ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

 

VANDAAG EEN TIJD ALS VOOR NOACH!

clip_image003

 

DE DAGEN VAN NOACH

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt.24

De Heer Jezus heeft de tijd van Noach gebruikt om deze te vergelijken, met de kwade tijd die vooraf gaat aan Zijn wederkomst op aarde! Wij gaan eens zien of onze dagen wel al te vergelijken zijn met de tijd die Jezus had bedoeld.

Wij gaan zien in hoeverre onze verantwoordelijkheid voor ons behoud invloed heeft op ons geestelijke en dagelijks leven.

Zijn wij op Zijn komst voorbereid? Is er een verlangen of Is men onverschillig geworden als Esau? Esau, die zijn toekomstige dubbele erfenis verloor, door een wereldse gezindheid, waarbij ook lekker eten en drinken veel belangrijker was in zijn ogen! Onze erfenis is het eeuwige leven! (Col.3:23,hebr.9:15)

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.Mt.24De vijgeboom, symbool voor Israël. Er is nieuw leven gekomen in Israël, 1948. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is weet u ook dat de zomer komt. Zo weten wij ook als christenen, dat de komst van Jezus zeer nabij is! De farizeeërs konden de tekenen der tijden niet onderscheiden. Schijnchristenen zien dit ook niet, voor hen zal de wederkomst van Jezus heel onverwacht zijn, als een dief in de nacht.

Mattheüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Jezus spreekt duidelijk over al de volken die het ontstaan van Israël of de herleving van het Joodse volk, hebben gezien, dat deze generatie nog in leven zal zijn, op de Dag van Christus, dit is de opnamedag. De duur van een een generatie, is variabel en een studie op zich, dus niet alleen beperkt tot 70/80 jaar of dergelijke. Een betere vertaling i.p.v. generatie spreekt over “de mensen van die tijd”

HET GODDELOZE GEDRAG VAN HET VOLK TEN TIJDE VAN NOACH.

Gen. 6:5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

Matth. 24:38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,

De vergelijking die Jezus maakt met de kenmerken van de tijd van Noach, is zeer belangrijk. Noach was een prediker der gerechtigheid. Noach “wandelde” met God, en luisterde naar zijn God. Noach werd bespot in zijn tijd, tot de tijd van God kwam om te spotten!

 

clip_image005

Henoch (91:6) profeteerde dat de ongerechtigheid voor een tweede keer zou zegenvieren. Henoch was een Bijbelboek behorende tot de canon in de tijd van Jezus! Het werd geschrapt in 553 n.J.C. het boek was te Joods, volgens de afgevallen christenen! Dat zegenvieren van Henoch is wat wij vandaag met eigen ogen zien, overvolle gevangenissen, een schromelijk tekort aan politie, de menselijke gerechtigheid is als de Titanic! De overgrootvader van Noach, Henoch, had gewaarschuwd, dat God zou oordelen, over de ganse aarde. Die tijd staat nu voor de deur, het is werkelijk “Time to run”! De ark van vandaag is de Bijbel!

GEN.6: 11-13 DE AARDE WAS VERDORVEN!

11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Hier gaat het wel over de ganse wereldbevolking. Het betekent in feite dat de mens openlijk gaat zondigen, en zich niet meer gaat storen aan zijn medemens of God. Vandaag: Porno op Tv of hackers op computers, pedofilie, massamoordenaars, het huwelijk is ouderwets, abortus, enz. Het gebruik van drugs en alle gevolgen. Er zijn genoeg beelden op TV om verderf te zien. (Fil.3:19) Hun zeden en levenswijzen van de mensen toen waren slecht, dit was het gevolg van een zondig en magisch denken dat met kwaad werd geïnspireerd. Gen.6:5 toont dat de overleggingen des harten waren te allen tijde boos.

Dit wil zeggen dat de mens vol was van verkeerde bedoelingen, slechte inspiraties, slechte filosofie, slechte wetten, en alles wat inging tegen Gods wil.

GEN 6: 1- 4 REUZEN IN DE DAGEN VAN NOACH

clip_image009clip_image007Zo zien wij dat er echte reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van gevallen engelen en mooie vrouwen. Deze boze engelen dachten en hoopten dat deze reusachtige mensen niet zouden sterven, ze hoopten op eeuwig leven! (Judas 6,7 ) Ze dachten dit omdat ook zij zelf eeuwig leven hadden in de hemel

God greep in : twee punten:

God stelde een grens in Gen.6:3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

Deze demonen werden door God gebonden tot de tijd van de oordelen:

4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; 5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht;2 petr.2

De satanische religie? Het oude paganisme keert vandaag snel terug, in allerlei vormen,  het brengen van kinderoffers aan Baal en Moloch, een andere naam voor satan, rituele mishandeling, eten van mensenvlees en het drinken van dierenbloed.  Ook de zonde van Sodom en gomorra was typisch voor de dagen van Noach. Ook dit wil men in onze dagen als normaal en wettelijk beschouwen. Abortus is een kinderoffer!

