HET MISLEIDENDE 2012

clip_image001

clip_image003

 

Opnieuw is een jaar voorbij, en begint er een nieuw jaar, een veel besproken 2012!

Velen maken dan een overzicht van alles wat is gebeurd in het voorbije jaar. Ieder heeft zijn eigen herinneringen aan 2011.

Voor wat betreft de vervulling van Bijbelse profetie komt alles precies in een versneld tempo terecht. Israël blijft constant in het wereldnieuws omdat God door de profeten sprak over onze dagen en toekomende dagen. De Bijbel is de enige betrouwbare bron voor beperkte, maar een zekere kennis van de toekomst. 2012 wordt wellicht een jaar van gebed voor Israël, en mogelijks en het einde van de Gemeente van Christus op aarde. Wees erbij!

Het jaar 2011 doet ons niet alleen denken aan de natuurrampen, maar ook aan de geestelijke rampen, misleidingen waarover de apostel Petrus schreef in een van zijn brieven namelijk:

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht;6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,7 maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden Petr.2

Petrus voorspelde dat er valse leraars zouden komen met verderfelijke leer.

Wij stellen vast dat er in onze dagen afwijkende leringen worden gebracht in de gemeenten. Maar deze afwijking is opzettelijk en komt in de gemeente op een sluwe wijze. Het binnensluipen is hier goed vertaald. Je kunt het vergelijken met heimelijk smokkelen. De valse leer mag niet direct worden opgemerkt. Niet opvallend! Zo’n leer maakt zich los van de banden met de Bijbel en is aantrekkelijk, en predikt een valse eenheid.

clip_image005

Wat God zegt is voor de ene mens goed en voor de andere verwerpelijk. 2 Cor. 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven.

De satan is een levensgevaarlijke verleider. Er bestaat een plantje dat er heel mooi en onschuldig uitziet, lief en klein. Als er insecten op kruipen, kleven de steeltjes, er omheen en het diertje sterft een voorzichtige langzame dood. Het heet zonnedauw, een vleesetende plant. Het groeit in moerasachtige grond. Alle schijngelovigen zullen op dezelfde wijze op onzekere grond vast te geraken, en worden gevangen. Geloofszekerheid komt er enkel door een wedergeboorte uit water en Geest.

God zelf wijst op een kenmerk van valse profeten:

16 Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. Jeremia 23

God geeft ons raad om valse profeten, vals geloof te onderscheppen. Ze spreken naar hun eigen gedachten, eigen principes, niet in overeenstemming met God zelf of de Bijbel. Men denkt aan Sjamanisme. Ze leren levenswijzen die niet meer in overeenstemming zijn met de Bijbel, of Gods woord. Ze mixen waarheid met de leugen!

zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2 Petr.2:1

Deze tekst wijst erop dat ze Jezus verloochenen. Ze hebben Hem gekend in hun leven. Dit betekent niets anders dan dat men afwijkt van de bijbel.

Het woord voor verloochenen kan ook begrepen worden als het verder weigeren van de bijbel of bepaalde Bijbelgedeelten!

Ze vertrouwen niet verder op alles wat geschreven staat! Zulke mensen tonen dat ze geen zekerheid hebben over de waarheid. Ze zijn nooit overtuigd door de H.Geest. Ze zondigen tegen de Geest. Toch beweren ze te geloven!

Vandaag ziet men veel christenen die Christus verloochenen door de oecumenische gedachte te volgen, het bouwen aan een nieuwe Babelse kerk i.p.v. van een Bijbelse gemeente. Bij de bouw van de wereldstaatskerk dienen alle godsdiensten zich aan te passen aan elkaar. (Katholiek, Protestant, Evangelisch, Succesvolle Mormonen en Jehovagetuigen) Dit zal het fundament worden voor een nieuw Babel! Christus is niet verder de Zoon van God in hun nieuwe leer! (Moslimleer).

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Met verderf bedoelde Petrus het tegenovergestelde van “eeuwig leven” of het behouden zijn. Deze antichristelijke misleiders veroorzaken een grote afvalligheid. Velen zullen deze schijnvredige wereldkerk vandaag in hun blindheid,lauwheid en traditie navolgen. Hun verderf sluimert niet schrijft Petrus, sluimeren betekent slaperig worden. Het zal niet op zich laten wachten, het komt zeker!

