DE BLIJDE BOODSCHAP

 

clip_image003

clip_image001

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wanneer wij nadenken over de prediking, dan moeten wij beseffen dat de boodschap duidelijk moet zijn. De Bijbelse boodschap is ontstaan door de liefde van God voor de mens en zijn schepping als een liefdevolle hemelse vader. Wanneer wij spreken hebben wij het over een BLIJDE boodschap. Waarom blij? Waarom is de boodschap van de Bijbel nog steeds het beste nieuws voor de ganse mensheid?

Wanneer wij kijken naar de berichtgeving op TV dan horen wij meestal verdrietige boodschappen, ongelukken, gijzelingen, familiedrama’s, rampen met veel slachtoffers, oorlog, nieuwe belastingen, pedofilie, moord en brand. Een beeld van een wereld compleet in verval, een wereld die ligt te zieltogen! Een verloren zondige wereld en verloren mensen. Vele mensen komen dan met de vraag: Waarom laat God het toe?

De blijde boodschap is dat er een nieuwe wereld komt, en nieuwe mensen, die eeuwig leven hebben waarbij men dood en ziekte niet meer zullen kennen, alleen door geloof in Jezus Christus! Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

De reden van de prediking is de verzoening van God met de mens, als de mens wil!

Prediking is een middel in Gods handen tot redding!

1Co 1:21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.

De wereld kan God niet ontdekken door haar eigen opgebouwde wijsheid en wetenschap. Men kan God niet ontdekken door wetenschappelijk onderzoek. Men kan God niet zien, en men wil eerst zien en dan geloven.

Doch God gebruikt een eenvoudig middel onder de mensen, opdat ieder mens God persoonlijk zou kunnen leren kennen en ontdekken in zijn leven. Het middel is een eenvoudige Bijbeluitleg, welke vandaag sommige mensen voor dwaasheid houden.

Door te geloven dat Jezus Christus in uw plaats stierf, voor uw zondeschuld, kan men behouden worden en de goddelijke wijsheid ontdekken. Jezus beloofde eeuwig leven, wat een blijde boodschap!

34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders?35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?

37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Hand.9

HOE GEBEURDEN DE EERSTE VERKONDIGINGEN?

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het prediken van Gods woord is niet iets als een filosofische les! De prediking van het evangelie brengt mensen bij God. Het is een middel in Gods handen en daardoor ontstaan er wonderen en tekenen die de prediking of verkondiging ondersteunen. Vandaag zien wij veel minder echte wonderen en tekenen. Maar ze zijn er nog steeds. Ze bevestigen ook Gods woord. Maar wonderen en tekenen zijn niet altijd noodzakelijk opdat mensen zich zouden gaan bekeren.

Hnd 28:8 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.

Iedere christen die het evangelie brengt kan door de Heer worden gebruikt en wonderen kunnen volgen, als de Here u genadig is. Dit gebeurt meestal spontaan in het gewone dagelijkse leven.

VALSE VERKONDIGING.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Vandaag ontdekken wij evangelisten die naar de begeerten van hun luisteraars spreken. Ze brengen vele verhaaltjes ipv Bijbelteksten. Woorden als Jezus of Christus komen weinig voor.

Ze passen het evangelie aan, aan de wil van de mensen.

1Jo 4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Lu 6:26 Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

WIE mag DE BLIJDE BOODSCHAP VERKONDIGEN?

Lu 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus vroeg iemand om Hem te volgen en het evangelie te verkondigen. Doch de man nam vlug een excuus, hij moest zijn vader begraven.

Het begraven van zijn vader zou je zeggen was toch een verantwoord excuus.

Deze man had niet begrepen hoe genadig God hem was. Zo roept Jezus ieder mens!

Het antwoord van Jezus laat horen dat ongelovigen die hun doden begraven in feite verloren tijd is voor wie door Jezus wordt geroepen.

Zoveel CHRISTENEN zoeken een excuus, om niet te moeten getuigen over de blijde boodschap tegen andere mensen. Vele zeggen dit is het werk van de predikant of de evangelist. Gezonde schapen brengen schapen voort!

Jezus zei:

Joh 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Deze vrouw kon niet meer zwijgen en liep naar het dorp en predikte!

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16

WAARVAN IS EEN DOELTREFFENDE VERKONDIGING AFHANKELIJK?

DE GENADE

10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 1 Cor.15

Paulus maakt duidelijk dat het niet aan hemzelf lag, dat hij zoveel mensen bij de Here mocht brengen en dat zij tot geloof kwamen. Het eerste punt was dat God hem genadig was om dit te mogen doen. Wie iemand bij de Here mag brengen en hij of zij komt tot geloof, betekent dat de genade van God met hem is. Paulus eerst een christenvervolger, nu een blij man, dank zij die blijde boodschap! Het is zalig te weten dat God u gebruikt!

DE KRACHT VAN GODS WOORD

17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.17

Wij lezen hier duidelijk dat het niet afhankelijk van de wijsheid der prediker of van de gelovige die het evangelie brengt, maar wel van de kracht die uitgaat van Gods woorden in de Bijbel. Je moet echt geen theoloog zijn! Deze krachtige evangeliewoorden kunnen met kracht werken in het hart van de luisteraar. Wie een goede prediking heeft gebracht, zal horen of de luisteraar heeft begrepen dat hij een keuze moet maken, Jezus aanvaarden of niet. Een goede prediker verwacht ook geen applaus!

DE KRACHT VAN DE H.GEEST

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Wie verkondigd moet kracht ontvangen door de Geest. Hij zal spreken met overtuiging zoals op pinksterendag. Daar kwamen vele mensen tot geloof. Dus de werking van de H.Geest is nodig opdat mensen tot geloof komen.

Opb 3:8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

HET MOET ONDERSTEUNT WORDEN DOOR GEBED.

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt 3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Col.4

Spreken over het evangelie is geen gewone zaak. De bouw van de gemeente is afhankelijk van Hem, wij mogen medewerken. Wanneer wij bidden voor ongelovige mensen, dan is het eerste gebed dat ze tot geloof komen in Christus.

DE PREDIKING MOET ONTVANGEN WORDEN IN GELOOF.

2 Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Hebr.4

13 En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 1 Thess.2

Wanneer de toehoorder geen geloof hecht aan de gesproken woorden, en hij zich niet wil bekeren van een leven zonder God, dan is de prediking niet vruchtdragend.

Het is verder verloren tijd en aandringen mag niet.

13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!

Op Pinksteren kwamen velen tot geloof, maar ook daar waren mensen die het woord hadden gehoord, en zij begonnen te spotten.

ENKELE BEGRIPPEN

clip_image002 

 

 

Deze Bijbelstudie heeft tot doel beter inzicht te krijgen, in Gods bedoelingen en daarom is het nodig de Here goed te begrijpen, want slecht begrijpen, is ook slecht toepassen, en dit brengt verwarring onder de christenen en ontneemt hun zegen.

Een eerste woord : Heilig, heiligen, heiligheid. . .

De heiligingswet in het O.T.

Le 11:45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

Le 20:7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

Dit is een wet die duidelijk maakt dat Gods volk zich zou onthouden van de afgoden. God heeft zijn volk uitverkoren, en zal niet verdragen dat zijn volk

andere goden zou dienen. Israël zal er voor zijn God alleen moeten zijn.

Het is als in het huwelijk, de bruidegom verdraagt niet dat de bruid bij andere mannen gaat en slaapt.

De afgodendienst was en is nog steeds gekend onder de heidenen.

Le 20

clip_image0042 Tot de Israelieten zult gij zeggen: Iedere Israeliet en iedere vreemdeling die in Israel vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Deze moloch was een groot afgodsbeeld, afgebeeld met een stierekop.Daar  was ook de tempelprositutie in gebruik bij de Kaananieten en Amonieten  bij feesten en fuiven.

Molech = “koning” de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden in de Hinnom-vallei.

Wat zijn nu afgoden ?

Ps 115:4 Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;

Ps 135:15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

Goud en zilver is een beeld van geld. Geld is gemaakt door mensenhanden.

Afgoden zijn alle dingen die ons afhouden om te doen wat God van ons vraagt.

Als voetbal mij altijd afhoudt van Bijbelstudie of andere samenkomsten, dan is voetbal mijn afgod.

Wij mogen ons niet laten besmetten door de wereld, wij behoren God toe die heilig is, daarom zijn wij heilig in Christus. Wij behoren God toe.

Persoonlijke heiligheid kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, want we zijn van nature kinderen des toorns.

Efeze 4

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wij zijn herschapen in heiligheid! Heiligheid ontstaat niet door een verklaring, maar door een handelen van God zelf in de mens tijdens zijn leven.

(bij de bekering) God wil dat wij leven vanuit een heilige positie, waardoor wij uitblinken.

Gebed :

Mt 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

Het is de wens als wij bidden dat ieder mens Gods naam zou heiligen. Hem de hoogste plaats in zijn hart zou geven. Wanneer wij onze God ook Allah nomen, zoals de paus, dan ontheiligen wij Gods naam!

Een tweede woord: Bezoeking doen.

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;(NBG)

Dit is een moeilijk begrip, omdat er in het Nederlands weinig woorden zijn om dit beeld aan te tonen. Om de betekenis van dit woord te begrijpen moeten wij naar andere talen, de grondtekst bekijken. De Joodse vertaling van Hebreeuws naar het Nederlands door Rashi klinkt ronduit als « straffen ».

Er zit wel nog een diepere betekenis achter. De Leidse vertaling gebruikt een woord als « verhalen ». Dit in een betekenis te illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld.

Een winkelier heeft schulden aan iemand gemaakt, en om zijn schuld te vereffenen, mag de schuldeiser dit « verhalen » door producten te kiezen uit de winkel te nemen voor een tegenwaarde van de schuld .

Wij moeten steeds voor ogen houden dat God hier staat tegenover zijn volk Israel, en Hij staat klaar met straf, en laat satan kiezen tot kwaad doen, of barmhartigheid, genade.

De zondeschuld die een mens op zich kan laden, door ophoping van zonden over zoveel jaren, kan catastrofaal zijn, niet meer te dragen.

God wacht op de bekering en is genadig en laat de schuld overlopen naar het derde en vierde geslacht in de hoop dat men zich gaat bekeren.

Een uitstel van oordeel in feite. De zonde hier bedoeld gaat wel over de afgoderij van de heidenen waaraan Israel zich liet vangen.

Voorbeeld :

God is onze bruidegom. Wanneer wij zien dat in een nieuw huwelijk, de bruid in de eerste week al met iemand anders overspel pleegt, blijft het oordeel van de man wellicht niet lang uit.

Hij kan overgaan tot scheiding, doodslag enz. De gevolgen gelijken meestal op een vloek en geen zegen .

Wij leren dat God lankmoedig is.

Zijn lankmoedigheid beperkt zich tot aan het vierde geslacht, steeds in de hoop op bekering. Zonde moet gestraft worden.

Daarom is er in het N.T. de genadetijd. Jezus droeg voor ons de straf, en wie gelooft en leeft uit dat geloof krijgt genade, en ligt niet langer onder de vloek

Van zijn voorouders, het bekeringsproces, is werkzaam als een bevrijding.

Allerlei invloed door het voorgeslacht, hetzij via traditie van afgoderij onder gelijk welk volk stopt. Een leven van zegen kan beginnen.

Een derde woord : Gruwel.

Ook dit woord is beter te begrijpen na het lezen van enkele teksten.

Lev.18

22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Deut 22

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Deut 23

17 Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man zijn.

18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.

Lucas 16

Lu 16:15 En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.

Hier moeten wij Gods gedachten begrijpen hoe God denkt over dit soort van zonden. Onze Vader wil hiermede aantonen welk een AFKEER Hij heeft tegenover dergelijk zonden. Hij wil Israel daartegen beschermen. Ook Zijn gemeente, een pedofiel in de gemeente dient zich te bekeren of uit de gemeente te worden gezet.

Wij bedenken de afkeer welke God heeft tegenover Homofilie, Travestie, tempelprostitutie enz.

WAT HOOG IS BIJ DE MENSEN, DAAR heeft God een afkeer van.

Hier moeten wij alles bedenken wat hoogmoedigheid veroorzaakt bij de mensen

Eer, rijkdom, macht enz. Ons materialisme hier in het westen mag de christenen niet van levensstijl doen veranderen. Bemin God bovenal!

Wanneer wij dit omdraaien, en ons hart afwijkt, is dit afval en opstandigheid.

Het is pure afgoderij.

JEZUS GENAS EEN BEZETENE

 

 

EXORCISME IN JEZUS TIJD

 

clip_image002

Wanneer wij vandaag horen spreken over bezetenheid, horen wij allerlei wilde verhalen. Wij horen verhalen van allerlei religieuze mensen die duivels uitdrijven op de meest eigenaardige, onzinnige en on-Bijbelse wijzen. De enige correcte vorm van exorcisme is deze welke wij terugvinden in de Bijbel. Jezus, toonde ons door zijn handelen en optreden hoe Hij deze belaste of bezeten mensen bevrijdde.

Hij leerde het ook zijn discipelen.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Luc.10

Vandaag horen wij ook meer van bezetenheid of occulte belaste mensen. Het is duidelijk te begrijpen voor Bijbelse christenen, dat deze dingen opnieuw bloeien, namelijk het is een teken van de tijd. De tijd dat Jezus terugkomt is nabij, dit alleen al roept om verzet door de duistere machten op aarde die ook veelvuldiger aanwezig waren in de tijd dat Jezus hier op aarde leefde.

Marcus 5: 1-20

Vers 1-5

Hier krijgen wij een beschrijving van de bezeten mens in kwestie. Het eerste wat wij lezen, is dat deze mens Jezus zelf tegemoet komt. Die man is in een zeer triestige situatie terechtgekomen, wij zouden het een hopeloos geval kunnen noemen.

Hij woonde op het kerkhof, in de graven tussen de doden en een lijkenstank. Men kon hem moeilijk bedwingen, zelfs ketenen brak hij los. Het lijkt voor ons niet te begrijpen hoe diep mensen kunnen vallen, demonen brachten hem aan de deur van het dodenrijk. Bovennatuurlijke lichaamskracht wijst op duidelijke bezetenheid.

Schreeuwende ( schelden) uit agressiviteit en sloeg de hand aan zichzelf.

Het pijnigen van zichzelf komt voort van de demonen. Onder de hedendaagse jeugd merkt men op dat ze zich insnijdingen maken op armen of benen. Wij kunnen vandaag vaststellen dat in feite mensen die zich overgieten met benzine en in brand steken, gevangen mensen van demonen zijn. Mensen die zich met explosieven bekleden, zijn demonisch belasten, en kunnen daardoor de hand aan zichzelf slaan.

De man had een onreine geest. De meest gevaarlijke soort.

Deze onreinheid en onzedelijk gedrag is er terug, men zoekt seks te hebben met lijken, beesten, resultaten van porno, welke afgoderij is, waarachter onreine geesten werkzaam zijn. Ook de vernielingen op de kerkhoven zijn van occulte oorsprong!

20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Cor.10

Psychiaters hebben alle moeite om onderscheid te maken tussen geesteszieken en vormen van bezetenheid of occulte belasting. Dit komt omdat ze Gods advies in de Bijbel weigeren.

Vers 6-7

De bezetene herkent in Jezus, de zoon van de levende God! Dit is een effect van zijn bezetenheid.

De onreine geest in deze mens smeekt om niet gepijnigd te worden! De onreine geest wil wel de mens pijnigen. Bij de bezetene kan men een soort van afwezigheid op het gezicht bemerken van de persoon zelf. Men hoort een spreken dat niet onder leiding staat van de persoon zelf. De ogen kunnen wijd opengesperd staan en uitpuilen.

Men kan het gedrag van de mens zien en het gedrag van de demonen die zich manifesteren in de mens, bijzonder als ze in aanraking komen met een christen die de Heer gebruikt.

Vers 8-10

Jezus spreekt de demon aan en gebied hem uit te gaan van deze mens. Jezus schreeuwt niet tot deze mens of het gebeurt niet op agressieve wijze, maar wel op een gebiedende wijze.

Jezus gebruikt geen enkel voorwerp bij deze uitdrijving. Geen kaarsen, geen kruisen, geen gewijd water, geen aframmeling van gebeden,enz. Ook deed Jezus de mensen geen pijn, zoals dit gebeurt in China, India, Japan en andere oudere volkeren, door te slaan of iets in te geven, om demonen uit te drijven.

Jezus vraagt wel naar de naam. Wij moeten weten dat Jezus zijn discipelen leerde, en dat zij konden letten op zijn werkzaamheden. Jezus legde de bezetene niet de handen op.

Demonen antwoorden, hier in dit geval dat ze niet uit het land zouden worden gezet. Dit wijst erop dat demonen werkzaam zijn in bepaalde gebieden en landen.

In feite zijn het bezetters van het land en ze zoeken mensen te verleiden en te regeren. Legioen was een Romeinse naam.

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Openbar.16

Na de opname zullen de occulte praktijken nog meer toenemen en een hoogtepunt bereiken.

Vers 11-14

Deze demonen welke leefden in het lichaam van deze man waren dus talrijk. Ze werden door Jezus uitgewezen, en vluchten op bevel van Jezus naar de kudde zwijnen.

Joden eten normaal geen zwijnen. Toen waren ze bezet door de Romeinen, en deze aten graag zwijnenvlees. Zo waren er dan joden die, omwille van de opbrengst zwijnen kweekten voor de Romeinen. Deze collaborateurs werden hier dus in feite wel afgestraft door het verlies van hun zwijnen. Ook zien wij de vernietigingsdrang van de demonen tot uiting komen door de zwijnen de dood in te jagen.

Vers 15-17

Het volk had het voorval gehoord en waren komen kijken. Vandaag noemt men ze de ramptoeristen.

<

p align=”center”>Wat merken ze op bij die ellendige man?

Hij was nu deftig, proper gekleed, en niet meer naakt of bijna zonder kleren. Wat hij vroeger weigerde te dragen, doet hij nu als alle andere mensen. Zijn bevrijding bracht hem tot inzicht.

Het naakt lopen groeit vandaag ook. Zie naar de bijkomende naaktstranden, het zijn tekenen dat de komst van Jezus nadert. Het lijkt om oordeel te vragen aan God, de mens begrijpt Gods waarschuwingen niet van de Tsunami’s en andere rampen.

“en goed bij zijn verstand”

Blijkbaar kende het volk deze man, als iemand die niet verstandig leefde. Het wijst erop dat deze demonen deze man hadden beïnvloed, zodanig dat hij een abnormaal levensgedrag vertoonde en gevaarlijk was voor de maatschappij. Niemand wilde nog contact hebben met deze man.

Vandaag plaats men zulke mensen in een instelling voor verzorging, maar genezing is een andere zaak.

Verder zien wij hoe het volk reageert op deze genezing van deze ellendige man.

Ze drongen er op aan dat Jezus naar een ander gebied zou gaan.

We zien dat het volk, meestal ongelovigen, het erg vonden van de zwijnen. De zwijnen waren hen kostbaarder dan die man, die geestesgestoorde dakloze!

Medelijden met zulke mensen was er helemaal niet. De wereld heeft geen belangstelling voor de genezing van mensen die occult belast of bezeten zijn.

Winst is belangrijker dan het genezen van mensen, maar openlijk zeggen de mensen dat niet!

Ook vandaag kunnen wij vaststellen dat klinieken hun rendabiliteit belangrijker vinden dan het welzijn van de de zieken. Genezingen door bevrijding halen de pers niet! Door ongeloof blijft het verborgen.

Vers 18-19

De bevrijde man wilde Jezus volgen en met Hem gaan. Jezus staat het hem niet toe. Doch Jezus geeft hem een opdracht: Wat gebeurd was te verkondigen.

Deze man begon in blijdschap te getuigen en te verkondigen!

In Dekapolis, tien steden. Zo had Jezus iemand, die daar in Zijn naam zou spreken! Dit was de wil van God !Wie door Jezus genezen is weet dat het de wil van God is om daarover tegen de mensen te spreken, zodat er nog andere mensen zijn die Hem willen volgen!

WIE OREN HEEFT OM TE HOREN

clip_image001

 

Wie oren heeft om te horen, die hore. Luk.8:8.

In de ganse Bijbel lees ik dit zestien maal, Jezus gebruikte het regelmatig. Wat hebben wij in ons leven al niet allemaal gehoord? Wij hoorden dingen die ons blij maakten, en we hoorden zaken die ons verdrietig maakten, wij hoorden en horen nog steeds veel grote leugens. Wie verder leest mag zich nu verblijden, want God liegt niet.

De apostel Petrus verkondigde het volgende:

34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.Hand.2

Petrus wijst het volk op een profetie uit de Bijbel welke gedeeltelijk in vervulling is gegaan. De Schepper van hemel en aarde, heeft Jezus van Nazareth aan Zijn rechterhand gezet in de hemel. Jezus, is de eerste die in menselijke gedaante in de hemel eeuwig leeft! God gaf Hem alle macht in hemel en op aarde.(Joh.3:35) Jezus was en is uw Messias, zo maakte Petrus de Joden en alle luisteraars duidelijk.Zoals Petrus sprak, bijna tweeduizend jaar geleden, zo roept God in Zijn liefde, ook vandaag nog steeds de mensen op om te luisteren en Hem gelijk te geven.

Bekeren is een woord dat soms een verkeerd beeld schept, en eigenlijk is het niets anders dan God gelijk te geven en te vertrouwen wat hij zegt. God gelijk geven is de Bijbel gelijk geven, omdat God slechts via de Bijbel tot de mensen spreekt tot redding. Wie zich dan bekeerde werd gehoorzaam aan de Bijbel en verandert van denken.

Toen Jezus hier op aarde leefde gaf het Joodse volk uiteindelijk Jezus geen gelijk, al toonde Hij voor hun eigen ogen dat Hij hun beloofde Messias was. Hij genas alle mensen die tot Hem kwamen, wekte mensen op uit de dood, stilde de storm, liep op het water, stond op uit de dood!

Neen, men wilde Hem geen gelijk geven, ook de farizeeërs, de Schriftgeleerden, wilden Hem niet vertrouwen. Ze geloofden niet dat hij werkelijk de Zoon van God was, en macht had zonden te vergeven. De Farizeeërs waren in aanzien bij het volk en hadden grote invloed en macht. Toen Jezus uit liefde voor de ganse mensheid stierf riep men:

Mt 27:25 En al het volk antwoordde en zeide:

“Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!”

Wanneer de Joden erg zeker waren van hun eigen overtuiging, dan gebruikten ze dit gezegde, om aan te tonen dat men heel zeker gelijk had, en men dus hier Jezus afwees. Het merendeel van de Joden wilden maar niet geloven, dat Jezus hun Messias was!

De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond, Wie dan wel gelijk had, hun eigen uitgesproken vloek heeft Gods volk getroffen, bedenk de Holocaust, hun verdrukkingen overal ter wereld, het niet krijgen van vrede met hun buurlanden. Dit alles is als een voorbeeld voor de rest van de wereldbevolking die niet wil horen.

Vrede komt er slechts als Jezus terugkomt, dan zal men opnieuw zien wij gelijk had!

36 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt

Petrus spreekt klare taal, en niet met meeslepende of verwarrende woorden, integendeel, met een wijzende vinger:

“Deze Jezus die gij gekruisigd hebt”. Soms zegt men de waarheid kwetst, zo was dit hier zeker het geval. Het luisterende volk, voelde zich medeschuldig. Ze hadden hun keuze gemaakt tussen Barrabas en Jezus. Men koos voor iemand die mensen het leven ontnam, boven Jezus, die nieuw leven bracht.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ze hadden Jezus onder massamanipulatie verworpen, Hij die hen genas, en macht had over de dood en de tweede dood. Ieder mens die Jezus Christus verwerpt, Zijn woorden verwerpt, moet heel dringend eens diep nadenken, eer het te laat is, want God roept u!

In onze dagen zijn er vele mensen die spotten en de Bijbelse waarheid blijven verwerpen, ze geloven vandaag een dwaling, de leugen van de evolutietheorie, en daarachter steekt de geest van de komende antichrist, een nieuwe wereldleider komende uit een verbond van tien staten.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2:9

Het luisterende volk stenigde Petrus niet om deze harde woorden, neen, ze waren aangeslagen en nog steeds onder de indruk van het ganse gebeuren het sterven en de opstanding van die Jezus uit Nazareth en ze vroegen daarom:

Wat moeten wij doen, mannen broeders?

