IRAN EN ISRAEL

IRAN VERGEET DE GOD VAN ISRAEL!

Jesaja 22:6 Elam (Iran) heeft de pijlkoker opgenomen, met wagenen, manschappen, ruiters; Kir heeft het schild ontbloot.

Jeremia 49:35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht,

Jeremia 49:36 en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.

Israël erkent indirect verantwoordelijkheid voor Flame virus cyberaanval op Iran

‘Flame malware 100 x complexer dan gewoon virus en kan zichzelf veranderen’ – Kasperksy: ‘Dit programma is een meesterwerk’


clip_image002

Regeringsofficials in Teheran zeggen dat Iran getroffen wordt door een nieuwe cyberaanval. Het zogenaamde Flame virus heeft volgens het Iraanse MAHER centrum ‘aanzienlijke schade’ aangericht. ‘Enorme hoeveelheden gegevens zijn verloren gegaan.’ De Israëlische vicepremier Moshe Ya’alon gaf tijdens een radio interview op indirecte wijze toe dat zijn land wel eens verantwoordelijk kan zijn voor het ongekend geavanceerde Flame virus.

Het MAHER centrum is onderdeel van het Iraanse ministerie van Communicatie en verklaarde dat het nieuwe virus dermate complex, accuraat en doeltreffend is, dat er een verband wordt vermoed met de eerste massale cyberaanvallen met het Stuxnet virus in 2010 en later het Duqu virus in 2011. Het Flame virus zou in staat zijn 43 verschillende antivirusprogramma’s te omzeilen.

Virus bevat 100 x zoveel code

Kaspersky, één van ’s werelds grootste data beveiligingsbedrijven, ontdekte als eerste de nieuwe malware. Experts weten echter nog steeds niet precies hoe het virus in elkaar steekt, omdat het ongeveer 100 x zoveel code bevat als een doorsnee computervirus dat is ontworpen om informatie te stelen. Volgens Kaspersky zijn er wereldwijd tot nu toe zo’n 5000 computers besmet. Iran is met 189 computers het zwaarst getroffen, daarna Israël en de Palestijnse gebieden (98), Soedan (32), Syrië (30), Libanon (18), Saudi Arabië (10) en Eygpte (5).
Israël geeft indirect verantwoordelijkheid toe
Volgens de researchers is het Flame virus dermate complex dat alleen een staat achter de ontwikkeling ervan kan zitten. De Israëlische vicepremier Moshe Ya’alon gaf wat dit betreft een duidelijke hint: ‘Voor een ieder die Iran als een reële bedreiging ziet is het logisch om verschillende maatregelen te nemen, inclusief deze. Israël is gezegend als een staat op high-tech topniveau. Wij zijn trots op deze capaciteiten, die voor ons verschillende mogelijkheden bieden,’ aldus de minister tegenover IDF Radio.

‘Meesterwerk’

Ilan Froimovich, Kaspersky vertegenwoordiger in Israël, zei dat de Flame malware op een nog nooit eerder vertoonde wijze informatie weet te verzamelen. ‘Het programma kan bestanden overzetten, screenshots maken, toetsenbord typepatronen registreren en zelfs geluidsopnamen maken.’ Flame is volgens hem erg moeilijk te ontdekken omdat het pas begint te functioneren zodra het van buitenaf de opdracht daartoe krijgt. ‘Dit virus is zo geavanceerd dat het zijn eigenschappen kan veranderen en zichzelf op bevel kan ontwikkelen. Dit programma is een meesterwerk, niet iets dat een verveelde student of iemand anders, hoe getalenteerd dan ook, zou kunnen doen.’

Bron: Xander

PINKSTEREN OOK VOOR U

clip_image002

 

H GEEST

 

22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16

Vandaag “vieren” vele christenen opnieuw het Pinksterfeest. Het is de verjaardag van de gemeente van Jezus Christus. De blijdschap van Pinksteren is nog steeds te ervaren voor mensen dit echt willen! Deze blijdschap is de grootste blijdschap die een mens op aarde kan ervaren, jammer velen kennen deze geestelijke blijdschap nog niet. De rijkste mens ter wereld, die deze blijdschap niet kent, is geestelijk straatarm!

Het Pinksterfeest heeft een uitgesproken Joodse achtergrond.

Gods volk vierde het Wekenfeest, dit was zeven volle weken na het Paschafeest. Precies vijftig dagen na Pasen. In het Grieks noemde dit het

“ pentacosta”, waarvan de naam Pinksteren werd afgeleid.

Pinksteren was een oogstfeest.

Verschillende landen kennen dit soort feestvieren, er bestaan vele vruchtbaarheidsfeesten. Wij gaan vandaag Pinksteren beklijken in het licht van dankbaarheid.

Bij Gods volk werden de eerstelingen, de eerste vruchten, van de oogst bij God gebracht in de tempel, en God werd gedankt.

Exodus 23:19 Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen.

1 Corinthiërs 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

1 Corinthiërs 15:23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

Op Pinksteren zag men de eerste vruchten, niet van wat het land voortbracht, maar van wat het Woord der Waarheid en de uitstorting van de H.Geest voortbracht en nog steeds voortbrengt. Jezus is de eersteling van een grote oogst. Binnenkort zal Hij de grote oogst binnenhalen, bij zijn komst. Behoort u Hem toe? ?

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 ¶ En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

Gods woord is als het ware het zaad in de goede aarde, de bodem, de basis om vrucht voort te brengen! Op Pinksteren predikte Petrus krachtig het Woord van God.

De eerst angstige Petrus, was nu de sterke Petrus, door het ontvangen van de H.Geest. Velen kwamen tot een levend geloof, anderen begonnen te spotten uit domheid!

Jakobus 1:18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen

Pinksteren staat dus ook vandaag nog duidelijk in het teken van de oogst. Op Pinksteren kwamen de eerste mensen werkelijk tot geloof in Jezus Christus.

Er is geen ander echt geestelijk zaad dan de Bijbel, om vruchten voor God voort te brengen. Zonder goed zaad ook geen gezonde oogst! Zalig zij die nog in waarheid mogen zaaien vandaag!

Opgelet want vandaag manipuleert men met het zaad Gods, de Bijbel.

Wees waakzaam met de nieuwe Bijbelvertalingen, en de nieuwe manier van zaaien! (Evangelist Warren).

Daarom heeft God ook gewaarschuwd, en bijzonder voor onze tijd:

Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

Een gezonde wijnoogst, dat is van groot belang, bijzonder in onze dagen. Met deze wijnoogst heb ik het over Godvruchtige mensen. Mensen waarvan hun leven “water” was, en nu als “wijn”, is, een leven in vreugde door een echte hoop!

En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.Luc.5:39

De oude wijn.

De mens is niet vlug geneigd om nieuwe wijn te drinken, hij vindt de oude wijn blijkbaar beter. Dit beeld kan men best vergelijken met de tijd van ons leven waarin wij leefden zonder rekening te houden met wat God wilde in ons leven. Met andere woorden de tijd dat wij goddeloos leefden, en afgoden dienden.

Mensen vinden het normaal om veel geld te verdienen, of dat nu op een gezonde manier is of niet. Mensen willen wel eens vreemd gaan, de meesten doen dat nu toch! Het huwelijk heeft steeds minders waarde, als men geen rekening houdt met God.

Mensen vinden hun genot en hobby belangrijker dan God te danken en te eren.

Het beeld van de oude wijn is een tegenbeeld van geniet van deze wereld, daarna is er niets meer! Jammer, niet waar! 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Markus 2:22 En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.

God ziet uit naar levens die aan Hem worden toegewijd, Hij wil daarvan nieuwe levens maken. Een volledig nieuw begin in het leven van de mens.

Nieuwe wijn bewaart men in nieuwe zakken.

Onder de oude zakken kunnen wij best het Jodendom begrijpen, die nog steeds leven onder het oude verbond. (O.T.) Zij zorgden ervoor dat Gods woord werd bewaard. De oude vaste waarden gebonden aan de wet, dienden voor Gods volk verder bewaart te blijven.

De oude zakken verdragen de jonge wijn niet verder, door de kracht die er in zit en dit de zakken zou doen scheuren, en de wijn zou verloren gaan. Er staat niet dat de oude zakken dienen weggegooid.

De jonge wijn, de vrucht van de nieuwe oogst, is een beeld van de kracht van de genade, en de kracht van de Heilige Geest op aarde.

Nieuwe zakken, zijn als mensen die het nieuwe leven in Jezus Christus hebben gevonden. Er zijn geheel nieuwe levensgewoonten en principes nodig, en ze dienen te worden bewaard in het hart van de mens!

Wanneer de christelijke, Bijbelgetrouwe normen niet meer worden gehanteerd, dan komen er problemen en de christelijke blijdschap van Pinksteren verminderd sterk uit de harten. Psalmen 51:12 (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Zonde is de dief van deze blijdschap!

Hebreeën 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar bracht geen definitieve redding.

Nu kunnen wij best begrijpen, dat wij nu leven onder het nieuwe verbond welke Jezus instelde. De genadeleer was dan begonnen. Complete vergeving is voor ieder mens mogelijk. Enkel ongeloof is niet te vergeven.

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.

28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.Matth.26

Zonder Jezus, geen Pinksteren, geen blijdschap, geen nieuw leven, geen toekomst!

JEZUS VERSCHEEN

Jezus2

 

clip_image001

apostel

 

 

In de Bijbel, het woord van God, vinden wij tal van wonderlijke verschijningen en op verschillende wijzen. Het zijn zeker geen alledaagse of normale gebeurtenissen! God verscheen aan Abraham, dat was de eerste maal. God verscheen aan Mozes, Salomo, Jozef, Paulus, enz. Al deze verschijningen hadden een bijzonder doel bij God!

Ook de satan deed en doet zijn werk tot grote misleiding, door nabootsing. Luther noemde hem de aap van God!  Verschijningen en de bedevaartsoorden welke tal van mensen verblinden voor de waarheid, en waarbij men onbewust of bewust aan afgoderij gaat doen. Het aanbidden van Maria, koningin des hemels, het zoeken naar genezing voor het lichaam, of andere wensen en begeerten, heeft vele mensen gebonden aan de god van deze wereld.

JEZUS VERSCHEEN WONDERLIJK AAN ZIJN DISCIPELEN!

19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.Joh.20

Terwijl de toenmalige wereld dacht: het einde is gekomen voor deze bekende Joodse sekteleider onder de Joden, en de discipelen zich in veiligheid brachten, openbaarde Jezus zich aan zijn discipelen.  Onze hedendaagse wereld denkt ook dat het bijna voorbij is met het Bijbelse christendom. En ook de ware christenen worden meer en meer vervolgd, bijzonder zij die de meerderheid van het heidens christendom, Babel, niet willen volgen.

Jezus waarschuwde voor dwaling!

Men spreekt van een New Age beweging , en velen laten zich opnieuw misleiden. New Age een nieuwe godsdienst, steunend op filosofie, mythen, en occulte wetenschap. Deze beweging dringt soms “doeltreffend” door tot bij christenen door wereldberoemde sprekers als R.Warren en onrijpe christenen verlaten aldus de gezonde Bijbelse leer.

De apostel Paulus profeteerde over “onze tijd” toen hij schreef aan Timotheus: (2Tim.4)

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren

Bij de wonderlijke openbaring, de verschijning van Jezus, verdween hun angst, en kwam er een hemelse blijdschap in de plaats. Wat een zegen voor al de aanwezigen. Jezus stond plots zichtbaar in hun midden. Gesloten deuren waren voor Hem geen hindernis. Angst moet verdwijnen uit het hart en het denken van de mens waar Jezus mag regeren. De discipelen konden hun ogen niet geloven, toen ze Hem zagen staan, en dat was zeer menselijk.

