DE PROFEET JOEL

profeet

DE PROFEET JOEL

Deze profeet Joel trad op in Judea, naar aanleiding van een vernietigende sprinkhanenplaag, welke een oordeel van God was in zijn ogen. Het volk aanbad toen de Baal. Dit gebeurde vermoedelijk 400 jaar voor Christus. Hij zag in al dat rampzalige gebeuren, de “Dag des Heren” Hij beschrijft het vonnis ook over de vijandige volkeren van Israël. Hij roept het volk op tot gebed en vasten. Zijn naam betekent: De Heer is God of de Heer is getuige. Zijn vader Pethuel, zijn betekent: Verschijning van God.

HOOFDSTUK 1

(1-4) De profeet valt met de deur in huis. Er is een ramp gebeurd in zijn tijd, welke heel erg was. Hij geeft opdracht om dat oordeel van God, door te geven aan hun nageslachten. Het lijkt wel een waarschuwing welke nog geldig is ook voor de geslachten van vandaag. Egypte kende ook eens een sprinkhanenplaag, maar Israël is hier aan Egypte gelijkvormig geworden, laat mij zeggen werelds en goddeloos geworden! (Rom.12:2).

Wat is er nu gebeurd? Over welke ramp heeft de profeet het hier?

4 Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten.

De vertalingen bij deze sprinkhanenplaag is zeer verwarrend. Roger Liebi, een expert in de Hebreeuwse taal klaart het uit: Er zijn negen soorten sprinkhanen, en hier worden enkel de vier meest vernietigende soorten van sprinkhanen genoemd. De ouden van dagen hadden nog nooit een dergelijke ramp ervaren, waarbij alle vruchten helemaal verdwenen.(Lev.11:22).

(5) De profeet roept tot het volk om tot een ernstige bezinning te komen. De dronkaard zal nuchter worden, er is geen goede wijn meer, en ziet de bittere waarheid. Dit is een beeld welke aantoont dat de welvaart voorbij is. (6,7) De profeet geeft uitleg en reden over deze ramp. Deze sprinkhanenplaag symboliseert ook duidelijk een ontelbaar volk.(Jes.40:22- 33:4) Wij kunnen vermoeden dat die legermacht ook zou kunnen bestaan uit vier sterke landen. Er is hier een invasie beschreven, een grote militaire inval, een enorme legermacht, met leeuwenkracht. De apostel Johannes zag ook dit sprinkhanenleger, de beschrijving wijst naar een inzet van helikopters. De kransen op hun hoofd, hij ziet het draaiende schroef. Een beeld uit de “Dag des Heren”.

7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen;Openbar.9

De aangebrachte schade door de profeet beschreven lijkt het gevolg van een chemische gifaanval. Gebroken takken aan de bomen, afgevallen schors, en wit geworden van de gebruikte giftige stoffen, als onkruidverdelgers. Turkije gebruikt nu al speciale helikopters met dodend gif tegenover de koerden.

(8,9) Het lijkt er wel op dat er ook vele slachtoffers zijn gevallen. Het groot verdriet voor het volk vergelijkt de profeet met een maagd die treurt en weent in ondertrouw om haar bruidegom. Om een of andere reden is het huwelijk niet kunnen doorgaan. Was Jezus niet als het ware hun bruidegom? De tempeldienst kan niet meer doorgaan, wegens deze toestand. De priesters treuren, en kunnen geen spijs of drankoffer meer brengen. Tot dan toe werden er nog offers gebracht, het volk ging traditioneel nog wel naar de tempel, maar leefden er op los en niet naar Gods wil. Je kunt ook twee uren per week naar een gemeente gaan, maar toch eigenzinnig blijven zonder heiliging, en denken mijn plicht is vervuld!

(10,12) Hier vinden wij opnieuw een beschrijving van de grote schade op het land. De mensen zijn er depressief van geworden. God nam de vreugde van zijn volk weg. De mensen werden als de vruchten, uitgedroogd en geen levenslust meer. Geen tarwe of gerst is nog te vinden, dus geen brood! Arm of rijk, krijgen hetzelfde lijden. Het volk had gezondigd, God vergeten. Alle vruchten zijn vernield, druiven, vijgen, granaatappels, appels enz. Een verdorde wijnstok zie foto. Dit wijst op een economische ramp.

 

De profeet doet een oproep tot algemene bekering!

 

(13,14)Als de mens niet naar God wil luisteren, dan komt er onheil! Dit keert regelmatig terug. Ook is dit vandaag hetzelfde fenomeen. Joel richt zich tot de priesters, trek uw rouwklederen maar aan. Hij maakt ze duidelijk dat ze bekering nodig is. Er kunnen geen offer meer worden gebracht, want er valt niets meer te offeren! Het volk dient te worden ingelicht van de ernst van de zaak. Er is maar één uitweg, bidden en vasten. Bidden en roepen opdat Jaweh hen genadig zou willen zijn. Matth.23:39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

 

Wij zien vandaag toch ergens een verandering onder het Joodse volk. Hun leider, de eerste minister, begint Bijbelstudies te volgen, dit zal wel een zekere navolging kennen. Als deze trend zich verder zet onder het volk, en het zich bekeert, dan is dit een overduidelijk teken voor alle christenen dat God opnieuw de draad opneemt met zijn volk, en dat het einde van de gemeente plots een feit zal zijn!

“Ik kwam tot geloof in Jesjoea ha Masjiach”

“Ik kwam tot geloof in Jesjoea ha Masjiach”, vertelt Daniel Rozen “en vanaf dat moment (1991) is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest!” Daniel: “Als zoon van Joodse Holocaustoverlevenden was ik mij al op jonge leeftijd bewust van de recente geschiedenis van mijn volk.

Nabij is de “Dag des Heren” De dag zal komen….Joel

 

Rapture= opname/ Gog= leider van een Islamitische coalitie, waaronder Rusland en Iran welke zullen worden verslagen, daarna bouwt Israël zijn tempel. The tribulation = De verdrukking, de Dag des Heren. Millennium= Duizendjarige rijk

 

 

 

(15,18) De Dag des Heren is niet de zondag voor alle duidelijkheid. Het is niet de dag van de opname, die ook voorafgaat, welke de dag van Christus is. De Dag des Heren is het tweede gedeelte van de verdrukking, de grote verdrukking genoemd. Het heeft een tweevoudige betekenis: 1. De grote verdrukking 2. De dag van de wederkomst van Christus op aarde in Jeruzalem.

Dit kan betekenen dat het bijna zeker, met natuurrampen zal gebeuren. Wij lezen over droogte, verhitting, wat er nog was van gras, is verbrand. De wijnvaten staan er beschimmeld. De profeet schrijft over een toekomstig oordeel, een rampzalige toestand in het ganse land. Het vee heeft noch eten noch drinken, want het water is volledig opgedroogd en ze schreeuwen en kreunen van ellende.

ANDERE PROFETEN ZAGEN EN SCHREVEN OVER DE DAG DES HEREN

 

De profeet Jesaja.

 

6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. 7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. 8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. 9 Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.Jes.13

 

Volgens deze profetie van Jesaja, is het duidelijk een tijd van verwoestingen, vernielingen van de Almachtige. Wij bedenken onvoorstelbare natuurrampen zullen onze planeet volgens plan veranderen. Meedogenloos wordt een einde gemaakt aan alle goddeloosheid.

De profeet Amos

 

16 Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, de HERE: Op alle pleinen rouwklacht, en op alle straten zegt men: Ach, ach! Men roept de landman op tot rouw en verlangt misbaar van hen die klaagzangen kennen.17 En in alle wijngaarden zal weeklage zijn, wanneer Ik door uw midden heen ga, zegt de HERE.18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

De profeet Amos laat weten dat er een vloek komt over alle mensen die uitzien naar deze tijd, waarschijnlijk allen die verlangen naar het vernietigen van Israël. Al de volkeren welke zullen optrekken tot de strijd van Armageddon.

De profeet Jeremia

 

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,9 maar zij zullen de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.

Deze profeet maakt duidelijk, dat deze tijd, de “dag des Heren”, een pijnlijke tijd zal zijn voor Israël. Toch laat de profeet aan Israël weten, dat ze niet angstig moeten zijn. Israël zal terug in zijn land komen en er veilig en rustig wonen, en leven met Koning Jezus!

De profeet Obadja

 

Obadja 1:15 Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen

Deze profeet toont ook dat God zal oordelen over “alle” volkeren. Dus niet over de tien landen beschreven in de oorlog van Gog. Obadja laat zien dat alle volkeren welke zullen optrekken om te strijden tegen Jeruzalem, een zware nederlaag zullen meemaken.

PAULUS EN DE DAG DES HEREN

(19,20) De profeet Joel, begint te bidden terwijl hij alles beschrijft over deze nationale ramp. Ook de apostel Paulus schrijft over de veel besproken: “Dag des Heren”.

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. 1 Thess.5

 

 

“Terwijl zij zeggen:” Wie zijn die mensen, die zo zullen reageren op de eindtijdprofetie?

Het zijn de onverschilligen en zij die niet nadenken over de Bijbelse profetieën die tijd van verwoesting zal voor hen onverwacht zal komen. Profetie is voor hen die willen geloven!

(1 Cor.14:22) Ze zullen niet voorbereid zijn, ze zullen onwetend (duisternis) zijn want ze zeggen, er is eindelijk vrede en rust in het M.O. Inderdaad, de antichrist zal een vredesverbond sluiten met Israël, en halverwege de tijd van het verbond, zal hij het staakt het vuren zal verbreken.(Dan.9:27)

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16 laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.Matth.24. Zeus altaar te Pergamum

De antichrist wil nu echt aanbeden worden met offers in de tempel, en plaatst een afgodsbeeld, met altaar (?) waar alle godsdiensten zich in kunnen vinden. Wij denken aan het altaar van Zeus, met mensenoffers, slaven of gevangenen, destijds in de tempel te Pergamum, en nu in Berlijn, morgen in de tempel te Jeruzalem als aanbidding van de satan? In alle godsdiensten werden er mensenoffers gebracht aan afgoden. Enkel bracht GOD één offer, Zijn zoon Jezus Christus.zeusaltaar_berlijn

Waarom diende de aanstelling van de eerste president van Europa te gebeuren in het museum te Berlijn bij het altaar van Zeus, de troon van de satan?

Waarom wil Turkije dit tempelbeeld terug? (Openbar.2:13)

De oude stad Pergamum

HOOFDSTUK 2

 

DE AANKONDIGING VAN DE GROTE VERDRUKKING.

De profeet zag een grote oorlog tegen Israël in de verre toekomst. De shophar, de bazuin, dient snel alarm te geven in Jeruzalem en op de heilige berg. Het volk zal dan beven van schrik, want de Dag des Heren, de benauwdheid van Jacob, de tijd van de grote verdrukking is op komst. Ze dienen hun voorzorgsmaatregelen te treffen. De laatste jaren doet Israël aan oorlogspreventie. De bevolking wordt voorbereid om zich te beschermen.Het land zou ook wel eens preventief kunnen optreden!

ISRAEL AANGEVALLEN

 

(2,10) De overgrote meerderheid van Israël leeft nog steeds in duisternis en dikke mist, dit betekent: onwetendheid, problemen en angst. (Jes.8:22,9:1,2). Daartegenover staat het licht als een blijdschap en rustigheid. De Joden mankeren het licht van Jezus, hun Messias, door ongeloof.

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.Joh.8:12

Zoals de mist opkomt bij het morgenrood, rond de bergen, zo verspreiden zich een nog nooit geziene sterke legermacht, net als een sprinkhanenplaag, aan de horizon. Is het een invasie van grondlegers onder bevel van de antichrist? Wij hebben sterke vermoedens.

Wij zien verder hier een mogelijke beschrijving van parachutisten, infanterie. (3) Ook een mogelijke invasie van een divisie tanks die vuren, alles op hun weg verandert van aanzien, achter hen is alles verwoest. Het kunnen tanks zijn uitgerust met chemische wapens achteraan, zoals beschreven in de Apocalyps.

Men ziet talrijke helikopters dalen op de bergen, of springen over de bergen. Ze beklimmen de muur. (enkelvoud) Wij vermoeden dat het kan gaan over de opgerichte muur in Israël. Of mogelijk ook de Klaagmuur, want er staat dat ze de stad, Jeruzalem, zullen innemen en bezetten.

 

(10) De beschrijving van dit vers toont een beeld, precies alsof God erg kwaad wordt. Hemel en aarde zullen eerst beven. Zon, maan en sterren geven geen licht meer, dus komt het land komt letterlijk in dikke duisternis. Het lijkt of de natuur het onrecht niet verder kan verdragen. Denk aan de gevolgen om de zon te moeten missen!

 

En de HERE verheft zijn stem……

Bedenk hoe God eens zelf eens ingreep toen de Assyriërs (Iran, Irak) aanvielen in grote aantallen:

 

36 Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. 37 Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef te Nineve.Jes.37

 

(11,17) Ja, als de Here Jezus spreekt gebeuren er wonderlijke dingen die de mens niet altijd kan begrijpen. Hier spreekt Hij tot Zijn leger, geen landleger, maar een echt onoverwinnelijk leger des heils, engelen en al Zijn volgelingen, de gemeente! Dit leger zal Zijn profetisch woord vervullen. De tijd is nu echt aangebroken dat Israël zich heel dringend dient te bekeren met spijt en berouw, en te hopen op hun Messias, Jezus!

Stop nu maar met dit religieuze en traditioneel gedoe van uw klederen te scheuren roept de profeet! Dit was een gebaar van rouw, verdriet, spijt, of een reactie bij het horen van Godslastering. Een hogepriester mocht zijn klederen niet scheuren, (Lev.21:10) maar de hogepriester bij Jezus was een corrupte wetsovertreder. Verander toch van gedachten, en van hart, roept Joel ernstig, als de laatste waarschuwing voor Gods uitverkoren volk.

De profeet Joel laat weten dat ze zich nu moeten verzamelen voor een plechtige samenkomst. Iedere familie ook met al de kinderen moeten aanwezig zijn. De tempelpriesters zullen bidden en wenen, betekent spijt en berouw tonen en hebben. Ze dienen te bidden voor het behoud van hun beloofde land. De profeet laat weten dat ze dit aanroepen moeten doen, opdat de heidenen niet zouden lachen en spotten met hun God!

Het lijkt wel of het land Israël zou gaan verdwijnen en de vijanden de grote overwinnaars zouden zijn. De wanhoop is hier heel nabij, net als toen ze bevend van schrik voor de schelfzee stonden met Mozes!

(18,27) Het gezamenlijke gebed van Israël werd verhoord! Zoals vele malen zien wij opnieuw de genade en barmhartigheid van God. God zal hen verdrijven, die machtige legers welke zo talrijk uit het noorden kwamen. Hoe dit zal gebeuren lezen wij niet. Doch wij vermoeden dat Here zal strijden zoals Hij dat vroeger deed!

Zacharia 14:3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

 

“Een dor en woest land” Dit kan best de woestijn zijn in Saoedi-

Arabië, De oostelijke zee is de Dode zee, en de Westelijke Zee is de Grote zee in de Bijbel, namelijk de Mediterrane Zee.

Welke landen in het Midden-Oosten zijn dit?

Vroeger werden hier altijd de Assyrische koningen bedoeld. Vandaag zouden dit best de landen als Irak en Iran,Turkije en Syrië kunnen zijn.

Het Hebreeuwse woord voor het “noorden” toont aan dat men hier het land waar ze vroeger geboren werden is bedoeld.(Sef.2:13) Ook de richting van waaruit dat sprinkhanenvolk zullen aanvallen.

Het geboorteland van de sprinkhanen is het zuiden, Arabië, Egypte en Libië, Iran, Irak. Let op de Arabische lente, zoveel volk, als sprinkhanen samen. Let erop hoe deeltroepen van Iran zich vestigen in Libanon.

Assyrië en Babel behoorden altijd tot de oudste en eerste aartsvijanden van Israël. Zij namen steeds het initiatief bij conflicten. Let op de grootspraak van Saddam in Irak destijds en vandaag Iran, met zijn premier. Diezelfde leider liet destijds kinderen lopen door de mijnenvelden, tijdens de oorlog met Irak, om de weg vrij te maken!

Rome is het nieuwe Babel, welke de antichrist zal voortbrengen. Dit mogen we niet vergeten!

Het Vaticaan haat Israël, in het verleden, heden, en toekomst!

De vorige paus was Joods en schijnheilig.

Er komt een zegen voor Israël!

Wees niet langer angstig spreekt God tot zijn volk, ja ook spreekt Hij zo tot de dieren op het land. Ook de dieren die honger hadden schreeuwden tot God, Hij heeft ze lief, want het is ook een deel van Zijn schepping! Het dagelijkse leven en de economie zal worden hersteld in het land. (23) Hier zit een woordspeling tussen “leraar van gerechtigheid” en “vroege regen” in het Hebreeuws. Hij geeft de vroege regen als een groot teken van Zijn vergeving, dit is Jezus!

God zal hen nu troosten en vergoeden voor de natuurrampen met de sprinkhanen die hen destijds overkwam, als oordeelsstraf van God.

(26) God belooft dat Zijn volk nooit meer ten schande zal worden, bedenk de Holocaust, waar mannen, vrouwen en de kinderen omkwamen! Zij zullen Hem met hart en ziel loven en prijzen voor zijn vergeving!

HET KOMENDE PINKSTEREN VAN ISRAEL.