Het geweten van de mensen werd wakker! Ze hadden zich laten meeslepen door de toenmalige religieuze leiders, die met jaloersheid en met hoogmoedige ogen hadden gekeken naar deze Jezus van Nazareth.

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Bekerenis in feite van harte God gelijk geven, en aanvaarden wat Jezus zegt. Dit is in feite door goed en berouwvol na te denken, persoonlijk om vergeving vragen.

Ieder mens moet inzien dat hij op een doodlopende weg is, als hij de woorden en daden van Jezus niet wil aanvaarden als waarheid.

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Er bestaan maar twee soorten mensen: Zondaars en verloste zondaars.

Laat u dopen tot vergeving van zonden!

 

Petrus roept op, een eenvoudige stap te zetten in geloof. Ook vandaag worden nog steeds mensen gedoopt zoals de eerste christenen.

Jammer dat miljoenen mensen onbewust gedoopt werden als kind, zo ontstond er een levenloos Babels christendom, dat de Bijbelse fundamenten verliet. Trouwens een kind kan zich niet bekeren!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Joh 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Kan iedereen zo maar de H.Geest ontvangen? In ieder geval is het een gave van God, en geen verdienste van de mens. (Joh.14) Wie ongelovig blijft kan deze gave niet ontvangen, deze gave is de Geest der waarheid.

Christenen  zijn niet altijd even duidelijk te herkennen, want het blijven zondaars, weliswaar verloste zondaars, doch de inwoning van de H.Geest, in de mens, is wel heel bijzonder. Paulus leerde de christenen het volgende:

1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

JEZUS ZIET U!

clip_image001

 

jezus op het water

Wanneer God naar de mens kijkt, dan kijkt Hij niet zoals mensen elkander bezien. Is het een mooie man, of een mooie vrouw? Is zij mooi gekleed? Welke job heeft hij of zij? Is hij rijk? Enz.Neen God kijkt naar alle mensen, wel kijkt Hij bijzonder naar Zijn aangenomen kinderen, de mensen voor Zijn komende nieuwe schepping! Hij vraagt ook niet van welke denominatie u bent, of welke geloofsbelijdenis u hebt onderschreven! Hij weet of u wedergeboren bent!Wanneer God kijkt, dan kijkt Hij naar het diepste van je hart, naar je gedachten. Jezus wil weten of de luisterende mens wil geloven wat God zegt. God sprak door de profeten en dan door Zijn Zoon Jezus, en enkel in de Bijbel.Men kan veel weten over wat God zegt, maar daarom gelooft men het nog niet. Zo zijn er ongelovige theologen, kerkleiders of gemeenteleiders!

De sleutel om te weten hoe de mens denkt over wat God zegt, dan lezen we wat Jezus aan zijn discipelen leerde in de gelijkenis of illustratie van de zaaier! Lucas 8:4-15 Hier ging een zaaier uit om te zaaien, een evangelist of een Bijbelgetrouw christen, welke getuigt over het Woord van God, het zaad. Ps. 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het is even een kijken in Gods spiegel. Velen zeggen of denken dat ze christen zijn, maar de toets van de zaaier brengt de echte waarheid aan het licht!

Wij vinden er vier types van menselijke reacties, denkpatronen en bekeringssymptomen. Die er komen na het horen van het evangelie,de Bijbelse genadeboodschap van Christus. God kijkt naar ieders reactie strikt persoonlijk! Jezus gaf de sleutel en legde het slechts uit aan Zijn discipelen!

EEN EERSTE TYPE

clip_image004

5 En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.Luc.8

12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Hier vinden wij de mensen die het evangelie hoorden. Occulte machten beïnvloeden de gedachten van die mensen zodanig dat zij er niet verder over nadenken. Bij de zondeval was ook de duivel de eerste om de mensen te verwarren over Gods woord, en zij kwamen ongehoorzaamheid aan God. Ze luisterden niet verder, verloren het contact met hun Schepper. Ze werden angstig.

clip_image006Ze zochten opnieuw om contact te krijgen, want ze wisten dat God wilde aanbeden worden, helaas. Zo zocht de mens dingen om zijn angst te moeten sterven te verdrijven, en zochten bescherming.Men begon zon en maan te aanbidden, later maakte de mens dierenbeelden van grote omvang, de Moloch, het gouden kalf, nog later kwamen er allerlei afgodenbeelden, amuletten, medailles, praktijken als spiritisme enz. tot op heden toe. Dit is de religieuze mens, de kerkganger, welke zelf zoekt door eigen middelen, eigen offers als Kaïn, om behouden te worden. Achter deze beelden schuilt de satan en zijn machten (onzichtbare vogels) en zoeken via deze weg zelf te worden aanbeden, satan besmet het denken van de mens, dan krijg je een ziek en onverstandig denken. Het zaad hier grijpt niet, op de platgewandelde grond, het hart. Onder het grijpen verstaan wij het begrijpen van Gods woord. Het zijn mensen die het ware evangelie niet begrijpen, en er dus ook geen verdere aandacht. De apostel Paulus maakt het ook heel duidelijk toen hij het volgende schreef:

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.Rom.1

EEN TWEEDE TYPE

6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

Deze mensen luisteren, en vinden het tof en zijn blij bij het horen van de waarheid. Maar ze hebben een hart van steen, dit is een obstakel, de oorzaak waardoor het zaad geen wortel kan schieten, er is maar een dun laagje aarde erop. Die hardheid symboliseren de bestaande vaste en “vleselijke” (wereldse) overtuigingen, en ceremoniële tradities die er leven in het hart van deze mensen. Het zijn ook de eigen levensprincipes die men niet wil opgeven. Ze zoeken om te luisteren naar sprekers die tegemoet komen aan hun wensen en begeerten.

2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Ze weigeren hun gedrag aan te passen aan de waarheid. (Jer.5:3)

Er komt geen wortel aan.

clip_image008Zulke mensen kunnen wel “tijdelijk” naar een gemeente gaan, gedoopt worden, maar ze lijken goed op een namaakplant, die ook geen wortel heeft, ze schijnen er altijd even goed uit te zien. Ze schijnen christen te zijn!

Zulke mensen geloven meer in hun eigen gerechtigheid, ze geloven dat ze goed zijn, en goede werken doen,niemand kwaad doen, enz. Bij zulke mensen moet de evangelist dieper graven, om die hardheid van hart boven te halen.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Zulke mensen moeten van hun zonden worden overtuigd, en nadat God hen heeft vergeven,

Dan pas ontvangen zij de gave van geloof. Dan pas kan ook God hun geloof beproeven. Daarom worden echte christenen meer beproefd, en groeien ook meer!

Christus is niet gekomen voor hen die denken dat ze goed zijn uit hun eigen als de farizeeërs!!

clip_image01016 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.Mark.2

Het is ook niet plezant te moeten toegeven dat wij geboren zijn als zondaars, en op den duur God vergaten. Het mooiste kind in de wieg, is al een zondaar, en zal moeten sterven, ten gevolge van het zondig statuut waarin men is geboren na de zondeval! Een kinderdoop veranderd dit statuut niet! De kinderdoop is van inhoud een traditionele leugen!

EEN DERDE TYPE

7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.Luk.8

14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.Luk.8

Hier vinden we opnieuw mensen die het evangelie horen, maar hun hart ligt volledig in de zondige wereld. En ze willen zo snel mogelijk de top van de sociale ladder bereiken. Hun succes maakt voor deze mensen een zware hindernis. Het is begrijpelijk dat zulke mensen geneigd zijn twee heren te dienen, en hopen ook nog behouden te worden.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Ieder mens die het evangelie hoort, dient een keuze te maken. Dit is voor niemand gemakkelijk. Deze mensen hadden het begrepen, groeien niet en vallen toch langzaam af!

Tot hiertoe tonen deze drie reactietypes aan, dat men zich de ernst moet realiseren om behouden te worden.

Alle drie deze voorbeelden die Jezus ons leert tonen aan dat men zichzelf niet kan redden, dat men zijn eigen overtuiging en plannen moet prijsgeven, en God toelaten te werken in hun leven. Alle begeerten in het leven laten vallen, en de wil van god gaan zoeken, wat voor plan hij heeft met hen.

HET VIERDE TYPE

clip_image012

8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

Dit zijn mensen die het evangeliewoord hebben gehoord, en die eerlijk waren met zichzelf! Niemand heeft het ware geloof van in de wieg. Ieder mens is geboren met zijn zondig karakter.

Dit zijn mensen die hun zonden, misstappen, en hun leven zonder rekening te houden met God, hebben ingezien en daarvan spijt kregen, ze hebben eenvoudig gebeden om vergeving, en hebben genade van Christus ontvangen door Hem te geloven. Ze werden aangenomen als een kind van God.

Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Je wordt dus nooit geboren als een kind van God, wel wedergeboren als men dat wil!

Het grote kenmerk van deze christenen, is dat ze veel vrucht dragen. Ze hebben wortel geschoten in het Woord, ze zijn begoten geweest door Bijbelstudies te volgen. Ze hebben God ervaren in hun gebeden. Ze hebben Gods bescherming ervaren . Ze kregen respons van god zelf! Ze hebben getuigd over Jezus, dat Hij leeft en terugkomt!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,clip_image014

<

p align=”center”>en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST…

clip_image002

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Er is ook maar één boek dat de mens echt gelukkig kan maken, de Bijbel. Maar daar is een voorwaarde hierbij, een sleutel: Eerst geloven wat er staat, dan pas kan je het begrijpen.Soms horen wij oude mensen zeggen “ het is hier zalig” en ze bedoelen, een gelukkig emotioneel moment is in hun leven.Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, gelukzaligheid komt van God en staat boven het aardse.

Met een klein voorbeeldje wil ik eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

3 Zalig de armen van Geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Matth.5

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, krankzinnig, of minder begaafde mensen. Wanneer wij dit even analyseren, dan legt Jezus, het accent op “ arm” zijn van Geest. Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en bijzondere afhankelijkheid. Armoede veroorzaakt eenvoud. Tevreden kunnen zijn met eenvoudige dingen, en geen grootse dingen.

Psalmen 131:1 Een bedevaartslied. Van David. HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.

De sterken of rijken van geest zijn mensen die een sterke overtuiging hebben van zichzelf,door wat ze kunnen en denken. Ze geloven bijzonder in zichzelf. De welstellende mens is meer geneigd naar hoogmoedigheid, vrij en onafhankelijk te zijn. Hij voelt zich van niemand afhankelijk. Wil niet graag van iemand afhankelijk zijn en in eigen ogen: wijs. Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig of zalig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn?

Jezus bedoelde: Wie wil afhankelijk leven op aarde van Zijn Vader! Bij de zondeval is de geest van “de mens” zonder uitzondering zeer ernstig verzwakt. De Geest had hij nodig om met God te communiceren! God is Geest.Nu leven wij met een lichaam, en geest. De Bijbel geeft signalen op de zondige geest van de mens die zich tot God richt, nadenkt en Christus leert kennen of de Hem verwerpt. De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aanvaarden. De farizeeën vierden een feestje als ze leerstellig een overwinning hadden gemaakt op de sadduceeën! Het waren sterken van geest, eigenzinnig en hoogmoedig.

Jezus sprak:

24 Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens Die zich afhankelijk wil stellen en nederig wil blijven tegenover God de Vader! Hij bedelt in feite om meer van Gods Geest. Afhankelijkheid is de sleutel om God beter te leren kennen! Kinderen vluchten vandaag soms snel het huis uit en zijn ongezeglijk geworden, ze willen niet langer afhankelijk zijn van hun ouders zoals God het wil. Besluit: “amen van Geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn, tegenover God, die als Vader in hun leven wil optreden. Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm welke ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig/ zalig te zijn. Die leegte, kent ieder mens en is slechts in te vullen door Gods Geest.

Wat is de belofte? De hemel, de heerlijkheid, en behouden zijn.

Efeze 1

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Wat een paradox! Gelukkig de mensen die treuren en verdriet hebben!

Hier kan ieder mens nu opnieuw proeven hoe veel dieper het denken van God is tegenover het denken van de mens. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijkeuitleg.

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten en zelfmoordacties.

Verdriet door gezinsdrama’s enz. Ook hier per dag zoveel mensen die uit het leven stappen. Zalig?

God zoekt de mensen, op allerlei wijze, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze eens zouden luisteren naar Hem! God kan zorgen dat een mens plots tijd krijgt.

Mozes stond met zijn rug tegen de Rode zee, en voor hem een sterk Egyptisch leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mens op wonderlijke wijze aanraken en verlossen en zalig maken indien hij dat wil!

Zalig die treuren. Treuren over wat?

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, hun geweten, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost en behouden worden! God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

Jezus lief hebben en toch zondigen doet treuren : Mattheüs 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

Petrus wilde Jezus volgen overal, maar het ontbrak hem aan kracht. Als zijn leven op het spel kwam te staan dan was angst hem de baas geworden.

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zondigheid aanwezig is. Dat vindt hij jammer, hij wil wel perfect leven, maar faalt, en moet telkens weer opstaan. Hij kent nog steeds verkeerde verlangens.

Een christen treurt over zijn zonde die hij nog doet! Hij kent troost in de genade.

Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

Romeinen 7:21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

Een bijbelgetrouwe christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt en ten onder gaan door hun ongeloof.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen. Zijn eigen kinderen kunnen daarin komen, die niet willen luisteren komen daarin!

Een behouden christen treurt bij het getuigen van Jezus, maar dat verandert later!

Psalm 126

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6 Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie verkondigt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet meer willen luisteren naar God! Toch offert hij zijn kostbare tijd op met het getuigen van Jezus.

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen manier. Ze wilden strijden voor Jeruzalem, maar waren blind voor Hem!

clip_image004Treuren over Jezus?

27 En Hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.28 En Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen,29 want zie, er komen dagen, waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten, die niet hebben gezoogd. Lucas 23

Toen Jezus zijn kruis droeg en reden had om te treuren, sprak Hij over de toekomst, de dagen waarbij de ganse wereld zal treuren.

Een tijd waarbij het beter zal zijn geen kinderen te hebben dan een groot gezin, ten gevolge van een zondige en verdorven wereld.

Deze tijd laat zich nu al kenmerken door dit gegeven!

Jezus bedoelde: Uw tranen zijn menselijk, maar brengen geen oplossing! Jezus keek op een andere manier naar de tranen van de mensen.

Zijn volk was beklagenswaardig geworden door het verwerpen van Hem.

God kan door een groot verdriet een ommekeer in het leven van de mens brengen, en dat hem leidt tot bij God. Dat soort verdriet kan redding brengen van een ziel.

Verdriet dat ontstaat door de zonde leidt slechts tot de dood van de mens.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Opnieuw stellen wij vast dat Jezus een toekomstperspectief had die Hij kende. Wij weten van de hemel en de heerlijkheid. Jezus kende dat al!

Christenen die hun kruis dragen, wenen, maar zullen vertroost worden!

De toekomst ligt in handen van God en Zijn kinderen.

Psalmen 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

MISLEIDINGEN

clip_image001

Opnieuw beleeft het christendom een ernstige aanval op zijn waarachtigheid. De Bijbel, als fundament, komt opnieuw in het daglicht als een boek dat Een leugen zou zijn. Het boek of de film van de da Vinci code brengt opnieuw leugens en verdichtsels bij het volk. Feiten en fictie worden gemengd. Wij leren als Bijbelgetrouwe christenen alles te toetsen aan wat God zegt, en God liegt niet.Wij gaan zeker geen aandacht besteden aan de gedachte alsof Jezus zou zijn gehuwd geweest en dergelijke onzin.

2 Thess.2.10-12

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Vers 9 wijst ons op de tijd van de komst van de antichrist, deze politieke wereldleider zal komen met bedrog en verleiding. De satan is werkzaam en doet zoals in het begin, bij Eva, het woord van God verdraaien en in twijfel trekken. Ook zal hij wonderen nabootsen, en als de christus willen voorkomen.

Vers 10 laat ons ervaren dat er nog weinig mensen zijn die werkelijk de Bijbel hebben aangenomen als een woord dat God heeft gesproken.Het is duidelijk dat het Bijbels christendom, waar de Bijbel het gezag is, ontstaan is uit water en geest. (Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.) het ware christendom wees de weg naar de hemel door de wedergeboorte en niet door een kinderdoop!

Gehoorzaamheid aan de Bijbel werd verworpen, en gehoorzaamheid aan kerkelijke overheden werd afgedwongen. De enige reddingsboei werd eens verboden.

Vers11jaren geleden werd geprofeteerd dat er een tijd zou komen met ernstige verleidingen zodat men de leugen zou geloven.Christenen die niet wedergeboren zijn zullen een boek als dat van de “da Vinci code “nog lezen en overdenken! Maar wij mogen nog meer verwachten van verdichtsels en fabels!( 2 Tim.4:4, 2 Petr.1:16)

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 2 tim.4

De apostel waarschuwde ons bijna tweeduizend geleden voor wat er vandaag aan het gebeuren is. Zij die nog de gezonde leer brengen, krijgen vandaag veel kritiek. Soms is de stemming en de sfeer belangrijker dan de gezonde Bijbeluitleg. Mensen willen slechts nog luisteren naar sprekers, die tegemoet komen aan hun eigen begeerten! Sprekers die bv. Seks voor het huwelijk normaal vinden enz.

De da Vinci code is een godlasterend boek, een fabeltjeskrant.

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.2 petr 1

 

God waarschuwt ons voor fabelen en verdichtsels. Het geloof van Petrus was niet gefundeerd op fabelen, maar op de kracht van Jezus christus.

 

clip_image005

 

 

 

 

 

Petrus zag hoe Jezus de storm stilde,zag de visvangst, zag hoe hij lazarus uit het graf deed komen. Petrus wijst op de toekomst, Jezus komt terug, wat gaan dan beschaamd staan, die Jezus belachelijk wilden maken en hem als leugenaar verkochten.

R.K.K. in verval, de grote afval

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 tim4

Deze tekst maakt duidelijk hoe men geloofsafval kan bekijken. Het verbiedenvan het huwelijk is altijd tegen de wil van God. Wat voor gevolgen zijn er al niet voortgekomen uit zulke dwalingen?

Wat moeten wij doen als christenen tegenover een fabelboek als de da Vinci code?

Zeker geen tijd aan verspelen door discussies te voeren. God discuteert ook niet lang met de mensen. Mozes was heel kort tegen de farao! Hij sprak en vertrok. De slang van Mozes verslond de slangen van de magiërs voor de ogen van de farao!

Let op wat Paulus zegt: gebruik je gezond verstand, aanvaardt de spot en het lijden, maar breng verder de gezonde leer: sola scriptura.

Wie niet wil luisteren naar de Bijbel, het woord van God mag het volgende verwachten:

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, spreuken 1

SOEP VAN GEROOKTE SCHELVIS EN GEROOKTE ZALM

WILDE ZALM

  soep voor 4 personen

  – 50 g boter 1 ui fijn, 600ml melk, 3 laurierblaadjes, 1 lepeltje gemalen nootmuskaat, 300 g geschilde aardappelen in kleine blokjes,

     350g gerookte schelvis, zonder vel in stukjes breken. 200ml magere slagroom, 100gr gerookte zalm in reepjes snijden.

     zwarte peper gebruiken, verse dille voor de presentatie.

     Smakelijk!!!

LINZENSOEP MET GEHAKTBALLETJES

4 personen :

-350g groene linzen, 2u in koud water weken

-2 kleine uien fijnsnijden

-2 teentjes knoflook zeer fijn snijden

-1 klein venkelknolletje klein snijden

-2 wortels, in kleine blokjes snijden

-2 grote tomaten (rijp) in stukken

-2 eetlepels tomatenpuree

-1 een groot takje rozemarijn en tijm, daarbij enkele laurierblaadjes

-350 gram lamsgehakt ( of runder)

-olijfolie en 4 eetlepels gehakte peterselie

bloemstuk

ZIEKTEKIEMEN

Benzinepomp broedplaats ziektekiemen

De benzinepomp is een van de belangrijkste broedplaatsen van ziektekiemen, zo blijkt uit onderzoek van de hygiëne-afdeling van de Amerikaanse Kimberly-Clark Corporation. Ze onderzochten een aantal alledaagse voorwerpen in 6 Amerikaanse steden op ziektekiemen.
De benzinepomp kwam als meest verontreinigde voorwerp uit de studie, gevolgd door publieke brievenbussen, roltrapleuningen, de toetsen van geldautomaten, parkeermeters, de voetgangerstoetsen van verkeerslichten en de toetsen op drank- en voedselautomaten.
De onderzoekers geven de raad om na gebruik van dergelijke toestellen altijd goed de handen te wassen.

PROFETISCH OVERZICHT

clip_image001

 

clip_image003

God geeft zijn kinderen inzicht over de dingen en de gebeurtenissen die moeten geschieden. Dit is niet altijd even duidelijk, doch hoe rijper de tijd wordt hoe beter wij alles beginnen te begrijpen. Wij stellen ook vast dat verschillende profetieën zijn vervuld en andere nog vervuld zullen worden, bijzonder in onze dagen en toekomende dagen.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp , die schijnt in een duistere plaats , totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Inderdaad, iedere christen geeft meer en meer belang aan wat de profeten hebben gezegd. De geschiedenis toonde aan dat de profeten de waarheid hebben gesproken. Het waren geen valse profeten als bv: Nostradamus, voorspellingen van de Maya’s, AL de profetische woorden waren en zijn te geloven. Bijzonder vandaag gaan de boeken van Daniel, Openbaring, Henoch open, want ze waren verzegeld tot de eindtijd.

ISRAEL WERELDWIJD VERSTROOID, EN

OP EEN DAG ALS NATIE HERSTELD!

Jesaja 66

7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard ; voordat de weeen haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren ? zegt de HERE. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst.

Israel ontstond werkelijk op een dag. Vele christelijke leiders hadden vroeger geleerd dat het Joodse land nooit meer zou terugkeren. Ze begrepen de profetieën niet.

Micha 5

2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 3 Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten.

Hier gaat het over de geboorte van Jezus in Bethlehem. Wiens oorsprong is vanouds, van altijd. Hij heeft hen prijsgegeven tot de nieuwe geboorte, of ontstaan van Israel in 1948.

DAN gaat het “overblijfsel” na de Holocaust terug naar Israel. Ze kwamen uit 87 landen.

Ezechiel 38

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen ; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Hier is een andere vertaling aangewezen als bv. het Engels daar staat voor “ uit de volken uitgeleid” but it is brought forth out of the nations,

Inderdaad, Israel is ontstaan op 14 mei 1948. Dit werd gestemd in de Verenigde Naties.

(out of the nations). We zien hier dat in hetzelfde vers het ene gedeelte is vervuld en het andere nog niet. Het was bijna tweeduizend jaar geleden dat Israel nog een eigen regering had.

ISRAEL ZOU ZEKER JERUZALEM TERUGKRIJGEN.

Jeruzalem

Joel 2

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden , want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Allen die de naam des Heren aanroepen zijn eigenlijk christenen, de eerste christenen waren Joden, en ook dezen hier zullen Joden zijn die zich hebben bekeerd tot Jezus.

Ook hier vinden wij een keerpunt in Israel, wanneer zij zich zullen gaan bekeren en de Zoon van God zullen aannemen als hun Messias.

De grote verdrukking zal voor velen van Gods volk een bekeringsperiode zijn.

Jesaja 28

14 ¶ Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. 15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt , zal hij ons niet bereiken , want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen .

HET CHRISTENDOM VAN DE EINDTIJD ZAL LAUW ZIJN.aquaduct Laodicea

Zie openbaring 3:14 Laodicea.

Deze gemeente is gekenmerkt door lauwheid, of anders gezegd door onverschilligheid. Ongeregeld bezoeken van samenkomsten, onvoldoende onvoorbereide boodschappen of studies. Lauwheid is als een vuur dat aan het uitdoven is.

