GODS WIL IS WET

clip_image001

 

 

clip_image003

 

GODS WIL IS NOG STEEDS WET!

Vandaag kunnen wij vaststellen dat veel mensen geen belangstelling meer hebben voor de wil van God. Omdat de mens geboren is als zondaar, is zijn eigen wil wet geworden. Ook wie religieus is, zoekt om eigen kerkelijke wetten te maken als de farizeeërs, die in strijd zijn met Gods wetten! Bv. Het huwelijk verbieden, celibaat, afgodsbeelden, wijdingen, biecht, teveel om alles op te noemen. Zo zien wij dat onze maatschappij ten onder gaat aan zijn eigenzinnigheid, ongerechtigheid, vals geloof, en wetten in tegenstelling tot de wetten van onze Schepper. Gods ware wet is er nog steeds!

Matth.5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

 

Jezus heeft de wet van God helemaal niet afgeschaft! Wat voor christenen soms moeilijk te begrijpen valt, is dat Gods volk blij is met Gods 613 wetten. Enkel alle tempelwetten kunnen vandaag niet worden gevolgd, en zijn er niet voor de christenen, en ieder wedergeboren christen is een priester, ongeacht het geslacht

(1 Petrus2:9)

Wanneer wij horen over de wet, dan is er bij elk mens een negatieve ingesteldheid. Men wil zijn vrijheid, en men wil niet meer horen van: “dit mag, dit mag niet, dit moet,” enz. Vandaag horen wij over een andere leuze: Vrijheid of Islam? Zo kunnen wij soms Joden zien dansen met de wetsrollen in hun handen!  Hoe komt dat toch? Wat is de bedoeling van God geweest om Zijn wetten aan de mens te geven. Voordat Mozes de wet kreeg was er geen wet, en het liep verkeerd, het volk werd zeer ongelukkig door alle eigen ongerechtigheid!

Gods wet maakt blij!

7 De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.8 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.Ps.19

Wanneer wij Gods wet benaderen en gaan begrijpen dat het om liefdevolle raad van God gaat, dan zullen wij merkwaardige ontdekkingen doen. Gods advies is gratis en correct!

In dit gedeelte lezen wij dat Gods wet de ziel verkwikt (bekeert) en het hart zich verheugt. De ziel die Gods geboden wil aanvaarden, en toegeven dat God gelijk heeft, die gelooft in Zijn Zoon, God verandert, hersteld, geneest, die bekerende ziel. Het geeft een andere levensvisie voor de mens die Gods advies zal opvolgen.

Iedere wedergeboren christen, heeft deze innerlijke, een vooraf ongekende en onbeschrijfelijke geestelijke blijdschap ervaren, hij werd ziende, dacht gezond, en begon God te begrijpen! (verlicht de ogen) Ziekten of kwalen kunnen genezen of wegblijven.

De zeer bekende Joodse Bijbelleraar Rashi, maakt hier duidelijk dat het hier gaat om een verandering van levensweg. Men verandert van denkrichting, de mens is geboren op een weg die naar de dood leidt, maar tijdens zijn leven kan hij kiezen voor een weg die naar eeuwig leven leidt! Het maakt de eenvoudigste ziel wijs. De mens heeft een keuze!

De ziel is als een vreemdeling in het lichaam, het zoekt een levensweg om gelukkig te worden op aarde. God wil de mens gelukkig maken, maar vele mensen zoeken zelf hun geluk, in aards genot, en vele malen horen we geld maakt ook niet gelukkig! Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Gods wil: Liefde onder elkaar!

14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.Gal.5

2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen.Gal.6

Hier vinden wij de grote reden waarom God een wet gaf aan zijn volk. Hij wilde dat er vrede en blijdschap was onder de mensen. Hij weet hoe zwak ieder mens is, en moeite heeft om met elkaar goed en te kunnen leven. Ieder mens is in feite een mindervalide vanaf zijn geboorte.

Als ieder mens eens luisterde naar God, zou er bij iedereen die blijdschap zijn, en ieder mens gelukkig. Zo zou de maatschappij in harmonie en vrede met elkaar kunnen leven.

De apostel doet daarom een oproep om ook als christenen verdraagzaam te zijn tegenover elkaar. Christenen moeten elkaar in liefde verdragen, maar niet elkanders zonden goedkeuren en verdragen, of dwalingen verdragen, maar elkaar in liefde vermanen, met een correcte toepassing van Gods wet!

De satan wil vandaag ook een grote kerk, een geregistreerde wereldkerk, zonder Gods wet, of Bijbel. Een Babel, met een gedwongen staatsgodsdienst, en uiteindelijk een aanbidding van de antichrist in de tempel te Jeruzalem!

Echt gelukkig kunnen worden?

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.Ps.1

Veel mensen zoeken om gelukkig te kunnen zijn. Anderen beweren gelukkig te zijn. Doch de mens die echt gelukkig is, ook al is hij nu ziek, is een mens van de toekomst!

Een mens die de juiste weg is ingeslagen zal gelukkig zijn. De Bijbel is onze foutloze GPS van God en waarschuwt! Een christen is iemand waar God mag regeren in zijn hart, in zijn denken, zijn doen en zijn laten! Een mens die wil luisteren naar de raad van God! (wet)

Wie nog steeds luistert naar de raad van mensen die geen rekening houden met God, zit nog op de verkeerde weg. De mens die rekening houdt met Gods advies, dit bestudeerd en zoekt om dit toe te passen in zijn leven, en heeft ware gelukzaligheid gevonden.

De psalmist vergelijkt die mens met een boom aan waterstromen geplant. Hij krijgt diepe wortels, hij verdiept zich in het woord van God. Die waterstromen zijn al Gods woorden. Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zo’n mens wil andere mensen gelukkig maken, hij zal spreken over Gods raad, en mensen de enige weg aanwijzen naar nieuw leven, eeuwig leven. Enkel geloof Jezus is die weg!(Gal.3:20)

Geen behoud door de wet!

8 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast,

9 wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, 1 Tim.1

Paulus schrijft dat de wet goed is, ook Paulus schrijft de wet niet af. Hij leert dat de wet wel eerlijk en correct dient te worden toegepast.

Doch de apostel laat onmiddellijk weten dat de wet geen behoud van de ziel kan bewerken of garanderen!

De wet is goed om ons denken gezond te houden, en ons geweten gevoelig te maken.

Er bestaat geen enkele godsdienst waarbij men door het vervullen van kerkregels zijn behoud kan bewerken. Men kan nooit zijn hemel verdienen!

Door de ganse Bijbel heen, is er behoud door geloof in Gods genade!

Let op het gebed van de profeet Daniel!

18 Neig, mijn God, uw oor en hoor; open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad waarover uw naam is uitgeroepen; want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden.19 O Here, hoor! o Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend op; toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk.Dan.9

Daniel beroept zich niet op de goede en eerlijke werken of navolging van de wet, die hij had gedaan voor de ogen van God, maar enkel en alleen stelt hij zijn vertrouwen op Gods Genade. “Vergeef mij” de doorslaggevende woorden waarbij God onmiddellijk hem een antwoord gaf!

Voor wie is dan Gods raad, een wet?

maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, 10 hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer,

De Bijbel spreekt over: “de vloek der wet”. Die vloek is er enkel voor hen die niet willen geloven in wat Jezus leerde. Vele Schriftgeleerden geloofden niet in Jezus. Zij zullen de vloek van de wet dragen. Wat deden zij?

45 Terwijl al het volk het hoorde, zeide Hij tot de discipelen:

46 Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden;47 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken; dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.Luc.20

Let op leerde Jezus, voor hen gekleed gaan in religieuze kledij, die staan op hun eer, die eerbied afdwingen, ze willen graag in de kijker staan (nu TV). Ze verrijken zich op de nek van de armsten en zwakken in de maatschappij, wij bedenken vroeger de tijd van Luther.  Hun nageslacht behoren wellicht vandaag tot de machtigsten en rijksten der aarde.

De wet is tot zegen voor elk volk, dat het ter harte neemt, en tot vloek voor ieder die Gods wetten verwerpt.

Dank zij Jezus is er vergeving en genade!

Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

ONVERHOORDE GEBEDEN

clip_image002

clip_image002

 

 

ONVERHOORDE GEBEDEN

Wedergeboren christenen ,kunnen God zien als een liefdevolle vader, doch onder Bijbelse voorwaarden, huisprincipes! Hij roept ons op om te bidden in vertrouwen op Hem. Wij mogen tot Hem gaan met al onze zorgen en behoeften. Wij weten dat God barmhartig is en ons liefheeft als een echte vader voor Zijn kinderen. Toch kunnen wij niet ontkennen dat christenen ook onverhoorde gebeden kennen, en dan teleurgesteld zijn, opstandig zijn of zwijgen!

Wij kunnen even kijken wat God ons toont ook over de onverhoorde gebeden. Als God onze gebeden niet wil verhoren, waarom doet Hij dat? Kan zonde of iets anders een hinder zijn? Moet men opnieuw leren bidden? Hoeveel maal kunnen wij bidden voor een punt? Maken onverhoorde gebeden een christen moedeloos? Waarom zwijgt men over al de onverhoorde gebeden? Is bidden een theorie of een praktijk? Verhoorde gebeden is een leerschool op zich en doet ons vertrouwen groeien. Wij nemen enkele voorbeelden van “onverhoorde gebeden”.

Het onverhoorde gebed van Mozes.

23 Ook smeekte ik toen de HERE: 24 Here HERE, Gij zijt begonnen uw knecht uw grootheid en uw sterke macht te laten zien; want welke God is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij? 25 Laat ik toch naar de overzijde mogen trekken en het goede land zien, dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat schone bergland en de Libanon.

26 Maar de HERE was tegen mij verbolgen om uwentwil en hoorde niet naar mij; de HERE zeide tot mij: Laat het genoeg zijn, spreek Mij niet meer over deze zaak.

27 Beklim de top van de Pisga en sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden en naar het oosten en zie met uw ogen in het rond, want de Jordaan hier zult gij niet overtrekken. 28 Maar geef Jozua uw bevelen, sterk hem en bemoedig hem, want hij zal aan de spits van dit volk naar de overzijde trekken en dit het land doen beërven, dat gij zult zien.Deut.3

Mozes bad om te mogen ingaan in het beloofde land. Mozes had een sterk verlangen om zijn volk te mogen binnenleiden in het beloofde land Kanaan. Hij wilde zien wat God beloofd had. Mozes was een nederige dienaar en toch luisterde God niet naar zijn vurige smeekbede, integendeel God werd kwaad.

Ook wij kennen sterke verlangens, voor wat wij bidden, maar niet al onze eigen verlangens en begeerten worden ingewilligd. Wij stellen ons ook dan de vraag: Waarom Heer?

God was gewoon kwaad op Mozes, maar waarom?

7 Toen sprak de HERE tot Mozes: 8 Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. 9 Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des HEREN, zoals Hij hem geboden had. 10 Toen Mozes en Aaron de gemeente voor de rots hadden doen samenkomen, zeide hij tot hen: Hoort toch, wederspannigen, zullen wij uit deze rots voor u water te voorschijn doen komen?11 Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf tweemaal, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. 12 Maar de HERE zeide tot Mozes en Aaron: Aangezien gij op Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten aanschouwen van de Israelieten niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land, dat Ik hun geef. Num.20

Mozes was onbedachtzaam geweest en geloofde niet in dat “spreken” tot de rots! Dit is het bidden tot Jezus! Hij diende enkel voor de ogen van het volk te spreken tegen de rots! De rots is een beeld van Christus. Mozes werd eigenzinnig! Doch Mozes sloeg op de rots voor de ogen van het ganse volk en toch kwam er het nodige levensnoodzakelijke water. Mozes stond onder invloed van het weerspannige volk en de omstandigheden. Ze sloegen ook Jezus!

Enkel de “manier” waarop Mozes het water liet vloeien, was niet volgens Gods wil! Bidden en handelen dient naar Zijn wil te gebeuren.

God wil ons zegenen, maar niet buiten Zijn woorden om! Bidden moet in Geest en in waarheid!

Had Noach Gods maten of Gods meter, niet gevolgd, voor het bouwen van de ark, was de ark gezonken! Als wij God willen dienen op onze eigen manier, dan kan er geen vreugde en zegen opkomen.

Toch was God zijn dienstknecht genadig,

1.Mozes mocht het beloofde land wel zien vanaf een heuveltop, nog voor hij stierf.

2.In Lucas staat dat enkel Mozes en Elia sprak met Jezus, ook dat was een zegen voor hem. Hij zag de verlosser, die hem uit Egypte verloste!

Wij leren hieruit, om na te denken over de redenen van onverhoorde gebeden, maar ook tevens dat God toch troost en alles medewerkt ten goede voor hen die Hem liefhebben!

Het onverhoorde gebed van Elia

3 Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu HERE, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. 1 Kon.19

De profeet Elia werd door koningin Izebel hard vervolgd, omwille van de omgekomen Baalpriesters. Elia had voor de ogen van het volk een grote overwinning gemaakt op de afgoderij welke het volk bedreef. Elia vluchtte, werd doodsangstig, wilde sterven en sprak dat het nu genoeg was geweest. Hij kon het niet verder aan. Een mens kan soms diep in de put geraken, dat hij bad dat niet verder meer wilde leven.

Wij lezen niet dat hij zelfmoord wilde plegen. Wij lezen dat hij bad om te mogen sterven!

Zijn gebed om te mogen sterven werd niet verhoord!

Hij at niet meer en ging slapen in de schaduw van een bremstruik. God liet Elia niet sterven. Zijn gebed was verkeerd!

Je sterft niet zoals en wanneer je wilt. Opb 22:13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Elia sterft niet, integendeel hij werd opgenomen en zag de dood niet!

2Kon 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

God wilde eerst een opvolger voor Elia, en liet hem helemaal niet sterven wanneer hij wilde. God kent onze menselijke gedachten en zo bidden wij verkeerd door zondige gedachten. Onze gevoelens mogen geen invloed hebben, enkel Gods woord! God handelt op een heilige wijze.

Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en

uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

Het onverhoorde persoonlijk

gebed van Jezus

Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil,maar de uwe geschiede! Luc.22

Het is een onverhoord gebed gebleken. Dit onverhoorde gebed werd tot zegen voor allen die in Jezus geloven. God heeft Zijn eigen zoon niet gespaard. God kon, maar wilde dit gebed niet verhoren, want met de beker was de geplande verzoening en voorspeld!

Een onverhoord gebed mag ons niet teleurstellen! Als dit wel teleurstelt, dan wilde men de wil van God niet respecteren! Jezus, zou ten volle genieten van de vruchten van zijn verlossingswerk! Ieder mens die tot geloof in Hem komt is een eeuwige zegen met hemelvreugde!

In zijn woorden “ doch niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.”

Hij was mens en weet heel goed hoe wij bestaan. Hoe wij ons voelen in zeer moeilijke omstandigheden. Hij leeft met ons mee. Jezus was bereid de wil van Zijn Vader te doen, te aanvaarden, ondanks alles.

Mt 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

Het onverhoorde gebed van Paulus

Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 2 Cor.12

Paulus had een pijnlijke kwaal of ziekte. Paulus bad driemaal. Zijn gebed werd niet verhoord. In ieder geval God kon hem nog beter gebruiken op die manier, anders werd hij misschien te hoogmoedig. Paulus zal het wellicht ook niet hebben begrepen, maar nam het later aan!

Mijn genade is u genoeg. Paulus wist heel goed wat dit betekende, want hij had tegen God gevochten! Hij schrijft ook dat dit een ervaren is, namelijk de kracht van Christus te ervaren in moeilijkheden.

Was Paulus nu kwaad op God? Neen!

Geloofde hij nu niet meer verder? Neen!

Was zijn geloof te klein? Neen!

Leefde de apostel in zonde? Neen, dat lezen we niet!

Liep Paulus nu naar een andere apostel voor genezing? Neen!

Israël kende ook onverhoorde gebeden door slecht gedrag!

13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. 15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; Jesaja 1

16 Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hen geen smeking op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan, want Ik hoor naar u niet.17 Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem?Jeremia 7

Israel was in geestelijk verval, je zou denken nu is het moment en hoog tijd om te bidden en te vasten! De zonden van het volk waren: overspel, moord, afgoderij, paganisme, luisteren naar valse profeten enz.

Er zijn ook nog andere redenen waarom gebeden niet verhoord worden:

Niet vergeven: Marc.11:24 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Twijfel: 22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, zal, als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen.Matth.21

Hoogmoed: 14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.15.Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. 2 Kron.7

Eigenwijsheid: 11 Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen; 12 hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere profeten, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de HERE der heerscharen. 13 En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de HERE der heerscharen. Zach.7

DE ONBEKENDE LIEFDE

clip_image001

clip_image003

 

DE ONBEKENDE LIEFDE

Het Grieks kent drie woorden voor “Liefde”: Eros,Filio en agape. Eros- liefde is de erotische vleselijke liefde,Filio- liefde is humanisme, mensvriendelijke liefde, Agape- liefde, de Goddelijke liefde, is de opofferende liefde. Niemand wordt geboren met de Agape- liefde, maar kan die wel ontvangen!

Hoe kunnen wij elkaar liefhebben?

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.Gal.5

Wij lezen hier de grote bedoeling van God, namelijk dat de mensen elkaar lief zouden hebben. Zijn bedoeling is zeker geweest dat de mensen gelukkig zouden kunnen leven hier op aarde.

Dat wij elkaar moeten liefhebben is een gebod van God of de wil van God. Buiten deze God kan een mens niet gelukkig leven!

Dit is de grote reden waarom wij elkaar lief moeten hebben.

Ook Jezus sprak duidelijke taal in verband met elkaar lief te hebben tot zijn discipelen.

Joh.15

12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

1 Joh.4

21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

Deze teksten hierboven geven een vertikaal beeld: Van God tot mens, en horizontaal: van mens tot mens. Wij kunnen besluiten dat er in feite geen ruzies onder “ware” christenen zouden mogen zijn, en dit is meestal wel zo! En toch zien wij zoveel verdeeldheid en afstandelijkheid, die ontstaat door on-Bijbelse gebruiken en leringen. Als wij als christenen hier elkaar niet kunnen liefhebben, hoe moet het dan in de hemel? Daarom zal God wel verandering brengen en beproeven, voor Hij Zijn wereldwijde Gemeente komt opnemen.

1Petr.4

15 Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. 16 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Iedere christen lijdt, heeft financiële, lichamelijke of geestelijke schade ondervonden in zijn leven, hij wil eerlijk zijn, hij kan zijn baan verliezen omwille van de liefde tot de Heer, hij wordt uitgelachen.

Hij kan schade ondervinden door mensen die de gemeente binnendringen en zich laten dopen en zich voordoen als christen. Daarna verlaten ze de gemeente, als er voldoende problemen zijn ontstaan, de gekende carrouselchristen.

GOD ZELF TOONDE ONS HET VOORBEELD van LIEFDE.

Joh.3:16

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Het is een veel aangehaalde tekst uit de Bijbel, bijzonder bij evangelisatie. Inderdaad hier werd Gods liefde tentoongesteld. De wereld verwierp de liefde van God. De wereld koos en kiest nog voor Barrabas, een moordenaar, een beeld van haat.

Hier is God in Zijn liefde een nieuwe schepping begonnen uit liefde voor de mensheid. De grootste stap voor de mensheid is gezet door God zelf! Zij die geloven in Jezus, hebben “eeuwig leven” gekregen, dit is het kostbaarste wat er hier op aarde kan worden gevonden. Wij zijn een nieuwe schepping, een vrucht van de liefde Gods.

Het Lam Gods werd geofferd uit liefde voor ons, opdat de mens niet voor eeuwig verloren gaat. Christenen moesten Gods liefde verklaren en tonen bij de mensen, en niet hun neus vullen met Babels wierook!

TONEN WIJ GODS AGAPE-LIEFDE IN ONS, AAN ELKANDER?

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

Wanneer wij beginnen te leven in een toekomstverwachting ( hoop) op de wederkomst van Jezus, dan pas gaan al onze wereldse verlangens en begeerten afzwakken. Dan worden wij voor allen gelijken. Er is geen onderscheid meer onder christenen die Gods liefde in hun harten hebben. Deze liefde kan ons in staat stellen uw vijand lief te hebben!

Er kunnen geen standen zijn onder de christenen. Wanneer de ene zich nog zou verheffen tegenover de ander, dan is er niets veranderd. Wanneer de rijke christenen afgezonderd zouden samenkomen, dan is Christus daar niet meer aanwezig! Die Agape liefde is een gemeenschappelijke factor onder de christenen, deze herkennen elkaar!

Jacobus2:2

Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding,

3. en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten,zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden?

In de tijd van Jezus was een man met een gouden ring, meestal een soort parlementslid of

Iemand van de adel. Onder Bijbelgetrouwe christenen maakt men geen onderscheid, omwille van die speciale liefde tegenover elkaar. Titels of materiële welstand mogen geen rol meer gaan spelen.

Verder moeten wij ook denken aan onze broeders en zusters in andere landen.

Wij moeten ook daar onze liefde tonen.

Matth.25

35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,

36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed?39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

Galaten 4

Weest zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt.13 Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb,en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus.

Hier vinden wij opnieuw een voorbeeld van wat liefde betonen tegenover elkaar betekent. De gemeente was zeer liefdevol tegenover Paulus. De gemeente bestond nog maar pas en door Paulus gesticht. Ze hadden Paulus lief, ze zagen in hem een beeld van de Here. Een man die vroeger de christenen vervolgde! Wat een ommekeer!

HET MERKTEKEN 666

Chip in je lijf?

Een chip, zo klein als stof, om te implementeren. Het aanbrengen van de chip in de mens levert veel weerstand op: Het schendt je privacy en zelfs in de Bijbel was de chip al door de apostel Johannes voorspeld.

De chip

De nieuwe chip die gaat komen, maakt gebruik van de RFID-technologie. RFID staat voor Radio Frequency Identificatie. Op deze microchip staat informatie opgeslagen in de vorm van een nummer en kan op afstand uitgelezen worden. Een speciaal leesapparaat wordt gebruikt om de chip uit te lezen, door een hoeveelheid elektromagnetische energie uit te zenden. Komt de RFID in de straal van deze energie, dan kan de spoel stroom opwekken waardoor de microchip vervolgens zijn informatie kan uitzenden. RFID Chips worden steeds kleiner. Fabrikant Hitachi heeft al een chip zo klein als stof ontwikkeld. Deze zouden dus kunnen worden ingebracht met een griepprik. Hitachi heeft deze chips nog niet in gebruik, maar denkt in 2 à 3 jaar de chips op de markt te brengen.

Chip voor de elite

Volgens Rick Devente, auteur van EQgen.nl, is RFID een droom voor de elite om iedereen overal en altijd te kunnen volgen in hun koopgedrag en verblijfplaats: “Neem bijvoorbeeld een blikje cola, nu staat daar een barcode op zoals op alle blikjes van dat specifieke type. Met een RFID chip wordt dat anders: dan kan ieder blikje cola zijn eigen unieke code hebben. Stel je doet boodschappen en koopt een dergelijk blikje cola en je betaald vervolgens met uw pincode. Nu is dus dat specifieke blikje aan jou te koppelen.” De Baja Beach Club heeft zowel in Barcelona als in Rotterdam VIP-bezoekers de mogelijkheid geboden om zich te laten injecteren met een RFID-chip, ook wel VeriChip genoemd. Deze chip dient als entreebewijs en als elektronische portomonnee. De rekening van de bestelde drankjes wordt van het saldo van de betreffende persoon afgeschreven.

Chip en satan

Christenen geven aan dat de implementatie van chips al in de bijbel verspeld wordt. In de bijbel, Openbaring 13:16-17 , staat: “Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.”Deze tekst voorspeld dus dat iedereen een teken van de duivel zal moeten dragen om iets te kunnen kopen of verkopen. Dit is dus te vergelijken met de VeriChip.

Stop VeriChip

Er is een actiegroep opgericht die het gebruik van de RFID-chip wil tegen gaan. Deze groep heet STOP VeriChip en wil mensen bewust maken van het gevaar dat implementeerbare RFID-chips met zich mee kan brengen: “Alles wat je doet, waar je heen gaat, wat je koopt of verkoopt, alles wordt geregistreerd en opgeslagen in databases.” De groep is bezig met het verzamelen van handtekeningen voor een petitie tegen de chipsimplantatie. Deze wordt gestuurd naar de Tweede Kamer.

Tip: Fergus

Commentaar Biblespace Vlaanderen op dit artikel:

Het doet ons denken aan de profeet Jesaja (60), waar God laat schrijven dat Hij zijn profetisch woord Snel zal uitvoeren! (met haast). Dit artikel laat nogmaals zien dat de Bijbel ZEER betrouwbaar is, en alle profetieën tot in detail openbaar zullen worden in de nabije toekomst. De westerse  wereld van de grote vrijheid, en welvaart, leeft momenteel in een onwetendheid en blindheid over een  aankomende wereldleider, welke de Bijbel de antichrist noemt. Een misleider van nooit gezien formaat.  Het merkteken welke de Bijbel beschrijft onder het getal 666 zal zeker heel sluw en listig de vrijheid van de burger wegnemen.

Graag willen wij verwijzen naar ons studieboek over het laatste Bijbelboek Openbaring, waarbij wij enkele jaren terug enige uitleg gaven aan dit getal. (Bron.L.Warris)

De Hebreeuwse letter : Samech betekent : Slang met getalswaarde 60

Waw betekent : haak of verbinding met getalswaarde 6

Tav betekent : teken of kruis “ 600 samen 666

Deze chip in voorbereiding zal de antichrist (slang) in gebruik nemen. Het zal met hem verbonden worden (haak of verbinding) ter controle. Dit (merk)-teken zal door de toekomstige wereldregering verplicht worden. Wie het in de Bijbel beschreven merkteken aanvaard is een verloren ziel leert de Bijbel.

Biblespace Vlaanderen

 

EEN VOORBEELD VAN MISLEIDING

666 verleiding
misleiding

GEZOND DENKEN Dr.C.Leaf. deel 4

fWho switched off my brain? Dr C.Leaf

 

DEEL 4

clip_image002

OVERDENK

Vorige keer hebben we de 5 stages genoemd van het traject om onze hersenen ‘aan’ te schakelen, de 2de stage ‘overdenken’ is een Bijbels principe. Vooral in het boek spreuken wordt de aandacht gevestigd op het winnen van wijsheid, overleg, inzicht en kennis. Mediteren en toepassen wat we weten en ons ernaar uitstrekken.Nadat dus alle informatie die we hebben ontvangen via onze zintuigen en de bestaande gedachten, komen we bij de hippocampus die we vorige keer hebben besproken.

De informatie die daarin terecht komt blijft daar 24 tot 48 uur ‘rondhangen’, en doordat de hippocampus in rechtstreeks contact staat met de hersenen wordt iedere gedachte die weer naar voor komt in de hippocampus versterkt. Dit stelt een merkwaardig proces in werking. Iets wat God zo prachtig heeft gemaakt. Een reeks gebeurtenissen die onze vrije wil zijn, en onze mogelijkheid geven om beslissingen te nemen. Wanneer de gedachte komt bovendrijven in de hippocampus binnen de 24 tot 48 uur na de gebeurtenis wordt de gedachte als het ware ‘kneedbaar’, onstabiel, de gedachte kan veranderen. In feite, de gedachte MOET veranderen;

Een constante in deze wetenschap is dat er ALTIJD verandering plaatsvindt in de gedachten.

Ofwel wordt de bestaande gedachte zoals ze is, krachtiger gemaakt ofwel verandert ze deels of zelfs helemaal! De herinnering kan niet wegzinken in ons onderbewustzijn om deel te worden van wie we zijn zonder op één of andere manier te veranderen. Dit is eigenlijk geweldig nieuws maar aan de andere kant duidt het ons erop dat we grote verantwoordelijkheid hebben over onze gedachten.

Hoe harder we denken, hoe meer verandering we kunnen aanbrengen!

PROTEÏNESYNTHESE: Wanneer we overdenken gebeurt er een proces genaamd proteïne synthese, er worden proteïnen aangemaakt om nieuwe ‘takken’ te groeien om gedachten aan vast te houden. Dus opnieuw als we de gedachte niet verwerpen maken we door dit proces meer takken aan om de gedachte te versterken..

Conclusie is dat we dus proteïne synthese kunnen voorkomen via onze vrije wil om, door te zeggen “ik zal niet….’, ‘ik wil niet……’ enz…

 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus

2 Cor 10:5 (SVV)

Deze tekst krijgt nu opeens een nieuwe dimensie, niet?

Hersenscans hebben aangetoond dat bij het verbeelden van een gebeurtenis, sommige delen van de hersenen gebruikt worden, zoals bij het effectief uitvoeren van de gebeurtenis.

Hebreeën 11:1 het geloof is de zekerheid van de dingen men hoopt, en het bewijs van de dingen die men niet ziet…

Het mentaal repeteren van gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden is een groot alledaags voorbeeld van hoe we denken en dieper overdenken van de dagelijkse acties, telkens we dit doen veranderen we ons geheugen. Zoals een chirurg zijn incisie reeds voor de operatie mentaal repeteert hoe hij het zal doen, of een atleet vlak voor de wedstrijd doet, of iemand die een examen voorbereid, enzovoort. Hoe meer we erop ingaan hoe groter en sterker het boompje wordt die onze gedachten vasthoudt. Op den duur legt het zelfs connecties met andere gedachtepatronen. We kunnen zowel gezonde als toxische gedachten bouwen met mentale repetitie. We kunnen ook toxische bolwerken neerhalen door een gedachte op te roepen in het bewustzijn voor analyse, en vervolgens deze te veranderen door berouw en vergeving (die proteïne synthese veroorzaakt) en nieuwe gezonde gedachten in de plaats ervan te zetten door het overdenken. Neem eventueel volgend Bijbelvers als richtlijn:

8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is,

al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve

Phil 4:8 (SVV)

Ook handig om in gedachten te houden is dat ons hart ook een 2de brein is, die ons bij het maken van dergelijke keuzes a. h. v. een woordje goede raad influistert. Wanneer we daar naar luisteren wordt een ANF hormoon afgescheiden die ons een gevoel van vrede geeft..

SLOT: We moeten ons richten op datgene waarvoor we ontworpen zijn: diep intellectueel gezond denken! Overdenken is een belangrijk onderdeel in het ontgiften van onze denkwereld. Het stelt proteïne synthese in werking waardoor we gedachtepatronen kunnen veranderen en gezonde gedachten over toxisch denken plaatsen.

“Het slechten van bolwerken” is dus iets wat in onze verantwoordelijkheid ligt, en hoeven we het dan ook niet af te schuiven op God, dat Hij het doet in onze plaats. Hij zegt al in zijn Woord (spreuken) OVERDENK!, wordt wijs, overleg, zoek kennis, speur naar haar als naar schatten, strek je uit naar inzicht, zie spreuken. Onderzoek toont aan dat ongeveer 7 diepe denkoefeningen per dag over een periode van 21 dagen al langdurige verandering brengt in het denken en de denkwereld.

De volgende stages in het vormen van gedachten ‘beschrijven’, ‘herlezen’, en ‘reiken’ tonen ons hoe we kunnen profiteren van deze oefeningen om onze gedachten op te halen en ze te veranderen of hoe we onze ‘proteïne synthese’ kunnen stabiliseren.

Volgende studie gaat dus over het opschrijven van onze gedachten de stage wordt door C. Leaf genoemd : JOURNAL. Bereid je dus voor op het maken van een gedachtedagboek…

DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

 

DE LAMP VAN HET LICHAAM

IS HET OOG

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. {}21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

De eerste twee verzen van dit gedeelte weerspiegelen onze hedendaagse maatschappij hier in ons rijkelijke westen. Diefstal en inbraak zijn niet nieuw, noch moord om een MP3 te stelen, of moord op een busbestuurder, tekent hoe onze maatschappij in verval is gekomen. De overheid is niet meer in staat om de veiligheid van de burger te waarborgen. Dit is wat wij moeten vaststellen en meteen opnieuw God moeten gelijk geven wanneer Hij daarover spreekt in de Bijbel.

 

Er bestaat een hemelse rijkdom, niet vergankelijk. Alles wat wij doen uit geloof, en uit liefde tot Jezus is voor een kind van God opgetekend. Jezus leert ons dat mensen een keuze moeten maken in hun leven tussen een werelds rijk worden en een hemels rijk worden.

1 De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. 2 Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. 3 Uw zilver en goud zijn waardeloos geworden. Omdat u het renteloos hebt laten liggen, zult u erdoor worden aangeklaagd; en u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. Al die ellende hebt u zelf opgespaard voor de dag van het grote oordeel. Jakobus.5 ( het boek)

God voorspelt dat de rijken bitter zullen wenen, hun bezittingen zullen waardeloos worden. Hun geld (zilver en goud) zal devalueren, er komt een wereldwijde beurscrash. Dit is niet het ergste voor hen, maar het komende oordeel van deze onrechtvaardigheden. Rijken zullen dan de grote verliezers zijn, en allen die streefden om rijk te worden, en zich uitsloofden en geldgierig werden.

Welke is nu de beste zienswijze op het leven?

Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn!

Dat is de vraag die wij kunnen stellen. Het denken van de mens is gericht op datgene waar hij het meeste van houdt en waar hij zijn levensdoel in ziet. Alles ligt dan ook zo, in hoe die mens is opgevoed. Wij kunnen onze kinderen opvoeden op zulk een wijze dat ze dwangmatig terechtkomen in het materialisme en hebzucht. De druk op de leercapaciteit van de kinderen kan zo groot zijn, dat ze meer zouden moeten bereiken dan dat ze aankunnen. Dit is een goede voedingsbodem voor latere ontmoediging in het leven en gevolgd door depressies met alle gevolgen vandien.

België, een paradijs, levert het bewijs met zijn volheid aan zelfmoorden per dag, namelijk 7! De normale ongelovige opbouw: een diploma, huis en tuin, een job of een zaak, dan zoveel mogelijk geld verdienen of winsten maken en alle mogelijk genot! Dat is verreweg het belangrijkste in hun leven, hun schat is datgene waarvoor men het meeste wil opofferen. Het is datgene waarover ze ook het meeste spreken.

 In de Bijbel staat een voorbeeld van iemand die zo’n levensvisie had, en let erop wat Jezus over hem zegt!

16 En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. 17 En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. 18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Lucas 12

Het hart van de mensen is zeer vatbaar voor misleiding.

Eva zag iets schoons in haar ogen, en liet haar verleiden door de satan, hoewel, God het haar had verboden. De boom was een lust voor de ogen. Toch was het mooie meer waard dan het woord van God in haar ogen. Ook Adam kon niet meer weerstaan! Hun ogen gingen open voor het vergankelijke, het aardse. Ook Jezus werd aan misleiding blootgesteld door de satan in de woestijn. De satan wilde het hart van Jezus om aanbeden te worden.

Wij kunnen al snel besluiten, er is in deze wereld een constante strijd om het hart van de mensen. Waar gaat de liefde van de mensen naar uit?

Mensen worden als blind geboren daarom hebben ze eens het licht nodig om gelukkig te kunnen leven in deze duistere wereld van ongerechtigheid. Een wereld waarbij de ene alles heeft en de andere niets, en men noemt dat kapitalisme.

Besluit: Welke is de juiste zienswijze, of visie op dit aardse leven?

De lamp van het lichaam is het oog, dit betekent in feite de levenswijze en levensvisie van een mens ligt verborgen in zijn denken, zijn hart! Ieder mens handelt en wandelt naar de zienswijze waarin hij of zij gelooft. De levenswijze van de mens ligt verborgen in zijn denken.Ieder mens heeft een eigen zienswijze, en handelt zoals hij denkt.

