw.

Wanneer er op aarde de Bijbelgetrouwe christenen zullen zijn verdwenen, dan zal er enkel nog een staatskerk zijn, zonder echt geloof!

Beproevingen tonen altijd het verschil: echt of vals!

20 De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; 21 maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging of een beproeving komt, omwille van het woord, komt hij/zij terstond ten val. Math.13

Een wortel is datgene wat nodig is om de plant te voeden, en de kracht uit de aarde te trekken om vruchten te dragen.

Namaakplanten hebben geen wortels, maar dragen daarom ook geen vruchten.

Hoe dieper de wortels hoe steviger de plant. Onze diepgang is de kennis en de wil om te gehoorzamen aan het Gods Woord. Het niet willen gehoorzamen is hardheid van hart! Het blokkeert gebedsverhoring en geestelijke groei!

Een christen haalt zijn kracht uit Gods Woord, door enkel daarop te vertrouwen.

Een schijnchristen stelt zijn vertrouwen in wereldse dingen, als geld, welke maar een schijnoplossing kan geven. Hij vertrouwt graag op de meerderheid van de mensen, het principe van volksdemocratie! (Exod.23:2)

Mensen zonder betrouwbaar Bijbelonderwijs, en zonder ervaringen daarbij, zijn planten zonder wortels, ze kunnen erg moeizaam beproevingen aan, ze hebben moeite om te blijven staan, ze gaan ten gronde. (zelfmoordneigingen)

Ze kijken naar zichzelf, en denken dat ze wel gelovig zijn, maar er zijn slechte vruchten te vinden, ze doen als ongelovigen, doch voor de schijn, of andere redenen gaan ze toch naar een kerk of een gemeente. Enkel een schijnchristelijke politiek!

Mattheus 7:18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,

Of een slechte boom goede vruchten dragen.

GELOOFSBEPROEVINGEN ONTWIKKELEN

EEN sterk CHRISTELIJK KARAKTER

2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt, 3 want u weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.Jac.1

 

Wij moeten kunnen begrijpen dat beproevingen een doel hebben.

Dat doel is ook het volharden, met geduld! Dat geduld werkte eeuwenlang, door de beloofde terugkomst van Christus. Kinderen kennen soms geduld.

Een jongen wilde sparen om voor zijn moeder een verjaardagscadeau te kunnen kopen. Hij wilde daarvoor telkens zijn geld dat hij kreeg voor een ijsje te kopen opzij te zetten. Hij had het heel moeilijk, om telkens, wanneer het autootje voorbijkwam, toch geen ijsje te kopen. S’avonds hoorde zijn moeder hem bidden, “Here, als het autootje komt, geef mij kracht om weg te lopen!”

Achteraf was hij HEEL BLIJ! Hij kreeg ervaring wat echt geloof was!

 

Wij moeten onze heilige tijd stelen, weglopen van de wereld in je binnenkamer voor een tijdje! Wij gebruiken soms veel een veel gezocht excuus: geen tijd!

 

GELOOFSBEPROEVING ZUIVERT ONS ZIELELEVEN.

9 Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Jes.48

 

Gods geduld kent wel een einde.

Ezechiël 19:12 Maar in toorn werd die wijnstok uitgerukt, neergeworpen ter aarde. De wind uit het oosten verdroogde zijn vruchten; ze vielen af en droogden uit. Zijn sterke tak, een vuur verteerde hem!

 

Met een wind uit het oosten, bedoelt de profeet, andere leringen en afgoden, Israël vergeleken met de wijnstok. Afgoden: Yoga, accupunctuur, astrologie, Marialogie,waarzeggerij, amuletten, afgodsbeelden van vreemde culturen, paganisme,enz.

 

Ellende en verdriet in ons leven kan een soort smeltoven zijn.

Beproevingen kunnen soms wel hard aankomen en ons heel diep raken, soms ook opstandigheid veroorzaken. Ons in een depressie dompelen.