De gemeente van Jezus maakt de grote afval mee, door een nieuwe vorm van religiositeit en humaniteit. Het vuur van de Bijbel wordt gedoofd door ongeloof en dwaling. Door Laodicea liep een rivier, de dorstige mensen spuwden het uit, het was lauw! (Zie studie)

De Bijbel wordt niet altijd genomen als het gezaghebbende woord van God, men maakt geloofsboeken, tradities, kerkelijke wetten en valse leringen zijn binnengedrongen.

Daarnaast hebben wij de maatschappij van de eindtijd, welke beschreven staat in Timotheus.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen ,

Mensen kunnen geen weerstand bieden, ze geloven de leugen. Mensen geloven in de evolutietheorie, omdat ze hun Schepper niet hebben leren kennen.

2 Petr.3

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde , die uit en door het water bestaat , 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan , verzwolgen door het water.

Men zal nog gaan spotten met de mensen die geloven in de wederkomst van Jezus Christus op aarde. Deze spotters zal men vinden onder hen die van het geloof afvielen.

Deze spotters geloven niet in hun Schepper meer.

Deze spotters zijn mensen die leven naar hun eigen begeerten, ze lachen met het evangelie of maken het belachelijk. Tegen zulke mensen moet men het evangelie niet meer brengen want ze hebben het al gehoord. Ze reageren antichristelijk.

2 Tim.3

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Het is dus overduidelijk dat God had voorspeld, dat de eindtijd een tijd zou worden van uitermate moeilijkheden om de kinderen met de Bijbel op te voeden.

Wanneer mensen nu tot geloof komen, is de overgang van een werelds leven naar een geestelijk leven enorm groot geworden.

Men verliest vrienden, moeilijkheden op het werk door vrijzinnigen, het gezin kan onder druk komen als een van de partners het geloof verwerpt.

Niet alleen lauwheid, maar homosexualiteit, homohuwelijk was voorspeld.

Lukas 17

26 En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden , en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. 28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten , zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden .

29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen .

Hier vinden wij dat ook in de eindtijd, opnieuw homoseksualiteit wel openlijk in de maatschappij zal zijn doorgedrongen, en als normaal beschouwd worden.

2 Tim.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn , geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

De Bijbel leert ons een afstandelijke houding aan te nemen tegenover christenen die genot boven God stellen. Een christen die liever naar de voetbal kijkt, dan naar de dienst gaat van zijn “eigen” gemeente, dan behoort hij tot de schijnheiligen. Voetbal is dan ook een sluwe afgod, het houd de mens af van God.

Wij moeten steeds een keuze maken in alles wat we doen.

Openbar.9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen , bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien , noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

5331 pharma’keia, zn vr ( toverijen) witchcraft

1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

2) vergiftiging

3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

4) het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

De mensen van de eindtijd zullen zich ook niet bekeren van hun oude gebruiken. Wij kunnen hier ook uit afleiden dat we mogen verwachten dat het druggebruik gelegaliseerd zal worden, met alle gevolgen vandien.

Ook vandaag zien wij hoeveel leed dit met zich brengt, hoeveel ongevallen, moorden enz.

4202 por’neia, zn vr ( hoererij ) AV-fornication 26; 26

1) onwettige seksuele omgang

1a) ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz.

1b) seksuele omgang met naaste verwanten; Lev. 18

1c) seksuele omgang met een gescheiden man of woman; Mk. 10:11,12

2) metaf. de aanbidding van afgoden

2a) voor de verontreiniging met afgodendienst, zoals opgelopen door het eten van offers gebracht aan afgoden

WARE HOOP VOOR DE WANHOPIGE

clip_image001

david en harp

Psalm 143 van Koning David.

Wanneer wij even rond ons kijken en luisteren, dan zien en horen wij dat onze maatschappij in zijn denken geen vaste of gezonde grond meer heeft. De mens leeft niet van brood alleen, en velen komen vandaag in de put te zitten. Men zoekt zijn toevlucht, in allerlei ongeloofwaardig advies, of men vlucht in drank, drugs, medicatie uit wanhopigheid. De verwachtingen in dit aardse leven zijn voor velen al niet meer zo groot. Mensen zoeken gelukkig te zijn, maar een doeltreffend boek buiten de Bijbel, is er niet. Onze welvaart zinkt opzettelijk voorzichtig weg, door zeer invloedrijke elites. Waar is dan nog een houvast? De depressieve, hopeloze mens “stapt uit het leven”! De satan won, en wint zielen! 1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

David werd ook eens wanhopig!

Wij nemen hem eenvoudig als voorbeeld, een man, die het plots geestelijk zeer moeilijk had, doodsbang, maar hij stelde zijn vertrouwen op zijn Schepper. Wij kijken naar koning David, door Gods Geest gedreven schreef hij als profeet, bemoedigende teksten en muziek: bv.psalm 143.

1 Een psalm van David. O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

Koning David wist wat hij diende te doen in zijn emotionele zeer moeilijke momenten in zijn leven. Hij had een spontane reactie: Bidden in vertrouwen tot zijn God. Hij bad in feite eerst om vergeving door genade, en wist dat God trouw was aan zijn woord: Gaarne vergevend voor de bidders! (Ps.86:5) Hier begint het al, bidden lijkt vandaag wereldvreemd.

Bidden is niet populair, en is weinig bekend. Men denkt, zoals traditioneel opgevoed, aan een herhalend aframmelen van voorgeschreven gebeden, met gevouwen handjes, voor een brandend kaarsje. God verhoort geen verkeerd bidden! Let wat Jezus daarover adviseert: Matth. 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

David een man naar Gods hart, hij sprak zonder omwegen, of “recht door zee” zoals men dat in de volksmond zegt. Hij wil met God helemaal niet in discussie gaan, want niemand is goed of rechtvaardig. (Luc.18:19). Ieder mens wordt geboren als zondaar, en is in een staat van beschuldiging. God heeft altijd gelijk, want Hij zegt is waarheid. Wie het niet wil geloven, blijft in die schuldige staat, en zal na zijn dood, door die Bijbel, Gods woord worden veroordeeld. (Joh.12:48)

3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij doet mij wonen in duisternis,aan hen gelijk, die voorlang gestorven zijn.

David had het later door: de satan wilde hem eronder krijgen met een listige strategie. De zoon van David werd speelbal in satans handen. Zij zoon vermoorde zijn broer, David wilde hem een bepaalde tijd niet meer zien, Absalom verbittert spreekt hij leugens over zijn vader. Hij zorgt ervoor dat zijn vader uit het paleis moet vluchten. David komt terecht in een donkere spelonk, een plaats waar men de doden begraaft! Hij kwam al in een dergelijk situatie toen hij vluchtte voor Saul.

Het verdriet van David doorboort (vervolgt) zijn hart: Je eigen zoon bedreigt je leven, maakt je ten schande, ten slotte moet je strijden tegen je eigen zoon! Dit is hartverscheurend, dit is om wanhopig te worden, en waarom laat God dit allemaal toe? Wat deed ik dan verkeerd dacht David?

4 Daarom versmacht mijn geest in mij, mijn hart is ontsteld in mijn binnenste

David was nu terneergeslagen! In een dergelijke toestand zouden de stoppen doorslaan, zo zegt men dat vandaag. De satan wilde twijfel zaaien in het hart van de koning. David was eerst radeloos en in shock, omdat het kwaad aan het licht kwam, door zijn bloedeigen Absalom! Doch David wist dat God hem niet in de steek zou laten, dat is iets dat ieder wedergeboren christen weet of moet weten! Profetisch gezien, zien wij hier als tegenbeeld, Israël in een wanhopige toestand. Uiteindelijk zullen ze roepen op hun God, maar zullen ervaren dat nu toch die Jezus uit Nazareth, hun God is!

5 Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij

mijzelven van de werken Uwer handen.(STV)

Hier vinden wij dat David veel geloofservaring heeft opgedaan. David had een goede Bijbelkennis. Hij bedenkt al de wonderlijke werken die ook God in zijn leven al had gedaan. Hij heeft de nodige tijd gemaakt voor meditatie. Bedenk hoe hij de reus Goliath zonder angst tegemoet trad, in zijn vertrouwen op God, hij herdacht zijn grote overwinning in geloof. Wanneer waren onze laatste geloofsstappen? Het geestelijke leven van een christen groeit uit zijn persoonlijke geloofsondervinding. Getuigen, was en is de Bijbelschool van Jezus. Wij worden niet graag beproefd, en toch leren wij hieruit meer en meer, te vertrouwen op onze enig levende God. Pas dan weet men hoe zwaar iemands geloof weegt. (1 Petr.1:7)

6 Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela. 7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.

clip_image005clip_image007David vergelijkt zijn ziel, zijn hart, met uitgedroogde grond. Droogte maakt grote scheuren in de grond. Het geestelijk denken van een christen kan er ook zo uitzien. Droge, beproefde grond heeft veel water nodig! Mensen die zwaar depressief worden zijn uitgedroogde, verscheurde harten. Ze moeten de woorden horen en geloven van Hem die hen schiep! Je gaat toch ook niet met je gezondheidsproblemen naar de beenhouwer of bakker! Soms gebruikt men wel veel “deskundig” of “lauw” water, veel krachteloze woorden, woorden die niet leven! Geest en levend water is nodig! Joh. 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Met leuke verhaaltjes op de kansel, komt er geen hulp of troost. Fris en levend water is nodig, woorden die “van boven” komen. God troost zijn aangenomen kinderen zelf! De profeet Jesaja schrijft het duidelijk op : Jesaja 51:12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen;

10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.11 Om uws naams wil, HERE, behoud mij in het leven, voer naar uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid, 12 verdelg mijn vijanden naar uw goedertierenheid, en richt te gronde allen die mij benauwen, want ik ben uw knecht.

Van nature uit wil een mens steeds handelen vanuit zijn “eigen” wil. David heeft ondervonden dat dit niet altijd doeltreffend is, en ook veel verdriet kan veroorzaken. Men kan soms dingen goed bedoelen, en toch kan men achteraf teleurgesteld worden. Dit komt uit het zondige, en verkeerd denken van de mens. Ons eigenzinnig denken gaat veel in tegen het denken van God, dat noemt men een “vleselijk denken”. Wij moeten altijd Bijbels geestelijk denken, en de Bijbelse bril opzetten.

Zo is Israël voor ons een voorbeeld. Het wil nog steeds strijden in eigen kracht, tegen de ganse wereld. Het zal als koning David in de benauwdheid (grote verdrukking) terechtkomen. Dan zal het gaan bidden en roepen op hun God. Dan komt Jezus terug, hun echte Messias! Daarom bid David hier: Leer mij uw wil te doen! Leren neemt in het leven van een christen nooit een einde.

De reden die David aanhaalt waarom God hem genadig zou zijn is: Ik ben uw knecht!

Een kind van God in het tweede testament, is iemand die gerechtvaardigd is, dus heeft een nieuwe status, door geloof! Neen, je ziet het niet aan het uiterlijk van die mens. Hij is als een schelp, de buitenkant is vuil, onaanzienlijk, nog zonde te zien, maar op de dag dat men hem opent, vind je de “parel”!

Ben jij die ook die parel in Gods ogen?

clip_image009

DE STERKE VROUW

 DE STERKE VROUW

 breiende vrouw
 
Waar denk je aan bij een ‘sterke’ vrouw? Is het iemand die
zegt:
– Ik doe het zelf wel
– Ik ben uitstekend in staat mijn eigen boontjes te doppen
– Ik heb nog nooit eerder hulp van anderen nodig gehad en ik
ben zeker niet van plan het nu te accepteren.
 
Vrouwen die zich erop kunnen beroemen dat zij nooit hulp
nodig  hebben, worden er vaak om geprezen dat zij zo sterk
zijn. Zij  kunnen concurreren met andere vrouwen of mannen en
bewijzen steeds weer hun onafhankelijkheid en hun
capaciteiten. Maar dat is niet de kracht die God bedoelt.
 
Ook een christin die in alles juist lijkt te handelen, haar
huis op orde en actief in de gemeente, kan een houding van
onafhankelijkheid hebben, waardoor het voor anderen moeilijk
is contact met haar te hebben.
Kijk nog eens naar de vrouw uit spr.31:17
 
Zij is onvermoeibaar. Zij is geestelijk, mentaal en
lichamelijk fit voor de taak die God haar geeft. Hoe
‘omgord’ en ‘bekleed’ een christen vrouw  zich met sterkte?
Wat betekent het om ‘sterk in God’ te zijn?
 
  1 NIET SNEL VAN STEEK ZIJN
       spr.31:25
In les 1 zagen we dat het zekerheid geeft, als je weet wie je
bent, een dochter van de Koning, door Hem geaccepteerd en
uitgekozen. Je hoeft je waarde niet te bewijzen, Hij heeft je
waardig gemaakt.Als je in deze zekerheid tot rust komt, maakt
het je sterk.
             Jes.30:15
Een vrouw die op haar eigen bekwaamheid steunt is snel van
streek. Zij heeft geen innerlijke vrede, raakt raakt
gefrustreerd, of neemt zelfs een martelaarshouding aan.
‘Niemand waardeert het dat ik zo hard werk’
Niemand bekommert zich om mij’ enz….
Maar als zij tot Jezus komt en Hem door haar heen laat werken
door Hem te vertrouwen in eider detail van haar leven, krijgt
zij sterkte
 
2. DE JUISTE PRIORITEITEN
      De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten
             Spr.10:29
 
Gehoorzaamheid aan Gods woord en aan de weg die God jou heeft
laten zien, betekent: Het geheim van zijn kracht kennen.
Het niet leven binnen de grenzen van Gods woord is de
belangrijkste oorzaak dat vrouwen afknappen op hun taak,
‘verscheurd’ door tegenstrijdige belangen, ontevredenheid,
verwarring, naijver en spanning. Maar een vrouw die haar huis
bouwt op een manier die God behaagt, zal steeds sterker
worden.
 
Voor de getrouwde vrouw zijn die prioriteiten in grote
lijnen:
1. Haar verhouding met God
2. Haar man liefhebben en in zijn behoeften voorzien.
3. Zorg hebben voor de emotionele, praktische en geestelijke
behoeften van haar kinderen, inclusief een goede regeling van
het huishouden.
 
En als er nog tijd over is:
4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen
5. Haar baan.
 
Voor de ongetrouwde vrouw:
1. Haar verhouding met God
2. Haar verhouding met de broeders en zusters die God haar
gegeven heeft in een persoonlijke relatie. Haar liefde en
toewijding aan hen uitwerken en die ook van hen ontvangen.
3. Haar baan.
4. Anderen in de gemeente of in haar kennissenkring dienen.
 
Een vrouw die Gods weg voor haar leven kent en Hem
gehoorzaamt, ‘bekleed zichzelf met sterkte’.
 
STERK DOOR BLIJDSCHAP
 
   Neh.8:11
Hoe kun je blij zijn als de omstandigheden in je leven juist
heel pijnlijk zijn?
Als jij in gemeenschap met God wandelt, zoals een dochter met
haar Vader, en weet dat er geen wolk van onbeleden zonde
tussen zit, dan beleef je de vreugde van zijn aanwezigheid.
Blijdschap is de vrucht van de Geest, die in je leven groeit.
     Jakobus 1:2-3
 
4. STERK IN VERLEIDINGEN
 
     1 Tim2:14
Laat je als vrouw niet verleiden: ook anderen zullen vaak met
jou de gevolgen moeten dragen. Verleiding is er op allerlei
terreinen: de reclame-spots op de televisie: de winkelier die
je ervan probeert te overtuigen dat het allernieuwste snufje
je leven zal veranderen, zodat je niet zonder kunt. Maar het
kan ook een nieuwe leer zijn die de christen een suksesleven
belooft, zonder moeiten en verdrukkingen. Laat je niet te
pakken nemen door al deze dingen(Job 12:13)
 
Erken je eigen kwetsbaarheid en ontwikkel heel bewust je
afhankelijkheid van God om wijsheid en kracht te ontvangen in
de verzoeking
 
5. LICHAMELIJK STERK
 
Een vrouw die volledig toegerust is voor de taak die God haar
gegeven heeft moet ook lichamelijk fit zijn. Zij dient de
nodige rust en slaap in acht te nemen. Zij moet het voedsel
eten dat het lichaam nodig heeft om lichamelijk sterk te zijn
en vermijden wat haar gezondheid schaadt.Hij wil je graag
sterk en gezond maken,om te kunnen doen waarvoor Hij je
geroepen heeft.(Jak. 1:5)
 
 
6. RESERVES HEBBEN.
 
Een sterke vrouw heeft voldoende reserves. Waaruit haalt zij
die?
 
   ‘De Here Here is mijn kracht (Habakuk 3:19)
 
   ‘DeHere is mijn kracht  en mijn schild: op Hem vertrouwde
mijn hart en ik werd geholpen.(Ps 28:7
 
  ‘Die God die mij met kracht omgordt…..Ps 18:33
 
  ‘De Here is mijn kracht en mijn psalm.(Ex 15:2)
 
 
a. Ken je krachtbron.
De Here zelf heeft alle kracht en is de bron van alle kracht
die wij nodig hebben. Om uit die bron te putten is een echte
persoonlijk verhouding met Hem van het allergrootste belang.
 
b. Dien Hem
Goed dienen betekent meer aandacht hebben voor de mensen die
je dient, dan voor het werk datje voor hen doet. Een goede
serveerster bijvoorbeeld zal haar klanten alle aandacht geven
om het hun naar de zin te maken
                               Luc 10:40
Marta maakte zich meer bezorgd over de dingen die zij voor
Jezus deed, dan over wat Jezus op dat moment van haar vroeg
        Luc 10:41-42
Wat had Maria gekozen? Om dat moment wilde zij alleen maar
bij Jezus zijn om naar Hem te luisteren, niet bezig met
‘dingen’. Met alle verplichtingen die een vrouw heeft is het
voor haar maar al te makkelijk in beslag genomen te worden
door het ‘doen van dingen’om de Heer te dienen, in plaats van
een hart te hebben dat op de Heer Zelf gericht is.
Een vrouw die geleerd heeft de Heer Zelf te dienen, zal
merken dat haar kracht en haar vertrouwen in God voortdurend
groeit.
 
c. Verwacht Hem
             Jes. 40:28-31
Er is wel eens gezegd dat de verhitte, menselijke geest meer
verwarring kan veroorzaken dan welke boze geest ook.
De heer wil graag dat je de hele dag met Hem spreekt en Hem
aanroept als je je zwak voelt, maar paniekgebeden bouwen
niet een relatie op waaruit je kracht ontvangt.
God wil jou. Hij wil graag tijd met zijn dochter hebben, niet
om alleen maar problemen te horen in je gezin, je baan, je
gemeente, of van mensen die gebed nodig hebben.
Hij wil niet graag altijd maar spreken over aanpassingen in
je leven. Hij wil je vertellen hoeveel je voor Hem betekent,
hoezeer Hij je liefde waardeert
God is niet op zoek naar een volmaakte vrouw, maar naar de
vrouw die Hem liefheeft en die Hem eert, de vrouw die weet
wat het is om stil voor Hem te zijn. Deze vrouw die tijd met
besteedt zal steeds sterker in Hem worden.
PERSOONLIJKE TAKEN
 
enk erover na hoeveel tijd je gebruikt om tegen de Heer te
raten, en hoeveel tijd je gebruikt om met Hem te zijn en
aar Hem te luis                                                                                                                                 

WAARZEGSTER TE ENDOR

WAARZEGSTER

door: Eugene P. Vedder
‘En Saul vroeg de HERE, maar de HERE antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de
profeten. Toen zei Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren’.
1 Samuël 28:67
Als ik sterf en naar de hemel ga, kan een toverdokter
(een medicijnman) dan mijn geest oproepen, zoals de
waarzegster te Endor deed met Samuël (1 Sam. 28)?
In de eerste plaats wil ik je geruststellen door te zeggen
dat een christen die sterft ‘zijn verblijf in het lichaam
verlaat en bij de Heer inwoont’ (2 Kor. 5:8). Paulus
zegt ook dat het een vreugde is ‘met Christus te zijn,
dit is verreweg het beste’ (Fil. 1:23). Ik denk niet dat de
apostel deze dingen zou zeggen, wanneer iemand op
aarde in staat zou zijn ons verblijf bij de Heer te
verstoren en onze geest terug te roepen. God niet
de satan staat boven alle dingen. God heeft voorzien in
een ‘rustplaats’ voor Zijn verlosten en ‘daar rusten zij
wier kracht is uitgeput’ (Job 3:17). Geen enkele macht
van Satan kan die rust verstoren.
Hoe dienen wij 1 Samuël 28 dan op te vatten? Er zijn
drie sleutels die ik wil aanreiken om deze passage te
begrijpen:
(1) Er staat nergens in dit hoofdstuk dat het de
waarzegster zelf was (dus een medium), die
Samuël liet opkomen uit het dodenrijk (vs. 814).
De vrouw schreeuwde juist van ontzetting toen zij
Samuël zag. Zij had de situatie helemaal niet in de
hand. Het gebruikelijke werk van een medium is
het meedelen van (leugenachtige) boodschappen
van een boze geest, die zich voordoet als de geest
van de gestorvene. Hier gebeurde echter iets
anders, iets dat de vrouw angst inboezemde.
(2) Satanische machten hebben geen enkele
bevoegdheid buiten Gods toelating. Wij zien
bijvoorbeeld dat de demonen zich volkomen
onderwierpen aan Christus tijdens Zijn leven op
aarde en Hem erkenden als de Zoon van God.
(3) De boodschap die Samuël tot Saul richtte (vs. 1519),
was helemaal waarheidsgetrouw. Het was de
Goddelijke waarheid, geheel anders dan de leugens
van boze geesten. Deze ernstige boodschap stemde
ook helemaal overeen met eerdere mededelingen
van Samuël aan het adres van Saul, toen Samuël
nog in leven was. Bovendien bevatte het een
nauwkeurige voorzegging van de nabije toekomst.
God Zelf, die eerder Saul niet antwoordde, noch
door dromen noch door de Urim noch door de
profeten (vs. 6), koos nu dus dit ongebruikelijke
middel om de wanhopige koning het oordeel aan te
zeggen. Zelfs al begrijpen wij niet precies waarom
God dit deed, Hij is soeverein en ‘rechtvaardig in al
Zijn wegen’ (Ps. 145:17).

BRIEF AAN DE GALATEN

clip_image002

Eerste hoofdstuk.

Waarom schreef de apostel Paulus deze brief naar de christenen in Galatië?

clip_image004Deze brief was dringend en noodzakelijk, want er kwamen mensen tot geloof, doch er waren joden die de leer niet zuiver brachten en het fundament van het christelijke geloof zeer ernstig ondermijnden. Galatië was een Romeinse provincie, zie kaart hieronder.Men begon er te leren dat het behoudenis van de mens niet compleet was door geloof in Jezus Christus alleen. Men leerde dat er een tweede voorwaarde was, namelijk het blijven volgen en een absolute gehoorzaamheid aan de wet van Mozes!(wetticisme).De wet is geen basis tot heil, wel geloof in de genade! Een echte wetticist vervolgt steeds hen die uit genade en geloof willen leven. Kaïn vervolgde Abel. Het offer van Kaïn was de vrucht van zijn eigen arbeid en kracht, waardoor hij de gunst van God wilde bekomen. Abels offer, een plaatsvervangend offer, was een eersteling van zijn schapen, ( beeld van Christus) een vrucht naar de wil van God. Cain geloofde dat je de hemel diende te verdienen. De wet is voor wereldburgers, de genade voor de hemelburgers!

Efe 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Een ander punt was dat men het gezag van de apostel Paulus niet verder wilde aanvaarden. Opstandigheid tegen Gods ingesteld gezag. Doch Paulus werd apostel, aangesteld door de H.Geest en niet door mensen. Velen kwamen door deze apostel tot geloof in Jezus. Paulus verwijst onmiddellijk naar het sterven van Jezus, dat tot doel had ons te behouden uit deze vervloekte wereld. Paulus begreep maar al te goed wat genade betekende, hij had de volgelingen van Jezus zwaar aangepakt, gestreden met de eerste christenen!