Indien uw oog zuiver is………..

De stat.vert. vertaalt “zuiver” door eenvoudig. Het Hebreeuwse woord is “ajin tova” betekent: vrijgevig, met andere woorden kunnen delen! Jezus waarschuwt voor een gebrek aan vrijgevigheid. De context is duidelijk waar uw schat is…(Matteus 6:21)

Indien uw levensopvatting de ware is, wordt bedoeld, en niet gericht is op het aardse en materiële . Indien u de zin van het leven hebt begrepen. Het licht hebt gezien. Jezus is het licht der wereld. Wie wedergeboren is heeft een zuiver oog gekregen, hij is in staat gezond te denken, al doet hij dat niet altijd! Hij gebruikt daarom wel de Bijbelse bril, de waarheid.

Ieder mens is geboren in zonde, zo is dan ook zijn denkwijze zondig. Hij is niet in staat scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Tussen wat goed of slechts is voor hem persoonlijk.Hij denkt steeds dat hij de juiste levensovertuiging kent. Vandaag zijn er weinig bekeringen, men denkt altijd, in wat goed is in eigen ogen. Maar dat is verkeerd zegt God.

15 De dwaas denkt dat hij leeft zoals het hoort, maar het is beter goede raad te volgen en niet op eigen inzicht te vertrouwen. Het boek spreuken 12

15 De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs. Stat.vert.

Wij moeten onze eigen zienswijzen en denkpatronen van voor wij tot geloof kwamen afwijzen, indien ze in strijd waren met Gods woorden, en dat was meestal zo. Wij hebben nu onze Bijbel. Onze Bijbel is als een bril, maar, wat baat kaars en bril als den uil niet zien en wil! (Uil= ongelovige)

Wij kunnen bij alles wat we doen of zeggen: Zou Jezus dat ook zo doen of zeggen?

Onze Bijbel heeft de werking als van een telescoop of radar in een onderzeeboot. Ze brachten hem boven het wateroppervlak en keken naar vijandelijke schepen, welke een gevaar konden betekenen.

Het kwade ligt op de loer. Zo zien wij dan ook dat het goed is voor het lichaam, onze gezondheid, wanneer wij rekening houden met Gods raad. (Gods wet is raadgevend!)

MAAR INDIEN UW OOG SLECHT IS………

Het “Slecht oog” (ajin ra’a) betekent niets anders dan “gierig” zijn, van karakter, dit staat haaks op de vrijgevigheid.

Wanneer iemand niet wil luisteren naar Gods woord, dan is zijn oog slecht. Een ander legt uit een oog dat scheel ziet. Goed te begrijpen, een oog naar welke God kijkt en het andere oog naar de wereldse rijkdom, de Mammon.

Er zijn mensen die van de twee willen genieten. Ze geloven tot op een bepaalde hoogte, zolang dat hun eigen belangen niet geschonden worden.

Hun hart is verdeeld. 22 Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen. Spreuken 28

Je kunt dicht bij Jezus leven, en toch blijft je hart vast aan geld en gericht op zijn eigen zinnen, zijn eigen visie. Dan loop je gevaar. Denk aan Judas, hij verraad Jezus voor 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf. Hij volgde Jezus een hele tijd. De mens heeft een slechte levensvisie gekregen na de zondeval, dan kwam er een geestelijke blindheid door ongehoorzaamheid. Wanneer wij ongehoorzaam blijven, dan krijgen wij een slecht oog, en dat is slecht voor Onze geest en ons lichaam. Ons geweten komt in strijd en we voelen ons niet echt goed.

24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

 

Vg. R.GAYTANT

14 JAN 2018

GEZOND DENKEN DEEL 3

Samenvatting boek: Who switched off my brain, Dr Caroline Leaf.

 

DEEL 3:

De wetenschap van gedachten

clip_image002

Onze omstandigheden en omgeving mogen dan nog zo ‘toxisch’ zijn of invloed uitoefenen op ons, toch kunnen we daar dwars doorheen onze gedachten controleren en ontgiften.Onze hersenen zijn echt ongelooflijk; het kan hervormd en vernieuwd worden.Het ontgiften van onze hersenen kan vergeleken worden met het uitkiezen van een boek in je persoonlijke bibliotheek. Je haalt het van de plank, opent het en herschrijft een pagina, en zet het terug op de plank. Beter nog, als je een boek hebt die nogal levensbedreigend is kan je het gewoon helemaal herschrijven of gewoon weggooien meteen.

Dat kan allemaal deel uit maken van het bouwen van een nieuwe gezonde gedachte over een oude toxische gedachte en tegelijkertijd ook de emotie die eraan gekoppeld is.

Het goede nieuws is dat we deze trajecten in 4 dagen kunnen veranderen en nieuwe bouwen in 21 dagen. Vanaf dat je je opnieuw bewust van herinnering wordt begint ze fysisch weer te veranderen. Zoals reeds gezegd, onze gedachten zijn dynamisch en kunnen groeien, krimpen, en ze vertegenwoordigen wie jij bent.

31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; 32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Eph 4:31-32 (SVV)

HOE?

Om dit nu concreet te realiseren , moeten wij om een toxisch gedachte te hervormen, deze gedachte opnieuw door het traject halen waardoor ze eigenlijk ontstaan is, of beter nog voorkomen en afleren om toxische gedachten te maken vooreerst.

Dr Leaf heeft dit traject onderverdeeld in 5 verschillende stages, en iedere stage een naam gegeven:

1. verzamel

2. overdenk

3. schrijf op

4. herlees

5. reik uit

Dit traject wordt dan voor elk van de 12 genoemde toxische gebieden gebruikt om te ontgiften, aan de hand van enkele vragen. Eerst wat uitleg over de 5 verschillende stages, omdat het belangrijk is te weten hoe deze werken, vooraleer ze te doorgaan.

1. VERZAMELEN:

Hier kan ik niet anders dan enkele medische termen  gebruiken omdat de stage ‘verzamelen’ het proces toont waarop de informatie via onze zintuigen omgezet wordt in onze hersenen en zo gedachten en emoties teweegbrengt.

Alles wat via onze 5 zintuigen binnenkomt (zicht, reuk, gehoor, smaak, gevoel) word via zenuwen direct doorgestuurd naar de hersenen. Daar komen deze signalen binnen in de ‘thalamus’. Die zorgt ervoor dat deze signalen verwerkt en doorgestuurd worden overal in onze hersenen. Daardoor ontstaat een link tussen de externe wereld en de interne wereld, en op deze manier kan een herinnering of een gedachte opnieuw geactiveerd worden. Precies alsof er een wind door de bomen waait die opeens de bomen doet bewegen.

Voorbeeld: door een bepaalde parfum te ruiken kan een herinnering geactiveerd worden aan iemand of een gebeurtenis. Die opnieuw geactiveerde gedachten/herinneringen, zijn zoals we nu weten altijd gekoppeld aan een emotie, en zo wordt ook een houding geactiveerd. Deze geactiveerde houding (positief of negatief) word dan van de ‘THALAMUS’ doorgestuurd naar de ‘HYPOTHALAMUS’.

Het komt erop neer dat de ‘HYPOTHALAMUS’ de klier is die reageert op de geactiveerde houding als gevolg van de inkomende informatie via de zintuigen. Hij reageert daarop door middel  van afscheiding van chemicaliën en hier wordt het nu interessant;

Een positieve houding zorgt voor een afscheiding van de juiste formule chemicaliën, en een negatieve houding zorgt voor een verkeerde formule. Deze chemicaliën zetten een klier in werking die het ‘endocriene systeem’ bestuurd. Het endocriene systeem scheidt hormonen af om ons lichaam in ‘beschermingsmodus’ te zetten zeg maar. We hebben al gezien wat het gevolg is wanneer ons lichaam zich teveel focust op bescherming…. dan wordt de groei belemmert.

We kunnen onze omstandigheden en omgeving niet controleren, maar we kunnen wel controleren hoe het onze hersenen beïnvloedt.

Hoe? Deze informatie is nog steeds in een tijdelijke staat, ze is nog niet opgeslagen in ons permanent geheugen. Dit wil zeggen dat we er effectief voor kunnen kiezen hoe we deze info verwerken en onthouden en erop reageren, nog voordat het in ons permanent geheugen gegrift wordt en zo ons onderbewustzijn binnensijpelt en uiteindelijk deel wordt van wie we zijn. Op die manier kunnen we toxische input uit ons denken houden!

De amygdala en de hippocampus…Om ons goede keuzes te helpen maken heeft God ons voorzien van 2 klieren.

De amygdala: heeft te maken met de hartstochtelijke, waarneembare emoties als gevolg van de inkomende info/gedachten die gekoppeld zijn aan de reeds bestaande gedachten in ons hoofd.

De hippocampus: heeft te maken met geheugenformatie en motivatie. Hier is het aan ons: hier maken wij de beslissing om de inkomende gedachten deel te laten worden van ons al dan niet.

Hoe? Om het simpel te maken is het alsof de amygdala verteld aan de hippocampus welke gedachten, info, emoties enz. moeten in het geheugen gegrift worden en hoe ze moeten herinnert worden.

Verduidelijking: de amygdala is een klier in onze hersenen die te maken heeft met zowel positieve (liefde – gebaseerde) als negatieve (angst – gebaseerde) emoties. Hij beïnvloedt de hippocampus om zijn aandacht te richten op de vastgestelde emoties bij het formeren van permanent geheugen.

We kunnen keuzes maken die ons helpen met het controleren van onze reacties op de omstandigheden.

De amygdala en de hypothalamus werken samen: De amygdala is als een bibliotheek die de gedachte opslaat in z’n tijdelijk geheugen en er ook wat emotionele kruiden aan toevoegt. De hypothalamus zoals eerder gezegd is verantwoordelijk voor het maken van de formule chemicaliën die worden doorgestuurd naar de amygdala, zij zijn dus in constante communicatie met elkaar. Daardoor kunnen we de reactie van ons lichaam op onze gedachten VOELEN. Deze reacties (verhoogde hartslag, adrenaline,…) dwingen ons ertoe om te beslissen of we de informatie accepteren of afwijzen.

Om ons nog meer te helpen staat de amygdala ook nog in rechtstreeks contact met de ‘voorkwab’ van de hersenen. Het interessante hiervan is dat dit deel van de hersenen gebruikt wordt om te redeneren, maken van beslissingen, analyseren en het maken van strategieën.

Dit is goed nieuws, want zolang de informatie en emoties in de amygdala zijn kunnen we ze beïnvloeden met onze hersenen en keuzes maken nog vóór ze in ons geheugen gegrift worden door zijn vriend, de hippocampus. Gewoon door te zeggen :‘ik kies om niet meer aan die gedachten te denken!’ zullen die gedachten dan ook vervagen, want ze zijn namelijk nog niet in ons permanent geheugen binnengekomen. Aan de andere kant, wanneer we wel blijven denken op bepaalde gedachten, en ze toelaten vloeien ze door naar de hippocampus:

De hippocampus is een klier die werkt als een verslaggever samen met de hersenen om de informatie (gedachten en gekoppelde emoties) om te zetten van tijdelijk geheugen naar permanent geheugen. Zoals je een Word – bestand kunt converteren naar een PDF-file. Dit gebeurt meestal ’s nachts wanneer men slaapt. De hippocampus is zeer gevoelig voor stress. Aanzienlijke stress zorgt ervoor dat de hippocampus cellen verlies en krimpt, waardoor de communicatie met de hersenen beïnvloedt word en het nog moeilijker word om gezonde herinneringen aan te maken.

Tot zover de eerste stage ‘VERZAMELEN’

Vertaling: Dhr. B.Gaytant

GEZOND DENKEN DEEL 2

Samenvatting boek: Who switched off my brain? Dr Caroline Leaf

Deel 2

STRESS

In de vorige samenvatting hebben we gezien dat stress het gevolg is van toxines in ons lichaam, die we door onze gedachten aanmaken.

De 12 genoemde gebieden in vorig hoofdstuk worden gedreven door stress, maar in grotere mate dan alleen een onaangenaam gevoel en verhoogde hartslag. Deze zijn de medische verklaring voor ernstige overbelasting/spanning op onze lichaamssystemen inclusief onze hersenen, en de gevolgen hiervan zijn op lange termijn niet te overzien (‘horrific’, Dr L.)

Deze stress veroorzaakt door ons toxisch denken gaat tot diep in ons lichaam en geest zodat ze uiteindelijk deel beginnen uitmaken van wie we zijn, onze persoonlijkheid…

Begraven gevoelens, zoals woede, afkeer, vijandigheid, bouwen zich inwendig op als een vulkaan en barsten inwendig uit als een brandend zwavelvuurtje..

Om die reden staan woede, vijandigheid, wrok, wraakzucht, e.d. Bovenaan de lijst van toxische gevoelens en veroorzaken de grootste schade, mentaal en lichamelijk.

2 belangrijke lichaamssystemen

Om te overleven heeft ons lichaam het volgende nodig:

groei

bescherming

Beiden van deze systemen worden aangestuurd door onze hersenen en zenuwstelsel.

Groei: is van groot belang in ons lichaam voor tal van redenen, miljarden cellen van ons lichaam moeten dagelijks vernieuwd en vervangen worden, bv. de cyclus van onze ingewanden vernieuwd zich elke 72 uur.

Bescherming: naast groei moet het lichaam zich ook beschermen. Dit systeem wordt onderverdeeld in 2 soldaten, de ene beschermt tegen interne bedreigingen, ook het immuunsysteem genoemd. De andere beschermt tegen externe bedreigingen.

*patronen voor de volwassenheid worden gevormd tijdens de jeugd*

Conclusie hieruit is dat kinderen die sterk blootgesteld worden aan stress, later voor de rest van hun leven kunnen kampen met stress-gerelateerde ziektes…. ik denk aan het Bijbelgedeelte

21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden

Col 3:21 (SVV)

Wanneer we door ons toxisch denken stress veroorzaken in ons lichaam gebeurt er iets merkwaardigs met beide systemen (groei en bescherming). Ze gaan namelijk in tegen elkaar op deze manier. Het lichaam zal of zijn energie benutten aan het beschermen of aan de groei.

Conclusie is dat wanneer het lichaam zich focust op bescherming tegen dreigingen (zoals onze toxische chemicaliën komende van uit onze gedachten), wordt de groei stopgezet. In die groei zit o.a. intelligentie, geheugen, denkvermogen en dit wordt dus tegengehouden.

Normaal gezien hoort het lichaam zich meer te focussen op de groei-systemen dan op de beschermingssystemen

Door stress raken onze systemen een beetje in de war en onstabiel als het ware. Wat hieraan gevaarlijk blijkt is, dat ons immuunsysteem dagelijks bezig is met een groot deel van kankercellen te vernielen. Als men intens bezorgd, nerveus, boos, of continue met een recente gebeurtenis in uw gedachten bent, versterken de toxische gedachten. Deze toxines zoals al gezegd kunnen zelf het DNA van de immuun – cellen verstoren, waardoor ze minder effectief worden in het bestrijden van de kankercellen in ons lichaam. Het is belangrijk te weten dat niet iedere kanker stressgerelateerd is. Door deze stress toxines kunnen onze systemen niet optimaal werken, hoewel ons lichaam toch verbazend bestendig is tegen ziektes.

Ons geheugen en gedachten zijn als “boompjes” zoals besproken in vorige studie, en wanneer stress onze hersenen even gaat overgieten met slechte hoeveelheden chemicaliën, kunnen sommige takken opeens verdwijnen.. Dit gebeurt soms wanneer je een examen moet afleggen en opeens ben je alles kwijt.. black out. Eens na het examen komt alles precies terug op zijn plaats en kan je, je alles weer herinneren. Dit komt doordat de stress-chemicaliën weer zijn afgenomen en het geheugen wordt weer bereikbaar.

In een ergere vorm van stress blijven sommige takken weg of krimpen ze gewoon omdat de chemische balans in de hersenen weg is.

Typische problemen kunnen zijn:

• Depressie

• Fobieën

• Paniekaanvallen

• Vermoeidheid

• Lethargie (gevoelloosheid)

• uitputting

• slapeloosheid

• nervositeit

• verwarring

• gebrek aan creativiteit

• migraines

• vergeetachtigheid

Volgens mij wordt wanneer JHWH zegt ‘maakt u in geen ding bezorgd’ niet zomaar een goede raad maar een gebod van levensbelang!

Er is een manier om ons denken te vernieuwen (detoxicatie)

Meeste negatieve gedachten en gevoelens zijn op angst gebaseerd. Onderzoek toont ons dat ANGST alleen al meer dan 1400 gekende fysische en chemische reacties in ons lichaam teweegbrengt en dit activeert op zijn beurt weer meer dan 30 hormonen en neuronen samen waardoor ons lichaam letterlijk GEK wordt.. (Ik dacht dat in de bijbel zo’n 365 keer staat “vrees niet!”….)

3 stadia van stress:

• In het eerste stadium van stress zijn de gevolgen direct zichtbaar, tijdelijk en voelbaar; zweterige handpalmen, verhoogde hartslag.. voor mij zoals een optreden geven in het sportpaleis bvb.

• In het tweede stadium van stress komen de tijdelijke gevolgen niet boven na de gebeurtenis en begint het al reeds schade te veroorzaken aan de systemen

• Het derde stadium van stress is chronische stress. In dit stadium zijn de lichaamssystemen al uitgeput van voortdurende verhoogde alertheid.

We moeten ons confronteren met gevoelens zoals “onvergevingsgezindheid”, wrok, haat, woede enz.. .

We hebben een medische nood om mensen te vergeven en vooral ook onszelf te vergeven.

Drie onderdelen/organen van het lichaam zijn onderhevig aan stress-chemicaliën.

• Het hart

• immuunsysteem

• spijsverteringsstelsel

Het hart

In ons hart zit een “tweede brein” als het ware, ons hart staat rechtsreeks in contact met onze hersenen en ons gedachteleven.

Het zendt niet alleen signalen door naar de hersenen die emotionele en waarnemende processen aanstuurt maar ook hogere ‘cognitieve’ functies.

Gevolgen daarvan zijn verschillende hartaandoeningen, hoge bloeddruk enz..

Het immuunsysteem

We hebben al gezien dat het immuunsysteem in contact staat met onze hersenen. Het zendt signalen naar onze hersenen en het ontvangt ook signalen van de hersenen via hormonen en neuronen.

Gevolg daarvan zijn auto-immuun ziektes. Het systeem wordt zodanig verstoord door de chemicaliën dat het bijna niet meer onderscheid welke de stoute cellen en de brave cellen zijn, waardoor het systeem ook de goede cellen begint aan te vallen. Vb ziekte van sjörgen.

Het spijsverteringsstelsel

Het is de bedoeling van dit stelsel om zoveel mogelijk gezonde voedingsstoffen op te nemen in het lichaam en ze zo goed mogelijk te plaatsen. Onderzoek heeft aangewezen dat ook ons eten in connectie staat met onze emoties.. raar maar waar, bijvoorbeeld zorgen koolhydraten ervoor dat er een ‘boost’ word gegeven aan het produceren van een zekere chemische stof in de hersenen genaamd ‘serotin’, deze is onderdeel van het gevoel van blijdschap. Dit duurt echter maar 20 minuutjes en dan is het weer weg.

Verder onderzoek hiernaar toont aan dat onze gedachten en emoties zodanige invloed hebben op de spijsvertering dat ze zelf de ‘serotin’ door het eten van koolhydraten bijvoorbeeld kunnen omtoveren in toxines! Je zou eigenlijk niet mogen eten wanneer je kwaad bent… het is alsof de toxines van boosheid in je eten sijpelen terwijl je het verteert.

Gevolgen kunnen verschillende darm syndromen zijn en constipatie, diarree, misselijkheid, enz.

WEES GERUST, DE GENEZING IS MOGELIJK EN BESCHIKBAAR IN VOLGENDE DELEN!

GEZOND WILLEN DENKEN

Who switched off my brain?
(Dr. C.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste en christen)

Dr.Leaf Caroline

DEEL 1:

ACTIVEER UW HERSENEN

5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus 2 Cor 10:5 (SVV)

Ons gedachteleven is belangrijker dan we denken, ook de Bijbel zegt ons dat op verschillende plaatsen. Veel van onze ziektes, afwijkingen, verstrooidheid, en dergelijke vinden hun oorsprong in ons gedachteleven. Dankzij de wetenschap is er een grote vooruitgang gekomen in deze studies en vanuit Bijbels oogpunt komen heel wat dingen bovendrijven en krijgen vele teksten een veel diepere perceptie.

Wat is een ‘toxische’ gedachte?

Dit zijn gedachten die negatieve en onrustige emoties activeren, daardoor ontstaat een toxische afscheiding van bepaalde klieren die ons lichaam in stress brengt. Ze worden opgeslagen in zowel onze gedachten als in de cellen van ons lichaam.

Er zijn 12 gebieden waarin het toxisch denken een rol speelt en zich manifesteert.

Deze gebieden kunnen ons aanzienlijke schade berokkenen.

1. Gedachten

2. Emoties

3. Woorden

4. Keuzes

5. Dromen

6. Zaden

7. geloof

8. liefde

9. aanraking

10. ernst

11. gezondheid

12. schemas

Dr Leaf heeft een opeenvolging van vragen ontwikkeld, ‘the brain sweep’ genaamd. Dit om onze denkpatronen te ontgiften en opnieuw gezond en helder te kunnen denken. Verder in het boek wordt elk van de 12 gebieden afzonderlijk behandeld.

De methode die Dr. Leaf heeft ontwikkeld werkt precies zoals onze hersenen ook geschakeld zijn, en is daardoor praktisch permanent en heel simpel. Onze gedachten lijken op boompjes in onze hersenen die actief meewerken.

Als we ons denken veranderen kunnen we waarnemen dat sommige ‘takken’ van die boompjes weggaan en andere bijgroeien, God heeft onze hersenen erop voorzien om te kunnen ‘resetten’, herconfigureren, en groeien!

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romans 12:2 (SVV)

 

Wanneer we begrijpen hoe een gedachte een impact maakt op onze emoties en ons lichaam hebben we 2 keuzes, we kunnen onze gedachten laten giftig worden of we kunnen onze gedachten DETOX’EN (ontgiften) en vervolgens onze emotionele en lichamelijke gezondheid terugwinnen.

19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad Deut 30:19 (SVV)

 

We kunnen niet alleen onze gedachten wetenschappelijk waarnemen, maar we kunnen ook vaststellen hoe ze ons lichaam beïnvloeden. We kunnen als het ware onze gedachten ‘voelen’ door onze emoties.

Gedachten en herinneringen zijn ALTIJD gekoppeld aan een emotie

Om dit te demonstreren kun je een recente herinnering oproepen die nogal verontrustend is, hoe langer je, je focust op deze herinnering hoe sterker je de emotie van toen herbeleefd.

Gedachten brengen veranderingen aan zelfs tot op genetisch niveau. Wetenschappers hebben aangetoond dat deze veranderingen de oorzaak zijn van aandoeningen en ziektes die zich in ons lichaam vast zetten. Wanneer we echter kiezen om NON-toxisch te denken krijgen we hierdoor genezing, betere geheugenvorming, dieper denkvermogen, alles gecombineerd:

VERHOOGDE INTELLIGENTIE!

Vertaling: B.Gaytant, Zonnebeke

BIJBEL EN MAGIE

clip_image001

BIJBEL EN MAGISCHE KRACHTEN

Vandaag stellen wij een heropleving van het paganisme vast. Het is afkomstig van de oude religies, zoals in Babel. Het woord magie komt van het Griekse “Magikos” Dit zijn al de vormen van magische kunsten, hekserij, waaronder astrologie, spiritisme, waarzeggerij, bijgeloof enz. Zoroastrische priesters beoefenden dit soort praktijken. Zoroaster was een Perzische profeet in het oude Perzië, en zo kwam het ook tot religieuze cultuur, het paganisme, een heidense afgoderij. Ook in Egypte bestond deze cultuur.  Magie wordt meestal bedreven door vouwen, omdat het samengaat met overspel, en seksuele losbandigheden. Het gaat erom bij magie om de mensen hun gedachten bovennatuurlijk te manipuleren met behulp van demonische machten.

De profeet Ezechiël waarschuwde in Gods naam, voor zulke gebruiken, om zijn volk te beschermen, hij deed dit voor de Babylonische ballingschap, een oordeel van God. Wij kunnen die tijd goed vergelijken met onze hedendaagse tijd, waar dwaalleer, vele zielen vangt, door valse evangelisten onder demonische belasting! Valse profeten met valse genezingswonderen!

Ware profeten spraken in het verleden en vandaag eerst negentig procent over de wet en overtuiging van zonde, en dan tien procent over de genade die God wil geven aan wie wil.

clip_image00317 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. 20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven, 23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Ezech.13

Ze profeteren naar eigen inzichten. Dit is niets anders dan waarzeggen en voorspellen. Daarom wie als christen profetieën uitspreekt, en achteraf blijken het leugens te zijn, dit zijn dan valse profeten! Of ze hebben dit of dat in hun verbeelding en fantasie gezien enz.

7 Hebt gij dan geen bedrieglijk gezicht geschouwd en leugenachtige waarzeggerij gesproken, toen gij zeidet: zo luidt het woord des HEREN, terwijl Ik niet gesproken had? Ezech.13

 

Er komt een vloek over vrouwen die magische praktijken toepassen met de toverbanden, en amuletten dragen. Het woord: Amulet betekent: bezwerend fluisteren. Vloeken kunnen ook worden uitgesproken over allerlei voorwerpen. Amuletten worden ook verkocht als geluksbrengers.

Deze vrouwen kleden zich speciaal met eigengemaakte hoeden. Hun amuletten waren kleine beeldjes van afgoden. clip_image005

Bv. Isis, een pagan, als moedergodin, symbool van vruchtbaarheid, doorgedrongen tot de andere volkeren, de Romeinen maakten het beeld met een soort tamboerijn in de hand, waarbij dit eveneens doordrong tot in het katholicisme, onder de koning der hemel, de maagd Maria! zie afbeeldingen

Die magische toverbanden gebruikte men wellicht letterlijk om de hoofden van jong en oud te omwinden, als een ritueel. Doch men probeert in feite de mensen hun geest demonisch te beïnvloeden, te verblinden en te misleiden.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan,

4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

2 Cor.4

Ook de kinderen. Bedenk hoeveel kinderen en jeugd er al belast en verblind zijn door de films en boeken van H.Potter. Let erop hoe men in de tekenfilms, mensenoffers toont, als een normale zaak. Angst voor de dood wordt weggenomen, door een reïncarnatieleugen. De vader van H.Potter keerde terug in een dier! (Hebr.9:27).

clip_image007Zielen vangen, is mensen laten omkomen, door ziekte ongeluk en dergelijke, als gevolg van de duistere machten, en de gevaren niet meer inzien.

Ze dienen andere goden, vandaar de ontheiliging waarover de profeet spreekt. Ze verdienen veel geld met die zondige praktijken.

Die vrouwen leiden ook de rituele magische diensten en ze bedriegen het volk door leugenachtige waarzeggerij, en verkopen betoverde amuletten, die de geest van de mens binden en belasten! Hun godsdienstige cultuur is vals, velen gaan verloren, vandaar ook waarschuwingen in het N.T. door Paulus in

Efeze: 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,1 Tim.4

Men wil en zoekt wel een godsdienst en een kerk, maar geen echte bekering. Men zoekt mensen te behagen, en de kerk wordt soms enkel nog een gezellige club.

God zal oordelen over deze zielenvangers, welke Zijn volk ombrengen, en hun eigen soort bewaren.

GEVOLGEN VOOR MENSEN DIE ZICH AAN MAGIE EN AFGODERIJ BEZONDIGEN.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.Deut.18

Dit gebod is nog steeds geldig, ook voor christenen. Een gans volk kan zich onder een vloek brengen door zulke praktijken. Men heeft nu van die praktijken een wetenschap gemaakt! Leraars en professors komen onder invloed van de occulte machten.

Waarzeggerij komt voor onder vele vormen: kaartleggen, voortekenen, glazen bol, handlezen, iriscopie, astrologie, geesten oproepen, enz.

Dit soort praktijken kunnen gevolgen hebben : spookverschijnselen, klopgeesten, geruis, demonisch bezoek. Een huis kan een vloek dragen waar zulke zonden plaatsvonden.

18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.Num.14

De gevolgen van al deze occulte praktijken, kunnen doordringen tot de nageslachten. Wij kunnen denken aan erfelijke ziekten, sociale gevolgen, van rijke familie naar arme familie, families die achtervolgd worden door tegenslagen en ongelukken, in de ene familie komen er velen tot geloof en in andere families niemand, enz.

Bezoeking doen over het nageslacht, wat is dit? Een voorbeeld: De profeet Jeremia schrijft klaar en duidelijk het volgende:

32 daarom zo zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft.Jer.29

Semaja was een valse profeet ten tijde van Jeremia. Zijn straf sloeg op zijn nageslacht, die de bevrijding van zeventig jaar ballingschap niet zou mogen meemaken. Zij zouden als straf Jeruzalem nooit binnengaan, of zijn geslacht zou uitsterven.

Zijn straf was niet omdat hij Jeremia leugenachtig maakte, maar wel dat hij had geprofeteerd naar zijn eigen fantasie, en de mensen valse verwachtingen voorspeld!

Koning Saul werd weerspannig tegenover de Here, hij bracht vervloekte offers. Dit was even erg als de zonde van hekserij, magie. De profeet Samuel liet hem weten dat hij geen koning meer zou blijven, en dus ook het nageslacht niet meer.

Opvoeding is van groot belang. (Jer.9:14). Kinderen zijn zeer afhankelijk van hun opvoeding. Vandaag meestal op school, onthaalmoeders, grootouders en dan de ouders. De vloek van het voorgeslacht is sterk afhankelijk van hoe men zijn kinderen leert.

Kinderen kunnen opgevoed worden in het licht van de Bijbel, of naar goddeloze normen, m.a.w. zegen of vloek!

De vloek van onze voorouders kan worden weggenomen:

8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt.9 Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Psalm 79

Daniël 9:16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Onbeleden zonden van voorouders blijven voor Gods aangezicht. Koning David en ook de profeet Daniel baden om vergeving voor alle zonden van de voorouders.

Zo kunnen de vloek daardoor ontstaan worden verbroken en niet verder werken op het nageslacht. Zulk een oprecht gebed kan zonder veel omhaal tot een grote zegen worden. Het kan een grote verandering brengen in uw gezondheid, de levensomstandigheden en uw geestelijk leven.

Andere mogelijke gevolgen van afgoderij en occulte praktijken:

Geestelijke onreinheid: Ziekelijk denken, kwade gedachten, rusteloosheid, angsten, zelfmoordneigingen, nachtmerries, stemmen horen, agressief worden, grote leugens, enz.

Lichamelijke en sociale vloeken als weerslag: Lees Deut.28:16-30

clip_image009Allerlei ziekten die de dood ,kunnen veroorzaken, enz.

Tegenslagen, verlies van werk, onvruchtbaarheid, vee en dieren die sterven, slechte oogst, geldverlies, geen gebedsverhoringen meer…(koperen hemel)

regens van poeder en stof die dodelijk zijn.enz.

clip_image011

24 De HERE zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. Deut.28

Bv.: Schadelijk fijn stof is een vorm van luchtvervuiling van chemische samenstelling.

Ook is het mogelijk de moedwillige verspreiding van chemische stoffen in de atmosfeer met vliegtuigen. Militaire acties of andere. Soms te zien in de lucht.

GOD ONDER DE MENSEN

clip_image002

 

laatsteavondmaal_183524x

Terwijl veel mensen rond de tijd van Pasen, vakantie hebben, en dan ook wel eens hier of daar uit gaan eten op restaurant, kijkt en luistert God naar de kroon van zijn schepping: de mens.

Ook Jezus verlangde om uit te gaan en om het Pascha te eten. Hij maakte dit ook bekend aan zijn discipelen en deelde hen mede waarom Hij daarop zo gesteld was.

15 En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.16 Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.Luk.22

Wanneer wij opgaan naar een feest dan staat genot en gezellig eten op de eerste plaats. Hier is Jezus onder Zijn discipelen, en is zeer goed bewust, dat zijn tijd van lijden en Zijn opdracht is aangebroken. Hij had verlangen omwille dat hij iets zou openbaren aan Zijn discipelen. Hier zal Bijbelse profetie tot in détail worden vervuld. Met andere woorden gesproken, het was in feite het feest van Jezus, want hier staat Hij centraal, als het echte Lam van God tot vergeving van zonden.

Op feesten worden er soms toespraken gehouden ter ere van iets of iemand. Hier vinden wij dit niet terug, enkel de speciale onderbreking, voor de instelling van het nieuwe verbond welke Jezus geeft. Daarom luisteren wij vandaag eens bijzonder naar de woorden die Jezus sprak aan de feesttafel, Hij sprak als mens en als God!

19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

Jezus schiep een nieuwe symbolische handeling , zijn sterfelijk lichaam is als het ongezuurde brood dat Hij zelf zal breken. Pascha wordt het feest der ongezuurde broden genoemd. (Luk.22:1) 1 Cor.5:8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Goed bewust breekt Jezus het brood, als enige redding voor de mensheid. Het middelste gedeelte van het brood, noemde men het Afikoman, en dit stukje brood, werd verborgen. Als een tegenbeeld van Jezus, de Messias, tijdelijk in het graf.

Na het Pascha, zochten later op de avond dan de kinderen dat stukje “verborgen” brood in een zakje, en kreeg het kind dat het zakje vond als beloning een prachtig geschenk! Voor ons vandaag, is voor iedereen die Jezus vindt, die hij nog niet ziet, en in Hem gelooft, krijgt het duurzame genadegeschenk!

20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt

Op dit feest werden vier wijnbekers opgeheven en gedronken, telkens met hun respectievelijke en meer diepgaande betekenis. Deze traditionele bekers vonden hun oorsprong in de volgende Bijbeltekst:

6 Zeg derhalve tot de Israelieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, ( eerste beker) u redden van hun slavernij en u verlossen (tweede beker) door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten.(derde beker) 7 Ik zal Mij u tot een volk aannemen (vierde beker) en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid.Exod.6

Bij gewone feesten, heft men een glas op en traditioneel zegt men  dan “santé” of “gezondheid” als spreuk of gezegde bij het drinken.

oude wijnbeker

Bij deze vier wijnbekers kwamen ook de respectievelijke herdenkingen.

Bij het heffen van de eerste beker dacht men aan wat God deed: God heiligde zijn volk.

Hij zonderde Zijn volk af in de woestijn, om tot hun hart te spreken, en dat ze God zouden aanbidden en dienen.(Ex.7:16)

Bij het heffen van de tweede beker herdacht men aan Gods gerechtigheid (Ex.6:6) Gedwongen slavernij is een ongerechtigheid, Gods volk lag onder een onrechtvaardige behandeling.

Bij de derde wijnbeker dacht men aan de werkelijke verlossing, de verlossing van de Egyptische macht, een wereldse macht, door een wonderlijk ingrijpen van God, met het beste beeld bij de Rode zee. De Rode zee ging open en men kon ontsnappen aan de legers van de Farao. Door geloof vluchtte het volk door een weg door God opengesteld!

Jezus gaf aan die derde wijnbeker, die kwam na de maaltijd, een heel bijzondere betekenis: het uitgieten van Zijn aardse leven tot redding en een reddingsweg voor wie wil geloven. Het feest werd jaarlijks gehouden door Gods volk als een herinnering aan de redding uit de slavernij, in Egypte:

Het nieuwe verbond stelde zich in de eerste plaats voor het volk van God, Israël, en dan aan al de heidenen die nu gaan geloven in het vergevende bloedige offer van Jezus.