Henoch liet weten:

dat de rclip_image013euzen ook nog uiteindelijk mensen opaten. Ze hadden seks met wilde dieren en vogels en vissen. Zo ontstonden halfgodinnen! Vogels met mooie vrouwenwezens.

(Henoch 15:8) De geesten van deze gestorven reuzen, zijn de demonen die nu nog op aarde leven! Henoch noemt ze geesten van het kwade! Dus hier vinden wij hetclip_image015 verschil tussen de demonen en de gevallen engelen. Gevallen engelen of teraphim, huisgoden.

 

21 Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. 21 Dit soort boze geesten wordt alleen verdreven wanneer jullie ervoor bidden en vasten.” (ook KJV)

Het apocriefe boek van Noach geeft informatie over deze toestanden.Seks met de dieren, het bestialisme, was toen ook al begonnen. Er ontstonden genetische wangedrochten, half mens en half dier. Let erop hoe kinderen worden gemanipuleerd, alsof zo’n wereld  normaal is! De familie van Noach was nog niet besmet met deze satanische bloedlijnen. Bedenk de manipulaties door de invloed van Harry Potter! (zie BS)

clip_image017

 

 

Nog andere tekenen…in de tijd van Noach!

65.1 In de dagen voor de zondvloed, zag Noach dat de aarde kantelde en dat haar verwoesting nabij was.

De profeet Jesaja schrijft over de grote verdrukking het volgende:

Jesaja 13:13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.

De wetenschappers van NASA denken dat door een verplaatsing van massa naar het centrum van de aarde, de planeet drie microseconden sneller om zijn as is gaan draaien. Dit is een miljoenste van een seconde. Ook is de as waar de aarde om draait, verschoven met ongeveer 2,5 centimeter.

Het boek Henoch spreekt over terugkerende hekserij!

65.5 Toen mijn overgrootvader Henoch kwam, stond hij bij mij, en zeide tot mij: “Waarom roept je naar mij met zulk een bitter huilen en wenen? 65.6 Een opdracht is uitgegaan van de Heer tegen hen die wonen op het droge dat dit hun einde is.

Omdat ze alle geheimen van de Engelen en alle wangedrag van Satan hebben geleerd, al hun geheime krachten, en de kracht van mensen die magische kunsten praktiseren, de krachten van bezweringen, en de macht van diegenen die gegoten beelden maken voor de hele Aarde.

WIE WAS NOACH?

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo een goed mens was of beter dan de andere mensen, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij de woorden van God had geloofd.Omdat hij rekening hield met Gods beloften en raad.Noach had een Godsspraak ontvangen over iets wat nog nooit gezien was. Noach geloofde in Gods woorden. Wie behouden wil worden voor de aankomende oordelen moet gewoon doen als Noach: Gods woorden geloven!

Ook wij hebben het evangelie ontvangen, woorden van God en niet van mensen. Ook over iets wat wij nog niet hebben gezien: Christus Jezus!

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD?

GEN 6 : 22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark niet met eigenzinnige plannen, maar op de manier en het plan zoals God hem gaf! Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige manier om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.  Wij moeten geen arken bouwen, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud bewerken. Geloofswerken en niet een behoud door de “goede werken”.  Wie geen rekening houdt met Gods woorden, en losbandig omgaat met de genade zal wel een ark hebben met gaten, en deze gaten zijn eigenzinnigheden die wij niet willen bestrijden, of willen dichten, en misschien zeggen het is niet erg, het is maar een klein gaatje. Gelukkig is God genadig!

Wij moeten integendeel bidden van Heer: waar ben Ik verkeerd, waar ziet Gij bij mij zonde? Denk aan de splinter en de balk……

Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, zijn eigen behoud en dat van zijn familie, geloofden zij niet wat hij sprak. Zij begrepen hem niet, of wilden hem niet begrijpen, want het had nog nooit geregend! Het werd met een lach en een spot aanzien! Dit echter tot God lachte!

Vandaag is het precies hetzelfde, de mensen merken de tekenen van de tijd niet op. Reden: Valse predikers, en onvoldoende Bijbelkennis.(Hosea4) Men weet niet wat God wil!

Ik voelde mij vandaag Noach, en roep tot hen die Jezus nog niet kennen: Bid om vergeving en geloof in Hem nu het is hoogtijd!

NOACH ZONDVLOED