(6-10) Paulus is zeer verwonderd omwille van het feit dat deze christenen hen zo gemakkelijk lieten misleiden door enkelen die het ware evangelie vervalsten, zij het dan met een compromis tussen de wet en Christus. Vandaag kunnen zij die het evangelie op een gezonde manier brengen dezelfde ontgoochelingen meemaken als Paulus toen. De gemeente was pas nieuw en de dwaling kwam als gif in een gezond lichaam. Er kwam verwarring onder de gelovigen die het evangelie van Paulus hadden gehoord. Wij kunnen vandaag een gelijkaardige dwaling vaststellen. Het sluiten van compromissen tussen verschillende godsdiensten. Oecumenische wegen zullen leiden naar één wereldgodsdienst, het is de weg van Kaïn!

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Judas

De opstandigheid van Korach leidde tot een oordeel van God. Allen die Korach volgden kwamen om.(Num.16 en 17).

“ die zij vervloekt”!

Vervloeken hier in dit geval, is een straf van God uitspreken. Hier deed Paulus dit terecht en tot tweemaal toe. 1Co 16:22 Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranatha!

Uiteindelijk is ook deze vloek, de eeuwige vloek, de tweede dood, de hel. Ook wanneer iemand of een engel uit de hemel een ander evangelie brengt, met tekenen en wonderen gelooft het niet. Het evangelie stond hier ernstig op het spel. Zo moeten wij ook zeker vandaag nog, voor ogen blijven houden dat er gevaarlijke predikers het ware evangelie verdraaien en verloochenen! Daarom was deze brief ook het stokpaardje van Luther, en terecht!

Zoek ik mensen te behagen?

Paulus laat goed begrijpen dat het er hem niet om gaat humanistische mega-gemeenten te stichten en daarom de scherpste kanten van het evangelie zou weglaten. De apostel was zeer radicaal in zijn prediking en kreeg daarom veel kritiek! Hij sleepte niemand mee, en bracht geen eigen godsdienst of religie! De apostel heeft het evangelie niet van mensen gehoord of geleerd, maar door een persoonlijke openbaring van Jezus Christus! (12) Paulus diende ook niets van de blijde boodschap te veranderen, omdat zijn inkomen wellicht in het gedrang zou kunnen komen. Vandaag predikt men minder of niet over hel en oordeel want dit schrikt de mensen af.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Wanneer een evangelist wereldse praktijken toepast en het evangelie wil verkopen als een product, dan is dit geen dienstknecht van God schrijft Paulus klaar en duidelijk.

(13) Paulus gaat nu spreken over zijn eigen bekering.Hij herhaalt hoe hij ook het jonge christendom had vervolgd. Hij liet Stefanus stenigen. Hij was Joods opgevoed kende de wet en alle Joodse tradities nog beter dan veel anderen. God wist al dat Paulus apostel zou worden van in de moederschoot. (15) God kent ieders bestemming al van in de moederschoot, ook van de profeet Jeremia die Hij zou roepen.

Jer 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.

God zou Paulus roepen om hem te laten evangeliseren onder de heidenen. Hij werd geboren in Tarsus.( zie foto) Zijn vader was een Farizeeër.

clip_image008Daar de Joden minder wilden luisteren naar hem, zo ging hij verder tot de andere volkeren. Hij zal wel verdriet hebben gehad, daar hij zag, dat zijn eigen volk hun Verlosser niet aannam. Zo zien wij dat iedere dienstknecht van de Heer gebruikt zal worden zoals zijn Schepper wil. Paulus was niet ten rade gegaan naar de andere apostelen te Jeruzalem. Dat wijst erop dat Paulus zelf geen speciale opleiding nodig had van de andere apostelen (vlees en bloed ) te Jeruzalem. Hij werd ook niet aangesteld als apostel door Petrus of iemand anders. Drie jaar later zag hij Petrus ( Kefas) en Jacobus te Jeruzalem. Hij reisde en verkondigde eerst op andere plaatsen als Damascus. (18). Kefas was de naam van Petrus, welke van het Aramees kwam : keefa en steen betekende.

Joh 1:42 1-43 Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus.

Paulus benadrukt voor het aangezicht van God, dat hij de waarheid spreekt. (20) Hij reisde verder naar Syrië, en Cilicië, maar in Judea kende men hem niet, enkele hadden ze gehoord dat hij nu het evangelie verkondigde, wat hij vroeger zo hard bestreed! Vers 24 : Zij verheerlijkten God in mij! Wat waren die eerste christenen nu blij over de bekering van Paulus. Hoe groot is God dan wel, om een christenhater te veranderen in een evangelist. Dus zeg nooit: Die man of vrouw komt nooit tot het geloof!

De tegenstanders van Paulus spraken veel kwaad over hem. Mt 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Tweede Hoofdstuk

Paulus op bezoek bij de andere apostelen te Jeruzalem.

Aan de hand van een visioen (hier geen verschijning) van de Heer, een vorm van openbaring, gaat Paulus na veertien jaar evangelisatiewerk naar Jeruzalem. Hij neemt Barnabas en Titus met hem mee op deze reis. Je krijgt niet iedere dag een openbaring van de Heer in deze vorm! De reden dat de Heer hem in contact brengt met de andere apostelen, was om de eenheid van de leer te zien. En de leer die Paulus bracht was Bijbels en met kracht. Zo kwam het dat men in Paulus, een apostel kon zien die met dezelfde krachten als zij te Jeruzalem door de Heer werd gebruikt en veel vruchten droeg. Paulus werd daar niet aangesteld als apostel! (3) Titus werd niet besneden. Er was overeenstemming op het vlak van de leer. Dit was niet nodig volgens het evangelie, anders zouden ook wij mannen nog besneden moeten worden. De apostelen te Jeruzalem bevestigden daarmede dat de leer van Paulus correct was en er dus een eenheid was onder hen. (6). Zij handelden zeker niet als zijn meerderen of oversten. (4) Toen al waren er evangelisten die een afwijkend een vals evangelie brachten, door de besnijdenis opnieuw te leren. Zo is ook vandaag de kinderdoop een valse leer.

(8) Daar is sprake van “kracht”aan een apostel toegewezen door de Heer.

Hnd 1:8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Ro 15:19 door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht.

Het apostelschap van Petrus en Paulus werd bevestigd door hun bovennatuurlijk handelen, wonderen enz. In Jeruzalem zal zeker gesproken zijn over de wonderen die God door hun handen had verricht. Deze mensen ondervonden de kracht van de H.Geest die door hen werkzaam was. Petrus bevestigt dit soort gebeuren klaar en duidelijk.

Hnd 3:12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?

Dit waren wonderen en genezingen die volmaakt waren en gebeurden onder leiding van de H.Geest. Petrus maakt de opmerking dat men niet zo naar hen diende te kijken. Hij wilde helemaal niet in de kijker komen ( vandaag TV). Jakobus, Kefas (Petrus) en Johannes namen afscheid van Paulus en Barnabas. Ze vroegen wel de armen niet te vergeten. (10).

HET INCIDENT TE ANTIOCHIË!

clip_image012Petrus op bezoek in Antiochië. Hier stellen wij geen onenigheid vast tussen de apostelen, maar een probleem over de toepassing van het evangelie (11). (12) Vooraf at Petrus al dagen samen met de christenen uit de heidenen. Toen de vrienden van Jacobus aankwamen, zonderde Petrus zich plots af omwille van de Joden die besneden waren en hun gebruiken. Ook Barnabas dacht er goed aan te doen om narigheid te voorkomen. (13). Het gedrag van Petrus ging hier in tegen zijn goede overtuiging van het evangelie. Het heil lag niet in de wet, maar in de genade. Paulus wijst Petrus op huichelarij uit vrees. Paulus zet de puntjes op de i. (14) Hij wil scheuring voorkomen in de gemengde gemeenten, tussen de jodenchristen en de heidenchristen. Paulus en Barnabas waren al jaren gewoon met de heidenen te eten, en hadden de Joodse spijswetten gestopt. Hoe zou je de heidenen, de joodse gebruiken en spijswetten kunnen gaan opleggen? De Heer had nochtans Petrus op deze dingen voorbereid. (Hand.10)

Het zou de indruk kunnen wekken bij de heidenen die zich bekeerden, dat zij zich ook aan de wet dienden te onderwerpen om behouden te worden!

WERKEN DER WET OF GELOOF IN JEZUS CHRISTUS?

clip_image014clip_image016

Paulus legt nu ook uit hoe een mens behouden zal worden. Hij zelf was de zoon van een Farizeeër, en was opgevoed onder de wet. Hij begreep meer dan wie ook, wat het geloof in Jezus inhield: genade door het offer van Christus.(16) De apostel wil laten begrijpen dat niemand door de wet te volgen behouden zal worden. Ook David had dit begrepen en schrijft in Psalm 143:

O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.

(17) Door ons streven om Christus te volgen, tonen wij aan dat we zondaars zijn en geven God gelijk. De Joden dachten nog steeds dat het volgen van de wet, ook nog nodig was voor behoud.Doch de Joden dienden te begrijpen dat ook zij van nature zondaars waren.

clip_image018

De dwaling dat men nog steeds wetten moet vervullen om behouden te worden, is toch doorgedrongen in het christendom. Bedenken wij maar de aflatenleer en andere kerkelijke wetten. Aflaat was een kwijtschelding van straf in het vagevuur, na vergiffenis te hebben gekregen! Of de aflaathandel!

God leert: genade alleen!

Natuurlijk heeft God de wet gegeven om te overtuigen van zonde. De wet kunnen wij begrijpen als een instrument. Wanneer men iemand kleurvloeistof opspuit, is dat om contrast te maken en de zieke of zondige plekken aan te tonen in het lichaam. Nu dachten de vrienden van Jacobus, dat wat Paulus leerde iets was van, leef maar gewoon verder, je bent nu toch behouden door geloof in Christus. Maar dat leven uit geloof, betekent Jezus te volgen met hart en ziel en zeker niet dwangmatig uit schrik voor het oordeel en hel.

clip_image020Paulus toonde de Joden dat wanneer ze tot geloof in Christus zijn gekomen, daarvoor zondaar waren en ook daarna nog zondaar waren, maar een behouden zondaar! Afbeelding gevonden in Antiochië

(18, 19) Paulus laat Petrus weten, dat wanneer hij opnieuw de wet zou volgen, hij opnieuw zoals een overtreder van de wet zou zijn. De wet maakt duidelijk dat iedereen een zondaar is. (20) De apostel is hier zeer persoonlijk over wat Jezus voor hem betekent:

“die mij heeft liefgehad” en “en Zich voor mij heeft overgegeven”.

Maar Paulus leeft verder onder de genade die God hem schonk. (20) Met de wet heb ik niets meer van doen voor mijn behoud! Christus heeft de wet vervuld. Paulus spreekt nu persoonlijk over zichzelf. Mijn leven is compleet veranderd schrijft Paulus, en hij bedoelt daarmede zijn gedachten, zijn denkwijze, zijn hart! Het enige wat voor Paulus nog telt is te leven zoals Christus hem leert en inspireert.

(21) Het is de kracht van Gods genade die Paulus een nieuw leven gaf. Hij was toch een vervolger van de christenen, van Jezus zelf tenslotte! Onder kracht kunnen we hier begrijpen: de doelmatige werking van de genade Gods. Indien je zou kunnen behouden worden door de wet schrijft hij, dan is het offer van het Lam Gods waardeloos! Dan zou Paulus opnieuw farizeeër moeten worden en de wet verkondigen! Ieder mens die op aarde heeft geleefd zal behouden zijn op basis van zijn geloof in de Bijbelse beloften.

Derde Hoofdstuk

Paulus begint dit hoofdstuk met een zwakte aan te tonen in hun geestelijk leven. Wat hebt u zich laten wijsmaken? Deze werden werkelijk misleid. Deze misleiding drong later op grote schaal opnieuw door in het christendom. Mensen denken niet na, dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Enkel de Bijbel kan ons bewaren tegen dwalingen!

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Ik heb toch duidelijk geleerd dat u de Geest hebt ontvangen door het offer van Christus, en niet omdat u de wet volgt of andere kerkelijke wetten en regels! (2). U hebt de geest ontvangen door het werk van de goddelijke persoon de H.Geest. De Geest deed wonderen onder hen, en de apostel wijst aan, dat dit een gevolg is van het geloof in de blijde boodschap, maar niet door het vervullen van de wet.(5).

Abraham als voorbeeld.

clip_image022

Abraham is behouden, niet door de wet, maar door te vertrouwen op Gods belofte.

Kinderen van Abraham zijn allen die geloven in Gods boodschap.

8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.

Abraham is het type van ieder mens die leeft uit geloof. Zo is Abraham tot zegen van ieder mens uit de heiden volken, die tot geloof komt in de God van Abraham, Isaac en Jacob! Dus niet omdat ze de wet van Mozes zouden volgen. Abraham kent dus een geestelijk nageslacht over de ganse wereld. De Joden dachten in een betere positie te zijn omdat ze van het nageslacht van Abraham waren!

33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden?34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.Joh.8

Jezus maakte hen duidelijk dat ze niet leefden uit geloof als Abraham.

(10) Allen die denken gerechtvaardigd te worden door de wet te vervullen liggen onder Gods oordeel. Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Wie dus eenmaal heeft gezondigd, heeft de doodstraf, de vloek of Gods oordeel reeds verdiend. Wie de wet volgt en doet “zal leven”, “eeuwig leven?” . Goed, maar er is geen enkel mens die de wet niet heeft overtreden, uitgezonderd Jezus!(12) Dus ieder mens ligt onder de vloek, want de wet zal dienen om aan te tonen dat mens heeft gezondigd en de genade van God nodig heeft!

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Paulus maakt hen duidelijk, dat de Joden precies als de heidenen onder de vloek lagen, door te zondigen tegen de wet. Jezus nam de vloek als gevolg van de zonde, van alle mensen op zich. Zijn doornenkroon was daar een symbool van. Doornen en distelen zijn een beeld van zonde. (Hebr.6:8, Ezech.2:6). (14) De zegen van Abraham is tot de heidenen gekomen door Christus. Wie in Hem zou gaan geloven, zal de H.Geest ontvangen, zoals beloofd. Dan pas kan een mens uit Bijbelgetrouw geloof leven.

Waartoe dient dan de wet?

God gaf de wet opdat de overtredingen, de zonden duidelijk zouden worden tot aan de komst van Christus, het zaad.(19). De mensen dienden in te zien wat zonde was, en dat zonde ziekte en dood van de mens heeft veroorzaakt. De gevolgen van de zonde kunnen zeer pijnlijk zijn. Wanneer men een kleine jongen leert fietsen, dan doet men eerst kleine wieltjes aan het achterwiel, omdat hij zich niet steeds zou bezeren, omdat hij zoekt om niet te vallen. Opdat de mens niet in zonde zou vallen. Deze wieltjes zijn tijdelijk, zo ook de wet. Het is een tijdelijke hulp.

Ro 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

(20) Mozes was de middelaar tussen God en zijn volk. De wet werd door middel van engelen aan Mozes gegeven. Mozes was geen verzoener! Onze erfenis is niet afhankelijk van de wet, maar van de belofte die God deed aan Abraham, namelijk Christus! De wet is niet in strijd met de beloften, maar de wet kan geen leven geven. (22). Uit de Bijbel kan ieder mens begrijpen dat hij onder de zonde leeft. Er is slechts een mogelijkheid om eraan te ontsnappen. Vertrouwen op Christus en ons leven aanpassen en veranderen door te geloven wat Jezus leert. Wie op Jezus vertrouwt zal ook delen in de grote belofte : eeuwig leven.

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(23) Wij werden door de wet geleerd en beschermt schrijft Paulus, en dit totdat Christus kwam. De wet is een leermeester en opvoeder of pedagoog geweest. (24) Men zou de wet leren te gehoorzamen, en dat was Gods bedoeling met de wet. De wet was als een raadgever en nog steeds! Wie de wet niet geloofde, gaf daar ook geen geloof aan. Wij zouden uit geloof worden gerechtvaardigd. (26) Het slot van dit hoofdstuk laat ons zien wat een christen is, vergeleken met het oude testament.

1.Zonen Gods door geloof in Jezus Christus. Je bent voor of tegen Jezus! (25)

Zoon of slaaf. (Joh.1:12)

2. Gedoopten zijn met Christus bekleed. Het bekleed zijn, betekent het doordrongen en vol zijn van Gods woord. (Jes.61:10). Je bent in Gods ogen getekend vanaf de dag van je doop. Normaal is er weinig tijd tussen tot geloof komen en de doop. De Engelse kostscholen hadden elk hun eigen uniform en de eigen tradities. Men kon al weten hoed iemand dacht naar aanleiding van zijn uniform. Iedere school had nog zijn eigen uniform! Het lijkt toch wat eigenaardig, dat Paulus niet zegt dat zij door hun geloven Christus aangedaan hebben, maar wel toen ze besloten gedoopt te worden, en zich hebben laten dopen. De doop blijkt hier belangrijker dan soms wordt begrepen!

3. Iedereen is voor God gelijk in de gemeente. Jood of Griek of heiden, besneden of niet is hier ook de bedoeling. Baas of knecht enz. Geen wereldburger meer, maar hemelburger en nog tijdelijk op aarde.

4. Wij vallen onder de belofte aan Abraham aan zijn zaad, Christus, dus erfgenaam.

Voor de Joden zal dit wel hard aangekomen zijn, omdat ze dachten dat deze belofte enkel voor hen alleen was.

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1:4

(29) Wie in Christus gelooft behoort tot het zaad van Abraham, en is dus erfgenaam van de belofte.

Vierde hoofdstuk.

ZOON OF SLAAF?

De apostel probeert hen uit te leggen wat het betekent “zaad van Abraham” en van Christus te zijn. Onder de Galaten waren er verschillende gedachten over dit gegeven. Het lijkt wel moeilijk het onderscheid al te zien tussen een slaaf en een vrije in het begin. Je kunt moeilijk het verschil zien tussen kinderen wie er zou erven. Zolang de erfgenaam nog onmondig is schrijft Paulus.(1,2)

“onmondig is vertaald uit het Griekse woord, wat een vorm van “kind”betekent. Een kind dat nog niet kan spreken. Wij begrijpen hier duidelijk een erfgenaam welke nog geen recht of inspraak heeft over het totale familiebezit. (minderjarig). Dit was tot het tijdstip dat zijn overleden vader had bepaald in een testament. Anders was het tot de erfgenaam veertien jaar werd volgens het toenmalig Romeinse recht.

Die tijd vergelijkt Paulus met de tijd voor Christus.(3,4).

“Onderworpen aan de wereldgeesten”. Hij bedoelt dat de heidense afgoderij en het Joodse wetticisme hetzelfde effect hadden, het hield hen af van wat God bedoelde Met Zijn beloften. Ze kwamen onder invloed van “leringen van boze geesten”. Ook vandaag is dit vast te stellen.

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

In het Babelse christendom mogen priesters niet huwen! Het zegenen van paarden,honden, auto’s. Een oude traditie van vis te eten op vrijdag! enz. Dit zijn geen christelijke regels!

clip_image024

Jezus, kwam om ons vrij te kopen van de wet, en de vloek der wet, en ons het recht van het zoonschap te geven door geloof in Hem. (Gal.3:13). Dat vrijkopen betekent eigenlijk letterlijk, vrijkopen uit de macht van een ander. Wij zijn vrij geworden, en niet verder slaaf, want slaven konden niet erven! Wie niet gelooft in het nieuwe testament, kan dus geen erfgenaam worden. (7).

Paulus wijst naar hun vroeger leven, waarbij de heidenen hun beelden aanbaden. Ze hadden allerlei bijgeloof en tradities die hen bonden. Een ontmoedigde Paulus schrijft: Je zult toch niet opnieuw al die tradities in ere houden.(9). Je leerde toch God kennen? Ga je opnieuw slaaf worden van een krachteloze godsdienst en ceremonie, die onder invloed staan van demonische machten. Je viert het feest der ongezuurde broden, toen God u verloste van de slavernij in Egypte. (Ex.12:17). Wie christen werd, diende dit Joodse feest niet te vieren, hij is vrijgekocht door Christus leert Paulus. Hij wijst ook naar de tijden.(10). Ze waren gewoon aan de vaste tijden feesten enz. Het onderhouden van de sabbat, nieuwe maan, Pascha enz. Wij kunnen vandaag denken aan een traditionele kerkelijke kalender.

Col 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

(12-16) Paulus doet een oproep terug te keren naar hun eerste liefde. Hij wijst erop dat ze hem zo dankbaar waren, en hem lief hadden. Waar is uw geestelijke hemelvreugde? Kwam satan op bezoek?Ben ik nu dezelfde niet meer omdat ik u de waarheid uitleg en de dwaling kenbaar maak? Ben ik nu uw vijand geworden? Paulus gaat hen niet vleien ten koste van de waarheid. Hij wijkt niet af en schrijft zeer radicaal. Hier kunnen wij leren hoe valse leringen christenen uit elkaar kunnen drijven, ruzie en scheuringen veroorzaken, en kunnen leiden tot afvalligheid en onverschilligheid.

VALSE PREDIKERS EN MISLEIDERS.

(17-20) De apostel schrijft dat deze predikers zeer ijverig zijn. Ze doen alle moeite om de mensen opnieuw onder de slavernij, de wet te krijgen.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Paulus is zeer verdrietig, omwille van de invloed van deze predikers, die zijn evangeliewerk willen vergiftigen. Hij hoopt dat ze zouden groeien in de leer en in geestelijke kracht.

Zo is het ook vandaag meer dan nodig dat er aan persoonlijke Bijbelstudie zou worden gedaan in welke vorm ook. Bijbelstudie mag geen boekstudie worden of een vergadering worden waar aan inlegkunde (elk zijn mening) is gedaan.

Zo kan men goed begrijpen dat er veel goede gemeenteleiders zaaien met tranen in de ogen.

Paulus verlangde bij hen te zijn, want hij is zeer bezorgd!

EEN KIND VAN DE SLAVIN OF VAN DE BELOFTE?

(21-31) De apostel doet alle mogelijke moeite om de gelovigen het verschil uit te leggen tussen de wet en de genade.

Hij neemt geen geestelijk boek, maar de Bijbel om het hen uit te leggen! Paulus stelt de valse apostelen de vraag : “Luistert gij niet naar de wet?” Er staat immers geschreven…

clip_image026

Abraham had twee zonen namelijk Ismaël en Isaak, een wereld van verschil.

Ismaël,(God hoort) de zoon bij zijn Egyptische en jaloerse slavin. Hieruit kwamen dus de Arabieren voort, uiteraard zeer verwant met de Egyptenaren. (Egyptenaar, symbolisch beeld van de wereldse mens). Hij was veertien jaar bij de geboorte van Isaak.

Dit kind is verwekt “naar het vlees”.

Isaak. (lachende) de zoon van Sara.

Dit kind is er gekomen, omdat God het beloofde. God had zijn woord gegeven, Sara zou toch een kind krijgen. Het verschil tussen deze kinderen ligt duidelijk. Ismaël is het werk van menselijke kracht geweest, Isaak is het werk van God geweest, een wonder, daarom lachte men bij het horen van de belofte.

WIE IS UW MOEDER? HAGAR OF SARA?

clip_image028Paulus legt nu de diepere betekenis uit van deze twee zonen. Hij zegt dit zijn twee bedelingen. Andere vertalingen zijn beter te begrijpen. Deze bedelingen zijn twee verbonden of wilsbeschikkingen, testamenten. Je zou het geboorteakten kunnen noemen. Het eerste verbond is de wet, en het tweede verbond is de belofte.

Hagar betekent de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Dit baart slaven. Het wijst naar het tegenwoordige Jeruzalem met zijn kinderen in de slavernij! Ismaël is hier in feite een beeld van de Joden, als slaven onder het juk van de strenge wet van Mozes. Dit zijn de natuurlijkeafstammelingen van Abraham, verwekt met zijn eigen kracht.

Dwaalleraars legden het anders uit: Sara, Isaak, Sinaï, (wet) aards Jeruzalem.

Paulus toont de volgende wegen: 1.Sara, Isaak, Sion berg, Hemels Jeruzalem!

2.Hagar, Ismaël, Sinaï berg, aards Jeruzalem.

Het hemelse Jeruzalem is onze moeder! Sara! Sara is het beeld van de Gemeente van Christus. Hagarstaat als beeld van Gods volk onder de wet, alle Joden die niet tot geloof zijn gekomen in Christus. Het hemelse Jeruzalem is ons ook beloofd!

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Openbar.21

(27) Dit is de reden: 27

Dat bedoelde de profeet Jesaja ook toen hij zei: “Kinderloze vrouw, wees blij! Jubel het uit van vreugde, al hebt u geen kind gehad. Want Ik zal u veel kinderen geven, meer dan de slavin van uw man.” (het boek).( Jes.54:1).

OUDE VERBOND NIEUWE VERBOND
ISMAEL IZAAK
HAGAR PROFETISCH SARA
SLAVERNIJ VRIJHEID
VLEES BELOFTE EN GEEST
BERG SINAI BERG SION
AARDS JERUZALEM HEMELS JERUZALEM
ALLE KINDEREN VAN DE SLAVIN ALLE KINDEREN VAN DE VRIJE

(29). Het vlees vervolgt de geest! Wat uit de Geest is geboren en op Gods beloften vertrouwt zal te lijden hebben van hen die hun hemel in eigen kracht willen behalen.

Hagar begon te lachen met Sara toen ze Ismaël had gekocht! Sara diende nog veertien jaar te wachten, en ze was al zo oud! Toch kwam het beloofde kind! Enkel werk van God.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

clip_image030

WET BELOFTE
WERKEN DER WET GELOOF
VERDIENSTE GENADE
ONMONDIGHEID/ KINDERLIJK ZOONSCHAP
WERELDGEESTEN CHRISTUS

clip_image032

Vijfde Hoofdstuk.

Jezus maakt de mens die in Hem gelooft vrij!

clip_image034“Voor de vrijheid” heeft Christus ons vrijgemaakt. In de vrijlatingbrieven van slaven gevonden te Delphi, stond dezelfde formule: “Voor de vrijheid”. De slaaf betaalde een bepaalde som voor zijn vrijlating, dit gebeurde in een afgodentempel.

(Zie foto van de overblijfselen van de tempel te Delphi in Griekenland.) Dit geld werd achteraf aan de eigenaar van de slaaf gegeven. De ( leugenachtige) gedachte diende te worden verwekt, dat de godheid in deze tempel de vrijlating betaalde en de slaaf zijn vrijheid gaf!

De apostel laat duidelijk verstaan hoe er vrede komt tussen de mens en zijn Schepper. Christus betaalde met zijn eigen bloed en kocht ons vrij! Hij spiegelt de Galaten een keuze voor de ogen. Zij kunnen de weg tot behoud aannemen of het verwerpen. (2).

Er is geen behoud door zich te laten besnijden, en dan proberen de wet te volgen, naar eigen kunnen. Als je de wet volgt heb je niets met christus te maken.(4) En zonder Christus geen behoud. De wet is een raadgever, maar zeker geen middel tot behoudenis! Geloof in Jezus Christus, waarbij de liefde werkzaam is, stelt de mens in zijn vrijheid. Uit vrije wil gaat hij Jezus volgen.(6)

Wie wil u opnieuw tot een slaaf maken?

clip_image036

(7) Paulus stelt vast dat ze goed geestelijk bezig waren, maar nu opnieuw iets anders gaan geloven, dat afwijkt van het evangelie. Een sterke afdwaling, dat het fundament van het evangelie aanvalt.De christenen waren nog zo zwak dat ze door valse bedriegers in verwarring werden gebracht. De Galaten werden overhaalt, om opnieuw te denken dat ze ook de wet en al de ceremoniën dienden te volgen voor hun behoud! (Foto Slavenmarkt) Paulus schrijft dat deze gedachte niet van de Heer komt, en zij die het brengen een oordeels Gods over zich halen. De satan is hier werkzaam.

(9) “Een weinig zuurdeeg”betekent hier dat men afwijkt van de waarheid, en andere wetten en oude tradities wil aanleren in verband met hun behoud. Een kleine leugen kan ook grote gevolgen hebben. Je hemel moeten verdienen, brengt de mensen opnieuw in de slavernij. Zo kwam ook de aflaathandel in het Babelse christendom.

15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.Matth.8

Ook vandaag stellen wij een dergelijk fenomeen vast. Niet alle christenen blijven trouw aan de Bijbel en gaan valse leringen volgen die ook andere en ongeestelijke bedoelingen hebben.

(11) Ik wordt niet vervolgd, indien ik de besnijdenis predik, maar wel omdat men zich ergert aan het kruis van Christus. Met het kruis bedoelt hij eenvoudig weg, het evangelie der genade! Genade alleen!

Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd.(NBG)

Een betere vertaling: Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.(STV).

clip_image038clip_image039

(12) Op spottende wijze schrijft Paulus aan het adres van de valse leraars die op de besnijdenis stonden, als een weg tot behoud, dat ze zich dan helemaal maar laten snijden! ( a.v. verminken) Dit was een toespeling op de erediensten van Cybele in Galatië, waarbij men zich ritueel liet ontmannen (afsnijden) ter ere van een bepaalde godin, genaamd Cybele!

(Hiernaast links een gevonden afbeelding van de priesters van Cybele. Rechts een beeld van Cybele, grootmoeder van de goden in Galatië.) (13) Deze Christelijke vrijheid heeft niets te maken met het wereldse liberalisme. Het is geen vrijheid omwille van allerlei menselijke zondige begeerten en vleselijke verlangens. Onze maatschappij is bezig de vruchten te plukken van een goddeloze vrijheid en een falende onchristelijke opvoeding. Computerspelen leren de jeugd vechten, strijden en hun medemens te vermoorden.

Paulus leert dat er onder de christenen een nieuw gebod prioritair moet zijn: “gij zult u naaste liefhebben als uzelf”.

(15) Hier staat een waarschuwing, men mag redetwisten over de Bijbel maar niet met ruzie tot gevolg. Desnoods kunnen de dwaalleraars en hun aanhang vriendelijk verzocht worden de gemeente te verlaten. De liefde moet blijven en is belangrijker.

Het zondige vlees of vruchten van de Geest.

Paulus gaat hier dieper op in.(16) Hij verklaart hoe men tot verschillende gedachten en daden komt! Hij wijst erop dat iedere christen zich door de Geest moet laten leiden in zijn gedachten, en niet naar zijn eigen wil en zijn oude principes. Al onze oude zondige wensen en levensprincipes, die wij volgden voor wij tot het geloof gekomen waren, zullen verdwijnen door invloed en met kracht van de Geest! Dit is onze heiliging. Doch wij mogen de Geest niet tegenwerken. Daarom is er in elke christen een geestelijke strijd bezig tot zijn sterven.(17) Zo doet een christen niet wat hij wil, hij leeft uit genade, als een terdoodveroordeelde die uit de gevangenis komt en genade kreeg. Hij is nu wel in staat om het vlees, door de hem gegeven Geest te overwinnen. De kracht van de Geest is groter dan de kracht van de menselijke geest die niet altijd de eisen van het vlees kan overwinnen. Zo kent iedere christen twee soorten krachten in zich, vleselijke kracht en geestelijke kracht.

De mens doet niet altijd wat hij wil. Ro 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik

Wat zijn werken van het vlees en het gevolg?

(19-21) Paulus doet de moeite om toch een reeks van zonden op te noemen die wijzen dat het gevolgen zijn van de werkingen van het vleselijk denken in de mens.

clip_image041

Eerste groep zonden: Letterlijke en geestelijke hoererij.

– Hoererij: Prostitutie – overspel – homoseksualiteit – bestialisme – seks met familieleden, gescheiden mannen of vrouwen, porno. Het vereren van allerlei afgoden.

Onreinheid: seks buiten het huwelijk, perverse tegennatuurlijke  seks binnen het huwelijk,  seks met kans op besmetting. Seksmoppen, porno enz.

Losbandigheid:Niet ingetoomde feestjes, schaamteloosheid, naaktloperij, enz.

– Afgoderij:Alle heidense feesten van heiligen en plechtigheden, St.Niklaasfeest, ( zie foto), Halloween, inwijdingen, verering van allerlei idolen, alle bijgeloof, Mariaverering, dodenverering, enz.

Toverij:(Pharmakeia) Tovermiddelen die bereid waren door kruidenmengsels, zoals vandaag allerlei drugs, verslaving aan medicatie, Toverij werd tevens door de Romeinse wetten verboden.

Tweede groep zonden: Sociale zonden.

– Veten:Een vijandige innerlijke haat tegenover iemand. Hatelijke ingesteldheid.

Twist: In ruzie leven met een broeder of zuster, onenigheid en partijschappen.

Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 1 Cor.3:3

Afgunst: IJver uit nijd en jaloersheid. Jak 3:14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.

Toorn en haat:Opvliegendheid is kortstondig. Haat is erger het is een toestand.

Zelfzucht:Onderkruiperij, zijn eigen wil doen i.p.v. Gods wil. Egoïsme.

Tweedracht: Ruziestokers in de gemeente op allerlei basis, hetzij de leer of iets anders.

Partijschappen en nijd: Het veroorzaken van scheuringen in gemeenten.

Dronkenschap: Dronkenschap welke leidt tot een roes.

Brasserijen:Feesten met eten en drinken en gulzigheid, die eindigen met moeilijkheden en problemen enz.

Er zijn nog zoveel andere dingen schrijft Paulus die niet kunnen. Zijn besluit is kort, maar zeer duidelijk: Allen die geen berouw en spijt hebben over deze zonden verliezen hun behoud.

Wat is de vrucht van de Geest?

Wij merken op dat hier vrucht staat en niet vruchten.

Alles wordt als een geheel werk bekeken. Al die vruchten zijn niet van de mens, wel van de werkzaamheden van de Geest. Opmerkelijk is ook hier de verdeling.

Een eerste groep van uitwerkingen: De houding tot God.

clip_image043

De liefde tot God is geschapen door de Geest in onze harten.

De Blijdschap,die innerlijke blijdschap die aan de christen geschonken wordt, en opgemerkt wordt door de ongelovigen.

De vrede met God, door een zekerheid dat zijn zonden vergeven zijn door God.

Een tweede groep ontstaat door de Geest: De houding tot zijn medemens.

De lankmoedigheid, die gebreken van anderen geduldig kan verdragen

De vriendelijkheid,welwillendheid tegenover anderen

De goedheid, die zijn medemens al het beste toewenst.

Een derde groep van uitwerkingen door de Geest: De houding tot zichzelf.

Trouw,Trouw blijven aan het Woord van God, en daarvan niet afwijken.

Zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, geduldigheid

Zelfbeheersing, zichzelf onder controle en discipline houden.

(23) Het besluit van Paulus voor deze groep van mensen, tegen dezen is de wet niet.

(24) De hartstochten en onze begeerten zijn gekruisigd. Onze doop is een beeld van ons oud leven te begraven, dit wil zeggen als dood zijn voor de wereldse begeerten. Een geestelijk mens kwam uit het doopwater op. (26) Praalziek betekent “zonder reden willen roemen”. Roemen door anderen te vernederen uit nijdigheid, met achterklap en kwaadsprekerij.

Zesde Hoofdstuk.

Geestelijke adviezen voor de Galaten.

Paulus richt zich nu tot hen die “geestelijk” te benaderen zijn. Hij schrijft nu tot hen die de Geest hebben ontvangen. Zij begrijpen dat de satan het evangelie en het werk van Paulus wil afbreken, door strikken, leugens en kwaadsprekerij. Hij raad hen aan, toch een zachtmoedige houding aan te nemen tegenover hen die hen wilden misleiden met hun krampachtig vasthouden aan de besnijdenis.

Hij hoopt dat ze het wel zullen inzien, precies of dat ook wij onze eigen zonden inzien, en in een geest van zachtmoedigheid kunnen terechtwijzen. Helpt elkaar in de strijd tegen de zonde, maar heb geduld met elkaar.(2). Zij die verwijten en kwaadspreken van elkaar, nemen een vleselijke houding aan.

(3) Iedereen heeft zijn eigen zondeprobleem, niemand moet denken veel beter te zijn dan anderen. Toch zijn er zulke zwakke christenen en ze dragen de last de gevolgen ervan. (4,5).

Lu 18:11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

(6) Zij die Bijbelonderwijs geven leert Paulus, laat ze ook delen in alle goederen of alle goede dingen van het leven. Hij bedoelde wel giften of iets dergelijks.( zie STV). Wie zulke dingen doet eert zijn Zender, en dat is God. Luther maakte destijds de opmerking dat kardinalen en bisschoppen rijkelijk betaald werden, en dat de ware predikers van het Evangelie  gebrek en honger leden in zijn dagen.

(7) God laat niet met Zich spotten, dit betekent dat wij niet met uitvluchten moeten komen, om onze eigen wil te doen. Paulus wijst met ernst dat God aandachtig kijkt toeziet hoe een mens zaait, wat hij doet, hoe hij leeft. God is bezig veel met zijn kinderen! Christenen hebben ook christenplichten.

Heb 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Men moet oogsten wat men zaait, dat is de wet van God. Het is belangrijk te weten waar men zaait. Mensen moeten rekening houden met de gevolgen van hun daden. Als de daden in overeenstemming zijn met Gods woord, komt er zegen. (8) Wie anders zaait, of leeft zonder rekening te houden met Gods Woord, werkt op de verkeerde akker, de akker van het eigen vlees, zijn eigen wil, en dat is de autosnelweg naar de hel.

18 De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin. Spr. 11

Veel geld verdienen en grote winsten maken dat blijft niet duren, je sterft. Werken op Gods akker, blijft ook na de dood. (9) De apostel leert de christenen in Galatië te volharden in het goed doen, ondanks alles wat kan ontmoedigen en ontgoochelen. De vruchten van alle goede dingen die we doen voor de Heer zullen blijven. Eerst denkt men aan de broeders en zusters en dan voor de anderen leert Paulus. (10) Wij moeten waakzaam zijn, dat er geen bitterheid in ons hart komt, dat ons zou doen verslappen. Dat verslappen betekent in de grondtekst: zich losmaken, zwak worden, moedeloos worden, wanhopen, afhaken, langzaam afvallen.

Onverschilligheid kan leiden tot verkeerde beslissingen.

Heb 12:16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

clip_image047Dat eerste geboorterecht was een erfenisrecht. Ook wij hebben een beloofde erfenis in de hemel. (1Pe 1:4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,)

Voor Esau was die soep, toen een beeld van genot, belangrijker dan God! Als voetbal, Tv-feuilletons, etentjes enz, belangrijker zijn dan de Bijbelstudie, dan is dat een teken van onverschilligheid en geestelijke hoererij.

PAULUS VRAAGT BIJZONDERE AANDACHT

AAN HET SLOT VAN ZIJN BRIEF.

(12) Hier spreekt hij opnieuw met een laatste waarschuwing voor Joden die krampachtig vasthouden aan de besnijdenis. Opgelet, dwangmatig willen ze u hun wettische traditie opleggen. De apostel geeft hier openlijk de onderliggende reden daarvoor aan. Namelijk, omdat ze niet de gevolgen zouden moeten dragen als ze Jezus gaan volgen.

2Ti 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Joh 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Deze mensen wilden geen schade lijden omwille van Christus. Hun geloof in Jezus had geen wortels, namaakplanten. Velen willen wel Jezus volgen, maar er mogen zich geen moeilijkheden voordoen, of het mag geen nadelige gevolgen hebben. Ook vandaag komt er een wind opzetten die de christenen nadeel zal bezorgen. Wie niet in de boot stapt van de oecumenische beweging of wereldkerk zal in de toekomst nadeel ondervinden. Antichristelijke wetten komen wellicht nog aan de orde. Godsdienstvrijheid zal in het gedrang komen. De grote afval is onopgemerkt begonnen.

clip_image049Gemeenten staan voor de keuze, christenen zullen een keuze dienen te maken. (13) Joden die de besnijdenis leren, staan op hun ijver en roem, ze tellen hun nieuwe leden en mensen die ze winnen om dan te roemen dat ze velen tot het Jodendom hebben bekeerd. De besnijdenis was het merkteken van het Jodendom. Het waren mensen die anderen zelf willen bekeren, en gebruiken vandaag verkoopsmethodes.

2Pe 2:3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Een bekering is het werk van de H.Geest, wij wijzen enkel de weg naar Golgotha! Gezonde bekeringen komen door overtuiging van de Geest.

Ro 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geboren worden uit water en geest is werk van God! Hij is de schepper, en schept nieuwe geestelijke mensen. Christenen getuigen, God zelf gaat OVERtuigen!

clip_image051(14) Het kruis heeft voor Paulus een grotere betekenis, dan alleen maar een historisch feit dat Jezus aan een kruis stierf. De apostel schrijft dat hij alleen fier kan zijn op de grote overwinning die Jezus maakte op Golgotha aan een kruis, een foltertuig! Voor de Joden was een gekruisigde een schande, ze schaamden zich voor zo iemand in de familie. Het kruis betekent voor Paulus, dat het een einde heeft betekend voor al zijn wereldse plannen, verlangens en werelds leven en denken, naar wereldse normen. De wereld is dood voor hem en hij is dood voor de wereld. Hij is als dood voor wat de wereld hem nog kan bieden. (15) Naar een kerk gaan of religieus zijn betekent nog niets. Maar men moet weten of men een nieuwe schepping is geworden, een echte plant met wortels! Iedere christen moet weten hoe hij vroeger leefde, en hoe hij nu leeft, en wat er allemaal is veranderd in zijn leven. Hij moet de rekening van een ander niet maken.

GODS BARMHARTIGHEID

(16) Paulus wenst de Galaten Gods vrede en barmhartigheid toe, indien zij zijn brief zullen geloven. Hun houding tegenover God zal verder genezen! Het is Gods barmhartigheid. Het woord “Barmhartigheid” is in het Oude testament afgeleid van het woord “Baarmoeder”. Het betekent een beschermd en gekoesterd leven. Gods bescherming is zeer belangrijk in een gevaarlijke wereld waarin we vandaag leven. Een wereld vol van ongeluk, tegenslag, ziekte, moord enz. (2 Tim.3)

BENT U GETEKEND DOOR CHRISTUS?

clip_image052(17) De apostel hoopt dat men hem niet meer zal lastig vallen met dit soort dwalingen, die bij hem verdriet veroorzaken. Paulus draagt littekens op zijn lichaam, omwille van het volgen van Jezus. Dit vers kan dienen als een bemoediging voor hen die het lezen, want allen die Jezus volgen dragen littekenen van Jezus hetzij uitwendig of inwendig. Deze littekenen kenmerken ook dat iemand een slaaf van Christus is. Paulus kreeg letterlijk slagen, geselingen en dergelijke, welke littekenen nalieten.

Het woord “litteken” werd ook vertaald als “merkteken”. In de tijd van Paulus kregen de Romeinse soldaten een brandmerk dat hun overste aanduidde. Ook slaven kregen een brandmerk met de naam van hun eigenaar. In deze optiek is het goed te begrijpen wat Paulus bedoelde met “ de littekenen van Jezus”. Paulus was eigendom van Christus als u en ik!

R.GAYTANT Voorganger

ZACHEUS DE BELASTINGSCONTROLEUR

 

clip_image002

clip_image004

 

Lukas 19:1-10

(2) Wij lezen over een mens die belangstelling had voor de persoon van Jezus. Het was een mens met invloed in de maatschappij, hij was oppertollenaar en was rijk. Zacheus betekent: zuiver of rein.

Wanneer wij dit in het licht van onze dagen bekijken, dan vinden wij nog weinig mensen die rijk zijn en belangstelling hebben voor Jezus, of de Zoon van God.

Zacheus was niet gezien bij het volk, hij was iemand die in dienst stond van de vijand, de Romeinen, de bezetter. Hij was iemand waar slechts geld een rol speelde en winzuchtigheid.

Doch die man zal wel gevoelens hebben gehad van schuld.

Jezus zien voorbijgaan in uw leven

(3,4) Zacheus was klein van gestalte. Hij kon Jezus niet zien, al dat volk stond voor hem. De mensen waren hem een hinder. Doch die man spande zich in om hoe dan ook die Jezus te zien. Voor de mens kunnen er zich allerlei obstakels vormen opdat ze Jezus niet zouden zien in hun leven. Doch Zacheus is een voorbeeld ze moeten Hem zoeken op gelijk welke manier, al moeten ze in een boom kruipen om Hem te zien en Hem te ontdekken! Hij vond Jezus in zijn leven en werd gelukkig!

Het verlangen van Jezus om Zacheus te spreken was nog groter. Het om de verloren mens te redden. Verlangen wij ook om een ziel bij Jezus te brengen?

Wat al die mensen van hem dachten speelde voor hem nu geen rol, want hij wilde Jezus zien;

Mensen die echt Jezus in hun leven willen zien, moeten de tijd nemen, en alles wat hen in de weg zou staan, moeten ze overwinnen. Zacheus liep hard en kroop in een vijgenboom.

Waarom deed hij dat? Er leefde iets in het hart van deze man, een grote geestelijke nood. Zacheus was niet lichamelijk ziek, zodat dit de reden zou zijn geweest. Neen Zacheus had een ander soort probleem: Bewustheid van zondelast, en verlorenheid. Geen vrienden, want iedereen keek hem met de nek aan. Was niet welkom in de synagoge!

Zijn geld en rijkdom brachten hem geen oplossing. Hij voelt zich schuldig en zondig en zocht een oplossing. Hij zit in een strik.

1Ti 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

(5,6) Jezus keek naar hem en riep hem bij name! Jezus kende hem en zijn gedachten en problemen.Zacheus ontving Jezus met blijdschap. Nooit had hij gedacht, dat Jezus bij hem aan huis zou komen. Het verste van zijn gedachten.

Het handelen van Jezus kan een mens verrassen en plots heel blij maken, als je maar uitziet naar Hem en op Hem hoopt.Zacheus zal zich zo schuldig hebben gevoeld, dat hij echt gewoon in stilte wilde kijken naar een veelbesproken Jezus die zou voorbijgaan.

Doch Jezus gaat nooit voorbij in het leven van een mens die zijn hoop op Hem heeft gesteld.

Zacheus had zijn hoop op Jezus gesteld voor vergeving, want Jezus vergaf de mensen hun zonden, EN DAT WAS HET, wat ZACHEUS NODIG HAD!

Mensen die niet zoeken naar vergeving, die zoeken Jezus niet en hebben Hem in eigen ogen niet nodig. Zacheus had ontdekt, dat ieder oog welke naar hem keek een afwijzing was.

Hij stond er nog alleen met zijn geld.

Doch die Jezus bleef staan toen hij een gehate en triestige Zacheus zag in de boom!

Jezus kreeg heftige kritiek!

(7,8) Het volk had veel kritiek op Christus. Jezus, werd uitgenodigd bij Zacheus en hij ging erop in. Niemand anders had Jezus uitgenodigd! Ze hadden kritiek dat Jezus niet bij een ander voornaam persoon van de stad was gegaan.

Al die mensen dachten van zichzelf dat ze niet zondig waren, alleen die vuile Zacheus!

Die mensen dachten zoals vandaag velen: je moet positief denken.

Zelfs een bekende tv evangelist, Robert Muller brengt de dwaling, dat een mens geen zondaar is, en zo niet mag genoemd worden, dat is liefelijk kussen als Judas!

Dit kent bijval bij het publiek. Hij trekt duizenden luisteraars die zich laten misleiden!

Ro 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Bij een bekering speelt het lijden als gevolg van zonde een grote rol in de wedergeboorte, niemand wordt wedergeboren zonder belijdenis van zijn zonden en te bidden “ wees mij zondaar genadig”! en te geloven in het bloed van het Lam!

In vers 8 Maakt Zacheus zijn bekeringsintenties duidelijk aan Jezus. Hij heeft berouw en wil in het reine komen met God zelf, en past uit eigen wil de wet toe bij diefstal.

Hij wil een nieuw leven kunnen beginnen, en stopt met zijn oneerlijke praktijken uit geldzuchtigheid.

Hnd 26:20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

Hierin zit een duidelijke les, dat tot bekering komen betekent dat men zich in orde wil stellen met Gods woord, de bijbel. Men wil vrijwillig gehoorzamen uit geloof.

Als men geen spijt of berouw heeft over het kwaad dat men deed in de ogen des Heren, is dit geen basis voor een bekering.

Ro 6:17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;

(9,10) Het huis van Zacheus is behouden zegt Jezus.

Lu 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

Heb 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Jezus zeide hem, dat hij nu een zoon van Abraham was. Dat was een eretitel onder Gods volk.

Jezus zelf bevestigde de verandering van het hart van Zacheus.

Hoe zien wij dat iemand tot geloof is gekomen?

Wij kijken even naar Zacheus, waarvan Jezus zei dat hij nu gered was.

  1. Nu is hij een geestelijke afstammeling geworden van Abraham door geloof in Jezus.
  1. Zacheus is nu een blij man, zijn blijdschap is opvallend en zijn bedrukt gezicht door zijn slecht geweten is verdwenen. Hij klaagt niet meer dat het volk hem met de nek aankijkt, omwille van zijn job bij de Romeinen.
  1. Hij is zich bewust geworden van zijn innerlijke waarde. Hij is een kind van God geworden. Jezus keek anders dan het volk naar hem en had hem lief en door de liefde van Jezus werd hij behouden. Zacheus werd in eer hersteld door Jezus. De schriftgeleerden en Farizeeërs hadden Zacheus niet met liefde benaderd, maar hem verder in de put geduwd, al waren ze even geldzuchtig.
  1. Zacheus werd bevrijd van zijn geldzuchtigheid naar wereldse rijkdom en goederen.
  1. Zacheus werd nu eerlijk in zijn handelen en dit uit eigen beweging. Ze zoeken om te doen wat God behaagt uit vrije wil en uit wederliefde tot de Heer.

6 Hij weet dat hij nu behouden is door zijn geloof.

Jes 43:1 Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

IRAK EN JEREMIA

clip_image001

Let op! Deze studie werd geschreven in 2004. Wij moeten vaststellen dat de profetische woorden, welke God in de Bijbel liet opschrijven,

vandaag snel in vervulling gaan. Dagelijks zien wij beelden van oorlog en terroristische aanslagen, en het lijkt voor velen de “ver van mijn bed show!”. Doch het vuur zal zich uitbreiden zegt God. De profeet Jeremia schreef het volgende in hoofdstuk 49:

clip_image00312 Want zo zegt de HERE: Zie, zij, wie het niet toekwam de beker te drinken, moeten wel drinken; en gij, zoudt gij vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, maar zeker drinken.

13 Want Ik heb gezworen bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN, dat Bosra tot een voorwerp van ontzetting, van smaad, van verstomming en van vervloeking zal worden en dat al zijn steden tot eeuwige puinhopen zullen worden.

14 Een tijding heb ik van de HERE gehoord en een bode is onder de volken gezonden: Verzamelt u, rukt ertegen op en maakt u op tot de strijd!

15 Want zie, klein maak Ik u onder de volken, veracht onder de mensen.

Opmerkelijk is dat de stad Bosra vandaag het Basra is in het huidige Irak! Deze profetie is nog niet in vervulling gegaan. Op 11 september 2001 vallen de arabieren Amerika aan. De twin towers en het Pentagon werden getroffen, en werden meteen het startsein voor de tweede golfoorlog. Met veel belangstelling in het boek Openbaring en de apocalyptische scenario’s zoeken wij wat de Bijbel werkelijk zegt over Irak in het M.O., over hun rechtstreekse en onrechtstreekse steun aan het terrorisme.

Osama bin laden, Saddam Hussein en zijn vriend Arafat, zijn niet de enigen die een sfeer schiepen van wereldwijde angst voor terrorisme. Wees dus klaar maar niet angstig, voor de “Big Bang” van de Bijbelse profetie in het M.O.

Sadam was bezig met de herbouw van Babel. Deze man had de verleidende hoogmoedige gedachte, dat hij de verleden glorieuze tijd van het Babylonische rijk zou terugbrengen. De geschiedenis herhaalt zich. De foto van Saddam kreeg zijn plaats in de rij van de Babylonische koningen en groten. De Bijbel voorspelde de vernietiging van het Babylonische rijk en het lot van de grote stad.

Bijbeltekst over het toekomstig Irak:

Jesaja13: 19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde;

20 het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren;

21 maar hyena’s zullen er legeren en hun huizen zullen vol uilen zijn; struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen, 22 wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de paleizen van wellust. Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen niet verlengd worden.

clip_image005Nu dacht Saddam een deel van de geschiedenis te kunnen laten herleven! De stad Babel te herbouwen, waarvan God zelf had verkondigd nooit meer te zullen bestaan. Er is nog iets belangrijk over de geschiedenis over een deel van het M.O.

De verbonden van de leidende families brachten onenigheid verleden jaar, en deze ontstonden uit wraatzuchtigheid en was onovertreffelijk in de menselijke geschiedenis.

Eerst enkele verbanden:

OUDE NATIE

AFLEIDING / LINK

ACTUEEL

Huis van Israël (Jacob)

Britse vlag betekent: Het verbond met Jacob

Gr.Brittanie, V.S. en andere Europese landen

Ephraim

“Brith”=verbond

“isch” =mens

Brits verbond

Commenwealth

Mannase

   

Moab en Ammon

De stad Amman

Jordanië

Filistijnen

Vijand van Israël

Palestijnen?

Amalekieten

De eerste oorlog met Israël gebruikten terroristische aanvallen

Het hedendaagse moslimterrorisme.

Huis van Juda

Joden en Askenazi proselieten

Israëli’s

Assyrië

Israëls oude vijand

Duitsland vandaag?

Ismaël

Had twaalf zonen

Arabische staten

Syrië

Aram

Syrië

STEDEN VAN HISTORISCH EN ACTUEEL BELANG

Oude steden

Actuele steden

 

Hadad, naam van een Edomitische koning

BAGDAD of “Bag-Hadad” in Irak

 

Bozrah,betekent “in Edom”

Basra in Irak of Buseirah in Jordanië (?)

 

Teman

Het perzische en Turestaans rotsgebergte het land van Temani

 

Damascus

Hoofdstad van het huidige Syrië

Sela ( Edom)

De stad Petra in Jordanië

Nota : Deze studie vraagt verder onderzoek. Basra, een oude stad bestaat nu nog steeds, en is een toeristische attractie. Toch stelt men nu vast dat Bosrah gekend is als “al iraq”. Dit is de geboortenaam van Irak.

OUDE HUWELIJKSVERBONDEN

clip_image007Jacob, later Israël genoemd begon een afstamming met de twaalf stammen van Israël.

Zijn broeder, Esau ( Edom genoemd) heeft niet alleen zijn erfenis geminacht, maar ook zijn genetische afstamming, door te huwen met vrouwen uit de naburige landen. Esau kreeg niet-Joodse afstammelingen, dit was tegen de wil van God. Hij ging verder door verbonden te sluiten met de andere landen. Hij was eigenzinnig.

Genesis 36: 2 Esau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaan, Ada, dochter van de Hethiet Elon, en Oholibama, dochter van Ana, dochter van de Chiwwiet Sibon,

3 en Basemat, dochter van Ismael, zuster van Nebajot.

4 En Ada baarde aan Esau Elifaz, en Basemat baarde Reuel,

5 en Oholibama baarde Jeus, Jalam en Korach. Dit waren de zonen van Esau, die hem in het land Kanaan geboren zijn.

6 Esau nu nam zijn vrouwen, zijn zonen, zijn dochters en al de lieden die tot zijn huis behoorden, zijn kudde, al zijn vee en al zijn have, die hij in het land Kanaan verworven had, en hij ging van zijn broeder Jakob weg, naar een ander land. {}

Esau’s Edomitisch verbond was dus met de Canaanieten, Hittiten, Hivitten, Ismaëlieten (de arabieren) en de Amalekieten. ( Amalek, kleinzoon van Esau ).

Deze oude vete is duidelijk de oorzaak van het hedendaags conflict in het M.O. De nakomelingen der Edomieten leven nog steeds in Irak. Vroeger woonden zij in het gebergte van Seïr. (4 En gebied het volk, zeggende: Gij zult doortrekken aan de landpale uwer broederen, de kinderen van Ezau, die in Seir wonen; zij zullen wel voor u vrezen; maar gij zult u zeer wachten.

5 Mengt u niet met hen; want Ik zal u van hun land niet geven, ook niet tot de betreding van een voetzool; want Ik heb Ezau het gebergte Seir ter erfenis gegeven.) Later werden de

Later werden ze verdreven door de Nabateërs, en vluchten verder naar de Negev woestijn en verder. De nakomelingen van Amalek zijn hoogstwaarschijnlijk de hedendaagse terroristen. Dit is nog steeds een verder gaande familieruzie over de zegen van God aan Jacob. Je ziet, zonder de bijbel kan men onmogelijk het gebeuren van vandaag in het M.O.begrijpen!

Wij letten eens op Psalm 83

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

6 de tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten,

7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;

8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela

GODS BEVEL : EEN ETNISCHE ZUIVERING!

Exodus 17

14 En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen.

15 Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier.

16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

Wij stellen vast dat de Amalekieten dezelfde tactieken toepasten als de hedendaagse moslimterroristen. Ze vallen militaire colonnes aan met kinderen en vrouwen die zich opofferen.Vandaag zien wij tevens hoe terroristen ook hun kinderen en vrouwen meenemen in de strijd.

Ezechiel 25

12 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda; en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen gewroken hebben:13 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar tot een woestheid stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan(Saudi-Arabië) toe door het zwaard vallen.

14 En Ik zal Mijn wraak doen aan Edom, door de hand van Mijn volk Israel; en zij zullen tegen Edom naar Mijn toorn en naar Mijn grimmigheid handelen; alzo zullen zij Mijn wraak gewaar worden, spreekt de Heere HEERE.

Dit is klare en duidelijke taal. De nakomelingen van Israël, Britten en Amerikanen moeten de gelijken aan Saddam Hussein, Arabische terroristen en ondersteunende naties van de aardbodem doen verdwijnen. Zo zagen wij de Hamasleider sneuvelen, en er zullen er nog volgen, wellicht zal mijn pen het gebeuren niet kunnen volgen!

BASRA WORDT ALS SODOM

clip_image009

De profetieën zijn zeer verbazingwekkend. Wij lezen Jesaja 33:1, Jeremia 49: 7,8,10

Jeremia 49:13-22.(SVV)

13 Want Ik heb bij Mijzelven gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra worden zal tot een ontzetting, tot een smaadheid, tot een woestheid, en tot een vloek; en al haar steden zullen worden tot eeuwige woestheden.

14 Ik heb een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder (te gaan tot de V.N.) de heidenen, om te zeggen: Vergadert u, en komt aan tegen haar, en maakt u op ten strijde.

15 Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, veracht onder de mensen.

16 Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen, en de trotsheid uws harten, gij, die woont in de kloven der steenrotsen, die u houdt op de hoogte der heuvelen! Al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de arend, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.

17 Alzo zal Edom worden tot een ontzetting; al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten, en fluiten over al haar plagen.

18 Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen, zal het zijn, zegt de HEERE; niemand zal daar wonen, en geen mensenkind daarin verkeren.

19 Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning; want Ik zal hem in een ogenblik daaruit doen lopen; en wie daartoe verkoren is, dien zal Ik tegen haar bestellen; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij dagvaarden, en wie is die herder, die voor Mijn aangezicht bestaan zou?

20 Daarom hoort des HEEREN raadslag, dien Hij over Edom heeft beraadslaagd, en Zijn gedachten, die Hij gedacht heeft over de inwoners van Theman: Zo de geringsten van de kudde hen niet zullen nedertrekken! Indien hij hun lieder woning niet boven hen zal verwoesten!

21 De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee.

22 Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over Bozra uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het hart ener vrouw, die in nood is.

BRANDENDE OLIEBRONNEN IN IRAK

Jesaja 34: 6-10

clip_image0136 De HERE heeft een zwaard vol bloed, het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der rammen; want de HERE richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom.

7 Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van bloed en het stof wordt met vet gedrenkt;8 want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.9 Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek,

10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor.

De Irakezen hebben nog steeds niet alle oliebronnen vernietigd of in rook doen opgaan. De rook en de bezoedeling zullen nog worden gebruikt als een verdediging op de nog toekomstige militaire acties. Wij denken even aan de oliecrisis, met zijn autoloze zondagen, is de wereld voorbereid op een alternatief voor de olie? Komen er geen autoloze weken?

DE VREDESAMBASSADEURS ZULLEN BITTER WENEN!

De profeet Jesaja zag en schreef in hoofdstuk 33:

6 En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN is zijn schat.7 Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden wenen bitter;8 de heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken, steden veracht, mensen niet geteld.

De tijd van deze profetie.

Dit is een eindtijd profetie. Het is nog niet vervuld. De laatste jaren werden er verschillende inspanningen gedaan om vrede te bewerken in het M.O. Doch de aankondigers van vrede zullen wenen van de bittere telleurstelling. Wij weten er komt slechts vrede door onze vredevorst, Jezus Christus! Paulus vroeg de aandacht voor de vredesbeprekingen in de eindtijd:

1 Thessalonicen 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen.

Als wij kijken naar wat de profeet Obadja heeft gezegd is het duidelijk in vers 15.

15 Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.

De dag des heren is een duidelijke referte voor de eindtijd waarin wij nu leven. Wij gaan binnenkort een dramatische opeenvolging van gebeurtenissen meemaken welke alle natiën zal schokken. Als God zegt dat het ons zal verbazen, dan meent Hij wat Hij zegt.

Overweeg de schaamteloosheid van Saddam en lees deze schriftgedeelten i.v.m. Edom.

(Obadja 1:1-3)Obadja 1:6-7

6 Hoe wordt Esau doorzocht, worden zijn verborgen schatten opgespoord!

7 Naar de grens zenden u al uw bondgenoten; u misleiden, u overmogen uw vrienden; wie uw brood eten, leggen u een valstrik. Er is geen inzicht bij hem.

clip_image015Hier is in de vertaling het woord schatten gezet, doch evengoed gaat het over verborgen plaatsen. De schatten van Saddam werden gevonden, verborgen op een hofstede, dollars en andere waarden. Men heeft duidelijk gezocht naar nucleaire wapens. Wij begrijpen nu beter dat Saddam zijn oorlogsmateriaal heeft begraven en naar Syrië en Iran heeft gebracht.

Irak werd in een moeilijke politieke situatie gebracht. De geallieerden zetten een oorlogsplan op, een val. Saddam werd opgespoord, en gevonden. Al zijn duurzame bezittingen werden ontdekt. De TV journaals tonen wat de bijbel vele jaren geleden heeft voorspeld. Doch dit land is niet alleen, er is een overeenkomst.

DE DERDE GOLFOORLOG.

Andere landen zullen worden meegesleurd in deze oorlog. De Arabieren, Moslimbroederschap(?)  zullen doen als vroeger, hetzij samenwerken. Ze willen Israël in het conflict betrekken, dit is uiteindelijk hun doel. De Amerikaanse troepen zullen het doel worden van hun samenzwering. Verslaat Israël dan Irak met nucleaire wapens?

DE SLAG VAN DE RODE ZEE

De Amerikaanse zeemacht en luchtmacht zijn te zwak voor de actuele zeemacht in het gebied. Toch zijn ze in staat om voldoende weerstand te bieden en een gezamenlijke Arabische aanval af te slaan, indien de luchtmacht de logistieke troepen beschermd.

clip_image017Door de Palestijnse opstand in Gaza en de Westbank zal Israël troepen dienen in te zetten om een krachtige Syrische aanval weerstand te bieden.

Indien Israel onder een chemische en biologische aanval zou komen te staan, zal het noodgedwongen overgaan tot het inzetten van nucleaire wapens.

Indien Saudi-Arabië meevecht met Iran tegen de Israëlische, Amerikaanse en Britse strijdkrachten zitten dan gevangen tussen Saudische en Iraanse strijdkrachten.

De Iraanse en Saudische strijdkrachten kunnen voldoende kracht vanuit de lucht geven om druk uit te oefenen op de geallieerden.

De Israëlische zullen hard moeten vechten in een strijd van leven of dood voor het verder bestaan van hun natie, zeker in een aanval door Syrië en Iran.

Ziende op een snelle overwinning op Israël, zou Turkije zich nog kunnen aansluiten bij Syrië in een aanval vanuit het noorden.

MAAR WACHT !………….

De God van onze voorvaderen heeft het duidelijk gesteld, dat in de eindtijd Israël, Edom zal vernietigen voor altijd. Een complete vernietiging. Snapt u de kern van de zaak? God heeft besloten een einde te maken aan al het kwaad van de Edomieten, zodat ze het slachtoffer worden van Gods etnische zuivering door de geallieerden. Denk maar niet dat de vredesbewegingen Gods woord gaan veranderen!

DE SLAG VAN “ EL BUSEIRAH “

clip_image019Laten wij een blik werpen op de Amerikaanse marine met atoomwapens in het M.O. De Israëlische strijdkrachten hebben atomaire bommen, indien ze het te druk zouden krijgen met hun vijanden. Momenteel zijn de Britten en de Amerikanen nucleair bewapend in deze regio.

Jordanië het onverwachte slagveld.

De oude vlakten van “Bashan” (West-Irak en Jordanië en een deel van Syrië). De verenigde Arabische krachten zullen hierheen komen zich verzamelen en daar vernietigd worden. De landen van Edom zullen dan onbewoonbaar worden. De bijbelse profetieën zullen volbracht worden, of we het willen of niet. Herinner u, wij mogen de profeten niet verachten. Alles zal plaats vinden omdat God zelf deze gebeurtenissen laat komen.

De wereld zal ontzet zijn doordat deze dingen, reeds lang zijn neergeschreven voor het volk van Edom. Geen mens zal daar overleven en de steden zullen er verlaten liggen. Geen verkeer meer, geen mensen meer.

EN HET GEBED VAN DE JODEN.

clip_image021

Het kwam niet in het nieuws, dat er enkele jaren geleden 144 joodse rabbis zevenmaal rond Israël hebben gevlogen

in gebed. Ziet u het verband met de historische gebeurtenissen met Jericho?

Jericho was de eerste stad die werd veroverd toen Israël het beloofde land binnentrok.

Israël ziet de ernst van de situatie, ze begrijpen dat ze in levensgevaar zijn terecht gekomen. Ze hebben geroepen op de God van hun voorvaderen om hulp. Dit zou alle christenen moeten wakker maken, want God zal omzien naar zijn volk, nadat de opstanding en de opname van de christenen heeft plaatsgehad.

AMERIKA SLAAT NUCLEAIR TOE!

clip_image023

Er komt een mijlpaal in de geschiedenis van het M.O., ja een atoomoorlog, met alle gevolgen van dien. Het enige middel om chemische en biologische wapens te neutraliseren is door extreme verhitting.

Vredesmarsen zullen dit niet tegenhouden, het verleden heeft dit al genoeg bewezen.

Maar wat zegt God door de profeet Obadja?

18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Het huis van Jacob is Israël. Het huis van Jozef zou Amerika en Groot-Brittanië zijn. Het huis van Esau is Irak in verbond met andere vijandige landen van Israël.

Een plaatselijke nucleaire oorlog is de enige oplossing, het zal een nieuw zicht geven op de wereldpolitiek, een tijd van regionale atoomoorlogen.

De Europese unie zal een denkfout maken, waarbij men denkt dat zo’n oorlog binnen gestelde grenzen kan worden gehouden, zonder de wereld geheel onbewoonbaar te maken.

Inderdaad Amerika zal gevreesd worden. De Israëli’s zullen in staat worden gesteld om hun tempel te bouwen van de eindtijd.

Wees gewaarschuwd!

Wie dit heeft gelezen doet er goed aan in vrede te leven met de God van Israël, Schepper van hemel en aarde en van uzelf die het nu weet. Deze vrede is te krijgen door te geloven in het offer van Christus, en dat alleen kan het mogelijk maken, dat u de apocalytische oordelen, in de bijbel beschreven niet zal beleven, maar bij God zelf zult zijn. De bijbel spreekt van een geheime evacuatie van alle wedergeboren christenen, voor Gods oordelen losbarsten over deze wereld. Nog een korte tijd………

DE WEDERKOMST

“Wederkomst zal een feest voor Joden zijn”

hemel

“De Bijbel is en prachtboek, met een heerlijke climax.” Ons leven, de wereld, de samenleving en het hele universum leeft toe naar die ene grote dag wanneer Jezus terug zal komen.” Dat zegt Ds. Verhulst in een preek over de wederkomst.

Verhulst benadrukte in zijn preek dat uitzien naar de wederkomst ook gevaarlijk kan zijn: “Natuurlijk is het prachtig om uit te zien naar de glorieuze terugkomst van Jezus. En natuurlijk mogen we zuchtend uitzien naar het eeuwige leven. Het is echter niet de bedoeling om depressief op bed te gaan liggen of al onze spullen te verkopen zoals recent in Amerika gebeurde bij de aanhangers van Camping. Luther zei ooit dat wanneer hij zou weten dat de wereld morgen zou vergaan, hij vandaag nog een boom zou planten. Ik heb een ander voorstel. Stel dat de wereld morgen zou vergaan, ga dan vandaag naar al je buren toe en vertel ze over de liefde van de Heer Jezus. Zorg dat nooit iemand jou aan kan wijzen en kan zeggen dat jij hem of haar de waarheid niet verteld hebt.”

Ook sprak de predikant nog over de talenten die we hier op aarde hebben gekregen: ” U kent de uitspraak wel dat we in de hemel zullen zijn, wat God hier op aarde van ons heeft kunnen maken. God wil je hier vormen, je karakter veranderen en u en jou steeds meer op zijn zoon laten lijken. Durft u die uitdaging aan te gaan?”

De wederkomst van Jezus zal volgens Verhulst vooral voor de Joden een feest zijn: “Voor die tijd zullen ze hem geaccepteerd hebben als verlosser en eindelijk zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wij horen dan onze plaats te kennen en zullen ook op de tweede rij staan. Niet dat je dat als minder voelt hoor, maar Israël is en blijft zijn volk en zal bij God altijd op de eerste plaats komen.”

Bron: CIP

ZIT U IN DE PUT?

Geloof helpt tegen depressie

“Christenen zijn mensen die meer hoop hebben en daarom minder angst en vrees kennen. Het geloof is het meest probate middel tegen angst en depressie.” Dat zegt prof. dr. J. Hoek, buitengewoon hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Evangelisch Theologische Faculteit Leuven.
Volgens de hoogleraar is het luisteren naar en geloven in de Bijbelse boodschap de best denkbare remedie tegen angst en vrees. Vrees en angst zijn gewone menselijke emoties. Adequate vrees geeft blijk van realiteitszin. Een zekere mate van vrees is volgens hem functioneel. „Angst heeft een signaalfunctie om ons alert te doen zijn op gevaren”, zei hij. „Maar het komt erop aan dat angst en vrees niet gedesoriënteerd zijn.”
Prof. Hoek zei ervan overtuigd te zijn dat het christelijk geloof de hoop centraal stelt als geloof voor de toekomst, als vertrouwen in de God bij Wie christenen geborgen zijn in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. „Daarom zijn christenen mensen die meer hoop hebben en daarom minder angst en vrees kennen.”
Volgens hem is het geloof het meest probate middel tegen depressie en angst. Daarmee wilde hij niet zeggen dat een oprecht gelovige van een psychische kwaal als depressie gevrijwaard zal blijven. Angst en vrees doen zich bij oprecht gelovige mensen voor door kleingeloof of door een gebrek aan geloofszekerheid. Geloof en ongeloof, geloof en twijfel zijn volgens hem met elkaar vermengd. Prof. Hoek: „Gelovigen kunnen ook angstig worden doordat ze menen dat ze altijd vol vertrouwen zouden moeten zijn en vervolgens gaan twijfelen aan de echtheid van hun geloof omdat ze van tijd tot tijd hun vertrouwen kwijt zijn.”
De mens die totaal niet meer beeft voor God, is afgestompt, vervolgde prof. Hoek. „In de ontmoeting met de levende God is er, ziende op onszelf, alle reden tot vrees en beven. Dat verdwijnt vanuit het wonder van de genadige vrijspraak. Dan komt de vreze des Heeren daarvoor in de plaats. Vanuit de vreze des Heeren kan alle angst en vrees worden afgelegd en overwonnen.”
De vreze des Heeren moet in de geloofsopvoeding aan jongere generaties meegegeven worden als grammatica van het geloof, aldus prof. Hoek. „De vreze des Heeren is de gemeenschappelijke wortel van geloof, hoop en liefde. Ze ligt nooit als een verleden achter het geloof, maar altijd als een basis onder het geloof.”
Bron: www.refdag.nl

ZOALS DE DAGEN VAN NOACH

clip_image002

clip_image004

37 Want zoals het was in de dagen van Noach,

zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt.24

De Heer Jezus heeft de dagen van Noach gebruikt om ze te vergelijken, met de tijd die voorafgaat aan het moment waarbij Hij zichtbaar terugkomt op aarde. Voorafgaand hebben wij de onzichtbare terugkomst voor zijn gemeente.

Dit betekent onze tegenwoordige tijd. Wij gaan vandaag eens deze vergelijking onderzoeken en zien of onze dagen wel al deze dagen zijn die Jezus heeft bedoeld.

Niet alleen gaan wij dit nagaan, maar ook zien in hoeverre onze verantwoordelijkheid voor ons behoud invloed heeft op ons geesztelijk leven.

Zijn wij op Zijn komst voorbereid? Leven wij daar naartoe? Zijn wij bezig met die dingen van boven, of meer bezig met de aardse dingen die ons van Hem soms afhouden? Is bij ons alles klaar om op te gaan naar het bruiloftsfeest?

32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.Mt.24

De vijgeboom staat voor Israël. Inderdaad is er nieuw leven gekomen in Israël, slechts in 1948 opnieuw als natie ontstaan, omdat God in Zijn Woord daarover heeft gesproken. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is weet u ook dat de zomer komt. Zo weten wij ook als christenen dat de komst van Jezus nabij is! De farizeeërs konden ook de tekenen der tijden niet onderscheiden. Of ze wilden dit niet?

Jezus spreekt duidelijk over de generatie die dit heeft meegemaakt, dat deze generatie nog in leven zal zijn, op de Dag van Christus, dit is de opnamedag.

De duur van een een generatie, is variabel en een studie op zich, dus niet beperkt tot 70 jaar of dergelijke.

De vergelijking die Jezus maakt met de tijd van Noach is zeer belangrijk, en dient ons als een teken waarbij wij ons als christenen aandacht moeten geven, en het vuur van het geloof bij elkaar, de eindchristenen moet aanwakkeren. Wij hebben daarom vandaag ijverige oudsten nodig.

DE DAGEN VAN NOACH. DE TIJD VOOR HET OORDEEL!

Noach was een prediker der gerechtigheid. De onrechtvaardige wereld van toen was erg en er moest een oordeel van God op volgen. Er was een slechte en goddeloze politiek. Zo zal Jezus ook zijn rijk bouwen op gerechtigheid als Hij komt. Hij zal geen wapenstilstand brengen maar een vrede die doordringt tot bij de dieren. Roofdieren zullen tot het verleden behoren!

De roep om gerechtigheid wordt steeds luider en luider vandaag! Een dove kan het horen!

In GENESIS 6: 11-13 DE AARDE WAS VERDORVEN;

Hier gaat het wel over de mensen op de aarde, over hun gedrag. Het betekent in feite dat de mens openlijk gaat zondigen, en zich niet meer gaat storen aan medemens of God. De KJV vertaalt dit “verdorven” met “corrupt”, wat scherper is.

Vandaag: Porno op Tv of hackers op computers, voor kinderen. Het gebruik van drugs en alle gevolgen. Er zijn genoeg beelden op TV te zien om te weten wat dat verdorven kan betekenen vandaag. Verderf! (Fil.3:19)

ZIJN WEG OP DE AARDE VERDORVEN

Hun zeden en levenswijzen van de mensen toen waren slecht. Gen.6:5 toont dat de overleggingen des harten waren te allen tijde boos.

Dit wil zeggen dat de mens vol was van slechte bedoelingen, slechte inspiraties, en alles wat inging tegen Gods wil.

Een prachtig beeld in Efeze 5 : 1-21 Bijzonder vers 5 onreinheid en geldzucht: Dutroux, kindermisbruik in de staatskerk.

GEN 6: 1- 4 REUZEN IN DE DAGEN VAN NOACH

Zo zien wij dat er reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van uitgeworpen demonen en mooie vrouwen. ( Judas 6,7 ) De satanische praktijken keren terug, het brengen van kinderoffers, rituele mishandeling, eten van mensenvlees het drinken van bloed. De nieuwe reuzen zijn er al! (N Korea)

Ook vandaag komen deze praktijken opnieuw terug. Ook de zonde van Sodom en gomorra was typisch voor de dagen van Noach. Ook dit wil in onze dagen als normaal worden beschouwd. Het apocriefe boek van Noach geeft informatie over deze toestanden.Sex met de dieren, bestialisme, was ook al begonnen.

In Leviticus 20:15 dienden mens en dier te worden gedood die deze dingen hadden bedreven. Wij denken maar aan de centaur: paard en mens, de zeemeermin, mens en vis enz…

MATTHEÜS 24: 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Dit is een beeld waarin wij zien dat het dagelijkse leven gewoon zijn goddeloze gang gaat en niemand beseft in welke tijd hij leefde. Trouwen en scheiden was een normale zaak geworden.Dit betekent zonder rekening te houden met de God van de Bijbel. Andere goden dienen is ook goddeloos. Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, zijn eigen behoud en dat van zijn familie. Het werd met een lach en een spot aanzien! Dit echter tot God lachtte! Vandaag is het precies hetzelfde de mensen merken de tekenen van de tijd niet op. Reden: Geen of onvoldoende Bijbelkennis.(Hosea4)

WIE WAS NOACH?

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo goed was of beter dan de andere mensen uit zichzelf, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij de woorden van God had geloofd.Omdat hij rekening hield met Gods beloften.Noach had godsspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien was. Noach geloofde deze woorden.

Ook wij hebben het evangelie ontvangen, woorden van God en niet van mensen. Ook over iets wat wij nog niet hebben gezien: Christus Jezus!

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD ?

GEN 6 : 22

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark niet met eigenzinnige plannen, maar op de manier en het plan zoals God hem gaf!

Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige manier om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.

Wij moeten geen arken maken, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud werken. Geloofswerken en niet een behoud door de “goede werken”. Wie geen rekening houdt met Gods woorden, zal wel een ark hebben met gaten, en deze gaten zijn zonden die wij niet willen bestrijden, of willen dichten, en misschien zeggen het is niet erg, het is maar een klein gaatje. Gelukkig is God genadig!

Wij moeten integendeel bidden van Heer : waar ben Ik verkeerd, waar ziet Gij bij mij een gat of een zonde? Denk aan de splinter en de balk……

<

p align=”center”>PAULUS GEEFT VIER TIPS VOOR ONS BEHOUD.

FILIPENZEN 2:12 “Blijf uw behoudenis bewerken met vreze en beven, door gehoorzaamheid aan Gods Woorden. Deze vreze en beven was ook aanwezig bij Noach, en het betekent in feite nederigheid tegenover wat God vraagt.

Wij moeten ons de vraag stellen : Is bij ons nog steeds die begeerte aanwezig om zonden te overwinnen in ons leven , als in de begintijd dat wij tot geloof kwamen.?

Zien wij naar ons bruiloftskleed, is het mooi ? geen plekken of vuil ?

FILIPENZEN 2 : 13

Want GOD IS HET DIE IN U WERKT.

Dit wil zeggen dat het niet door onze eigen inspanningen zal zijn dat wij zelf ons behoud zullen waarmaken, maar dat wij ons niet mogen verzetten tegen het werk van de H.Geest in ons. De H.Geest kan ons op zonde wijzen. Hij wil ons de nodige kracht geven om te overwinnen, maar WILLEN wij ?

FIL.1:6 Paulus is ervan overtuigd, dat God het werk zal verder zetten, die Hij in ons is begonnen. Voor ons een troost, God zal ons niet loslaten, wij kunnen wel Hem loslaten! Er wordt toch gewerkt aan twee kanten, zoals ook de liefde van twee kanten moet komen. Denk aan het juk.

Doch de eerste liefde kwam van Hem voor ons!

FILIPENZEN 2: 14-15

Wij moeten zonder klagen, ook al kan het lastig zijn, doen wat de Heer van ons verlangt. Ook zonder “bedenkingen”. Dit wil zeggen zonder tegenspraak of eigen gedachten vormen om niet te moeten doen wat de Heer van ons verlangt. Excuses en uitvluchten.

BV: De Bijbel leert geen bloedworsten te eten, omwille van de gezondheid, maar ik eet het graag, en zoek wel de nodige uitvluchten, zelfs Bijbelteksten verkrachten om toch maar zijn eigen zin te kunnen doen. (1 Cor.10:25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar,)

Maar daar hingen er geen bloedworsten!

“onbesproken” kinderen Gods.

FILIPENZEN 2 : 16

Het woord des levens vasthoudende: Het plan van Noachs ark. Zonder het plan te gebruiken was Noach verloren. Hij mocht niet afwijken, en deed het ook niet .Zo zegt Paulus om niet af te wijken van de Bijbel, want alle godsdienst zonder de bijbel zal geen hemel zien. De satan verkoopt wel valse Bijbels en met winst, hij wil het plan voor eeuwige redding zo wijzigen dat het niet helpt!

IN DE NAAM VAN JEZUS

DIE WONDERLIJKE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS

 

 

clip_image002

Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel! Hand.3:6

Dit ene vers openbaart aan deze wereld, dat er twee machten zijn. Een Wereldse macht gefundeerd op “zilver en goud”, m.a.w. geld of kapitaal. Een hemelse macht, te mogen spreken in de naam van Jezus, en nieuw leven openbaren, en kennis over de toekomst. De bedelende arme lamme begon een nieuw leven, zijn eerste stappen zette hij naar de tempel om God, zijn Schepper te danken.

Het valt sterk op dat de eerste christenen zoals hier Petrus, enorm veel belang hechten aan die naam van Jezus Christus. Bij de joden wordt er veel meer aandacht besteed aan de betekenis van een persoonsnaam, die zij krijgen bij hun besnijdenis. De naam van God is JHWH, Jahweh, uitgesproken,een heilige naam die niet mag ontheiligt worden, zoals dat vandaag gebeurt! “Uw naam worde geheiligd” bidt Jezus. Allah is de god van de moslims, de paus aanvaard ook die naam, hij ontheiligt!

De eerste christenen werden ook niet ogenblikkelijk “christenen” genoemd, maar wel: “zij, die altijd de naam van onze Heer Jezus aanroepen”.

Deze hemelse macht is niet te koop!

18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.Hand.8

In de apostolische tijd waren er ook al mensen, die in de zending van het evangelie, welke een kracht is, brood zagen. Ze dachten hier is geld mee te verdienen! Deze Simon had nu ontdekt dat er een andere macht bestond die groter was dan de macht van het kapitaal. Zo zijn er ook vandaag evangelisten die veel geld verdienen op corrupte wijze, door valse tekenen en schijnbare wonderen van genezing. ( 2 Cor.11:14) Sommigen historici vermoeden dat deze Simon naar Rome is verhuisd.

De naam van Jezus aanroepen, is tot zegen!

Ps. 145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen,

allen die Hem aanroepen in waarheid.

God is slechts met die mensen die vandaag Jezus Christus aanbidden, volgens de Bijbel. De toekomst zal dat openbaren. Slechts iedere Jood of heiden die enkel in de naam van Jezus zal geloven, zal behouden worden en ontsnappen aan Gods komende oordelen, ook het laatste oordeel. Weten en ervaren dat God met u is, geeft blijdschap.

Spr. 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren;

de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

In de oudheid was een toren een vorm van bescherming tegen vijandige invallers. Wie de naam van Jezus aanroept is safe, is in veiligheid. Bescherming tegen angstgevoelens en zorgen verdwijnen niet met medicatie! Ps. 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die naam onnodig gebruiken is een vloek.

De profeet Jeremia schreef tot zijn volk dat ze niet angstig dienden te zijn voor de onheilstekenen aan de hemel, zoals de andere ongelovige volkeren. Let erop vandaag , zijn er nu ook al onrustwekkende berichten van tekenen en verschijnselen aan de hemel.

Jeremia schreef: 6 Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!7 Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Jer.10

Ieder volk of land die de naam van Jezus Christus niet wil aanroepen zal meer en meer Gods oordelen ontvangen! God zal een einde maken aan al het aanbidden van allerlei eigen of vreemde afgodsbeelden op deze aarde. Er komt een nieuwe tijd! Let op wat de profeten schrijven in:

clip_image004clip_image005

Psalm 79:6 Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen;

Vandaag wordt er veel bloed vergoten onder de Arabische volkeren, volkeren die een god van oorlog dienen. (Dan.11:38) Kadhafi wilde een Jeruzalem leger opbouwen, strijden tegen de allerhoogste! clip_image006 V olkeren die de aankomende antichrist zullen volgen. Zal deze omwenteling in het M.O. niet leiden tot de tienstatenbond? Het hervormen van machtsblokken? Een verbond met de EU? Een wereldregering ?

Petrus noemt Jezus Christus ook de “hoeksteen”!

11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Hand.4

Wie vandaag zoiets predikt, bezondigt zich aan discriminatie zou je kunnen denken en zeggen. Hij zou en zal veel tegenstand ondervinden. Dit komt door de wereldse en on-Bijbelse religieuze machten die zich manifesteren. Eeuwig leven is er enkel door Jezus Christus. De hoeksteen is een sluitstuk , die al de andere bouwstenen staande houdt. De satan bracht dwaalwegen en verwarring van andere namen in het religieuze leven te brengen. Namen van doden worden aanroepen, bv.Maria. De hemel heeft maar één deur: toont Jezus:

Joh. 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Wie gaf Jezus zijn naam en koppelde er beloften aan?

In onze dagen lijkt het gebruikelijk dat de vader en de moeder een naam kiezen voor hun kinderen; Ze willen dat dan soms geheim houden, tot de dag van de geboorte. De moeder van Jezus heeft niet de gelegenheid gehad om voor haar kind zelf een naam te mogen kiezen. Wel de Vader van Jezus! De Vader van Jezus was de Allerhoogste, God zelf! Ze wist meteen dat het een zoontje zou worden, zonder echografie.

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. Luk.1

De engel sprak geen Grieks, wel Hebreeuws en sprak van Yeshua, wat redder betekent. Joden die in Jezus geloven spreken altijd van Yeshua, uit respect voor Zijn naam.

Bidden in Jezus naam, dat is pas power!

Johannes 14:14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Johannes 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Wat een formidabele belofte verbonden, enkel, aan die heilige naam. Toch zijn er zoveel gebeden zonder verhoring gebleven. Wanneer men iets vraagt in de naam van iemand, dan moet dit altijd in overeenstemming zijn met zijn wil.

Wij vinden dus twee voorwaarden die nodig zijn om te ontvangen waarvoor men bidt.

1. Volmacht hebben gekregen. Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Hier gaat het over hemelse macht, kinderen van God hebben een volmacht ontvangen, en de H.Geest leidt hen. In deze wereld wordt er gebeden in alle godsdiensten, doch God luistert enkel, naar hen die in de naam van Jezus geloven. Het bidden of aanroepen van de moeder van Jezus, het aanroepen van zelfgemaakte heiligen is pure afgoderij, het brengt vloek en geen zegen!

Vele mensen werden en worden nog steeds listig en ernstig misleid.

2. Vragen in Zijn naam. Wat wij vragen in Zijn naam, moet steeds Bijbels zijn. Wie geen gehoor wil geven aan de Bijbel moet Hem niets vragen. Wie een gebedsverhoring ervaart zal blij en gelukkig zijn, want het bevestigt zijn persoonlijke relatie met God.

<

p align=”center”>In Jezus naam,

DOOPDIENST IN DE NOORDZEE

DE WARE BIJBELSE DOOP.

clip_image002

Wie wil echt Jezus volgen?

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Rom.5

 

 

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2 :8-10

 

Het behouden zijn is alleen op basis van het geloven. Het is een gave van God! Je gelooft niet uit uzelf, om te kunnen geloven, dient God in te grijpen. Hij verlangt slechts dat de mens inziet zondig te zijn, en dat hij vergeving nodig heeft. God respecteert de vrije wil van de mens, de mens heeft een vrije keuze, hij kiest voor of tegen Jezus. Hij gelooft dat Jezus zijn straf droeg, om contact te krijgen met God, of hij gelooft het niet. Iedere christen behoort gedoopt te zijn, en bevestigt door zich te laten dopen daarmee dat hij gelooft in Jezus Christus.

Hij is wederom geboren geworden door te geloven wat in de Bijbel staat. God heeft hem ervan overtuigd dat, wat er staat de waarheid is, en geeft daarvan de zekerheid. De ene mens kan dat niet geven aan de andere, hij kan slechts getuigen, God overtuigt!!!

14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Geloven en gedoopt worden zijn bijna een geheel. Daarom heeft de kinderdoop of waterdoop zonder wedergeboorte, geen enkele waarde voor God. De kinderdoop is de geboorte van het schijnchristendom.

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

 

Dit geboren worden uit water en Geest heeft niets met de waterdoop te maken! Het is de doop met de Geest. De symboliek van het water is zeer belangrijk!

Het water is hier beeld van de Bijbel, de woorden van Jezus, dus niet het doopwater!

De Geest is God die overtuigt het hart (denken) van de mens. De mens die het aanneemt, aan hem zal God zich persoonlijk openbaren. Dit is een wonderlijk geestelijk gebeuren.

Dit gebeurt nadat de mens gebeden heeft om vergeving, en heeft gelooft dat Jezus zijn straf heeft gedragen. En hij genade heeft gekregen door dit feit. Eenvoudig maat wonderlijk!

Wat is dopen met de H.Geest?

Op Pinksteren ontvingen de discipelen de H.Geest. Anderen kwamen tot geloof, wat neerkomt op hetzelfde, doch na de prediking. Bijna allen waren Joden, maar ook anderen. Het ontvangen van de Geest gaat niet altijd met wondertekenen gepaard. Het spreken in tongen was met Pinksteren wel een echt wonderteken, door de wil van de H.Geest. Doch niet iedereen die tot geloof komt, moet in talen of tongen spreken, als bewijs van zijn wedergeboorte! 1 Corinthiërs 12:9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Lukas 3:16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;

 

Wie mag dopen?

Ieder gelovige broeder in de gemeente mag dopen. Het dopen vraagt geen speciaal ritueel, maar een gehoor geven aan de Heer. De zusters dopen niet. Anders zijn er geen speciale bevoegdheden om iemand te mogen dopen.

Waar en hoe dopen?

Mattheus 3:6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.

Hier vinden wij geen speciale plaats, de Jordaan was een rivier, met gemakkelijke toegang

Om te kunnen dopen. Hier zien wij dat waar voldoende water is om iemand te kunnen dopen dit voor de Here goed is. Het dopen gebeurde door een complete onderdompeling. Het beeld dat er achter steekt is een getuigenis, van een profetische opstanding.

Waarbij men aan iedereen wil laten zien, dat men zijn oude levenswijze begraaft. Men is dood geworden voor alles wat ingaat tegen de wil van God. Uit het water tevoorschijn komen betekent dat men zal opstaan uit de dood en de zonde, welke de oorzaak was van het sterven op aarde. Een nieuw is dan begonnen. Dit begint hier en nu. Eeuwig leven krijgt men hier, men is een nieuwe schepping geworden.

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Galaten 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

 

WAAROM LIET JEZUS ZICH DOPEN? Een voorbeeldfunctie!

 

Mattheüs 3:14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?

Mattheüs 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

GODS FEESTEN

Gods Feesten op de kalender

avondmaal Van Gucht

Voor het houden van Zijn feesten heeft God vaste tijden bepaald. Zo staat het in onze Bijbel.
In de loop van de geschiedenis zijn door de verschillende volken diverse kalenders gemaakt en gebruikt, waarop Gods feesten niet te vinden zijn. Toch moeten deze feesten op de vastgestelde tijden gehouden worden om een goed begrip van Gods plan met de mensheid te verkrijgen.

Dag

In Genesis 1 wordt het licht dag genoemd en de duisternis nacht. Samen vormen ze een etmaal. De werkdagen vangen aan met het begin van de natuurlijke dag, dat is de morgen. Er zijn in de Bijbel gegevens, waaruit blijkt, dat men de werkdag deed aanvangen met zonsopgang. In het scheppingsverslag van Genesis 1 doet God zijn scheppingswerk van een bepaalde dag. Daarop werd het avond, vervolgens morgen: de eerste (tweede etc.) dag. De tijd van arbeid (God deed kennelijk zijn werk ook overdag), gevolgd door de avond en de morgen behoren dus tot één dag als daarmee een etmaal wordt bedoeld. Zelfs van de voorgaande avond wordt van gisteravond gesproken. Bijvoorbeeld in Genesis 19:34: En de volgende morgen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Zie, ik heb gisterennacht bij mijn vader gelegen … Wij zouden zeggen: vannacht. Toen het eenmaal morgen geworden was, was de voorbijgegane nacht reeds gisteren. Dus begon de nieuwe dag met de morgen.
De heilige tijd van een heilige dag begint in de avond. In Leviticus 23:32 wordt de Grote Verzoendag zo aangegeven.
De dagen van de week hadden geen namen, uitgezonderd de sabbat. Ze werden geteld, evenals de dagen van de maand.

Week

De weekis een uniek verschijnsel van de Israëlitische wereld. Men treft haar nergens aan in de oudheid. De week vindt in het Oude Testament haar godsdienstige fundering in de schepping (Gen. 2:1-4; Ex. 20:11). Het eind en de kroon van de week is de sabbat. De week staat los van zon en maan. De schepping van zon en maan wordt wel uitgedrukt in de week (de vierde dag, Gen. 1:14-19), maar de week staat om zo te zeggen boven de astronomische tijdsindeling. Eigenlijk wil het zeggen, dat de sabbat boven alle gewone tijdrekening staat. Het woord ‘ontheiligen’ wordt in het Oude Testament van geen enkele feestdag gebruikt, dan alleen van de sabbat (Ex. 31:14; Neh. 13:17, 18; Jes. 56:2 en andere plaatsen). Hoewel natuurlijk een heilige feestdag een sabbat is.

Maand

In afwijking van het oude Egypte, dat een zonnejaar had van 365dagen – 12 maanden van dertig dagen + 5 schrikkeldagen – hadden Arabië, het Tweestromenland en ook Israël een maanjaar. Het jaar bestond uit twaalf maanden, die elk even lang duurden als de tijd die er verloopt van de ene nieuwe maan tot de andere.
De maanden telden 29 of 30 dagen of om nog preciezer te zijn 29 dagen, 12 uren, 44 minuten en 3,33 seconden. Laten we zeggen ongeveer 29,5 dagen. Dus duurde het jaar 12 x 29,5 = 354 dagen. Daar de natuur zich richt naar de zonen het zonnejaar ongeveer 365,25dagen lang is, zouden op den duur de tijden van zaaiing en oogst door alle maanden van het jaar gaan ‘wandelen’ en zouden de feestdagen, die aan het natuurleven gebonden zijn, telkens in verschillende maanden gevierd moeten worden. Het maanjaar liep jaarlijks ongeveer 11,25 dagen achter op het zonnejaar. Om dit ‘gelijk te breien’ voegde men om de paar jaar een schrikkelmaand in. Merkte men bijvoorbeeld aan het eind van het jaar in de 12e maand dat tegen de week van Ongezuurde Broden het koren nog niet rijp zou zijn, dan werd van hogerhand (de hoge priester) bevolen, dat de 12e maand verdubbeld moest worden, zodat men twee maanden Adar kreeg, nl. Adar 1 (twaalfde maand) en Adar II (dertiende maand). De eerste maand van het nieuwe jaar schoof daardoor 29 à 30 dagen op.
In de tijd van de ballingschap werden de Babylonische maandnamen ingevoerd. In enkele jonge boeken van het Oude Testament komen enige van deze namen voor: Nisan in Nehemia 2:1 en Esther 3:7; Sivan in Esther 8:9; Elul in Nehemia 6:15; Kislev in Nehemia 1:1 en Zacharia 7:1; Tebeth inEsther 2:16; Adar in Ezra 6:15en Esther 3:7, 13; 8:12; 9:1, 15, 17, 19 en 21.
Oorspronkelijk hadden de maanden geen afzonderlijke namen. De Israëlieten noemden hen ‘de eerste’, ‘tweede’, enz., evenals de dagen van de week.
Van de oude Hebreeuwse maandnamen zijn er nog vier in het Oude Testament bewaard, nl. Abib (topje van de aren, namelijk van de wintertarwe) = Nisan, de eerste maand (Ex. 13:4; 23:15; 34:18 en Deut. 16:1), Ziv of Ziw, de tweede maand (= bloeitijd) = Ijjar of ook wel Iyar geschreven (1Kon. 6:1, 37), Ethanim, de zevende maand(= altijd stromende beken) = Tishri (1Kon. 8:2) en Bul, de achtste maand(betekenis onbekend) = Marchesjwan (1 Kon. 6:38).
Uit de namen van deze maanden blijkt, dat men oudtijds reeds schrikkelmaanden invoegde. Anders toch zouden de namen van de maanden meestentijds niet geklopt hebben met de situatie in de natuur, waarop de namen betrekking hebben.