Thomas en nog één, van de twaalven was er al niet meer bij! Voor hem zou het nu allemaal voorbij zijn, want in zijn eigen ogen was Jezus nu toch gestorven, en dit betekende voor hem het einde van zijn geloof in Jezus van Nazareth!

Thomas had ook wel die goddelijke wonderen gezien welke Jezus deed. Mensen die Jezus niet persoonlijk hebben ervaren in hun leven, hebben moeite te geloven dat hij echt leeft, ook hun geloof in Hem kan slechts traditiegeloof zijn. Dit ervaren is overtuigd worden door God zelf. God geeft u een persoonlijk geloof!

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Thomas wilde eerst zien en dan geloven. Hij zag in Jezus nog niet het “goddelijke”, en dat was en is nodig voor de echte discipelen. Wie Jezus niet ziet als de zoon van God, die kent hem niet! Wie Jezus wil volgen moet Hem zien als zijn verlosser en Heer. (op twee benen lopen) Heer: Curios, het gezag op zich. Velen willen Jezus volgen maar niet Zijn gezag, het gezag volgens de Bijbel.

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.

De meerderheid van het volk, zijn als een Thomas. Ze willen wel geloven, maar kunnen het niet. Hun eigenwijsheid primeert. Velen zijn teleurgesteld in hun kerk of hun gemeente. Ze zijn een kerkverlater geworden. Zo kwam het dat Thomas er ook niet meer bij was, toen Jezus zich openbaarde. Hij hoorde later het getuigenis van de tien discipelen, dat Jezus terug was, en leefde, maar hij geloofde het ook niet meer!

Toch had Jezus hem lief, en pakte hem ook heel persoonlijk aan over “wat” hem hinderde te geloven in Hem. Jezus nam de koe bij de horens:

 

Joh. 20:27 Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.

Velen moeten soms eerst persoonlijk in aanraking komen met de bewijzen, wonden, het sterven en het opstaan van Jezus. Hem persoonlijk ontmoeten, en weten dat daar vergeving ligt bij God door het vergoten bloed van het Lam. Enkel de zonde maakte scheiding tussen God en mens. ( Jes.59:2)

clip_image007God gebruikt Bijbelgetrouwe christenen om anderen persoonlijk in aanraking te brengen met de Heiland. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, (1 Joh.1:7) en dient zeker niet om rond te lopen in een Romeinse processie zoals in de stad Brugge! De Romeinen liepen destijds ook rond in een optocht met al hun afgoden die ze vereerden! Ze “marcheerden” fier, komt van de afgod “mars –eren”!

De ogen van Thomas werden geopend! En hij riep uit verwondering: Tomas antwoordde, aanbad en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

21 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt (de) Heilige Geest.

Wat we eerst willen opmerken is het feit dat de grondtekst hier niet het lidwoord teruggeeft. (MKJV) Dus de H.Geest werd slechts enkel als “persoon” gegeven met Pinksteren. De Geest zit niet in het blazen of de wind, welke slechts een vergelijking is. Ook de profeten gebruikten bij hun uitleg natuurelementen, enkel als symbolische gebaren! De enige aansluitende tekst is deze van bij de schepping van de mens. (Gen.2:7). Toen kreeg de mens een levensgeest ingeblazen.

Doch ze ontvingen hier een denken in “de heiligheid” van de Geest. Ze werden hier al afgezonderd (heiligen) in hun geest, om als gezondenen in Zijn naam met macht op te treden! Dit wijst op gekregen gezag, te mogen optreden in Jezus naam! Een christen is iemand die afgezonderd werd door Jezus, om op te treden in Zijn naam.

Met Pinksteren ontvingen zij de Geest, om hun zending te kunnen volbrengen! Zonder die doop met de Geest zal niemand de kracht vinden om van Jezus te blijven getuigen!

Jezus bedenkt de verkondiging en verspreiding van de blijde boodschap. Iedere christen is een getuige van Jezus opstanding, met een opdracht.

De Heer spreekt dan verder over het vergeven van zonden. Enkel God vergeeft zonden en kan zonden vergeven. Wanneer men oprecht vergeeft in de geest van Christus, is er ook vergeving bij God. (Dit heeft niets te maken met de biechtstoelpraktijk)

Lukas 17:3 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem,

en indien hij berouw heeft, vergeef hem.

Matth. 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

WEEN NIET

clip_image001

 

clip_image003

11 En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. 12 Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.  13 En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. 14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. 16 En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien. 17 En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek. Luk.7

Wanneer wij vandaag horen spreken over godsdienst, dan horen wij spreken over het “naar een kerk gaan”. Mensen gaan nog naar een kerk uit traditie. Ze hebben als kind gedwongen of ongedwongen geleerd dat ze moeten geloven in God.

Wat betekent God voor de mensen vandaag nog?

Vele jongeren zien vandaag op naar iemand die opvalt, die stoer kan doen, die lichamelijk sterk is. Vandaag heeft de muziek, en superzangers nog steeds een grote invloed op de jongeren. Dit was ook zo in het leven van de ouderen, ook zij hadden toen ze jong waren, een fan in de muziekwereld of de sportwereld.

 

clip_image005

 

Bijbelgetrouwe christenen volgen Jezus! Waarom?

Is Hij hun fan of is Hij veel meer?

Een fan heeft alles te maken met het menselijke, het verleidelijke en meeslepende.

Dat is in feite de betekenis van het fanatieke. Men noemt Christenen ook soms fanatiekelingen. Jezus was geen wereldster ,geen misleider of idool die omwille van het “zielige” werd gevolgd. Wie was dan wel die Jezus van Nazareth?

Jezus is de Zoon van God!

Jezus heeft alle macht!

Jezus is op weg naar de stad Naïn. 10 km van Nazareth.(Luk.7:11)

Jezus, discipelen, een grote schare, opweg naar en dorp in Galilea, dat dorp betekende ‘schoonheid’of lieftallige.

Als wij van schoonheid of liefheid spreken, dan is dit iets dat ons aantrekt, iets dat onze aandacht vraagt. In het leven speelt schoonheid voor vele mensen een grote rol, bijzonder de vrouwen zijn erg gesteld op schoonheid. Het is ook geen zonde om mooi te zijn!

Wat ontmoeten zij? (12)

Zij werden geconfronteerd met iets dat alle schoonheid van de wereld in elkaar doet storten, een begrafenis, verdriet en de dood!

Wat een zin heeft alle schoonheid, als men de dood voor ogen ziet!

Dat is in feite wat men hier ziet gebeuren, een grote teleurstelling.

Het leven kan nog zo schoon zijn, men komt soms oog in oog met dingen die ons wereldje kunnen laten ineenstorten in een mum van tijd.

Ieder mens wordt daarbij beproefd. Wie is er echt op voorbereid?

In dit vers lezen wij dat een moeder met een enig kind, in een groot verdriet gedompeld werd door de dood van haar kind; Jezus en zijn discipelen staan hier met hun neus op een niet weg te denken realiteit van het leven.

Een weduwe met zeer groot verdriet, waarbij vele mensen medelijden hebben.

Jezus werd ontferming over haar bewogen! (13)

Voor ons is het geweldig te weten dat Jezus meeleeft met ons beleven.

Wij beleven hier op deze wereld verdrietige dingen en vreugdevolle dingen, en met alle leeft Hij met ons mee; Hij leeft mee met alle mensen! Maar vele mensen ontdekken dit niet, ze moeten gewezen worden op dit feit, om te gaan waar werkelijk troost is.

Om echt te kunnen troosten moet je macht hebben!

Bv : Wanneer een kind verdriet heeft, trachten wij als ouder dit kind te troosten, op gelijk welke wijze, wij doen wat in onze mogelijkheden ligt , maar het is beperkt!

Mensen die op ons afkomen , moeten wij wijzen dat Jezus hun probleem kent, en dat zij met hun problemen moeten leren bij Jezus te komen. Hem aanroepen.

Dit gebeurt met gebed. Mensen moeten leren bidden. Jezus leren ontdekken in het leven.

Deze weduwe had veel verdriet =

een beeld van vele mensen met allerlei verdriet omwille van veel zorgen en problemen!

een beeld van menselijke machteloosheid !

In hoeverre Is ons hart ook bewogen als wij verdriet zien?

Jezus riep: Ween niet!

Deze weduwe zal hebben gezegd : Wie is deze man, Jezus ?

Mensen mogen niet wachten met deze vraag! Hier hebben de mensen een verkeerd beeld van Jezus. Kunt u zich dit voorstellen? Je begraaft iemand waarvan je zoveel houdt, en je mag niet meer wenen?

vers 14

Jezus roept een halt toe aan de mensen die dit kind naar het graf brengen !

Hier is het storen van een religieuze plechtigheid strafbaar !

Waarom kan Jezus dit zeggen, ? Hij heeft ALLE MACHT!

Wie heeft er anders nog een begrafenis tegengehouden ?

Wie heeft er macht over verdriet?

Wie kan echt troosten?

Wie heeft er zijn macht op zo’n wijze bewezen ?

Jezus heeft macht over alle tranen !

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbar 21:4

Wij kunnen spreken tot de mensen over een levende hoop!

Wij mogen blij zijn, in het nieuwe Jeruzalem daar zijn geen tranen meer!

Dat is wat Jezus ons als mensen wil voorhouden, een nieuwe toekomst, een toekomst met hoop, een toekomst voor alle mensen die geloven in Hem die macht heeft over leven en dood!

De hele wereld is een lijkstoet aan het worden.

De hele wereld loopt achter de dood aan. Geen mens leeft zonder verdrietige tijden in zijn leven ! Er is slechts een oplossing voor deze wereld van ziekte en dood en verdiet : JEZUS !

Het is deze Jezus die wij moeten brengen. Er is slechts een trooster : Jezus !

Zwijgen over Jezus is voor ons zonde! Jezus kent en ziet verdriet ! Hij weende zelf om Lazarus! Jezus, sprak niet tot de weduwe over vergeving en zonde, Hij toonde wie Hij was :

DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN!

Jezus , nog een vreemde man in de ogen van de weduwe,

Voor vele mensen is Jezus nog steeds een vreemde man, maar Hij is : een God van wonderen , een God van Mirakels. een God van het leven. Als je van de macht van Jezus spreekt, moet het hart van de mensen herleven. De mogelijkheid om Hem persoonlijk te leren is er ook vandaag nog! Lees en geloof enkel de Bijbel.

God deed een wonder in ons! Wat is er van te zien ?

Hij gaf hem aan zijn moeder! (15)

Zoveel mensen willen geld op tafel leggen om een overledene terug te hebben.

Maar mensen hebben niet deze macht. Hier moet de hoogmoed van de mensen breken op de harde realiteit van het leven. Geloof in Hem en ontvang eeuwig leven!

NOACH WERD BEHOUDEN

BEHOUDEN WORDEN, ALS

IN DE DAGEN VAN NOACH!

clip_image002

 

Vandaag zien wij dat er veel uitstervende kerken leeglopen en omgebouwd voor andere commerciële doeleinden. Het bouwen van een moskee neemt toe, en gesteund door Mijnheer Ratzinger.Als dwang verdwijnt…In de geschiedenis is de levende gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.

Wij leven vandaag als in de dagen van Noach.

Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Gods wege, waarbij een Tsunami, of aardbeving vandaag nog maar een klein voorsmaakje is. Het was een tijd waarbij niemand zich nog iets aantrok van God, noch zijn gebod. Bij de zondvloed werden er slechts acht zielen gered en behouden!  Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven, of Tv beelden te tonen. De grootste ramp die de wereld kende staat in de Bijbel te lezen, ook de laatste, verloren gaan voor de eeuwigheid!