Hoe groter de beproeving, het dient God, en is tot eer van Zijn naam

Want hij is het die werkt in zijn kinderen, het ene kind heeft wel meer bijsturing nodig dan het andere, maar uiteindelijk zal het in Gods ogen iets belangrijks zijn: een compleet nieuwe mens in heerlijkheid. Denk aan Job.

Een christen is de mens van de toekomst!

HOE KAN GOD ONS ERNSTIG TESTEN?

clip_image0051 Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal.

3 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats, die God hem genoemd had.

Abraham wordt de vader van het vertrouwen op God genoemd, waarom?

God wilde het hart van Abraham toetsen, en zien wat in hem leefde.

Hij wilde meten hoe groot het geloof van Abraham in Gods woorden wel was;

Wij zouden nooit durven denken wat God hier van hem vroeg.

Of als God zulke dingen van ons zou vragen, hoe zouden wij hierop reageren?

Zouden wij dit aankunnen als hij het dierbaarste wat wij hebben vroeg.

Wij moeten eens de vraag stellen wat wij het liefste zien in deze wereld, of hetgeen wat wij helemaal niet meer zouden willen afgeven.

Zouden wij in staat zijn het op te offeren? Dingen die ons het dichts bij ons hart liggen?

Uw hobby, uw aandelen, uw…

God wilde slechts weten, of Hij op de eerste plaats stond in het denken van

Abraham!

17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,

18 hij, tot wie gezegd was: Door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, Hebr.11

 

Hier vinden wij wat de kracht van Abraham was. Hij vertrouwde erop dat God zelfs zijn zoon weer zou doen opstaan! Hij zou zijn zoon terugkrijgen! Wat een vertrouwen dan om toch zijn enige zoon te offeren of afstand te doen! Abraham kende en geloofde de belofte van God, het nakomelingschap.

God zag de WIL van Abraham. God beproeft onze WIL!

Wij zondigen nog, God vergeeft, maar Hij weet of bij ons de wil aanwezig is om

Onze ongehoorzaamheid tegenover Hem na te laten

 

DE ROL VAN SATAN IN DE BEPROEVINGEN.

 

6 En de Here zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.

7 Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. Job.2

 

Beproevingen kunnen rechtstreeks onder toelating van God gebeuren.

Wij begrijpen niet altijd de “waaroms” . Wij als christenen hebben ook nog vraagtekens, en toch kunnen wij deze dingen wel aanvaarden en overbruggen, ook al begrijpen wij Gods wegen niet altijd!

GELOOFSVERVOLGING KAN EEN BEPROEVING ZIJN.

Onze Vlaamse geschiedenis heeft duidelijk genoeg getoond hoe christenen hier werden vervolgd, en dienden te vluchten naar Nederland, Engeland, en andere landen.

Zelfs nu nog steeds moeten christenen hier in België, welke tot geloof komen en

werken in katholieke organisaties of instellingen ondervinden dat er voldoende druk bestaat, onder een verkapte vorm van broodroof en andere toestanden.

De politieke en religieuze geschiedenis kan zich herhalen!

11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Mat.5

ONTMOEDIGINGEN EN TELEURSTELLINGEN BINNEN

HET WARE BIJBELS CHRISTENDOM ZIJN OOK NODIGE BEPROEVINGEN.

Ruzie, haat, dwalingen en verwarringen onder christenen is niet uit de lucht gegrepen. Alleen al de verschillende denominaties, en organisaties met dominerende karakters kunnen zware beproevingen zijn voor christenen. Er zijn al vele christenen die naar geen enkele gemeente meer gaan. Het is geen oplossing, want christenen overleven slechts in dagen van beproeving door hun gegroeide liefdesband onder elkaar. Huisgemeenten komen meer en meer op. Tijden kunnen snel veranderen!

GOD BELOOFT HULP TIJDENS ALLE BEPROEVINGEN!

2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 3 Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopie en Seba als losgeld in uw plaats. 4 Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natien in ruil voor uw leven.