Ze kunnen verlost worden uit Egypte, beeld van de wereld, en verlost worden uit een zondige toestand, die werkzaam is in ons, en rond ons, als slavernij. (Joh.8:34)

Wie tot Jezus komt, en in hem gelooft, dan gaat niet opnieuw de Rode Zee open, maar zijn eigen ogen. Die mens krijgt een totaal nieuwe visie op het leven, een Bijbelse visie! Dit betekent dat de mens zoekt zich af te zonderen van deze onrechtvaardige wereld.

Die mens gaat niet meer gelijkvormig willen leven in een wereld van slavernij aan de zonde. Een het is zonde de zin van het leven niet te begrijpen.

Het nieuw verbond door Jezus ingesteld.

De instelling van het verbond door Jezus werd geprofeteerd door de profeet Jeremia:

31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

Deze verlossing gebeurt in de gedachten en de geest van de mens. Dit betekent dat tot inzicht of tot “geloof komen” de betekenis heeft van een verlost worden van een zondig en werelds denkpatroon, van wetenschap, traditie en religieus bedrog, zoals een religieuze cultuur als magie.

Het “tot geloof komen” heeft hetzelfde wonderlijk karakter als dat de Rode zee openging om te vluchten voor het aankomende moordende Egyptische leger onder leiding van de Farao, tegenbeeld van de komende en vervolgende antichrist.

Bekeren is zeker niet naar eigen zinnen, te veranderen van kerk, van godsdienst of geloof!!!

Bekering is even grondig als de blindgeborene die door het ingrijpen van Jezus het licht en de waarheid zag!

De vierde beker, was de laatste beker. Deze beker werd opgeheven met lofprijzing, omdat God zich had verbonden met hen, om hen tot een God te zijn en onder Zijn volk te zijn. Zo dient onze lofprijzing geen traditiegezang te worden, maar een zingen met begrepen blijdschap over het feit dat wij ook als heiden, redding hebben ontvangen door het offer van Jezus, als verlossing.

 

Jezus kende zijn verrader!

21 Doch zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.22 Want de Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! Luc.22

De discipelen begonnen niet te twisten (NBG) maar ze vroegen zich in alle stilte zeer angstig af, wie die discipel zou kunnen zijn, onder hen, die Hem onder duivelse invloed zou verraden.

Wie zou die schijnchristen nu kunnen zijn, niemand had enig idee, en dit alles nu op een Bijbels feest. Slechts één iemand wist wie dat was: Jezus! God onder de mensen, die kalm en rustig bleef, zag de sluwe werking van de duivel in de mens Judas. Judas een man onder invloed van satan, een geldzuchtige.

31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; 32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.Luc.22

Het is nog steeds de bedoeling van de satan, om scheiding te brengen onder christenen, te schiften het koren van het kaf. Het schiften op zichzelf in de gemeente laat Jezus toe.

Het zijn de beproevingen die uitmaken wiens geloof zal standhouden.

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Aan Simon laat Hij weten te hebben gebeden voor hem. Dit wijst erop dat dit nodig zal zijn, Hij kent de impulsieve Petrus, grote lantaarn met het kleine lichtje. Maar Petrus krijgt een opdracht van Jezus, eens “bekeerd” te zijn, om anderen te bemoedigen!

Onze Paasboodschap is : Bemoedig elkaar, want Jezus komt!

IS SEKS ZONDE?

IS SEKS ZONDE?   ( Bron: Gemeente van God)

 

huwelijksbedHoofdstuk 1

De schrikwekkende feiten

Hoe wij hier zijn gekomen is het gevolg van een proces waarover de medische wetenschap ons kan inlichten en waarin op school wordt onderwezen. De kinderen komen het ‘op straat’ aan de weet, teenagers leren het via alle vormen van de moderne communicatiemedia, zoals de tv, video, internet en films. Maar hoe werd deze kennis toegepast? Enkele ontnuchterende feiten kunnen u het antwoord geven.
Er zijn zowel in de westerse wereld als in de derde wereldlanden miljoenen homoseksuelen. Dit aantal neemt de laatste jaren toe in de ‘vooruitstrevende’ landen. Hierin zijn begrepen mannelijke homoseksuelen (mannen zonder duidelijke seksuele belangstelling voor vrouwen), lesbische vrouwen en biseksuelen (mannen en vrouwen die zowel homo- als heteroseksuele1 verlangens hebben).

1) Heteroseksualiteit, de seksualiteit tussen individuen van verschillend geslacht. De term wordt gebruikt als tegenstelling tot homoseksualiteit.

Elk jaar worden er over de gehele wereld ontelbare onwettige kinderen geboren. Men schat dat in Amerika één op de zeven meisjes in de leeftijd van 12 tot 17 jaar een buitenechtelijk kind ter wereld brengt en dat in verhouding viermaal zoveel zwarte als blanke meisjes ongehuwd de ervaring van een zwangerschap zullen ondergaan. Dit is geen racistische statistiek. Het aantal onwettige kinderen zou bij de welvarende blanken veel hoger zijn zonder de mogelijkheid van abortus, zonder de grotere beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen, illegale adopties (die bij blanken veel gemakkelijker zijn) en zonder de gedwongen huwelijken van jonge meisjes die zwanger zijn.
In het moderne Nederland is in de afgelopen decennia het aantal gevallen van geslachtsziekte, waaronder gonorroe, onrustbarend gestegen. Het totale aantal gevallen van geslachtsziekte in Nederland is waarschijnlijk vele malen groter, maar het is niet in exacte cijfers te vangen omdat het veelal verborgen blijft. Geslachtsziekten vormen de grootste pandemie in de moderne geschiedenis, die de epidemieën van griep en geslachtsziekten van 1917 tot 1919 in de schaduw stelt.
Iedere dag worden er in de VS een paar duizend echtscheidingen uitgesproken, meestal te wijten aan seksuele problemen die worden betiteld als ‘psychische wreedheid’. Dit betekent meer dan een miljoen echtscheidingen per jaar op ruim twee miljoen huwelijken. Meer dan één op de vier huwelijken eindigt tegenwoordig in echtscheiding in de VS. In de meeste westerse landen loopt het aantal huwelijken dat faalt op tot drie op de vier als we de scheiding van tafel en bed en verlaten zonder officiële scheiding, het plegen van overspel en gewoon ongelukkige huwelijken erbij rekenen.
Al meer dan vijftig jaar geleden onthulden rapporten dat de helft van alle mannen hun vrouw weleens had bedrogen en het aantal vrouwen dat hun man had bedrogen veel hoger was dan men vroeger aannam; meer dan een derde van alle mannen minstens eenmaal in hun leven bij een openlijke homoseksuele handeling betrokken was geweest en dat één op de zes plattelandsjongens seksueel contact met dieren had gehad. En dat was allemaal nog voor de seksuele revolutie van de jaren zestig.
Jaarlijks wordt in de westerse landen voor miljarden euro aan harde pornografie en prostitutie besteed. Sinds de prostitutie vrijer wordt toegelaten, is het aantal verkrachtingen toegenomen. Deze realiteit staat haaks op de theorieën van ‘deskundigen’.
Het heeft geen zin om met de feiten te sollen – overal om ons heen viert verziekte seks hoogtij.

De zee rondom ons

Voor veel mensen is ieder hoekje en gaatje van het leven, van de wieg tot het graf van seks doortrokken. De westerse zeden zijn doordrenkt met, zo niet ondergedompeld in seks. Wij leven in een met seks overspoelde maatschappij, waaraan je je niet schijnt te kunnen onttrekken.
Waarom zouden wij dan de werkelijkheid van seks niet eens onder ogen zien en ons in het onderwerp verdiepen om uit te zoeken wat de werkelijke maatstaf van seksueel gedrag zou moeten zijn? Is seks zonde? Wat zijn de ‘juiste waarden’? Wie stelde deze vast en waarom? Zijn de wetten van seks even bindend als de wetten van de zwaartekracht, inertie (traagheid, de ‘tegenwerking’ van een lichaam tegen verandering van richting of snelheid), elektriciteit, energie, kracht of beweging? Met andere woorden, zullen ze u breken, als u ze breekt? Of kunt u zich overgeven aan iedere handeling die u maar wilt, met wie u maar wilt, en wanneer u maar wilt, en dan evengoed met een gelukkig, vervuld, plezierig leven ervan afkomen?
Indien al die vorengenoemde akelige feiten ongedaan gemaakt konden worden, zou ‘vrije seks’ dan vrij zijn? Indien door zorgvuldig toepassen van anticonceptie en hygiëne alle geslachtsziekten uitgedelgd konden worden, alle ongewenste zwangerschappen voorkomen konden worden, alle huwelijken ‘losse’ en toevallige verbintenissen zouden worden die ‘zich weer binnen vijf jaar zouden opheffen’; indien de mensheid protectie boven passie stelde, zou vrije seks dan werken?
U kunt zelf het antwoord zien in het leven van de mensen om u heen. Heeft partnerruil en overspel meer dan slechts een oppervlakkige schijn van ‘spel’? Het is bekend dat die enkele extreme losbandigen die hebben deelgenomen aan groepsseksorgieën, totaal blasé2 zijn van de seksuele handeling en van het leven zelf. Kijk naar de vruchten in het leven van de mensen.

2) Blasé, verdoofd, afgestompt, door te veel genieten verstompt, ongevoelig voor verder genot.

In veel gevallen ziet u een traumatische geestestoestand, wanhoop, onvermogen om met andere typen mensen op een vertrouwelijke manier om te gaan, om een baan te behouden, of de mensheid te helpen. U ziet mensen die in zichzelf gekeerd zijn als een pijnlijk naar binnen gegroeide teennagel, alleen geïnteresseerd het ‘ik’ te behagen. U ziet tieners met een lege blik in hun ogen en volwassenen die het leven niet aankunnen.
Ondanks de psychische terugslag, denkt de mens zonder kleerscheuren te kunnen ontkomen aan de gevolgen van verkeerde seksuele praktijken als hij maar fysiek ‘voorzichtig’ is. Ondanks die enkele ‘voorzichtige’ mensen, ontkomt de grote meerderheid niet aan de fysieke straffen voor verkeerde seksuele gebruiken. Op de lijsten voor bijstanduitkeringen staan veel onwettige kinderen en kinderen wier ouders gescheiden zijn; de beroepsstatistieken wijzen uit dat veel jongemannen voortijdig de school hebben verlaten om te trouwen met een reeds zwangere bruid; ziekenhuizen moeten het hoofd bieden aan een groeiend aantal gevallen van geslachtsziekte en abortus.
Er is een oorzaak voor al deze gevolgen! De maatschappij betaalt een ontzaglijke prijs doordat men de oorzaak van geluk en blijdschap over het hoofd ziet.
‘Vrije seks’ is niet vrij. De prijs is erg hoog. 

Hoofdstuk 2

God schiep seks

Wat zegt Gods Woord over seks? Onderschrijft de bijbel Victoriaanse preutsheid (die ‘in naam van het christendom’ zegevierde), of juist de moderne tolerante houding ten aanzien van seksuele perversie (ook al ‘christelijk’ genoemd)? Per slot van rekening wordt algemeen verondersteld dat de bijbel ten grondslag ligt aan de westerse religie.
De meeste mensen willen weliswaar erkennen dat de bijbel enkele ‘Gij-zult-nieten’ betreffende seks bevat, maar zij denken tevens dat de bijbel zich in het algemeen afzijdig houdt van zo’n ‘smerig’ en gênant onderwerp.
Juist het tegendeel is waar. Nergens in de bijbel wordt de seksdaad, als zodanig, een zonde genoemd.

De bijbel is het handboek van de Maker voor Zijn product, de mensheid, en aangezien seks een belangrijk bestanddeel is van het leven en de geschiedenis van de mens, treft men in de bijbel talrijke instructies en voorbeelden aan met betrekking tot seks. Bijna iedere hoofdpersoon in de bijbel raakte verwikkeld in omstandigheden die ons een les over seks leren.

Moet de bijbel onder censuur?

In de tweede helft van de twintigste eeuw werd in Californië in de V.S. een wetsontwerp verworpen dat een strenge censuur wilde instellen. Eén van de bezwaren die de tegenstanders ervan naar voren brachten was dat de bíjbel weleens gecensureerd zou moeten worden, indien het voorstel werd aangenomen.
Te beginnen met het verhaal van de naaktheid in de hof van Eden, tot en met de verhalen van Simson en Delila of David en Batseba, tot zelfs de nieuwtestamentische vermeldingen van incest in de gemeente te Corinthe, staat de bijbel boordevol instructies over seks en voorbeelden ter lering.
Elk onwettig seksueel treffen in de bijbel leert ons een belangrijke morele les. Simsons losbandigheid met mooie Filistijnse vrouwen bijvoorbeeld, kostte hem uiteindelijk zijn ogen, en ten slotte zijn leven. Davids overspel met Batseba resulteerde in de geboorte en dood van zijn zoontje, de opstand en vroegtijdige dood van nóg een zoon en de openbare verkrachting van zijn eigen vrouwen (2 Sam. 12:7-14).
2 Samuel 12:7  Daarop sprak Natan tot David: Gij zijt die man! Zo zegt de Here, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. 8  Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, dan had Ik u nog wel meer gegeven. 9  Waarom hebt gij het woord des Heren veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. 10  Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw van de Hethiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn. 11  Zo zegt de Here: Zie, Ik zal over u een kwaad doen komen, uit uw eigen huis; Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. 12  Want gij hebt het wel in het verborgen gedaan, maar Ik zal dit doen in tegenwoordigheid van geheel Israël en in het volle licht. 13   Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de Here gezondigd. En Natan zeide tot David: De Here heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven, 14  ofschoon gij door deze daad de vijanden des Heren zeer hebt doen lasteren, de zoon echter, die u geboren is, zal sterven.

Weliswaar had David diep berouw van zijn misdaad (2 Sam. 12:13 en Psalm 51), maar wat een vreselijke fysieke straf moest hij ervoor betalen.
De bijbel vertelt ook over het ternauwernood ontsnappen van Lot uit Sodom en de daarop volgende incestueuze ‘verkrachting’ door zijn dochters, over de 700 vrouwen en 300 bijvrouwen van Salomo. Hij geeft het Hooglied van Salomo weer en beschrijft het verbond van de besnijdenis. Al deze voorbeelden duiden op een God die niet preuts is in het beschrijven van seksuele aangelegenheden.
Behoren deze verslagen gecensureerd te worden, of zijn ze van enig ‘maatschappelijk nut’?
In zekere zin is de bijbel al gecensureerd door de vertalers in de uitgave van vele vertalingen. De concrete en openhartige Hebreeuwse teksten die God inspireerde, zijn vertaald in betrekkelijk ‘onschuldige’ eufemismen van het zeventiende-eeuwse Nederlands. Vreemd genoeg echter werd zelfs deze betrekkelijk preutse versie van de bijbel in het Victoriaanse tijdperk, nog als tamelijk vulgair beschouwd. Zo gaf in Engeland Noah Webster (van het beroemde woordenboek) in 1833 een gewijzigde versie uit van de King James-vertaling, waaruit zulke ‘schokkende’ woorden waren geschrapt als baarmoeder, ontucht, hoer en dergelijke (waarvan sommige al een eufemistische weergave van het oorspronkelijke Hebreeuws waren). Onan ‘verspilde zijn zaad’ niet langer, maar hij ‘verijdelde het doel’. Gelukkig zijn wij tegenwoordig niet meer aangewezen op uitgaven van de bijbel als die van Noah Webster.

Is de bijbel pornografie?

Nee, de bijbel is geen pornografie, omdat het juiste gebruik van seks niet smerig is.
De bijbel is geen pornografie, aangezien God om de mens te instrueren met zorg Zijn woorden heeft gekozen, en geen gebruik gemaakt heeft van suggestieve afbeeldingen. Intieme details zijn weggelaten; het doel is het geven van geestelijke instructie, en niet de verkoop van bijbels. De bijbel is waarheidsgetrouw over seks. Zij blaast de zaak niet onevenredig op teneinde de zinnen te prikkelen. De bijbel geeft voorbeelden en algemene principes, en laat het aan elk echtpaar zelf over de aangename details in te vullen. (“Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld”, zegt Hebreeën 13:4).
Vele godsdiensten hebben gewoonlijk onderwezen dat seksuele zonden op de een of andere wijze erger zijn dan andere zonden. Het valt niet te ontkennen dat seksuele zonde inderdaad een zonde is, en dat het u fysiek, mentaal, moreel en geestelijk kwetst.

1 Corinthe 6:18  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20  Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
Maar seksuele zonde te laten gelden als de ergste van alle zonden die men kan begaan, of deze te maken tot een onvergeeflijke zonde, is de waarheid verdraaien (Jakobus 2:10 verklaart dat elke zonde de dood verdient). Jezus vergaf menige prostituee en zei dat de verdorven mensen van Sodom en Gomorra het in de algemene opstanding gemakkelijker zouden hebben dan de eigengerechtige Farizeeën van Zijn tijd. Dit wil zeggen dat eigengerechtigheid minstens ‘zo zondig’ is als een seksuele zonde, en dat het moeilijker is om zich ervan te bekeren.

Hoe God seks schiep

Is God preuts? Wendde Hij Zijn ogen af van de naakte man en vrouw, die Hij had geschapen, of keek Hij juist naar hun zojuist geschapen lichamen en zei: ‘Uitstekend’? En is ook het verlangen en de aantrekkingskracht tussen de seksen ingebouwd door God? Of is het misschien een zonde, het gevolg van de een of andere mysterieuze ‘zondeval’ van de mens?
God had de mensen ook zo kunnen scheppen dat zij zich zouden reproduceren zoals sommige planten of vissen dat doen. De mens zou dan net als een plant bijvoorbeeld een vinger kunnen afsnijden, die in de grond kunnen planten en een nieuw menselijk wezen zou eruit groeien. Of zoals sommige andere planten zou de mens zich kunnen reproduceren door het verspreiden van sporen of stuifmeel in de lucht, die op de wind naar een vrouw zouden zweven. Of de vrouw zou zoals de een of andere vis eieren kunnen leggen en de man zou later kunnen komen om die te bevruchten. Ook deze seksuele systemen heeft God geschapen.
Maar God schiep speciaal ten behoeve van de mens een unieke manier van voortplanting binnen het huwelijk. Seks was niet alleen bestemd voor de voortplanting, maar ook voor de vreugde die het aan man en vrouw samen verschaft – om elkaar gedurende hun hele leven te kunnen beminnen.
Genesis 1:27 verklaart: “… man en vrouw schiep Hij hen”. In vers 31 bevestigt God opnieuw de wijsheid dat Hij de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen had, toen Hij keek naar alles wat Hij had geschapen en Hij zei dat het “zeer goed” was. Bij een naakte man en vrouw springt niets meer in het oog dan de geslachtsorganen. God zag het allemaal en zei dat seks “zeer goed” was.

Satan introduceert schaamte

Vele godsdiensten leren ronduit ofwel dat seks slecht is, ofwel dat seks slechts ten behoeve van de voortplanting is toegestaan. Sommige ‘christelijke’ filosofen beweerden dat meditatie de hoogste vorm van aanbidding is. Seks is vleselijk en slecht volgens hen, en het celibaat3 is de zuiverste vorm van menselijk bestaan.

3) Celibaat, ongehuwde staat, in het bijzonder de ongehuwde staat van rooms-katholieke geestelijken. De celibaatplicht van de priesters, die steunt op de kerkelijke wetgeving en de traditie, is in de westerse Rooms-katholieke Kerk voor het eerst opgelegd in de 4e eeuw.

Is dit nu wat de God van de bijbel leert? Absoluut niet! Maar welke god leert dit dan wel? Een god die seks haat – de god van deze wereld (2 Cor. 4:4), een god die seks in verband bracht met schaamte; een god die seks tot de ‘zondeval van de mens’ verklaart. De naam van deze god is Satan, de tegenstander, de slang van Genesis 3. Een god die zelf geslachtloos is, niet in staat zich voort te planten.
De God van uw bijbel zegt dat verbieden te trouwen een leerstelling van demonen is (1 Tim. 4:1-3).
1 Timotheus 4:1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.
De God van de bijbel zegt dat het huwelijksbed onbezoedeld moet zijn. De God van de bijbel gebiedt echtgenoten regelmatig seksuele gemeenschap te hebben.
1 Corinthe 7:4  De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5  Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.
Satan verzoekt door middel van onthouding. Hij heeft de gehele wereld misleid (Openb. 12:9) met de zogenaamde ‘zondeval van de mens’ in Genesis 3. Seks had niets te maken met de ongehoorzaamheid (‘val’) van Adam. Satan was degene die viel (Lukas 10:18). Adam en Eva volgden Satan alleen maar. Het ‘zondeval’-idee is door en door heidens, overgeleverd door de Griekse filosofie.

Maar wat zegt Gods Woord? God schiep de man en de vrouw beiden naakt en “zij schaamden zich voor elkander niet”.
Genesis 2:25  En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.
Vers 24  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.
Hij zei hun elkaar ‘aan te hangen’ wat een eufemisme van de vertalers is voor geslachtsgemeenschap. De bijbel zelf interpreteert deze uitdrukking als zodanig in 1 Corinthe 6:16.
1 Corinthe 6:16  Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, een lichaam [met haar] is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn.
Satan was degene die het paar een schaamtegevoel over hun naakte lichaam bijbracht. Hoe weten we dit? Het allereerste dat God hun vroeg na hun zonde was “Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt?” (Gen. 3:11.) God had het hun niet gezegd. De slang (Satan – Openb. 12:9) was het enige wezen dat tot hen gesproken had (Gen. 3:1-5). Dit schaamtegevoel werd hun geleerd door Satan de duivel. Later vermeldt de bijbel dat God hen “bekleedde” (het Hebreeuwse woord labash, dat behalve kleden ook ‘versierende kleding uitzoeken’ betekent). God ging niet beschaamd hun naaktheid bedekken.
Vanzelfsprekend keurt God openbare naaktheid niet goed. Wij moeten niet onze schaamstreek ontbloten of tonen, dan alleen in de beslotenheid van het huwelijk – de reden hiervoor is echter niet dat de schaamstreek die God ontworpen heeft, vernederend is of slecht, eerder dat het een kwestie van algemeen fatsoen en decorum4 is.

4) Decorum, fatsoen, waardigheid.

In de Statenvertaling staat: Adam “bekende” Eva (Gen. 4:1); in de NBG-vertaling (geslachts)gemeenschap. Het werkwoord ‘bekennen’ echter geeft wel veel weer van de geweldige functie die seks binnen het huwelijk heeft. Een man en zijn vrouw in gemeenschap kennen elkaar in de diepste zin, en door elkaar liefde te geven worden zij steeds hechter in liefde verbonden.
Dit besluit het prachtige verhaal van Gods schepping van seks, en de tragedie die de eerste man en vrouw ervan hebben gemaakt onder de invloed van Satans ‘seks is schandelijk’-filosofie. De 6000-jarige geschiedenis van ’s mensen perversie van seks had een aanvang genomen.

Hoofdstuk 3

Seks in de geschiedenis

Toen de kinderen van Adam zich vermenigvuldigden en de wereldbevolking toenam, raakte de oorspronkelijke bedoeling van seks in de vergetelheid. Ten tijde van Noach zag God van de mens dat “de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging” (Gen. 6:5, Willibrord-vert.). Deze samenleving waarvan “het streven en trachten te allen tijde boos was” (Prof. Obbink-vert.) had ongetwijfeld zijn deel aan seksuele perversie en losbandigheid. De bijbel wijdt echter slechts enkele hoofdstukken aan deze hele periode van voor de zondvloed in de vorm van een zeer beknopte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen waaruit ieder direct verslag van onwettig seksueel handelen is weggelaten. Laten wij daarom de ‘seks-geschiedenis’ van de mens opnemen bij de tweede 2000 jaar.

Onwettige seks in Egypte

De meeste beschavingen van de oudheid werden machtig en welvarend als er een betrekkelijk strenge seksuele ethiek bestond. Maar dan, op het toppunt van hun macht verslapten deze maatstaven en de beschavingen raakten in verval te midden van wijdverspreide openbare zedeloosheid.
Egypte vormt daarop geen uitzondering. Vele ‘moderne’ ideeën van de ‘nieuwe’ moraal waren al gemeengoed ten tijde van de vroege dynastieën. Indien u weleens Egyptische fresco’s heeft gezien, weet u dat pornografie niets nieuws is. Vrouwen waren dikwijls agressief in seksueel opzicht, zoals met veel voorbeelden uit de literatuur van het oude Egypte kan worden aangetoond. U hoeft niet verder te gaan dan Genesis 39 voor een levendig voorbeeld van een dergelijke Egyptische verleidster in de persoon van de vrouw van Potifar die de jonge Jozef tracht te verleiden.
Seks speelde ook een belangrijke rol in de Egyptische magie en hekserij. Priesters, die soms als goden vermomd waren, maakten vaak seksueel misbruik van lichtgelovige vrouwen. Van koningin Hatsjepsoet bijvoorbeeld werd verteld dat zij bij haar moeder was verwekt door de god Amon, maar van een ‘onbevlekte ontvangenis’ was eigenlijk geen sprake.
Tijdens latere dynastieën werd bloedschande zo algemeen onder de farao’s dat velen van hen zeer vroeg stierven aan aangeboren afwijkingen. De algemeen bekende farao Toetanchamon is hiervan een treffend voorbeeld: hij stierf op 18-jarige leeftijd als gevolg van aangeboren gebreken. Vele latere farao’s waren homoseksueel.

Het oude Griekenland: biseksuele problemen

Vele Grieken vergoddelijkten letterlijk het menselijk lichaam, in het bijzonder dat van de man. De oorspronkelijke Olympische Spelen werden naakt gehouden, terwijl de jeugdige mannelijke lichamen werden vereerd als het zinnebeeld van de Griekse ‘seksualiteit’. Evenals de Egyptenaren geloofden de Grieken dat hun goden door geslachtsgemeenschap met andere goden waren geboren. De Theogonie5 (‘Geboorte der goden’) van de Griekse dichter Hesiodus (achtste eeuw v.Chr.) handelt over de paring, bloedschande, verkrachting en de orgieën die resulteerden in het Griekse pantheon6 van ‘goden’.

5) Theogonie (v. Gr. theogonia = oorsprong der goden, v. gonè = geboorte), term waarmee in de mythologie de afkomst of genealogie van de goden wordt aangeduid, in het bijzonder de titel van een werk van de dichter Hesiodus (8e eeuw v.C.) waarin hij afkomst en samenstelling van de Griekse godenwereld beschrijft.
6) Pantheon [mythologie] (Gr.: pantheion, v. pan = alles, theos = god), benaming voor het totaal van godheden, in het bijzonder gebruikt wanneer, zoals in het oude Griekenland (en in zekere zin ook al in Mesopotamië), de godenwereld een welomlijnde structuur krijgt, waarin een duidelijke hiërarchie, familieverhoudingen en afgebakende taken (functies) te onderscheiden zijn.

Zo gaven deze door de mens uitgedachte goden de Griekse burgers een voorbeeld van losbandigheid dat ijverig navolging vond. Het oude Symposium7 (diner) waarvan wel wordt gedacht dat het een literaire verhandeling was, was in feite een drinkgelag en een seksorgie voor mannen. Overal waren bordelen; en hetaeren8 waren (zoals de ‘callgirls’ van nu) de welopgevoede maîtresses van de militaire en intellectuele leiders.

7) Symposium (Gr.: symposion, v. sun = samen met, posis = het drinken), in de oudheid het op de maaltijd volgende drinkgelag; sedert Plato, die een van zijn dialogen, nl. die waarin in zes tafelredes de macht van Eros (de liefdesdrang) wordt verheerlijkt, de titel Symposium gaf, duidt de term ook een literatuurvorm aan die – wisselend van inhoud – de hele verdere oudheid door beoefend werd. Een essentieel bestanddeel is steeds de verbinding van scherts met ernst in dialoogvorm. In de latere symposia is de inhoud vaak weinig belangrijk.
8) Hetaeren (Gr.: hetairai, = lett.: gezellinnen, vriendinnen), gezelschapsdames in het oude Griekenland, meestal vrijgelaten slavinnen of dochters van niet-burgers of van metoiken (in het antieke Griekenland blijvend gevestigde vreemdelingen met een bijzondere staatsrechtelijke positie). In Athene waren sommige hetaeren zeer gezien; het waren ontwikkelde, artistiek geschoolde vrouwen en aanzienlijke mannen gingen graag met hen om, vooral daar de ontwikkelde Atheense mannen veelal in hun wettige vrouw geen gelijkwaardige levenspartner vonden. Bekende hetaeren waren Aspasia, die de tweede vrouw van Pericles werd, Phryne voor wie Hyperides een beroemde verdedigingsrede hield, die model stond voor de Aphrodite van Apelles, Rhodopis, Thais en Lais, welke laatste de geliefde werd van Socrates’ leerling Aristippus. Het instituut van hetaeren nam een eigenaardige middenpositie in tussen sociaal verkeer in intellectuele ‘salons’ en gewone prostitutie.

Tegenwoordig duidt men met symposium aan een bijeenkomst waarop een bepaald onderwerp door verschillende sprekers in wetenschappelijke voordrachten, al dan niet met discussie, wordt belicht. Ook een schriftelijke verzameling van meningen over een bepaald onderwerp wordt wel symposium genoemd.
Veel Griekse mannen hadden meer dan één vrouwelijke maîtresse. Zij hadden bovendien hun eigen ‘knaap’. De Grieken beschouwden de mens als van nature biseksueel. Een relatie van een oudere geleerde met een jongeman was heel gewoon:
Een aantal Griekse filosofen had een openlijke relatie met jongemannen. De grote Solon (ca. 590 v.Chr.) die onder onze moderne wetgevers bekendheid geniet, was de eerste Griekse politicus die ‘liefde voor jongens’ (pederastie9) legaliseerde, en hij gaf aan hen die homoseksualiteit bedreven macht door hun speciale burgerrechten toe te kennen. In het militaristische Sparta hadden 12-jarige jongens een oudere, mannelijke minnaar, meestal hun commandant. De redenering was, precies als vandaag, ‘geboortebeperking’.

9) Pederastie of knapenliefde, seksuele handelingen of betrekkingen tussen mannen en jongens. Dit was in het oude Griekenland zeer bekend en ook min of meer geaccepteerd. In de meeste culturen echter wordt pederastie afgewezen.

In Griekenland was homoseksualiteit echter niet tot mannen beperkt. Vrouwen op het eiland Lesbos hielden nagenoeg alleen van vrouwen (vandaar het woord ‘lesbisch’). De dichteres Sappho (ca. 600 v.Chr.) leidde op Lesbos een school voor haar minnaressen.
De Griekse redenaar Diogenes (van Sinope) verklaarde de ‘nieuwe moraal’ van Griekenland als volgt:
Diogenes maakte van openbare masturbatie een cynische mode, en hij hechtte aan bloedschande geen enkele betekenis … geslachtelijke gemeenschap is met hen die er van gediend zijn; en wat homoseksuele aangelegenheden betreft zal de wijze diegene beminnen die slechts hij liefde waardig acht … Diogenes stelde ook dat geslachtelijke gemeenschap een kwestie van overeenkomst tussen de betrokken partijen is. Het is voldoende indien een man een vrouw kan overhalen … het enige huwelijk dat hij erkent is dat door wederzijdse instemming tot geslachtsgemeenschap. Het moet de man toegestaan zijn met veel vrouwen gemeenschap te hebben – vrouwen behoren ‘gemeenschappelijk bezit’ te zijn – en naar men mag aannemen met net zo veel of zo weinig als zij wensen. Vanzelfsprekend staat Diogenes ook homoseksuele relaties toe … De cynische opvatting is, dat, tenminste onder de intelligentsia, aan iedere daad en iedere relatie de vrije keuze der partijen ten grondslag ligt … vrouwen bezitten dezelfde rechten (J.M. Rist, Stoic Philosophy, Cambridge University Press, 1969, pp. 56-60).
Wat een treffende gelijkenis met de ‘nieuwe’ moraal van vandaag.

Het Romeinse Rijk: seksueel ziek

Het vroege Romeinse Rijk was moreel sterk, waardoor Rome zich naar het toppunt van zijn macht kon ontwikkelen. Na het ontstaan van het keizerrijk bereikten de zeden wat wellicht het absolute dieptepunt mag heten. De Romeinse filosoof Seneca (eerste eeuw n.Chr.) schreef: “Wellust is de primaire behoefte, en de vervulling daarvan de belangrijkste factor in het maatschappelijk bestel”.
Veel van de keizers zelf, de zogenaamde leiders van het volk, waren wellicht de meest verdorven wezens van alle Romeinen. Behalve dat Nero veelvuldig bloedschendige contacten met zijn moeder had, liet hij eens een jongen, Sporus, door middel van chirurgische ingrepen in een meisje veranderen. Hij organiseerde een huwelijksplechtigheid met dit jonge ‘het’, met bruidssluier en al. Toen zijn homoseksuele perversie later niet meer toereikend was om hem te bevredigen, viel Nero in de huid van wilde dieren gestoken, de geslachtsdelen aan van mannen en vrouwen die aan een paal waren vastgebonden. Uiteindelijk kon zelfs sadisme de afgestompte seksuele begeerte van de keizer niet meer opwekken.
Nero was beslist niet de enige, ofschoon zijn naam nog altijd staat voor ontaard leiderschap. Caligula bezondigde zich ook aan bloedschande en andere perversiteiten; keizer Hadrianus trouwde met een jonge Griekse page, terwijl orgieën een gewone keizerlijke bezigheid waren. Tenslotte waren maagden zo schaars dat meisjes in de leeftijd van 7 tot 10 jaar in de keizerlijke ‘dienst’ werden ingelijfd als de enige nog overgebleven maagden.
Abortus was een wijdverspreide praktijk. En het ‘moderne’ verschijnsel van het transseksualisme was eveneens gewoon in Rome. Sommige mannen verlangden geheel in vrouwen te worden veranderd en zij gingen ertoe over hun geslachtsorganen te verminken. Een dergelijke ontaarde seksualiteit droeg in belangrijke mate bij tot de val van het oude Rome.

Van ‘romantiek’ tot ‘preutsheid’

Over-romantische liefde ontstond in het Frankrijk van de twaalfde eeuw. De vrouw werd geïdealiseerd niet zozeer als lustobject maar als een mysterieus edel wezen wier gunst door middel van ridderlijke daden moest worden gewonnen. Stoere jeugdige ridders plachten met mythische draken, reuzen en boosaardige magiërs te vechten, of bergen te beklimmen, rivieren over te steken en bewaakte kastelen binnen te dringen; soms lieten zij zelfs het leven in de strijd om de blanke hand van de verafgode jonkvrouw.

Deze liefdesvorm had echter heel weinig uit te staan met huwelijk en gezin. Er bestonden maar weinig van die sprookjesprinsen en er waren er nog minder die na één verovering een geregeld leven gingen leiden. De Franse schrijver Andreas Capellanus (André le Chapelain) schreef rond het jaar 1200 in De Amore (‘Over de Liefde’) dat “er geen liefde tussen getrouwde mensen kan bestaan”.
De middeleeuwse paleisintriges en hofromances onder de vorstelijke personen van Frankrijk, Spanje, Engeland en Oostenrijk zijn welbekend bij de lezers van historische romans.
De ‘Victoriaanse preutsheid’ diende er slechts toe om deze seksuele losbandigheid weg te moffelen. Seks mag dan in de hoogste kringen zgn. taboe geweest zijn, maar dezelfde bolhoedgentlemen gingen maar al te vaak op de heimelijke toer langs de meer dan 800 bekende bordelen van Londen, of namen deel aan de bizarre avonturen van semi-geheime hekserij-, seks- en magiegenootschappen, zoals de Hellfire Club of London. Bloedschande was een algemene praktijk tijdens de bijeenkomsten. Onnodig te zeggen dat veel van de mannelijke deelnemers op zeer vroege leeftijd reeds impotent werden en dat er verscheidenen aan venerische10 ziekten zijn overleden.

10) Venerische ziekte, synoniem voor geslachtsziekte.

Alle pretenties van preutsheid ten spijt is geen enkele maatschappij vrij geweest van dergelijke seksuele uitspattingen.

De laatste honderd jaar

In oorlogstijd kelderen onvermijdelijk de zeden onder de jonge mannen van een natie. De Eerste Wereldoorlog vormde de aanzet tot de openlijke zedeloosheid van de twintigste eeuw. De grootste geregistreerde epidemie van geslachtsziekten van de laatste tijd (afgezien van de huidige ‘pandemie’ die sinds 1970 woedt) trof praktisch alle legers gedurende de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog. De legercommandanten die bordelen bij de frontlinies opzetten, brachten hierin weinig verandering.
De oorlog moedigde de filosofie aan van ‘laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij’; hierdoor werd het invoeren van seks op de toneel- en muziekpodia en in de eerste films aangemoedigd.
In de Verenigde Staten zorgde het drankverbod voor een ‘rechtschapen façade’, maar in feite moedigde het de dranksmokkel, de prostitutie en het vaak met seks te maken hebbende gangsterdom aan. Zelfs stomme films waren gewaagd.

Ofschoon er in de jaren dertig een strenge filmkeuring kwam, zorgde de Tweede Wereldoorlog voor een verdere uitholling van de morele normen. Maar met de tieners van de ‘naoorlogse geboortegolf’ kwam de seksuele revolutie van de jaren zestig pas goed op gang. De hippies van de ‘vrije seks’ brachten de zeden nog verder omlaag en het dieptepunt lijkt in de eenentwintigste eeuw nog niet te zijn aangebroken.
Tolerantie ten aanzien van bijna elke vorm van seks tussen volwassenen is de huidige maatstaf van het moderne Egypte, het moderne Griekenland, het moderne Rome en het moderne Sodom, die tegenwoordig in veel landen wordt gehanteerd. Iedere denkbare handeling wordt openlijk op het witte doek en op het tv- en computerscherm in de huiskamer afgebeeld. Hoewel er maar zeer weinig barrières in seksuele aangelegenheden zijn overgebleven, zijn er toch nog enkele: geen moderne natie heeft nog de volledige ontaarding van Rome, Athene, Sodom of het oude Egypte bereikt.
Zal die tijd weldra komen? Zullen Amerika en Europa spoedig die oude naties in seksuele perversie evenaren? Hoe kunnen wij bepalen welke seksuele daad ‘ziek’ of ‘zonde’ is, of een misdaad tegen de natuur, de mensheid en God?
De volgende twee hoofdstukken zullen deze vragen beantwoorden.

Hoofdstuk 4

Seksuele wetten vroeger en nu

Wat is een ‘seksuele misdaad’? Is er verschil tussen seksuele zonde en seksuele misdaad? Wat te denken van die zogenaamde misdaden ‘zonder slachtoffers’, waarbij de betrokken partijen elkaars toestemming hebben. Wanneer is seks ‘tegennatuurlijk’, wanneer tegen de medemens of tegen God gericht? Roepen de seksuele wetten van de mens seksuele misdadigers werkelijk een halt toe?
Dit hoofdstuk geeft een duidelijk antwoord op deze verwarrende vragen. Onze titel – Is seks zonde? – heeft direct betrekking op seksuele misdaden, seksuele wetten en op de wetsovertreders hiervan in de maatschappij. Persoonlijke moraliteit en publieke moraliteit zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Asociale seks

Seksuele misdaden met slachtoffers (verkrachting, voyeurisme11, exhibitionisme12, kinderverkrachting enz.) worden in de moderne samenleving algemeen veroordeeld en vervolgd. Ze zijn asociaal, dat wil zeggen tegen één of meer personen gericht.

Dergelijke misdaden worden door de bijbel krachtig veroordeeld evenals door de meeste samenlevingen van vandaag, om dezelfde vanzelfsprekende redenen als die welke ten grondslag liggen aan de vervolging van moord of roofoverval. Ze schenden de persoonlijke rechten, in dit geval het recht om de eigen seksuele partner te kiezen.

11) Voyeurisme (Fr., v. voir = kijken), een vorm van, vrijwel uitsluitend bij mannen voorkomend, seksueel gedrag, waarbij er een overheersende drang bestaat om in het geheim en zelf onbespied naar naakte of zich ontkledende vrouwen te kijken of ook naar vrijende paren. Dit gaat gepaard met seksuele opwinding en eventueel orgasme, die zich niet of nauwelijks voordoen bij (pogingen tot) seksueel contact.
12) Exhibitionisme, een voornamelijk bij mannen voorkomend afwijkend seksueel gedrag, waarbij een man opgewonden raakt door het plotseling vertonen van de geslachtsorganen aan een ander die dat niet verwacht. Deze ander is meestal een aan de exhibitionist onbekende vrouw. In veel gevallen masturbeert de exhibitionist tijdens het vertoon. De exhibitionist verkeert vaak in de waan dat de vrouw eveneens opgewonden raakt.

Verkrachting is de meest gevreesde en schandelijke van genoemde asociale seksuele misdaden. In de afgelopen decennia nam in de hele westerse wereld het aantal verkrachtingen dramatisch toe van gerapporteerde gevallen; men schat echter dat drie op de vier gevallen om persoonlijke redenen niet worden gemeld. Het grootste onderzoek ooit over verkrachting van de Britse regering (anno 2002) rapporteert dat elke dag 167 vrouwen in Engeland en Wales worden verkracht. Ongetwijfeld liggen de werkelijke getallen nog hoger, omdat lang niet altijd aangifte wordt gedaan. Het betekent dat dan één op de twintig – ongeveer dan vijf procent – slachtoffer is geweest van verkrachting, waarvan aangifte is gedaan! ‘Kenners’ dachten dat ‘vrije seks’ en prostitutie dergelijke misdaden zou terugdringen, maar het moge duidelijk zijn dat deze zogenaamde vrijheid het leven van velen is gaan beheersen en tot steeds meer asociale wandaden is gaan leiden.
De huidige wetten op verkrachting stemmen overeen met die welke God aan Israël gaf in het wetboek de Torah (de eerste vijf boeken van de bijbel). Evenals nu, moest een vrouw gillen of op een andere wijze weerstand bieden teneinde kenbaar te maken niet medeplichtig te zijn, aangezien de grens tussen verkrachting en een op geweld uitlopende romance dikwijls nogal vaag is. Wanneer de dader echter schuldig bleek te zijn, was de Bijbelse straf streng. Verkrachting werd gelijkgesteld aan moord.

Deuteronomium 22:22  Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven: de man, die met de vrouw gemeenschap gehad heeft, en ook de vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. 23   Wanneer een man een meisje, dat nog maagd is en dat met iemand ondertrouwd is, in de stad ontmoet en gemeenschap met haar heeft, 24  dan zult gij hen beiden naar de poort van die stad brengen en hen stenigen, zodat zij sterven: het meisje, omdat zij in de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man, omdat hij de vrouw van zijn naaste onteerd heeft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. 25  Maar als de man het ondertrouwde meisje in het veld ontmoet, haar vastgrijpt en gemeenschap met haar heeft, dan zal alleen de man sterven, die gemeenschap met haar gehad heeft; 26  het meisje echter zult gij niets doen, aan het meisje kleeft geen zonde, waarop de doodstraf staat, want dit geval is hetzelfde als wanneer iemand zich tegen zijn naaste keert en hem om het leven brengt. 27  Want hij heeft haar in het veld ontmoet; het ondertrouwde meisje heeft om hulp geroepen, maar er was niemand, die haar te hulp kwam.

De doorsnee verkrachting die vervolgd wordt, is weloverwogen gepland (75 procent van alle gevallen), wordt niet uitgelokt door de kleding of het gedrag van een vrouw, wordt bovendien uitgevoerd tegen een rasgenoot (95 procent), en is in veel gevallen tegen een bekende gericht (30 procent). De stereotype verkrachter is een oudere tiener en het slachtoffer een jongere tiener, maar meer dan 40 procent van de verkrachters is getrouwd en heeft een sadistische inslag. Deze mensen zijn geestesziek en worden doorgaans veroordeeld tot psychiatrische behandeling.
Een meer algemene asociale seksuele misdaad is kinderaanranding. Sommige gevallen lopen uit op het vermoorden van het kind. Het veel belasterde type van de ‘vieze oude man’ vertegenwoordigt slechts vijf procent van de daders; de overgrote meerderheid van de aanranders zijn jonge mannen (van wie velen getrouwd) tussen de 15 en 40 jaar. Tragisch genoeg vaak een familielid of vriend van het slachtoffer.
‘Passieve’ seksuele overtreders zijn zij die graag seks willen zien (voyeurs of gluurders), of willen laten zien (exhibitionisten), of perverse taal willen uitslaan over seks (obscene opbellers). Het zijn doorgaans tamelijk introverte mensen; zij willen of durven niet iemand rechtstreeks kwetsen. Maar de ernstige overlast die zij veroorzaken is wel degelijk een asociale handeling die vervolging verdient en hulp van daartoe bevoegde personen.

Het aantal gevallen van verkrachting, de misdaad die door vrouwen het meest gevreesd wordt, neemt onrustbarend toe zonder dat er op korte termijn een einde aan deze toename in zicht is. Met het oog op dit pessimistische vooruitzicht doen vrouwen er goed aan voorzorgsmaatregelen tegen verkrachting te nemen. Over het wonen, over het deelnemen aan het verkeer met de auto, fiets of als voetganger, over kleding, enz. Er zijn boeken over dit onderwerp in de handel.
Maar hoe staat het nu met de zogenaamde misdaden ‘zonder slachtoffers’? De bijbel heeft veel te zeggen over dergelijke misdaden en de slachtoffers ervan, die over het hoofd worden gezien. Er mogen dan misschien sommige seksuele, streng puriteinse wetten zijn in sommige landen die afgeschaft kunnen worden, maar er bestaan ook andere geschreven wetten in de huidige samenlevingen die een bijbelse basis hebben en die gehandhaafd dienen te worden.

Slachtoffer no. 1: uzelf

Hoe staat het met de misdaden ‘zonder slachtoffers’ van seksuele aard: bloedschande, prostitutie, homoseksualiteit, sadomasochisme13, ontucht, overspel, bestialiteit14, travestie15?

13) Sadomasochisme
Sadisme
(n. D.A.F. de Sade, Frans schrijver, 1740–1814), seksuele voorkeur waarbij seksueel genot ervaren wordt door het toedienen van pijn aan of folteren van een ander die daarmee instemt (een masochist, zie masochisme) of aan iemand die daar niet mee instemt.
Masochisme (n. L. von Sacher-Masoch, schrijver van de masochistisch getinte roman Venus in bont, 1836–1895), een bepaalde vorm van afwijkend seksueel gedrag. Bij masochisme worden seksuele opwinding en orgasme bevorderd door pijn of vernedering te ondergaan. Zij raken opgewonden als zij bijvoorbeeld worden vastgebonden, geslagen of geblinddoekt. De masochist kan ook zichzelf pijnigen, bijv. met elektrische schokken of scherpe voorwerpen. Dit kan zelfs leiden tot zelfverminking.
14) Bestialiteit, geslachtsomgang tussen mens en dier.
15) Travestie, de onweerstaanbare behoefte zich te kleden overeenkomstig de wijze van de andere biologische sekse. Dit verschijnsel komt voor bij zowel homoseksuele als heteroseksuele mannen, hoogst zelden bij vrouwen. Mensen die een geslachtsverandering willen ondergaan, wordt aangeraden zich vooraf al te kleden als de andere sekse. Misschien zullen sommigen van mening zijn dat er tegen dergelijk gedrag geen wetten van de mens behoren te zijn, maar dat houdt nog niet in dat zulke misdaden geen seksuele zonden zijn in de ogen van God. De bijbel verbiedt al deze gedragingen aangezien er velen het slachtoffer van zijn met als voornaamste de dader zelf. De wetten van God zijn in het belang van de mens, en schadelijk seksueel gedrag schaadt iemands verstand, lichaam en geest.

Masochisme (begeerte naar lichamelijke mishandeling) is de meest duidelijke vorm van zichzelf tot slachtoffer maken. Bizarre seks eist levens. Meer dan honderd mensen vinden jaarlijks in Nederland de dood doordat zij een fataal seksongeluk krijgen. Nog eens honderden slachtoffers raken gewond bij seksuele experimenten. Waarschijnlijk zijn deze aantallen hoger, want de politie maakt lang niet altijd bekend dat een uit de hand gelopen seksspel de doodsoorzaak is. De politie gaat het er vaak alleen maar om of er sprake is van een misdrijf. Als dat niet het geval is, verdwijnt de oorzaak in de doofpot.
Homoseksualiteit sluit het verstand van de mens af voor het begrip van de door God ingestelde gezinsverhouding van man-vrouw-kind; het maakt de homoseksueel ook fysiek tot slachtoffer met meer kans op geslachtsziekten en andere fysieke straffen. Lees in wat voor een context Paulus homoseksualiteit plaatst: goddeloosheid en ongerechtigheid; afgoderij; onreinheid; onteren van het lichaam; schandelijke lusten; verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt; onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad. “Zij, die zulke dingen bedrijven, verdienen de dood”, schrijft Paulus, “zij doen ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.”
Romeinen 1:17  Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19  daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20   Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23  en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 24  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26  Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27  Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29   vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30  oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31  onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32   Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Op dit niveau, zoals hier beschreven, plaatst de Schepper homoseksualiteit.
Bloedschande benadeelt het individu en zijn nakomelingschap door mogelijkerwijs genetische defecten te veroorzaken. Er zijn wel degelijk slachtoffers! Ontucht (seksuele omgang buiten het huwelijk, dus ook vóór het huwelijk) kan een toekomstig huwelijk schaden, zowel geestelijk als fysiek; het kan tot venerische10 ziekten en onwettige kinderen leiden.
Overspel schaadt het huwelijk. Prostitutie schaadt het huwelijk en iedere erbij betrokken persoon, zelfs al is er geen enkele gehuwde deelnemer. Beide zonden verhogen de kans op ziekte en neerslachtigheid. In de meeste samenlevingen zou een woedende echtgenoot één of allebei de deelnemers ter plaatse kunnen doden.
Spreuken 6:29  Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit. 30  Men veracht een dief niet, wanneer hij steelt om zijn begeerte te bevredigen als hij honger heeft, 31  maar betrapt zijnde, moet hij zevenvoudige vergoeding geven, al het goed van zijn huis moet hij geven. 32  Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. 33  Schade en schande verkrijgt hij, zijn smaad is onuitwisbaar. 34  Want jaloersheid is vuurgloed in een man, hij kent geen mededogen ten dage der wraak; 35   hij aanvaardt geen enkel zoenmiddel, en blijft onverbiddelijk, al geeft gij een nog zo groot geschenk.

Bestialiteit14 schaadt degene die het bedrijft. God noemt dit “een gruwelijke vermenging” en spreekt de doodstraf uit over de zieke geest die de door God gegeven heiligheid van het huwelijk schendt door er relaties met een dier op na te houden.
Leviticus 18:23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het (Statenvertaling: het is een gruwelijke vermenging).
Op het ‘ik’ gericht seksueel gedrag brengt een mentale straf met zich mee die de dader tot een psychisch slachtoffer maakt. Maar helaas beseft het slachtoffer dat dan meestal niet.

Slachtoffer no. 2: het gezin Een maatschappij die gepreoccupeerd is met de rechten van het individu zou eens na moeten denken over de ‘groepsrechten’ van het gezin dat met het individu verbonden is. Al maakt een seksuele misdaad niet altijd de dader tot slachtoffer, dan toch in ieder geval wel zijn huidige (of toekomstige) gezin. Ook gezinsleden hebben ‘rechten’. Overspel berooft zowel de vrouw, de man als de kinderen van hun rechten. Echtscheiding – vaak het gevolg van de ‘slachtofferloze’ misdaad van overspel – schendt duidelijk het recht van de kinderen om op te groeien in een gelukkig evenwichtig gezin.

In 1 Corinthe 7 verklaart de apostel Paulus dat zowel man als vrouw echtelijke rechten heeft op elkaars lichaam en geest. Hij zei:
1 Corinthe 7:4  De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5  Onthoudt dat elkander niet …
Paulus doelt er hier op dat de rechten van het gezin van duidelijk meer belang zijn dan de rechten van het individu in seksuele aangelegenheden.
Bloedschande schendt overduidelijk de rechten van het gezin. Dit geldt ook voor prostitutie. Deze berooft niet alleen de wettige partner van diens seksuele rechten, maar ook het gezin van het geld dat aan zulke onwettige praktijken wordt besteed.
Als u momenteel niet getrouwd bent, laat u dit alles misschien onverschillig, maar getrouwde mensen weten hoe dierbaar deze ‘rechten’ zijn als zij eens de dupe van zo’n ‘slachtofferloze’ misdaad zijn geweest. Getrouwde mensen weten ook dat het zogenaamde ‘onschuldige’ gedrag uit hun jeugd hun huwelijk schaadt en hun vermogen een goede seksuele relatie met hun wettige (en geliefde) levenspartner op te bouwen. Vrijen op de achterbank en haastige gemeenschap hebben niet alleen toekomstige partners van hun ‘maagdelijke’ echtgenote of echtgenoot beroofd, maar dergelijke handelingen hebben ook verwrongen seksuele gewoonten bijgebracht: haastige, heimelijke seks zonder liefde, zonder communicatie en zonder voorspel. Vroeg ‘slachtofferloos’ seksueel gedrag laat ernstige geestelijke littekens achter bij jonge mensen, die door een jarenlang huwelijksleven, zelfs met een geduldige partner, niet kunnen worden uitgewist.
Hoe staat het met de rechten van uw toekomstige partner? Maak hem of haar geen slachtoffer van uw huidige gedrag. Laat uw toekomstige kinderen niet de dupe worden.

Slachtoffer no. 3: de maatschappij

Seksuele ontaarding van al deze ‘slachtofferloze’ seksuele misdaden is altijd een onderdeel geweest van de ondergang van iedere samenleving in de geschiedenis. De stabiliteit van het gezin is altijd de kern van elke maatschappij geweest. De tegenovergestelde toestand – zelfzuchtige seksuele praktijken – heeft altijd de val van elke grote cultuur begeleid zoniet direct veroorzaakt.
Bezorgde mensen waarschuwen al lang voor deze ineenstorting van het gezin in onze samenleving. De evolutie van gezinseenheid naar ‘atomisme’, of individuele vrijheid, leidt tot anarchie. Wij schijnen ons nu in één van die extreme perioden te bevinden waarin anarchie de door het gezin beheerste maatschappelijke verhoudingen dreigt te verstoren. Samenlevingen met hechte familiebanden plachten zich snel te herstellen na tijden van tegenspoed, terwijl samenlevingen zonder deze hechte banden er slechts met de grootste moeite weer bovenop kwamen.

Wat heeft de stabiliteit van de gezinsstructuur te maken met ‘slachtofferloze’ seksuele misdaden? Eenvoudig gezegd: misdaden die het gezin schaden, schaden de maatschappij.
Dit is de reden waarom de God van de bijbel zulke misdaden verbiedt:
Leviticus 18:6  Niemand zal naderen tot zijn naaste bloedverwant, om de schaamte te ontbloten: Ik ben de Here. 7  Gij zult de schaamte van uw vader, dat is de schaamte van uw moeder, niet ontbloten; het is uw moeder, gij zult haar schaamte niet ontbloten. 8  De schaamte van de vrouw van uw vader zult gij niet ontbloten; het is de schaamte van uw vader. 9  De schaamte van uw zuster, de dochter van uw vader of de dochter van uw moeder, geboren in huis of geboren daarbuiten, haar schaamte zult gij niet ontbloten. 10  De schaamte van de dochter van uw zoon of van de dochter van uw dochter, haar schaamte zult gij niet ontbloten, want uw schaamte zijn zij. 11  De schaamte van de dochter van uws vaders vrouw, die aan uw vader geboren is, zij is uw zuster; haar schaamte zult gij niet ontbloten. 12  De schaamte van uws vaders zuster zult gij niet ontbloten; zij is uws vaders bloedverwant. 13  De schaamte van uw moeders zuster zult gij niet ontbloten, want zij is uw moeders bloedverwant. 14  De schaamte van uws vaders broeder zult gij niet ontbloten; tot zijn vrouw zult gij niet naderen, het is uw tante. 15  De schaamte van uw schoondochter zult gij niet ontbloten; het is uws zoons vrouw, gij zult haar schaamte niet ontbloten. 16  De schaamte van uws broeders vrouw zult gij niet ontbloten; het is de schaamte van uw broeder. 17  [Als een man een vrouw trouwt met kinderen en kleinkinderen] De schaamte van een vrouw en die van haar dochter zult gij niet ontbloten; gij zult niet de dochter van haar zoon en de dochter van haar dochter nemen om haar schaamte te ontbloten; zij zijn bloedverwanten: bloedschande is het. 18  Gij zult geen vrouw nemen als bijvrouw naast haar zuster om haar schaamte te ontbloten nevens haar, tijdens haar leven. 19  En tot een vrouw in haar maandelijkse onreinheid zult gij niet naderen, om haar schaamte te ontbloten. 20  En met de vrouw van uw naaste zult gij geen vleselijke gemeenschap hebben, zodat gij u met haar verontreinigt. 21  En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de Here. 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. 23  En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het. 24  Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. 25   Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Vers 29  Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, (degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden). 30   Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die voor u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Here, uw God.
Het verdient aanbeveling ook Leviticus 20 te lezen. Hier volgen drie verzen.

Leviticus 20:13  Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. Vers 15  Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken. 16  Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap hebbe, de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.
Dit beknopte voorbeeld van Gods wet met betrekking tot ‘slachtofferloze’ seksuele misdaden toont aan dat het hele land door God en de natuur zelf vervloekt wordt vanwege de genoemde misdaden: homoseksualiteit, bestialiteit14 en bloedschande.

Vrijheid in de wet

Het is waar dat geslachtsgemeenschap tussen echtgenoten in sommige landen wettelijk beperkt wordt door enkele seksuele puriteinse wetten die nog steeds in sommige wetboeken staan. Deze wetten van de mens zijn ongeldig in de ogen van God: ‘Het huwelijk zij in ere – en het bed onbezoedeld’ (Hebr. 13:4). Evenals de strenge puriteinse zondagswetten zouden dergelijke seksuele wetten geleidelijk opgeheven moeten worden, zoals de meeste staten en naties dat inderdaad doen.
In veel landen stemmen de door de mens gemaakte wetten tegen homoseksualiteit, overspel, bloedschande of prostitutie overeen met Gods wet en zouden dan ook op de juiste wijze met kracht toegepast moeten worden (Rom. 13:1-9). In andere landen krijgen deze praktijken steeds meer vrij spel en worden zelfs gestimuleerd.
Het punt waar het om gaat is, dat God de ontwerper van seks is en dat men Zijn wetten moet gehoorzamen.
Wanneer u ziet dat grote naties homoseksualiteit, prostitutie, bestialiteit en andere zogenaamde ‘slachtofferloze’ misdaden legaliseren, bedenk dan dat er wel degelijk slachtoffers zijn. Bedenk ook dat zo’n gelegaliseerde sodomie het begin van het einde van die natie betekent. Tientallen naties zijn opgekomen en ten onder gegaan, niet één overleefde de ‘seksuele bevrijding’ die onmiddellijk aan hun ondergang voorafging. Het volgende hoofdstuk beschrijft dit beeld in het oude Sodom. Het zal niet anders zijn in het moderne Sodom.

Hoofdstuk 5

Sodom vroeger en nu

Sodom is niet langer de naam voor slechts één stad, maar voor iedere “stad waar het zedenbederf zeer groot is …” (Van Dale). ‘Sodomie’ echter slaat op seksuele relaties tussen leden van hetzelfde geslacht. Kortom, Sodom staat voor homoseksualiteit.
De profeten van Israël wezen er dikwijls op dat de moraal van hun land een herhaling van Sodom was. Jezus Christus beeldde de tijd van Zijn wederkomst ook uit als een soort eenentwintigste-eeuws Sodom. Alvorens deze schriftgedeelten nader te onderzoeken, zullen wij eens het oude Sodom bekijken.

Het oude Sodom

De tijd: ongeveer 4000 jaar geleden. De plaats: het Midden-Oosten, waarschijnlijk ergens in de buurt van de Dode Zee. De enige getuigen volgens de bijbel waren de aartsvader Abraham, zijn neef Lot en diens twee dochters. Het enige overgebleven verslag is Genesis 18 en 19 van het Oude Testament.
Terwijl zij oorspronkelijk in feite ‘als de hof van Eden’ was (Gen. 13:10) ligt Sodom nu begraven onder een van de meest verlaten woestijngebieden ter wereld, als een getuigenis van de toorn van God betreffende homoseksuele perversie. Toch laat God vandaag de dag geen zwavel en vuur van de hemel regenen op homoseksuele gemeenschappen en ook vervloekt Hij niet specifiek bepaalde individuele homoseksuelen. Waarom was de samenleving van Sodom dan speciaal zo weerzinwekkend voor God?
Hun houding veroordeelde hen. “… hun zonde verkondigen zij onverholen evenals Sodom” (Jes. 3:9). Gelijk aan hun seksuele zonden waren hun geestelijke zonden van openlijke hoogmoed en haat jegens Gods wetten. Trots liepen zij met hun zonden te koop .
Genesis 18:20  Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. 21  Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten.
Ten tweede was de zonde unaniem. Er waren zelfs geen tien rechtvaardige mannen in de stad! (Gen. 18:23-33.) Er was er slechts één: Lot (zie 2 Petr. 2:7-8). Promiscuïteit16 was zo algemeen dat een groot aantal mannen van de stad seksuele omgang met de afgevaardigden van God trachtten te krijgen!

16) Promiscuïteit (v. Lat. promiscuus = dooreengemengd, gemeenschappelijk), maatschappelijke toestand waarin een rijk geschakeerd patroon van seksuele relaties tussen de leden van een groep bestaat en waarin ook duurzame verbintenissen tussen twee partners (bijv. huwelijk) geen exclusiviteit van de seksuele relatie tussen de betrokkenen met zich brengen.
Traditioneel bestaat in de meeste maatschappijen een taboe op promiscuïteit. Voor sommige niet-westerse volken geldt, dat met bepaalde personen buitenechtelijke geslachtsgemeenschap is toegestaan en dat er in de periode tussen seksuele volwassenheid en formele paarvorming (huwelijk) een periode van experimenteren bestaat waarin van promiscuïteit gesproken kan worden. Naarmate de seksuele moraal in de westerse maatschappij minder streng werd, is ook hier de promiscuïteit toegenomen. De verspreiding van de ziekte aids, sinds begin jaren tachtig, heeft deze ontwikkeling weer enigszins afgeremd.

Ten derde waren hun seksuele handelingen bezwaarlijk ‘slachtofferloos’ te noemen. De mannen van Sodom maakten zich schuldig aan gewelddadige, grove en misdadige seksuele mishandelingen jegens de persoon en het eigendom van anderen.
Genesis 19:1  En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder met het aangezicht ter aarde, 2  en zeide: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op het plein doorbrengen. 3  Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. 4  Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, 5  en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. 6  Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe, 7  en hij zeide: Mijn broeders, doet toch geen kwaad; 8  zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. 9  Maar zij zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen naderbij om de deur open te breken. 10  Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. 11  En de lieden, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden.

Toen God al deze zonden zag, waarschuwde Hij Lot en zijn familie de stad zo snel mogelijk te verlaten, voordat Gods toorn zou neerdalen. De aanstaande schoonzonen van Lot brulden van het lachen bij het idee en bleven achter. Lots vrouw ontkwam voor een ogenblik, maar begeerde terug te keren, keek om en veranderde in een zoutpilaar (Gen. 19:26). Alleen Lot en zijn twee dochters ontsnapten, met oom Abraham als enige andere getuige die de bijbel vermeldt (Gen. 19:28). Het verschrikkelijke toneel dat zij zagen was de vernietiging door zwavel en vuur van alle steden en gewassen van de vlakte (Gen. 13:10; 19:25).
Genesis 13:10  Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat de Here Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des Heren, als het land Egypte.
Genesis 19:24  Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; 25  en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.
Waarom werd Sodom vernietigd? De sodomie die de inwoners bedreven, was er slechts ten dele oorzaak van. Judas zegt dat de Sodomieten hun “hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn” (Judas 7). Jesaja 3:9 wijst op de hooghartigheid en trots waarmee zij hun zonden begaan.
Jesaja 3:9  Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij onverholen evenals Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onheil.
Ezechiël geeft nog een verdere aanvulling van de zonden van Sodom.
Ezechiël 16:49  Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: in trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen. 50  Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht. Daarom vaagde Ik ze weg, zodra Ik het zag.
In wat voor een tijd leven wij nu? Heeft de mensheid geleerd van de geschiedenis?
2 Petrus 2:6  en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven.
Jezus Christus bracht de zonden van Sodom met de tegenwoordige tijd in verband, toen Hij zei:
Lukas 17:28  Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29  Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 30  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.
Deze profetie verwijst naar onze tijd – deze huidige eenentwintigste eeuw.

Het moderne Sodom

Homoseksualiteit is niets nieuws. Het heeft in iedere generatie en in vrijwel iedere samenleving al bestaan. Wat wel nieuw is (in de samenleving van vandaag) is de tolerante houding van de toonaangevende zogenaamde ‘christelijke’ kerken, het prat gaan op homoseksualiteit en de openlijke aanvaarding van de eens heimelijke perversiteiten. “… hun zonde verkondigen zij onverholen als Sodom” (Jes. 3:9). Politieke voormannen vertellen de media hoe modern hun politieke partijen zijn met enkele homofiele ‘christelijke’ volksvertegenwoordigers. Wereldsteden organiseren vol trots homo-evenementen, die hoogtepunten vormen in de tv-journaals.
Homo’s schrijven nu openlijk boeken waarin men verkondigt dat ‘anders zijn’ goed zijn betekent.
Kerken staan niet alleen homoseksualiteit toe, maar verwelkomen haar en stellen openlijk homopredikanten aan. In enkele belangrijke Amerikaanse steden hebben sommige kerkgenootschappen uitsluitend voor homoseksuelen hun deuren geopend, terwijl hun ‘missie’-werkzaamheden in kleinere steden reeds een aanvang hebben genomen. ‘Nichtenkroegen’ en andere homoseksuele ontmoetingsplaatsen zijn lang niet meer zo geheim en selectief als eens het geval was. Parkeerplaatsen en natuurgebieden dienen als ontmoetingsplaatsen waar ze de ‘gewone’ burger choqueren met hun openlijke seksuele wangedrag.

Het evangelie volgens homoseksuelen

Homoseksuelen prediken de bijbel even selectief als de meeste zogenaamde christelijke kerkgenootschappen. Homokerken slaan vanzelfsprekend geen acht op het beklemmende verhaal van Sodom en Gomorra. Zij verwerpen de bewering van Paulus dat noch ontuchtigen, noch zij (Statenvertaling) “die bij mannen liggen” (homoseksuelen) het Koninkrijk van God zullen binnengaan. De aanschouwelijke beschrijving van zowel mannelijke als vrouwelijke homoseksualiteit in Romeinen 1:26-28, en de duidelijke vermaning in Deuteronomium worden eveneens terzijde gelegd.
Deuteronomium 23:17  Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn.
Men legt meer de nadruk op een zogenaamd ‘evangelie der liefde’. Iedere zuivere vriendschap tussen twee mannen zoals die tussen Jonathan en David of tussen Johannes en Jezus, wordt door deze homofiele pleitbezorgers verdraaid tot een homoseksuele verhouding.
Hier volgt een voorbeeld hoe zo’n homoseksuele ‘predikant’ de bijbel wegredeneert. “Op ons, protestanten, heeft de bijbel altijd als een zwaar juk gerust, in het bijzonder de brieven van Paulus. Het Oude Testament verwierp homoseksualiteit aangezien het aantal afstammelingen van Israël erdoor afnam. Maar de huidige omstandigheden vereisen geen ‘nakomelingen als het zand der zee, dat niet geteld kan worden wegens de menigte’. In het Nieuwe Testament keurde Paulus om nagenoeg dezelfde redenen homoseksualiteit af en ook omdat het heel normaal was in de Grieks-Romeinse cultuur, die hij ongedisciplineerd en sensueel vond. Maar tegenwoordig verwerpen wij al veel van Paulus’ eigenaardigheden als niet op deze tijd van toepassing zijnde; zoals bijvoorbeeld zijn houding jegens vrouwen, echtscheiding of slavernij.”
Daar de apostel Petrus op één of andere manier door bovengenoemde homoseksuele predikant niet is afgedankt, is het interessant te lezen wat Petrus over sodomie heeft te zeggen: “En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven” (2 Petr. 2:6). Tenzij homoseksuelen zich niet langer aan hun levenswijze wat God perversie noemt, vast willen blijven klampen, zal geen enkele duidelijke tekst over dit onderwerp hen tot bekering of tot ander inzicht kunnen brengen.

Profiel van een homofiel

De meeste kenmerken van homoseksuelen die u misschien gehoord heeft zijn foutief. De meeste mensen zouden er moeite mee hebben een homo te herkennen. Slechts weinig van de mannelijke en vrouwelijke homoseksuelen zijn zicht- of hoorbaar anders. Een homoseksuele predikant zei eens: “Als alle homoseksuelen morgen groen zouden worden, zou u uw buren, de postbode, uw geestelijke dienaren, uw beste vrienden, politieagenten en anderen zien oplichten als een kerstboom en u zou zeggen: Oei! Ik dacht dat die normaal was! Ook homoseksuelen zelf kunnen niet altijd een soortgenoot herkennen.”
Het is echter het denken van een overtuigd homoseksueel dat hem (of haar) onderscheidt. Voor een homoseksueel zijn seksuele relaties met de andere sekse even weerzinwekkend als man-man verhoudingen dat voor de ‘gewone’ (heteroseksuele1) man zijn. Psychiaters zeggen: “U kunt de verlangens van een overtuigd homoseksueel net zo min veranderen als de kleur van zijn ogen”! En tragisch genoeg is deze diagnose maar al te vaak juist.
Homoseksualiteit is psychisch veel dieper geworteld dan iemands volwassen ‘voorkeur’. Veelal is op tienjarige leeftijd een homoseksueel al als zodanig gevormd! Het zaad van homoseksualiteit is reeds gezaaid lang vóór het kind bewust deelneemt aan zo’n handeling.
Uit onderzoek is gebleken dat veel homoseksuelen een moeder hebben die mannelijk gedrag tegengaat, een overdreven bezorgde moeder. Maar dat velen van hen een vader hebben die stug en vijandig is, of die hen openlijk verwerpt! Vaak is er geen normale relatie met de vader. Omdat dergelijke onderzoeken vaak honderd à tweehonderd personen betreffen, zijn ze beperkt. Maar uit de diverse onderzoeken kan de conclusie getrokken worden dat steeds de homoseksueel een intense band met zijn moeder heeft gehad, terwijl die met zijn vader meestal gebrekkig en onvolkomen was.
Zijn homoseksuelen daarom onschuldig, zoals sommige sociologen beweren? Helemaal niet! Alcoholisme en drugverslaving zijn slechts een paar andere sociale en psychologische problemen die worden veroorzaakt door een combinatie van ongunstige erfelijkheidsfactoren en een slechte omgeving gedurende de vormingsjaren. Al deze problemen mogen dan moeilijk te overwinnen zijn, maar homoseksualiteit is niet moeilijker dan de andere, indien men wenst te veranderen.
Ongetwijfeld zullen ook mensen homofiele handelingen verrichten als seksexperimenten. Bovendien heeft het er de schijn van dat homofilie een trend aan het worden is. De artiesten in de glamourwereld en de showbizz lopen voorop en zetten trends voor de massa, in plaats van dat de mens naar zijn Schepper zou luisteren.

Kunnen homoseksuelen veranderen?

Jezus zei dat het voor de Sodomieten draaglijker zou zijn op de dag des oordeels dan voor de Farizeeën die bewust en eigengerechtig de Zoon van God weerstonden (Matth. 10:15 en 11:24). Die barmhartigheid is geen vrijbrief om Gods wetten ongehoorzaam te zijn, maar veeleer een aanbod van onverdiende vergeving aan allen die wensen te veranderen, zich om willen keren en God willen gehoorzamen.
Menselijkerwijs gesproken staan homoseksuelen tegenover een moeilijke strijd, maar “bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matth. 19:26). In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat God de heilige Geest zendt als een verdediger om ons zulke ‘onmogelijke’ problemen te helpen overwinnen. Zo hebben de Corinthiërs door de kracht van de heilige Geest homoseksualiteit en verwijfdheid overwonnen.
1 Corinthe 6:9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 10  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven. 11  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.
De strijd is waard gestreden te worden, want de beloning is groot. “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen” (Openb. 2:26).
De beloningen in dit leven zullen ook niet uitblijven: innerlijke vrede en rust, en bevrijding van wettelijk geharrewar en maatschappelijke verachting. En het allerbelangrijkste: er zal een groter begrip komen van God als Vader, van de Gemeente als de bruid van Christus, en van de christenen als zonen van die geestelijke eenheid. God is een gezin, een familie, en Hij wil dat christenen van Hem leren door middel van de kern van de gezinseenheid. Daarentegen brengt de sodomitische levenswijze ‘giftige vruchten’ (Deut. 32:32) voort die zowel de mens als de samenleving zullen verwoesten.
Deuteronomium 32:5  Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht. 6  Vergeldt gij op deze wijze de Here, gij dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid? Vers 32  Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen.
Het eerste hoofdstuk van Romeinen beschrijft een dergelijke persoonlijke en maatschappelijke ondergang. Eerst verwerpt de mens God, dan verwerpt hij Gods Schepping (‘de natuur’), vervolgens verwerpt hij ‘natuurlijke’ seksualiteit, en tenslotte verwerpt hij het gezonde verstand. We hebben Romeinen 1 al in de NBG-vertaling gelezen; het is interessant om ook de Willibrord-vertaling te lezen. De woorden van God spreken voor zich:
Maar de toom van God openbaart zich en daalt uit de hemel neer over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon zij God kenden, hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest die het inzicht verwierp werd verduisterd. Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben zij verruild voor de afbeelding van de gestalte van een sterfelijke mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de Schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn in lust voor elkander ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan de lijve het verdiende loon voor hun afdwaling [zoals ziekten, die zelfs epidemische vormen kunnen aannemen en ook onschuldige kinderen en volwassenen besmetten]. En daar zij het niet de moeite waard hebben geacht God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid zodat zij alles doen wat niet te pas komt. Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, en slechtheid; vol nijd, bloeddorst, tweespalt, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. En ofschoon zij Gods vonnis kennen, dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen ze ook toe bij anderen.
(Rom. 1:18-32, Wïllibrord-vertaling)

Hoofdstuk 6

Is het celibaat3 christelijk?

Eeuwenlang hebben verscheidene christelijke (en heidense) godsdiensten celibaat (het ongehuwd zijn) en levenslange maagdelijkheid opgevat als de hoogste vorm van menselijke existentie. Het mijden van de plichten en genoegens van het huwelijk in ruil voor het hogere plan van meditatie was het hoogste offer dat iemand zijn God kon brengen. Volgens enkele van deze religies waren de ideale voorbeelden van christelijkheid Jezus Christus, de apostel Paulus en de maagd Maria. En inderdaad waren zij zeer goede voorbeelden – maar niet wegens het celibaat.
Eigenlijk mankeert er nogal wat aan gedwongen celibaat. De apostel Paulus zei dat het een leerstelling van demonen is het huwelijk te verbieden (1 Tim. 4:1-3).

Onjuiste beweringen

Speculeren over het fysieke leven en de tijd van Jezus is een geliefkoosd tijdverdrijf, maar het is niets nieuws. Al eeuwenlang heeft de mens geprobeerd aan het evangelie toe te voegen of er van af te doen, zijn eigen vooroordelen erin te projecteren, of op één of andere wijze een god naar zijn eigen beeld te scheppen door zijn eigen seksuele opvattingen op een onrechtmatige manier aan Jezus toe te schrijven. De volgende voorbeelden geven aan hoever sommigen van de waarheid zijn afgedwaald.
Homoseksuelen rechtvaardigen hun zondige praktijken door te beweren dat Jezus iemand van hun soort was. Een serieus boek over homoseksuelen in de geschiedenis bestempelde Christus als een “zijn eigen neigingen verdrongen hebbende, latente17, of gesublimeerde18 homoseksueel, gebonden aan kuisheid door formele of zelfopgelegde geloften … de reactie van Jezus op Johannes is precies die van een naïeve, onschuldige en latente homoseksueel die op dertigjarige leeftijd plotseling tot de ontdekking komt dat een negatieve seksuele reactie jegens vrouwen niet noodzakelijkerwijs ook een volkomen negatieve reactie jegens alle anderen betekent – zoals jegens een aantrekkelijke en tedere jongeman”.

17) Latent, verborgen, aanwezig maar nog niet tot uiting gekomen. Wordt gezegd van ziektes. Het tegenovergestelde van latent is manifest.
18) Sublimeren [psychoanalyse] of sublimatie, het vervangen van oorspronkelijke activiteiten en driftbevredigingsdoelen door (sociaal) meer acceptabele en meer passende substituten. Het is een afweermechanisme, waardoor de mens er op een gezonde manier in slaagt om met zijn angstverwekkende of (sociaal) ontoelaatbare driftimpulsen in het gerede te komen. Dank zij de mogelijkheid van sublimeren, in combinatie met de overige functies van het ego, is de (volwassen) mens goeddeels in staat tot min of meer harmonieus en efficiënt functioneren, zodanig dat hij tegelijk kan voldoen zowel aan de eisen van de omgeving als aan in hem zelf om bevrediging dringende verlangens.

Een bekende kerkleider en verstokt polygamist beschouwde Jezus door de bril van zijn eigen vertrokken geloofsovertuigingen. “Jezus was een praktiserend polygamist”, zei deze profeet van latere tijden. “Maria en Martha, de zusters van Lazarus, waren enkele van zijn vrouwen, en ook Maria Magdalena was er een.”
Klaarblijkelijk deinzen sommigen er niet voor terug seksuele zonden toe te schrijven aan onze zondeloze Verlosser, Jezus Christus. En hoe kan Hij hun Verlosser zijn wanneer zij beweren dat Hij net als zij een zondaar is? Belachelijk!
Een andere kerkleider zag Christus in het licht van een van de meest algemene seksuele zonden van de mensheid toen hij zei: “Christus pleegde voor de eerste maal overspel met de vrouw bij de waterput, want er werd gezegd: ‘Niemand weet wat Hij met haar doet’. Eveneens met Magdalena, en nog eens met de overspelige vrouw van Johannes 8, die er zo genadig af kwam.”
Deze drie voorbeelden tonen aan hoe diep de mensheid gezonken is – teneinde zijn seksuele praktijken te rechtvaardigen door ze volkomen ten onrechte aan Jezus Christus toe te schrijven.
Sommige negers zien Christus als een neger, bepaalde blanken denken dat Hij een ‘WASP’ is (een ‘white Anglo-Saxon Protestant’), hippies zagen Hem als een anti-establishment figuur, en sommige vrouwen die in de ban van het feminisme zijn, denken zelfs dat God (de Vader!) vrouwelijk is! De rockopera over Christus ziet Hem als een ruziezoekende hippie met Maria Magdalena als Zijn verwarde maîtresse, maar deze opvatting is niet iets nieuws van Jesus Christ Superstar. Door de eeuwen heen hebben vrijdenkers dit geestelijke mechanisme van ‘projectie’ toegepast – Jezus naar hun eigen beeld.
Wat niet zo algemeen bekend is, is dat ook de preutse mensen getracht hebben Christus naar hun beeld te vormen, ofwel als een latent, gefrustreerd slachtoffer van het ‘gij zult niet’, dan wel als een halfmenselijk, halfengelachtig wezen, geschapen zonder seksuele verlangens, ter wereld gebracht door een vrouw die haar hele leven maagd is gebleven, en gevrijwaard van de worsteling met de normale seksuele krachten waarmee de meeste mannen, maar ook vrouwen, hebben te kampen.
Uiteraard is geen enkele van deze elkaar uitsluitende visies juist. Jezus Christus is iemand die de menselijke aard kent.
Hebreen 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
Hij was ook volkomen mannelijk, een man onder de mannen, die optrok met twaalf robuuste kerels als Hijzelf. Het belangrijkste is evenwel dat Hij in het leven een speciale opdracht had, die uitsteeg boven de fysieke sfeer van seks en huwelijk.
Wat voor leven had Jezus Christus een vrouw kunnen bieden? De meeste tijd moest Hij op pad zijn; Hij kon zich nooit ergens blijvend vestigen en voor een juiste huiselijke omgeving zorgen, die een vrouw nodig heeft.
Mattheus 8:20  En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.
Gedurende drie en een halfjaar wijdde Jezus ieder uur dat Hij niet sliep aan de levenstaak waartoe God hem geroepen had.
Jezus wist dat Hij aan het einde van Zijn werk onder de mensen een bloedige dood moest sterven in de handen van wrede Romeinse soldaten. Hij zei tegen Zijn discipelen:
Lukas 9:22  En Hij zeide: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage worden opgewekt.
Christus wist dat het onverstandig was voor slechts korte tijd te trouwen om na de kruisiging een jonge weduwe en mogelijk kinderen achter te laten belaagd door de schreeuwende menigte van Zijn folteraars. Hij kon een vrouw een dergelijke beproeving niet laten doormaken. Bedenk echter steeds dat de reden waarom Jezus vrijgezel bleef niet was omdat seks zonde zou zijn – zoals sommigen geloven.
Wat Jezus’ persoonlijke moraal en Zijn beweerde relaties met vrouwen betreft, dient men te bedenken dat Jezus vrouwen evenzeer liefhad als mannen. Hij eerde Zijn vader en moeder en Zijn vele broers en zusters. Nadat wettige vader Jozef was gestorven, heeft Christus waarschijnlijk zelfs de verantwoordelijkheden van vader en hoofd van het gezin op zich genomen. Hij had voor vrouwen een buitengewoon begrip en mededogen, die maar weinig mannen van zijn tijd aan de dag legden. Hij vergaf hen, terwijl anderen hen veroordeelden. Hij beschermde, waar anderen beschimpten. Hij had zuivere relaties met vrouwen, terwijl anderen roddelden. Hij maakte vrouwen vrij om de ware God te volgen, in plaats van zich met louter fysieke rituelen bezig te houden.
Hoe staat het met de mannen die Jezus omringden – hielden zij het celibaat?
De apostel Johannes wordt door mannen met een verdorven en onkuise mentaliteit soms afgeschilderd als een jong, zwak individu, of zelfs als een homoseksueel. Hij werd door de Jezus van uw bijbel echter een zoon des donders genoemd! (Markus 3:17) Hij had gewerkt als visser, wat op het winderige Meer van Galilea bepaald een harde bezigheid was. Johannes had een vurig temperament; een keer wilde hij zelfs vuur van de hemel laten neerdalen (Lukas 9:54).
Petrus was ook visser. Het was een onstuimig man. Hij sloeg iemands oor af om Jezus te verdedigen (Joh. 18:10). Hij was doorgaans de eerste om met Jezus te gaan argumenteren, de eerste om de verdediging van zijn meester op zich te nemen, en ook de eerste die op het water probeerde te lopen. En Petrus was getrouwd, zowel tijdens Christus’ prediking als lang daarna. Christus genas de schoonmoeder van Petrus (Matth. 8:14).
En de andere apostelen? Er wordt geen rechtstreekse melding van hun specifieke burgerlijke status gemaakt; maar de apostel Paulus zei van hen in het algemeen:
1 Corinthe 9:5  Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas [Petrus – Joh. 1:42]?
De meesten van de oorspronkelijke twaalf apostelen, zo niet allen, waren getrouwd!

Paulus, de huwelijksadviseur

Waarom was Paulus dan niet getrouwd? Wij hebben slechts fragmentarische vermeldingen, maar het is mogelijk dat Paulus in zijn vroegere leven wel getrouwd was, maar dat zijn vrouw ofwel is gestorven ofwel hem heeft verlaten in de tijd dat hij nog onbekeerd was. Om destijds een openbaar ambt te bekleden – of het nu een lid van het Joodse Sanhedrin, een Romeins consul, of een christelijke functionaris betrof – moest men voldoen aan het criterium ‘echtgenoot van één vrouw’ te zijn. Paulus zelf legde deze regel vast in twee van zijn brieven aan de gemeenten. Het is mogelijk dat Paulus, voor zijn wonderbaarlijke bekering, lid van het Joodse Sanhedrin was. In dat geval moet hij in die tijd een getrouwd man zijn geweest. Na zijn bekering bleef de apostel Paulus ongehuwd om nagenoeg dezelfde nuchtere redenen als waarom Jezus vrijgezel is gebleven. U kunt over de moeilijke levenswijze van Paulus lezen in 2 Corinthe 11 en 12.
Paulus’ leringen betreffende seks zijn echter duidelijk! Zijn woorden spreken voor zich:
Hebreen 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.
1 Timotheus 4:1  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3  het huwelijk verbieden …
1 Corinthe 7:4  De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5  Onthoudt dat elkander niet … (Groot Nieuws Bijbel: Weiger elkaar de seksuele omgang niet).
1 Timotheus 3:2  Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van één vrouw …
Let ook op de uitvoerige gedeelten van Paulus’ brieven over gezinsverhoudingen, huwelijksadviezen, en de plichten van ieder lid van een gezin. Efeze 5:22 tot 6:4 is hiervan een goed voorbeeld.
Waarom adviseerde Paulus dan sommige mensen dat een huwelijk tijdelijk niet aan te raden was?
1 Corinthe 7:1  Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Vers 8  Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik.
Allereerst sprak Paulus tot een zeer vrijgevochten, losbandige wereld. Corinthe was een havenstad vol van de onzedelijkheid en de biseksualiteit die destijds in Griekenland floreerde (zie hoofdstuk 2). Vele leden van de Gemeente te Corinthe waren besmet geweest met seksuele zonden
1 Corinthe 6:9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beerven zullen? 10  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven. 11  En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.
Een man had zelfs incest begaan met zijn stiefmoeder en moest tijdelijk uit de Gemeente worden gezet.
1 Corinthe 5:1  Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet [voorkomt], dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader.
De belangrijkste reden van Paulus tegen een overhaast huwelijk was evenwel:
1 Corinthe 7:26  Ik acht dus om de bestaande nood dit goed, dat het voor een mens goed is, zo [ongetrouwd] te zijn.
Langdurige hongersnood, oorlogen en vervolgingen stelden de ware christelijke Gemeente gedurende de eerste veertig jaar (31 – 70 n.Chr.) zwaar op de proef. Voor een bepaalde tijd moest de ideale situatie (het huwelijk) worden opgeofferd aan de praktische werkelijkheid (een crisistoestand). In betere tijden zou Paulus het tegenovergestelde hebben geadviseerd. Hij zou verantwoordelijke vrijgezellen hebben aangeraden te trouwen.
Seks op zichzelf – binnen het huwelijk – is geen zonde (Hebr. 13:4). Ook in een tijd van verdrukking is het geen zonde om te trouwen.
1 Corinthe 7:28  Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad, en wanneer een jongedochter trouwt, dan doet ook zij daarmede geen kwaad. Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik u gaarne besparen zou.
Vers 8  Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik.
Maar omdat de seksuele verleidingen groot zijn (speciaal in de tegenwoordige wereld), is het in het algemeen raadzaam te trouwen. Paulus zelf zei:
Vers 9 Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

Wie onderwees het celibaat3?

Als de vroege christenen dus doorgaans getrouwd waren, waar kwam dan de traditie van het ‘christelijk’ celibaat vandaan? Wie beschouwde seks als kwaad en het huwelijk als slechts de minste van twee kwaden? De geleerden erkennen dat de joods-christelijke ethiek van de bijbel een ‘naturalistische’ wijze van juist seksueel gedrag binnen het huwelijk is. Dit staat in scherpe tegenstelling tot het heidense ‘dualisme’, het geloof dat een zondig lichaam bewoond wordt door een rechtschapen onsterfelijke ziel, en dat alle werken van het lichaam (met inbegrip van seks) door de ‘ziel’ verworpen moeten worden.
De gnostici19 van Griekenland ontleenden dit dualistische concept aan Egypte. De gnostici hadden verscheidene, met elkaar in strijd zijnde leerstellingen omtrent het huwelijk, die alle negatief van aard waren. Sommigen gaven zich over aan alle mogelijke soorten buitenechtelijke seks, omdat zij geloofden dat hierdoor het huwelijk overbodig werd. Anderen onthielden zich van iedere vorm van seks.

19) Gnosticisme of gnostiek, (v. Gr. goosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige stroming, die vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrekking op het goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het wezen van de mens. Het ontvangen van de gnosis is iemands geestelijke opstanding uit de doden. De geest moet zich van de gebondenheid aan het lichaam bevrijden.
Het gnosticisme is waarschijnlijk een uitvloeisel van de ontmoeting tussen de Griekse cultuur en de wereld van het Nabije Oosten en als zodanig een smeltkroes van Perzische, Babylonische, Egyptische en hellenistische elementen. Er bestond ook een christelijke vorm van gnostiek, waarvan Valentinus de bekendste vertegenwoordiger is.
De zedelijke opvattingen varieerden van strengste ascese (bevrijding van de stof) tot uiterst libertinisme (afschudden van het juk van de geboden). Bepaalde gnostische grondelementen vindt men in de huidige tijd in bewegingen als de theosofie, de antroposofie, het Broederschap der Rozekruisers en in de new age beweging. De kennis van de oude gnostiek is door de vondst van gnostische geschriften in de Koptische taal bij Nag Hammadi in Egypte belangrijk verdiept. Vroeger waren de bronnen voor de kennis van de gnostiek hoofdzakelijk citaten uit de werken van de gnostici bij de kerkvaders, die hen bestreden.

Bij de Essenen20 van Qumran bestond er een strikte scheiding van mannen en vrouwen, die geen enkel fysiek contact toestond. Sommige mensen menen ten onrechte dat deze sekte de voorloper van het moderne christendom was. Mannen en vrouwen van een andere filosofische sekte uit de eerste eeuw woonden in een commune bij elkaar, maar zij raakten elkaar niet aan teneinde zich geheel te wijden aan filosofie, ongehinderd door ‘lagere vleselijke driften’.

20) Essenen, joodse ascetisch-mystieke sekte, sedert de 2e eeuw v.C. gevestigd nabij de Dode Zee. Vermoedelijk is Chirbet Qumran, een van de vindplaatsen van de Dode-Zeerollen, hun centrum geweest. Zij leefden in gemeenschap van goederen, beoefenden de akkerbouw en wezen huwelijk, handel en wapenfabricage af. Zij kenden een uitgebreid reinigingsritueel en hielden zich op rigoristische wijze aan de wet van Mozes. Na de verwoesting van de tempel schijnt de sekte zich te hebben opgelost en ten dele te zijn opgegaan in die van de Ebionieten.

De kerkvaders (van wie er maar weinig fysiek vader waren!) stonden bekend om hun gekwelde seksuele leven. De doctrine van het celibaat was in feite het resultaat van hun eigen verdrongen gevoelens. Origenes (circa 220 n.Chr.) had strenge opvattingen over seks, extreme schuldgevoelens, en uiteindelijk heeft hij zichzelf gecastreerd om verleidingen te vermijden. Hiëronymus (ca. 400 n.Chr.) leidde een kloosterleven, maar vertoefde toch altijd in de buurt van vrouwen – die hij klaarblijkelijk nooit aanraakte. Hij had wilde, erotische dromen die hij tot in de details aan deze vrouwen vertelde, terwijl hij er daarbij prat op ging hoe hij was ‘verlost’. Augustinus van Hippo (ca. 400 n.Chr.) had in zijn jonge jaren met een maîtresse samengewoond, kreeg daar later hevige schuldgevoelens over, en tenslotte beïnvloedde hij in sterke mate de ideeën van de kerk over het celibaat. Latere leermeesters als Thomas van Aquino herhaalden voornamelijk wat deze vroegere kerkvaders op het gebied van de seksuele moraal hadden geleerd.
Verbazingwekkend genoeg zetten vele van de protestantse ‘hervormers’ de leer van de dualistische benadering van seks en huwelijk voort, zelfs al stonden zij hun predikanten en leken toe te trouwen. Men bleef geslachtsgemeenschap, zelfs binnen het huwelijk, beschouwen als op zijn minst gedeeltelijk ‘zondig’.
Maar Christus en Zijn apostelen hebben nooit het celibaat onderwezen, ook haalden zij nooit het huwelijk omlaag. Gedwongen celibaat was voor deze apostelen een “leerstelling van duivelen” en in Gods ogen blijft dat zo. Desalniettemin zijn er soms fysieke, psychologische, sociale of zelfs religieuze redenen om een huwelijk uit te stellen of ervan af te zien. Jezus wees op “gesnedenen terwille van het Koninkrijk der hemelen” (Matth. 19:12). Hij voegde eraan toe: “Die het vatten kan, die vatte het”. Weinig mensen hebben de behoefte en het vermogen om zich van een huwelijk te onthouden, maar Paulus merkte daarbij op: “… het is beter te trouwen dan van begeerte te branden” (1 Cor. 7:9). Een hardnekkige, doelbewuste weigering van een zuiver, rein huwelijk van een bij elkaar passend paar dat elkaar liefheeft, een weigering enkel en alleen gebaseerd op een ‘religieus’ geloof in het celibaat, is echter een leerstelling die wordt verbreid door een god die niet kan trouwen, een geslachtsloze geest genaamd Satan de duivel.
Nogmaals, seks binnen het huwelijk is geen zonde. Wat wel zonde is, is het verkeerde gebruik van seks. En trouwen is volkomen juist in Gods ogen.
Spreuken 18:22  Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Spreuken 19:14  … een verstandige vrouw is van de Here.

Hoofdstuk 7

Seks en het gezin

Er zijn nogal wat mensen, onder wie ook sociologen, die vinden dat het hedendaagse huwelijk een rampzalige instelling is. In hun literatuur lezen we dat het huwelijk het einde betekent van vrijwillige genegenheid, van liefde die ongedwongen wordt gegeven en met vreugde wordt ontvangen. Mooie romances worden vervormd tot saaie huwelijken; uiteindelijk wordt de relatie beklemmend, uitgehold, belastend en destructief. De mooie liefde wordt een bitter contract.
Dertig à veertig van de honderd echtparen in de westerse landen moeten het wel met deze analyse eens zijn, want dit is het huidige echtscheidingspercentage. Als daarbij in aanmerking worden genomen de talloze scheidingen van tafel en bed, ‘in de steek laten’ en die huwelijken die in stand worden gehouden wegens religieuze, financiële, wettelijke of maatschappelijke redenen – plus de ronduit ongelukkige huwelijken – dan valt 65 tot 75 procent van de huwelijken in de westerse landen onder bovengenoemde beschrijving.
Geen wonder dat sociologen koortsachtig zoeken naar een beter model voor het huwelijk. Geen wonder dat de mens niet langer als ‘van nature monogaam’ wordt beschouwd. Seks zonder liefde is bezig de instelling van het huwelijk te vernietigen!

Het futuristische gezin

In plaats van de oorzaak aan te pakken – het terugbrengen van echte liefde in het huwelijk – zoeken sociologen naar nieuwe vormen van huwelijksbanden.
Er zijn tientallen nieuwe ideeën gelanceerd voor ‘het gezin van de toekomst’. Het is opvallend dat ze allemaal trachten het element van karakterontwikkeling uit het huwelijk te halen. Elk voorstel is op zelfzucht gericht – er is geen innerlijke bezorgdheid voor het welzijn van anderen nodig. Daar de mens niet het door God ingestelde doel van het huwelijk begrijpt, heeft hij geprobeerd de weg van de schijnbaar minste weerstand te nemen, in plaats van de meer lonende, doch moeilijker weg.
Het meest ‘conservatieve compromis’, de progressieve monogamie, vereist één partner, maar in een zich herhalend patroon van trouwen-scheiden-hertrouwen-scheiden-hertrouwen enzovoorts. Voor veel mensen is dit reeds het geval. Zij vinden dat de maatschappij zich moet neerleggen bij het onontkoombare feit dat het seriehuwelijk tegenwoordig wordt toegepast door alle sociale klassen, ongeacht sekse of leeftijd.
Een bekende antropoloog bepleit twee typen huwelijk in de leerling-ouderschap-huwelijken. Het eerste type is een ‘leerling-huwelijk’ dat een ‘erkende verbintenis die gebruik maakt van geboorteregeling en ontbindbaar naar welgevallen’ zou moeten zijn. Het tweede type, het ‘ouderschaphuwelijk’ zou ‘uitsluitend op het stichten van een gezin gericht’ moeten zijn. Elk ouderschaphuwelijk zou moeten worden voorafgegaan door een individueel (‘leerling’-) huwelijk.
Een andere vorm is het intieme schakelhuwelijk. Drie of vier gezinnen komen op regelmatige basis samen om hun levenswijzen te onderzoeken, intimiteiten uit te wisselen, elkaar diensten te verlenen, en om nieuwe systemen van waarden en levenshoudingen te ontwikkelen die meer realistisch en opwindend zijn’ – min of meer als een kudde elanden!
Een psychiater bepleit een seksueel leven in de stijl van een hippiecommune, de zogenaamde stamhuwelijken, als een levensvatbaar alternatief voor het huwelijk. Het aantal leden van zo’ n ‘huwelijk’ zou moeten variëren tussen 5 en 50. Zulke communes zouden, teneinde de emotionele verwikkeling van het ouderschap te vermijden, doorgaans slechts ‘vaderloze’ kinderen moeten verwekken. Ieder van de mannen van de stam zou in dezelfde nacht gemeenschap hebben met de gekozen moeder, zodat aldus weloverwogen de ware vader wordt gecamoufleerd!
Groepsseks binnen het huwelijk (‘partnerruil’) wordt steeds populairder. Er zijn talloze horecagelegenheden die dergelijke avonden/nachten organiseren. Maar ook in kleine kringen wordt ‘lustig’ geëxperimenteerd. Binnen de bestaande huwelijkswetten ziet men ‘partnerruil’ zonder schuld als een gezonde uitlaatklep voor seksuele frustraties of als een verruiming van hun seksuele beleving.
Het al geheel ingeburgerde ‘samenwonen’ houdt de deur open voor eventueel een nieuwe partner, waardoor het juiste besef van de seksuele relatie binnen het huwelijk vertroebelt.
Meer dan een eeuw geleden, schreef de dichter Shelley:
“Geen enkel systeem had met meer opzettelijke vijandschap jegens menselijk geluk kunnen worden uitgedacht dan het huwelijk”. Sinds mensenheugenis heeft het huwelijk onder druk gestaan, maar is gelukkig voor massa’s mensen een rijke zegen geweest. Sommige van de grootste geesten van deze wereld hebben de belangrijkste dimensie in gezinsrelaties genegeerd. Is er enige plaats voor geven in deze manier van denken, of is het allemaal nemen?

Gij zult geen overspel plegen

Heeft de God die deze woorden vanaf de berg Sinaï donderde geen voeling meer met ’s mensen seksuele verlangens? Tracht God ons te binden aan een ‘opzettelijk vijandige’ verbintenis (om Shelley’s woorden te gebruiken) in plaats van ons het ‘plezier’ van veelvuldige sekspartners toe te staan? Of steekt er iets goeds voor de mensheid in dat zevende gebod?
Overspel is een van die ‘slachtofferloze’ misdaden die uiteindelijk drie slachtoffers maakt – de persoon zelf, het gezin en de maatschappij (zie hoofdstuk 4).
Ten eerste lijdt de maatschappij schade door zo’n handeling. Wanneer de ideologische structuur van het gezinssysteem zijn weerbaarheid en kracht verliest, raakt het maatschappelijke systeem gewoonlijk in de moeilijkheden.
In het westerse christendom zijn grote gezinscrises. De maatschappelijke gevolgen zullen van deze crises maximale proporties aannemen. De crisis zal in aard identiek zijn aan de twee voorgaande crises in Griekenland en Rome. De gevolgen zullen ingrijpend zijn. Men zal op deze ‘ziekte’ zeer gewelddadig reageren.
Pogingen om deze situatie het hoofd te bieden zijn zeer overdreven van aard. We zien nu al dat veel ‘remedies’ uitgeprobeerd worden die in de Griekse en Romeinse beschaving zijn voorgesteld en uitgeprobeerd, waarbij men wellicht weinig profijt zal trekken van de fouten die in die tijdperken reeds werden gemaakt. Het geweld en het aan de dag treden van de veranderingen zijn nu reeds buitengewoon hevig.
Het verval van een natie ontstaat wanneer de familiekernen uiteenvallen in atomistische ‘gezinnen’ van onafhankelijke (zelfzuchtige) individuen.
Het atomistische gezin is zowel de oorzaak als het gevolg van het verval in het maatschappelijke leven. In latere stadia treedt een eliminatie op van de werkelijke betekenis van de huwelijksceremonie, is er sprake van overspel op grote schaal, aanvaarding van seksuele perversiteiten, gemakkelijke echtscheiding, kinderloosheid en misdaad. Begrippen als loyaliteit en zelfopoffering verwateren; persoonlijke zelfzuchtigheid komt ervoor in de plaats. Onder deze voorwaarden kan het gezin zijn meest essentiële functies niet vervullen. Evenmin kan er tegemoet gekomen worden aan de groeiende vraag naar individuele vrijheid en persoonlijke bevrediging. Noch is er iets in het atomistische gezin dat een terugkeer naar het grotere familieverband zou kunnen bewerkstelligen. De ervaring van het verleden leert dat het verval zich voortzet totdat er uiteindelijk nieuwe families uit de duisternis opdoemen, die homogene groepen vormen van grootouders tot kleinkinderen met respect voor het huwelijk en het gezin.
De oplossing? Wij moeten teruggaan naar het huiselijke familieleven en naar de persoonlijke en nationale grootheid die ermee zijn verbonden.
Dit is de remedie en de oplossing die door de God van de bijbel wordt voorgesteld! God is, welbeschouwd, een bekwaam socioloog – Hij heeft ons geschapen! Hij wist dat een achteruitgang van de gezinskracht de achteruitgang van een natie zou betekenen. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn.
God realiseerde zich ook dat wat goed is voor de samenleving van de natie ook goed is voor de individuen waaruit die samenleving bestaat. De door God ingestelde gezinseenheid beperkt in zekere mate de individuele bewegingsvrijheid, maar het eindresultaat is een gelukkiger individu en gezin. Zo heeft God het ontworpen. Diegenen die momenteel zijn verstrikt in een ongelukkig huwelijk moeten de schuld niet geven aan de wet van God, maar aan hun eigen keuze van de verkeerde partner of, wat waarschijnlijker is, aan onwil om wederkerige problemen op te lossen.
De belangrijkste reden van Gods gebod tegen overspel is de ontbrekende dimensie in het huwelijk waar geen enkele socioloog van weet. Deze ontbrekende dimensie is eenvoudig: God is een monogame familie. God heeft verwekte kinderen.
1 Johannes 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het [ook]. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Romeinen 8:14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15   Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16   Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.
Gods kinderen zijn kinderen van één vrouw, ‘ons aller moeder’, de Gemeente.
Galaten 4:26 [Statenvert.]  Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.
De geestelijke lessen voor begrip van Gods familie zijn onmogelijk te leren buiten de door God gegeven huwelijkseenheid om!

‘Wat als…?’

Wat zou er gebeuren als iedereen het zevende gebod hield? ‘Overspel’ zelf verwijst slechts naar buitenechtelijke seks, maar andere geboden van God breiden de betekenis van het zevende gebod uit tot een verbod van ontucht (seks buiten en dus ook vóór het huwelijk), afwijkende seks, of zelfs begeerte.
Mattheus 5:28  Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Indien de mensheid alleen al dit gebod zou gehoorzamen, wat een veranderingen zou dat geven! Allereerst zouden heel wat sociologen zonder werk komen te zitten! Datzelfde geldt voor echtscheidingsadvocaten, pornografen en privé-detectives. De intrige van grote opera’s, films, soapseries en boeken zou radicaal worden veranderd.
De kosten van sociale zorg voor kinderen zouden minstens met de helft verminderd worden. Gerechtelijke voogdijschappen, jeugdmisdaad en prostitutie zouden niet langer bestaan.
Er zou geen geslachtsziekte zijn, want er moet een derde persoon zijn om de ziekte te verspreiden. Televisieseries zouden slechts gelukkig getrouwde paren te zien geven. De term ‘driehoeksverhouding’ zou terugkeren naar waar hij thuishoort: de driehoeksmeting. De kledingindustrie zou ook een wending van 180 graden maken wat betreft de nadruk op de doorkijk- en inkijkmode.
De straten zouden vrij zijn van verkrachters en kinderaanranders. Ongetwijfeld zou men royaal de tijd nemen om elkaar te leren kennen, aangezien men er dubbel zeker van zou willen zijn dat zijn of haar toekomstige partner de juiste is voor het hele leven! Maatschappelijke stabiliteit zou tot nationale grootheid leiden!
Wat staat zo’n wereld in de weg?
Ongehoorzaamheid aan drie woordjes: Pleeg geen overspel.
Het ware gezin van de toekomst zal in een wereld leven, die vrij is van overspel. De wereld van morgen zal geregeerd worden door de wetten van God. Er zal geen overspel zijn – noch progressieve monogamie (trouwen-scheiden-hertrouwen-scheiden,enz., leerling- of ouderschaphuwelijk, schakelhuwelijk, stamhuwelijk, noch groepsseks of partnerruil. In plaats daarvan zal er heel wat meer geluk zijn!
Dat ware door God ingestelde gezin van de toekomst bestaat vandaag de dag – maar er is nog slechts een betrekkelijk klein aantal van zulke gezinnen over! Zoals al vermeld, de ervaring van het verleden leert dat het verval zich voortzet totdat nieuwe homogene families uiteindelijk uit de duisternis opdoemen. Dit komt precies overeen met de bijbelse profetie van Maleachi over wat er zou gebeuren vlak voor de wederkomst van Jezus Christus op aarde.
Maleachi 4:5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.
Zij die gehoorzaam zijn aan God en gezegend met zo’n lonend en gezond gezinsleven hoeven deze ‘ban’ niet te vrezen, maar het ‘boze en overspelige geslacht’ leeft reeds onder deze vloek – de vloek van overspel.
De grootste vloek die tegenwoordig op het gezin rust en het evenwicht verstoort, is de ‘samenzwering’ tegen het vaderschap. Onschuldige kinderen die onderworpen zijn aan een onzichtbaar, afwezig, mishandelend, of veronachtzamend gezinshoofd lijden een niet te becijferen schade.
Zelfs wanneer de vader wel aanwezig is, maar met tegenzin tijd geeft aan zijn kinderen, kan de slechte kwaliteit van die tijd er de oorzaak van zijn, dat een jongen zich geen krachtig beeld kan vormen van het man-zijn in het bijzonder en van gezinsverhoudingen in het algemeen. Het komt vaak voor dat prostituees, seksueel ontspoorden, homoseksuelen, en zelfs meisjes die ‘per ongeluk’ buitenechtelijk zwanger worden, een vader hebben die hen mishandelt of uit vaderloze gezinnen komen.
Het is dus duidelijk dat de maatschappij aan jonge kinderen niet het juiste beeld van seks geeft. De school bereikt hen te laat, maar geeft dikwijls ook niet de juiste moraal. De kerk bereikt hen maar al te vaak helemaal niet, en wat is daar over van de bijbelse moraal? Het gezin is de eerste plaats om kinderen de juiste feiten en de juiste houding te leren omtrent het teerste onderwerp in het leven.

Vroeg seksueel onderricht

Waar doen kinderen de meeste seksuele kennis op? Vriendjes en leeftijdgenoten zijn verreweg de grootste bron. Vriendjes vormen een grotere bron dan alle andere tezamen, met zelfs het hoge percentage van 90 onder de diverse subgroepen van seksueel ontspoorden. De tweede meest algemene bron van seksuele opvoeding is lectuur, vaak verdorven lectuur en dan kan men niet van opvoeding spreken; moeders komen waarschijnlijk op de derde plaats; de school op de vierde, ‘de straat’ op de vijfde, vaders op de zesde, predikanten op de zevende en huisartsen op de achtste plaats.
De kwaliteit en de presentatie van die informatie is een andere kwestie. Kennis alleen is slechts de helft van het onderricht. Seksuele kennis is slechts effectief als zij gebouwd is op een eerder gelegd fundament van juiste karaktervorming. Dit is de ontbrekende dimensie in elk betoog over seksuele opvoeding. De plaats van het onderricht – de school, thuis, vriendjes of de kerk – is minder belangrijk dan de kwaliteit van de morele opvoeding die eraan vooraf of mee gepaard dient te gaan.
Zonder deze karaktervorming kan seksuele opvoeding aan jongelui alleen maar leren ‘hoe zij ermee om moeten springen’. Toegegeven, tot op zekere hoogte mag het dan beter zijn voor een kind om met onwettige seks om te kunnen springen dan te lijden onder een ongewenste zwangerschap en een vroeg tot mislukking gedoemd huwelijk. Maar het minste van twee kwaden is nog altijd kwaad. Onderwijzers zijn ofwel onwetend, ofwel zij krijgen geen kans deze belangrijke morele kwesties te onderzoeken wanneer zij over de bijzonderheden van de menselijke voortplanting lesgeven.
Ware seksuele opvoeding begint voor de geboorte. De ouders behoren een gelukkige huiselijke omgeving te hebben opgebouwd alvorens een kind wordt verwekt en geboren. Een verkeerde omgeving betekent onverwijld een verkeerde seksuele opvoeding. Tenzij de ouders op de juiste wijze de zeer belangrijke jaren voorafgaande aan de schooltijd benutten, kunnen tien jaar later films en lezingen het kind niet behoeden voor ernstige misstappen.
Dit betekent niet dat ouders een programma van lezingen en dergelijke voor kleuters moeten opstellen. Een volwassen voorbeeld is gedurende de allereerste levensjaren de voornaamste en nagenoeg enige methode van juiste seksuele opvoeding. Als er vragen komen, dient u die vanzelfsprekend te beantwoorden. Maar voordat dit gebeurt – voordat het kind zelfs maar woorden tot vragen kan formuleren – moet hij of zij een voorbeeld van gehoorzaamheid, respect en vreugde in het gezin hebben ervaren, zodat onderricht kan worden gegeven als er in het kind al een basis van karakter is gevormd. Al ver voordat jonge mensen zich voorbereiden op een huwelijk, behoren ze te weten en te begrijpen dat de band van een nog ongehuwd stel gebaseerd moet zijn op een goede balans in de verstandelijke en emotionele relatie. Intimiteiten die bedoeld zijn voor het huwelijk, dienen vóór het huwelijk voorkomen te worden. Deze extra dimensie maakt het huwelijk bijzonder. Maak de vergelijking met het geestelijke gezin van God. De unieke huwelijksband tussen God en onze moeder, Gods gemeente.
Een psycholoog die homoseksuelen analyseerde, schreef een hoofdstuk over de ‘ontwikkeling van de seksuele identiteit’, waarin onder meer staat:
Het kind leert niet op een juiste wijze te handelen door eenvoudig een boek met leefregels te lezen. Het leert niet wat juist sociaal gedrag is op de manier waarop een volwassene bijvoorbeeld de regels betreffende de opgave van de inkomstenbelasting leert. Het leert door zijn omgeving, in het bijzonder door zijn ouders. En het leert de regels in nauw verband met de ontwikkeling van zijn eigen ik of zijn eigen identiteit. Met andere woorden, de regels worden niet geleerd op een intellectuele manier, maar ze worden geïncorporeerd in iedere vezel van zijn wezen – de opvatting van zichzelf en het besef van zijn eigen identiteit als individu. Maatschappelijke normen worden letterlijk ingebouwd in het verstand van het individu. Indien dit proces succesvol is, zal het kind deze regels niet beschouwen als iets dat hem van buitenaf is opgelegd, maar het zal ze zien als iets wat ‘natuurlijk’ ontwikkeld is vanuit zijn eigen bewustzijn. Zo worden het zijn regels en niet slechts die van de maatschappij (The Gay World, dr. Martin Hoffman, p. 116).

Onderwijsrichtlijnen voor ouders

De belangrijkste reden van de controverse in de seksuele opvoeding is dat opvoedingsdeskundigen meestal denken dat de meeste ouders niet bekwaam genoeg zijn om thuis seksuele voorlichting te geven. Misschien hebben zij daarin gelijk. Maar die pessimistische analyse hoeft niet op u van toepassing te zijn! U kunt een bekwame leermeester op seksueel gebied voor uw eigen kinderen zijn. Alleen de ouders kunnen hun kinderen een moreel sterk karakter inprenten. Zelfs het eerste schooljaar is aan de late kant om karakter van enige betekenis of blijvende waarde bij te brengen! De verantwoordelijkheid van de ouders gaat veel verder dan die van de onderwijzer.
Er zou nergens enige behoefte aan seksuele opvoeding zijn indien elk kind ouders had die een voorbeeld van liefdevolle tederheid vormen, die een weetgierige belangstelling aanmoedigen voor alles wat maar menselijk is, en die openhartig alle vragen beantwoorden.
Indien u uw best doet om uw kinderen de juiste seksuele opvoeding en morele principes bij te brengen, dan kunt u vol vertrouwen op de volgende belofte aanspraak maken:
Spreuken 22:6  Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Deze spreuk en andere grote delen van het boek Spreuken zijn rechtstreeks van toepassing op seksuele opvoeding. In feite zou het boek Spreuken een goed uitgangspunt zijn om uw schoolgaande kinderen over seks en algemene levensbeginselen te onderwijzen.

Hoofdstuk 8

Seks en het gezin

Is seks zonde? Waarom heeft God eigenlijk seks geschapen? Heeft de Schepper seks alleen bestemd voor voortplanting?
Zoals u in voorafgaande hoofdstukken hebt gelezen, schiep God seksuele verschillen in de hof van Eden. Hij maakte de menselijke soort in twee geslachten – mannelijk en vrouwelijk. Hij verenigde hen vervolgens in een huwelijksrelatie. De eerste instructie van God aan het pas geschapen paar was “zich te vermenigvuldigen” – dat wil zeggen geslachtsgemeenschap te hebben en kinderen voort te brengen. Daarna keek Hij terug op wat Hij had geschapen – met inbegrip van seksualiteit en de echtelijke relatie – en verklaarde dat het “zeer goed” was (Gen. 1:31).
Echtelijke seks is niet slecht of zondig! Het is zeer goed. Dat zegt God. In Hebreeën 13:4 wordt ons gezegd: “Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld.” Dit verwijst duidelijk naar de seksuele relatie binnen het huwelijk.
Maar was de eerste zonde van de mensheid, het incident met de ‘verboden vrucht’ niet seksueel van aard? Tientallen jaren lang hebben films en lectuur met niet aflatende eentonigheid de fabel afgedraaid dat de zonde van Adam en Eva het toegeven aan geslachtsgemeenschap was. Maar ze zitten er volkomen naast. Het was God die de eerste echtgenoot en zijn vrouw onderricht gaf in de geslachtsdaad – niet de duivel. De duivel verleidde Eva tot het eten van de verboden vrucht van een letterlijke boom die in het midden van een letterlijke tuin in Eden stond. Deze werd “de boom der kennis van goed en kwaad” genoemd (Gen. 2:17; 3:3). De eerste zonde was eenvoudig een kwestie van ongehoorzaamheid aan het gesproken gebod van God.
Maar waarom hebben de mensen dan seks in dit duidelijk beschreven voorval gelegd? Om veel redenen. Ten eerste, religieuze schuldgevoelens betreffende seks zijn een overblijfsel van het Victoriaanse idee dat seks slecht is, en daar de boom “kennis van goed en kwaad” werd genoemd, moest dat wel iets met seks te maken hebben gehad. Ten tweede, aangezien Adam en Eva zich schaamden voor hun naaktheid nadat ze van de boom hadden gegeten, hebben sommige mensen ten onrechte aangenomen dat de zonde seks was. Anderen beweren dat seks werd geschapen door God, maar dat seksuele drang en hartstochten eraan werden toegevoegd door de duivel.
Maar om nu aan te nemen dat er ook maar enige seks was betrokken bij de verleiding door de duivel, is iets in de bijbel lezen dat er eenvoudig niet staat. Adam en Eva werden weliswaar beschaamd over hun ‘naaktheid’, maar niet omdat zij aan seks hadden toegegeven. Zij waren geestelijk beschaamd omdat zij hun liefhebbende Schepper ongehoorzaam waren geweest. Zij voelden zich nu kwetsbaar, beschaamd en zondig. Zij waren nu met zonde bevlekt. Zij wilden er vandoor gaan en zich verbergen voor Degene die hen gevormd had en hen tot levende wezens had gemaakt (Gen. 3:7-11).
Genesis 3:3  maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4   De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5  maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6  En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7  Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. 8  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. 9   En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? 10  En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11  En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?
Zij waren ook fysiek beschaamd als gevolg van Satans leerstelling dat seks schandelijk is. Het was Satan die hen het idee had gegeven dat er iets schandelijks aan hun naaktheid was. God zei: “Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt?” (vers 11). De enige andere ‘wie’ in de buurt was de slang – de duivel.
Toen de mensheid zich over de aarde begon te verspreiden, gaf God leefregels, waaronder de wetten die de menselijke seksuele verhoudingen regelen. In de tijd van Mozes, meer dan 2500 jaar na Adam en Eva, werden deze wetten gecodificeerd en in het Boek der Wet (de Torah) geschreven. God heeft duidelijk omschreven wat goed en wat verkeerd is met betrekking tot het seksuele gedrag der mensen.

Wat is zonde?

Gods definitie van zonde is duidelijk: “… zonde is de wetsovertreding” (1 Joh. 3:4, Leidse vert.). Krachtige wetten werden ingesteld tegen homoseksualiteit, overspel, bloedschande, bestialiteit14, travestie15 en andere praktijken (Lev. 18; Ex. 20-24, enz.). Het zevende gebod:
Exodus 20:14  Gij zult niet echtbreken. Of: “Gij zult geen overspel doen” (Leidse vert.)
Dit werd gegeven ter bescherming van de huwelijksrelatie. God beoogde dat echtelijke seks een exclusieve relatie tussen twee mensen zou zijn. Dit zijn eeuwige wetten. Dit gebod tegen overspel was al van de vroegste tijden af van kracht.
Maar de mensheid heeft op grote schaal de wetten van God die seksuele verhoudingen regelen genegeerd. Evenals in de oudheid is de samenleving van vandaag vol van allerlei seksuele zonden. Ontucht (zoals seks voor het huwelijk) staat waarschijnlijk boven aan de lijst. Maar onmiddellijk daarna komt overspel (buitenechtelijke seks), mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit, en zelfs een walgelijke zonde als bestialiteit (mens-dier seks). Internet, de tv, de bioscoop en de kiosken worden met pornografie overspoeld die de geest van de mensen op mensonwaardige seksuele normen richt. De samenleving is duidelijk verdwaald in een seksueel doolhof. In grote delen van de moderne maatschappij speelt toegeeflijkheid een dominerende rol.

Zal God vergeving schenken?

Deze seksuele zonden waren 2000 jaar geleden, toen Paulus aan de Corinthiërs schreef, even algemeen als nu: “Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders … zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest” (1 Cor. 6:10-11). God stelt duidelijk dat seksuele overtredingen iemand zullen beletten Zijn Koninkrijk binnen te gaan.
Maar zal God vergeving schenken? Is seksuele zonde zo slecht dat God het niet kan of niet wil vergeven? Helemaal niet. Elke zonde is slecht. De ene soort zonde is niet groter dan de andere! Voor alle zonden is het offer van Jezus Christus vereist. Seksuele zonde is niet slechter of niet beter dan welke andere zonde ook. Ook deze kan worden vergeven.
Koning David van Israël zondigde. Hij overtrad Gods geboden – in het bijzonder de geboden tegen moord en overspel. In zijn begeerte naar Batseba regelde David de moord op haar echtgenoot Uria en het onwettige bezit van Batseba als zijn eigen vrouw. Batseba bracht daarna een zoon ter wereld die vervolgens stierf, ondanks Davids berouw en beroep op God om de jongen te sparen. Het volledige verslag kunt u in 2 Samuel 11 en 12 lezen.
Maar David had bitter en diep berouw over zijn zonden. Psalm 51 bevat het verslag van zijn gebed van bekering tot God wegens zijn overspelige en moorddadige handelingen. Hij zei:
Psalmen 51:1  Voor de koorleider. Een psalm van David, 2  toen de profeet Natan bij hem gekomen was, nadat hij tot Batseba was gekomen. 3  Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; 4   was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. 5  Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. 6  Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. 7  Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. 8  Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 9  Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw; 10  doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. 11  Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. 12  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
En God vergaf David. Zijn zonde werd uitgewist. Hij bekeerde zich tot God en hij zal in de opstanding zonder schuld opstaan – vrij van het brandmerk van zonde. Zijn zonden zijn desalniettemin tot ons voordeel opgetekend. Ze zijn een les voor ons. God zal ons ook vergeven als wij berouw hebben en ons bekeren.
Geen zonde, hoe schandelijk of hoe laag ook, zal ooit tegen u gebruikt worden, indien u er berouw van heeft tegenover uw Schepper. Als u ooit betrokken was bij enige van de seksuele misstappen die in deze publicatie worden beschreven, kunt u worden vergeven. God zal u niet alleen vergeven, Hij zal uw zonde zelfs vergeten. David zei van God:
Psalmen 86:15  Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
Verder wordt ons gezegd:
Nehemia 9:17  …  Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig …

Gods bedoeling met seks

Zonde is geen ‘pleziertje’ waarover wij berouw moeten hebben alleen maar om een strenge, hardvochtige, ‘ouderwetse’ God te behagen. Seksuele zonden beroven juist de mensheid van plezier, vreugde en huwelijksgeluk. Gods wetten werden in werking gesteld om ons geluk te geven en vrede, veiligheid, overvloed en stimulerende, stralende vreugde. Gods wetten zijn de gave van Zijn liefde aan ons. God wil graag dat wij genieten van de zegeningen die ze mogelijk maken, niet het slachtoffer worden van de vloek die er onvermijdelijk uit voortvloeit als wij ze overtreden.
Het overtreden van Gods wetten, zoals het negeren van de Bijbelse seksinstructies, kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de gehele samenleving. AIDS neemt in sommige delen van de wereld epidemische vormen aan. Het voortbestaan van hele bevolkingsgroepen wordt daardoor bedreigd. De VN meldt in 2002 op een conferentie dat in de afgelopen 20 jaar tientallen miljoenen mensen aan AIDS zijn overleden en dat deze epidemie nog maar in een beginfase is.
Wat zijn de voorbeelden van de geestelijke herders? Protestantse bestuurders, dominees en onderwijzers zijn de laatste jaren nogal eens in het nieuws vanwege seksschandalen. Ook veel rk-priesters zijn daders van seksueel misbruik. Denk maar aan de praktijken van pedofiele priesters, die in 2002 alleen al in de VS heeft geleid tot gedwongen vertrek van meer dan 250 van de totaal 46.000 priesters.
De belangrijkste reden waarom bijna niemand de eigenlijke rol van seks en huwelijk begrijpt wordt zelden verklaard.
Een grondige studie van de bijbel onthult dat de door God ingestelde menselijke relaties slechts voorbeelden zijn van relaties van een veel hoger plan. Gods verhouding met Zijn menselijke schepping wordt duidelijk getoond als een familieverhouding. Hij wordt beschreven als onze hemelse Vader.
Mattheus 6:8  Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 9  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
De Gemeente van God is onze geestelijke moeder.
Galaten 4:26  Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.
De Gemeente gaat een huwelijksrelatie met Christus aan.
Romeinen 7:4  Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen.
Lukas 5:34  Jezus zeide tot hen: Kunt gij soms de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Openbaring 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8  en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Er wordt ons gezegd dat mannen het hoofd van hun vrouw moeten zijn op dezelfde wijze als Christus het Hoofd is van de Gemeente.
Efeze 5:24  Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
Momenteel is de Gemeente de verloofde van Jezus Christus die als een reine maagd aan Hem zal worden voorgesteld bij Zijn wederkomst.
2 Corinthe 11:2  Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.
Efeze 5:31  Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32  Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.
Het menselijke huwelijk is een symbool en een type van deze bovenzinnelijke geestelijke verhouding met God en Christus.
Uit een huwelijk komt een gezin voort. Vader en moeder geven richting aan de volgende generatie. Het gezin staat model voor de nationale overheid.
Een bekende Nederlander hekelde zijn eigen naoorlogse generatie. Hij schreef in een van zijn boeken dat de samenleving sterk egocentrisch gericht was geworden en de normen en waarden werden uitgehold. Hij gaf als oorzaak dat vooral de generatie vanaf de jaren zestig heeft gezorgd voor een maatschappij zonder (geestelijke) vaders en moeders, een samenleving van wezen. Hij was homofiel, waarover hij openlijk sprak. Hieronder staat een fragment uit een van zijn boeken, waarin hij het gezin met een vader en moeder van wie een morele autoriteit uitgaat, als model ziet voor een samenleving met ideologieën, hoge geestelijke normen, aansprekende ideeën, met een overheid als hoeder van morele waarden.
“De Vader(figuur) moet terugkeren in onze maatschappij op alle niveaus … Vader als formuleerder en handhaver van een collectief beleefd stelsel van normen en waarden, waaraan wij ons als gemeenschap kunnen toetsen en vormen. Zonder dit zijn onze gemeenschappen ten dode opgeschreven … Vader dient terug te keren in het gezin, op school, in de vereniging, in de buurt, in bedrijven en instellingen en ten slotte in het politieke domein. Op mijn generatie, die geweigerd heeft dit vaderschap op zich te nemen, rust de zware taak dit nú wél te doen … Maar geen Vaders zonder Moeders. Geen leiding zonder zorg voor de gemeenschap … Een leider van formaat is Vader en Moeder in een … Dat vereist een mentale vernieuwing van onze leidinggevende elites, die leiding moeten geven in dienstbaarheid en in het besef dat het een uitverkiezing is, een roeping en niet een baan of een functie …”
Het gezin dat dient als model voor de hele samenleving is een type van het gezin van God. Het huwelijk is de eerste stap naar een gezin.
Is het een wonder dat God zoveel bijzonderheden geeft over hoe zo’n relatie geleid moet worden? Maar wat is de bedoeling van seks binnen het huwelijk?
Echtelijke seks werd door God aan de mensheid gegeven met het oog op drie prachtige en vreugdevolle dingen. In de eerste plaats werd seks binnen het huwelijk gegeven voor het voortbrengen van kinderen, een familierelatie van goddelijk niveau. Ten tweede moest seks de diepste en bindendste uitdrukking van echtelijke liefde en toewijding zijn, en innerlijke bezorgdheid voor de geliefde. Ten derde beschermt de huwelijksband het gezin en de stabiliteit van een natie in zijn geheel.
God heeft ook ‘sex-appeal’ geschapen. Deze wereld heeft die uitdrukking zo verdraaid dat het alleen nog maar het vlees, het lichaam, of de vorm van het seksobject betekent. Maar ware sex-appeal tussen een toegewijde echtgenoot en zijn vrouw zetelt in het gezicht, de geest, het hart en in de onaantastbare romance tussen twee bij elkaar passende geliefden-voor-het-leven.
Per slot van rekening is seksuele intimiteit een geestelijke relatie. Er is wel eens heel juist gezegd dat het brein het grootste geslachtsorgaan is. De intimiteit van seksuele handelingen volgt gewoonlijk wanneer twee geesten beiden de ander graag willen behagen. Dit is de essentie van echtelijke liefde. God heeft seks in de mens ontworpen om liefde in het huwelijk tot uitdrukking te brengen. De liefdevolle omhelzing, de liefkozing, de vurige liefdestaal tussen man en vrouw – waarbij elk de ander vertelt dat hij of zij de allerliefste, de allerdierbaarste op aarde is – de oprechte gloed van ernstige liefde, dit alles verbindt twee mensen in toenemende mate, terwijl hun leven samen verder gaat.
Zij die scheiden wegens ‘psychische wreedheid’ hebben inderdaad een toepasselijke benaming gegeven aan de liefdeloze seks die in veel huwelijksbedden wordt bedreven: psychische wreedheid. Dit soort ‘wettige verkrachting’ is in Gods ogen even weerzinwekkend als een overspelige verbintenis. Zulke echtparen zouden zich eens goed moeten beraden op het seksuele verschil dat er tussen man en vrouw bestaat. Zowel de man als de vrouw behoren zich te verdiepen in de verschillen in het algemeen tussen de seksbeleving van man en vrouw en in het bijzonder in de beleving van de eigen huwelijkspartner. Erken dat verschil, houd er rekening mee, maak er gebruik van en heb de liefde, het geduld, samen te genieten.
Verzet u met alle macht tegen de maatschappelijke drang seks tot een consumptieartikel te degraderen. Tegen het proces dat sommige sociologen de ‘verdinglijking’ noemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de meest naaste medemens, die men dan ook liever maar afstandelijk ‘relatiepartner’ noemt.
Seks is voor het huwelijk. Voor een gelukkig getrouwd paar. Voor een paar dat zich de juiste opvatting wil eigen maken over seks, de diepere betekenis ervan wil leren begrijpen, de spelregels in acht wil nemen. Voor zo’n paar zal het huwelijk een steeds grotere glans verkrijgen en verspreiden!

EEN BIJBELSE HANDOPLEGGING

EEN BIJBELSE HANDOPLEGGING

clip_image002

In de Bijbel vinden wij het opleggen van handen regelmatig terug. Veel wordt gedacht aan een handoplegging voor een bovennatuurlijke en wonderlijke genezing, doch er zijn verschillende doelen waarbij een Bijbelse handoplegging toegepast wordt.  Handoplegging is al eeuwenlang gekend, verschillende volkeren gebruikten het meestal om gezag over te dragen in een bepaald ambt. Christenen namen de handoplegging over van de Israëlieten. Calvijn keerde zich tegen de handopleggingen van de Roomse kerk, opdat het niet Bijbels was. De priesterwijding is in het tweede verbond niet gekend, nog minder het heidens celibaat, uit afgoderij ontstaan. Handoplegging is een symbolisch gebaar waarbij iemand iets overdraagt op de andere, zoals schuld, macht, of een zegen. De persoon wordt dan gebruikt als een instrument in Gods handen. In de Hebreeuwse taal is het woord “hand” een beeld van macht. Toen Jezus de storm stilde, toonde Hij Zijn verheven goddelijke hand. Hij toonde Zijn goddelijke macht.

HANDOPLEGGING, EEN GEBED OM ZEGEN

GEN. 48: 14-20 Handoplegging bij zegeningen.

clip_image004Jacob zegent met handoplegging de twee kinderen van Jozef, Efraïm en Manasse

15 En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag;

16 Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands!

Israël was blind geworden en zou wellicht gaan sterven. Hij vraagt Gods zegen opdat die kinderen ook gelovig zouden mogen leven en dat ze vruchtbaar zouden mogen zijn.

Wij stellen vast dat Israël wel handelde onder leiding van de H.Geest. Al was hij blind, de Geest leidde zijn handen in tegenstelling tot wat Jozef dacht. Blijkbaar en mogelijks staan Profetisch gezien, Efraïm, voor het huidige Amerika, en Manasse, voor het Verenigd koninkrijk.

Jezus zegent de kinderen door handoplegging.

15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. Marc.10

Welke zegen Jezus gaf staat niet beschreven. De context van deze zegen staat in verband met het behouden van de mensen. Het is een zegen, tot geloof te mogen komen. Daarom dat ook wij onze kinderen niet dopen, maar opdragen aan de Heer en Zijn zegen vragen over onze kinderen.

HANDOPLEGGING, EEN GEBED OM GENEZING VAN EEN ZIEKE.

Waarschuwing:

Handoplegging door een magnetiseur, helderziende, kaartlegger, waarzegster, of andere occulte personen zal nooit zijn tot een uiteindelijke zegen zijn. God verbiedt te gaan naar occulte genezers. De satan doet zich voor als een engel des lichts, prediker, en geneest ook, soms met een Bijbel in zijn hand, om mensen aan hem te binden.

Jezus genas mensen door handoplegging.

12 En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.

13 En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem. 14 En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.15 Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om Hem te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden. Lukas 5

Hier is Jezus ons tot een voorbeeld. Tegenover het publiek. Door handoplegging van Jezus werd de man genezen van zijn melaatsheid, toen een compleet ongeneeslijke ziekte.

De zieke ging en bad en God genas! “Ik wil” zo zei Jezus. Jezus, ziet het hart van ieder mens, en ieder die tot Hem komt, betoont geloof door zijn gebed tot Jezus.

Ook geeft Jezus volmacht aan al zijn discipelen welke ook de handen mochten opleggen om te genezen, in Zijn naam!

17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Marcus 16

Hier in dit geval leren wij dat iedere christen, de handen mag opleggen.

Bij het ontstaan van het christendom werkte de H.Geest bijzonder, als tekenen betekent als echte mirakels, dus bovennatuurlijke genezingen. Alles stond hier in het teken van het groeiproces in de gemeente. Vandaag moet men bijzonder waakzaam zijn tegenover vele genezingsdiensten, die veel schijn kunnen ophouden, zelfs voorbereid bedrog!

Handoplegging gebeurt niet om de haverklap! De H.Geest werkt wanneer en waar hij wil! Paulus waarschuwt Timotheus dit te doen met de nodige ernst.

22 Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein. 1 Tim.5:22

Wie de handen oplegt, maakt zich één met de persoon in kwestie. Men moet bijzonder waakzaam zijn.

Want bij aanstelling van oudsten, moet men ernstig overwegen en dan aanstellen.

Bij ziekte moet men het vertrouwen zien bij de persoon die men de handen oplegt. “Hou u rein” betekent dat men geen zonde door de vingers mag zien, van degene die je wilt genezen of zegenen. Leg nooit handen op bij iemand die bezeten is, eerst dient hij te worden bevrijd. Pas daarna kan men hem zegenen door handoplegging. Wie het wel doet, kan evengoed zijn hand op een gloeiende kachel leggen. Hij zal zelf schade oplopen.

Let op vers 20

20 Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.

ZALVING BIJ WIE ZIEK IS IN DE GEMEENTE.

clip_image00614 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Jacobus.5

Wie tot een gemeente behoort, en ernstig ziek is, en er geen genezing plaatsvindt, dan is er een zalving met gebed. Hier is het zalven enkel een taak van de oudsten in de plaatselijke gemeente, of huisgemeente.

HANDOPLEGGING OM DE H.GEEST TE ONTVANGEN OF GEESTELIJKE GAVEN.

14 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes,15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen.16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Handel 8

De handoplegging na de doop is zeer belangrijk. De H.Geest geeft er de geestelijke gaven die Hij wil. Het is niet aan diegene die doopt om zelf die bovennatuurlijke, geestelijke gaven te bepalen! Je bent niet wat je wil in de gemeente van Christus. Als een hand wil zijn in het lichaam van Christus, moet je niet volgens je eigen inzicht willen doen wat je met je voeten kan doen! Zo lopen soms christenen op hun handen, niet lang, en dan worden ze teleurgesteld! Iedere christen heeft één of meerdere gaven. Deze gaven zijn niet te verwarren met talenten. Deze geestelijke gaven, ontvangen na de handoplegging, komen tot uiting door de H.Geest die iemand gebruikt om op bovennatuurlijke wijze te handelen. In de Bijbel staan er verschillende gaven van de Geest opgeschreven.

4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;

5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.

11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 1 Cor.12 (SVV)

HANDOPLEGGING BIJ AANSTELLING VAN DE BEDIENINGEN.

13 In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren.

14 Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. 15 Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. 1 Tim.4

2 En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. 3 Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan. 4 Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en voeren vandaar naar Cyprus;5 en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper. Hand. 13

Hier zien wij dat er een handoplegging gebeurt bij het aanstellen van mensen die een verantwoording dragen in de gemeenten als oudsten en diakenen. Dit gebeurt enkel door de gezamenlijke oudsten van een gemeente, of van een andere plaatselijke gemeente.

Hier in dit geval was het Paulus die de handen had opgelegd bij Timotheus en nu wees hij erop deze dingen te behartigen en ernstig te nemen.

Handoplegging kan ook toegepast worden als zegen bij uitzending, om het evangelie te brengen.

HANDOPLEGGING BIJ HET BRENGEN VAN ZONDOFFERS

clip_image008clip_image010

20 Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen, 21 en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen.

22 Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. LEV.16

Bij deze handoplegging zien wij dat Aaron, de hogepriester, hier de zonden van het volk op de kop van deze bok laat komen. De bok zal naar de woestijn worden gebracht, waar hij niet in leven kan blijven.

Een dergelijk bok? Zondebok of Azazel werd al vroeg afgezonderd met dit doel. Zo noemt men dit een zondebok. Het zondoffer werd toegepast wanneer men de doodstraf had verdiend.

Azazel, er werd gezegd ga naar Azazel, volgens de Rabbijn Rashi is Azazel een rots in de woestijn. Het hedendaagse gezegde in Israël is “ga naar Azazel of val dood”.

Het is een prachtig beeld hoe ook de zonden van de ganse mensheid op Jezus werd gelegd.

Gods plan werd voorspeld door de profeet Jesaja.

6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53

2Co 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

In feite vinden wij hier de kern van het evangelie, waarbij de vloek van de zonde op Jezus werd gelegd.

clip_image012Zo is er ook maar één naam om behouden te worden.

Mt 27:46 Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

De reden hiervoor was dat God geen gemeenschap kon hebben met onze zonden die op Jezus werden gelegd. Zonde brengt scheiding tussen God en mens.

Jes 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

DE BRIEVEN VAN JOHANNES

DE EERSTE BRIEF VAN DE APOSTEL JOHANNES

HOOFDSTUK 1

clip_image002

De apostel schrijft op dezelfde wijze zoals hij het evangelie schreef. Het Woord staat centraal, en in zijn aanhef wil hij benadrukken dat Jezus het woord en het licht der wereld was, Jezus was een nieuw begin voor hem. Het lijkt of hij zich in die boodschap wil verdedigen, dat hij de waarheid predikt, want hij heeft toch alles met eigen ogen gezien, alles meegemaakt en ervaren. In die tijd begonnen al de afdwalingen op te komen, dit is de achtergrond waarom Johannes nog een korte Bijbelstudie schriftelijk doorgeeft. De schepping was voor de filosofen een mislukking, en de scheppende God had fouten gemaakt, niet de mens. ( bv. De duivelse evolutietheorie of leugen van vandaag).Jezus was bij de Vader en heeft alles aan hen op aarde bekend gemaakt, bijzonder wat eeuwig leven betekent. Het woord van God dat niet alleen materie maakte maar het tot leven bracht! Hoe prachtig zon, maan en sterren ook zijn, de mens is de kroon van Zijn schepping. (Ps.8).

(3) Wij verkondigen dit evangelie, opdat gij “gemeenschap” met ons zou hebben”, hij heeft een innig verlangen, opdat zij die het lezen, het eens zouden worden met die boodschap, meer nog dat zij zijn broeder en vriend zouden worden. (KJV= fellowship) Het gevolg zou zijn, dat ze het dan ook “eens” worden met Gods woord, en een aangenomen kind van God zouden worden. Maar wie Jezus niet aanvaard, kan het ook Gods vriend niet worden, zo iemand kent een zondige gezindheid, erger dan een zondige daad, want ongeloof is de enige zonde die God niet zal vergeven.

(4) De apostel schrijft dit alles opdat hun geestelijke blijdschap volkomen zou worden.(KJV) Een twijfelend hart kan nooit echt gelukkig zijn, een christen twijfelt nooit meer aan Gods woord!

Deze christelijke blijdschap is geen ijdel begrip, het is iets dat de christenen samenbrengt, wat ze samen kunnen delen, deze blijdschap is de springplank naar de liefde onder elkander. Die blijdschap begon bij de wedergeboorte, toen God ons alles vergaf, en wie niet is wederom geboren die blijdschap niet, en zoekt het verder in aards genot.

FUNDAMENT VOOR EENHEID ONDER DE CHRISTENEN

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis

Licht betekent : leven : Job 18:5/ 38:19/ Ps.39:9

Licht betekent : inzicht, weten : Ps.119:105/ Spreuk.6:23

Duisternis betekent : dood, onwetendheid en blindheid.

Dit vers is dus fundamenteel voor het Bijbelgetrouw christendom.

Zo dienen wij te weten dat wie Gods Geest heeft ontvangen, ook nieuw leven in hem kreeg en dat dit tot ontwikkeling komt en uiteindelijk ook nog een nieuw lichaam met de opstanding of opname. (Meer hierover in hoofdstuk 4).

Er waren toen mensen die beweerden dat er wel duisternis in God was, omdat er kwaad bestond, en verkondigden andere theorieën.

clip_image004

(6,7) Wandelen in het licht, betekent dat iemand het eens is geworden met het Woord, en zoekt zich daarnaar te schikken en te richten in alle omstandigheden. Dit gebeurt met vallen en opstaan, daarom is er vergeving door het bloed van Jezus. Deze levenswijze schept een band, gemeenschap met Christus, en een relatie met allen die ook zoeken de waarheid te doen.

In duisternis blijven wandelen, betekent verder te leven, zoals men gewoon was, men stelt wereldse zaken en genot prioritair.

Het niet te nauw nemen met de Bijbel, het noorden kwijt raken, breekt de eenheid van hart en ziel onder de christenen. Er is geen grijze zone, het is licht of duisternis. De satan slaagde erin scheuringen te maken, en er ontstonden verschillende denominaties, welke men vandaag wil overbruggen door kerkelijke en politieke stromingen.

clip_image006(8) Misleiding komt niet altijd van buitenaf, maar iemand kan zichzelf misleiden, door geen zonde in zichzelf te zien.