De apostel Petrus legt een verband tussen de ark van Noach  en onze Bijbelse doop.

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,

19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,

20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

De doop is een tegenbeeld van de ark.

clip_image004Wij weten dat het woordje “ark”, Logos betekent, en Logos betekent ook “Woord.” .

Het ingaan door deze acht zielen in de ark betekende:

  • hun redding van een komend oordeel
  • het begin van een volledig nieuw leven op aarde.

Mensen die vandaag met hart en ziel ingaan op de bijbel, en hun vertrouwen stellen op Jezus alleen, zijn mensen die Gods kracht zullen ervaren om behouden te worden, van de komende oordelen op aarde en tenslotte ook van het laatste oordeel. Zulke mensen beginnen ook een totaal nieuw leven, wie dit niet meemaakte is nooit tot geloof gekomen.

23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petr 1:23

Het christendom is ontstaan uit de Bijbel, dat soort christendom is hemels en onvergankelijk. Het christendom met de kinderdoop, is aards en vergankelijk.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Er werden in de geschiedenis zovele overtuigingen gepredikt, als kapitalisme, communisme, socialisme, liberalisme enz. ze kwamen allemaal voort uit de mens maar brachten geen redding voor de mensheid.

Ze stellen allemaal teleur, maar het evangelie is de enige weg tot behoud.

De doop is een gebed tot God. (v.21)

Wie zich laat dopen zegt de apostel die is tot inzicht gekomen dat hij leefde zonder in zijn leven rekening te houden met God, dat is zondig leven. Zonde is het doel van zijn leven missen. De H.Geest is werkzaam om mensen bij de Heer te brengen, dit gebeurt vooraf door allerhande omstandigheden, die ons in contact brengen met de bijbel. Een geestelijke zwangerschapsperiode.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom.8

Dit is een goed geweten. Wie denkt door goede werken te worden behouden, of geboden van een bepaalde kerk te hebben gevolgd, zal bedrogen uitkomen, omdat dit niet in de bijbel staat, zijn geweten en zijn denken is niet in overeenstemming gebracht met Gods Woord het instrument tot redding.

Het dopen is niet het reinigen van het lichaam, maar het reinigen van de ziel van een mens bedoelt Petrus. Het reinigen van de ziel gebeurt door het geloven van wat de bijbel zegt, en het toe te passen in ons leven. Het denken van de mensen is zondig, wil zeggen ongezond en besmet vanuit de geboorte.

Ieder mens is geboren als mindervalide!

Enkel christenen hebben gezond verstand, dit is een scherpe uitspraak, maar de waarheid. Ze hebben dit enkel wanneer ze hun eigen gedachten inruilen voor de gedachten van Jezus Christus!

Ons wapenen met de gedachten van Christus.

Christen zijn is te herkennen door een verandering van gezindheid.

Een wereldse gezindheid is volgens de apostel, een leven naar de begeerten van de mensen.

Vandaag en toen kunnen wij opmerken dat de gezindheid van de mensen zich beperkt tot het bereiken van aards geluk. Iedereen wil een groot inkomen, een groot huis, veel aandelen. Iedereen wil genot en aanzien. Brood en spelen. Voor geld gaat men stelen en moorden. Na de dood is er niets denkt de mens die God niet kent of twijfelt.

Petrus noemt nog enkele punten op die een wereldse gezindheid kenmerken:

Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, drugs,onzedelijke afgoderij (porno).

Wij zien dat vandaag de mens op zijn vrijheid wil staan. Hij wil zich niet meer laten binden. Hij gaat zich niet meer verbinden om een meisje of een jongen te huwen. “ Alles moet kunnen” is vandaag de spreuk van de ongelovige mens. Niet ingetoomde lusten. Vreemd gaan is vandaag niet meer vreemd. Seks voor het huwelijk. Seks met dieren. Geld verkwistend, geen discipline. Roof en verkrachting zijn dagelijkse gebeurtenissen. Een toestand van zedelijk verval zoals wij dat vandaag kennen. Een geestelijke gezindheid moet ons wapen zijn. De gedachte van Christus is te leven naar de wil van God. Here, wat wilt Gij dat ik doe?

Het maakt afstand, en schept vijandigheid, met de wereldse mens, zo werden de eerste christenen vervolgt.

2 Corinthiërs 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Wie tot echt geloof komt verliest wereldse vrienden, dat is heel normaal. Ongelovige familie die u laat vallen. Ondervindt zoals de apostel tegenstand van de overheid, als bv. Nero die de christenen vervolgde. Christenen deden niet mee met alle gemeenschappelijke activiteiten zoals hun offerfeesten. God wil dat u Hem aanbidt, dan gaan alle samenkomsten voor onze eigen verlangens en begeerten. Dat alleen al brengt een verandering in het leven van een mens.

Wij als christenen moeten gewapend zijn, door een vervulling van de Geest. Wie slechts de zondag christen is, hoe zal hij weerstand bieden aan de wereldse verleidingen en begeerten die ons dagelijks van de Here willen weghouden.

Een voorbeeld van dagelijkse bekering:

12 Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? 13 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; Psalm 34

Een mens die lang en gelukkig wil leven zegt God, die moet ophouden met kwaad te spreken of te liegen. Het is zeer moeilijk om zijn tong in bedwang te houden, daarom is er een discipline nodig op onszelf.

Jakobus 1:26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

ONZE VADER

clip_image001

 

JEZUS CHRISTUS

ONZE VADER

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons heden ons dagelijks brood.12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Mattheus 6

Jezus gaf het “Onze Vader” als antwoord op een vraag van een discipel om hen te leren bidden. Wij mogen dan aannemen dat dit gebed als een goed voorbeeld diende. Jezus gaf zijn discipelen geen “Paternoster”! De vragende discipel had ontdekt dat het gebed, een bron van bijzondere kracht was in het ganse aardse leven van Jezus.

De sterkte van een christen is niet te herkennen aan zijn spieren, maar wel aan zijn gebedsverhoringen. Bidden is een uiting van vertrouwen welke wij op God hebben gesteld. Wij bidden in Jezus naam. Als Jezus amen kan zeggen op uw gebed, is dit een verhoord gebed! Het is een toevlucht naar de ene levende God, de God van Israël. Wij moeten begrijpen wat wij bidden. Vele “Onze Vaders” worden gebeden, maar men begrijpt niet wat men bidt, hoe zal men het dan geloven dat het zal verhoord worden!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Het herhalend bidden van hetzelfde gebed, moet men niet doen, en heeft geen zin leert Jezus.

ONZE VADER ,

Wie mag God zijn Vader noemen?

clip_image004Iedereen? Neen, Petrus zegt slechts iedereen met een christelijke handel en wandel, en die weet en zekerheid heeft dat hij is vrijgekocht door Jezus bloed! Dat Jezus door zijn Geest in ons woont, daarom zijn wij een tempel van de H.Geest.

En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Galaten 4

Abba in het Aramees, betekent in feite een intieme band die er is van een kind tot zijn vader. “Onze” staat er om te tonen dat een christen nooit alleen staat. (Ps.103:13). Wie de Geest niet heeft ontvangen, kan niet bidden in Geest en waarheid. Wie de bijbel verwerpt als het woord van God, verwerpt de Zoon van God, Jezus.

Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Joh.8

Omdat gij mij woorden niet kunt verstaan, en niet wil luisteren.

DIE IN DE HEMELEN ZIJT

 

Wanneer wij tot iemand spreken, richten wij ons naar zijn wezen. Ook hier is het duidelijk dat Jezus de richting aantoont, namelijk “boven de aardse natuur, bovennatuurlijk”. Onze Vader is niet aards, maar hemels, geestelijk, en Hij leeft met ons mee! God is daar waar onze toekomstige hemelse woonplaats is.

Joh 14:2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Bij God mogen wonen, moet de grootste droom van een mens zijn tijdens zijn leven op aarde. Het is een sterk verlangen, die voor velen werkelijkheid zal worden door te geloven wat staat geschreven. Jezus is nu de enige mens in de hemel.

Wat is er in de hemel, waar God woont?

Mt 19:21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

clip_image008Het toont aan dat er een geestelijke onvergankelijke rijkdom is in de hemel, die we hier kunnen bewerken door onze geloofsdaden, niet te vergelijken met de vergankelijke rijkdom die men op deze aarde kan verkrijgen.

Jak 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

Lu 12:34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De financiële wereldcrisis van onze dagen toont aan dat het “goud en zilver”, ons geld

een sterke waardevermindering kent, het verroesten, wijst naar ontwaarding. Het “roest” in de grondtekst betekent “kwaad, kanker en vergif”. ( 1 Tim.6:10). Komt er opnieuw goudgeld in omloop of een wereldmunt als oplossing?

UW NAAM WORDE GEHEILIGD.

clip_image009JHWH. Jezus bidt opdat de mensen de naam van zijn Vader zouden heiligen, of als superuniek beschouwen. (bv. kleed vrouw). De naam van God moet in hart en ziel van de mens een aparte plaats krijgen. Vandaag wordt die naam ontheiligd, door het vormen van een wereldkerk, een valse eenheid! Dat is het verlangen van Jezus, dus ook van allen die Jezus echt willen volgen. God wil in het leven van de mens de allereerste plaats krijgen. Iemands naam laat weten hoe hij is, wie hij is, wat hij is, waar hij woont of hoe hij is geweest. Een naam zegt zeer veel. God heeft meerdere namen, Mozes wilde ook de naam van God kennen. Ook Jacob wilde Gods naam weten.

13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg:

De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. en Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Exod.3

IK BEN MET U, KLAAR OM TE REDDEN EN TE HANDELEN.

Die naam heeft in het denken van Mozes een speciale, heilige plaats gekregen.

Ik zal voor u een reddende God zijn.

Deze naam “heiligen” betekent ook dat men die naam zal aanroepen en op die naam zal vertrouwen, en in die naam zal spreken. God wil dat je alles aan Hem bekend maakt, en je Hem in alles wil kennen. Die naam moet men eerbiedigen, en de naam van Jezus niet gebruiken als stopwoord. Er is geen andere naam voor redding, hulp of survival!

Jezus

In het Hebreeuws: Jesua en betekent: Jahweh is redding!

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joel 2

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. Joh.3

Jezus is de naam!

15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,

16 en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 1 Petrus3

Uw naam worde geheiligd, betekent hier dat Christus voor ons de zoon van God is, en geen profeet als alle anderen. Allen die deel hebben aan de oecumenische wereldkerk, ontheiligen de naam van God, schepper van hemel en aarde. Er waait een wind van een sluwe, valse eenheid, katholiek, protestant,sommige uit evangelische kringen, boeddhist, en morgen de Islamiet!

clip_image011

 

 

UW KONINKRIJK KOME

Vele mensen bidden en baden : “Uw koninkrijk kome”, dit kan men beter vertalen als “uw koningschap”. Doch weinigen hebben goed inzicht over wat dit wel eigenlijk betekent. Jezus komt terug en zal duizend jaar op aarde regeren vanuit Jeruzalem!

Openbaring 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Wanneer wij bidden: “Uw koninkrijk kome” dan bedoelen wij daarmede, dat wij hopen, verlangen en vertrouwen op Zijn wederkomst. Het betekent vrede voor Jeruzalem.

In dat koninkrijk zal de mens opnieuw gehoorzaam zijn aan de enige God, de God van Israël. Sinds de zondeval en door ongehoorzaamheid aan God is deze wereld een vervloekt gebied geworden. Er komt dus een diepgrondig herstel op onze planeet.

(Jesaja 11)

Wanneer begint dit duizendjarige koninkrijk van Jezus Christus?

Dit gebeurt op het einde van de 7 jarige oordeelstijd, de benauwdheid van Jacob, het huidige Israël, zegt God. Dit duizendjarig vrederijk, met zijn Vredevorst staat ook beschreven in de profeet Jesaja 2.