Joodse kalender

Op de hedendaagse Joodse kalender staan het Pinksterfeest, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest enz. Kunnen wij, in Gods gemeente, deze kalender gebruiken?
In het oude Israël werd door observatie vastgesteld wanneer een nieuwe maan begon. Het hoogste gezag hierin was de hogepriester. In later tijd was het het Sanhedrin (de hoogste instantie, voorheen de Hoge Raad), tot welks taak het behoorde, de schrikkeljaren vast te stellen. Daarvoor was een commissie van ten minste drie man aangewezen.
Wanneer precies een systeem van berekening is ingevoerd weten we niet, maar de natuurlijke waarneming werd later vervangen door een systeem dat voorzag in een vast schema, waarbij uitgegaan werd van een 19-jarige cyclus.
De Joodse kalender, zoals we die vandaag kennen, werd ingesteld door de patriarch Hillel II in 358/359 n. Chr. Over een periode van 19 jaar is een vast schema gemaakt, waarin een berekende nieuwe maan zes op de tien keer één of twee dagen later valt dan de natuurlijke nieuwe maansikkel. In zestig jaar van een eeuw valt op de Joodse kalender de eerste van de maand niet samen met de natuurlijke nieuwe maan.
In elke periode van 19 jaar wentelt de maan 235 keer om de aarde. De schrikkeljaren die zijn ingelast om de seizoenen op hun plaatsen te houden zijn geprojecteerd in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar.
In deze mathematische opzet zijn verder vier regels van uitstel verwerkt om aan bepaalde principes van de gebruikers van deze kalender te voldoen.
De nieuwe maan van Tishri is het tijdstip dat de andere data van een jaar vaststelt. Als 1 Tishri eenmaal is vastgesteld, staat de rest van het jaar vast en kan het volgende jaar worden vastgesteld.
De nieuwe maan en de eerste dag van Tishri vallen in 40% van de gevallen op dezelfde dag. De berekeningen sluiten de toepassing van vier regels in die bekend staan als de uitstelregels of de Dehioth. In deze specifieke gevallen wordt de eerste dag van Tishri één of twee dagen uitgesteld, hetgeen in 60% van de jaren gebeurt:

1) Als de nieuwe maan op zondag, woensdag of vrijdag valt, wordt de eerste Tishri uitgesteld tot maandag, donderdag of zaterdag.
2) Als de nieuwe maan pas om 12 uur ’s middags of later verschijnt, valt de eerste Tishri op de volgende dag, behalve wanneer dat een zondag, woensdag of vrijdag is. In dat geval wordt hij nog een dag uitgesteld vanwege regel 1.
3) Als de nieuwe maan meer dan 11,3 minuten na 3 uur ’s morgens verschijnt op dinsdag van een gewoon jaar (geen schrikkeljaar), dan wordt de eerste dag van Tishri uitgesteld tot donderdag.
4) Als de nieuwe maan meer dan 32,7 minuten na 9 uur ’s morgens op maandag van een gewoon jaar dat op een schrikkeljaar volgt verschijnt, wordt 1 Tishri uitgesteld tot dinsdag.

De beide eerste regels worden het meeste toegepast. De redenen voor het uitstel zijn de volgende:
De eerste regel voorkomt dat heilige dagen en het Pascha zouden plaatsvinden op ongelegen tijden.
Als bijvoorbeeld 1 Tishri (Bazuinenfeest) op een zondag valt, dan zouden de eerste dag van het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag ook op een zondag vallen. Dit geeft een dubbele sabbat, wat de voorbereiding voor het Feest zou bemoeilijken. Als de Bazuinendag op een woensdag zou vallen, zou de Grote Verzoendag op vrijdag (de voorbereidingsdag) vallen en het Pascha zou gehouden moeten worden op de avond van de sabbat.
De tweede regel is een astronomische bijstelling. De verdedigers van de Joodse kalender stellen dat vanaf de oudste bekende tijden 12 uur ’s middags de enige logische scheidingslijn was voor de seizoenen en de nieuwe maan. De hoofdreden hiervoor is dat de tijden voor zonsop- en ondergang variëren, maar 12 uur ’s middags niet.
De seizoenen wisselen bij de evennachtslijnen in lente en herfst. Dit heeft te maken met de schuine stand van de aarde (23,5 graad van zijn as) en de breedtestand van de zon als hij schijnbaar (eigenlijk is het de aarde die beweegt) de hemelequator passeert tijdens de evennachtslijnen in lente en herfst. Het precieze moment van deze passage vindt plaats als het centrum van de zon de hemelevenaar passeert. De sleeplijn van de zon echter, blijft 0,25 graad achter dit evennachtspunt. De zon heeft zes uur nodig om 0,25 graad te bewegen. En zes uur voor zonsondergang gedurende de tijd van een equinox is 12 uur ’s middags – een voor de hand liggend scheidingspunt, volgens de gebruikers van deze kalender.
Het maximum aantal dagen voor een gewoon jaar (geen schrikkeljaar) is 355. Zonder regel drie zouden er gewone  jaren van 356 dagen voorkomen.
Het minimum aantal dagen voor een schrikkeljaar is 383. Zonder regel vier zouden er schrikkeljaren van slechts 382 dagen voorkomen.

Is de Joodse kalender de kalender
die ook door Gods gemeente gebruikt moet worden?

Kunnen we van de hiervoor beschreven regels en berekeningen iets terugvinden in de Bijbel? Heeft God dergelijke mathematische instructies gegeven? Absoluut niet! Gelukkig niet! Het doet direct denken aan farizees Judaïsme.
Nu beweren zij die deze kalender gebruiken dat deze kalender door de Joden is bewaard om ook door Gods volk gebruikt te worden. Dit is gebaseerd op de opvatting dat de Joden het Oude Testament hebben bewaard en daarom aan hen het gezag gegeven zou zijn de regels van de kalender op te stellen. Dit zou moeten blijken uit Mattheus 23:1-3 en Romeinen 3:1-2. Laten we die schriftgedeelten die daarvoor worden gebruikt eens bekijken.
Mattheus 23:1  Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2   zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3  Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. 4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.
Jezus zegt tegen zijn gehoor dat zij zich moeten houden aan hetgeen God ons wil onderwijzen via Mozes. Hoort daar een Joodse kalender bij uit 359 n. Chr.?
Vele tradities en regels van de Joodse religie staan haaks op de Wet. Jezus waarschuwde daarvoor:
Mattheus 16:6  Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. Vers 12  Toen zagen zij in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem der broden, maar voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën.
Jezus had de Farizeeën al eerder in Mattheus 15 op de dwalingen van hun eigen regels gewezen.
Mattheus 15:1  Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: 2  Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten.
Ze zeggen zelf (vers 2) dat het overleveringen zijn uit de traditie van het oude Jodendom. Christus draait het daarom om. Hij vraagt hun waarom zij de geboden van God overtreden ter wille van hun tradities.
Vers 3  Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering zelfs het gebod Gods?
Hier zegt Jezus dat bij de Farizeeën hun overleveringen boven het gebod Gods staan.
Mattheus 15:6  Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. 7  Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: 8   Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 9  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Romeinen 3:1-2 wordt ook gebruikt om aan te tonen dat de Joodse kalender door Gods gemeente gebruikt zou moeten worden.
Romeinen 3:1  Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2  Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.
Inderdaad is de Jood de woorden Gods toevertrouwd en daarom beschikken we over het Oude Testament. Dit betekent niet dat aan de Joden een speciaal gezag is gegeven. Het betekent wél dat God aan Israël de eerste kans heeft gegeven. Hij heeft deze natie apart gezet en Zijn waarheid geopenbaard en toevertrouwd. Israël heeft echter God afgewezen. Toch richtte ook Jezus zich eerst tot de Joden. Zij waren bekend met de Schrift. De woorden Gods was hun toevertrouwd, zoals Paulus het uitdrukt en hij noemt dat een groot voorrecht.
Alleen de woorden Gods hebben voor ons gezag en geen Joodse tradities.
Een ander argument is het jaar 31 n. Chr. Zonder de uitstelregel zou de 14e van de eerste maand in dat jaar niet op woensdag gevallen zijn, maar op een maandag! Volgens de Schrift is Jezus op woensdag gekruisigd.
Als Christus gedood werd in het jaar 31, dan moet Hij geboren zijn in 4 v. Chr. Volgens Mattheus 2:1vv en Lukas 1:5vv werd Jezus nog geboren tijdens de regering van Herodes de Grote. In het jaar 4 v. Chr. stierf Herodus. Jezus is in de periode september/oktober geboren. Herodus zou dan aan het eind van dat jaar gestorven moeten zijn. Er zijn historische en Bijbelse feiten die de geboorte van Jezus niet in het jaar 4 v. Chr. maar in het jaar 5 v. Chr. plaatsen. Dat zou betekenen dat Jezus in 30 n. Chr. is gekruisigd. Het opmerkelijke is dat in dat jaar de 14e van de eerste maand op een woensdag valt als niet op de Joodse kalender wordt gekeken, als dus niet de   ‘uitstelregel’ wordt toegepast, maar de instructies worden opgevolgd die God in Zijn Woord heeft gegeven. Want God heeft eenvoudige en duidelijke instructies gegeven. Hoewel de Joodse kalender meer dan 70 jaar gedurende de 20ste eeuw door de mensen in de gemeenten van God als de officiële Bijbelse kalender is gepresenteerd. De termen ‘heilige kalender’ en ‘Hebreeuwse kalender’ moeten er waarschijnlijk meer status aan geven. Maar alleen God bepaalt wie of wat heilig is. De Joodse kalender is door en voor Joden gemaakt. Daarom is het een Joodse kalender. Hillel II was de leider van de Farizeeën rond 350 n. Chr. Hij had in Gods gemeente geen enkel gezag en was noch priester noch Leviet. Hoewel dat ook niet ter zake doet, want Christus is onze Hogepriester sinds zijn opstanding uit de doden.
De 19-jarige cyclus is ook niet geheel sluitend op die kalender. Deze periode is 2 uur, 4 minuten en 24 seconden te lang ten opzichte van 19 zonnejaren, daarom is een aanpassing vereist. Dit is evenwel niet opgenomen in de Joodse kalender. Daarom begint een jaar één of twee keer per 19-jarige cyclus te vroeg. Het hele Loofhuttenfeest vindt dan plaats vóór de herfstequinox en dat is in strijd met Exodus 34:22.
Als de tijden van het Loofhuttenfeest volgens de Bijbelse instructie wordt bepaald, worden de Dagen van Ongezuurde Broden ook automatisch op de juiste tijd gehouden. De lente begint rond 21 maart (voorjaarsequinox) en de herfst rond 23 september (herfstequinox). Als het Loofhuttenfeest begint op 23 september, beginnen de Dagen van Ongezuurde Broden al aan het einde van maart, begin april. Vroeger kan niet in verband met de vereiste rijpe garve als beweegoffer. Als het Loofhuttenfeest te ver na 23 september wordt gehouden, dan kunnen de Dagen van Ongezuurde Broden, als zes maanmaanden wordt teruggeteld, zelfs na de 2e nieuwe maan van het nieuwe jaar vallen. Dat zou in strijd zijn met Gods onderricht.
Een dertiende maand kan niet als een vast systeem worden berekend, maar God laat de duur, twaalf of dertien maanden, afhangen van de vaste tijden voor de feesten. Het Loofhuttenfeest begint met of valt na de wisseling van het jaargetijde.
Een van de redenen om zes van de tien keer de hele Joodse kalender ten opzichte van de maan één of twee dagen te verschuiven is, om daarmee een dubbele sabbat te voorkomen. Dit principe is onbijbels. God zelf plaatst in elk jaar twee sabbatten achter elkaar met Pinksteren op zondag. Ook de eerste en laatste dag van Ongezuurde Broden vormen vaak een dubbele sabbat met de wekelijkse sabbat. Als De Grote Verzoendag op een zondag valt, zou dit een te grote last vormen voor de vrijdag als dag van voorbereiding. Maar als zondag een vastendag is, valt er niets voor te bereiden.
De Joodse kalender is zo berekend dat het Pascha nooit op de avond van de sabbat kan plaats vinden. Toch was het eerste Pascha dat Jozua in het beloofde land met Israël hield toen zij door de Jordaan getrokken waren, op de avond van de sabbat.
Om dit aan te tonen, gaan we eerst naar Leviticus 23.
Leviticus 23:10  Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11  en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. Vers 14  Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen.
Op de wekelijkse sabbat tijdens de Dagen van Ongezuurde Broden moesten de Israëlieten de eerste garve van de nieuwe oogst naar de priester brengen, die deze op de volgende dag (de huidige zondag) voor het aangezicht des Heren bewoog. Tot op dat moment mocht niet van het verse koren gegeten worden. Met deze informatie in gedachten gaan we naar het boek Jozua.
Jozua 4:19  Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand en zij legerden zich te Gilgal, aan de oostelijke grens van Jericho.
Israël was het beloofde land binnen gegaan. Het was vier dagen voor het Pascha, de dag waarop een éénjarig stuk kleinvee, een geit of een schaap, afgezonderd moest worden om te bewaren als Paschalam.
Nu Jozua 5:2.
Jozua 5:2  Te dien tijde zeide de Here tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, ten tweeden male.
Alleen besnedenen mochten aan het Pascha deelnemen.
10  Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, des avonds, in de vlakten van Jericho; 11  en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, op dezelfde dag.
We hebben in Leviticus gezien dat de dag na de sabbat van de opbrengst van het land, dat is de verse oogst, gegeten mocht worden. In vers 11 hebben we net gelezen daags na het Pascha. Dat betekent dus dat het Pascha op de avond van de sabbat viel. Voor hen die de Joodse kalender gebruiken komt dat ongelegen en wordt daarom één of twee dagen opgeschoven.
Zij die de Joodse kalender heilig noemen, verheffen hun eigen principes boven een paar simpele Bijbelse instructies en daarom is deze kalender niet geschikt om door Gods gemeente gebruikt te worden. De leiders in de verschillende gemeenten van God hebben hierin een grote verantwoordelijkheid, omdat de meeste mensen er op vertrouwen dat deze kalender inderdaad volledig uit de Bijbel genomen is.

De gemeente van God heeft genoeg aan de handleiding in de Bijbel

LEVENDE BIJBEL

In o.a. Leviticus 23 wordt vermeld wanneer de feesten gehouden moeten worden, op vaste tijden. Maar ze worden niet aangegeven op de Gregoriaanse kalender, de kalender die tegenwoordig het grootste deel van de wereld hanteert. Hoe kunnen we dan weten wanneer die dagen en maanden vallen?
Van de vierde scheppingsdag staat in Genesis:
Genesis 1:14  En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.
Hieruit blijkt dat God en niemand anders(!) heeft bepaald dat de mens zich houden moet aan de aanwijzing die deze lichten aan het uitspansel geven omtrent vaste tijden zowel van dagen als jaren. De mens heeft de tijden veranderd door diverse andere kalenders in gebruik te nemen. Op deze kalenders komen Gods feesten al helemaal niet meer voor. Maar ook de Joden en velen die deel uitmaken van Gods gemeenten hebben deze directe aanwijzing ondergeschikt gemaakt aan enkele opvattingen die niet in de Bijbel zijn te vinden. De meesten waarschijnlijk in onwetendheid.
Vier simpele richtlijnen staan in de Bijbel die ons duidelijk maken wanneer wij Gods feesten moeten vieren.

1) De maand begint met een nieuwe maan.
Mozes, die zelf door God geïnspireerd werd om onder meer Genesis te schrijven, begreep uiteraard dat de maan het begin van de maanden aangeeft; ook toen God zei: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Bovendien was de maanmaand in gebruik bij de belangrijkste grote landen in het Oosten. Hoewel veel mensen er van uit gaan dat direct in de Schrift staat dat de nieuwe maan de eerste van de maand is, moet deze richtlijn uit de samenhang van verzen gelezen worden. De nieuwe maan wordt in veel bijbelboeken genoemd.
Numeri 28:14  En de bijbehorende plengoffers zullen bestaan uit een halve hin wijn bij een stier, en een derde hin bij een ram, en een vierde hin bij een schaap. Dit is het maandelijks brandoffer in elke maand van de maanden des jaars.
In elke maand moest er een brandoffer gebracht worden. We weten dan nog niet zeker op welke dag van de maand. Het volgende vers zegt ons dat dat moet gebeuren op de nieuwemaansdagen.
Numeri 10:10  Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw God.
We hebben gelezen dat op de nieuwemaansdagen brandoffers werden gebracht. In het volgende vers lezen we dat deze brandoffers gebracht moesten worden op de eerste dag van de maand, waaruit blijkt dat de nieuwemaansdag het begin van de maand aangeeft.
Numeri 28:11  En bij het begin uwer maanden zult gij de Here een brandoffer brengen: twee jonge stieren, een ram, zeven gave, eenjarige schapen.
2) De eerste maand van het jaar moet in het voorjaar zijn.
Wanneer begint een jaar? Hoewel dit mogelijk al bij Adam bekend was, heeft God in elk geval aan Israël bekend gemaakt wanneer de eerste dag van het jaar is:
Exodus 12:1  En de Here zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: 2  Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. 3  Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.
In vers 2 zegt de Here tot Mozes welke maand de eerste van het jaar is. Het was toen voorjaar. Vervolgens krijgt Mozes een instructie voor de tiende dag van de eerste maand. Als hij kon weten wanneer het de tiende van de eerste maand zou zijn, kon hij ook weten wanneer de eerste dag van het jaar was. Het jaar begint in het voorjaar wanneer de natuur fris groen begint te worden.
Deze eerste twee punten zeggen ons nog niet direct wanneer “op de daarvoor bepaalde tijd”, zoals het in Leviticus 23 staat, Gods feesten gehouden moeten worden. We hebben wel informatie over welke dagen in de diverse maanden. Maar wanneer begint bijvoorbeeld de eerste maand? In het voorjaar zijn twee à drie nieuwe maansdagen. De volgende twee punten verschaffen duidelijkheid.
3) Tegen de zondag tijdens de Dagen van Ongezuurde Broden moet het verse koren rijp zijn.
Van de eerste oogst moet een garve als beweegoffer dienen.Dit hebben we hiervoor al besproken in het bewijs dat Jozua met Israël het Pascha hield op de avond van de sabbat.
In het oude Israël kon op een nieuwemaansdag in het voorjaar ongetwijfeld worden bepaald of het verse koren over 14 dagen rijp zou zijn. Zo niet, dan werd een 13e maand aan het oude jaar toegevoegd om nog een maand te wachten op de volgende nieuwe maan. Tegenwoordig is dit moeilijk om vast te stellen, vooral voor de leden van Gods gemeente die over de gehele wereld verspreid zijn.
Maar er is nog een vierde richtlijn en als we die nakomen, wordt het hele schema van de heilige dagen automatisch goed geplaatst.
4) Het Loofhuttenfeest begint met de eerste dag op de herfstequinox (23 september) of zo kort mogelijk daarna.
Exodus 23:16  Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.
Hier staat een aanwijzing wanneer het feest der inzameling, dat is het Loofhuttenfeest, moet worden gevierd: aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.
Zodra de oogst van de vruchten is binnengehaald, moet het Loofhuttenfeest gevierd worden.
Met het ‘einde des jaars’ wordt bedoeld het einde van de seizoenen, dus het laatste oogstseizoen. In Exodus 34:22 lezen we een nog nauwkeuriger datering.
Exodus 34:22  Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.
Bij de wisseling des jaars betekent bij de wisseling van het jaargetijde. De betekenis van het Hebreeuwse woord voor wisseling is wenteling of omloop, zoals van de zon, die de jaargetijden doet afwisselen. Dit heeft betrekking op de overgang van de zomer naar de herfst. Op 23 september (bij uitzondering een halve dag vroeger) is de herfstequinox, de wisseling van seizoenen. De dagen vóór de 23ste september horen nog bij de zomer.
De twee voorgaande schriftgedeelten leren ons dus dat het Loofhuttenfeest gehouden moet worden aan het einde des jaars – dat is de herfst – en bovendien bij de wisseling des jaars, dus zo dicht mogelijk bij 23 september. Het Feest mag beginnen op 23 september, zodat het in de herfst (het einde van het agrarisch seizoen) wordt gevierd of zo dicht mogelijk na 23 september. De eerste van de zevende maand (Tishri) is het Bazuinenfeest, een nieuwemaansdag en het Loofhuttenfeest de 15e van de zevende maand. Als we vanaf de nieuwe maan 15 dagen bijtellen en de 15e Tishri zou vóór de 23ste september vallen, dan nemen we de volgende nieuwemaansdag voor het Bazuinenfeest en tellen vervolgens 15 dagen verder voor het Loofhuttenfeest, zodat dit feest begint op of ná de 23ste september en dus in de herfst valt, “aan het einde des jaars”.. En vanaf de eerste van de zevende maand tellen we zes maanmaanden terug naar de eerste dag van de eerste maand.

Als voldaan is aan de vier genoemde punten, kunnen we met behulp van Leviticus 23 de overige feesten vaststellen. Bedenk dat de nieuwemaan moet worden bepaald vanuit Jeruzalem, zodat Gods volk overal op aarde op dezelfde data de feesten houden.

Voor alle christenen over de gehele wereld dezelfde datum

Zoals de wekelijkse sabbat op dezelfde datum over de gehele wereld wordt gehouden door de leden van Gods gemeente, worden ook de feesten op dezelfde data gevierd. De profetieën vereisen ook een centrale kalender. De gebeurtenissen vinden niet plaats op verschillende tijden afhankelijk van de verschillende kalenders. Denk alleen maar eens aan de symboliek van het Bazuinenfeest. En waarom zou die dag niet zijn letterlijke vervulling krijgen, zoals met het Pascha en Pinksteren het geval is. Met een letterlijke vervulling is vanzelfsprekend een zelfde datum voor alle christenen over de gehele wereld vereist.
Bovendien kunnen er merkwaardige situaties ontstaan. Zou bijvoorbeeld de nieuwe maan in een gedeelte van een land net voor zonsondergang te zien zijn en in een ander deel van dat land even na zonsondergang, dan zou de vreemde situatie ontstaan dat binnen één natie het ene deel op 13 september Bazuinenfeest viert en in een ander deel op 14 september. Daarom moet naar Jeruzalem gekeken worden wanneer daar nieuwe maan is.

Om misverstanden te voorkomen, er is niets tegen calculeren. Maar een vast schema met maanden die niet overeenkomen met de astronomische nieuwe maan, is in strijd met Gods aanwijzingen. Of de nieuwe maan berekend moet worden of door observatie vastgesteld moet worden, daarover staat niets in de Bijbel. Als door slechte weersomstandigheden vroeger een directe visuele waarneming niet mogelijk was, maar op grond van ervaring de komst van de nieuwe maan berekend werd of dat men dat doet met de moderne rekentechnieken is niet verkeerd. Het gaat er om dat Gods instructies worden opgevolgd. Een gecalculeerd vast schema waarop regelmatig de feesten één of twee dagen worden opgeschort, negeert de Bijbelse opdracht.

Bron: Gods Gemeente