13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;

14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Matth.7:13

En velen zullen hun losbandigheden volgen………..

Aangezien er staat “velen” of de meerderheid, wijst dit op een succes van deze misleiders met vele toehoorders! Het worden bekeringen zonder innerlijke veranderingen. Het zondige gedrag wordt niet meer veroordeeld!

De gemeenten zullen groeien op een ongezonde en kunstmatige wijze, precies als het katholicisme destijds met de ceremoniële kinderdoop onder invloed van politieke Romeinse leiders!

en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen;

Men gaat de aangesproken mensen als koopwaar behandelen, men gaat marketing praktijken gaan toepassen om ze te lokken, alles onder een eenheidsgodsdienst.

Men gaat de genade ombuigen in losbandigheid. De gedachte van valse profeten: Doe maar verder, God vergeeft toch altijd en zal niet straffen, of de hel bestaat niet meer.

11 En de HERE zeide tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede;

12 al vasten zij, Ik hoor niet naar hun geroep, en al brengen zij brandoffer en spijsoffer, Ik heb in hen geen behagen, maar door het zwaard, de honger en de pest maak Ik een einde aan hen.13 Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse.14 Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u. Jer. 14

Dit is een vleiende taal waarover ook Paulus schreef:

17 Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. 2 Cor.2

De schade die valse evangelisten kunnen aanbrengen is erger dan de grootste natuurramp tot nu toe! ( Jer.23 ).Herders die de schapen in verwarring brengen. God waarschuwt zijn volk niet te luisteren naar de valse profeten. ( Jer.23:16).

Ook Jezus waarschuwde!

15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Matth.7:15

Opgelet valse profeten en grote evangelisten

kunnen zich voordoen als engelen!

ISRAEL, VANDAAG EN MORGEN

clip_image001

davidster

 

 

Het is zeer opvallend dat in de laatste jaren, Israël bijna dagelijks het wereldnieuws haalt. Het land van de Bijbel, het beloofde land is Gods oogappel. Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

Zacharia 2:8 De HERE van de hemelse legers, vol macht en majesteit, heeft mij naar de volken gestuurd door wie u werd onderdrukt. Want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Velen zijn blind voor het feit dat God zelf niet sluimert of slaapt, in al dit waanzinnig bloedvergieten en mateloos verdriet.

Psalmen 121:4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert

noch slaapt.

Terwijl Gods volk in zijn land geterroriseerd word, laat de wereld begaan, integendeel men steunt de Palestijnen ( filistijnen van vroeger) welke een trekkersvolk waren, nooit in de ganse geschiedenis een land hebben gehad! Tot op 11 september de vrije wereld, bijzonder Amerika welke Israël enige steun gaf, getroffen werd door een duistere massamoord welke een nieuwe tijd inluidde.

JEREMIA PROFETEERDE OVER ONZE DAGEN,

ISRAELS TRANEN!

Jeremia 30: 3-10

De profeet Jeremia kijkt naar Israël ten dage dat het zich herstelt. De tijd voorafgaand aan de grote verdrukking. De gekende benauwdheid van Jacob, waarin ook de hele wereld in terecht zal komen. Dit gedeelte moet de profeet opschrijven voor de latere generaties. Dus profeteerde hij niet alleen voor zijn eigen tijd na de ballingschap, maar ook voor nu.

Vers 3-4 “WANT ZIE DE DAGEN KOMEN”

Hier is dus sprake over een bepaalde tijd voor Juda en Israël. Het gaat over de tijd dat God zijn volk, welke werd verstrooid over de ganse wereld opnieuw zal samenbrengen naar hun eigen land. Hij zegt erbij: Het land dat Ik gegeven heb aan uw voorvaderen, om het te bezitten.

Uiteindelijk heeft God het laatste woord, niet de wereldse politieke machten zullen beslissen wie het land toekomt. Begrijpelijk dat deze wereld welke niet gelooft in de God van Israël, dit niet aanneemt, ze staan onder leiding van hun vader de satan.

Wij weten dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. In 1948 ontstond Israël opnieuw als natie. Gods volk keerde en keert nog steeds terug.