5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Jesaja.

 

31 Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe,

32 maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Luc.22

 

Wij mogen vertrouwen dat de Here voor ons bidt en pleit opdat ons geloof niet zou bezwijken. Wat een voorrecht als zijn kinderen, hebben wij, deze dingen te weten en daarop te vertrouwen, en onze ogen gericht te houden op zijn komst!

Een korte tijd van beproeving kan nog voor de deur staan, voor christenen die zullen weigeren antichristelijke of oecumenische wetten te volgen.

DE VROUW IN BIJBELS LICHT

DE STERKE VROUW

clip_image002

Waar denk je aan bij een ‘sterke’ vrouw?

Is het iemand die

zegt:

– Ik doe het zelf wel

– Ik ben uitstekend in staat mijn eigen boontjes te doppen

– Ik heb nog nooit eerder hulp van anderen nodig gehad en ik

ben zeker niet van plan het nu te accepteren.

Vrouwen die zich erop kunnen beroemen dat zij nooit hulp

nodig hebben, worden er vaak om geprezen dat zij zo sterk

zijn. Zij kunnen concurreren met andere vrouwen of mannen en

bewijzen steeds weer hun onafhankelijkheid en hun

capaciteiten. Maar dat is niet de kracht die God bedoelt.

Ook een Bijbelgetrouw christen die in alles juist lijkt te handelen, haar

huis op orde en actief in de gemeente, kan een houding van

onafhankelijkheid hebben, waardoor het voor anderen moeilijk

is contact met haar te hebben.

Kijk nog eens naar de vrouw uit spr.31:17

Zij is onvermoeibaar. Zij is geestelijk, mentaal en

lichamelijk fit voor de taak die God haar geeft. Hoe

‘omgord’ en ‘bekleed’ een christen vrouw zich met sterkte?

Wat betekent het om ‘sterk in God’ te zijn?

1 NIET SNEL VAN STEEK ZIJN

Spr.31:25

In les 1 zagen we dat het zekerheid geeft, als je weet wie je bent, een dochter van de Koning, door Hem geaccepteerd en uitgekozen. Je hoeft je waarde niet te bewijzen, Hij heeft je waardig gemaakt. Als je in deze zekerheid tot rust komt, maakt het je sterk.

Jes.30:15

Een vrouw die op haar eigen bekwaamheid steunt is snel van streek. Zij heeft geen innerlijke vrede, raakt gefrustreerd, of neemt zelfs een martellaarshouding aan.

‘Niemand waardeert het dat ik zo hard werk’

Niemand bekommert zich om mij’ enz….

Maar als zij tot Jezus komt en Hem door haar heen laat werken door Hem te vertrouwen in ieder detail van haar leven, krijgt zij sterkte

2. DE JUISTE PRIORITEITEN

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechte

Spr.10:29

Gehoorzaamheid aan Gods woord en aan de weg die God jou heeft laten zien, betekent: Het geheim van zijn kracht kennen. Het niet leven binnen de grenzen van Gods woord is de belangrijkste oorzaak dat vrouwen afknappen op hun taak, verscheurd’ door tegenstrijdige belangen, ontevredenheid, verwarring, na-ijver en spanning. Maar een vrouw die haar huis bouwt op een manier die God behaagt, zal steeds sterker worden.

Voor de getrouwde vrouw zijn die prioriteiten in grote

lijnen:

1. Haar verhouding met God

2. Haar man liefhebben en in zijn behoeften voorzien.

3. Zorg hebben voor de emotionele, praktische en geestelijke

behoeften van haar kinderen, inclusief een goede regeling van

het huishouden.

En als er nog tijd over is:

4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen

5. Haar baan.

Voor de ongetrouwde vrouw:

1. Haar verhouding met God

2. Haar verhouding met de broeders en zusters die God haar

gegeven heeft in een persoonlijke relatie. Haar liefde en

toewijding aan hen uitwerken en die ook van hen ontvangen.

3. Haar baan.

4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen. Een vrouw die Gods weg voor haar leven kent en Hem Gehoorzaamt

STERK DOOR BLIJDSCHAP

Neh.8:11

Hoe kun je blij zijn als de omstandigheden in je leven juist heel pijnlijk zijn? Als jij in gemeenschap met God wandelt, zoals een dochter met haar Vader, en weet dat er geen wolk van onbeleden zonde tussen zit, dan beleef je de vreugde van zijn aanwezigheid. Blijdchap is de vrucht van de Geest, die in je leven groeit.

Jakobus 1:2-3

4. STERK IN VERLEIDINGEN

1 Tim2:14

Laat je als vrouw niet verleiden: ook anderen zullen vaak met jou de gevolgen moeten dragen. Verleiding is er op allerlei terreinen: de reclamespots op de televisie: de winkelier die je ervan probeert te overtuigen dat het allernieuwste snufje je leven zal veranderen, zodat je niet zonder kunt. Maar het kan ook een nieuwe leer zijn die de christen een succesleven belooft, zonder moeiten en verdrukkingen. Laat je niet te pakken nemen door al deze dingen(Job 12:13) Erken je eigen kwetsbaarheid en ontwikkel heel bewust je afhankelijkheid van God om wijsheid en kracht te ontvangen in de verzoeking

5. LICHAMELIJK STERK

Een vrouw die volledig toegerust is voor de taak die God haar gegeven heeft moet ook lichamelijk fit zijn. Zij dient de nodige rust en slaap in acht te nemen. Zij moet het voedsel eten dat het lichaam nodig heeft om lichamelijk sterk te zijn en vermijden wat haar gezondheid schaadt .Hij wil je graag sterk en gezond maken,om te kunnen doen waarvoor Hij je geroepen heeft.(Jak. 1:5)

6. RESERVES HEBBEN.

Een sterke vrouw heeft voldoende reserves. Waaruit haalt zij die?

‘De Here Here is mijn kracht (Habakuk 3:19)

‘DeHere is mijn kracht en mijn schild: op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.(Ps 28:7

‘Die God die mij met kracht omgordt…..Ps 18:33

 

IMAG0172

‘De Here is mijn kracht en mijn psalm.(Ex 15:2)

a. Ken je krachtbron.

De Heer zelf heeft alle kracht en is de bron van alle kracht

die wij nodig hebben. Om uit die bron te putten is een echte

persoonlijk verhouding met Hem van het allergrootste belang.

b. Dien Hem

Goed dienen betekent meer aandacht hebben voor de mensen die

je dient, dan voor het werk datje voor hen doet. Een goede

serveerster bijvoorbeeld zal haar klanten alle aandacht geven

om het hun naar de zin te maken

Luc 10:40

Martha maakte zich meer bezorgd over de dingen die zij voor Jezus deed, dan over wat Jezus op dat moment van haar vroeg

Luc 10:41-42

 

Wat had Maria gekozen? Om dat moment wilde zij alleen maar

bij Jezus zijn om naar Hem te luisteren, niet bezig met allerlei ‘dingen’. Met alle verplichtingen die een vrouw heeft is het voor haar maar al te makkelijk in beslag genomen te worden door het ‘doen van dingen om de Heer te dienen, in plaats van een hart te hebben dat op de Heer Zelf gericht is. Een vrouw die geleerd heeft de Heer Zelf te dienen, zal merken dat haar kracht en haar vertrouwen in God voortdurend groeit.

c. Verwacht Hem

Jes. 40:28-31

Er is wel eens gezegd dat de verhitte, menselijke geest meer verwarring kan veroorzaken dan welke boze geest ook. De Heer wil graag dat je de hele dag met Hem spreekt en Hem aanroept als je je zwak voelt, maar paniekgebeden bouwen niet een relatie op waaruit je kracht ontvangt. God wil jou. Hij wil graag tijd met zijn dochter hebben, niet om alleen maar problemen te horen in je gezin, je baan, je gemeente, of van mensen die gebed nodig hebben.