(28,32) Op Pinksteren werd een gedeelte van deze profetie voor de vervuld, en aangehaald door de apostel Petrus. Iedereen daar aanwezig, kon zijn taal begrijpen! De apostelen waren de eerste uit Gods volk, welke de Geest ontvingen. Daarna kwamen velen tot geloof in Christus, als hun Messias. Ook slaven en slavinnen konden de Geest ontvangen, geen discriminatie! Ze zullen niet in tongen spreken, maar profeteren en visioenen hebben.

Het andere gedeelte van deze profetie door Petrus aangehaald op Pinksteren werd niet vervuld, waarbij sprake is over de wonderbare tekenen in de hemel en op aarde.

Onder die tekenen moeten wij gebeurtenissen en de actualiteiten van de eindtijd begrijpen, welke terug te vinden zijn in het Woord van God, de Bijbel.

Dit zal nog gebeuren. “bloed, vuur en rookpilaren”

 

Wat kunnen wij begrijpen onder die, tekenen als bloed, vuur en de rookpilaren?

Palmboomatoombom

Het zijn tekenen op aarde. In India kende men een bloedregen, welke men wetenschappelijk niet steeds niet kan verklaren.

Het Hebreeuwse woord dat spreekt over een lange rechtopstaande rookpilaar, is hetzelfde woord voor een grote palmboom! (Rashi)

Het Hebreeuws is een beeldtaal! Die rookpilaren doen ons toch heel sterk denken aan de ons bekende paddenstoel van een atoombom, en de rode wolk is het kleur van bloed.

De profeet Joel diende wat hij had gezien eenvoudig te beschrijven met de beelden die hij kende uit zijn tijd en uit zijn omgeving. Let erop dit woord staat in het meervoud, dus rookpilaren. Wat een prachtig benaderend beeld, maar al die nucleaire wapens zullen een schrikwekkende vernietiging teweegbrengen voor de mens en de natuur!

Markus 13:20 En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

HOOFDSTUK 3

ER KOMT EEN VERANDERING IN HET LOT VAN JUDA EN JERUZALEM

(1-3) Er komt een einde aan de verdrukkingen van het Joodse volk. Juda is de stam waar alle koningen van Israël uit voortkwamen. De ongelovige wereld haat dit volk, zonder ook maar een bekende grondige reden. De wereldpers manipuleert dagelijks de volkeren tot een laatste wereldoorlog, onder invloed van demonen. De profeet schrijft over de jaren waarbij God Zijn uitverkoren volk verzamelt en ze in hun land terug laat wonen. Het ontstaan van Israël was een pijnlijke geboorte in 1948. God zal afrekenen met alle haatdragende volkeren, en hun leiders die ten strijde zullen trekken tegen Israël.

Dit bloedbad zal zich voltrekken in het dal van Josafat. De naam “Josafat” betekent; de Here oordeelt. Het is God die alle volkeren verzamelt, en Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Later werd het genoemd “Het dal van de zegen”! In dat dal versloeg Josafat al zijn vijanden.

De profeet Zacharia wijst naar dit gebeuren en spreekt uitvoeriger:

 

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. Zach.14

(2) God spreekt hier duidelijk over “Zijn” land, Zijn volk, hoewel de ganse aarde van Hem is.

In de eindtijd zijn ze al bezig met Mijn land te verdelen onder elkaar. Zijn volk als koopwaar behandeld.

PERES  VATICAANVergeten we niet dat ex-premier Rabin (vermoord) en huidige President Peres van Israël, in 1993 een compromis maakten met het Vaticaan. De tempelberg werd stilzwijgend eigendom van het Vaticaan en onder pauselijk toezicht geplaatst, om echte diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan te kunnen hebben!

Zou dit de sleutel kunnen worden voor de tempelbouw?

Is dit niet een eerste stap voor de komende antichrist met een schijnvrede? Zijn de plannen correct, waarbij men het Islamitisch heiligdom, de moskee op de tempelberg zal vernietigen tijdens een komende oorlog met Iran? Dan zou men de tempel kunnen bouwen, waar de volgende paus “Petrus Romanus” (antichrist) zich kan vestigen? Spelen de Jezuïeten opnieuw een rol bij de komst van de volgende paus en toppolitici in de wereld?

(4,8) Het wraakzuchtige Libanon samen met alle Palestijnen, willen Israël vernietigen. Sidon behorende tot de stam Aser, was destijds machtig en was nauw verwant en in concurrentie met de stad Tyrus. Tyrus betekent als harde “rots”.

Jezus speelde in op de hardheid van hart, en sprak: 21 Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben.Matth.11

Tyrus was in de oudheid een wereldbekende havenstad, met een prachtige handelsvloot, dat hen rijk maakte, maar het kreeg een Titanic ervaring! (Ezechiël 28)

Sidon zou de eerstgeborene kunnen zijn van het land Kanaan, en meteen zeker de oudste vijand van Israël.

De oude Filistijnen, zijn de huidige Palestijnen!

De Filistijnen zijn de bewoners van Peléschet, Palestina. De Filistijnen heten in het Hebreeuws normaal: “Pelischtim”. (Amos 9,7)

De stam “phalascha” is nog in het Ethiopisch bewaard gebleven en betekent: trekken en reizen, het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord “peléschet”, wat tocht of trekkenden betekent, en zo noemde men de Filistijnen, en ze zijn nooit een natie geweest!

God laat weten dat hun kwade bedoelingen, en aanvallen op hun eigen hoofd zullen vallen. In feite zullen dan ook de moslims kunnen beseffen dat hun Koran, een sprookjesboek is met gedachten als luchtkastelen en hemelmaagden!

De reden waarom God zeer krachtig zal optreden staat in de verzen 5 en 6. Wat God toebehoorde hadden ze komen roven en plunderen, en in hun afgodentempels gebracht.
het zilver en goud namen ze mee, met andere woorden men stal het vermogen van Israël, welke ze hadden gekregen van God. Waar is als voorbeeld de oude gouden Menora vandaag? In het Vaticaan? (7) Tot tweemaal toe zal het op hun hoofd neerkomen zo staat er. Die Sabeeërs zou het volk van Scheba zijn, Arabieren?

DE PROFEET SPREEKT PRECIES TOT DE VERENIGDE NATIES

(9,13) Een oproep tot de laatste wereldoorlog! Begin u te bewapenen. De zwakke soldaat zal kunnen zeggen dat hij een held is. Dit wijst in de richting van het moderne wapengebruik, je moet nu niet sterk zijn om een computer te bedienen of een raket te lanceren! Men zal meer en meer gaan investeren in oorlogsmateriaal in plaats van in de economie.

Dag na dag gaan wij een internationale troepenbeweging kunnen vaststellen richting Jeruzalem.

Omwille dat er staat “volken van ronddom” heeft men de neiging te gaan denken aan de oorlog van Gog. Gog is geen familienaam, maar is de naam van het land dat de leiding zal nemen, om Israël de oorlog te verklaren en aan te vallen met zijn moslimcoalitie. Maar Gog komt niet om in het dal van Josafat, of het dal der beslissing,(KJV) maar op de bergen van Israël.

(Ezech.39:4). Sommige uitleggers leggen een verband met het dal van Gog’s menigte (Hammon-Gog, The valley of Hammongog. Hamonah een stad of dorp daarbij noemt vandaag Dibon) naar aanleiding van:

Ezechiël 39:11

11 Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israel: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen: het dal van Gogs menigte.

Het dal wordt vergeleken met een perskuip van de druiven. Deze beschrijving kan ook doen denken aan Megiddo. Openbaring: 14:20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver

Het bloed stroomt weg, het stolt niet. De reden hiervoor wijst erop dat het bloed nucleair is bestraald. Megiddo betekent neerhouwen, en dit wijst naar de sikkel! Zoals er staat: sla de sikkel erin”. Blijkbaar is er nog steeds een exegeseverschil tussen de oorlog van Gog en Armageddon!

DE HERE ZAL HET OVERBLIJFSEL VAN ZIJN VOLK BESCHERMEN

(14,17) De profeet ziet als het ware ontelbare legers afdalen naar het dal der beslissing, zoals God het wilde. Dan komt de natuur in beweging, of er is hier een beschrijving als gevolg van nucleaire bommen. Er is nog een mogelijkheid, dat er een zonsverduistering zal zijn op dat ogenblik. Openb.14:20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Wij lezen hier ook dat Jezus niet optreed als een lam van God, maar als de Leeuw van Juda die brult! Hij laat dan hemel en aarde beven. (Haggaï 2:6, Hebr.12:26) De Heer zal een schuilplaats zijn voor zijn uitverkoren volk. Ook de profeet Obadja schrijft over een ontkoming op de berg Sion. (Obadja 1:17) Inderdaad zijn er nu al mensen die hun atoomschuilkelder in orde maken. Gods volk zal opnieuw hun eigen God herkennen en begrijpen dat Hij het was die voor hen opnieuw bijzonder wonderlijk heeft gezorgd.

ISRAEL WORDT HERSTELD EN GEZEGEND

(18,21) Het beeld hier beschreven, gaat over een bloeiende economie in het land Israël. Wat het land na dit oorlogvoeren zal ondergaan hebben weten wij niet. Er zal dus geen radioactieve besmetting aanwezig zijn. Er is sprake van nieuwe wijn, melk wijst naar de veestapel, schapen en herders aan het werk, meer dan voldoende water in het land, wat altijd al een probleem is geweest.

Sittim ligt in het West-Jordaanse gebied. Het dal van Sittim was een zeer onvruchtbaar en dor dal. Bekend werd het voor het Acaciahout. Nu zal dit in de toekomst veranderen in een zeer vruchtbaar gebied! Het water zal lopen vanuit Jeruzalem naar de Zoutzee of Dode zee.

De profeet Ezechiël schreef over

de zegen voor Israël!

 

8 Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt.

9 En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.

10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-eglaim; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

11 Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven. 12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. Ezech.47

Israëls vijanden worden vernederd!

In een schril contrast komen dan de landen als Egypte en Edom (Saoedi-Arabië) in de onvruchtbaarheid terecht, wegkwijnen en wellicht ontvolkt door de armoede tot gevolg.

De reden voor dit rechtvaardig oordeel van God, zijn de vele terroristische aanslagen op Gods volk in Juda! Daarbij werd er veel onschuldig bloed vergoten. Wat de media verzwijgt zal God onthouden!

De grootspraak van de landen als Irak, Iran, Egypte, Syrië, en het nomadenvolk van de Palestijnen, zoals beschreven in de psalmen zal op hun eigen hoofd vallen.

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

6 de tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten,

7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;

8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. Sela

Ps; 83

Integendeel laat God weten, mijn land zal er blijven tot in eeuwigheid en Jeruzalem als hoofdstad! God brengt zijn volk van onder de wet naar de genade!

BIDDEN OM VERGEVING?

clip_image001

 

 

clip_image003

 

IS BIDDEN OM VERGEVING NODIG?

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12)

Dit is een niet zo gemakkelijke levensprincipe van een christen die de Bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven en of wij dat doen of willen doen. Door de vergeving kwamen we tot eeuwig leven!

In het O.T. werden vele zondoffers gebracht om vergeving te krijgen, er liep veel bloed van onschuldige dieren. Het bloed van Jezus maakte een nieuw verbond, en stelde een einde aan het onschuldig sterven van de dieren, welke slechts de zonden bedekte, maar niet wegnam.

Vergeven is een zeer belangrijk element in het christenleven, voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. (Wetenschappelijk bewezen door Dr. Leaf). Het bekeringsgebed was en is niets anders dan bidden om vergeving, zoals de verloren zoon dit deed. Zo kwamen en komen mensen tot inzicht van de waarheid door de Geest van Christus te ontvangen, en krijgen een levend geloof.

Zonder die Geest kan de mens de zin van het leven niet of nooit begrijpen!

PSALM 32 : DE GENADEPSALM

1 Van David. Een leerdicht. (-) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Een mens kan zich maar gelukkig voelen en een echt “goed gevoel” hebben wanneer hij weet en zeker is, dat God zelf zijn zonden heeft vergeven. Dit is pas het ware geluk. Koning David was ziek aan het worden, maar zijn ziel was onrustig door zonde, gezondheid is niet het belangrijkste om gelukkig te zijn, maar gezond blijven, want er zijn veel gezonde mensen die doodongelukkig rondlopen!

Jezus leerde ons geen Babelse biechtstoelpraktijken welke opnieuw een afwijking zijn. Het opbiechten van zonden moet persoonlijk gebeuren vanuit het diepste van het hart, met spijt en met alle eerlijkheid naar God toe!

De kostbaarste wetenschap is te weten dat uw zonden vergeven zijn door God.

Een ongelovige moet bidden om zelfs zonden te ontdekken, waarvan hij geen weet heeft. Het geweten is niet perfect en is manipuleerbaar en te onderdrukken, daarom heeft de mens Gods Woord nodig. Zonden ontdekken bij anderen gaat vlot, maar zelf is men niet geholpen.

Psalm 32

3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag 4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Wij kunnen vaststellen dat het verzwijgen van verkeerde handelingen tegenover God en mensen zeer schadelijk kunnen zijn voor de lichamelijke gezondheid. Mensen kunnen ongelukkig worden door een verkeerde levensovertuiging, een zondige wandel leert de Bijbel ons. Wie niet handelt of wil handelen naar de wil van God komt duidelijk vroeg of laat in de moeilijkheden terecht. Ook koning David had overspel met Batsheba. De profeet Nathan maakte David dit duidelijk. Voor God is toch niets verborgen.

Hij kreeg een pijnlijke beenderziekte vandaar zijn gejammer, en geklaag over de pijnen.

Wij kunnen hieruit afleiden dat er toch wel een verband bestaat tussen zonde en ziekte in dit geval. Doch men mag niet alles veralgemenen. Ziekte kan ook veroorzaakt worden door ouderdom, organen die versleten zijn, enz.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide : Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden , en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

6 Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden; zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.

7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Sela

David kwam eerlijk uit voor zijn gemaakte zonde, en beleed dit dan ook. Hij kwam duidelijk tot besef dat zijn zonden hem ernstig begonnen te raken. (2 Samuel 12:13) Toen sprak David tot Nathan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven,

Ook vandaag zien wij hoe zovele mooie Bathseba’s mannen kunnen tot zonde verleiden, en omgekeerd. Echtscheidingen en overspelig gedrag kunnen zware kwalijke gevolgen hebben. Hersenen kunnen ook giftige stoffen in het lichaam brengen! (Het geweten)

Het lijkt wel of men vandaag geen rekening meer houd met de levende God, doch Hij doet Zijn werk. De hand van God kan zwaar drukken op de mens, en dit met de bedoeling dat de mens zich gaat bekeren en gelukkig kan leven. God wil blijde mensen zien, en niet mensen die omkomen van verdriet zorgen en depressies.

God respecteert de vrije wil van de mens, er zijn vele verbitterde mensen, door oorlog, verlies van kinderen en allerlei tegenslagen.

Ze willen niet meer geloven dat er nog een levende God bestaat, maar zijzelf zijn de oorzaak van hun verdriet. David toont aan dat bidden helpt, wanneer de “vrome” de gelovige bidt, zullen rampen hem niet bereiken! Dit wil zeggen dat hij zich kan beschermen tegen veel kwaad dat op hem kan afkomen.

God is een toevlucht voor ons. De deur staat altijd open voor zijn kinderen. God kan onze gedachten bewaren voor angsten. Dit zijn dingen die de mens persoonlijk moet ervaren. Het is niet iets van “horen zeggen”!

Psalmen 55:22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt .

1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u.

Beseffen wij genoeg dat er Iemand voor ons zorgt. Toen wij kinderen waren werd voor ons gezorgd, wij beseften het niet. Vandaag hebben wij een hemelse Vader die zorgt, geloven wij het nu? Denk aan de discipelen bij Jezus in de storm. Je kunt ook doornat worden in een storm van angst kommer en zorg.

9 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

Onze vader in de hemel leert ons, al is dit met vallen en opstaan, om gelukkig door het leven te kunnen gaan. Hij laat beproevingen toe in ons leven opdat wij daaruit zouden leren. Wij moeten ook Hem kunnen bedanken ook voor dit soort dingen. Hij ziet toe op zijn kinderen, allen die willen luisteren naar zijn raadgevingen. De tien geboden zijn raadgevingen van Godswege. Er is een oproep opdat de mens zijn verstand gebruikt en niet moet geleid worden als de paarden. Velen die geen rekening houden met de wil van God kennen veel verdriet, ook christenen kunnen verdriet kennen door hun nalatigheden, maar God is hen genadig.

Lucas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Dit gebed van Jezus doet ons nadenken. Inderdaad kreunend, en bijna niet kunnen spreken van de pijn, is Jezus in staat te vergeven. Onschuldig ter dood veroordeeld op een jonge leeftijd van in de dertig. Zouden wij in zo’n geval de moed hebben op deze wijze te bidden? Een christen moet dus in staat zijn om meer te kunnen vergeven dan een goddeloze. Hij weet dat na de dood het leven verder gaat. Hij kan zich sterken aan wat God zegt:

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

De begrippen als “hel” en “ hemel”, het “hiernamaals” zijn voor de ongelovige mensen van minder of geen belang. Maar wij kunnen erover nadenken omdat ze een invloed kunnen hebben op ons leven van nu. Men kan tweemaal sterven.