VERS 5-6 “ ANGSTGESCHREI, SCHRIK EN GEEN HEIL.”

clip_image005God zegt dat in die tijd voor zijn volk geen vrede zal zijn. Er zal wel angstgeschrei zijn. Hier is klaar en duidelijk sprake over de tijd waarin wij nu leven. In Israël is er nog angst, na al die raketinslagen, waarbij het bloed van de mensen de muren soms schildert. De wereld het laat maar gebeuren, erger nog, de media welke Israël dagelijks en opzettelijk,in een kwaad daglicht stelt. Slechts hen die Gods geest hebben ontvangen begrijpen dat de wereld met vuur speelt en door oordeelsvuur zal vergaan. Geen vrede door betogingen, en manifestaties maar, enkel vrede door gebed. Het beeld over de mannen met de handen aan de heupen als barende vrouwen, is een beeld van angsten en pijn. Dit is Israël van morgen, maar de vrucht zal de gezichten veranderen in blijdschap en vreugde. Deze wereld zal vrede kennen, slechts door de Messias van Israël, Jezus Christus, koning der koningen, de geprofeteerde en niet voorspelde Vredevorst van de profeet Jesaja. Wie niet wil geloven in Jezus, en Jezus alleen, zal nog ergere agressie meemaken!

VERS 7 DE BENAUWDHEID VAN JACOB!

clip_image006

Deze tijd zal de ergste tijd zijn welke de wereld zal gekend hebben in zijn geschiedenis. Wij hebben al oorlogen gekend, maar deze periode zal een oordeelsperiode zijn welke de wereld zal teisteren.

Mattheus 24

21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden ; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

In feite zal deze tijd niet te vergelijken zijn met de laatste wereldoorlogen. Oorlog en natuurrampen zullen samen gaan. Het zal werkelijk Gods toorn zijn, waarbij aan het einde van deze tijd Jezus zelf komt en zal regeren in Jeruzalem. In deze tijd zullen er nog weinig tot geloof komen.

WARE CHRISTENEN ZULLEN ONTSNAPPEN AAN DEZE OORDELEN.

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal , om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3

Hier vinden wij een beschrijving over welke christenen het gaat, namelijk over hen die Jezus verwachtende waren, hen die de Bijbel lazen, geloofden en Jezus hebben aangenomen in hun leven, en geloofden zoals Hij predikte. Vandaar dat er zoveel dwalingen komen in onze dagen. Zoveel soorten van geloof, welke de toets van de waarheid niet kunnen doorstaan.

Vandaag zien wij het vormen van een wereldstaatskerk, een samenraapsel van allerlei dwalingen die zich met elkaar verzoenen. God noemt deze wereldkerk de hoer, omdat ze de waarheid niet belangrijk vindt of erkent en hoereert met de koningen en presidenten der aarde.

VERS 8 – 10 ISRAEL ZAL ZIJN GOD DIENEN IN VREDE

Israël zal niet verder leven onder de overheersing van de heidenen, en volkeren die zich vijandig opstelden tegenover Jacob. God zelf zal ingrijpen, wat de mensen ook betrachten, men zal zien en weten dat er een God is, slechts één, de God van Israel.

God zal hun een “David” geven. Dit is een beeld van Jezus, koning der joden, welke de wereld zal regeren. Niemand zal Gods volk nog angst aanjagen.

God zegt tot zijn volk wees niet bang. Israël zal zich bekeren tot zijn volk, in een tijd van nood en benauwdheid.

VERS 11-16 DE AFREKENING MET ISRAELS VIJANDEN KOMT DOOR GOD ZELF!

Omwille van economische belangen stellen landen zich tegen Israël, en voor Arabische olielanden en zij bezondigen zich aan zware onrechtvaardigheid. De welvaart is afhankelijk van de rijke olielanden. Weinig landen staan achter Gods volk, het treurt nog steeds om zijn wonden, welke volgens mij niets anders is dan de aanslag op hun bestaan: de holocaust. (v.12)

Omwille van hun zonden, het niet willen luisteren, heeft God onbarmhartig zijn volk geslagen. De goddeloze wereld heeft Israël tot voorbeeld, hun “Holocaust” staat voor de deur, en deze zal erger zijn.