Hij wil niet graag altijd maar spreken over aanpassingen in je leven. Hij wil je vertellen hoeveel je voor Hem betekent, hoezeer Hij je liefde waardeert God is niet op zoek naar een volmaakte vrouw, maar naar de vrouw die Hem liefheeft en die Hem eert, de vrouw die weet wat het is om stil voor Hem te zijn. Deze vrouw die tijd met besteedt zal steeds sterker in Hem worden.

PERSOONLIJKE TAKEN

Denk erover na hoeveel tijd je gebruikt om tegen de Heer te praten, en hoeveel tijd je gebruikt om met Hem te zijn en naar Hem te luisteren door te lezen in je Bijbel.

Zs. Marlene Delanghe

JEZUS SPRAK OVER NOACH

Wetenschappers vinden bewijs voor nephilim DNA in mensen

 Christenresearcher Tom Horn waarschuwt dat moderne gentechnieken de mensheid binnenkort voorgoed zullen veranderen


 

clip_image002

In de tijd van Noach mengden de (gevallen) ‘zonen Gods’ (die er i.t.t. tot de afbeelding uiterlijk als mensen moeten hebben uitgezien) zich met vrouwen en produceerden met hen nageslacht, de nephilim (Genesis 6).

Wetenschappers van de Universiteit van Washington hebben bewijs gevonden voor ‘vreemd DNA’ in de menselijke bevolking. Dat kan daar volgens Joshua Akey maar op één wijze zijn ingekomen: ‘We hebben het hier over seks.’ Het controversiële concept dat mensen ooit paarden met andere soorten bestaat al langer en wordt in wetenschappelijke kringen inmiddels breed geaccepteerd. In Bijbels kader betekent dit dat er nu bewijs is gevonden voor het eeuwenlang onbegrepen verslag in het boek Genesis waarin staat hoe gevallen engelen zich in de tijd van Noach mengden met de mensheid en nageslacht, de nephilim, produceerden.

Het vreemde DNA werd aangetroffen in drie groepen moderne Afrikanen. Het betreft genetische ‘resten’ die op geen enkele wijze overeenkomen met het DNA van moderne mensen en ook niet met dat van de Neanderthalers, wier DNA nog terug te vinden is in sommige hedendaagse Europese volken.
Voorlopig wordt de nieuw ontdekte soort gekenschetst als een zusterras van de Neanderthalers. De vermenging zou volgens Akey zon 20.000 tot 50.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden, in dezelfde tijd dat het aantal Neanderthalers in Europa aan het afnemen was. Omdat het nieuw ontdekte DNA niet in Europese volken is gevonden heeft de nieuwe soort zich waarschijnlijk niet buiten Afrika begeven.
Volgens Akey moet de nieuwe soort op moderne mensen hebben geleken, anders was het produceren van nageslacht onmogelijk geweest. Het vermengen van deze soort met de moderne mens is te vergelijken met hoe paarden en ezels, leeuwen en tijgers en walvissen en dolfijnen met elkaar kunnen paren en baby’s kunnen krijgen. (1)

Razendsnelle ontwikkeling transhumane technieken

Tom Horn wordt door zowel geloofsgenoten als niet-christelijke experts beschouwd als één van de gezaghebbende en best ingelichte Amerikaanse researchers ten aanzien van de razendsnelle ontwikkelingen in de gentechnologie. In 2010 plaatsten we op deze site de artikelenserie ‘Verboden Poorten’, waarin Horn bewijs leverde dat de mensheid op de drempel staat om voorgoed te worden veranderd door het ‘geknutsel’ aan ons DNA en het vermengen van onze genen met die van andere soorten, iets dat volgens hem ook in de tijd van Noach gebeurde.