Wanneer men moeite heeft om te vergeven dan moet men zoeken naar elementen en beloften die hoopgevend zijn. De islam laat mensen op deze wereld opdrachten uitvoeren, ze worden volbracht in de hoop van een beloofde hemel bestaande uit mooie vrouwen! De kracht van een leugenachtige belofte laat mensen hun leven beïnvloeden.

HOEVEEL MAAL VERGEVEN?

clip_image005

21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide : Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u , niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Matth.18

Wij weten dat zeven het getal van de volheid is, wat wil zeggen in termen van tijd: ALTIJD. Wij moeten de barmhartigheid van God nastreven.

Blijven vergeven is geen beproeving boven mate of boven ons kunnen.

Hier speelt onze wil de grote rol. Je wilt of je wilt niet, dit spreekt van de bereidheid. De tweede stap is het “kunnen”. Ook daar is een mogelijkheid, bijzonder wanneer wij kijken naar onszelf zullen wij meer de neiging hebben en in staat gesteld worden om te kunnen vergeven. Dit laatste moet nog kunnen gebeuren met hart en ziel. Aan vliegende woorden of een koude “sorry” daar heeft niemand iets aan. Een van harte vergeven is ook vergeten, en goed voor de gezondheid!

DE GOEDE STRIJD

clip_image001

 

clip_image003

 

DE GOEDE STRIJD

Nog een korte tijd en we kunnen ons aansluiten bij de woorden van de apostel Paulus: 2 Tim.4:7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden;

Wanneer wij kijken en luisteren naar T.V. of internet, dan zien wij er veel strijd is, maar het is een vechten met verkeerde bedoelingen. Vele menselijke overtuigingen botsen met elkaar. De goede strijd welke Paulus bedoelde, was en is een geestelijke strijd waarvan de overwinning enkel zichtbaar zal worden bij de opstanding der gelovigen, met een hemels verheerlijkt lichaam. Bij die geestelijke strijd komt ook lijden, verdriet, en tranen, maar dan komt ook de onbetaalbare heerlijke prijs!

Jezus zei:

23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen:

Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Luc;13

Troost:

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.Rom.8

Waar en wanneer begon die strijd?

Exodus 13:17 Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God zeide: Het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden, en naar Egypte terugkeren.

De machtige Farao verloor de strijd, en Gods volk verliet het machtige Egypte. Wat ondenkbaar was in de ogen van de wereld gebeurde dan toch. Precies zoals de grote Goliath de strijd verloor tegen de kleine David. Zo zal ook in de toekomst de ganse wereld zich tegen het huidige Israel keren, en de strijd opnieuw verliezen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Zo kijken we nu naar die bijzondere weg, welke God gebruikte om Zijn volk naar het beloofde land te leiden. De langste en moeilijkste weg!

Maar waarom de langste weg?

God wist dat er na hun verlossing van de slavernij, toch nog strijd zou komen om het beloofde land te bereiken. Strijd met andere nomaden, als Amalek (zonde) op hun weg. God wilde voorkomen dat Zijn volk terug zou keren naar Egypte,omwille van al zijn welvaart en aantrekkelijkheden, ondanks het harde werk.

In het N.T. vinden we de goede strijd, namelijk na de verlossing van de zondemacht, of de wedergeboorte, komt ieder mens in een geestelijke strijd terecht, de goede strijd.

Maar helaas, zijn er vandaag vele “christenen” die al terug op weg zijn naar Egypte, welke een beeld is van een wereld, met eigengemaakte godsdiensten en het kalfdansen van Wall street. Een wereld van eten en drinken, en genot boven God!

Vandaag vinden wij veel deserterende christenen. Ook vroeger kwam dit voor. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. 2 Tim.4:10

De goede strijd voor het evangelie.

Omdat het denken van de mens “zondig” is, kan hij niet gezond of geestelijk denken, zonder een diepgaande verandering in zijn geest!

Het denken van de sterveling is onvolmaakt of ziek, maar het kan genezen. En hier is slechts één oplossing: begrijpen wat het offer van Christus, als Lam Gods, betekent!

Een geestelijke strijd zonder God, is een verloren strijd.

God gaf ons een zwaard voor de strijd:

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Het doeltreffend gebruik van het Romeinse zwaard, vroeg veel oefening, spierkracht en discipline. Zo is de Bijbel, geen boek door mensen geïnspireerd, maar wel door God zelf, daarom zijn de schriften heilig.

De geest van de mens kan zich laten overtuigen, meeslepen, door andere sluwe mensen, met menselijke levensovertuigingen. Zo zijn er tal van overtuigingen in de wereld gekomen, maar ook gegaan.

Christenen zijn mensen die door Gods Geest zelf,werden overtuigd, dat de bijbel de enige waarheid is tot behoud. Wie die zekerheid niet heeft, is geen christen, ook al deed hij vele goede werken als Damiaan!

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom.8

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Welk soort leven?

1 Tim. 6:12 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

De goede strijd heeft te maken met een strijd om het geloof in de waarheid, Gods woord. Deze strijd is nog steeds volop aan de gang. Waarheid tegen de leugen, schepping of evolutieleugen. Bijbel of de Koranleugen. Jezus of paus. Jeruzalem of Babel. Psalmen 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

Paulus roept Timotheus op, het “eeuwige leven” vast te houden.

Wie zou nu strijden voor iets, zonder zekerheid? Niemand!

Vele christenen hebben hun eeuwig leven behouden, al dienden zij dit te betalen met hun eigen aardse leven. Bijbelgetrouwe Christenen zongen de psalmen toen ze naar de brandstapels werden geleid, door de schijnheiligen, ze hadden eeuwig leven, en wisten dat! Daarom konden ze zingen! In Veurne werden ze destijds gevierendeeld en gewurgd! God is het niet vergeten! (Openbar.17:6)

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.Joh.10

clip_image005Christenen zijn mensen die enkel horen naar de stem van de Bijbel. Jezus kent al die mensen bij name, persoonlijk, net als een herder zijn schapen, het zijn mensen die Hem blijven volgen!

Vele schapenkudden, gemeenten worden vandaag uiteengedreven door de wolven in schapenvacht, maar die gezonde schapen blijven schapen voortbrengen.

KRITIEK OP GOD?

 

KRITIEK OP DE LEVENDE GOD?

Waarom laat God nog zoveel kwaad toe? Wij kunnen deze vraag stellen voor ons persoonlijk leven en in het algemeen.

Oorlog…natuurrampen…..tegenslagen en ongeluk in uw leven….ziekte en tenslotte de dood…..Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven, dan dienen wij te luisteren wat God zelf zegt, en dat staat enkel in de Bijbel.

Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

God heeft het goede voor met ieder mens. God heeft medelijden met mensen, bij wie de tranen rollen in het verborgene. Daarom wil God de mens leren hoe hij op deze aarde een gelukkige levensweg kan bewandelen.

God gaf ons geen catechismus, een geloofsboek, of een gebedenboek, neen, enkel sprak Hij door Mozes, de profeten, door Jezus Christus, en later door de apostelen.

De grote vraag is natuurlijk: Wil de mens leren van God of niet. Lukas 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Jezus kwam op aarde voor de mensen met een goede wil om te leren!

Hoe denkt God over u? Dit kunt u weten!

Psalmen 147:11 de HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.

God schept plezier in mensen die Hem liefhebben boven al, mensen die luisteren naar Hem die spreekt door de Bijbel, en die hun hoop hebben gesteld op Zijn genade!God houdt niet van mensen die niet WILLEN luisteren, kritiek hebben, en niet willen geloven in de liefde van Zijn Zoon Jezus!

Wij nemen Gods volk als voorbeeld :

5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.6 Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israel stierven.7 Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk.8 De HERE dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.9 Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Numeri 21

God leidde zijn volk uit de slavernij, en hun dankbaarheid was, kritiek en verwijten. Zou God dit niet horen? Hij die het oor van de mens schiep? Zo hoort hij ook iedere dag wat mensen zeggen. Ze hadden kritiek op Mozes en God, over die lange woestijnreis,het eten en dat manna, iedere dag hetzelfde!

Ik denk dat Mozes soms zijn tent niet meer uitkwam voor dat gezaag! Doch Mozes volgde verder de weg die God hem gaf. Aan Gods geduld kwam een einde, net als ten tijde van Noach.

Zo moet de mens weten, dat het geduld vandaag van God met de mens opnieuw ten einde loopt.

God zond toen “vurige slangen” tot Zijn volk in de woestijn, en velen werden dodelijk ziek en stierven. Hij deed dit omdat ze zouden nadenken over hun levenswandel! Wat een ramp, met veel tranen en verdriet. Slangen een beeld van demonen, afgevallen engelen.

Waarom liet God het toe?

Toen was het volk nog niet zo ontwikkeld als in onze moderne tijd, maar ze hadden het wel veel vroeger begrepen waarom God dat alles toeliet! Deze mensen kenden nog een bewustzijn van zonde, hadden nog een snel werkend geweten.

Ze liepen tenslotte naar Mozes, huilend en wenend en beseften: Wij hebben gezondigd!

Dat is het wat God van de mens ook vandaag verwacht! Ze gaven toe dat ze niet wilden aanvaarden wat God van hen verlangde. God had geen plezier meer in Zijn volk. God verlangt niet dat de mens met peperdure kosten naar de maan vliegt, terwijl velen sterven van de honger,maar wel dat hij zich bekeert!

De tranen die de zachtmoedige Mozes zag bij het volk, en hun geroep om genade

bracht hem ertoe, toch opnieuw tot God te bidden voor dit opstandig en kritiekvol volk.

God antwoordde Mozes, en gaf hem de opdracht een koperen slang maken en op een staak te plaatsen, wie er gelovig en met spijt naar keek, zou niet sterven van het gif van de slangenbeten. Het gif is een beeld zondigheid in het bloed van de mens. De straf die God hier had gegeven, om Gods wil niet te aanvaarden, was wel keihard, de dood! Kort na de schepping was het ook al zo.

Genesis 2:17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Doch wie oprecht geloofde in het beeld van Gods genade, bleef in leven.

Bij de hedendaagse rampen of tegenslagen stelt met zich niet meer de vraag, wat doet de mens toch verkeerd?

Leven of dood! Zegen of vloek!

Iedereen maakt een keuze in zijn leven.

Johannes 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,

Het ergste wat een mens kan overkomen is sterven zonder de genade van God aan te nemen. Het brengt veel ontroostbaar verdriet, en dit is iets wat God ook niet wil! Daarom kunnen de mensen veel harde beproevingen op aarde krijgen, en zich veel vragen stellen. Toch er is een toekomst voor hen die geloven, in de Zoon des mensen, Jezus Christus, onschuldig vermoord en aan een kruis gehangen door ongelovige barbaren. Die toekomst is leven na de dood: eeuwig leven! Jezus stond op uit de dood!

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Om deze woorden te bewijzen stond Jezus voor het graf van Lazarus en riep:

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!

44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Daarom zullen allen die geloofden in Jezus, zoals de Bijbel het leerde, en niet anders, elkaar terugzien ook na de dood, bij de opstanding, of de opname die NU voor de deur staat!

Jakobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

DE VERLOREN ZOON

clip_image001

 

DE VERLOREN ZOON

Wanneer er vandaag nog iemand is die zich bekeert, dan is er blijdschap onder de vruchtbare schapen. Zelfs de engelen Gods zijn blij als één zondaar zich bekeert. Dan geeft de Heer een voorbeeld. Het voorbeeld gaat over een jonge man, die vroeger dan normaal het ouderlijk dak wil verlaten. Een jonge man levende in welvaart bij hem thuis.

Lees Lucas 15 Vers 11-14

Vandaag reageren wij als ouders met kommer tegenover de jeugd van vandaag, omdat er velen zijn die zich precies zich nergens aan leefregels willen gaan houden en het gezag van de ouders niet verder willen aannemen, of respecteren!

De jeugd vandaag is beter ontwikkeld zou men zeggen, dan vroeger, doch wanneer wij dit gedeelte lezen dan zien wij hier ook al een buitenbeentje, die zijn wilde haren nog niet kwijt was!

De zoon eist zijn deel om te kunnen vertrekken en zijn eigen leven te kunnen

bepalen. Wij zien dat deze jongen nergens rekening houd met Gods geboden of raad.

De welgestelde vader geeft zijn deel. Met veel verdriet in het hart, en denkend, wat moet er van mijn jongen geworden?

Psalmen 73:27 Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde,

Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat,

Dan krijgen wij een beeld van de jongen : “ een leven van overdaad”

Onder overdaad moeten wij begrijpen hetgeen er werkelijk in het Grieks staat

Een losbandig gedrag en tuchteloos leven.Eten en drinken en overspelige vrouwen (v.30). Reizen, geld verkwisten.

De jongen is “overspelig” omdat hij zijn God verlaat en zijn eigen levensprincipes navolgt, dit is een vorm van hoererij zoals God ons leert.

God waarschuwt door de profeet Jesaja 5 voor zo’n levensvorm :

11 Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit.

12 Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des Heren letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet.

VERS 14-17 LEVENSOMSTANDIGHEDEN KUNNEN ONTNUCHTEREN.

Wij zeggen soms “ mooie liedjes duren niet lang” en zo was het hier het geval.

Wanneer mensen alles hebben wat ze verlangen, welvaart enz , hebben ze God helemaal niet meer nodig. Ze denken niet meer aan God, hun hart is vervuld met de dingen van de wereld. Let op ons Europa, in welvaart, hoelang nog?

Hieruit kunnen wij afleiden dat een tijd van welvaart, zeer gevaarlijk kan zijn voor het geestelijk leven van een mens. Iemand die gezond en wel is, denkt niet aan dokters of ziekenhuizen.

Nu stort de wereld van de verloren zoon in elkaar.

Hongersnood breekt uit.

Hij begeerde zijn honger te stillen met zwijnenvoer. Doch niemand gaf het hem! Je zou kunnen zeggen dit zijn de koorden van Gods liefde!

Wat een mens allemaal kan meemaken vooraleer hij tot bekering komt. Wij mogen oprecht bidden : Here laat gebeuren wat moet, opdat deze mens tot geloof komt en behouden wordt! Wat helpt het dat men 100 jaar word, en dan naar de hel!

De zoon begon zich vragen te stellen als hamerslagen!

Waarom leef ik nu nog? -> armoede, geen geld meer

Wat is de zin van mijn leven nu? -> van honger sterven?

Waar zijn nu mijn vele vrienden? Familie? -> eenzaamheid.

Wat zullen de mensen nu over mij denken? -> schande

Had ik toch niet beter naar mijn vader geluisterd? -> bewustwording

Wat wil God? Dat ik sterf?

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Wij mogen besluiten een totaal ontspoort leven, een leven zonder rekening te houden met God . Een leven van zonde op zonde eindigt bij de zwijnenbak, zonder te mogen eten!

Hier zat hij in een fase eens stil te staan en na te denken over het leven.

Jammer dat de mens zeker in onze dagen slechts aan God denkt, wanneer hij in een crisissituatie terecht is gekomen.

VERS 17 – 20 spijt en berouw. “ Ik heb gezondigd”

Hij kreeg ware spijt over zijn zondig leven.

Niet alle mensen zijn bereid te zeggen “ ik heb gezondigd” dit is inderdaad een vernedering. De zoon van een welstellende en aanzienlijke vader. God weet of een mens het meent wanneer hij zegt: “Ik heb gezondigd” daarna geeft Hij zijn Geest.

Doch hier zien wij een vastberadenheid om terug te keren tot zijn vader en zijn Vader in de hemel. Hij besefte het was zijn eigen schuld!

Hij is bereid stappen te zetten in de richting van zijn vader, terug naar de bijbel!

Deze richting was Gods weg, vader u had gelijk!

Psalm 51

16 (51-18) Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen.

17 (51-19) De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

Een verbroken geest, is iemand die zegt dat God gelijk heeft, en afstapt van zijn naar eigen denken en zijn levensprincipes welke hij volgde verlaat.

Zoveel levensprincipes zijn er, maar er is maar één weg, de smalle weg : Jezus!

In feite zijn wij allemaal bezig met stappen te zetten, als gevolg van onze bekering, in de richting van de hemel. Ieder stap moet een stap zijn in gehoorzaamheid, en een afstap van de eigen wil.

Wij mogen ook leven in de hoop dat onze vader daar zal staan met open armen.

HET ASPEKT VAN ONTFERMING OF GENADE!

“Toen hij nog veraf was” Zag zijn vader hem en werd met ontfermingbewogen.

Zo kijkt God naar zondaars die spijt hebben en terug keren. Hij zag mij en u ook komen, in de dagen van onze bekering.

Spreuken 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Titus 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontfermingons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

“hij liep hem tegemoet”

Wij vinden Jezus terug in dit vaderbeeld: Hij komt tegemoet ! Wat een verlangen leefde hier niet in het hart van de vader. Wij kunnen vaststellen dat de vader bijna iedere dag stond te wachten achter zijn zoon, want hij wist niet welke dag de zoon zou terugkeren.

God komt ieder mens tegemoet die, naar Hem toegaat met spijt en berouw.

VERS 21-25 FEESTVREUGDE

De reactie van de vader is opmerkelijk bij de uitspraken welke hij doet.

“was dood en is levend geworden”

“verloren en is gevonden”

Ieder mens welke niet terugkeert tot God tijdens zijn leven hier op aarde, kunnen wij interpreteren als “dood” en “verloren”. ( ook vs.32).

Wij hebben er dan de “verloren” zoon van gemaakt, maar was wel evengoed

De “dode” zoon. Vandaar dat Jezus de opmerking maakte : Laat de doden de doden begraven.