Vers 16 maakt klaar en duidelijk dat men Israël niet ongestraft zal aanvallen en beroven. Wij vinden hier hetzelfde principe terug van zegenen en vervloeken. Het doet ons denken aan de profetie van Ezechiël, waar ook Gog uit het land Magog zal komen om geld, goud en olie te roven.

Vandaag wil men ook Israël boycotten op economisch vlak, ook hier zullen de gevolgen niet uitblijven, jammer dat ons hebzuchtige westen deze dingen niet wil begrijpen, want het is geestelijke taal.

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden .

VERS 17-18 ISRAEL ZAL GELUKKIG LEVEN, NA DE VERDRUKKING EN OORLOG.

God spreekt dat Hij zijn volk zal genezen van zijn wonden. Wellicht zal ook Israël nog worden getroffen door oorlogsagressie. Inderdaad wij zien nu alle voorbereidingen welke worden getroffen, doch het gaat hier wel na de tijd van de grote verdrukking.

Wat vandaag zich voltrekt, is eerder een herschikking van de wereldmachten, waarbij hoogstwaarschijnlijk Amerika zijn supermacht zal verliezen. Europa maakt een metamorfose door, en zal knielen voor de olielanden en hun god.

Wij weten dat de toekomstige wereldregering zal bestaan uit een verbond tussen tien landen, welke hun macht zullen geven aan een komende wereldleider, God noemt hem de antichrist.

Vers 18 spreekt dat er een keer komt in het lot van Israël. Hieronder kunnen wij de bekering van Israël verstaan, want Jezus zal dan regeren en ze zullen Hem herkennen wij zij hebben doorstoken.

Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben , en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

ISRAEL WORDT BENAUWD

 

clip_image001

 

clip_image003

 

2 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; 3 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. Psalm 83

Deze psalm is een lied welke ontstond, toen Gods volk onder druk kwam te staan van zijn vijanden. Het bracht dit lied als een lofoffer aan hun God. In Israël hoor je stemmen, om opnieuw te naderen tot hun God. Men begint te begrijpen dat die laatste, onvoorstelbare strijd geen strijd van hen zal zijn, maar van de levende God van Israël! De ongelovige wereld gaat blindelings naar hun ondergang, daarom staat er een nieuwe schepping voor de deur: Niemand anders dan Jezus zal deze wereld regeren! Jeremia 31:7 Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israel.

De Arabische landen beleven rumoerige en bloedige dagen van ophitsing voor verandering, zoals God in deze psalm liet weten. In het vredige Europa liggen weinig mensen wakker van dit wereldgebeuren. (3) De haters van Israël begonnen de hoofden op te steken, toen wij hier genoten van de autoloze zondagen. Vandaag beleven wij vers 4,9 :

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

Toch is het goed om waakzaam te zijn als Bijbelgetrouw christen, want het hedendaags gebeuren wijst op de plotse wederkomst van Christus voor Zijn gemeente. Begrijpelijk dat de demonische machten zich meer gaan uiten in de politieke wereld.

Psalm 83 profeteert het hedendaags gebeuren in het M.O. Gods volk, Israël wordt angstig, de Bijbel noemt dit “de benauwdheid van Jacob”. Dit is de laatste jaarweek waarover de profeet Daniel spreekt. Die tijd duurt zeven jaar, en begint met een wapenstilstand voor zeven jaar, bewerkt door de komende antichrist, valse Messias.

Jezus sprak over de eindtijd: 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Matth.24

Wat vandaag gebeurt, lijkt wel op een pijnlijke herschikking van machthebbers, en dictators. Wellicht komt er een nieuw Islamitisch religieus blok.

Een vredesverdrag naar het archief?

clip_image005Egypte, dat vrede had met Israël, verandert nu al van politieke gedachten. Het schaart zich bij de andere vijanden van Israël. De media vermeld de reacties van Israël tegenover Egypte. Egypte met tachtig miljoen inwoners en het beste leger onder Israëls buren. De Israëlitische minister van Buitenlandse zaken liet nu al weten de Aswandam te vernietigen bij aan aanval van Egypte op Israël. Dit zou een zondvloed voor Egypte kunnen betekenen!