Hieronder een oude schets van Larkin. Tussen de twee laatste bergtoppen kun je het duizendjarig rijk zien staan. De zon der gerechtigheid zal opgaan als begin van deze tijd. (Maleachi 4:2) Daarna komt er een compleet nieuwe schepping!

clip_image013

Deze tijdslijn toont de wereldgeschiedenis. 4000 jaar voor Christus, 2000 jaar na christus, 7 jaar verdrukking, dit is de laatste jaarweek van Daniel. Hou rekening dat onze Romeinse tijdsrekening niet correct is, en dus enkele jaren kan verschillen. De laatste jaarweek van de profeet Daniel begint met een vredesverbond met Israël. Israël zal de antichrist zien als hun redder, een wereldleider,tot op het ogenblik dat hij zich wil laten aanbidden in de intussen herbouwde derde tempel, halverwege de verdrukking. Zo zal dan ook de tijd van de terugkomst van Jezus op aarde door het Joodse volk gekend zijn.

 

 

UW WIL GESCHIEDE……UW WIL WORDE VOLBRACHT GELIJK IN DE HEMEL ZO OOK OP DE AARDE

Wanneer wij zoiets bidden, dan buigen wij, ja wij aanvaarden dat Zijn wil geschiede en niet de onze eigen wil. Wij hebben ons leven, toen wij tot geloof kwamen, in Zijn handen gelegd, Hij wil ons gebruiken als een instrument en om gebruikt te worden als levende stenen! Wij moeten onze eigen wil verloochenen. Wij uiten hierbij eerbied voor de wil van God, en zeggen Uw wil worde gedaan!

clip_image015

1. Derhalve broeders, bezweer ik u bij de barmhartigheid Gods, uw lichamen aan te bieden als een levende offerande, heilig en welgevallig aan God; als een redelijke eredienst uwerzijds.2 Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt. Rom.12 Can.vert.

Mattheus 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wanneer wij bidden: “Uw wil geschiede” dan spreken wij over gehoorzaamheid aan het woord van God, de bijbel, en niet aan menselijk gemaakte kerkelijke wetten of dogma’s!

Wanneer wij ziek zijn, willen wij gezond worden, maar het blijft: “Uw wil geschiede”.

De Heer vraagt wel dat men bidt, en roept de oudsten opdat ze bidden.

Paulus bad ook voor zijn doorn in het vlees, werd niet genezen, en genas zo vele anderen!

Wij kunnen en moeten telkens de vraag stellen: Jezus wat is uw wil? Zijn wil is te vinden in de bijbel.

Het is voor niemand gemakkelijk je eigen wil te laten vallen, zichzelf verloochenen.

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

clip_image016Het beeld van kruis dragen is een vorm van lijden en verdraagzaamheid. Het kan van alles zijn, want lijden wil niemand. Niets kunnen verdragen, is zijn kruis niet willen opnemen.

Schade lijden omdat men Jezus wil volgen, is ook zijn kruis dragen. Men kan kwaad spreken over je, omdat je Jezus wilt volgen, en aardse voordelen of genot wilt laten vallen.

Men kan zijn job verliezen, vervolgd worden, gedood worden.

 

 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD.

Vandaag leven wij hier nog in een schijnbaar welvarend land. Hier en daar vindt men nog in huizen het bovengenoemde opschrift in de vorm van een bord. Vele mensen bidden of danken God vandaag niet meer, en zeker niet om hun “dagelijks brood”, hun inkomen en onderdak. Ze vinden alles normaal, en ze werken er zelf voor, en denken dan ook zo. God heeft er voor hen niets mee te maken. Toch geeft God ons de graankorrel om brood te maken, geen of slechte oogst betekent geen brood!clip_image019 Christenen danken de Vader altijd voor hun eten! “Geef ons” Er staat niet geef mij, ons allemaal betekent de gemeenschap, niet individueel. Onder dagelijks brood kunnen wij ook begrijpen: Al het broodnodige of levensnoodzakelijke voor het leven, onderdak en kleding.

“heden” Tijdsbepalingen zijn altijd moeilijk in de vertalingen. Hier dienen wij ook te begrijpen “Heden” en “morgen”. (Cfr. Grondtekst) In onze dagen is dit zeer toepasselijk, dat wij bidden ook morgen, in de toekomst “ons dagelijks brood te mogen hebben!

Dat wij dienen te werken voor ons brood, als wij kunnen is overduidelijk:

11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12 zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten.(2 Thess.3)

Ons dagelijks “geestelijk” voedsel is ook noodzaak!

Er is kracht nodig voor het lichaam, maar ook voor de GEEST!

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth 4

God leert ons duidelijk dat de mens zowel geestelijk als lichamelijk gevoed moet worden. Momenteel verhongeren er veel mensen door gebrek aan geestelijk voedsel. Veel mensen vinden geen kracht meer om alles te verwerken wat op hen afkomt , aan zorgen kommer, angsten of tegenslagen.. Waar kunnen ze nog geestelijke kracht putten? Jezus is het brood des levens! Er bestaat geen medicatie voor deze dingen, wel kan men alcohol of drugs gebruiken zoals de goddeloze wereld dit doet. De bijbel is als het manna, dat dagelijks uit de hemel viel. Lees je Bijbel elke dag!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Fil.4

Wanneer wij tevreden zijn met onze dagelijkse levensbehoeften, dan zitten wij op een goed spoor, alles wat wij meer willen kan de mens in een gevaarszone brengen en ons in een strik werken.

Vele mensen werken niet alleen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, maar ook omwille van de luxe en rijk willen worden. Het werd zo van kindsbeen af zo geleerd! Sommigen hebben amper tijd voor een hobby, en God zijn ze allang vergeten.

God leert: 38 Geeft en u zal gegeven worden: (Luc.6)

De wereld leert: zorg dat je zoveel mogelijk verdient of wint en zoveel mogelijk spaart.

clip_image0211Ti 6:9 Maar wie graag rijk willen worden, komen al gauw in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. (Het boek).

Mt 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Een mens die Gods principes op de allereerste plaats in zijn leven zet, zal zeker eten en drinken krijgen, want God weet wat hij broodnodig heeft!

Alles wat een christen verdiend moet op een eerlijke wijze gebeuren, dit is gerechtigheid. Zo moeten wij ook de gerechtigheid nastreven. Deze belofte hier geschreven, is wel voorwaardelijk. Spr. 10:2 Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN (HEBBEN) ONZE SCHULDENAREN

Om vooraf al duidelijk te maken, dat Jezus hier niet het biecht heeft ingesteld! De biecht is een overblijfsel uit de stad Babel. Daar dienden vreemden eerst verhoord, in een plaats afzonderlijk, bij de stadspoort, om te weten te komen of de bezoeker niets op zijn kerfstok had. Dan mocht hij de stad Babel betreden.

Moeten wij dan altijd vergeven? Willen wij vergeven?

Kunnen wij vergeven?

 

Wanneer wij niet willen vergeven, wat zal God dan doen?

Wie tot bekering en inzicht is gekomen, weet dat God hem alles heeft vergeven, ook al was hij een seriemoordenaar! Hij kan en mag een nieuw leven beginnen. God is hem genadig geweest, hij kreeg eeuwig leven uit geloof! Slachtoffers kunnen moeilijk zulke dingen vergeven, daarom is de vergeving uiteindelijk altijd door God.

Lees Gen.50:16-19

Hier is de wil van God klaar en duidelijk: vergevingsgezindheid van harte moet aangeleerd worden! Dit is een echte Bijbelschool naar het model van Jezus. Vergeven is vrede stichten: Mt 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

23 Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, 24 laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.(Mt.5)

Wij moeten weten dat offers, inspanningen zijn. Al onze inspanningen die wij voor de heer doen, terwijl wij dit niet in vrede kunnen doen met onze broeders of zusters, dit geen waarde heeft. Wij besluiten dan ook dat in ieder gebed, wij het belijden van zonde niet mogen vergeten, en voor wij gaan bidden, iedereen ten minste proberen te vergeven. Veel huwelijken kunnen slechts staande blijven door een wederzijdse en hartelijke schuldvergeving.

De bedoeling van Jezus is dat wij in ons gebed ook ons schuldbesef aanwakkeren, en niet het geweten onderdrukken of sussen zoals vandaag! Zonde brengt immers scheiding tussen God en mens. De zondeschuld steeds bij een ander leggen is niet geestelijk gezond, want God is rechtvaardig en weet het toch.

Kun je blijven vergeven?

21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.(Mt.18)

Vergeven mag geen schijn zijn, want God ziet en weet het toch. God weet wie gelijk en ongelijk had. Achter een glimlach kan ook nog bitterheid en wraakgevoelens schuilen. Bij de rechterstoel van Christus komt alles aan het licht. Deze rechterstoel is niet het laatste oordeel. Rom.12:19 Wij mogen onszelf niet wreken, want God komt de wraak toe.

EN LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE

Wij weten dat deze wereld vol is van verleidingen en beproevingen die leiden tot zonde. Wij moeten steeds leren de juiste beslissingen te nemen.

In feite staat hier in het gebed: Laat mij niet door de verleidingen overweldigd worden! Maak mij sterk. Wij hebben Gods leiding nodig in ons leven, daarom is een persoonlijke en dagelijkse relatie met Jezus uiterst noodzakelijk.

Ieder mens zou moeten weten dat er een strijd wordt gevoerd om het bezit van zijn hart, zijn denken,zijn leven, zijn ziel.

Wanneer het kwaad ons aanvalt, dan vragen wij: Waarom moet mij dit overkomen? Waar heb ik dit verdiend?

Dan pas komt de verzoeking om God op te geven en in eigen kracht door te gaan. Tijdens de Romeinse verdrukkingen waren er toch wel christenen, die de keizer hun offers brachten om in het leven te blijven!

clip_image025De verzoeking kwam bij Job uiteindelijk van zijn vrouw, die hem vroeg om zijn vertrouwen God te verlaten en vaarwel te zeggen!

Jozef werd beproefd bij de vrouw van Potifar, en vluchtte. Bid om niet in zulke situatie terecht te komen.

De verzoeking om je Bijbel vaarwel te zeggen dat is wat de boze echt wil. Jezus werd verzocht om niet verder de wil van Zijn Vader te doen!

Verlos ons van de boze…..

Hieruit leiden wij af, dat de werking van de duistere machten, alles in het werk stellen om de mens te laten falen zodat hij verloren gaat en zijn levensdoel en erfenis in de hemel mist. De groten der aarde komen sterk onder de invloed van satansaanbidding, volkeren lijden eronder en kennen veel onnodig verdriet!

De verleidingen met nicotine, alcohol, drugs, eetverslaving, televisieverslaving, vrije seks, alle genot, en een comfortabel losbandig leven lijken de hemel op aarde, helaas, het is de autosnelweg naar de hel. Ook hier zal dit gebed verhoord worden.

In het duizendjarige rijk van Christus is de satan gebonden, en zullen er geen satanische verleidingen meer zijn in de gedachten vanuit de onzichtbare wereld. Wij leven in een duistere wereld en in een gevaarlijke tijd zegt God!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De Bijbel geeft inzicht om in deze duistere en immorele wereld nog gelukkig te kunnen leven, en de menselijke beproevingen te verwerken of te voorkomen.

Velen hebben de Bijbel, het woord van God gelijk gegeven, doch na pijnlijke ervaringen in hun leven, en hebben nu een levende hoop: Jezus komt terug en zal de wereld regeren! Christenen maken de oordeelstijd niet mede, welke over deze wereld komt.

Dit is de “Onze Vader” kerk in Jeruzalem. Deze kerk staat op de plaats waar Jezus zijn discipelen leerde bidden. Hier ziet men de wand in keramieken tegels het Onze Vader in veel verschillende talen.

HET VOLMAAKTE OFFER

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Christen worden begint niet altijd in een kerkgebouw, maar meestal bij EEN DIEP  nadenken over het offer dat Jezus bracht op Golgotha! Aan de voeten van het kruis, daar is vergeving, daar is verzoening tussen de zondaar en God. En wie is geen zondaar?

Voor iedere christen is het daar, waar zijn christenleven is begonnen, toen hij zijn zonden beleed en geloofde in het offer van Jezus. Er is geen andere weg om christen te worden of om behouden te worden, dan stil te staan bij het offer van Jezus. Jammer moeten er soms veel mensen eerst door een weg van beproevingen en tegenslagen lopen, om dan pas eens te denken aan God en te gaan zoeken naar Gods wil!

Toen wij tot het ware geloof kwamen, zagen wij in de beginne veel verschilpunten, met ons eigen vertrouwde katholieke geloof vol onbijbelse tradities, en criminaliteit.

Een van deze verschillen is dat er in de gemeente van Christus geen altaren te vinden zijn, en Jezus er ook geen gebouwd heeft!

In het O.T. vinden wij veelvuldig het brengen van offers, en het bouwen van altaren, en toch zien wij dat christenen bijna 2000 jaar geen offers meer brengen en voor hen geen enkele tempelwet nog zal gelden.

JESAJA 56 : 6-7 zag NIEUWE OFFERS, NIEUW ALTAAR!

6 En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:

7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Deze profeet schreef toen al met zicht op de toekomstige Gemeente van Jezus, Hij spreekt over vreemdelingen, heidenen, die de Heer gaan volgen. Ze willen dienstknechten van Hem zijn. Ze hebben Zijn naam lief. Opmerkelijk ze houden de sabbat als rustdag, hiermede kenmerken zij dat zij geloven in de schepping van God in zes dagen, en de zevende rustte!

Ze geloven dus niet in de leugen der evolutieteorie. De eerste werkdag was de zondag, maar de schijnchristen, keizer Constantijn, was zonaanbidder, de samenkomsten dienden op zijn bevel te gebeuren op zondag.

Maar daar staat dat ze zullen offeren op MIJN ALTAAR zegt God. En Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volkeren, in het duizendjarige vrederijk.

MATTHEUS 23 : 19

Daar lezen wij dat de farizeeërs de mensen verkeerd leerden aangaande het zweren of een eed doen. Ze beweerden dat het zweren bij het altaar niet bindend was, maar indien ze zweerden bij de gave op het altaar, dan was hun eed wel bindend.

Jezus : Wat is meer het altaar of de gave van de mens erop ?

Het is het altaar dat de gave “heiligt” of een bindende waarde geeft.

Wij zien dus dat de mensen verkeerd geleerd werden door de farizeeërs, en dat deze ziekte doorgedrongen is in het christendom, waar het geld meer waarde kreeg dan het altaar! Jezus het altaar?

Dit maakt ons duidelijk dat ook onze offers en gaven slechts een bindende waarde hebben indien ze geofferd worden door geloof in het bloed van het Lam!

Daarom zijn alle offers gedaan, zonder Jezus persoonlijk te kennen, dode en verloren werken. Wij kunnen nooit meer teruggeven aan Jezus, wat Hij aan ons gaf de prijs voor vergeving van onze zonden, zijn leven!

HET OFFER ZELF.

Jezus keek uit naar Zijn dood als naar een te brengen OFFER met eeuwigheidswaarde.

Jes.53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Als een lam dat ter slachting werd geleid. Een offer zonder altaar. Het zoenoffer dat de weg vrijmaakte voor de mens tot God.

HEBR. 7: 25 – 27 de vorige offers en het laatste offer.

De vorige offers werden gebracht door de hogepriester die ook een zondaar was, daarvan had men goed begrip dat dit een tijdelijke oplossing was.

Daarom staat nu slechts Jezus tussen God en mens als hogepriester.

HEBREEEN 10: 3 – 14 WIJ ZIJN GEHEILIGD IN ZIJN WIL

God heeft in feite geen welgevallen gehad in al dat slachten van de dieren

want dat bloed van stieren en bokken kon de zonde enkel bedekken maar niet wegnemen.

Vandaag zien en horen wij dat Israël zich opnieuw gaat voorbereiden om de tempeldienst te kunnen uitoefenen na de bouw van de tempel, in feite is dit een bewijs dat ze God nog steeds niet hebben begrepen, ze zijn nog steeds blind voor het offer van Jezus!

Hebreeën 10: 9 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

De sterke wil die bij Jezus aanwezig is, is voor ons van groot belang.

Door deze wil door te drijven, de wil van God, te volbrengen om redding te brengen voor de mensen.

Is er nog een echte wil bij christenen aanwezig om :

 te getuigen tegen de mensen

als we verslaafd zijn aan iets, daarvan te willen afkomen

alles wat ons in zonde kan brengen te vermijden

onze tong te bedwingen? enz.

De wil om de TV en internet te controleren met Bijbelse principes?

De “eigen” samenkomsten bij te wonen

Iedere dag de Bijbel te lezen, te overleggen en te bidden.

Vers 10

Dit is het belangrijkste vers; Krachtens die wil, zijn wij voor altijd geheiligd door het offer van Jezus.

Dit wil niet zeggen dat wij behouden zijn, dit wil zeggen dat wij in geheiligd zijn.

Wat betekent dit geheiligd zijn?

De Gezindheid van Jezus : Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Wij worden geheiligd om door dezelfde wil van Christus “in” Christus te zijn en door dit denken en doen in Christus te blijven en behouden te worden.

Het is niet omdat Christus de wil van de Vader deed, dat wij dit nu niet meer moeten denken Christus deed het voor ons! (genade in bandeloosheid veranderen )

Dit heiligen is in feite de mens in gemeenschap te brengen met God.

Christus heiligt ons, om dieper in de wil van God te gaan leven. Het vormen van de wereldkerk is niets anders dan ontheiligen!

Matth.7:21 De eerste tekst in het N.T. “ Uw wil geschiede” Jezus als voorbeeld.

Maar hier maakt hij duidelijk wie behouden zullen zijn: Niet altijd de aanbidder, maar wel hij die doet de WIL mijns vaders!

Ons bidden is een teken van aanbidding, als onze wil, de wil van Onze Vader mag zijn, kan geen dag voorbijgaan zonder dat wij kunnen zeggen, vandaag heb ik toch de wil van Onze vader in de hemel gedaan. Ook weldadigheid en delen met elkaar is Gode welgevallig, ook hierin zien wij dat dit de wil van God is, en dat Hij daar een welgevallen aan heeft.

clip_image005

JEZUS BRANDT VAN VERLANGEN

clip_image001

 

 

JEZUS KIJKT UIT NAAR DE OPNAME!

Wanneer een gelovige jongen en een meisje verliefd worden op elkaar, dan begint er een brandend verlangen te groeien om te huwen. De harten worden boordevol van verlangen naar het grote huwelijksfeest, waarbij de bruidegom zijn bruid komt ophalen. De Bijbel beschrijft Jezus als de bruidegom. Wie is dan die geliefde van Jezus? : Alle wedergeboren mensen die Hem Bijbelgetrouw volgen, zijn de bruid! Die vijf van de tien maagden, waar in de Bijbel sprake is.

Koning Salomo beschreef destijds dat diep verlangen van de hemelse Bruidegom in het zijn liederenboek, het Bijbelboek Hooglied. Ook de bruid op deze aarde verlangt om Hem te zien. En welke zijn de kenmerken van de bruid? Salomo had een bijzonder oog en beschreef die geliefde bruid in zijn mooiste lied!

clip_image0041 Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon; uw ogen zijn als duiven, door uw sluier heen, uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gileads gebergte. Hooglied Hfd.4

Wanneer men kijkt naar een bruid, dan is het bruiloftskleed het eerste wat vrouwen bekijken. Doch vandaag gaat die mooie symboliek die erachter steekt verloren. Men is vandaag zo goddeloos geworden dat velen niet meer willen huwen, en zich ook aan niets meer willen laten binden! De gemeente (Bijbelgetrouwe christenen) is hier bekleed met witte klederen die spreken over het behoudenis enkel door genade. (Jes.61:10, openbar.7:14) Mensen die vergeving van God ontvingen door geloof in het reinigende bloed van Jezus. Ze lieten zich bewust en door God overtuigd, dopen, ze zijn super schoon in de ogen van God! Ze zijn zeer kostbaar geworden voor God. Ze begonnen een gelovig leven en gedroegen zich anders, afzonderend en strevend naar Bijbelse normen.

Zo deed ook Abraham, en hij verliet zijn vader die afgoden diende. Abraham bleek ook van een “nieuw soort geloof” te zijn! Hij verlangde naar de stem van die onzichtbare God.

Klederen spreken ook over de status van iemands persoon. De apostel Jacobus noemde de klederen van de rijken, door de motten aangevreten! Klederen met gaten! Hij zag en bedoelde hun schandelijk, zondig en ongelovige levenswijze.

“uw ogen zijn als duiven, door uw sluier heen,”

Duivenogen hebben gewoonlijk een kenmerk van helder te zijn en een goede gezondheid te tonen. Die veranderde mensen, zij die Jezus Bijbels volgen, hebben een klare blik op het aardse leven. Ze leren scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen. Ze zoeken geen compromis met andere “mannen”, of goden! Hun geweten is veel gevoeliger geworden. Geen ontheiligende oecumene of paganisme! God bemint zulke mensen, die alleen Hem aanbidden! Hij zal ze van deze aardbol wegnemen vooraleer de moordende oordelen komen, beschreven in de Apocalyps!

Job 28:28 maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.

Spreuken 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

1 Joh. 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gileads gebergte.

clip_image006Het beeld hier beschreven spreekt over lang krullend haar. Het lang haar is haar gegeven als een sluier. Het staat symbolisch voor “trouw blijven”. Dit is een kenmerk van de ware geliefde van Christus, de trouwe slaven. Spr. 12:22 Leugenlippen zijn de HERE een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

Bedenk ook, het haar van Richter Simson, was een beeld van zijn trouw en zijn kracht. Hij verloor het beiden tesamen, toen hij ontrouw werd aan zijn belofte. Wie de bruidegom ontrouw worden verliezen geestelijk inzicht, zoals Simson zijn ogen als straf! Maar God bleef trouw en Simson kreeg voor hij stierf genade.

Uw tanden zijn als een kudde geschoren schapen,

Witte tanden gebruiken we om het voedsel voor het lichaam te vermalen tijdens het eten. Symbolisch staat het hier voor: het verwerken van het geestelijke voedsel, het manna uit de hemel, welke wij tot ons nemen tijdens het lezen van de Bijbel, en Bijbelonderricht. Let erop het zijn witte tanden, als geschoren en gewassen schapen. Die schapen zijn vruchtbaar, en brengen nieuwe schapen voort. Wit staat voor reinheid, dus een zuiver kunnen begrijpen van het Woord. Bijbelkennis zonder eerst de Geest te hebben ontvangen, heeft geen enkel nut, dit zijn christenen zonder witte tanden!

3 Als een scharlaken draad zijn uw lippen en liefelijk is uw mond. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen, door uw sluier heen.

clip_image008Jezus let op het spreken van zijn geliefde. Hij luistert naar haar, spreekt ze van Hem, getuigt ze van Hem, spreekt ze over Zijn liefde die hij eens betoonde op Golgotha?

Ze heeft rode lippen. Veel vrouwen hadden vroeger rode lipstift.

Ook hier zien wij die mooie vrouw met rode lippen, scharlaken. Die lippen spreken over het rode bloed van Jezus, dat de mens verzoende met God zelf! Ieder Christen die spreekt tot anderen over het offer van Jezus, en de vergeving door zijn bloed, moet weten dat hij God welgevallig is en symbolisch rode lippen heeft! Ze kunnen bv. hartverkwikkende woorden gaan spreken, en doeltreffend mensen met een depressie helpen!

clip_image010

4 Uw hals is als de Davidstoren, die gebouwd is met tinnen; de duizend schilden hangen daaraan, en alle zijn beukelaars van helden.

Aan die toren werden schilden van de helden gehangen na een overwinning, en dienden als decoraties, overwinningstekens.De versieringen rond de hals van de bruid spreken over haar overwinningen in haar geestelijk leven. Dit zijn sieraden die de wereld niet altijd ziet. Maar God ziet ze wel.

3 Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, 4 maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.1 Petr.3

1 Joh. 5:5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

Wanneer wij zien naar oud-strijders, welke werden vereerd met decoraties, dan zijn zij fier en gaan nog marcheren met opgeheven hoofden.

Iedere christen is ook een strijder van Christus, en door Hem zijn wij overwinnaars. Dus alle reden om ook fier te mogen zijn.

Rom. 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad.

https://biblespace.wordpress.com/.

GEZOND DENKEN DEEL 6

GEZOND DENKEN DEEL 6

GEZOND DENKEN

GEZOND DENKEN DEEL 6

12 toxische gebieden aanpakken:

1 TOXISCHE GEDACHTEN

We weten ondertussen al hoe toxische gedachten ons denken kunnen beïnvloeden en vervolgens ons lichaam ook kunnen ziek maken.Dit in gedachten houdende weten we ook als onze gedachten sterk genoeg zijn om ons ziek te kunnen maken, we evenwel die kracht kunnen gebruiken om ons denken te kalmeren.Ons gedrag volgt onze gedachten en niet omgekeerd. Vandaar dat het van groot belang is om onze gedachten te raadplegen en analyseren om gewoontes en gedragspatronen te overwinnen die ons gevangen houden a h w. Dit kan gaan van trots, hoogmoed, rebellie, woede, bitterheid, zelfmedelijden, ondankbaarheid en klagen tot zelfs verslavingen als gokken, bekijken van pornografie, bekritiseren, eetstoornissen enz… De fysieke verandering die het ontgiftingsproces maakt in ons gedachtenleven kan mentaal – gemaakte ketenen losmaken die ons binden aan ons compulsieve/onbeheerste gedragspatroon.

BRAIN SWEEP VRAGEN

image

Stage 1: verzamel

(misschien wel interessant om eerst nog eens vlug de beschrijving van iedere stage in voorgaande delen door te nemen vooraleer de desbetreffende vragen te beantwoorden.)

Wanneer je denkt aan uw gedachtenleven en informatie verzamelt, wat vertellen je 5 zintuigen jou? Zijn er dan toxische herinneringen of gedachten die door je hoofd gaan/flitsen? Verzamel je vele toxische “had – gekund” of “ging – gekund” of “had – gewild” of “als – maar” ‘s? Verzamel je vele herinneringen van gesprekken herhalend in je gedachten? Speculaties, scenario’s?Verzamel je passiviteit, oneerlijkheid, vervormd denken? Onjuiste opvattingen, percepties? Verzamel je een persoonlijke identiteit bij een probleem/ziekte? Verzamel je chaos, herrie – de ene gedachte door de andere kris kras door elkaar?

Stage 2: overdenk

reflecteer: over wat precies denk je nu?

Probeer je te focussen op elke gedachte, hoeveel complete gedachten bedenk je? Hoeveel halve gedachten gaan door je hoofd?Is er een specifieke gedachte die steeds weer de kop opsteekt? Dit kan een gewoonte zijn of een patroon. Overleg met jezelf, ga in dialoog met jezelf, in gebed, over de eigenlijke inhoud van je gedachte die in je bewustzijn gekomen is. Word jezelf héél bewust van alles wat je denkt.

Stage 3: schrijf op

giet nu alles uit op papier, in een dagboek of een metacog, zie je bepaalde patronen verschijnen? Woorden of beelden die zich steeds herhalen?

Stage 4: herlees / herbezoeken

Wees eerlijk met jezelf. Begin te sorteren in je gedachten, bijvoegen, veranderen, evalueren, denk na over wat je hebt opgeschreven

Wanneer je je metacog of dagboek herleest vraag jezelf af:

komt dit overeen met wat Gods Woord zegt?

Komt dit overeen met wat God belooft heeft in Zijn Woord?

Heb ikzelf hierbij verantwoordelijkheid te dragen?

Wie moet ik vergeven?

Moet ik mezelf vergeven?

Schrijf dit bij je dagboek of metacog, vergelijk datgene wat jou pijn heeft veroorzaakt met de waarheid van Gods Woord daarover.

Schrijf op wat je graag als resultaat/resolutie zou hebben en bid over de situatie.

Bid dat God wil genezing brengen over dit gebied en iedereen die erbij betrokken is.

Schrijf bij je aantekening over je dromen voor liefde, stort je hart uit voor God.

Bespreek dit eventueel met iemand die goede raad kan geven en dat je vertrouwt.

Na deze stappen zorgvuldig uit te voeren is merkelijke verandering waarneembaar.

WIE WIL WARE LEVENSKRACHT?

clip_image001

 

 

 

clip_image003

WIE WIL MEER LEVENSKRACHT?

Op televisie komt er soms reclame over Duracel, bijna iedereen kent deze batterijen, het merk dat blijkbaar het krachtigste zou zijn, of is zo voorgesteld!

Ondervinding is dan ook de beste leermeester!

In ons leven is kracht van groot belang. Er komt zoveel op je af, dat je kracht nodig hebt om alles geestelijk te kunnen verwerken. Deze wereld is een probleem op zichzelf geworden!

Vele mensen hebben vandaag onvoldoende levenskracht meer, worden krachteloos of moedeloos!

In onze moderne tijd hebben de mensen minder manueel te werken, door de vooruitgang en de welvaart, maar ze hebben veel meer te verwerken door wat op hen afkomt. Allerlei tegenslagen en kwaad staan plots aan je deur.

Wat heel belangrijk is, is de Krachtbron! Er zijn vele namaakbronnen, daarom zijn er zovele mensen moedeloos en depressief en het kost de samenleving handenvol geld.

Wie wil nieuwe kracht?

Wanneer ik in de Bijbel lees, dan hoor ik wat God zegt, de bron van alle kracht!

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.1

God maakt de mens duidelijk door de pen van de apostel Paulus, dat het evangelie een kracht is die van Hem komt! Jammer, dat voor vele mensen het evangelie weinig betekent, ze geloven het niet. Ze maken een eigen evangelie, schrijven vele geloofsboeken, tradities, verdichtsels en fabels als de Da Vinci code! Sommige theologen, wolven in schapenvacht, maken ieder hun eigen misleidende evangelie!

Mattheüs 15:6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering.

Mattheüs 22:29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.

Wanneer wij een oplaadbare lamp nemen als voorbeeld, dan vergelijken wij God met de elektriciteitsbron. De Bijbel is de transformator opdat de mens die geestelijke kracht kan opnemen. De lamp is de mens die echt licht kan brengen, de Bijbelgetrouwe christen. Hij kan licht geven indien hij is opgeladen, kracht heeft ontvangen.

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Wie de Bijbel niet heeft aangenomen als een spreken van God, kan ook die kracht niet ontvangen en ervaren. Daarom zal die mens “verloren” gaan. Hij zal in het hiernamaals afgezonderd worden en geen contact meer hebben met de ware Krachtbron, God. God noemt dit een tweede dood en God liegt niet!

Zo kan ieder mensen een keuze maken tussen een krachteloos en moedeloos leven of een leven uit Gods kracht op aarde, en met eeuwig leven in het hiernamaals, het nieuwe Jeruzalem!

Hoe kracht ontvangen?

Handelingen 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Nadat Petrus kracht had ontvangen, kon hij vurig getuigen en spreken op Pinksteren. Petrus was dezelfde niet meer, neen, hij die kort daarvoor Jezus verloochende uit angst voor zijn leven, had kracht van boven ontvangen.

Psalmen 118:6 De HERE is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?

Het is een hele ervaring om Gods kracht in je leven te mogen ontdekken. Voor de ene kan het een genezing worden, voor de ander een levensomwenteling, een compleet nieuw leven beginnen. Weer anderen vinden nieuwe levensmoed, komen uit allerlei depressies.

Velen worden verlost van een verslaving, niet door eigen kracht, maar door kracht te putten uit de Bijbel! ( Kosteloos!) Anderen komen vanonder een vloek van vorige geslachten in de familie. Enz. Onvruchtbare, maar gelovige vrouwen werden zwanger op hoge leeftijd, door deze kracht.(Hebr.11)

19 Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven.

20 Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen.

Efeze1 (boekvertaling)

Wat doe je om kracht te ontvangen?

Doe als velen tracht Jezus aan te raken in vertrouwen op Hem!

17 En Hij daalde met hen af en bleef staan op een vlakke plaats en daar was een grote schare van zijn discipelen en een grote menigte van volk uit het gehele Joodse land en Jeruzalem en van Tyrus en Sidon aan de zee,

18 die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.

19 En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en Hij allen genas.Lukas 6

Het aanraken is te vergelijken met het nodige te doen om een batterij op te laden. Een verbinding leggen tussen u en de Bijbel, de enige levensbron voor een gezond en krachtig geestelijk leven. Vraag vergeving voor alles, biecht alles op zonder een Babelse biecht!

Zo raak je het hart van Jezus!

Batterijen zijn regelmatig op te laden. Zo dient een christen op regelmaat kracht te ontvangen vanuit Gods woord, de Bijbel. Lezen, overleggen en begrijpen, uitleg vragen. Dan ontvangt men kracht om ook anderen de weg te wijzen om deze kracht te mogen ervaren in levensmomenten waar men het echt nodig heeft!

Zoek geen levenskracht in verdichtsels, filosofie, theorieën, bedevaartsoorden, amuletten, en mooie woorden van mensen!

16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 2 Petrus 1

De apostel Petrus, niet de eerste paus, maar een gewone visser die Jezus liefhad, was een compleet veranderde mens die kracht had ontvangen.

Hij schrijft onder Gods leiding, geen fabels te hebben gevolgd maar KRACHT en HOOP TE HEBBEN ERVAREN.

Lukas 1:37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Vandaag zoeken mensen overal naar kracht en sterkte om hun kommer en zorgen aan te kunnen. Door het verwerpen van de ware kracht van het evangelie, is ons land een rampgebied op het geestelijke en moreel vlak! Zovele stromingen of religieuze overtuigingen misleiden de mensen. Blinden die blinden willen leiden of helpen.

14 Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader,15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Efeze 3

Wij moeten beseffen dat Gods kracht kan werken dwars doorheen onze menselijke zwakheid. De apostel Paulus bad in die richting. Paulus was een fundamentele christen met veel geloofservaring. Zijn geloofservaring bestond erin, telkens Gods kracht te mogen ervaren in zijn eigen leven, maar ook in dat van vele anderen die naar hem wilden luisteren!

De kracht ontwikkeld door geloof in het evangelie is tevens de reden dat Bijbelgetrouwe christenen al meer dan tweeduizend jaar bestaan. Zij namen de Bijbel als het enige bestaande gezag! Het correct bidden is van zeer groot belang.

Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Deze kracht is er nog steeds. Ieder die wil kan deze kracht ervaren.

Deze kracht is verbonden met de toekomst. Wanneer iemand geen toekomstverwachtingen meer heeft, en hopeloos wordt, dan is het geestelijk slecht met hem gesteld.

De toekomst staat in de Bijbel, en ligt niet in de handen van wereldmachthebbers, maar wel in de handen van God! Christenen weten dat Jezus terugkomt, en duizend jaar zal regeren in Jeruzalem!

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Alle christenen die de wederkomst van Jezus Christus verwachten putten nieuwe kracht. Deze mensen hebben hun hoop niet gesteld op deze onrechtvaardige wereld, maar op de toekomstige nieuwe wereld gefundeerd op gerechtigheid.

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

clip_image004

WIE IS GOD?

 

clip_image001

 

 

clip_image001

WIE IS GOD?

Het lijkt voor de mens wel moeilijk te zijn een gedachte of een beeld te vormen van wie God wel eigenlijk is. Christenen en de Joden weten dat er maar één God is, de God van Israel is de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde.(Niet aarden!) Deze morgen willen we eens luisteren wat God wel zegt over Zichzelf, en daarom hebben wij de Bijbel nodig, dit is de enige betrouwbare bron, om iets te weten over het karakter van God. Andere geloofsboeken zijn onbetrouwbaar en onzeker. Wij willen ook wel eens weten wat God ook doet in de hemel. Wat iemand zegt en doet geeft ook te kennen wie iemand is. Wij vragen wel eens: Wat doet die of die? Dan kunnen wij een profiel vormen over die mens.

HOE DENKT GOD?

8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,

11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. Jes.55

Een eerste punt wat wij vaststellen is dat er een enorm verschil is tussen het denken en spreken van God en dat ongezond denken van de mens. De weg die God bewandelt is anders dan deze van een mens, je ziet Hem in doorheen Zijn schepping. Hoe meer je naar Gods schepping kijkt, hoe nederiger een mens moet worden.

Spurgeon sprak destijds het volgende:

Ik weet niets wat beter is voor de ziel, dan bezig te zijn met God! Het kalmeert de baren en golven van zorgen en angsten.

Wat betekent God voor u? Welke invloed heeft Hij op u? Hebt u Hem lief of bent u kwaad op Hem? Hoe groot is God voor u?

Jezus, toonde dat Hij God was. Het laatste wonder dat Hij deed was de opwekking van Lazarus. Hij had de macht om een mens het leven te herschenken. Hij riep en de dode Lazarus kwam te voorschijn. Zijn woorden hebben een goddelijke kracht. Jezus leeft! Zijn woorden maken levend.

GOD HOUDT VAN DE MENSEN en ZOND JEZUS

Spr 21:8 De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd; maar het werk des zuiveren is recht.

Vanuit het Hebreeuws kunnen wij het volgende begrijpen:

Een zondaar is verkeerd op weg, wanneer hij niet luistert naar God. De zondaar wil zijn eigen weg en zijn eigen zondig of falend denken volgen. De mens die wel luistert naar God zal zijn doel bereiken. God zond Zijn zoon om de mensen de weg te wijzen! De liefde Gods werd vermoord! Men koos voor een moordenaar, en Jezus liet men kruisigen! Jezus deed niet aan politiek!

God gaf Zijn woord opdat wij later bij Hem zouden wonen! De Bijbel werd destijds verbrand en verboden!

Vandaag is de satan bezig nieuwe wegwijzers te plaatsen en de bestaande wegwijzers tracht hij te verdraaien zodat men een andere weg en levensrichting zou nemen.

Hij maakt vandaag van Judas een held door oude geschriften in de kijker te plaatsen en de ganse wereld te misleiden. Hij laat nieuwe vertalingen maken vanuit het Aramees, en verandert het Onze Vader bv. Hij wil het bidden breken of verzwakken. Zoekt om verwarring te stichten onder de christenen, en verfilmt oude verdichtsels zoals Narnia, hij wil zijn eigen kerk, zonder Bijbel, of met een vervalste Bijbel.

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2 Tim.4

WAT DOET GOD?

Indien wij dit alles zouden weten, zouden wij Hem gelijk zijn. Maar wat Hij doet en deed mogen wij weten vanuit wat God zelf zegt in Zijn woord!

God is al bezig met Zijn nieuwe schepping. De mens is de kroon van Zijn schepping. De mens wilde niet luisteren naar God, zijn Schepper en zondigde daardoor.

2Co 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden? Wedergeboren christenen zijn de mensen van de toekomst!

Jes 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

God wil vergeven! God wil verzoening! God wil een nieuwe schepping en een nieuwe mens!

Jezus werd het zoenmiddel, het offer dat God aannam.

2Pe 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

WAT WEET GOD VAN MIJ?

Psalm 138

1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. HERE, Gij doorgrondt en kent mij;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; {}

9 nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,

10 ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.

God doorziet ieder mens. God kent onze gedachten. Met ons handelen, gaat Hij familiair om. (Eng.vert).

Ps 17:3 Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. De PSALMIST WEET PRECIES DAT God Zijn geweten kan toetsen in zijn slaap!

Hij weet vooraf hoe een mens zal reageren en welke plannen hij koestert. God weet elke woord dat wij spreken, en welke bedoelingen wij daarbij hebben.

David schrijft Hij is bij mij! Wij zien Hem niet, en toch kan God zo dicht zijn bij ons.

“Gij legt uw hand op mij” (v.5)

David maakt hier duidelijk dat God beslag op hem heeft gelegd!

Wat moet David gelukkig zijn geweest te beseffen dat God werkelijk met hem bezig was.

Er gebeurt niets in het leven van de mens zonder het toedoen van God zelf. Je sterft niet wanneer je wilt, alles is afhankelijk van God zelf. Toch hebben wij een vrije wil, maar God staat daar boven. Een handoplegging is een zegen van God!

GOD BEPROEFT MENSEN

1Kr 29:17 Ik weet, mijn God, dat U het hart van mensen op de proef stelt om te zien of zij oprecht zijn; want U ziet graag oprechte mensen. Ik zelf heb dit alles met een oprecht hart gedaan en ik heb gezien hoe Uw volk zijn geschenken gewillig en met blijdschap gaf.

Ps 53:2 (53-3) God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een, die God zoekt.

God beproeft de mensen met een doel. Hij beproeft het hart, dat is het denken van de mens.

Hij kan weten als de mens iets doet voor Hem, of dat met hart en ziel is, of dat het met tegenzin zou zijn. God laat ook het kwade toe, opdat de mens op zijn Schepper zou roepen.

Hij kan weten of zijn kind naar de samenkomst gaat tegen zijn zin of met een verlangen.

Als wij bidden of zingen kan Hij weten of het oprecht is of show.

In vers 6 ( Ps.139) maakt David duidelijk dat ook hij niet begrijpt hoe deze dingen voor God mogelijk zijn. Zo moeten ook wij leren te aanvaarden dat wij niet alle dingen in het leven kunnen begrijpen. Wij zullen altijd nog vragen van “waarom” hebben. Maar wij mogen weten dat God rechtvaardig is.

Vers 7/10 maken duidelijk dat men zich niet voor God kan verbergen. Ook wie zelfmoord zou plegen en denken dat alles voorbij is, zal God ontmoeten. Je kunt voor God niet vluchten.

GOD LEREN KENNEN ZOALS HIJ IS, DAT IS ECHT BELANGRIJK!

Joh 17:3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Joh 10:14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,

Ga 4:9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Een Amerikaanse zakenman stond voor zijn venster op een zomerdag en hoorde jongens spreken en luisterde even mee naar hun gesprek. Zijn zoontje was daarbij. Ene zei : Mijn vader kent hier goed de burgemeester, waarop zijn vriendje zei : En mijn vader kent de Gouverneur van deze staat. En zoals jongens onder elkander kennen staan ze op hun strepen, antwoordde het zoontje van de luisterende vader : Dat heeft alles weinig te betekenen, want mijn vader, die kent God!

Een de vader trok zich terug en bad: Oh God dat ik je mocht blijven kennen voor de rest van mijn dagen!

ABRAHAM DE GELOOFSHELD

clip_image001

 

 

clip_image003

ABRAHAM DE GELOOFSHELD

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.Hebr.11

Wij willen het hebben over het effect van het ware Bijbelse geloof in het leven van een mens. Daarom hebben wij Abraham genomen als een voorbeeld. God riep hem en zijn levensomstandigheden veranderden helemaal. Vandaag zien wij wanneer mensen tot geloof in Jezus komen dat hun leven begint te veranderen, van de ene meer dan de andere, maar het verandert. Ze zetten in hun leven stappen in geloof.

Wat betekent dat, stappen zetten in geloof?

Abraham hoorde wat God zei, en hij vertrouwde erop dat wat God zei goed en de waarheid was. Daarna zette hij zijn eerste stappen in gehoorzaamheid, hij ging naar het land dat God hem wees, niet wetende waar dat was!

Denk ook aan Petrus, hij zette zijn stappen op het water, ziende op Jezus, en dat lukte zolang hij op Jezus zag.

De ouders van Mozes lieten hun kind in een biezen kistje achter in de Nijl, vertrouwende dat God ervoor zou zorgen, dat zijn pas stappen in geloof. Kunnen loslaten en vertrouwen op God.

Noach vertrouwde wat God zei, en bouwde een ark, zoals God hem zei en het werd zijn redding! Hij week niet af van het plan dat God hem gaf hoe precies hij diende te bouwen.

Wij hoorden het woord van God, de Bijbel, en wij zetten ook stappen in geloof. Durven wij stappen zetten in het onbekende als Abraham? Kunnen wij risicostappen zetten als Petrus, door alleen te zien en te vertrouwen op Jezus? Of kijken wij naar de gevaren en bedreigende golven van zorg en kommer, ronddom ons?

Wij zijn leerlingen van Jezus, en wat hebben wij al geleerd om op Hem te vertrouwen? Hebben wij ook ervaringen als deze geloofshelden?

Hoe wijst God Abraham de weg?

Abraham gaat onder leiding van Gods geest. Hij is veel bezig met de dingen van God en heeft weinig aandacht voor de dingen van de wereld.

Abraham zocht de richting die God wilde dat hij liep. Hij wilde vinden wat God hem had belooft, het land der belofte. Gods woorden waren zijn onfeilbare GPS!

Ook wij zijn op weg, naar wat God ons beloofde, het nieuwe Jeruzalem, waar God woont.

Hoe vinden wij die levensweg?

God wijst ons de weg in de allereerste plaats door Zijn woord, de Bijbel! De Bijbel is ons kompas, maar als wij daar iets van afwijken komen wij ver van ons doel!

God luistert naar onze gebeden. Via onze verhoorde gebeden krijgen wij meer licht. Wij beginnen God te begrijpen, soms geeft hij ons tekenen en omstandigheden kunnen door Hem worden geschapen tot ons welzijn. Alles werkt mede ten goede.

Ro 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

ABRAHAM BOUWDE ALTAREN

1 ¶ De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;

2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

4 ¶ Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. 5 Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan.

6 ¶ En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaanieten waren toen in het land.7 Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was. GEN 12

Het eerste altaar

dat Abraham bouwde, was een altaar ter herinnering dat de Here zich aan hem openbaarde. Hier bevestigde God Zijn belofte aan Abraham.

Voor iedere christen is het een herinnering aan de dag dat hij Jezus leerde kennen en Jezus zich heeft geopenbaard in het hart van de mens die zijn zonden beleed en Jezus aanvaarde als zijn Heer en Verlosser. De wedergeboorte.

8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE en riep de naam des HEREN aan. Gen.12

Het tweede altaar.

Hier zien wij dat Abraham de naam des Heren aanroept. Abraham begon spontaan te bidden tot God. Hij wilde spreken met God. Mensen die tot geloof komen beginnen te bidden, maar niet meer zoals vroeger. Niet meer repetitief, of anders gezegd met veel omhaal van woorden! Geen Paternosters!

Bijbelgetrouwe christenen, gaan bidden, zingen en getuigen. Zo is het tweede altaar het gebed!

Abraham kende een blijdschap en een vreugde, en hij bracht offers op dat altaar voor de Here.

Verder…

Abrahams geloof werd al vroeg getest door een hongersnood. Hij krijgt problemen, en trekt naar Egypte. ( Symb.De wereld). Hij krijgt nog meer problemen door zijn beeldmooie vrouw. Hij wil het zelf oplossen door een leugen om bestwil!

Abraham had een zwakte, hij was eerder een angstig mens!

Spr 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Daarna kreeg hij ruzie met Lot door de herders. Maar Abraham wilde helemaal geen ruzie Met Lot. Hij liet Lot het beste land kiezen. Hij trok zich terug naar zijn tweede altaar om te bidden! Wat een les!

Hebben wij ruzie dan moeten wij bidden zoals Abraham en niet vechten of moorden met woorden als in de wereld.

Het derde altaar.

Ge 13:18 Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE.

De Here deed de belofte over zijn nageslacht, dat het zeer talrijk zou worden, ja ontelbaar. Hierin zien wij dat Abraham als beeld van gelovige mensen. Hij zou vruchtbaar zijn. Hij had een keuze gemaakt, bij de beproeving met Lot. Hij koos het minst interessante land op economisch vlak. Lot koos voor het latere Moab.

Wij moeten soms keuzes maken in ons leven. Doch iemand die heeft gekozen voor de hemel is veel minder geïnteresseerd in wereldse belangen of werelds genot.

Het derde altaar is een beeld waar men keuzes heeft gemaakt, de weg van de Here of de weg van mijzelf.

Het vierde altaar.

Ge 22:9 Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout.

God beproeft Abraham, om te zien hoeverre zijn geloof nu is gegroeid. God wilde weten wie Abraham het liefst had: zijn zoon Isaac of God zelf!

Wanneer je moet kiezen tussen uw kind en God, dan is dat een keuze welke de ernst van iemand geloof test.

Deze keuze was een toets van gehoorzaamheid aan wat God vraagt!

Daartegenover stond dat Abraham wist dat hij een talrijk nageslacht zou krijgen.

God wil weten of zijn geloof wel echt is of schijn.

De toekomst zal uitwijzen wie voor Jezus kiest, of wie kiest voor zijn eigen vlees.

Abraham haalde zijn mes boven, en dat was genoeg God hield hem tegen.

Het vierde altaar is een beeld van een volhardende gehoorzaamheid

Onze geloofstappen zijn er nodig om te groeien tot een geloofsheld als Abraham.

ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

clip_image001

 

clip_image003

 

DE DAGEN VAN NOACH

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt.24

De Heer Jezus heeft de tijd van Noach gebruikt om deze te vergelijken, met de kwade tijd die vooraf gaat aan Zijn wederkomst op aarde! Wij gaan eens zien of onze dagen wel al te vergelijken zijn met de tijd die Jezus had bedoeld.

Wij gaan zien in hoeverre onze verantwoordelijkheid voor ons behoud invloed heeft op ons geestelijke en dagelijks leven.

Zijn wij op Zijn komst voorbereid? Is er een verlangen of Is men onverschillig geworden als Esau? Esau, die zijn toekomstige dubbele erfenis verloor, door een wereldse gezindheid, waarbij ook lekker eten en drinken veel belangrijker was in zijn ogen! Onze erfenis is het eeuwige leven! (Col.3:23,hebr.9:15)

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.Mt.24De vijgeboom, symbool voor Israël. Er is nieuw leven gekomen in Israël, 1948. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is weet u ook dat de zomer komt. Zo weten wij ook als christenen, dat de komst van Jezus zeer nabij is! De farizeeërs konden de tekenen der tijden niet onderscheiden. Schijnchristenen zien dit ook niet, voor hen zal de wederkomst van Jezus heel onverwacht zijn, als een dief in de nacht.

Mattheüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Jezus spreekt duidelijk over al de volken die het ontstaan van Israël of de herleving van het Joodse volk, hebben gezien, dat deze generatie nog in leven zal zijn, op de Dag van Christus, dit is de opnamedag. De duur van een een generatie, is variabel en een studie op zich, dus niet alleen beperkt tot 70/80 jaar of dergelijke. Een betere vertaling i.p.v. generatie spreekt over “de mensen van die tijd”

HET GODDELOZE GEDRAG VAN HET VOLK TEN TIJDE VAN NOACH.

Gen. 6:5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

Matth. 24:38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,

De vergelijking die Jezus maakt met de kenmerken van de tijd van Noach, is zeer belangrijk. Noach was een prediker der gerechtigheid. Noach “wandelde” met God, en luisterde naar zijn God. Noach werd bespot in zijn tijd, tot de tijd van God kwam om te spotten!

 

clip_image005

Henoch (91:6) profeteerde dat de ongerechtigheid voor een tweede keer zou zegenvieren. Henoch was een Bijbelboek behorende tot de canon in de tijd van Jezus! Het werd geschrapt in 553 n.J.C. het boek was te Joods, volgens de afgevallen christenen! Dat zegenvieren van Henoch is wat wij vandaag met eigen ogen zien, overvolle gevangenissen, een schromelijk tekort aan politie, de menselijke gerechtigheid is als de Titanic! De overgrootvader van Noach, Henoch, had gewaarschuwd, dat God zou oordelen, over de ganse aarde. Die tijd staat nu voor de deur, het is werkelijk “Time to run”! De ark van vandaag is de Bijbel!

GEN.6: 11-13 DE AARDE WAS VERDORVEN!

11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Hier gaat het wel over de ganse wereldbevolking. Het betekent in feite dat de mens openlijk gaat zondigen, en zich niet meer gaat storen aan zijn medemens of God. Vandaag: Porno op Tv of hackers op computers, pedofilie, massamoordenaars, het huwelijk is ouderwets, abortus, enz. Het gebruik van drugs en alle gevolgen. Er zijn genoeg beelden op TV om verderf te zien. (Fil.3:19) Hun zeden en levenswijzen van de mensen toen waren slecht, dit was het gevolg van een zondig en magisch denken dat met kwaad werd geïnspireerd. Gen.6:5 toont dat de overleggingen des harten waren te allen tijde boos.

Dit wil zeggen dat de mens vol was van verkeerde bedoelingen, slechte inspiraties, slechte filosofie, slechte wetten, en alles wat inging tegen Gods wil.

GEN 6: 1- 4 REUZEN IN DE DAGEN VAN NOACH

clip_image009clip_image007Zo zien wij dat er echte reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van gevallen engelen en mooie vrouwen. Deze boze engelen dachten en hoopten dat deze reusachtige mensen niet zouden sterven, ze hoopten op eeuwig leven! (Judas 6,7 ) Ze dachten dit omdat ook zij zelf eeuwig leven hadden in de hemel

God greep in : twee punten:

God stelde een grens in Gen.6:3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

Deze demonen werden door God gebonden tot de tijd van de oordelen:

4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; 5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht;2 petr.2

De satanische religie? Het oude paganisme keert vandaag snel terug, in allerlei vormen,  het brengen van kinderoffers aan Baal en Moloch, een andere naam voor satan, rituele mishandeling, eten van mensenvlees en het drinken van dierenbloed.  Ook de zonde van Sodom en gomorra was typisch voor de dagen van Noach. Ook dit wil men in onze dagen als normaal en wettelijk beschouwen. Abortus is een kinderoffer!

Henoch liet weten:

dat de rclip_image013euzen ook nog uiteindelijk mensen opaten. Ze hadden seks met wilde dieren en vogels en vissen. Zo ontstonden halfgodinnen! Vogels met mooie vrouwenwezens.

(Henoch 15:8) De geesten van deze gestorven reuzen, zijn de demonen die nu nog op aarde leven! Henoch noemt ze geesten van het kwade! Dus hier vinden wij hetclip_image015 verschil tussen de demonen en de gevallen engelen. Gevallen engelen of teraphim, huisgoden.

 

21 Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. 21 Dit soort boze geesten wordt alleen verdreven wanneer jullie ervoor bidden en vasten.” (ook KJV)

Het apocriefe boek van Noach geeft informatie over deze toestanden.Seks met de dieren, het bestialisme, was toen ook al begonnen. Er ontstonden genetische wangedrochten, half mens en half dier. Let erop hoe kinderen worden gemanipuleerd, alsof zo’n wereld  normaal is! De familie van Noach was nog niet besmet met deze satanische bloedlijnen. Bedenk de manipulaties door de invloed van Harry Potter! (zie BS)

clip_image017

 

 

Nog andere tekenen…in de tijd van Noach!

65.1 In de dagen voor de zondvloed, zag Noach dat de aarde kanteldeen dat haar verwoesting nabij was.

De profeet Jesaja schrijft over de grote verdrukking het volgende:

Jesaja 13:13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.

De wetenschappers van NASA denken dat door een verplaatsing van massa naar het centrum van de aarde, de planeet drie microseconden sneller om zijn as is gaan draaien. Dit is een miljoenste van een seconde. Ook is de as waar de aarde om draait, verschoven met ongeveer 2,5 centimeter.

Het boek Henoch spreekt over terugkerende hekserij!

65.5 Toen mijn overgrootvader Henoch kwam, stond hij bij mij, en zeide tot mij: “Waarom roept je naar mij met zulk een bitter huilen en wenen? 65.6 Een opdracht is uitgegaan van de Heer tegen hen die wonen op het droge dat dit hun einde is.

Omdat ze alle geheimen van de Engelen en alle wangedrag van Satan hebben geleerd, al hun geheime krachten, en de kracht van mensen die magische kunsten praktiseren, de krachten van bezweringen, en de macht van diegenen die gegoten beelden maken voor de hele Aarde.

WIE WAS NOACH?

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo een goed mens was of beter dan de andere mensen, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij de woorden van God had geloofd.Omdat hij rekening hield met Gods beloften en raad.Noach had een Godsspraak ontvangen over iets wat nog nooit gezien was. Noach geloofde in Gods woorden. Wie behouden wil worden voor de aankomende oordelen moet gewoon doen als Noach: Gods woorden geloven!

Ook wij hebben het evangelie ontvangen, woorden van God en niet van mensen. Ook over iets wat wij nog niet hebben gezien: Christus Jezus!

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD?

GEN 6 : 22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark niet met eigenzinnige plannen, maar op de manier en het plan zoals God hem gaf! Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige manier om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.  Wij moeten geen arken bouwen, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud bewerken. Geloofswerken en niet een behoud door de “goede werken”.  Wie geen rekening houdt met Gods woorden, en losbandig omgaat met de genade zal wel een ark hebben met gaten, en deze gaten zijn eigenzinnigheden die wij niet willen bestrijden, of willen dichten, en misschien zeggen het is niet erg, het is maar een klein gaatje. Gelukkig is God genadig!

Wij moeten integendeel bidden van Heer: waar ben Ik verkeerd, waar ziet Gij bij mij zonde? Denk aan de splinter en de balk……

Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, zijn eigen behoud en dat van zijn familie, geloofden zij niet wat hij sprak. Zij begrepen hem niet, of wilden hem niet begrijpen, want het had nog nooit geregend! Het werd met een lach en een spot aanzien! Dit echter tot God lachte!

Vandaag is het precies hetzelfde, de mensen merken de tekenen van de tijd niet op. Reden: Valse predikers, en onvoldoende Bijbelkennis.(Hosea4) Men weet niet wat God wil!

Ik voelde mij vandaag Noach, en roep tot hen die Jezus nog niet kennen: Bid om vergeving en geloof in Hem nu het is hoogtijd!