Terwijl er hongersnood was, werd hier het beste kalf geslacht!

Hij krijgt kleren, een gouden ring en schoenen!

Hij is precies opnieuw in een nieuwe wereld terechtgekomen, dat hij zeker niet had verwacht, na al datgene wat hij had gedaan! Hij dacht zijn zoonsschap te hebben verloren, maar de vader herstelt hem, hij is geen huurling.

Dit alles dank zij de genade van zijn vader.

Wij mogen dit beeld van deze genadige vader niet vergeten, integendeel op deze manier moeten wij over God tegen de mensen spreken.

DE EERSTE CHRISTENEN

clip_image001

clip_image003

DE EERSTE CHRISTENEN

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Hand.2

 

Wanneer ik deze tekst lees moet ik meestal denken aan het altaar bij de tempel, waar men brandoffers bracht. Aan dit altaar waren vier hoeken, op iedere hoek een hoorn, en daar bond men de poten van het offer aan vast, om geofferd te worden. In Ps.118:27 Gaat het om feestoffers welke werden gebonden. Uit dankbaarheid dat God hen licht bracht, namelijk verlossing en vrijheid uit de ballingschap en dat bracht vreugde. Jezus bracht op het kruis, het offer van Zijn lichaam, opdat wij eens en voor altijd zouden geheiligd zijn. (Hebr.10:8). Alles wat wij doen voor Jezus, is uit dankbaarheid. Het is genade iets voor de Here te mogen doen.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

1Pe 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Wij brengen geen offers meer van dieren, die werden gebonden. Doch wij laten ons dan wel vrijwillig verbinden met de Heer om Hem te dienen. Hem dienen betekent het bouwen van een geestelijk huis, evangelisatiewerk en functioneren naar de gaven. Wil men offervaardig zijn? Hoe kan men offervaardig zijn? Ieder Bijbelgetrouw christen laat zich uit dankbaarheid binden door deze vier vaste punten:

Een eerste hoorn : BIJBELS Onderwijs,

God stelt mensen aan om onderwijs te geven. Dit onderwijs dient om eerst de plaatselijke gemeente op te bouwen en dan de wereld te onderrichten en te wijzen op de blijde boodschap van God. Bijbelstudies zijn vandaag zeer belangrijk, omdat er veel dwaalleer verkondigd word. Dwaalleer en verleiding is een teken van de eindtijd, onze tijd. Trouwens de Bijbel heeft daarvoor een speciaal vers! Dit vers werkt als een inenting tegen griep. Het onderscheiden van geesten is vandaag zwak onder de christenen, want ze hebben geen tijd genoeg. Onze dagen bewijzen dat vele christenen zich laten misleiden door New A ge principes! ( Mijnheer Warren, doelgericht verwarren).

Efe 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

Heb 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

God zelf is werkzaam en geeft mensen die zich inspannen om te onderwijzen, en te arbeiden, want de oogst is groot, maar weinig arbeiders, dit vraagt gebed!

Iedere christen, moet de nodige tijd nemen en zich inspannen om de Bijbelstudies van zijn gemeente bij te wonen en bijkomend ook persoonlijk in de Bijbel te studeren met gebed. Een christen die liever naar TV kijkt dan, naar de Bijbelstudie te gaan, is zoals Paulus zegt:

Heb 5:12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs.

Je kunt tien jaar christen zijn en nog de melk nodig hebben. Hij staat zwak en is niet in staat om anderen met dwaling of afwijking van de gezonde leer te weerleggen.

Ps 27:11 Onderwijs mij, HERE, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil;

De onderwijsmethode welke Jezus gebruikte was midden in het dagelijkse leven.(bv.Joh.9:2) Wie veel getuigt van Jezus, leert veel, dit is de Bijbelschool van Jezus.

Wanneer men iets niet begrijpt bij het Bijbellezen, bid, en de Here zal in de loop van de eerstkomende dagen u leren. Let er eens op!

De tweede hoorn : Samen zijn, GEMEENSCHAP

Gemeenschap= samenwerken, samen ontspannen, onze samenkomsten.

De plaats van samenkomst heeft geen enkel belang. Wij gaan niet naar een kerk, wij zijn de kerk! Een kerkgebouw heeft bij de eerste christenen nooit een waarde gekregen.

Onze gekende kerkgebouwen met altaren en Babelse torens zijn geen woonplaatsen van God.

1 Corinthe 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

Bij de eerste christenen waren de samenkomsten heel spontaan. Er is wel orde nodig, zodat ieder naar elkander kan luisteren en elkander kan bemoedigen. De eerste christenen kwamen samen in hun huizen. Er was gastvrijheid, het was genade je huis te mogen openstellen voor de Heer.

Er diende wel orde te zijn. Doch het belangrijke dat Paulus toont is dat iedereen zijn eigen inbreng had, en actief zou zijn volgens zijn gaven. Dat iets betekent, iets dat opbouwend werkte aan ieders geloof. Een geloofservaring vanuit het dagelijkse leven.

Een moment van aanbidding en dankzegging. Aanbidden betekende oorspronkelijk, knielen en de hand kussen, het was een eerbetoon. Dit gebeurt door liederen, muziek en het zingen van psalmen. In andere boeken staat, dat Jezus opging naar de tempel en psalmen zong. Wat een zegen om psalmen te zingen, je leert ze zo van buiten.

Een getuigenis, een woord dat werd gelezen in de loop van de week. Het bemoedigde of het was een troost.

Iets wat de Heer iemand had duidelijk gemaakt door een openbaring. Iets wat je door ervaring hebt geleerd.

Wanneer christenen in de week niet bezig zijn met de dingen van boven, en niets hebben ervaren, dan is er ook niet veel op de eredienst te beleven, zo ontstonden er een lange tijd later preken. Er naar streven is belangrijk.

Een verhoord gebed, kan anderen opbouwen en prikkelen om meer te gaan bidden. Ervaring met een gebed voor genezing. Verhoorde gebeden doet ons geloof groeien, nog meer dan kennis.

Een prediking door een oudste, en een leidende oudste van de samenkomst.

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Onder het prediken dienen wij het volgende te verstaan: Wij lezen dat er telkens mensen tot geloof kwamen door de prediking van die of die. Dit toont overduidelijk aan dat prediken het brengen was van de blijde boodschap, dus evangeliseren.

(Mt.12:41 Luc.11:32 1 Cor.1:21 enz.)

De derde hoorn : Avondmaal

Bij de eerste christenen was dit op zaterdag, de sabbat, na Keizer Constantijn, werd dit op zondag. Constantijn was een zonneaanbidder, en zo werd het een traditie dat later tot op vandaag de meerderheid van christenen samenkomen op zondag!

Het deelnemen aan het avondmaal, is een instelling van de Heer ter herinnering, om de basis van ons geloof wakker te houden en trouw te blijven geloven in de vergeving van onze zonden. Het herinnert ons aan een geestelijke familie welke een diepere band heeft dan de vleselijke familieband. Wanneer en hoeveel men avondmaal viert staat in een andere Bijbelstudie over het avondmaal. Eucharistie is geen avondmaal.

De vierde hoorn : Samen bidden.

Het samen bidden voor elkanders noden en zorgen, brengt elkaar dichter.

Ook het bidden in allerlei omstandigheden gebeurde heel spontaan. Ook het persoonlijk gebed hoort hierbij. Ook het persoonlijk bidden is belangrijk zo leert het Jezus.

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Wanneer er problemen in een gemeente zijn, dan is dit geen punt om te roddelen maar om te bidden. Roddel kan een ganse gemeente vernietigen, het werkt als een vuurtje, maar het brand soms verder.

De liefde speelt hierbij een grote rol. 1Co 16:14 Laat alles bij u in liefde toegaan.

GEMEENTELEIDING

Voorwaarden oudsten en diakenen.

1 Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. 2 Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 3 niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig,

4 een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; 5 indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? 6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle. 7 Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak kome en in een strik des duivels valle. 8 Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit,

9 maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. 10 Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.

11 Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles. 12 Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren. 13 Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus.1 Tim.3 ( Ook Tit.1).

Taak van de oudsten.

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Er zijn oudsten die leiding gaven, of toezicht hielden over de werking van de gemeente.

Het leiden van de samenkomsten, bidstonden, avondmaal, doopdiensten, begrafenis, huwelijk, enz.

Herderlijke taken, samenhouden van de schapen. De orde handhaven.(1 Cor.14:40).

Andere oudsten die zich bezig houden met de prediking, evangelisatie, onderwijs.

Alle gezamenlijke oudsten hebben verantwoording voor:

-optreden in geval van zonde in de gemeente, zo nodig tucht toepassen.

-Treden op als rechters, bij ruzies onder gelovigen. Bv: werknemer/werkgever.(1 Cor.6:1)

Waken over dwalingen en optreden. Opletten voor de wolven! Dwalingen kunnen weerleggen.

28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. 29 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen;30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.Hand.20

Aanstellen van oudsten of voorgangers, door medeoudsten en dit voor onbepaalde tijd. Christus is het hoofd. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en God denken staat ver boven dat van mensen. God stelt zelf mensen aan, maar mensen kunnen weerstreven door hun eigen wil te handhaven zonder te bidden of open te staan, dat het gaat om een aanstelling door Gods Geest! De tijd wijst uit of men huurling is of herder is en God zelf zal oordelen.

28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?

30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?1 Cor.12.

Geen verkiezingen als in de wereld of als in de kerk van Constantijn. Geen democratie. Geen predikant, geen dominee of pastoor. Iedereen in de gemeente dient achter zijn gezamenlijke oudsten te staan. (Fil.1:27).

Aantal oudsten in verhouding met de gemeente, twee of drie.

23 En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.Hand.14

Oudsten zullen later bij de Heer verantwoording dienen af te leggen voor alles wat ze hebben gedaan gedurende de tijd dat ze hun taak hebben uitgevoerd.

ALLEEN DE BIJBEL

clip_image001

 

 

clip_image002

ALLEEN DE BIJBEL

Sola scriptura betekent, alleen de Bijbel! De Bijbel is het fundament van een krachtig geloof dat zich over de ganse wereld verspreidde, en uiteindelijk een aftakeling van het afgodische Romeinse Rijk. Enkel de Bijbel is het onfeilbare woord van God! God sprak en spreekt tot de mens door de Bijbel, en dit boek zal nooit uit de wereld verdwijnen.(Matth.24:35).

God spreekt nog steeds tot de mens:

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hebr.1

God maakt zelf duidelijk hoe hij tot de mensen wil spreken. Vroeger sprak Hij op vele wijzen tot Zijn volk. Vele mensen weten niet hoe God tot hen wil spreken, toch is het eenvoudig voor iedereen, die naar Hem wil luisteren, want God sprak tot Zijn volk Israel en iedereen: 2 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden.Jes.1

De stem van God is niet alleen bekend op aarde, ook in de hemelse gewesten.

Israel, Gods volk kon telkens weten wat God wilde. God sprak door de profeten,door dromen en beelden, doch Israel luisterde niet, en telkens kwamen zij in ernstige problemen. Dit is het voorbeeld van ieder mens die niet enkel en alleen wil luisteren naar de Zoon van God. Vandaag zijn er nog steeds Bijbelgetrouwe evangelisten die God gebruikt om tot de mensen te spreken, ze hebben een bijzonder kenmerk , dat ze zich alleen vasthouden aan de gezonde leer van de Bijbel.

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

De Bijbel heeft de werking van een anker, het is als een vast punt voor een groot zeeschip, bijzonder in een woelige en stormachtige zee.

In het menselijk leven is er slechts een enkel houvast en hoop die betrouwbaar is, een verankering in de Bijbel. De Bijbel geeft een zekerheid, en de beloften zijn vast en zeker. Het woord van God staat vast, en God liegt niet! Wie erin gelooft is behouden en dient helemaal niet angstig te zijn voor het hiernamaals! God geeft u die zekerheid zelf in uw hart!!!

clip_image00418 Omdat God een belofte heeft gedaan èn een eed heeft afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.Hebr.6

Een Bijbelse hoop is een vaste verbinding tussen de mens en de hemel! De christelijke hoop is een vaste toekomstverwachting: de wederkomst van Christus! Col 1:5 om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen.

Zich verankeren in de Bijbel is geloven wat in wat God zegt en leert. Wie daarin niet gelooft of daarin niet verder zijn vertrouwen wil op stellen, voor alles, is te vergelijken met een zeeschip dat vaart zonder kompas of anker!

Wanneer grote en stormachtige problemen in het leven van een mens opduiken, heeft men een houvast, een anker nodig.

Al onze geschillen in onze opvattingen, overtuigingen, levensstijlen, en dergelijke moeten wij toetsen aan de Bijbel. God wil ieders Vader zijn en IEDER mens helpen.

Abortus, Euthanasie, crematie, klonen, moeten wij niet toetsen aan kerkelijke of burgerlijke wetgeving, enkel aan de Bijbel! Is iets goed of kwaad kan men nazien door te luisteren naar God zelf!

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons geweten is te beïnvloeden en te onderdrukken. Het geweten is niet altijd in staat om gezond te oordelen, emoties, familieverband, vriendschap, vooroordeel, kunnen het geweten in de war brengen.

Het denkvermogen van de mens is beperkt, omdat het ook in zondigheid is geboren. Ons denken kan slechts gezuiverd worden van ongezonde, foutieve en leugenachtige gedachten door ze te toetsen aan de Bijbel. Daarom moet een mens zich oefenen om zijn eigen persoonlijk denken steeds te toetsen aan wat God zegt en leert. Een christen heeft macht over zondige gedachten, over geïnspireerde gedachten van satan! Bedenk dan dat een ongelovige of andersgelvige die macht niet heeft!

Heb 5:14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

God spreekt vandaag ook nog via allerlei rampen!

God waarschuwde en sprak door zijn profeten:

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

God spreekt tot de mensen opdat ze tot inkeer en inzicht zouden komen!

China verbrandt Bijbels, en God waarschuwt dat land door natuurrampen! Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden.

God had 120 jaar geduld voor het oordeel van de zondvloed kwam, acht zielen werden gered, omdat ze enkel het woord van God geloofden! Ook Israel luisterde regelmatig niet meer naar God, de enige en levende God, schepper van hemel en aarde.

Extreme hittegolven:

Openbar.16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

In de toekomst zal de zon zeer schadelijk en gevaarlijk worden, ongelovigen zullen brandwonden oplopen en sterven door ongekende hittegolven! Vandaag stellen wetenschappers vast dat er iets niet meer normaal is met het functioneren van de zon! Weinigen willen vandaag nog geloven, en toegeven dat de Bijbel de enige waarheid is!

Joh 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Toch zal de ongelovige na zijn dood, geoordeeld worden aan de hand van de Bijbel, waarin hij niet wilde geloven! Het kostbaarste wat er op aarde te vinden is, wil men niet hebben, de wijze waarachtige woorden van God. Eén minuut stilte voor een ramp verandert de wereld niet!

Vandaag roept Jezus iedere christen toe:

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

U hebt uw Bijbel!

HET GOUDEN KALF

HET GOUDEN KALF.

clip_image002

 

1 Toen het volk zag, dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron, en zeide tot hem: Welaan, maak ons goden, die voor ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet, wat er van hem geworden is. 2 En Aaron zeide tot hen: Rukt de gouden ringen af, die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze mij. 3 Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren, af en zij brachten ze aan Aaron. 4 Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden: Dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. 5 Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor de Here! 6 En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. 7 En de Here sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. 8 Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.Exod.32

 

-Welke betekenis heeft dat gouden stierkalf voor ons vandaag?

-Is er een link tussen de terugkomst van Mozes en Jezus?

– Ook wij zijn als Gods volk uit Egypte,(wereld), verlost? En wat doet het christenvolk?

-Ervaren wij ook nog wonderen, als bij de terugkeer van Gods volk uit Egypte?

-Hebben wij meer geduld dan Gods volk, in het wachten op de wederkomst van Jezus, dan Israël op de wederkomst van Mozes?

HET VOLK ZAG DAT MOZES MAAR NIET TERUGKWAM.

Wij stellen vast dat Gods volk zijn geduld snel verloor met het wachten op Mozes.

Mozes had beloofd terug te zijn op een afgesproken dag, na veertig dagen.

Wanneer wij dit doortrekken naar de christenen, en dit vergelijken met de wederkomst van Jezus, dan zien wij, dat er ook tal van christenen zijn die hun geduld en vertrouwen op de wederkomst langzaam beginnen te verliezen. Ze behoren tot de Laodicea gemeenten die achterblijven! Petrus profeteerde over die tijd.

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 Petr.3

 

Wij moeten vaststellen dat het volk zich ook aan de tijd misrekend had! Ze hadden namelijk de dag van Mozes vertrek meegeteld! Er was verwarring en discussie over de tijdsbepaling, net als vandaag!

Ook vandaag weten wij dat onze jaarkalender niet klopt, in de geschiedenis werden nieuwe kalenders gemaakt en gewijzigd, vandaag komt de Mayakalender in de belangstelling, en brengt enkel meer verwarring. Ook de komende antichrist zal de tijdsrekening opnieuw veranderen. (Dan.7:25). Jezus gaf ook geen exacte datum van Zijn onzichtbare terugkeer op aarde, wel tekenen, gebeurtenissen die zullen voorafgaan aan Zijn zichtbare wederkomst. Wij zien dat wanneer het geduld bij het volk op is, de onheilige wereldse (Egyptische) gedachten, begeerten en verlangens snel willen terugkeren.