8 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik breng een zwaard over u, Ik ga mens en dier uit u uitroeien,9 zodat het land Egypte wordt tot een woestenij en een puinhoop, en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. Omdat gij gezegd hebt: Van mij is de Nijl, zelf heb ik hem gemaakt,10 zie, daarom keer Ik Mij tegen u en tegen uw Nijlarmen en zal Ik het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan de grens van Ethiopie. (Ezechiël 29)

De steengroeven van het oude Egypte hier gevestigd werden gevierd voor hun steen, en vooral voor de granieten rots, genaamd syeniet (Wikipedia). Ook “Sweneh” genoemd door de Joden. Assyrieërs noemden het Aswan!

Wij weten God verwierp Israël niet, zoals sommigen denken!

<

p align=”center”>Maranata!!!

GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

 GODS VERGEVING IS VOLMAAKT !

 

Jesaja 44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.

 Jesaja 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

 Wanneer iemand christen is geworden, dan is dat ontstaan wanneer hij zijn zonden heeft beleden en vergeving heeft gevraagd aan de ene levende God. Door het offer dat Jezus bracht, en Zijn opstanding, kan God ieder mens vergeven, die geloof geeft aan dit feit. ( Efeze1:7) Wie niet gelooft kan niet vergeven worden.

God vergeeft gaarne, mensen hebben met vergeven veel meer moeite mee. Wanneer God vergeeft, is dat als een wolk die verdwijnt aan de blauwe hemel.Een wolk kan verdwijnen door de warmte van de zon, en er niets meer van te vinden. Wanneer wij vergeven, dan blijft er nog steeds het geheugen. Wij zien niet graag de wolken komen, want ze verbergen de zon, en de warmte, slechter ze kunnen overgaan tot regen. Onze zonden zijn als wolken, ze doen Gods licht voor ons verdwijnen. Ze storen onze communicatie met God. Dat wil zeggen dat God niet verder wil luisteren naar onze gebeden! Dan staan wij in de kou met onverhoorde gebeden.

Ook kleine zonden moeten wij belijden en vergeving vragen.

Wanneer iemand naar de dokter gaat, dan vraagt deze waar hij pijn heeft, of wat er is. Wanneer de persoon zijn arm heeft gebroken, is dat vlug vastgesteld. Dat is als een grote zonde! Wanneer iemand een moord heeft begaan, dan weet hij dat hij zondigde, zijn geweten klaagt hem aan. Hij is niet meer rustig en kan er ziek van worden. Zijn gezondheid wordt aangetast, zolang de zonde niet is vergeven.

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; 4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Sela Ps.32

Maar wanneer iemand bij de dokter komt en zegt maar de helft van wat hij voelt en ervaart, als hij zich ziek voelt, dan heeft de dokter het moeilijk om vast te stellen wat hij heeft en kan hem moeilijk helpen. Hij kan hem dan ook heel moeilijk helpen. Meer onderzoek zal hij vragen. Zo is het ook met de mens die God liefheeft. Hij wil geholpen worden, maar verbergt voor God zonden die moeten beleden worden.

clip_image009

God wil genezen, vergeven en zegenen, maar wij moeten belijden alles wat wij doen dat niet in overeenstemming is met Zijn wil.

Wij moeten ook onderzoek doen bij onszelf, om te weten welke onze zondige gewoontes of gedachten zijn.  Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Kleine zonden in onze ogen kunnen voor grote problemen zorgen. Kleine vossen konden een ganse wijngaard vernielen. Kleine leugens of kwaadsprekerij kunnen een gemeente bedreigen. Je kunt dagelijks roken bekijken als een kleine zonde, maar kijk even naar de gevolgen! Plots is het een ernstig kankerprobleem geworden, een grote zonde!

 WAAROM MOETEN OOK WIJ KUNNEN VERGEVEN?

 Matth. 18:21-35

Het eerste punt is dat wij moeten blijven vergeven! Wanneer iemand tegen ons blijft zondigen, moeten wij BLIJVEN vergeven! ! !