De Bijbel is als een spiegel, je kunt er in zien wat niet mooi is. Iedere rimpel doet denken aan de zonde, en hoe dichter je de spiegel houdt, hoe meer je er kunt ontdekken. Wie niet of weinig in de spiegel kijkt, denkt ik zie er goed uit, niets aan de hand, en die bedriegt zichzelf, maar ziet vlugger rimpels of zonde bij de ander!

(9,10) In het licht wandelen, betekent dat wij onze zonden dienen in te zien, oprecht te belijden en na te laten. God is trouw en zal ons vergeven, dit is een vaststaand punt. Openlijke zonde moet ook openlijk beleden worden. Volgens het Griekse woord voor “belijden”.

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Spreuk.28

Koning David werd ziek, tot het moment dat hij zijn zonde beleed! (Ps.32,5).

Hij genas, na vergeving, zo kan het belijden van zonde soms plotse genezing brengen.

Er waren mensen die beweerden nooit te zondigen, en dit denkpatroon aanleerden, om de mensen geen schuldbesef op te leggen. In de volksmond als “heiligen” bestempeld! Dit zijn mensen die God tot een leugenaar maken. Dit was toen al het evangelie der psychologen!

Als wij die gedachte aanvaarden, dan zijn wij het helemaal niet eens met de Bijbel. Voor vele mensen is de Bijbel maar een humanitair boek als een ander, of twijfelen en behoren zo tot de ongelovigen, want de waarheid is niet in hen.

37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Joh.8

Wie de Bijbel niet gelooft, wordt er tenslotte vijandig tegenover! De geschiedenis bewees dit!

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

HOOFDSTUK 2

DE LIEFDESBAND

Christen of christelijk? De eerste christenen werden herkend aan een zichtbare liefdesband onder elkander. Lees citaat voor uit de martelaren over een christen uit Hondschoote 1526

(1,2) De bedoeling van de vorige verzen dienden als waarschuwing, maar ook als een zekerheid van vergeving, zodat ieder christen in de overwinning kan blijven staan door het offer van Jezus.

Voorkomen van ziekte is beter dan genezen, voorkomen van zonde is beter dan de gevolgen te moeten dragen, of van de gevolgen af te komen!

Christen of naamchristen?

(3,6) Hier staat duidelijk wie een christen is, iemand die de Bijbel gehoorzaamt, en die ernaar streeft de waarheid te volgen. De apostel wijst naar de levenswijze van Jezus. Daarom dienen wij telkens eens de vraag te stellen bij ons handelen:

Wat zou Jezus nu doen in mijn plaats?

(7,8) Johannes wijst naar het oude verbond, de geboden, en daarbij kunnen wij het volgende begrijpen:

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.38 Dit is het grote en eerste gebod.39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.Matth.22

(9,11) Wie zegt christen te zijn, en zijn broeder of zuster haat, is in de duisternis schrijft Johannes. Haat is tegengesteld aan liefde, ook hier is geen grijze zone. Wie nog haat, leeft in onwetendheid, blindheid. Hij is zich niet bewust waar hij heengaat. Zo iemand heeft toekomstperspectief of hoop. Hij is nog ongelovig, ook al gaat hij naar een bepaalde kerk of gemeente.

2 Cor.4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

(12,14) De apostel beschrijft hier hun status. Uw zonden zijn vergeven, als een vaststaand feit. Gij kent Hem. Gij hebt de boze overwonnen. Het woord Gods blijft in u!

Christenen vinden een volgorde met geestelijke groei:

· Bij bekering en wedergeboorte zijn onze zonde vergeven.

· Dan hebben wij Hem leren kennen, door Bijbelkennis, onderwijs.

· Dan hebben wij onze zondige gewoonten, en gebondenheden overwonnen.

· Dan blijven wij ons vasthouden aan de Bijbel en aan niets anders meer!

WAARSCHUWING tegen VERLEIDING.

(15-17) De liefde tot de wereld is levensgevaarlijk. Onze welvaart heeft al meer christenen tot afval gebracht dan de brandstapels in de middeleeuwen! Wie de wereld blijft liefhebben, is geen kind van God! Dit is kristalheldere taal!

Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

clip_image007De duivel wilde Jezus verleiden met wereldse rijkdom!

Mattheüs 4:8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,

De wereld werkt verleidend, de lust van het vlees, seks en genot, geld en al het mooie en luxueuze, en een pronkend leven komt niet van God.

Het zijn allemaal valstrikken.

Prediker 7:26 En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is en wier hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt haar; doch hij, die niet welgevallig is, wordt door haar gevangen.

In de middeleeuwen werden deze praktijken met verleidende vrouwen gebruikt om christenen te kunnen arresteren en te veroordelen door een katholieke rechtbank!

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn er nu vele antichristen geworden; daaruit weten wij, dat het de laatste ure is. 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons; want indien zij van ons geweest waren, zo zouden zij bij ons gebleven zijn; maar het moest openbaar worden, dat zij niet allen van ons zijn.

Let op de voorgaande verzen, want daar was de waarschuwing voor verleiding en bedrog door wereldse aantrekkelijkheden. De apostel herkent al in zijn tijd een verleidende geest die werkzaam is, en ziet schijnchristenen die afgeleid werden door werelds sociaal voordeel, eer en politieke macht. Het waren dwaalleraren, die winst zagen in het evangelie, en verkondigen leringen van boze geesten. Die schijnchristenen verlieten de samenkomsten, en volgden de meerderheid in het kwaad. (Ex.23:2)

In de apostolische tijd kwam al vroeg een scheuring, welke het kaf van het koren scheidde. Scheuringen zijn er al tweeduizend jaar, en dit om de gemeente van Jezus Christus gezond te houden en in stand te houden. 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.1 Kor.11

clip_image009“Anti” betekent : tegen of in de plaats van. Dus een antichrist stelt zich in de plaats van Christus, wil vereerd worden, en is in zijn hart tegen de macht van de wederkomende Christus. In het Grieks was een anticommandant, een plaatsvervangende commandant! De antichristen, schijnchristenen, hadden een andere doctrine aangenomen, zoals: wij zijn als God en hebben geen redding nodig, wij redden onszelf. New Age toen al? “Als God zijn? “ Gen.3 : 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Antichristen zoeken om het “voor het zeggen” te krijgen door hoererij met de politieke macht, en stelden zich nog boven de apostel en de Bijbel.

Later kwam dan een eerste voorloper van de antichrist, die de titel droeg van “Vicarius Filli Dei” : Plaatsvervanger van de Zoon van God! Dit staat geschreven op een pauselijke Tiara. Getalswaarde: 666. Ze hadden gehoord dat er een antichrist zou komen.

2 Thessalonicen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

(20,21) De apostel bevestigt een kenmerk voor een christen, namelijk dat hij is gezalfd door toedoen van God zelf. Gij weet dit. Inderdaad ieder christen weet en heeft zekerheid dat hij een kind van God is geworden. De satan wil ook christenen in verwarring brengen, zoals Eva! Zo kunt u leugen en waarheid onderscheiden, zonder theologische diploma’s!!!

(22,25) De apostel geeft uitleg om dat die christenen goed zouden voor ogen houden wat leugen en waarheid inhoudt. De grote leugen is in feite dat men het schepsel eert boven de Schepper! De grote leugenaar, de satan zoekt aanbeden te worden. De religieuze mens veranderde de waarheid, de Bijbel door kerkboeken! En duidelijk verklaart hij, dat wie de Vader en Zoon Jezus loochenen tegen de fundamentele christenen zijn. Wie getuigt van Jezus als Zoon van God, heeft ook de Vader, en ontvangt de belofte : Eeuwig leven! Wie Jezus enkel verkondigt als een profeet, is een antichrist, zoals Johannes bedoelde.

(26,27) Met de zalving bedoelt de apostel, Gods Geest die ieder christen heeft ontvangen blijft op u. U hebt geen lering nodig van die antichristen! Sommigen gebruiken dit vers, om niet verder de Bijbelstudies te volgen. Waarom zou God zelf leraars aanstellen in Zijn gemeente?

1 Cor. 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

(28,29) Een oproep tot volharding tot de dag van Zijn komst. Opnieuw geeft hij een kenmerk voor een christen, rechtvaardigheid, dit is zich vasthouden aan Gods geboden, en niet het minste afwijken van het woord, de Bijbel.

2 Timotheüs 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

HOOFDSTUK 3

clip_image011Let erop wat voor soort liefde de Vader ons toont, dat wij “kinderen Gods” mogen worden genoemd. Als God tegenover een mens duidelijk maakt, dat de “echt” bekeerde zondaar, een kind van Hem mag worden genoemd, dan is die liefde Goddelijk, Agape, genoemd, de liefde van Christus! De wereld noemde die christenen ketters of geuzen! Dit wil zeggen dat men niet ieder mens een kind van God kan noemen, hij kan niet “zomaar” God, de Schepper zijn Vader noemen! In de KJV staat “zonen Gods !” (1) De wereld herkent Gods kinderen niet! omdat ze de Zoon van God, het Woord zoals de apostel schrijft in zijn evangelie, niet willen kennen, noch aannemen.

Wij zijn in werkelijkheid Zonen Gods, een kind blijft ook geen kind.. (2) (KJV) 2 Beloved, now we are the sons of God,

clip_image013Dit geheim is niet bekend onder de ongelovigen en afgodendienaars. Zij begrijpen het verschil niet tussen ongelovigen, religieuzen, kerkgangers en de kinderen van God. Een blinde hoort de auto’s rijden, maar kan niet onderscheiden of de auto zwart of wit is. De wereld kent Hem niet, met andere woorden, de wereld begrijpt Hem niet, schrijft Johannes. Ieder die niet wil geloven in Jezus, in Zijn woord, is als een blinde.

Er komt een tijd waar het verschil tussen gelovige en ongelovige in Christus overduidelijk zal worden, wanneer Christus terugkomt. Want zonen Gods zullen Jezus herkennen omdat wij dan naar zijn aard, een hemels lichaam krijgen, wij zullen volmaakt zijn en herschapen.

(3) De apostel spreekt hier dat dit de hoop en het verlangen is der christenen. Velen die zich christenen noemen, hebben, noch die hoop, noch het verlangen, zich voor te bereiden op die komende nieuwe schepping! Deze voorbereiding betekent te streven om te leven naar de richtlijnen van Gods woord, de Bijbel. Men richt zich zoals een zonnebloem naar de zon.

(4) Het overtreden van Gods wet, dat is pas zonde. Wetsovertredingen van de overheid, zijn ook zonde, indien die wet niet in tegenspraak is met Gods wetten. Rom. 13:2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.

Hand. 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.On-Bijbelse wetten van de overheid kunnen zondig zijn: bv Abortus, Euthanasie, Homohuwelijk, enz.

(5) De apostel bevestigt dat Jezus kwam om de zonden weg te nemen, en Hij zelf zonder zonde was. Dit is wat ook de hedendaagse wereld wil aanvechten, om aan te tonen dat Jezus wel ook een zondig mens was, sommige films, schilderijen en boeken maken zulke insinuaties. Opgelet met apocriefe of verloren boeken, die in tegenspraak zijn met Gods woord. Schilderijen van het avondmaal, met Maria Magdalena bij Jezus!

ZONDAAR OF GEREDDE ZONDAAR

(6) Dit vers wordt niet altijd begrepen, omdat men het niet leest in zijn context. Een christen zondigt niet “tegen de Geest” omdat hij gelooft in Jezus. Hij heeft complete vergeving ontvangen bij zijn bekering, is een nieuw mens geworden.

Ongelovigen kennen Hem niet, en hebben Hem niet ervaren. Ze zijn niet wedergeboren. Ze leven nog in een zondige toestand. (Efeze 2:1) Ze geloven niet in Jezus, dit is zondigen tegen de Geest. Ze zondigen omdat ze Gods wetten, raad en liefde negeren, en in hun innerlijk, hun gedachten en opvattingen nog steeds onder invloed staan van de boze. De apostel denkt ook aan hen die valse evangelies en eigen theologie en filosofie schrijven. Ze aanvaarden Jezus niet als Heer, als gezag.

clip_image017(7,8) Laat je niet misleiden door religieuzen die leringen brengen en traditioneel handelen in tegenspraak met de Bijbel! Mensen die Gods recht negeren en destijds de Bijbel verboden om te lezen!

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

Wie Gods wetten en raad van harte toepast, doet recht. Hij streeft daarnaar en het is hem tot zegen. Wie dit niet doet, doet als de duivel in de beginne, hij is opstandig tegenover God, ongezeglijk, aanvaard geen on- feilbaar Bijbels gezag door God ingesteld.

Jezus kwam met het doel om de macht van satan te ontzenuwen. De satan kan en zal christenen nog tot zonde verleiden, maar daartegenover verandert zijn staat van vergeving niet, want de zondeschuld is betaald. De genade is uitgesproken, geen straf meer. Van onze kant dienen wij weerstand te bieden, en de genade niet in losbandigheid te veranderen.

Judas 1:4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, Wie daarin niet gelooft, leeft nog in zijn oude status.

Rom. 6:6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;

clip_image018Een christen kan niet zondigen? Hij is uit God geboren!

(9,10) 9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.(SVV)

Ook hier gaat het nogmaals over de zonde tegen de Geest, dus ongelovigheid. De reden hiervoor is het feit dat Gods zaad in die mens moet blijven. Zolang die mens dat zaad, Gods woord vasthoud is er groei en nieuw geestelijk leven;

Het Grieks woord voor zaad is, sperma, wanneer het sperma is ingebracht, dan komt er nieuw menselijk leven wanneer er een eicel dit zaad vasthoudt. Mensen kunnen wel achteraf abortus plegen.

Hier gaat het over het Woord Gods dat wij verkondigen, en bij wie het zaad in goede aarde valt, komt er een nieuwe mens, uit God geboren. Daarom kijkt God niet naar Zijn kinderen als zondaars, maar als geredde zondaars, zij die het zaad blijven “vasthouden” , de Bijbel loslaten, is geestelijke abortus!

HAAT OF LIEFDE

clip_image020 (11,12,13) De apostel herhaalt, de prediking om elkander lief te hebben. Zij die niet liefhebben, handelen niet zoals God het verlangt, het zijn mensen als Kaïn leert Johannes. Ze zijn schijngelovig, en vermoorden geestelijk of letterlijk hun broeder. Maar wat was de oorzaak dat Kaïn zoiets deed. Waarom doen ongelovigen of schijn christenen zoiets? Heel eenvoudig : Kaïn offerde niet zoals God het had gevraagd, dus niet zoals in de Bijbel, en Abel hield wel rekening met Gods woord.

Daarom werden er in de geschiedenis zoveel christenen vermoord, ze werden ketters en geuzen genoemd. Ze werden vermoord door mensen die de Bijbel verwierpen en verboden! De apostel gaf de christenen de raad zich daarover niet te verwonderen dat de schijngelovige mensen u haten. Kaïn ging ook naar de kerk om te offeren, aan zijn uiterlijk was niet te zien dat hij ongelovig was, wel te zien aan zijn daden uit jaloersheid.

(14) Johannes neemt de liefde als een kenmerk van verandering. Wie de broeders en de zusters liefheeft bewijst dat hij is tot een Bijbels geestelijk leven gekomen. Hij leert mensen kennen die ook tot geestelijk leven zijn gekomen en heeft ze lief. Deze liefde overschrijdt alle grenzen van afkomst. Nationaliteiten of ras mogen geen rol meer spelen onder wedergeboren christenen. Ze behoren tot de familie van God. Wie niet liefheeft , of wil liefhebben,is ongelovig en schijnheilig.

(15) Iedereen die haat koestert, draagt het kenmerk van een moordenaar. Eenmaal kwaad zijn of ruzie hebben met je broeder of zuster kan, maar mag niet blijven. Haat is een blijvende gezindheid tegenover iemand. Kaïn kon Abel niet meer uitstaan, noch verdragen want zijn offer en aanbidding waren een zaak van het hart, en zijn eigen offer werd door God telkens zichtbaar afgewezen, het was geen offer naar de wil van God, het was een eigengemaakte godsdienst! Van dit soort is de wereld vol.

Schijnheiligen hebben geen eeuwig leven, en allen die een geestelijke abortus plegen. God zag hier de twee mensenharten! Christenen worden soms gehaat, omdat ze de meerheid niet willen volgen in het kwaad of de misleiding.

43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg, Mij gelooft gij niet.Joh.8

Deze huichelaars wilden niet luisteren, daarom konden ze het ook niet begrijpen!

(16,18) Zoals haat kan leiden tot moord, zo kan de liefde aanleiding zijn tot het opofferen van zijn eigen leven. Zo offerde Jezus Zijn eigen leven op voor ons! Zo moet deze bereidheid clip_image022er ook zijn voor zijn broeders en zusters. (Joh.13:37) Wie zijn broeder in armoede of verdriet ziet, en kan, maar niet wil helpen, de liefde van God blijft niet in zo’n mens! Geen woorden maar daden! Liefhebben in waarheid, volgens de Bijbel. Iemand die in armoede komt omdat hij niet wil werken bv. Moet men niet helpen.

AGAPE, HET KENMERK VAN EEN CHRISTEN

(19,20) Is dit nu een christen? Deze vraag wordt wel eens in stilte gesteld. Let op wat hij doet!

Agape is de opofferende liefde die God in een mens kan leggen, kenmerkend voor een wedergeboren christen.

Filio is ook een liefde, liefde voor familie, het werk, een hobby, humanisme.

Eros is de lichamelijke liefde bedrijven in een huwelijk.

Wie werkelijk zijn broeders helpt, vertolkt de echtheid van zijn geloof.

Hij moet God niet vrezen, ook al probeert de satan hem soms onterecht schuldgevoelens te geven. Ook de satan gebruikte de vrienden van Job om hem te beschuldigen, en hem schuldgevoelens te geven, maar God staat daarboven! Ons geweten is niet volmaakt!

HET GEWETEN VAN EEN CHRISTEN

(21,23) Het geweten is ook van belang, want een zuiver geweten maakt het mogelijk om krachtig op te treden in Jezus naam.

clip_image02422 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Hebr.10

Er komen gebedsverhoringen. Een slecht of knagend geweten is een slechte basis om te bidden of om te aanbidden. God weet toch alles. Wie Hem gehoorzaamt, is Hem welgevallig, en wordt een sterk gelovige. Bijbelkennis is goed, maar de daden zijn beter!

Elkander liefhebben door te geloven in de naam van Jezus, het is een gebod, heb zelfs uw vijanden lief! Toon uw andere wang. (24) Het is kenmerkend voor een christen die zich vasthoudt en Bijbelgetrouw blijft, dat dit het werk is van de Geest die hij heeft ontvangen bij de wedergeboorte.

Op. 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt,

opdat niemand uw kroon neme.

HOOFDSTUK 4

Valse predikers!

clip_image026De apostel gaat verder bij het uitleggen hoe men die valse leraars dient te herkennen. (1) Let eerst op wat zij leren aangaande de Geest Gods. Let er op er waren er toen al vele valse predikers leert Johannes, die niet uit God geboren waren. Ook Jezus waarschuwde voor de toename van valse leringen in de eindtijd. De verdeeldheid onder christenen is er gekomen door de verschillende denominaties die veel verwarring hebben gebracht, en soms onderling strijd voeren. Men vertrouwt veel te vlug een spreker met veel toehoorders, die de mensen naar de mond praat. Galaten 1:10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Ontmaskeren met de Bijbel

(2,3) Hier geeft Johannes nogmaals een toets, een test, die er nodig is, om niet misleid te worden. Niet iedereen gelooft dat Jezus in het vlees is gekomen. Dit betekent niet of Jezus mens is geworden, maar of men de Geest van Christus heeft ontvangen, dit schreef hij al in het laatste vers van vorig hoofdstuk. Daarom is een christen een tempel van God geworden. De apostel waarschuwt dat wanneer iemand hier anders over leert, hij de geest en de leer van de komende antichrist volgt, dit is altijd afwijkend,toevoegend of vervalsend van de Bijbel! Waarschijnlijk is toen al het begin van het heidens christendom ontstaan, met on-Bijbelse belijdenissen en praktijken. Wie de Geest niet heeft ontvangen, zal door misleidende predikers worden gevangen!

10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. 1 Cor.12

De valse leringen kunnen zo misleidend en verleidend overkomen, dat God van Zijn kinderen gebruikt, met een bovennatuurlijke gave, om die gevaarlijke leugens te onderscheiden, en om de gemeenteleden te waarschuwen. Satan misbruikt de Bijbel, en durfde ook Jezus te verleiden! Bijbelkennis welke door de Geest aangeleerd is, is zeer belangrijk.(Joh.16 De Geest der waarheid).

(4) De Geest in de christenen is groter en machtiger, dan de geest die deze wereld beheerst. De aangeschreven christenen zijn mensen die deze dwaalleraars niet zijn gevolgd, want de Geest had hen geleid! (5) De religieuze wereld luistert naar de kerkleiders met hun wereldse, ongeestelijke en filosofische gedachten. Wij zien vandaag dat velen de “ongelovige prediker” niet meer kan onderscheiden. Opgelet, sommige predikers spreken nooit over Bijbelteksten, die ze zelf niet geloven!

(6) Een tweede punt welke de apostel aanhaalt, als toets, is het feit dat wanneer er mensen niet willen luisteren naar hem, zij die door een andere geest worden geïnspireerd, die van de misleide wereld. Twisten waren er ook toen al onder de christenen. 1 Cor. 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

De verzoenende liefde.

(7,8) Het antwoord van de apostel op al die dwalingen is een broederliefde. Hij heeft het duidelijk over hen die uit God geboren zijn. Gods kinderen kunnen ruzie maken, maar zij kunnen zich van harte verzoenen met elkaar, als ze dat willen! Wie de Geest niet heeft, kent God niet, en heeft ook die Goddelijke liefde niet in zich, en is niet in staat die liefde te tonen.

Je kunt niet geven wat je niet hebt!

clip_image028(9,10) Die liefde is ontstaan omdat God ons eerst liefhad, daar Hij zijn Zoon zond. Wij leefden ook eerst in onbewust ruzie met God voor wij tot geloof kwamen.

(11) Daarom is het onze christenplicht elkaar lief te hebben.

Dit vers toont aan dat wie die agape liefde heeft ontvangen, dit te zien is hoe hij zijn broeders en zusters liefheeft. Matth.5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

(12,13) Niemand heeft God gezien schrijft hij. Hij schrijft dit om aan te tonen dat men wel God kan kennen, doordat Hij in ons woont. Hij gaat in tegen de valse theologen, die menen dat je God niet persoonlijk kunt kennen, omdat je Hem niet kunt zien!

Het geheim ligt erin dat God leeft in zijn kinderen, zolang zij ook Zijn liefde openbaren tegenover elkaar. Elkaar liefhebben, ook hen kunnen liefhebben met een stinkende adem of zweetvoeten! Die opofferende liefde is het bewijs dat men God kent zonder Hem te hebben gezien. Wij behoren niet tot de paranormale wereld, welke men wetenschappelijk wil benaderen. Wij hebben geen zesde zintuig nodig!

Anderen menen God te hebben gezien, na gebruik van bedwelmende geuren, drugs, dwepende muziek. Ze doen dit om “high” te worden. Ze menen nieuwe boodschappen of gezichten te hebben ontvangen van God, bepaalde New-Age kringen staan hierachter!

(14) De apostel schrijft wat hij wel heeft gezien: Dat God, Jezus zond als de enige redder der wereld, daarom is God liefde! Zij getuigden en spraken hierover, dat is het evangelie verkondigen, dat ieder mens Jezus nodig heeft om behouden te worden. Ook wij vandaag getuigen op dezelfde wijze, want Jezus is opgestaan in ons hart.

(15,16) Opnieuw geeft de apostel nog een andere garantie van het christen zijn, namelijk, iedereen die getuigt dat Jezus de zoon van God is, heeft een band met de ene levende God. Christenen ervaren Gods liefde persoonlijk en op bijzondere wijzen. God is liefde. Wie dus gehoorzaamheid blijft nastreven, aan Hem, blijft in zijn liefde! God blijft in hem, wat is een prachtige belofte Gods.

De liefde komt van twee kanten. 1 Cor.13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Geen angst voor de dag des oordeels.

(17,18) God maakt die liefde in ons volmaakt, daarom hebben wij geen angsten voor de dag van het oordeel. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 cor.5

Christenen leven zoals Jezus ook op deze wereld leefde. Daarom is het telkens goed de gewetensprikkelende vraag te stellen: Wat zou Jezus doen in mijn plaats?

clip_image030clip_image032In die liefde is geen vrees. Inderdaad wanneer wij Hem gehoorzaam volgen, hebben wij niets te vrezen. Bv. Wie goed geparkeerd staat, moet geen angst hebben om later een boete te moeten betalen. Christenen met angstgevoelens, moeten niet in een kramp leven, want God heeft geduld en is genadig. Wie angstig is, leeft op dat moment niet in Gods klimaat, de satan bewerkt dit, en wij hebben de geestelijke wapenen! (19) Dat God de kroon van zijn schepping eerst heeft liefgehad, betekent dat wij Gods verlangen moeten begrijpen. Hij wil bij ons wonen leert Gods woord. Dit zijn allemaal dingen die wij moeten onthouden en dit getuigen tegen de mensen. God vernielde ook niet zijn ganse schepping met de mens tijdens de zondvloed. Hij predikte lang zijn liefde, Noach begreep het, luisterde naar God en werd behouden!

Liefde of schijn?

(20,21) Met een eenvoudig voorbeeld toont de apostel het verschil tussen de schijnchristen en de christen. Het gaat erom dat onze wederliefde tot God, zich openbaart door de liefde tot onze ware broeders en zusters.

Bij de dwaalleraars en hun volgelingen bestaat er geen wederzijdse agape liefde, zij bouwen een grote gemeente of kerkgebouw, kathedralen zonder cement, veel stenen los, op en naast elkaar. Cement is een binding van liefde, vandaag wil de wereld zijn eigen vrijheid. Men wil zich nergens meer aan verbinden, zie men huwt niet meer, samenwonen zonder huwelijksverbond.

Galaten 5:13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Johannes 15:12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Christenen staan niet onder de wet van Mozes, voor hun behoud, maar wel onder de wet van de liefde! Een agape liefde,is zichzelf kunnen opofferen voor een ander. Eros liefde zoekt eerder zichzelf. Voor sommige gemeenteleden onmogelijk, dit kan zijn omdat ze die agape liefde, de liefde Gods, niet hebben ontvangen! De apostel wijst onrechtstreeks naar die liefdeloze valse kerkleiders, anderen hebben die liefde wel ontvangen, zijn wel in staat gesteld, maar willen soms niet.

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

HOOFDSTUK 5

(1-3) Opnieuw zien wij hier de belangrijkheid van de wedergeboorte. Iedere Christen heeft een zekerheid dat Jezus de Messias of de Zoon van God is. Dat is zijn geloofsbelijdenis! Het kenmerkende hiervan is, dat zo iemand die God liefheeft, ook die broeders en zusters in de gemeente liefheeft. Dus wie zegt dat hij God liefheeft betekent dit niets anders dan, dat hij doet wat God verlangt,en dat is niet moeilijk, maar sterk afhankelijk van zijn geloof.Matth.7:17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Wanneer de zondaar over die liefde tot God hoort, dan vind hij Gods geboden lastig, streng en hard. In plaats van de zondag lang te slapen, naar de voetbal te gaan, of een andere hobby, dan moet hij in zijn ogen dat opgeven. Zijn geloof zal overwinnen. Er ontwikkelt zich een geestelijk verlangen om tot God te gaan voor aanbidding. De bekeerde zal zijn wereldse verlangens zien afzwakken, naarmate van zijn geloof, daarom zijn Gods geboden niet zwaar. Maar wereldse verlangens kunnen terugkeren. (Rom.12:2)

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Mattheüs 12:50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.

(4-5) Alleen dit geloof is in staat deze wereld te overwinnen. Johannes bedoelde dat deze onrechtvaardige wereld, die het kwaad en zonde nastreeft, eens compleet zal overwonnen zijn, enkel door het geloof van de christenen in Jezus Christus, de Zoon van God. Alle andere theorieën, religie, of levensovertuiging zullen in de toekomst een leugen blijken te zijn. Dit is geen discriminatie, maar wel een radicaal denken volgens de Waarheid.

6 Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

clip_image036Het “water en bloed” -beeld welke Johannes gebruikt, is een symbolische verwijzing naar de levende woorden van Jezus en Zijn gehoorzaam sterven als het bloedig offerlam van God.

Het water wijst minder naar de waterdoop van Jezus. zoals de vertalers van “het boek” toevoegen aan de tekst! Dit is geen objectieve vertaling. Met het water bedoelde de apostel duidelijk ook het woord van God, de Bijbel het levende water. Het water en bloed spreekt meer over het grote doel van Zijn komst. (Joh.4:10 en Joh.7:38) De Geest overtuigt de mens over deze waarheid, dit is dopen met de H.Geest en met vuur.

clip_image038Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. (Fig.Jordaan)

(7-9) Drie die getuigen. De apostel maakt onderscheid tussen hemel en aarde.

7 Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn een.8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot een.

Het is een antwoord op de vraag in vers 5: Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Het is bevestigt in de hemel dat Jezus de Messias is, door de Vader, het Woord, en de H.G. Alles wat leeft in de hemel heeft het gehoord, het is een feit!

Op aarde zijn er ook drie die bevestigen, dat Jezus de Zoon van God is! De H.Geest kan mensen overtuigen dat Jezus de zoon van God is. Johannes 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Die H.Geest woont in de wedergeboren christenen, zij getuigen over Jezus. Johannes 15:27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.

Het “water”, het Woord uit de hemel, de Bijbel, en het bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonde! Daarom is er geen wedergeboorte zonder het gebed om vergeving. Het bloed spreekt over een nieuw verbond, een nieuwe overeenkomst tussen God en mens om behouden te worden, en niet in Gods oordeel te komen! 1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Er is een eenheid tussen deze drie, zowel in de hemel als op aarde!

clip_image040(9) Mensen laten zich soms overtuigen door andere mensen dat Jezus de Zoon van God is, dat ze de Bijbel moeten geloven. Ze dienen het te geloven. Waarom? Omdat God zelf getuigt van Jezus, dat Hij Zijn Zoon is.

Matth.3:17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Gods Geest overtuigt, en neemt alle twijfels in het hart van de gelovige mens weg. Wanneer iemand nog zou twijfelen aan de waarheid van de Bijbel dan zal hij zijn levenswijze slechts gedeeltelijk willen aanpassen. Hij heeft de Geest der Waarheid niet ontvangen. Dit betekent lauwheid, en die lauwheid is weerspiegelt in de Laodicea gemeente van de laatste dagen. Dit soort van gemeente zal niet behouden worden! Dus met andere woorden zal men na de opname nog “christelijke” gemeenten vinden, maar ze zullen dan al onbewust behoren tot de wereldkerk, het komende Babel. Mensen kunnen het soms niet geloven, dat de Bijbel de enige waarheid is, dat Jezus de Zoon van God is, daarom is geloof ook een gave van God. Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

(10) De apostel maakt hier heel duidelijk: Je gelooft of je gelooft niet! Je hebt het getuigenis of je hebt het niet! Er is geen enkele grijze zone in de Bijbel. Een beetje geloven lees je nergens in de Bijbel! Daarom zijn er reeds tweeduizend jaar vervolgingen en beproevingen van de gelovigen om te zien of ze wel echt geloven. Wie niet wil geloven zegt dat God een leugenaar is! Wie de evolutietheorie leert, zegt dat God liegt.(Num.23:19).

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petrus 1

(11,12) Het getuigenis is eeuwig leven! Wanneer heeft men eeuwig leven? In vers 10 staat : 10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven;

“Eeuwig leven” is in de mens die tot geloof is gekomen en zich liet dopen. Met andere woorden maakt de apostel duidelijk dat wie het anders predikt of gelooft, heeft geen eeuwig leven.

Johannes was wellicht de grootste vijand van ieder compromis of alliantie, aangaande geloofsovertuigingen. Johannes had geen kenmerken van een paus, toch was hij een grote apostel, een geliefde apostel. Hij was een sterke bestrijder van de dwalingen uit zijn tijd! (13) Hij herbevestigt dat zij naar wie hij zijn brief richt, eeuwig leven hebben. Ze moeten zich daarvan goed bewust zijn, is de bedoeling van Johannes. Wat een bemoediging voor die broeders en zusters.

Bidden naar Zijn wil!

(14,15) Verhoorde gebeden spruiten voort uit een geestelijk geloofsleven. Wanneer enkel gebeden wordt in uiterste nood, dan is er weinig kans op verhoring. Zijn wil kennen, heeft te maken met Bijbelkennis. Bijbelkennis is een basis en ondersteuning voor verhoorde gebeden., dit is de reden om veel de Bijbel te lezen. Ieder verhoord gebed, is geen toeval! Het bewijst enkel de kracht van een simpel gelovig gebed, dat men ook kan bidden : Uw wil geschiede!

Zonde tot de dood! Een zonde niet tot de dood!

clip_image044(16) Dit is een moeilijke Bijbeltekst. Let wel, indien iemand zijn broeder “ziet” zondigen. Dit wil al zeggen, ga niet voort op roddel of achterklap over iemand. Het “zien” woordje staat wel niet in de grondtekst. Opmerken ware beter vertaald dan zien. Men leerde eens over doodzonde en dagelijkse zonde, en vandaag maakt men van de doodzonde een dagelijkse zonde. Je begrijpt dat dit niet klopt met de Bijbel! De Bijbel leert drie soorten van “dood”.

1 De lichamelijke dood. 2 De geestelijke dood, toestand. 3 De tweede dood. “Opmerken” is beter dan zien. Wellicht de zonde van de valse leraars. De apostel haalt hier twee soorten zonden aan. Zonde tot de dood is mogelijks ongeloof en een strijden tegen de H.Geest met de dood tot gevolg, bedenk het bedrog van Ananias en Saffira, bedenk de slachtoffers door het avondmaal te onteren in Corinthe. Ook de afval door dwalingen die vandaag volop bezig is.

clip_image046Anderen zien in de zonde tot de dood, een zonde waarop de doodstraf staat in de wet van Mozes. bv:

Exodus 21:17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden. Exodus 21:15 Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden.

(17) Alle ongerechtigheid is zonde, maar die kan overwonnen worden, indien men wil. Ongerechtigheid is alle overtreding van de wet.

(18,21) zie 1 Joh.3:6.

Jezus is de waarachtige God en eeuwig leven! Een kind van God zondigt niet tegen de Geest. De boze heeft geen vat op hem, te vergelijken met water op een gans gieten. Hij is in staat om wat niet is uit Gods Geest op te merken. Jezus kwam om ons inzicht te geven zegt de apostel. Dat doet Hij nog door Zijn Geest, die ons leert uit Zijn woord, de Bijbel.

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Wat een uitspraak om alle dwalingen de mond te snoeren, en zelf waakzaam te zijn voor allerlei kronkelwegen, die willen leiden tot de wereldstaatskerk, waarbij alle godsdienstvrijheid verleden tijd zal zijn!

DE TWEEDE BRIEF

clip_image048( 1-3) Johannes noemt zich hier Oudste. Zoals ook Petrus zich medeoudste noemde. Hij gebruikt graag symbolische taal, namelijk “vrouw” als gemeente en kinderen als de leden. (4-6) De apostel is blij met de liefde die hij onder de christenen terugvindt! (7-11) Hij wijst opnieuw naar een kenmerk van de antichrist, die de Bijbelse gedachte afwijst, dat Jezus op aarde in mensen woont, namelijk Zijn gemeente! Alle verplichtingen die buiten de Bijbel verplicht worden, bv: kerkelijke wetten e.d. tonen aan dat zij die dit vragen geen christen zijn !