Wat deed Gods volk?

Het maakte zich een gouden stierkalf, Apis, de afgod van de wereld. Ze offerden en deden een eigen inspanning, en opofferende werken, om zich een eigen god te maken. Hun god was een afgod van “genot, begeerten en vruchtbaarheid”. De vrouwen offerden vrijwillig hun gouden versieringen, een rijkdom die ze nooit hadden als slaaf! Onbegrijpelijk!?

Het volk wilde een zichtbare Godsdienst om op hun eigen wereldse manier te dienen, en dat noemt men religie. Zoals ze dat traditiegetrouw jarenlang zagen in Egypte, vroeger, offerfeesten, met dans en plezier, afgoderij!

Terwijl Mozes de wetten van God, ontving en instructies over hoe hun God wilde aanbeden worden, en hoe men diende te offeren. God gaf raad opdat het volk vrij en gelukkig zou kunnen leven, in tegenstelling tot de tijd als slaaf in Egypte! (Egypte= wereldbeeld) Ze hadden pas Gods grote wonderen gezien en ervaren bij hun bevrijding.

Wat doen schijnchristenen?

Een wereldse religie, zoals vandaag, allen die streven naar een wereldkerk met allerlei afgoden en overheidsteun, Egyptisch, werelds! Vandaag zien wij in feite hetzelfde gebeuren. Men dient God op eigen wereldse wijze, men vormt een eigen beeld van God, die menselijke gedachten zijn, traditiegetrouw, maar niet uit de Geest. Dit gebeurt bij al de christenen welke de wederkomst van de Heer uit het oog hebben verloren! Dit zijn allen waarbij de wederkomst geen enkel invloed heeft op hun geestelijk leven. Een van de redenen: men hoort niets over de hedendaagse vervulling van de profetieën, de tekenen waarover Jezus sprak.

Wanneer christenen al hun gedachten en hartenlust gaan stellen op iets anders, dan op Jezus, dan zitten ze met een “gouden kalf”. Alle godsdiensten die Jezus niet centraal als God willen stellen zijn kalfdansers, ze aanbidden het goud, materialisme, genot en seks.(muziek en dansen in de geest noemt men het soms) Het vormt een binding!

Een waar gebeurd verhaal als voorbeeld: Bedenk de man die men vond, in het Titanic gebeuren met in iedere hand een kilo goud, en een reddingsvest had geweigerd!

TWIJFEL IS ALS EEN STRIK!

In vers 1c: Wij weten niet wat er met Mozes is gebeurd? Twijfel ontstaat!

Het volk begon te twijfelen aan zijn afgesproken wederkomst. Als christenen gaan twijfelen aan de wederkomst van Jezus, werden ze dan door God of door mensen overtuigd? De satan zal misbruik maken van mensen die nooit het profetische woord gaan vergelijken of belangstelling hebben met de actualiteit in deze wereld.

Een kind van God twijfelt niet aan Gods woord!

Lukas 18

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

 

Wat zal Jezus vinden bij Zijn terugkomst?

Het gouden kalf en mensen die slechts leven en zich hebben laten verleiden door een afgodendienst daarop traditioneel hun vertrouwen stellen. Baal was in Egypte een heilige stier, als bv: de heilige Apis.

Het gouden kalf welke Aaron grifte was een vrucht van eigen werken, goede werken, op basis van: kapitaal, religie en volkswil, democratie! (Laodicea!)

De antichrist komt, een valse Messias, die zich wil laten aanbidden in de tempel! Hij zal zijn doel bereiken via: een banksysteem, een wereldreligie en volksmanipulatie.

Er kwam een geroep: Mozes is dood! Dit geroep kun je bekijken als de media, welke het publiek zal misleiden. Vele mensen geloven meer wat men op TV en Internet zegt, dan wat er in de Bijbel staat!

HET GOUDEN KALF VAN VANDAAG

Vandaag maakt men geen gouden kalf meer, de afgoderij is mee ontwikkeld met de

Wijsheid van de mens. Men wil nog meer computers inzetten, nog meer winst maken, ten koste van de mensen

Door een vertaling van Luther en de KJV komt ons het duidelijk het volgende naar voren:

2 Maar nu vermeerderen zij de zonden zeer, en maken van hun zilver beelden, zoals zij het kunnen versieren, namelijk afgoden, die immers niets dan smidswerk zijn. Toch prediken zij daarvan: Wie de kalveren kussen wil, die moet mensen offeren. Hos.13

2 And now they sin more and more, and have made for themselves molten images of their silver, and idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen. They say of them, “Let the sacrificers of men kiss the calves!”

Het gouden kalf ziet er vandaag helemaal anders uit. Afgoden worden gemaakt, afhankelijk van de tijd, het demonisch geïnspireerde verstand, begrip en techniek. Oude religieuze mensen knielen nog vandaag voor een beeld, om te aanbidden en branden een kaarsje. Maar men maakt vandaag meer andere beelden, tv-beelden, pc-beelden, maar ook oude heel afgodsbeelden enz. Men wilde het gouden kalf laten voorafgaan, op de eerste plaats zetten bij hun wandel door de woestijn.

Er wordt door de computer enorm veel energie uitgespaard aan personeel, controle over budgetten, in alle bedrijven. Vandaag zouden er enorm veel meer mensen moeten worden ingezet, wanneer de computers zouden uitvallen of verdwijnen!

Ook het internet, computerbeeld, houdt christenen weg van Bijbelstudies en gemeenschap.

De vertaling van Luther geeft een ander beeld: Het offeren van mensen betekent het volgende: Wie de kalveren kussen wil, die moet mensen offeren. Hos.13

Wie computers wil, zal mensen hun dagelijks brood ontnemen, werkeloosheid!

Mensen worden vandaag geofferd letterlijk en figuurlijk. Het gouden kalf aanbidden is satan aanbidden! De maatschappij van de naastenliefde is verdwenen, het gouden kalf van het kapitalisme gaat voor!

Wie het kalf niet wil aanbidden, moet uit de maatschappij verwijderd worden!

 

15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

JEZUS KAN MEER DAN TROOSTEN!

clip_image001

JEZUS TROOST

JEZUS KMEER DAN TROOSTEN

Vandaag hebben vele mensen iemand waar zij naar opzien, een fan! Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool. Het lijkt soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een andere superoverwinning. Pasen komt eraan en daarbij vieren vele traditionele christenen de overwinning van Jezus op de dood! Bijbelse christenen zijn geen fanatiekers die een fan hebben, maar zijn overwinnaars.

Ro 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest. Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u meeleeft? Als niemand u nog begrijpt, Hij wel!

We lezen eens over een weduwe, die haar enig kind verloor, en in een uitzichtloze toestand terecht kwam. Lucas 7:11-17

Jezus, en zijn discipelen met een grote schare, is op weg naar Nain, Nain betekent voor de ene “schoonheid”, en voor joden uit een bepaalde stam betekent het “plezier”, genot en vermaak.

Wat komen al deze mensen tegen toen ze stadspoort naderden?

Ze zien een begrafenisstoet die hen tegemoet komt, met wenende mensen in groot verdriet gedompeld. Bijna het ganse dorp is er aanwezig. De stad Naïn, deed haar naam helemaal geen eer aan. Zo is het ook met deze wereld, je kunt er veel van verwachten, hetzij prachtige dingen die het oog verleiden, of plezier en genot. Toch kunnen er dingen op je afkomen die u doen nadenken over deze wereld en haar zondig bestaan. Ja, je wereldje kan plots helemaal ineenstorten, zoals bij deze weduwe.

Ben je er op voorbereid? Ligt het in je macht er iets eraan te veranderen? Bij wie kun je terecht om doeltreffende hulp?

Een moeder had haar enige kostwinnende zoon verloren, een ramp in die tijd. Hoeveel moeders of ouders kennen niet dit diep, groot en zwaar verdriet vandaag?

Wie trekt het zich aan? Wie leeft mee? Wie kan er iets aan veranderen? Waar is hun toevlucht?

In vers 13 lezen wij dat Jezus meeleefde met deze weduwe. Zijn liefde voor ieder mens in verdriet en moedeloosheid, is groot, nog steeds, want Jezus leeft.

Hij stapt zelf naar haar toe en zegt: Weent niet!

Antwoorden doet ze niet, en dacht wellicht bij zichzelf: wat kunt u nu nog doen? Niemand is in staat nu nog te helpen. Wie bent u dan wel? Jezus was een vreemde man in haar ogen. Voor vele mensen is Jezus nog altijd een vreemde, een onbekende. Begrijpelijk voor iemand die Jezus niet persoonlijk kent.

Wie kan troosten door te zeggen: weent niet verder? Voor wie Jezus niet kent is er geen echte troost meer op een begrafenis. De tijd kan enkel het verdriet verzwakken, maar niet meer wegnemen. Het is een goed moment om na te denken over het leven en de Schepper.

Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Deze weduwe leerde Jezus kennen, Jezus heeft macht over zonde, ziekte, en dood! Jezus leren kennen, in uw leven is het belangrijkste wat er bestaat op deze planeet.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Om te kunnen troosten heb je macht en inzicht nodig. Macht om de oorzaak van het verdriet weg te nemen.

Wanneer een kind verdriet heeft, tracht ieder moeder het te troosten, met de mogelijkheden die ze heeft of kent. Als je kind ouder wordt en verdriet heeft, of moedeloos is, hoe beperkt zijn soms de mogelijkheden dan niet om te troosten.

(2 Cor.1:3)Toch hebben Bijbelgetrouwe christenen troostende woorden, omdat het woorden zijn van God:

 

22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55

 

Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

WAT DOET JEZUS?

 

Hij laat de lijkstoet stoppen, en raakt de lijkbaar aan waarop de dode ligt.

Een dode jongen op weg naar zijn graf, hoort plots een stem: Sta op!

De jongen ging overeind zitten en sprak. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Is die Jezus dan God?

Hoeveel mensen zouden niet alles er voor over hebben om hun geliefden terug te mogen krijgen?

Troost? Allen die “in” Christus gestorven zijn, zullen elkaar terug zien na de dood, en zullen leven.

 

Jezus heeft alle macht EN TOONDE GOD TE zijn!

Mt 9:6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mt 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Wie doet het Hem na? Wie heeft macht over het verdriet? Wie kan echt troosten?

Wie kan werkelijk tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap op de begrafenis van je kind?

De stem van Jezus is almachtig!

 

Joh 5:28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Wie luistert naar Jezus en Zijn woorden gelooft, krijgt eeuwig leven. Wie luistert naar de Bijbel, kan zijn leven herbeginnen.

Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het Woord is Jezus!

GEEF DE DUIVEL GEEN VOET

clip_image001

clip_image003

 GEEF DE DUIVEL GEEN VOET

25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. Efeze 4

 

Wij leven vandaag in een kwade tijd. Wij stellen vast dat de gevangenissen meer dan vol geraken. Wij zien dat er geen verandering komt in het maatschappelijke leven, integendeel de situatie verslechterd zo dat ook jongeren meer en meer het verkeerde pad op geraken, en van kwaad tot erger komen. Gerechtigheid?

Wanneer de christenen nog spreken over bekering, dan gaat de wereld en de duivel lachen. Doch wij zien duidelijk dat onze wereld eronder gaat op het morele vlak. De wereld zal de vruchten plukken van een goddeloos leven. Een leven zonder rekening te houden met wat god zegt in Zijn woord, de Bijbel!

 

De apostel Paulus schrijft naar de christenen in Efeze dat bekering een duidelijke verandering en verbetering is van het gedrag van een mens.

Daarbij haalt hij de werking van de satan erbij. Meestal zien mensen naar het kwaad dat gedaan wordt en bestaat, maar men ziet niet het werk van de duivel in het leven van de mensen.

Door enkele voorbeelden uit de Bijbel te halen proberen wij een beeld te vormen, hoe wijzelf

Waakzaam moeten zijn over onze gedachten, om veel kwaad te voorkomen.

 

Een eerste voorbeeld.

 

De satan probeert in het hart van een mens een vurig verlangen te leggen naar macht en eerzucht zodanig dat hij niets ontziet om zijn doel te bereiken. Een mens die daaraan aan toegeeft wordt zijn eigen slachtoffer. Geef de duivel geen voet, maar wat als u het wel doet!

 

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. 2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel, 3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert. 4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen. 5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. 6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israëlieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel. 2 sam.15

Wij zien hier Absalom de zoon van koning David, er ontstaat in zijn gedachten een verlangen, welke opstandigheid inhoudt. Deze gedachte komt bij hem op, maar hij verwerpt deze kwade gedachte niet als kwaad, maar vindt deze gedachte zeer goed. De satan is ook een opstandige, tegen God. Hij zal helpen, maar niet onbetaald!

Wat doet hij? Absalom geeft kritiek op zijn vaders rechtsbeleid. Hij liegt om zijn doel te bereiken. Spreekt kwaad van zijn vader tegen het volk en allen die het willen horen. enz.

Zo gaat het bij ieder mens, ieder mens kent kwade en zondige gedachten, en je kunt er alle kanten mee uit. Je kunt het geestelijk,verstandig benaderen en niet toegeven aan deze dingen. Wie christen is geworden zal strijd voeren tegen deze kwade en verleidelijke gedachten. Voor zijn bekering zou hij genieten van de zonde.

Wanneer Paulus oproept geef de duivel geen voet, weet hij waarover hij spreekt. De satan heeft macht om de mensen sterk te verleiden. Hij doet het zeer sluw en listig. Gods kracht is nodig om te weerstaan! Ook David liet zich verleiden door het zien van een mooie vrouw! Hij was toen niet de sterke Jozef! Wij mogen niet het minste toegeven, anders komen er problemen, als hier voor Absalom.

Hoe eindigen zulke gevallen die toegeven aan de satan.

Absalom verliest de strijd tegen zijn vader. Absalom verliest jammer genoeg zijn leven.

9 De knechten van David troffen Absalom aan, terwijl deze op een muildier reed. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote terebint kwam, raakte zijn hoofd vast in de terebint, zodat hij tussen hemel en aarde bleef hangen; en het muildier liep onder hem weg. 2 Sam.18

Een tweede voorbeeld.

Hnd 5:3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?

Bij het ontstaan van het christendom, waren er vele echte genezingen en wonderen. Doch ook kwamen mensen tot geloof, en die welstellend waren verkochten akkers en huizen en ze brachten het geld aan de voeten van de apostelen uit dankbaarheid en grote blijdschap.

Ook hier waren mensen die tot geloof kwamen, een akker verkochten, en zeiden dat ze dat geld daarvan aan de apostelen gaven. Doch ze hielden een gedeelte achter voor hen. Toch wilden zij de naam hebben dat ze alles hadden gegeven. Dit was een oneerlijke gedachte. Willen overkomen voor wat je niet bent!

De satan had hen op dit idee gebracht, maar op deze wijze bedriegt men de H.Geest.

De afloop van dit verhaal: Gods oordeel. Ze stierven allebei, zowel de man als de vrouw voor de voeten van Gods dienstknechten. Opnieuw een fatale afloop, de prijs werd aan satan betaald.

 

Een derde voorbeeld: EERLIJK VERGEVEN

9 Want ook hierom heb ik u geschreven, om proefondervindelijk van u te weten, of gij in alles gehoorzaam zijt. 10 En wien gij iets vergeeft, dien schenk ook ik vergiffenis. En wat ik vergeven heb, —zo ik tenminste iets te vergeven heb, —dat heb ik voor Christus’ aanschijn vergeven om uwentwil, 11 opdat de satan geen voorsprong op ons krijgt; want over zijn bedoelingen tasten we niet in het duister. 2 Cor.2

Wanneer wij niet eerlijk zijn in het vergeven, dan bedriegen wij iemand. Het komt er opnieuw op neer, dat de satan het hart, de gedachten, van de mensen beïnvloed. Hij probeert onze gedachten met verleiding te manipuleren. Wanneer wij daaraan toegeven, dan geven wij de satan een voet, en hij neemt de rest!

Vergeven is de strijdbijl begraven, maar als men hem begraaft met het handvat uitstekende is dit

Een kwade gedachte. Onlangs bevestigde een Amerikaanse hersenspecialiste, dat vergeven soms kanker kan genezen.

Zovele andere voorbeelden kunnen wij vinden in de Bijbel en in het gewone leven. Het komt er op neer dat wij niet mogen toegeven aan onze zondige gedachten die in ons opkomen.

 

GEEF DE DUIVEL GEEN VOET IN UW GEDACHTEN!

 

Ps 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Ps 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

Jes 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

 

Ieder mens is als een zondaar geboren, daarom zijn ook zijn gedachten zondig.

 

Voorbeeld.

Er was een buurman van een schilder, en hij kocht nu en dan een schilderij van deze man, want deze schilder had financiële problemen. Tot op een dag, had hij plaats tekort, en werpte heimelijk die schilderen in de vuilbak.

De schilder stierf, en de schilderijen werden meer en meer waard, tot de kleinste toe.

De man had nu veel spijt. Zo is het ook met Gods woord, men geeft er weinig aandacht aan en het verdwijnt in een kas. Want iedereen vindt het ouderwets…….Tot op de dag van het oordeel.

Zo ziet men dat de gedachten van een mens door satan worden misleid.

De Bijbel is het enige middel om onze gedachten gezond te maken en proberen te houden

 

BESCHERM U TEGEN HET KWADE

 

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Fil.4

 

Wanneer iemand depressief wordt, dan ontstaan het meestal in de gedachten. Negatieve gedachten die de mensen kunnen kwellen. Gedachten die een mens moedeloos kunnen maken.