De eerste slaaf met 10000 talenten schuld (200mio) is een beeld van de zondaar of zondeschuld. Hij kon zijn schuld niet meer afbetalen, hij kon niet lang genoeg leven en werken. Ook wij kunnen onze eigen zonden niet vergeven. De Heer ( een beeld van God ) schold alles kwijt! Dezelfde slaaf kwam zijn medeslaaf ( een andere zondaar ) tegen die hem ook iets schuldig was, 100 schellingen of 500 F, en deze vroeg hem om genade, maar hij stapte naar zijn advocaat en naar het gerecht en zette hem gevangen!  Hij wilde hem niet genadig zijn. ( niet vergeven )

Hier zien wij dat die eerste slaaf iemand was die werd vergeven, maar hij nam dit aan uit “grote nood”. Velen komen tot Christus door een grote nood, maar eens de nood opgelost, is soms het geloof ook vlug weer weg.  Achteraf komt het uit of de bekering wel echt is geweest. God hoorde hoe de eerste slaaf met die andere omging en Hij werd woedend. Wanneer wij echt niet willen vergeven dan maken wij God kwaad en lopen gevaar voor bezoeking. (straf)

Het gevolg:

Hij kwam in de handen van de folteraars! De eigenlijke betekenis van de folteraar in dit geval, is een soort onderzoeksrechter of openbaar ministerie Iemand die de schuld afdwingt tot de laatste duit. Wij moeten leren vergeven, om ook vergeven te worden. Ons gedrag tegenover zonde.

8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 1 Joh .1

Vers 8

Mensen die leven in de overtuiging dat ze geen zonde in hun leven hebben, zijn mensen die zichzelf bedriegen zegt God. Ze zeggen ik ben een goed mens.Het zijn mensen die de waarheid niet kennen, ongelovigen dus. Jezus is de weg de waarheid en het leven.De Geest van God overtuigt ons van zonde, Hij toont het vanuit de bijbel.Wij moeten ook bidden dat God ons overtuigt van zonde in ons leven. Wij kunnen blind zijn voor onze eigen zonden. Annanias en Safira vonden het niet erg te liegen. Maar ze stierven ter plaatse.

Vers 9

Wij moeten weten dat God ons elke zonde vergeeft die we belijden en proberen na te laten. Zonde is als een besmetting. Het moet gereinigd worden.Denk maar aan kwaadspreken. Wie kwaad spreekt bezondigd zich en wie luistert ook. Ook als het kwaad de waarheid.

Vers 10 Wie beweert niet te zondigen, beweert dan dat God een leugenaar is. Dit is als iemand die vuil is en geen spiegel heeft. Iedereen ziet het maar hij zelf ziet het niet. Zo iemand moet in de spiegel kijken, en dat is de Bijbel!

 

clip_image006https://biblespace.org

 

 

IS ER EEN HEL

 

IS ER EEN HEL?

 

 

clip_image002Om deze vraag te beantwoorden hebben wij geen theologische of filosofische studies van doen. Hel is meer dan een graf, zoals sommigen willen laten geloven. God is klaar en duidelijk over dit onderwerp. God spreekt nergens over een vagevuur! God is geen Belg, Hij maakt geen dubbelzinnige compromissen! Hij zorgde voor een complete en radicale oplossing van behoud in Zijn zoon Jezus Christus. Jezus is die enige reddingsboei, om niet in de hel te komen! Ieder mens kan tijdens zijn aardse leven zijn keuze maken: Geloven in Jezus, Hem volgen of

Hem verwerpen ! Hemel of hel.

Wat bedoelde Jezus toen Hij sprak en waarschuwde voor de hel?

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

In de geschiedenis werden er christenen vervolgd, gemarteld en vermoord, ze hadden geen vrees voor mensen. Ook vandaag worden nog steeds christenen in bepaalde landen uit haat vermoord. Johannes 15:20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Iedere vorm van angst en aanjagen van angst komt niet van God! Mao Tse toeng beweerde dat de macht uit de loop van een geweer kwam. Hij dacht dat men door het aanjagen van doodsangst alles kon overwinnen. Deze man dacht als zo velen die God niet kennen!

De Romeinse keizers dachten ook het christendom te kunnen vernietigen, maar de liefde en de wetenschap van de “ware” christenen was sterker dan het Romeinse zwaard! