ZIET TOE DAT NIEMAND U MISLEIDE!

clip_image001

 

 

 

clip_image002

Wanneer Jezus ons heeft gewaarschuwd voor ernstige dwalingen in de eindtijd dan moeten wij er de nodige aandacht aan geven. (Mat.24:24).

Om die aandacht te geven moeten wij ook als christen, elk voor zich wakker zijn, en blijven, grote sprekers, dienen getoetst aan Gods woord en aan NIETS anders!

(1 Cor.14:29)

Christenen vallen in slaap terwijl de misleidingen en dwalingen listiger worden.

Wij gaan daarom eerst even zien hoe het gedrag is van de mens en hoe God daarop reageert, of hoe God zich openbaart tegenover de mensen.

2 teksten:

een eerste om te zien hoe het is gesteld met de mens vandaag., en

een tweede tekst hoe God zich aan de mens openbaart of laat ervaren.

2 Tim.3 en Psalm 18:25-30

De Here toont ons hoe gevaarlijk (zware) de laatste tijd zal zijn, dat wil zeggen dat het kwaad en valse leer zeer zal toenemen in de laatste dagen. Dat kunnen wij iedere dag zien en horen. De mens is slecht in onze dagen dit staat beschreven in de eerste verzen als een profetie. Het afwijken van de Bijbel dringt door in de gemeenten.

Paulus schrijft hou u op afstand van deze mensen (v.6). Hij spreekt ook over pseudo-evangelisten! Timotheus zal Paulus goed hebben begrepen, denkende aan Hand. 13 : 6 waar sprake is van een Jood een valse profeet, die de woorden van de Here aan het verdraaien was. Paulus bestrafte hem met blindheid! ( donkerheid en duisternis). Paulus vergelijkt ze met Jannes en Jambres!

8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.

. Hand.13

Jannes en Jambres waren de tovenaars, magiërs van de Farao, ze deden ook de tekenen na van Mozes. Maar er kwam een einde aan hun nabootsing!

Ex 8:18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier.

De duivel is beperkt in zijn doen en laten, ook in het nabootsen van de tekenen en wonderen die God laat gebeuren. Vandaag echter gebeuren nabootsingen van wonderlijke genezingen, maar ze zijn bedrieglijk zoals de wonderen van Jannes en Jambres! Christenen die niet persoonlijk onderscheid kunnen maken en niet toetsen aan Gods woord zullen worden misleid. ( 2 Tim.3:16). Ware christenen zullen de leugen onderscheppen.

Er zijn knechten van de satan die ook speken met een Bijbel in de hand!

2Co 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Een duidelijke richtlijn.

Er is een duidelijke richtlijn welke God ons gaf om onderscheid te maken tussen ware en valse profeten die in Gods naam spreken:

21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? 22 Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. Deut .18

Wanneer men in de naam van de Heer spreekt over de toekomst, en een iets komt niet uit, dan is deze profeet niet meer betrouwbaar.

Het is niet van de Heer. 1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Zo is dan ons profeteren onderworpen aan de schrift.

1Co 13:9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

De satan is bezig de antichrist voor te bereiden door een namaak evangelie te introduceren.

Wolven in schaapsklederen,

Zoiets spreekt van camouflage. Onderscheiden wordt dan heel moeilijk.

Ze komen als christelijk over, hebben diploma’s en titels, maar ze verkondigen een bedrieglijke menselijke theologie, en willen anderen die de gezonde leer brengen het zwijgen opleggen door felle kritiek. Ze gebruiken niet altijd hun Bijbel. De woorden protestants of evangelisch is geen garantie meer voor betrouwbaarheid. Ze spreken met meeslepende woorden en bespelen het publiek, hun tekenen en wonderen kunnen de proef van de wetenschap niet aan! Ze zoeken om de giften te laten vermeerderen op professionele wijzen.

Ze staan beschreven in 2 Petr.2:1

1 ¶ Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

Bescherming tegen dwaling, staat God aan uw kant?

Psalm 18: 25-30

David streed tegen een dwalende koning Saul, met kwade bedoelingen.

De Heer vergeldt in evenredigheid naar gerechtigheid. Hij kijkt naar de zuiverheid van ons hart.

Is ons streven om God welgevallig te zijn eerlijk.

Wij leven in gevaarlijke dagen waarbij het kwaad toeneemt.

Zolang wij in Zijn woord blijven zullen wij worden beschermd en bijzonder voor dwalingen en allerlei kwaad welke vandaag steeds erger worden.

Het is de gezindheid van de mens die bepaalt hoe God zich

opstelt tegenover Hem.

Deze gezindheid vinden wij terug bij David, in de volgende gebruikte woorden:

Gerechtigheid als eerlijkheid in zijn denken, reinheid van handen dit is eerlijkheid in wat men onderneemt. David had dan nog reine handen.

Getrouwheid en onberispelijkheid aan wat God vraagt in Zijn woord.

God is een tegenstander van de verkeerde, dit is de ongelovige. v. 27

De ongelovige is hij die niet wil luisteren of God wil gehoorzamen.

De ongelovige kan wel zoeken de christen kwaad te doen, maar God zal hem beschermen en verlossen, tenminste als de gelovige ernstig luistert naar Hem.

Vers 29 spreekt over dat God inzicht geeft in de moeilijke situatie waarin David zich bevond.

Hij doet de duisternis opklaren. Wie zich richt op Gods woord zal inzicht krijgen, en het kwaad herkennen, maar wie Gods woord wil verdraaien zal compleet blind worden, niets van wat hij leest zal hij nog begrijpen.

Vers 30

Met mijn God spring ik over een muur.

David had opnieuw Gods hulp ondervonden, toen koning Saul hem achtervolgde.

Saul wilde hem doden, het kwaad achtervolgde David.

God stond aan de kant van David, en voor Saul werd Gods tegenstander..

David werd verlost van het kwaad dat men hem wilde aanrichten.

Wie zich door God laat leiden is niet te verleiden of te misleiden!