Er is maar één mogelijkheid om uw gedachten te beschermen, het gebed.

Christus kan u tegen slechte en kwade gedachten beschermen.

Alleen Jezus kan de mens tot rust brengen. Wij mogen niet toegeven aan allerlei negatieve gedachten! Een wedergeboren christen moet weten dat hij hierover macht heeft, wat een onbekeerde niet heeft, al klinkt dit hard! ( Dr.Leaf bewees dit met scanfoto’s van de hersenen).

 

 

RG

LUISTER EENS NAAR GOD

clip_image002

clip_image004

LUISTER EENS NAAR GOD

Deze boodschap is voor mensen die God hebben aangenomen als hun Vader, of die Hem nog willen aannemen als Vader, en aangenomen (Joh.1:12) willen worden als Zijn kind!Het grote verlangen van God is te wonen bij de mensen, dit weten wij omdat Hij dat ons bekend maakt door zijn woord, de Bijbel, EN door NIETS ANDERS! Deze tijd is nabij. Wanneer God al Zijn kinderen zal hebben verzameld, (1 Thess.4:17) zullen de oordelen losbarsten over deze goddeloze wereld. Daarna wordt Jeruzalem de wereldhoofdstad! Jezus, Zoon van God, is de laatste na al de profeten die Hij zond opdat de mensen Gods wil zouden horen en begrijpen.

Johannes 10:27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

De Bijbel vergelijkt God met een Goede herder, en de schapen zijn de gelovigen.

Wanneer wij nu echt Jezus, de goede herder willen volgen, komen wij later bij God de Vader terecht. “Mijn stem” dit is de Bijbel geïnspireerd door Zijn Geest.

Vandaag gaan wij even stilstaan bij de vraag:

Hoe kunnen mensen God volgen zoals God het wil?

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen,(Efeze 5).

 

Met andere woorden gezegd, Zo de vader zo de zoon!

Eerst wil ik even stilstaan bij het woordje “navolgers” . In Grieks staat mimetes, dat betekent nabootser. Soms zien wij in grote steden mensen die een standbeeld nabootsen, je zou denken dit is een standbeeld, ze nemen dezelfde houding en klederen en kleur aan van een beeld en staan onbeweeglijk stil te kijken naar de voorbijgangers.

Zulke mensen bootsen dit compleet na.

Voor ons is het wat moeilijker, want als wij God nemen als voorbeeld, dan willen de bron het het leven en de waarheid nabootsen. Het beeld van God is slechts in de bijbel te vinden!

Toch doet God een oproep om Hem na te volgen. Dan moeten wij gaan kijken naar het karakter van God, om Hem te kunnen nadoen, navolgen!

Wanneer wij even kijken naar de kinderen, ze groeien op, en later kun je bij die kinderen die hun vader liefhadden, de manieren en principes van de vader gedeeltelijk terug vinden.

Welke kenmerken van God, vinden wij, bij ons terug?

 

God maakte zich aan Mozes bekend als:

 

6 De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,

7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende( onbeschermd tegen allerlei kwaad) aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.( bv.erfelijke ziekten).

8 Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder Exodus 34

Een kenmerk van God: Liefdevol.

God is barmhartig en ontfermend voor Zijn kinderen.

Jezus was de levende roepstem van God: Hij riep:

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Matth.11

God is zeer bewogen met de mensen, maar respecteert hun wil. Een mens is geen robot. Door deze boodschap roept Hij opnieuw tot wie het leest of hoort.

Komt tot Mij!

Stress is ons vandaag niet onbekend. Mensen zijn vermoeid van hun intense arbeid, hun prestaties die hen met streefcijfers en statistieken achtervolgen. Ze worden moedeloos, ze kunnen het niet meer aan, de last wordt te groot.

Men vecht om meer en meer te verdienen, meer en meer winst, en eer te ontvangen wat hoogmoedigheid en meedogenloosheid voor gevolg heeft.

Men kan de druk soms niet meer verwerken, de geest is uiterst zwak. De mens leeft niet van brood alleen! De menselijke geest heeft geestelijk voedsel nodig. Dit voedsel is slechts te vinden in de bijbel en niet in hedendaagse verdichtsels. (2 Timotheüs 4:4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.)

Zij die God willen leren kennen, gaan luisteren wat God zegt. Bv:

1 Timotheüs 6:8 Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.

Door de pen van Paulus geeft God een gouden raad aan een van Zijn dienstknechten: wees tevreden met het levensnoodzakelijke en het goede dat God u geeft!

Zij die Hem navolgen zullen rust vinden voor hun ziel. Jammer dat mensen soms eerst oog in oog met de dood hebben moeten staan, om hun leven te veranderen. Veranderen is een andere vorm van denken.

2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeze 5

Wij weten dat de liefde van Jezus, een opofferende liefde (agape) was. God wil dat wij Hem, Jezus, daarin willen volgen. Wij moeten Hem daarin proberen na te volgen.

Wanneer wij iets doen voor elkaar, moeten wij begrijpen, dat wij ook iets tegen onze zin moeten kunnen doen voor een ander! Alleen al met de reden om Jezus te willen volgen.

Wanneer wij iets doen uit wederliefde tot Jezus, dan weten wij dat dit niet verloren is. Alles staat genoteerd, tot de kleinste dingen toe! God heeft geen supercomputer nodig!

 

Lukas 9:24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.

Een voorbeeld van opofferende liefde, een waar gebeurd verhaal.

Een zendeling en een Tibetaan kwamen in een sneeuwstorm terecht. Ze hadden het moeilijk om verder te komen. Ze gingen verder door de moeilijke weersomstandigheden. Op een bepaald moment vinden ze een man half ondergesneeuwd, bewusteloos. De zendeling stelde voor om deze man mee te dragen tot het eerste dorp. De Tibetaan wilde echter niet, hij dacht wij komen er helemaal niet meer, als wij deze last er nog bij moeten dragen.

En er is een groot gevaar dat wij ook zelf omkomen.

Tenslotte ging de Tibetaan alleen door. De zendeling trok de man uit de sneeuw en droeg en sleepte hem zo goed hij kon.

Door deze krachtige inspanning begon de zendeling heel warm te krijgen, en tevens de bewusteloze kwam door deze warmte opnieuw bij. ( Een warme liefde kan wonderen doen)

Ze gingen verder en vonden een man bijna gans ondergesneeuwd, maar helaas deze was dood door de vrieskou; Het was de Tibetaan die zijn eigen leven wilde redden, en de sukkelaar achter zich liet.

De zendeling begreep de liefde van Jezus nog veel beter.

Hij had zijn eigen leven ingezet, om die ander te redden. Hij behield het leven en het leven zijn de man in stervensnood, de Tibetaan was omgekomen.

God is genadig! Nu is het nog de tijd van de genade!

 

Het goedgunstige handelen van God dat door de mens als geschenk wordt ervaren.

 

Romeinen 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

 

Wanneer wij hier op dit punt God willen navolgen, dan gaan wij spreken over de genade die God geeft aan de mensen, die naar Hem willen luisteren en Hem willen aanvaarden.

Eeuwig leven is een geschenk van God voor de mens.

Geschenken uitdelen brengt vreugde in het hart van de mens. Wanneer iemand Uw geschenk

weigert, dan is dit een klap in uw gezicht en het brengt verdriet en teleurstelling in uw hart.

God is verdrietig, nog meer dan de mensen, als Hij ziet hoe mensen ook vandaag sterven, als gevolg van de zonde en Zijn geschenk weigerden!

Zo heeft God ook de wereld ervaren, Hij gaf zijn eigen Zoon, om de zonden van de ganse mensheid te dragen en vergeving te schenken.

De mens nagelde de Enige die eeuwig leven kon geven aan een kruis. Hij die Lazarus opwekte, en na zijn eigen dood opstond!

Milieuactivisten traden destijds op om de bescherming van de walvissen.

Spandoeken droegen zij met: Red de walvissen! Een foto van een walvis met ernaast de volgende woorden: Uitsterven is voorgoed!

Mensen zouden zich meer zorgen moeten maken over hoe het met hen zelf is gesteld. Mensen kunnen nog kiezen voor of tegen Jezus. Ze kunnen kiezen tussen hemel en hel, tussen leven of uitsterven! ( de tweede dood) Mensen die Jezus verwerpen sterven uit. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar ook nieuwe mensen met eeuwig leven.

Hij is al begonnen met de nieuwe mensen, dat zal later openbaar worden!

De keuze ligt bij de mens! Een goede keuze dat brengt pas hoop!

RG

HET KLEIN KUDDEKE

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd

u het Koninkrijk te geven. Luc.12:32

HERDER H

HET KLEIN KUDDEKE

Op deze wereld zijn er vele grote kerken en allerlei godsdiensten, vele denominaties die elkander bestrijden, en alle willen de grootste zijn, men vormt allianties enz. dit bewijst des te meer dat er een God bestaat. Maar hoe kijkt dan die ene levende God naar al die kerken en mensen?

De enige levende God, is de God van Israël, JHWH, laten wij naar Hem en Zijn zoon luisteren, en Hem geloven.

God had een volk uitverkoren om voor Hem een priester te zijn op aarde, dat volk was Israël, en het werd een tijd verworpen omdat het God had vergeten! Wie God vergeet en voor Hem geen tijd heeft, wordt ook door God vergeten, en welk mens roept dan niet tevergeefs op God in grote nood en angst? Gods volk bad tijdens de Holocaust, God had ze ook een moment vergeten! Hetzelfde lot komt voor ieder die God vergeet. Dan vraagt men of God wel bestaat.

De Profeet Hosea schreef:

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

God die genadig is,had dit volk Israël lief, en nog. Dat volk noemde Hij “Volkje”. 13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls. Jesaja 41

Ook andere profeten schreven over het kleine Israël. (Amos 7:2, Jer.49:15, Zef.3:12)

Ook in de Psalmen:God koos een klein volk en beschermde het. Waarom nam God toch geen groot en sterk volk om de wereld te overtuigen van Zijn liefde, almacht en plan? Neen, Hij neemt een klein volk dat alle andere volkeren deed en nog steeds doet nadenken. Zolang het kleine Israël naar God luisterde, en Zijn woorden en geboden gehoorzaamde, kreeg het Gods bescherming, en God was met hen.

Ps.105: 12 Toen zij weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin,13 en van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie,

14 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: 15 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

Gods wegen zijn helemaal anders dan die van de mensen. God werkt op een geestelijke manier. Wij op menselijke en zielige wijze, tot op het moment dat we God echt hebben leren kennen, begrijpen wij vele dingen, ook de toekomst. Israël was door de mensheid vergeten, bij God niet, en het kwam als klein volkje terug in 1948!

 

Johannes 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

Intussen heeft God nu een ander klein volkje uit de heidenen uitverkoren om van Zijn liefde en redding te getuigen, het klein kuddeke van Jezus Christus.

Hoe dan ook dat klein kuddeke zou niet verdwijnen, in deze God vijandige wereld. (Matth.16:18). Het kuddeke wil ook nooit deelnemen aan de goddeloze politiek om daarin grote invloed te hebben, om op die wijze de wereld beter te maken.

2 Cor.6:14

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Men kan geen compromis maken, samenwerken of eensgezindheid zoeken met ongelovigen of kerkgangers. De hedendaagse globalisatie, Babel, is opnieuw een toetssteen voor christenen, welke zuivering zal brengen. De gemeente van Christus is nooit een wereldbekende kerkorganisatie geweest, zoals het Katholicisme, protestantisme of Islam.

Hebreeën 11:13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.

Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

Toen keizer Constantijn de met hem meewerkende christenen niet verder vervolgde, ging hij wel door met het vervolgen van de Bijbelgetrouwe christenen, die zijn doctrine en zijn zonaanbidding niet aanvaarden. Zo zien wij bij veel afbeeldingen, de zon achter het hoofd van Christus of “pseudo heiligen” . De satan sloeg toe, en predikte de gedwongen besprenkeling van kinderen, welke geen doop is, en verplichte de christenen samen te komen op zondag. Zo zijn vele andere dwalingen die vandaag nog steeds invloed hebben en veel mensen, daarvan niet bewust, de weg banen naar de hel.

Daarom schreef de apostel Johannes:

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.1 Joh.

De apostel schrijft hier naar de christenen die Bijbelgetrouw waren gebleven, omdat zij de Geest hadden ontvangen, en weerstand hadden om niet toe te geven van deze dwalingen, en afwijkingen van de Bijbel,ze trotseerden de nadelen, door de meerderheid in het kwaad niet te volgen.(Ex.23:2) Constantijn, een antichrist, liet die christenen die hem niet wilden volgen in de afgoderij, werken op de zaterdag, hun sabbat, hij was een oecumenische zonaanbidder, en op zondag diende men samen te komen. Het Babel van Nimrod en zijn cultuur van zonneaanbidding heeft zich vroeger in Rome gevestigd. Zo ontstonden twee groepen in het christendom, katholieken en een klein kuddeke christenen, die Bijbelgetrouw bleven. Dit was het gevolg van een ernstige dwaling ontstaan door samenwerking tussen kerk en staat. “Gemeente” niet hetzelfde als “kerk”!

“Kerk” komt van “Kyriakon” in het Grieks. Kirke of “Circe”. Circe was de dochter van de Griekse zonnegod!

Johannes beschreef een eerdere scheuring ontstaan onder druk van de keizer klaar en duidelijk:

 

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.1 Joh.2

onthoofd paulusChristenen met een zalving en “christenen” zonder zalving van de H.Geest, zo is het vandaag nog steeds. Door de eeuwen heen zijn er altijd weinig “echte” christenen geweest.Zo kwamen vele denominaties en scheuringen onder de christenen. Zij met de zalving, het klein kuddeke, zijn meestal terug te vinden in de geschiedenisboeken onder de “ketters” die men wilde uitroeien met brandstapels, wurging, onthoofding (Paulus) enz. Dat klein kuddeke, zijn in feite uitverkorenen. Uitverkorenen vindt men zowel in het O.T. als in het N.T. Het is niet mogelijk deze uitverkorenen te misleiden. (Matth.24:24) Hebben zij dan de beste Bijbelkennis? Daarom niet, maar ze worden geleid door Gods Geest zelf, en die kunnen anderen niet bedriegen! Het zijn als schapen die de stem van de Herder herkennen, en ze volgen niemand anders.

Het kuddeke is altijd klein gebleven door iedere vorm van vervolging.

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.Matth.5

Vandaag vindt men nog steeds dat klein kuddeke.

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.Matth.24

 

Matth. 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het is duidelijk dat die “velen” een zeer grote meerderheid van de bevolking misleid is door grote staatskerken. Velen die spreken in de naam van Christus, maar zijn daarom nog geen christen, ze handelen niet Bijbelgetrouw.

De welvaart, oorzaak van grote geloofsafval.

 

2 Tim. 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Een mens mag veel genieten van het leven, maar het mag niet op de eerste plaats komen, want dan is het een afgod. Het houdt de mens af van God.

 

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; (geldontwaarding) 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Matth 6

 

Ware christenen van het klein kuddeke zijn te herkennen, aan: want waar het hart van vol is spreekt de mond.(Mt.12:34)

 

Mattheüs 7:13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;

 

Lukas 13:24 (13-24b) Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

CORRECT BIDDEN KAN HELPEN

clip_image001

 

 

clip_image003

Voor vele mensen klinkt bidden ouderwets en helpt het niet. Dit komt omdat men verkeerd bidt of repetitief zegt Jezus. Matt.6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Wij leven vandaag in een tijd gekenmerkt door veel verborgen hartenpijn en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken, of raakten.

Wat kan en wil men doen?

Dit is een vraag die leeft in de harten van vele mensen. Inderdaad men kan soms machteloos worden en dan zoekt men zijn heil bij deskundige mensen waarvan men enige hulp verwacht, doch helaas! Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. God gaf: “geestelijk voedsel”. Dit enige gezonde geestelijk voedsel is betrouwbaar onderwijs uit de Bijbel, Gods woord. In ons landje, heerst een grote geestelijke hongersnood. Mensen kunnen soms al geen kleine tegenslag meer “verwerken”, er is geen doeltreffende geestelijke kracht . Hier stappen zelf acht mensen per dag uit het leven! Twee Bijbelse voorbeelden:

HET PERSOONLIJK PIJNLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1 : 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was.

Dit was toen een heel ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met dit probleem. Zoals wij lezen in vers 8 weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit.

Naar gewoonte ging ze jaarlijks van Ramataïm naar Silo met haar man om daar te offeren en te bidden. Ze had slechts nog één hoop: haar God!

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar probleem openhartig bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze dacht eraan om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, en een zoon zou baren, dit kind de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd in alle stilte wonderlijk verhoord. Later zei Jezus:

Lukas 18:27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen. God veranderde haar tranen van verdriet in tranen van blijdschap!

Voor ons en u die dit leest is dit een sleutel, want God is nog steeds dezelfde. Hij luistert vandaag naar mensen die met hun problemen enkel tot Jezus komen, die pleit voor u. Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, en ziet er stralend uit, zo moet de mens zich altijd ook richten naar God! Rekening houden met Gods wil.

Een traan over je wang, en een eigen gebed in vertrouwen op God, kan je ganse leven veranderen. Hanna werd een blij en welgezind mens.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

Het probleem van de profeet Nehemia was een verborgen verdriet, een verborgen hartzeer,omwille van de ballingschap van zijn volk. Nehemia was Koninklijk wijnschenker van koning Artachsasta in Susan, toen Jeruzalem een puinhoop was!