Eergisteren schreef Horn in een deelartikel op zijn website dat de ontwikkelingen in deze ‘transhumane’ technieken nog sneller gaan dan hij twee jaar geleden had voorzien. ‘De belangrijkste overheids- en sociale denktanken ter wereld richten zich op het tijdbestek 2012 en daarna, waarin de eerste stapjes in de ‘Mensen Verbeterings Revolutie’ gezet zullen worden. Hierachter zit mijns inziens een demonische geest in de vorm van een technocratische godin (“HER”: Human Enhancement Revolution).

De term ‘transhumanisme’ omvat ontwikkelingen in de genetica, robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en synthetische biologie. Onze hersenen, herinneringen, innerlijke en uiterlijke kenmerken, nakomelingen en volgens auteur Joel Garreau (in zijn bestseller Radicale Evolutie) zelfs onze zielen zullen als het aan de wetenschap ligt binnen afzienbare tijd voorgoed worden veranderd.
Niet-menselijke mensen

Om aan te geven hoe dichtbij we zijn gekomen: een elitegroep wetenschappers genaamd JASON, die de Amerikaanse overheid adviseert op wetenschappelijk en technologisch gebied, heeft het ministerie van Defensie opgedragen ‘geen 24 maanden te wachten voordat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het onderzoek naar de verbetering van mensen, dat kan leiden tot zowel genotypische als fenotypische veranderingen.’
Genotype heeft betrekking op ons DNA, onze innerlijke bouwstenen, en fenotype op onze fysieke kernmerken, zoals ons uiterlijk, onze vorm, onze lengte, de manier waarop we ons voortbewegen, et cetera. De JASON groep waarschuwt dat het Amerikaanse leger ‘onherstelbaar achterop’ raakt als tot na 2012 wordt gewacht met het ontwikkelen en toepassen van technieken die mensen (in eerste instantie natuurlijk soldaten) ‘verbeteren’, boven hun biologische limieten doet uitstijgen en allerlei ‘supermens’ achtige kenmerken moet geven.

Het Brookings Institute in Washington, dat algemeen wordt beschouwd als ’s wereld meest invloedrijke en gezaghebbende denktank, schrijft zelfs al over het veranderen van de Grondwet, zodat de wetten die de mensenrechten beschermen straks ook van toepassing zijn op de genetisch gemodificeerde, niet langer volledig menselijke mensen.

Tijd van Noach op herhaling

Horn schrijft in zijn studie ‘Transhumanisme en conservatieve Eschatologie’ over de betekenis van de komst van deze niet-menselijke mensen (of ‘transmensen’) voor de Bijbelse eindtijd. Kort gezegd komt het er op neer dat we in een herhaling van de tijd van Noach terecht komen, waarin gevallen engelen zich mengden met de mensheid, hun eigen DNA met dat van mensen mengden, en zo een niet-menselijke tussensoort produceerden: de nephilim.

‘Teken’ van het Beest

Het achterliggende spirituele doel hiervan was tweeledig. Ten eerste zou het ‘zaad’ van de vrouw (Genesis) permanent gecorrumpeerd worden, zodat de redding en behoudenis van de mens door God onmogelijk zou worden gemaakt. Dit zou het ‘teken van het Beest’ kunnen zijn in het Bijbelboek Openbaring. Iedereen die dit teken ontvangt -zich laat ‘modificeren’ of ‘veranderen’?- zal volgens dit boek voor eeuwig worden verdoemd, volgens Horn mogelijk omdat zo iemand geen ‘mens’ meer zal zijn zoals God hem heeft geschapen.

Het tweede doel was destijds de komst van de Messias Jezus Christus onmogelijk maken. Dat doel is zoals bekend mislukt, maar desalniettemin lijkt het erop dat dezelfde spirituele machten en krachten achter dit duivelse plan om de mensheid letterlijk voor eeuwig te vernietigen in onze tijd een nieuwe, ultieme poging wagen de mensheid via de moderne wetenschap onherstelbaar te corrumperen, zodat de komst van de Messias bij voorbaat zinloos wordt gemaakt omdat er dan geen ‘echte’ mensen meer over zijn.

Xander