Heet die dwaalleraars niet welkom in huis! Bv: Jehova getuigen, pastoors, vrijzinnige dominees, of andere sekteleden enz.

DE DERDE BRIEF

Een brief naar een zekere Gajus, een betrouwbaar christen. Deze Gajus was liefdevol tegenover de gelovige vreemdelingen. (9) Een zekere Diotrephes ( betekenis door Zeus opgevoed) die zich als eerste wil opwerpen in de gemeente, moet niet weten van de leer van de apostel Johannes. Er bestaat een vermoeden dat deze man brieven van de apostel heeft achtergehouden, en niet heeft doorgegeven in de gemeente. Men heeft altijd mensen die het voor het zeggen willen hebben. Hij heeft geen respect voor Johannes. Hij werpt anderen uit de gemeente die wel de gedachten van Johannes hebben. Echter is er een zekere Demetrius met een goed getuigenis. Johannes wil niet alles op papier zetten, en hoopt ter plaatse te kunnen spreken. Het altaar van de afgod Zeus staat in een museum in Duitsland, en Turkije vraagt het terug, omdat men denkt dat er de macht van satan van uitgaat) De eerste Europese president legde daarbij de eed af!

JEZUS LEEFT

clip_image002

JEZUS LEEFT GELOOF JE DAT?

Vandaag herinneren wij het Joodse Pasha, een Joods feest. Een cedermaaltijd was er de avond voor het feest. Nu kunnen wij beter en met inzicht begrijpen, wat Pasen betekent.

Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. (1 Cor.5:7) zo schrijft Paulus.

JEZUS IS OPGESTAAN EN LEEFT !

Het doet ons denken aan de eerste opstanding, ook de dag van de opname, dat zal een  Prachtige herinnering zijn, zonder de heidense eieren, of paashazen, met de Heer die wij zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Met een stralend volmaakt lichaam, en witte klederen aan. Wat een dag zal dat zijn! Dit zal een dag zijn waar de Bijbelse christelijke hoop, zich zal vervullen.

Voor ons onwetend Vlaanderen is Pasen voor velen, een traditie. Pasen betekent dan slechts vakantie, eten en drinken, paasconcerten en vele vreemde tradities die niets met Christus te maken hebben.. Het zoeken naar paaseieren komt uit het oude Egypte, het is afgoderij, welke God zal bestraffen! God roept ook vandaag nog :

Jesaja 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan,

terwijl Hij nabij is.

ER WAREN TWEE PLANNEN ROND HET PAASGEBEUREN.

Het plan van de satan.

Luc. 22:1-13 Het plan van satan was Jezus, de redder der wereld, te vermoorden. Want deze wereld lag en ligt nog tijdelijk in zijn macht. Zijn werkwijze:

a/ Hij wekt de moordlust van de schriftgeleerden op, laat de jaloezie op een hoogtepunt komen.Hij gebruikt schijnheilige kerkleiders.

b/ Hij gebruikt de geldzuchtigheid van Judas om Jezus in het geheim gevangen te kunnen nemen. Deze werkwijze gebruikt hij nog.

En vandaag, om de nakende wederkomst van Jezus te verdoezelen, en de mensen te verblinden, gebruikt hij dezelfde wijze.

Vandaag zien wij nog steeds de gevaarlijke Theologen, valse profeten, of kerkleiders, die met jaloersheid de ware gemeente van Jezus op aarde vijandig bekijken, en willen laten verdwijnen. Dit zal niet lukken, want zoals God zijn volk bevrijdde uit Egypte, en een Pasha instelde, een lam liet slachten en het bloed ervan boven de deur liet aanbrengen als een teken, zo zullen ook alle Bijbelgetrouwe christenen ontkomen aan de oordelen welke over deze wereld komen. Enkel mensen, die alleen geloven in het Lam Gods, Jezus Christus! De wereldkerk is in aantocht, en de valse profeet zal zijn werk listig kunnen doen. Ze gelijken op gelovigen, maar kennen Christus niet persoonlijk, ze zijn de weg van Judas opgegaan.

De geldzuchtigheid en de hebzucht van Judas is nog niet weg. In Judas waren twee elementen: zijn schijnheiligheid en de financiën. Vandaag en naar de toekomst toe, zien wij dat deze twee kenmerken opnieuw een compromis gaan vormen, en daarmede een nieuw Babel gaan bouwen. Dit Babels systeem zal de vrijheid van de christenen kunnen wegnemen, dit kan nog eens de laatste beproeving van de christenen worden ! De strop of strik waar Judas in liep ! In de tijd van Petrus noemde men Rome het nieuwe Babel

2. HET PLAN VAN DE HEER.

Terwijl de wereld zocht om Jezus om te brengen, zend Jezus Petrus en Johannes uit om het Pasha te kunnen vieren. Het was een vurig verlangen van de Heer om die avond samen te zijn met zijn discipelen, daar zou Hij het laatste avondmaal als een eenvoudige herinnering instellen, dat zal duren tot Zijn wederkomst !

Waar gaan we eten ? Welk restaurant?

Op heel bijzondere wijze legt Jezus hen uit waar ze moeten gaan. Let bijzonder op de achterschuilende prachtige symboliek van dit gedeelte!

1. Ze zouden de man met water opmerken. Water = beeld van de Bijbel, Gods woorden

2. ze moesten die man gaan volgen. Volgen= gehoor geven, gehoorzaamheid a.h. Woord

3. waar hij binnengaat, zal de baas een grote zaal aanwijzen. De feestzaal= het komende bruiloftsfeest in de hemel, waar alles is voorzien! ( Luc.22 vers 12)

Dit is niet zomaar een plan , dit plan was reeds lang voorzien, daarmede wilde de Heer zijn discipelen leren op Hem te gaan vertrouwen want Hij kent de ganse wereldse toekomst tot in détail. Jezus wist dat Hij het Lam Gods was. Nu zou het Lam van God worden geslacht ter bevrijding voor de ganse wereld ( Egypte). De schrift zou worden vervuld zoals het was beschreven door de profeten.

Wij zien dat de plannen van de boze totaal ondergeschikt zijn aan Gods plannen.

LUCAS 22:24-38 Gesprek bij het avondmaal.

Hier kwam een gevoelig onderwerp naar voor. Wie zou de eerste zijn ? Wie leider?

Jezus geeft hen enkele kenmerken bijzonder zoals het dienen, Paulus gaat er later verder op in. Maar Jezus gaat over naar de voetwassing, waarbij hij hen duidelijk leert, dat het bij de christenen anders zal gaan dan in de wereld ! Dit was geen oogverblindende show!

In vers 31 maakt Jezus duidelijk dat hij heeft gebeden opdat hun geloof niet zou bezwijken. De satan is er altijd bij, om dit gevoelig punt van gezag onder de christenen te gebruiken, om het evangelie te ondermijnen. Zo gebruikte hij keizer Constantijn, en deze stichte een “christelijke kerk” met afgoderij uit de Romeinse zonaanbidding.

Al was Petrus een van de beste discipelen, Jezus toonde hem dat hij nog niet in staat was op dit ogenblik op de gemeente te leiden. Jezus kende Petrus beter, dan Petrus zichzelf!

VERS 47 / 53 HET OOR WERD GENEZEN.

Jezus was niet voor gewapend verzet, integendeel het zou een grote flater zijn geweest, want men zou tegenover het volk kunnen beweren dat Jezus een gewapende politieke  bende had.

Het zwaard van Petrus was ook de oorzaak van zijn verloochening.

Petrus had beter biddende handen gehad dan slaande handen.  Jezus wil zijn koninkrijk niet vestigen door ruw terrorisme of geweld. Jezus genas het oor , het oor dat steeds had geluisterd naar de stem van de traditiewereld, maar nu kon het nog eens luisteren naar wat Jezus zei, nog een laatste kans. Het oor afslaan was een gekend gebruik, en hier in dit geval de eerste raadsman van de hogepriester, wist dat hij dan geen dienst meer mocht doen in de tempel volgens de wet. Ook die mens zal wel hebben gedacht dat hij goed was en naar de hemel zou gaan, want hij was toch de slaaf van de kerkleiders, en was steeds in de tempel enz . . . Jezus was voor hem een sekteleider. Hebben wij ook zoveel geduld met oren die niet willen luisteren ?

Vers 63 tot 65 de spot met Jezus.

Hier vinden wij een beeld waarbij de duistere machten spotten, om de waarheid ten onder te kunnen houden. Men spot hier met profetieën van Jezus.In Japan en andere landen spot men niet meer met de aardbevingen, welke ook door Jezus werden geprofteerd! Daar zijn de tranen!

Lucas 23 :28 Dochters van Jeruzalem

Jezus wijst hier door Zijn eigen lijden heen, naar de moeders van Jeruzalem, die weenden, dat ze maar best eens konden wenen over hetgeen hen nog zou overkomen in de toekomst. Hier wilde hij hen duidelijk maken, dat het slechter was net hen dan met Hem !Hij stapte terug hemelwaarts ! Jezus was geen doemdenker, Hij sprak de waarheid! Voor ieder niet wedergeboren mens zou het goed zijn eigen verloren situatie onder ogen te kunnen zien, en van gedachten te veranderen, voor het te laat is !

Lucas 23 : 46-47 Macht over leven en dood.

Jezus bepaalde zelf wanneer hij zou sterven, het uur van zijn dood lag niet in handen van mensen, De Hoofdman verheerlijkte God !Deze man stond dicht bij Jezus, en hij gaf aandacht aan Jezus, lette op Zijn woorden, en kwam tot geloof. Deze Romeinse officier lette op de zonsverduistering toen Jezus stierf. Dit was een kaakslag voor de Romeinen die de zon aanbaden, als hun God! Hun zonnegod verdween plots.

Lucas 24 : 5 Wat zoekt gij levende bij de doden.

clip_image004Jezus had deze vrouwen geleerd dat hij zou opstaan uit de dood.Toch gingen zij naar het graf om Hem te balsemen.Zo vlug vergeten ? Of was het ongeloof ? Wat een verbazing zullen deze mensen hebben meegemaakt.

Wat een verbazing zullen de mensen meemaken die over de opname hebben gehoord maar het nooit hebben willen geloven!

DE BIJBEL EN GETALLEN

hebreeuwse getalswaarden

 

 

BIJBEL EN GETALLEN

Wie aandachtig in de Bijbel leest, zal ondervinden dat de Bijbel letterlijk, symbolisch en getalswaardig te benaderen is. Sommige mensen maken de christenen onterecht verwijten als zouden zij de Bijbel altijd te letterlijk lezen en interpreteren. Nu gaan we even nagaan wat de getalswaarden ons kunnen leren. De Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. Zo krijgen Hebreeuwse woorden ook een getalswaarde, deze methode noemt men Gematria. Zo hebben bepaalde Hebreeuwse woorden een gelijke getalswaarde, die dan verwijzen naar een verband tussen deze woorden in de Bijbel.

Voorbeeld:

Pesach (Pasen) = 148

Lemech(Brood) = 78

Jajin(Wijn) = 70

78 + 70 = 148.

26 ¶ En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam.

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

 

Met deze symbolen wees Jezus dat Hij, het verlossende paaslam nu was, als tegenbeeld voor het bloed van het lam, dat voor hun verlossing uit Egypte zorgde.

Getallen in de Bijbel spreken niet alleen van een aantal, maar ze hebben ook een symbolische betekenis en waarde. Hieronder een aantal voorbeelden van getallen.

Het getal twee wijst ons in de richting van een verbond en verbondenheden.

22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.

23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen.2

Het huwelijk is een verbond tussen twee mensen, dit verbond gaat in op het ogenblik dat deze twee gemeenschap hebben gehad.

(35)En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lucas 1

Hier vinden de twee naturen in Jezus, een Goddelijke natuur en een menselijke natuur.

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Iedere Bijbelgetrouwe christen kent ook twee levensnaturen, namelijk een “geestelijk” leven en een “vleselijk” leven. Daarom is er altijd strijd in het zieleleven van de christen.

Hij maakt er een gewoonte van het goede en het kwade van elkaar te onderscheiden aan de hand van de Bijbel.

De letter D heeft de getalswaarde van vier en betekent “deur”.

Joh 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Jezus is de enige oplossing voor deze wereld. Het getal vier is goed te vinden in de wereldse elementen, als, vier winden, vier seizoenen, vier wereldmachten, Babylonische rijk,Perzische rijk, Griekse rijk en het Romeinse rijk. Vier evangeliën voor de ganse wereld.

Het bloed aan de deurposten redde Gods volk voor de laatste wereldplaag in Egypte. Egypte een symbolisch beeld van de wereld. (Ex.12:22).

Het getal 6 is het best gekend als het getal van de mens.

Op de zesde dag werd de mens geschapen. Zes dagen zal de mens werken en de zevende rusten. Ex 20:9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

Ex 23:12 Zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen.

Ex 34:21 Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten, ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden.

God haat zes kenmerken die voorkomen bij de mensen:

16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:

17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten,

18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,

19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Pred.6

Opb 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Dit is volgens de tekst het getal van een mens. De apostel Johannes schreef opzettelijk dit getal om daarmede niet de naam van keizer nero te moeten vermelden. Het was gebruikelijk namen in cijfers uit te drukken.

Archeologen vonden een bewijsstuk, waarbij inkervingen werden gemaakt en een getal te vinden was die zinspeelde op een bepaald persoon. Het ging om liefdesverklaringen. Zo vinden wij ook soms op bomen inkervingen met een hart, een pijl en daarbij de initialen van twee personen.

Het getal 666 staat ook voor de volmaaktheid van de mens. De Bijbel geeft ons raad voor dit geheimzinnig getal. Het geeft ons inzicht over de persoon met zijn getalswaarde 666.

1Kon 10:14 Het gewicht van het goud dat in een jaar voor Salomo binnenkwam, bedroeg zeshonderd zesenzestig talenten goud,

Wij kunnen vlug besluiten met nog andere teksten, dat koning Salomo de wijste, de rijkste en de machtigste man op aarde was in zijn tijd.

De komende antichrist zal bij zijn verschijning op het wereldtoneel een evenbeeld zijn. De getalswaarde van het woord oecumene is 666!

De zeven staat algemeen gekend als het getal dat staat voor de “volheid” en “volmaaktheid”.

Ge 2:2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Ex 20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.

Hier vinden wij de zeven als een element van tijd. Een tijd die een einde neemt. Zo hebben wij ook de zeven gemeenten, die met tijd hebben te maken in de geschiedenis.

14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden,

15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Judas

Heb 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Henoch, is een beeld van de gemeente welke straks zal worden opgenomen.

Na de opname komt er een nieuwe tijd, de grote verdrukking voor Israël, welke ook zeven jaar zal duren.

Na die tijd komt het duizendjarig vrederijk op aarde, waar Jezus zal heersen.

21 ¶ Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’

22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Matth.18

Opnieuw vinden wij hier dat Jezus bedoelde: Altijd moet men kunnen vergeven, wanneer men komt met spijt vragen om vergeving.

Het omgekeerde hetzij wreken of bestraffen vinden wij bij Lamech! Wij Kain zou doden, zou zevenmaal bestraft worden. En Lamech zeide:

23 ¶ En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem;

24 want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal!Gen.4

Daarom betekent ook de 8 symbolisch een nieuw begin, een nieuwe tijd.

Le 12:3 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.

christ888

De naam van Jezus in het Grieks heeft een getalswaarde van 888.

De naam van God JHWH is 26.

5.en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; 2 Petr.2

Noach was de achtste en met zeven anderen gered en behouden. Hier begon tevens een nieuw begin, een nieuwe tijd, en een soort nieuwe schepping.

Acht zielen werden gered.

Veertig wijst in de richting van beproeving of oordeel.

Ge 7:4 Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten doen regenen, en Ik zal alles wat bestaat, hetgeen Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.

Ge 8:6 Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark gemaakt had,

Eerst nog zeven dagen van genade, dan de grote beproeving van 40 dagen.

Mozes werd 40 jaar beproefd in Egypte, daarna 40 jaar in de woestijn, en dan 40 jaar met Israel in de woestijn.

Mr 1:13 En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

De beproeving van Jezus duurde 40 dagen.

IS DIT UW PASEN ?

PASEN – PESACH

 

 

clip_image003

 

Het is Pasen, maar niet met de paashaas of met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z’n paasbest, maar met Jezus Christus! Het is bedroevend in onze dagen dat heel weinigen nog besef hebben van wat Pasen werkelijk betekent.

Het begon allemaal op een avond, welke helemaal anders was dan een gewone avond gezellig thuis. Waarom was deze avond, helemaal anders, zo vroeg men zich af in alle Joodse huizen. Het was de avond, voor de uittocht en verlossing uit Egypte.

De Farao wilde het Joodse volk vernietigen, maar diende zijn nederlaag uit te wenen, door de belofte van de levende God aan Abraham. De Farao kreeg opvolgers tot op heden, helaas. Allen die Gods volk willen uitroeien zijn in de geschiedenis de grote verliezers geworden, al wil de ganse wereld Gods volk uitmoorden!

Die bepaalde avond werd de eerste Cedermaaltijd gehouden, voor ons de Paasmaaltijd tot op vandaag. Het was een tijd van plagen, lees oordelen. Die avond was voor het laatste oordeel, de dood van alle eerstgeborenen van Egypte.

“Ceder” betekent “orde” naar de Hebreeuwse vertaling, en de maaltijd werd gekenmerkt door de volgorde van deze maaltijd. Gods volk werd daarna verlost!

14 En gij zult dezen dag hebben ter gedachtenis, en zult dien vieren den Heer tot een feest, gij en al uwe nakomelingen, tot ene eeuwige inzetting.(Ex.12:14).

Hier vinden wij de geboorte van ons hedendaagse Pasen, een gebod van God om als enkel een herinnering, voor de Jood en voor de Bijbelgetrouwe Christen. De eerste driehonderd jaar na het sterven van Christus, vielen het feest van de Joden, de Pesach, de uittocht, en het feest der christenen met Pasen, “als” de opstanding van Christus samen op dezelfde dag! Het verband tussen deze twee herinneringen zijn onafscheidelijk te noemen, ze hebben een gezamenlijke factor:

Een verlossing uit Egypte, Egypte een beeld van een zondige onrechtvaardige wereld. De Jood werd verlost van de slavernij onder het supermachtige Egypte, en de wedergeboren christen werd verlost uit een wereld van slavernij aan de zonde in het algemeen, door geloof in het verlossingswerk van Christus.

Ro 8:15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Dit verband bracht teveel licht, en de satan bracht verandering, verwarring, en scheiding tussen christen en Jood. Keizer Constantijn trok deze feestdata uit elkaar, en het verband ging iets de mist in. De Joden baseerden hun kalender en hun feesten op de maan. Keizer Constantijn, stichter van de katholieke kerk, veranderde dit als zonneaanbidder. Zijn schijnbekering en zijn Jodenhaat, brachten verwarring en traditie tot op vandaag. Laten wij even kijken naar de waarheid!

Jezus vierde de avond voor zijn dood de “Cedermaaltijd”, Pesach.

clip_image005Het staat ons, christenen beter bekend als het “Laatste avondmaal”. Op dit traditionele Joodse feest stelde Jezus het laatste avondmaal in als een herinnering aan zijn sterven en opstaan! Jezus stelde geen “nieuw” feest in, Hij veranderde niets aan de wet, maar gaf aan dit feest een diepere betekenis, van zeer groot belang later voor de ganse wereld. Wie Hem volgde kwam tot een beter inzicht en begrip over het volmaakte verlossingswerk van God.

Het Paasfeest, het Pascha.

17 Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? Matth.26

Gedurende dit Pesach-feest stelde Jezus in het bijzijn van Zijn apostelen, het heilig avondmaal in. Dit gebeurde met ongezuurd brood en het drinken van rode wijn.

Wij moeten weten dat er tijdens dit feest, vier bekers met wijn op orde werden gedronken, dit was traditioneel en voor ieder bekend! Deze vier bekers hadden elk hun eigen betekenis: De eerste beker is de beker van de heiliging, de tweede beker is die van het oordeel, de derde beker is deze van de verlossing, en de vierde is deze van de dank en lofprijzing.

Dit kwam voort uit de bekende cedermaaltijd en verwijst telkens naar de verlossing uit Egypte. Alle symboliek aan de cedermaaltijd wijzen naar het verlossingswerk van Christus! Bijzonder moeten wij letten op de derde beker, welke Jezus gebruikte na de maaltijd.

Op deze maaltijd liggen drie ongezuurde broden op de tafel. Deze drie broden hadden, ook elk hun betekenis: Het bovenste brood betekende symbolisch de Almachtige God. De onderste betekende het volk. De middelste de “matse” betekende de bemiddelende priester van God, welke tussen God en mens stond.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 AFIKOMAN

clip_image006Bij het begin van de feestmaaltijd, werd de middelste gebroken, een deel daarvan werd in een doek gewikkeld en verborgen. Dit deel noemde men dan het “Afikoman”.

Voor men de derde beker nam, na de maaltijd, mochten al de kinderen beginnen te zoeken naar het verborgene. Het verborgene de “Afikoman” kwam te voorschijn. Dit gebruik was er om de kinderen wakker te houden, en hun verlangen vurig te houden gedurende de tijd van de maaltijd.

Dit wees erop dat Jezus zou opstaan en te voorschijn komen uit “het verborgene, de dood”! Wie onder de mensenkinderen Jezus zoekt en vind krijgt altijd “genade” als geschenk! Ook vandaag is Jezus niet zichtbaar voor zijn discipelen.

Tot hiertoe gebeurt dit nog steeds onder de Joden. Het doet denken aan al Gods kinderen vandaag welke wakker dienen te blijven, want de wederkomst van Christus of Zijn openbaring staat voor de deur, en ook dit zal een verlossing zijn. De opname is een snelle verlossing een uittocht voorafgaand aan de oordeelsdag op aarde. Maar hier komt er nu een verschil van Messiaanse Joden die Jezus hebben aanvaard, en al de andere Joden.

Zij zien in dit middelste brood, dat werd gebroken, Jezus, welke werd gebroken op het kruis, en het klein gedeelte dat werd afgebroken en verborgen, als beeld van zijn lijk dat tijdelijk werd begraven.

Jezus nam het woord na de maaltijd bij de derde beker van het feest,

de beker der verlossing:

20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.Luk.22

Iedere beker bij deze cedermaaltijd ging gepaard met een Bijbeltekst. De Bijbeltekst welke werd voorgelezen bij de derde beker was :

6 Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Exod.6

“Uitgestrekte armen” doen ook denken aan Jezus op het kruis van Golgotha, waar Hij het verlossingswerk heeft volbracht! Wie deelneemt aan het laatste avondmaal, moet weten en zeker zijn dat hij is verlost uit deze oordeelsrijpe wereld door geloof in het bloed van Christus. (Ex.12:48) Het laatste avondmaal is geen Babelse of Romeinse eucharistie!

De Afikoman werd aan het eind van de maaltijd gegeten. Na de verwoesting van de tempel werd dit gezien als een heenwijzen naar het paaslam.

Joh 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

Lu 22:19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

cropped-clip_image00614

Biblespace Vlaanderen.

R.GAYTANT, Oudste.

DE KONING DER JODEN STOND OP UIT DE DOOD!

JEZUS STOND OP UIT DE DOOD !

 

 

clip_image002

Jezus, is opgestaan uit de dood en verscheen aan velen. Zo zullen ook allen die Jezus in hun leven hebben aangenomen en ervaren, opstaan of opgenomen worden, en deze dag nadert snel!

Al spreekt de ongelovige volksmond dat niemand is opgestaan uit de dood, toch hebben Christenen die Jezus persoonlijk leerden kennen in hun leven, de ondervinding dat Jezus leeft.

Ook in Jezus tijd waren er de sadduceeën, een godsdienstige partij, die niet geloofden in een opstanding, in engelen, geesten en de mondelinge overlevering.

Matth.22

25 Nu waren er bij ons zeven broeders. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broeder.26 Eveneens de tweede en de derde tot de zevende toe. {}

27 Het laatst van allen stierf de vrouw. {}28 Van wie van de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad.29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.30 Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel. {}31 Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide:32 Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob? (22-33a) Hij is niet een God van doden, maar van levenden.33 (22-33b) En de scharen, die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer.

Ook vandaag geloven weinig mensen in de opstanding uit de dood. Daarom laten zij zich ook cremeren. Belgie kende destijds nog een wet, waarbij het verboden was iemand te cremeren!

1Co 15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

Ze leven, zonder rekening te houden met God of Zijn woord, de Bijbel.

Jezus, haalt de reden aan, en zegt dat ze de Bijbel niet kennen of niet lezen. God is een God van de levenden en niet van de doden.

Amper 1% van Vlaanderen gelooft persoonlijk in Jezus, als de Zoon van God. Naar een kerk gaan is geen bewijs van geloof. Een persoonlijke relatie met Jezus is pas geloven en streven om de leer van Jezus te volgen.

Na Lazarus waren er nog!

Matth.27

51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

Toen Jezus stierf was er een opstanding van christenen, met een gewoon lichaam als dat van Lazarus; Dezen stierven later opnieuw als de andere mensen.

Stel je voor dat een gestorvene, die je kent zich aan u zou tonen levend en wel!?

Deze opstanding toonde het volk, dat Jezus leefde en tot leven brengt wie Hij wil!

Joh.5

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven.26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. 27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

IEDER MENS ZAL EENS OPSTAAN!

Vers 24

Wie de Bijbel gelovig aanneemt en gelooft in Jezus, is tot leven gekomen. Hier spreekt Jezus over het geestelijke, Bijbelse leven. Zijn woorden zijn levend makend.

Ieder mens die tot geloof is gekomen, heeft in feite al een geestelijke opstanding meegemaakt.

Hij kan dat geestelijke nog niet helemaal omzetten in het dagelijkse leven, omdat hij nog een zondig lichaam heeft en een zondig zielenleven kent.

Wij horen daarom nog van de uitdrukking “zielig” als “falend”.

Vele christenen willen stoppen met roken, ze weten dat het zondig is, niet naar Bijbelse normen of geestelijk is, maar ze slagen er niet allemaal in.

Toch weet hij al hoe het perfecte leven er zal uitzien, een leven naar Gods wil in eeuwigheid.

Daarom kent iedere christen een strijd in zichzelf, hij voert strijd tegen zijn eigen gedachten, die niet perfect zijn, die zondig zijn. Hij ontdekt dat hij in feite niet afhankelijk leeft van wat God wil.

Hij weet wel hoe het moet, maar slaagt daar niet in, en dat betekent zonde. Hij ziet dat het vlugst bij anderen en dan pas bij zichzelf.

Vers 29

29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Enkel de stem van de Zoon van God zal de opstanding van doden brengen. Niemand anders dan Jezus Christus zal oordelen. Men zal daar geen andere stem horen, zoals van nepgoden als Boeddha, Allah, of andere valse profeten.

TWEE OPSTANDINGEN

Opstaan ten leven, dat zijn allen die geloofswerken hebben gedaan. Met “goede” werd in het hebreeuws “toov” bedoeld “doelmatige werken”. Allen die leefden uit geloof in Jezus. Allen die Hem persoonlijk kenden in hun leven.

Opstaan om te worden veroordeeld. Dat zijn allen die leefden, en dachten door goede werken en giften in de hemel te komen, hun goede werken waren gefundeerd op eigen verkeerd inzicht. Dit zijn handelingen die hun levensdoel niet bereiken, omdat ze niet uit een levend geloof voortkomen. Of anderen die door te doen naar de wet dachten gered te zullen worden, en dat waren de Schriftgeleerden. Ook in het O.T. werd men behouden door geloof en niet uit werken.

Er staat hier : het kwade bedreven hebben, dan zouden ook christenen verloren zijn? Ook zij zondigen nog.

Wat is hier de betekenis?

De opstanding waartoe men zal behoren, is wel afhankelijk van de gekozen levenswijze.

Wat eigenlijk met goed en kwaad doen bedoeld is, staat voor de levensovertuiging, of ideologie die men heeft gekozen tijdens zijn leven hier op aarde.

9 Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. {}

10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Cor.5:10

Het gaat hier niet over afzonderlijke daden, want ook christenen zondigen nog.

Een socialist kan goede sociale wetten laten maken, maar dat is in Gods ogen niet welgevallig, omdat men geen rekening houd met Gods woord en men daardoor niet behouden zal worden.

Een materialist denkt dat hij van alles moet genieten en hebben op deze aarde, want na zijn dood denkt hij is er niets meer.

Een arme denkt ik heb niets, anderen hebben alles, God is onrechtvaardig, ik geloof niet in Hem, en hij leeft zijn eigen leven.

Een katholiek denkt ik behoor tot de ene ware kerk, en ik maak mij geen zorgen, ieder zalig in zijn geloof zo leerde men toch, ik kom in het vagevuur en dan in de hemel!

Een moslim denkt na een goed leven en door martelaar te worden krijg ik in de hemel zeven maagden, doch er is geen voortplanting in de hemel! Zijn levensvisie is als het kwade te doen.

DOOR DE OPSTANDING VAN JEZUS HEBBEN WIJ NU EEN LEVENDE HOOP!

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,

4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 1 Petrus 1

Wat zijn de gevolgen dat Jezus is opgestaan?

Dat mensen kunnen behouden worden!

Dat mensen kunnen weten behouden te zijn!

Dat mensen kunnen leven met een verwachting die voorspoedig is, ondanks de oordelen die over deze wereld zullen komen!

Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood!

Dat mensen met hart en ziel voor God kunnen zingen!

Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen in hun leven!

Dat mensen zonden kunnen overwinnen.

Dat christenen, vissers van mensen, zullen leven ook al zijn ze gestorven!

garnaalvisser oostduinkerke RG

JEZUS BAD OOK !

clip_image001

 

 

clip_image003

 

JEZUS BAD ….Telkens wij aan de opstanding van Jezus denken hebben wij een blij gemoed, omdat wij weten dat ook al Zijn volgelingen zullen opstaan! De dag van de opstanding van zoveel Bijbelgetrouwe christenen van nu, en vorige geslachten, samenlopend met de “opname”. Wij kunnen blij zijn dat dus Pasen een profetisch karakter kent.  Voor de dag van de opstanding had ook Jezus een moeilijke tijd. Ook denk ik dat wij voor de dag van de opname nog een moeilijke tijd van strijd zullen kennen.  Daarom laten wij eens kijken naar de moeilijkste en meest pijnlijkste tijd die Jezus hier op aarde kende.

Marcus 14

32 En zij gingen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot zijn discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik bid.33 En Hij nam Petrus en Jakobus en Johannes mede. En Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden,34 en Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt.35 En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan,36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.37 En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte een uur te waken?38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.39 En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende.40 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden.41 En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.42 Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.

In vers 33 lezen wij hoe Jezus ook mens was.

Hij werd beangst en ontsteld. Voor deze angst gebruikt het Grieks het sterkste woord. De discipelen die zijn verheerlijking op de berg hadden gezien, zien hier een Jezus in een totaal andere toestand, namelijk het meest bedroevende moment van Zijn aardse leven. Dit lag duidelijk in het feit dat de zondestraf van alle mensen op Jezus begonnen te wegen. Het was een begin van Gods oordeel.Men zou ook de vraag kunnen stellen: God waarom? Was er dan geen andere oplossing voor de redding van de wereld? Waarom een Onschuldige straffen met de doodstraf?

Vers 36 Bad Jezus: lees vers 36

Jezus, wist dat alles mogelijk was bij God. Hij bad neemt deze beker van mij weg,

DOCH NIET WAT IK WIL, MAAR WAT GIJ WILT.

Het is goed om te weten wat met de beker in de Bijbel werd bedoeld. Wij proeven dat dit een heel belangrijk symbool is.

Dit is de beker zoals men vroeger dacht: iemands levenslot of ervaring, met vreugde of tegenspoed, goddelijke beschikkingen, gunstig of ongunstig, worden met een beker vergeleken die God iemand geeft te drinken: aldus van voorspoed en tegenspoed

Jesaja 51:17 Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des Heren de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken.

48 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om Mij gevangen te nemen?49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan.50 En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen.

Jezus kon vele malen hebben gevraagd: Waarom? Waarom moet ik dit nu doen? Waarom behandelt men mij als een politiek misdadiger, Jezus deed nooit aan politiek! Het kon toch anders, en dat wist Jezus.

Maar God liet Zijn woord in vervulling gaan ook al bad Jezus dit! Doch Jezus aanvaarde de wil van Zijn Vader, ook na zijn vurig gebed.

34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijze (het meest noodzakelijkste in mijn leven) is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.joh.

Ook wij stellen soms wel eens de vraag: kon mijn leven er nu niet anders uitzien? Waarom moest ik al de ellende die ik heb meegemaakt krijgen. Waarom moest ik ziek worden? Waarom werd ik niet genezen, toch geloof ik? Waarom …?

Wellicht kennen wij momenten alsof God ons vergat! Maar dat is niet zo, tenzij wij in niet geloven of in constante zonde gaan leven, en God vaarwel zeggen.

Jezus heeft dit wel gekend :

Toen hij aan het kruis riep : Mijn God Mijn God waarom hebt gij mijn verlaten! Ja, dan was het wel zo , want God kon geen gemeenschap hebben met de zonde en het vloekhout.

Er is wel de mogelijkheid dat dit alles tot een vorm van opstandigheid tegenover God zou kunnen leiden.

Opstandigheid of hardheid van hart. Tegenslagen kunnen een oorzaak zijn om het hart te verharden. Wij kijken naar de Farao die zijn hart verharde tegenover God. Hier ging het over de wil van Farao tegenover de wil van God. Hij en Zijn volk kreeg tegenslagen rampen en plagen.

Exodus 14:4 En Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken, en de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben. En zij deden alzo.

Er zijn mensen die hun geloof verliezen. Ook daarom bad Jezus voor zijn discipelen opdat ze hun geloof zouden behouden. Opdat ze bewaard zouden blijven van de boze.

DOCH NIET MIJN WIL…..

Wanneer men dit in iemands gebed hoort, dan mogen wij spreken van echt geloof, echte liefde tot Jezus, echte gehoorzaamheid, echte trouw, zelfverloochening.

Jezus kende zijn opdracht, en wilde deze volbrengen …voor u en voor mij !

10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus( Hebr.).

Hier zien wij hoe belangrijk de wil van een mens kan zijn, en dit naar de toekomst toe. 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Hier leren wij dat gebed het beste wapen is tegen verzoeking. Het vlees is zwak. Daar heeft Jezus begrip voor. Hij wijst naar Petrus om te waken. Al was het maar één uur. Gebed is een superstrijd.

Maar al te goed zal Petrus hebben begrepen wat het vlees betekende toen hij Jezus verloochende. Die sterke Petrus naar het vlees!

DE OPSTANDING

9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.Mc.16

Wat toch opvallend is, is dat Jezus de grote eer geeft aan Maria van Magdala om Hem het eerst te mogen zien en te herkennen na Zijn opstanding.

Helemaal niet de eerste minister of president van het land, of de Romeinse keizer, maar een eenvoudige huisvrouw die door Hem werd verlost en bevrijd van veel kwaad en miserie! Een vrouw die wenende zat bij Zijn graf (Joh.) Bij die vrouw lag Jezus nauw aan het hart zou men kunnen zeggen.

Deze vrouw was dankbaar dat God haar zoveel had vergeven. Wie dankbaar is, zet Jezus op de eerste plaats in zijn leven. Jezus werd God in haar ogen!

Wij kunnen die vraag voor onszelf ook eens stellen:

Hoe nauw ligt Jezus aan uw hart?