Ook wij kunnen om allerlei reden, treuren en hartzeer hebben, die wij zelf proberen te verwerken, of te verdragen.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet terstond een gebedsverhoring krijgt voor zijn verlangens. Daarom moeten ook wij soms geduld hebben, en uitzien naar wat God doet in omstandigheden, want toeval bestaat niet. Het was zijn vurige verlangen om naar Jeruzalem te reizen en daar te mogen herbouwen,waar zijn familie begraven lag.

Jezus leeft mee met die mensen die ook bekommerd zijn om de dingen die God belangrijk vindt. Daarom hebben christenen ervaringen met het ingrijpen van God in hun leven.

God luistert naar het gelovig gebed. God beloofde: Mattheüs 7:8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Toen Nehemia een korte tijd later bij de koning te kwam, want hij was wijnschenker, schrok hij van die plotse kans! Hij bad in gedachten toen hij in gesprek was met de koning!

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

De gebedsverhoring kwam :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

16 Verblijdt u te allen tijde,17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. bidt zonder ophouden,

( 1 Thess.5:17)

Problemen?

Doe het als Hanna en Nehemia en zoveel anderen!

¨ Nehemia en Hanna hadden een sterk gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd” in beide gevallen.

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer. Hanna geloofde erin!

¨ God had het hart van de koning voorbereid. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!

¨ God had een omstandigheid voorzien, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken ten goede voor hetgeen wij vechten en bidden.

BIDDEN EN GENEZEN BESTAAT NOG ALTIJD

clip_image003clip_image001

 

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.Gen.20

Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel omhaal tot wat we vinden in het woord van God, de Bijbel. We nemen de eerste Bijbelse gebedsgenezing. Wonderlijke genezingen gebeurden in het dagelijkse leven, door een eenvoudig, maar gelovig verhoord gebed.

Onvruchtbaarheid.

Onvruchtbaarheid is voor vele vrouwen een pijnlijke zaak, het kwam vroeger voor, en ook vandaag zoekt en speurt men om dit probleem op te lossen, met alle gevolgen vandien. Wellicht is onvruchtbaarheid en andere vloeken, een gevolg van afgoderij, waarbij de profeet Ezechiël waarschuwde. (Ez.23:49)

Drie stappen tot de zegen van genezing!

Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Iedere zieke wil normaal genezing, doch er zijn vandaag nog steeds ziekten of kwalen, die ongeneeslijk zijn, zoals wij dit vandaag even willen overdenken. Is er hoop? Zijn er nog mirakels? Geneest God altijd?

Kunnen wij ook nog Bijbels bidden als Jezus, of bidden: Uw wil geschiede?

Wij volgen het advies van de apostel Jacobus, welke de eerste stap leert : “zonde belijden”. Zonde klinkt zo ouderwets vandaag, dat men de eerste stap tot wonderlijke genezing niet begrijpt. Zonde is gewoon niet willen luisteren naar God, en dus ook geen gezonde levensstijl kent. 1 Joh.1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet .Ook Abraham viel in zonde.

Welke zonde had Abraham gedaan?

Abraham had gelogen over Sara tegen koning Abimelech! Gen:20:2,3 Liegen is een kwalijke zonde, en kan pijnlijke gevolgen hebben. De leugen van beiden, Abraham en Sara was een halve leugen, maar het bleef liegen. Liegen om bestwil, is ook zonde! Sara was een halfzuster, Abraham verklaarde dat het zijn zuster was. Het was in feite een leugen uit angst! Abraham maakte een denkfout, een zonde in het denken!(11)

Wat had dan de koning gedaan?

clip_image005 De koning haalde die vreemde, maar mooie Sara weg naar zijn paleis, ook al was ze niet meer zo jong. God zelf greep in en het kwam niet tot seks. Toch bleef het gevolg niet uit, Abimelech en zijn huis werden getroffen met lichamelijke onvruchtbaarheid. Zonde uit onwetendheid blijft zonde! Daarom kan goede Bijbelkennis ziekten of gebreken voorkomen. Met andere woorden “De vreze des Heren” Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

De koning wist niet dat Sara gehuwd was, en dat Abraham een profeet van God was! God had een bijzonder plan met Abraham en Sara. Door God kwam er dan verzoening en vergeving tussen Abraham en koning Abimelech. Vrede nastreven met iedereen is de eerste stap tot genezing. Dit betekent dat er een vergevingsgezindheid aanwezig moet zijn. Lukas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

De tweede stap is het gebed van een Bijbelgetrouw gelovige. (7) God had de koning duidelijk gemaakt, dat die Abraham een profeet was, en voor hem zou kunnen bidden, opdat hij in leven zou blijven. Enkel diende hij Sara terug te geven. Uit dankbaarheid kreeg Abraham bovenop tal van geschenken en geld. Inderdaad men zou alles geven om zijn leven te redden!

Het valt op dat God niet tot de koning zegt: Bidt voor uzelf en uw huis. Inderdaad het zou de zaak verslechteren, want het gebed van een ongelovige helpt niet. Neen, hij laat Abraham bidden om genezing en herstel. Bidden dient te worden geleerd, en gedaan in “Geest” en “waarheid”. Enkel wedergeboren christenen zijn in staat om Bijbels en gelovig te bidden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

GENEZING EN HERSTEL

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.18 De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham.

Zo leren wij dat het soms niet eenvoudig is om de reden van een bepaalde vloek, ziekte of letsel te achterhalen. Zo stelt de mens zich steeds de vraag: Waarom? Hier zien wij dat er verschillende mensen door dat ene gebeuren getroffen werden met een ernstige tegenslag: onvruchtbaarheid.

En God genas!

Dit is het derde punt, welke de apostel Jacobus aanhaalt. Het gebed van een gelovige is tot veel in staat, omdat God kracht kan verlenen aan het gebed. Dit wil zeggen dat het gebed kan bekrachtigt worden, uitgevoerd zal worden! .

Wil God dan niet altijd genezen?

God is de Schepper en weet wat goed is voor de mens, alle tegenslagen kunnen medewerken in het voordeel van een Bijbelgetrouw mens. Paulus genas ook niet van zijn kwaal, maar het hield hem nederig. Soms kan een ongelovige door ziekte of een tegenslag, God leren kennen en genezen worden naar geest en lichaam. Soms maakt God dat men tijd krijgt als men nooit tijd heeft voor Hem! Bij de wedergeboorte kunnen gewoon kwalen achterblijven, waarvoor geen verdere verklaring voor is.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Luister tot slot wat de Here sprak en zet enkel uw hoop op Hem, want buiten Jezus is er geen oplossing voor niet op te lossen problemen!

Markus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

clip_image007

ZEGEN OF VLOEK

ONZE KEUZE: ZEGEN OF VLOEK.

 

 

 

clip_image002

Vandaag spreken de mensen bijna niet meer over die ouderwetse begrippen: zegen of vloek. Ze spreken nu over succes en geluk, tegenslag en ongeluk. Wat God zegt is men vergeten. Doch vandaag gaan we eens kijken wat God tot ons wil duidelijk maken met zijn Woorden vloek en zegen in de Bijbel. (Deut. 28).

WAT IS EEN ZEGEN?

Wij moeten echt weten wat een zegen is, waar dat vandaan komt. Wij laten de Bijbel Gods woord zelf verklaren wat dit kan betekenen zoals God het heeft bedoeld.

1 Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de HERE, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.Deut.28

Hier zien wij al vlug dat Gods zegen voorwaardelijk is. Er staat: “Indien”.

Een eerste zegen voor het volk Israël komt, indien ze willen luisteren naar God en eenvoudig betrachten te doen wat Hij vraagt.Namelijk het verheffen boven de andere volkeren. Het is een zegen door God zelf verheven te worden, en niet vernederd te worden. Israël zou dus, indien ze gehoor gaven aan hun God duidelijk machtiger en beter zijn dan de andere volkeren. Dit moet nog vervuld worden!

De wereld vernedert de Bijbelgetrouwe christenen, een volk uit de heidenen; doch wie luistert naar God, de goddeloze zal inzien dat die mensen gelijk hebben en de toekomst zal dat tonen.

Vers 2 : Gezegend in stad en op het veld. Spreuken 10:22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.

Dit betekent dat er zegen zal zijn, waar men woont en waar men werkt. Het is een zegen dat men kan wonen waar men werkt! Doch wij zien dat er christenen zijn die het moeilijk hebben in de wereld. Doch God zegent en vergeet ze niet. Welvaart ligt in Gods handen, en het is een zegen zolang men naar Gods raad wil luisteren. De goddeloze die het nu goed heeft en schatrijk wordt met vuile handel, en corrupte methodes, kent in de toekomst een pijnlijk einde, maar wedergeboren christenen hebben een geestelijke rijkdom en eeuwig leven. God zegent op Zijn tijd. Voor God is er wel degelijk leven na de dood!

4 Die zuiver van handen en rein van hart is, die zich niet tot leugen laat vervoeren, noch valse eeden doet.5 Hij zal zegen van den Heer ontvangen, gerechtigheid van den God zijns heils. Psalm 24

Vers 4 Gezegend de vrucht van uw schoot.

Gezonde kinderen ter wereld brengen is een zegen en tot zegen,indien… Veel zegen van uw grond en vee. Ook hier lezen wij dat God het materiële en het gezin bezit kan zegenen. Wie niet wil luisteren naar God of de Bijbel:

18 Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee.

Velen stellen zich toch wel eens de vraag, wanneer een kind geboren wordt en het is gehandicapt, hoe komt dat?  Vloek? Tijdens het Romeinse Rijk gooide men zulke kinderen gewoon weg. Vandaag is het gewoon abortus.

Vers 5  Gezegend Mand en baktrog

De mand staat voor het weefwerk, het werk van de huisvrouw dat zegen wegdraagt. Maar werd ook gebruikt voor het bewaren van vruchten. Een ouderwetse diepvries kun je zeggen. God belooft dat hij nooit leeg zal zijn. ( Een kleine voorraadschuur).En de baktrog, is het eigenlijk ons dagelijks brood, onze werkgelegenheid. Ook hier bewaart God zijn kinderen, of zijn volk, Zijn familie voor hongersnoden. Wanneer wij bidden en danken voor of na het eten, dan is dat een besef dat alles uit genade uit de hand van God komt. God zal voorzien ook in slechte dagen, oorlog enz. Hij kent zijn kinderen die gehoorzaam zijn en vertrouwen op Christus die als mens de gehoorzaamheid volbracht.

Prediker 2:24 De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt.

Christenen kregen ook nog een belofte:

Filip. 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

In en uitgaan. Dit is zegen in alles wat ge onderneemt. Dit is begrijpelijk omdat men als christenen zal proberen altijd rekening te houden met de raad die God geeft.

Vers 7-10

7 De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten.

8 De HERE zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

9 De HERE zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt.

10 Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des HEREN over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen.

De Here zal alle vijandigheid van u afwenden, men zal u vermijden, vluchten. Indien.Vele malen probeert men ook de christenen kwaad te berokkenen, doch zolang wij luisteren naar God en betrachten te doen naar Zijn wil, bouwen wij een doeltreffende bescherming op. Hij belooft te zullen beschermen, en het kwaad af te wenden welke op ons afkomt!

Psalmen 91:4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

De Here waarschuwt ons, als Zijn kinderen, onze toevlucht niet te gaan zoeken in de ongelovige wereld, vooraanstaanden of invloedrijken van de wereld. Willen wij zegen ontvangen dan moet ons vertrouwen volkomen op Hem zijn.

Jesaja 30:2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte.

Jesaja 30:3 Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.

Ps.94:22 Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht;

Ook koning David had last van zijn vijanden, doch hij gehoorzaamde de Here, en kreeg overal overwinningen, en dan zingt hij over zijn enige toevlucht:

WAT IS EEN VLOEK?

Vers 15 Indien gij niet luistert………..

Vanaf hier lezen wij dat al de voorgaande zegeningen kunnen veranderen in een vloek. Doch vanaf vers 21, 22 komen er de bepaalde vloeken bij:

  • de pest
  • tering of tuberculose, koorts ,allerlei ontstekingen, honingdauw(schimmelziekten)

clip_image004vers 23 : de hemel van koper : geen gebedsverhoringen meer, als uw kind niet wil gehoorzamen, dan krijgt hij ook niet meer wat hij vraagt. Indien…hij gehoorzaam is, is men genadig.

vers 27 : ongeneeslijke ziekten, kanker, spenen, enz.

vers 31 : de ezel zal geroofd worden…. dit kunnen wij vandaag ook begrijpen onder autodiefstal, de ezel werd gebruikt als vervoermiddel.

Israël had dus de keuze. Daarom is Israël voor ons een voorbeeld, de wereld kan zien Wat er gebeurd met dit uitverkoren volk, omdat ze niet luisteren naar hun God. Denk aan de Holocaust. Doch een komende Holocaust van de ongelovige heidenen zal nog erger zijn.

Romeinen 6:16 Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Zoals wij zegen en vloek kennen, zo zijn er ook maar twee soorten mensen, je bent slaaf van de zonde, met als gevolg de dood. Of je bent slaaf van Christus tot gerechtigheid en de belofte van eeuwig leven. Een slaaf moet gehoorzamen, hetzij aan God of aan de duivel.

 24 De HEERE zegene u, en behoede u! 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! 26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Num.6

God bless you

IS GOD UW VRIEND

clip_image001

 

 

david en harp

Vele mensen hebben een verkeerd beeld over God. Mensen denken dan aan een kerk, moskee, tempel of allerlei religies. Weinig mensen hebben een goede en ernstige relatie met hun Schepper. De grote meerderheid kent Hem helemaal niet. Daarom leert God om de meerderheid niet te volgen: Exodus 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Velen leven precies in ruzie met God, en met andere mensen. Velen vinden de weg tot God niet, omdat ze Jezus niet persoonlijk hebben leren kennen. Die weg loopt niet tussen wierook kaarsen, en mooi geklede bisschoppen heen!

God wil uw vriend worden, zoals Hij dat ook wilde met zijn volk Israël, en Hij leerde: Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Dus wil God gelukkige mensen zien!

Wij nemen vandaag even koning David, tevens een profetisch beeld van Israël. Koning David was een heel goede muzikant, schreef muziek en zong. Uit een van zijn liederen, psalmen kunnen wij veel leren. Zelfs Jezus zong de psalmen!

Psalm 7

In deze psalm vinden wij dat David angstig klaagt vanuit zijn bedroefd hart, want hij heeft bedreigingen gehoord van iemand een Benjaminiet, die hem wel kon vermoorden. Soms kun je kwade woorden horen dat men naar uw hoofd slingert. Zo zien wij een democratisch Israël vandaag welke opnieuw bedreigt word in zijn bestaan.

Wat doe je als men u kwaad wil doen?

Wanneer iemand kwaad wordt aangedaan, kan hij op vele manieren reageren. Je kan niet meer spreken met die mens, men kan kwaad spreken over die mens, men kan hem benadelen als men baas is. Nog anderen zoeken hun recht soms tevergeefs op de rechtbank, je kunt wraakgevoelens koesteren, maar wie is nog bereid zijn andere wang te tonen? Lukas 6:29 Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Amaai, en toch……….

HOE REAGEERT KONING DAVID OP EEN VINNIGE KAAKSLAG?

In de eerste verzen lezen wij al, dat hij, hoe machtig hij ook is, zijn toevlucht gaat zoeken bij God zelf. Is God dan zijn vriend? Hij zoekt geen hulp bij mensen of zijn naaste vrienden die hem willen helpen. David wist dat hij zijn vertrouwen op God diende te stellen, want de Profeet Jeremia schreef: Jer. 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

David gaat zingen, misschien wel met tranen in zijn ogen: HERE mijn God, bij U schuil ik, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij,

Wij vinden hier een combinatie van muziek, tekst en een gebed uit zijn hart! Dit is de kostelijkste medicatie tegen depressiviteit! Bij God bescherming zoeken, dat is wat David deed. Wat doen wij soms? Verkeerde beslissingen nemen! Reageren uit ongeloof, en ook zelf nog een kaakslag uitdelen!!!!

Vers 4/6 Het geweten van David gaat hem aanspreken. Hij beseft dat als het zijn eigen schuld is of zou zijn, hij ook niet veel van zijn vriend God, moet verwachten. Men kan op God vertrouwen en Hem als zijn toevlucht nemen, maar geloven is ook leven naar Zijn raadgevingen ! En als men faalt, dan is er steeds vergeving door het vergoten bloed van het lam, Christus!

David deed dit omdat hij wist, dat er voorwaarden zijn voor het verhoren van zijn gebed !

Hij hield rekening met zijn grote Vriend. Wie Jezus als vriend heeft, is machtig! Dit is een Bijbels geheim.

(7/8) Een schreeuw om gerechtigheid

Opnieuw zien wij dat David het recht niet zelf in handen neemt. Wereldse of ongelovige mensen stellen hun vertrouwen in het gerecht of gerechtigheid op aarde, maar David roept op die ene ware rechter, zijn vriend, God! Profetisch aspect: Zolang Israël niet roept om gerechtigheid op zijn God, zullen zij onrechtvaardig veroordeelt worden in de verenigde naties! (Vergadering der naties).

God verwacht vandaag dat zijn volk op Hem ernstig zal beginnen te roepen! God wil aanbeden worden, daarom wacht Hij nu nog. God, Jezus klopt in onze dagen aan de deur van ieder mensenhart:

Openbar. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

David zingt en bidt: 9 Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God.

Hier bidt David opdat er een einde zou komen aan al de ongerechtigheid van de ongelovigen in de wereld. David is koning maar heeft niet de macht om al de ongerechtigheid uit te roeien. Hij bidt daarom ook opdat God een nieuwe wereld wil beginnen, maar zonder mensen die niet willen luisteren naar Hem! Dit gebed zal in de komende jaren, verhoord worden, er komt een tijd dat Christus zelf op aarde zal komen regeren 1000 jaar lang. Die tijd is nabij. Vandaag heeft daarom ieder mens tijdens zijn aardse leven, de kans een keuze te maken, voor of tegen Jezus, voor of tegen de Bijbel, eenvoudiger kan het niet!!

Bekeert iemand zich niet………….

11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Hier lezen wij dat God iedere dag kwaad en toornig wordt, wanneer de mens, niet wil luisteren naar Hem, en onrechtvaardig en kwaad handelt. Wie onrechtvaardig en kwaadaardig handelt of leeft, wekt de wraak op van God. Ieder wedergeboren christen dient te weten en te vertrouwen dat God wraak oefent wanneer iemand zijn kinderen kwaad berokkent!

Onze dagen worden gekenmerkt, door het moorden, verkrachten en stelen alleen al. Maar, wie leven zonder rekening te houden met God is al even zondig en moet veranderen van denken.

Wanneer iemand niet wil luisteren…………naar zijn Schepper……

Het gaat hier wel over de kwaadaardige onwillige zondaar, een mens die God haat. Dan is die mens zich niet bewust, dat hij een ernstige Tegenstander heeft. Zo’n mens gelooft niet in God, noch in zijn gebod. Hij gaat misschien geloven in de grote politieke leugen van Darwin.

God volgt die mensen, of profetische gezien de vijanden van Israël,en God neemt maatregelen en voorbereidingen, want wij lezen :

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer die zondaar het evangelie van Christus heeft gehoord, en weerspannig reageert, dan kunnen er zich plots zware tegenslagen of ongelukken op zijn hoofd terecht komen. Ongelukken zijn er al altijd geweest

Men stelt zich veel de vraag: Waarom diende dit te gebeuren?

Profetisch gezien kunnen deze pijlen, ook raketten zijn die zich richten op de vijand van Israël. Het kunnen rampen, ziekten zijn die zich keren tegen een volk welke God haat: Deuteronomium 32:23 Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten.

Job 6:4 Want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welker gif mijn geest inzuigt; Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op.

Die pijlen zijn meestal beproevingen die de mens te verwerken krijgt, maar voor zijn kinderen geeft

hij bescherming:

Efeziërs 6:16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

Wie een put delft voor een ander……

14 Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen.15 Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte.16 Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn schedel.

Wie kwade voornemens gebruikt, en plannen maakt om zelf wraak te nemen is niet goed bezig. Hij begint te liegen en delft uiteindelijk zijn eigen graf.

GEEN TIJD MEER VOOR GOD

GEEN TIJD VOOR GOD!

clip_image004

 De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 2 Kron.15:2

Wij leven vandaag in tijden waarbij veel geschreven en gesproken wordt over de wederkomst van Jezus Christus. Wij stellen vast dat de meerderheid van Gods volk, vandaag leeft, zoals in de tijd van de profeet Azarja en koning Asa, ze hadden geen tijd voor hun God, wel voor afgoderij. Het werd een zeer onrustige tijd, volk stond op tegen volk, en stad vocht tegen stad. Er werd overal harde strijd gevoerd, en Gods volk werd zeer angstig.Het lijkt wel een tijd te zijn geweest, zoals wij dat vandaag zien met Israël in het M.O.

De oproep tot bekering!

Een minder bekende profeet Azarja gaat in Gods naam naar koning Asa, en laat hem duidelijk Gods woorden horen: zoals hierboven in vers 2. Deze bijzondere woorden zijn vandaag geldig zowel voor Gods volk Israël, als voor alle hoopvolle Bijbelgetrouwe christenen. De relatie tussen God en de mens kan flexibel zijn, dit betekent zeer afhankelijk van de Bijbelkennis, ingesteldheid en gedrag van de gelovige. Tijd voor God, of geen tijd voor Hem te willen maken! Het is zeer menselijk dat wanneer iemand in de benauwdheid komt, hij dan pas echt tijd maakt om te roepen op zijn God, of om uit het leven te stappen.

God is bezig met de gelovige, voor zover die Bijbelgetrouwe christen  bezig is met Hem. Dus kan een mens een goede en vaste relatie hebben met God, of een zwakke relatie, of geen relatie hebben.

Koning Asa veranderde van gedachten, door het horen van Gods woorden, en hij trad krachtig op, want hij werd angstig, en Godvrezend. Het gruwelijk afgodsbeeld dat zijn moeder had laten maken werd verpulverd en verbrand, en zij werd door hem ontzet uit haar functie als moederkoningin! Zoals alle andere afgoden: de “koningin des hemels” enz. Hij vernieuwde het altaar voor de Here, en maakte de nodige tijd voor God! Zo zien wij vandaag ook al een kleine verandering bij de eerste minister in Israël. Hij volgt Bijbelstudie op zaterdag, toch een teken van geloof in zijn God, Jahweh!

Dit is een duidelijk teken aan de wand. Hij begint God te zoeken, en God zal Hem laten vinden, dan is het ogenblik gekomen dat de grote benauwdheid van Jacob, of de laatste jaarweek, mogelijks al in de komende jaren kan beginnen. Dus de opname van de wereldwijde gemeente staat voor de deur!

Hoe is de relatie van de christenen met Jezus vlak voor Zijn wederkomst?

Velen noemen zich vandaag “christen”, maar: Hoe is hun persoonlijke relatie met de Heer? Welk beeld van Christus werd hen opgeschilderd? Een Jezus uit de Bijbel of een Jezus als een zonaanbidder met een opgeheven hostie in de handen, zoals in het land Kanaan? Een Jezus die men verloochent?

Hoeveel tijd per week is men bezig met God? Met de dingen van boven? (Col.3:1) Wanneer dit enkel slechts twee uur per week zou zijn, dan is God ook maar twee uur bezig met U! God houdt zich niet bezig met goddelozen, tenzij ze Hem ernstig zoeken!

Wanneer u in het huwelijk enkel maar twee uur per week zou bezig zijn met elkaar, kan men dan nog spreken over een gezonde liefdesrelatie? Als men geen tijd heeft of wil maken voor gemeenschap met elkaar? Wanneer men enkel zou samenkomen om te eten?

Jakobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Het Grieks voor “naderen” is “eggizoo”. Dit betekent niet alleen dichterbij brengen, maar wel het ene met het andere verbinden. Zoiets kost tijd! De apostel doet in feite een oproep om anders te gaan denken om een verbond te sluiten met God, zich te verbinden of het ééns met Hem te worden. “zuivert uw harten”, verander van gedachten leer gezond denken, denken dat niet zondig is, en neem Gods denkpatroon over!

Zo komt men tot een relatie. Het is een verbinden zonder grenzen. Vandaag staan veel christenen op hun persoonlijke vrijheid en willen zich niet meer echt verbinden. Het huwelijksverbond kan enkel worden verbroken op basis van Gods woord, niet op basis van menselijke wetten, een homohuwelijk is een wetteloos huwelijk, naar Bijbelse of Gods normen en raad.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

De slechtste Bijbelvertaling schrijft dit vers nog klaar en duidelijk! Wie een goede relatie heeft met Jezus, die gaat anderen aansporen en zoeken om te verzamelen. Ware kinderen van God zien “de dag” naderen, en kennen een blijdschap en verlangen om samen te komen. In gelijk welke omstandigheden vinden zij, die Jezus volgen, elkaar steeds terug. Ze vinden elkaar ook na ruzies in gemeenten, na scheuringen, of na een tekort aan geestelijk voedsel, ontdekken plots wolven in schapenvacht enz. christenen met een slechte relatie of geen relatie, zien die dag helemaal niet aankomen, ze zijn als de dwaze maagden. Samenkomen in een kerkgebouw of kathedraal, is niet nodig, wedergeboren christenen zijn zelf de gemeente, een tempel van de H.Geest! Een eenvoudig huis om samen te komen, is dat niet voldoende?

Babel of Christus?

Filippenzen 1:27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in een geest, een van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie,

Filippenzen 2:2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

Is het einde van de denominaties in zicht? De apostel schreef al in zijn tijd, dat hij blij was met een geestelijke éénheid onder de christenen, een éénheid met als basis: liefde, éénheid van gedachten, éénheid in streven, onder christenen die tijd en een goede relatie hadden met God! Ook zien wij een valse éénheid, die van Babel, in het licht van de hedendaagse mondialisering, waarbij politiek een handje zal helpen. Ze willen op een “wetteloze” (Gods wetten) wijze de godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Wie geen tijd heeft voor God of in de Bijbel te lezen, zal hier geen verschil zien.De Koran lezen wordt een plicht?  Jezus komt dan voor hen als een dief in de nacht.

Ware christenen!

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God Dit betekent niet dat iedereen die gelooft dat Jezus mens werd en op aarde heeft geleefd, een kind van God is! Het gaat hier duidelijk over een opmerken, dat Gods Geest in de mens woont, of kan komen inwonen! (Rom.8:16) De mens die zich openstelt voor de woorden van God, zoals koning Asa, gaat en zal God vinden!

Kunnen christenen afvallen, of waren het dan geen christenen?

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

Jezus neemt de sluier van de twijfel weg, en waarschuwt voor valse christenen. Hier vinden wij een soort christenen, die in het laatste oordeel zijn gekomen. Ze protesteren, ze verwijzen naar hun godsdienstige werken en activiteiten. Hun eigen uitgesproken profetieën, hun werk in exorcisme, ook wel is waar, hebben zij de naam van Christus gebruikt. Ze hebben oogverblindende genezingen gedaan. Ze kwamen op TV, en hadden volgelingen.

Ze hadden wel tijd en ijver voor God, maar het was verloren tijd! Het was schijn

Welke mensen hebben geen tijd voor God? Paulus profeteerde dat de mensen geen tijd meer zouden willen maken voor God. Ze hebben allerlei excuses om eerst zichzelf te aanbidden.

 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

God bless you

DUIVELSE INVLOEDEN

clip_image002

 

clip_image004

Wij lezen een tekst uit het boek openbaring, waaruit blijkt dat demonen zeer actief kunnen zijn in het leven van mensen, en zij daardoor nog het profetische woord moeten vervullen. Vandaar de goddeloze doet dingen die niet meer menselijk zijn. Gruwelijke aanslagen met duizenden onschuldige slachtoffers grenzen aan het onbegrijpelijke! Bij andere wandaden en moorden spreekt men dan van ontoerekeningsvatbaarheid. Het kan zo lijken, maar iedereen blijft voor God, verantwoordelijk voor zijn daden.

Openbaring.  16

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

De draak is de satan. Het beest is de antichrist, de valse profeet is een religieuze wereldkerkleider, ze zijn een drie-eenheid als het ware in nabootsing van God.

Wanneer wij vandaag deze tekst lezen, dan moeten wij begrijpen dat deze werkingen en invloeden vandaag al bezig zijn ter voorbereiding van Armageddon in Israël.!

Wij zien eigenaardige bewegingen onder de Arabische volkeren, welke vroeger jarenlang vijandig tegenover elkaar stonden, maar vandaag komt er allerlei toenadering.

Wij zien Syrië neemt toenadering tot Irak en vormen het oude Assyrische rijk, welke in de Bijbel het land in het Noorden werd genoemd.

Turkije krijgt een Islamitische regering, en zal zich met de tijd keren tegen Israël, in navolging van Europa. Is vandaag een feit geworden. (febr.2012) Een antichristelijke Islamitische macht verovert de wereld. Wellicht krijgen wij hier nog een islamitische politieke partij, misschien komt de antichrist zelf wel uit deze hoek.

Hoe EN vanwaar komen al deze veranderingen?

Demonische machten gaan uit naar de koningen ( presidenten) der aarde om ze te beïnvloeden een strijd aan te gaan tegen Israël en een verbond te sluiten.

Europa steunde Arafat, symbool van het terrorisme, in een strijd tegen Israël.

Amerika voert strijd tegen de Islam. Frankrijk en België werken aan de Europese grondwet en bannen elk christelijk karakter voor Europa uit. Het antichristelijk fundament voor het nieuwe Europa is gelegd.

Er is een geestelijke wereld waarin het occultisme bezig is te bloeien, en niet meer tegen te houden is. Hekserij, afgoderij, geestenverering, engelenleer, de bloei van het satanisme, en de strik van demonische muziek en films trekken de aandacht van het publiek.

Mensen worden meegesleept naar alle soorten van occulte genezers, de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

Demonen zijn werkzaam, het zijn gevallen engelen, zij openbaren zich en beïnvloeden de mensen, om hen te binden aan satan, dit is hun werk! Ze doen zich voor als engelen des lichts, desnoods met een Bijbel in de hand.

Openbaring 18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

De andere engelen zijn boodschappers van God! Ze zijn trouw en gehoorzaam.

God waarschuwt ons voor deze terugkerende occulte praktijken, waarbij het drinken van bloed, als symbool van het leven behoorde bij het occulte leven.

Leviticus 19

26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

27 Gij zult de rand van uw hoofdhaar niet rond afscheren, en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. 28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Here.

Dit waren dus praktijken die stonden in het teken en dienst van satan. Dit hadden ze gezien van de Egyptenaren. Onder het woord toverij moet men verschillende zaken begrijpen, namelijk magiepraktijken, verslaving aan drugs of medicatie (Pharmakeia).

Het haar werd aan de slapen afgeschoren of de baard in bepaalde vorm gesneden omwille van afgoden, of naar hun vorm.

Insnijdingen of tatoeages behoren bij occulte praktijken. Antichristelijke regeringen maken nu bepaalde wetten over de tatoeages in plaats van het te verbieden!

Deut.18

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

12 Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.

clip_image006

Gruwelen zijn de afschuwelijkheden in de ogen van God. Afschuwelijke activiteiten als kinderoffers, in het vuur van de Moloch, alles om macht van de satan te krijgen. De Moloch was in feite een gruwel van verwoesting. Helderziendheid beoefenen en zich proberen te verrijken. Cartomantie (kaartleggen) Chiromantie ( handlezen) Pendelen is wichelen en als medium van de satan te worden gebruikt. Geloof hechten aan voortekenen van allerlei aard. Tovenaar is een magiër, alle buitenzintuiglijke waarnemingen: bv: gedachtelezen. Magie, witte of zwarte het ene gaat over occulte genezingen en het zwarte over iemand ziek maken of doden.

Een bezweerder heeft vandaag een betere naam: magnetiseur of de strijker, eeuwenlang gekend. Doden oproepen door bv. glaasje draaien.

Het is voor ons van belang met welke engelen wij te maken hebben!

De oorsprong van de gevallen engelen.

Satan was de hoogste engel: Lucifer: Lichtdrager. Bijzonder hij wordt de koning van Tyrus genoemd.

Ezech.28

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Kenmerken van Lucifer:

Geldzucht, leugen en bedrog, handel, agressie, hoogmoed en een onrechtvaardige handel. Wij zien deze kenmerken weerspiegeld in de mensen bijzonder in onze dagen.

Demonen, gevallen engelen zijn ONTROUW AAN GOD GEWORDEN.

Ze strijden tegen God, maar ook tegen Gods trouwe dienaren!

Gebeden kunnen een strijd ontwikkelen in de hemelse gewesten.

Daniel 10

18 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;

19 en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.

20 Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen;

21 (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael.

De engel die Daniel komt inlichten, dient te strijden om zijn boodschap door te geven.

De gevallen engelen werken in de hemelse gewesten. Demonen zijn dus niet de geesten van overledenen. Wij bedenken hierbij, dat het ook voor ons een strijd is om het evangelie bij de mensen te brengen. Er is altijd iets dat wil verhinderen. Soms zijn we teleurgesteld als mensen niet willen luisteren, of niet eens komen naar een BS. Daarbij houden wij niet altijd rekening met de strijd in de hemelse gewesten. Wat we niet zien, daar denken wij weinig aan.

Efeze 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

DE SCHOTEL VAN JACOB EN ESAU

LEKKER ETEN!

esau en jacob linzensoep

Niet alleen vandaag kan men lekker koken, maar heel lang geleden at men lekker en gezond. Met eten kon men iemand als het ware omkopen! Jacob (Israël) deed dit met Esau ( Arabieren) ! Het Bijbelse verhaal van Esau en Jacob heeft tot op vandaag nog zijn gevolgen, maar daar gaan wij niet op in. Wij gaan u dat super gerecht om te verleiden aanbieden.

Wat aten zij?

Neem 250 gram mager lamsvlees, bak dit lichtbruin in een gepaste stoofpan, voeg er eenvoudig een heel grote ui en twee teentjes knoflook, gesneden aan toe.

Als de ui goudgeel geworden is, doet u wat water in de pan, daarna 250 gram linzen, met voldoende water, dat ze onderstaan.Roer er dan een volle eetlepel paprikapoeder, kleine lepel gemberpoeder, handvol rozijnen en een volle eetlepel gesneden basilicumblaadjes doorheen. Laat dit zachtjes sudderen tot de rode linzen gaar zijn. Ga dit met droge rijst en sla serveren.  ( voor één pers.)

Smakelijk!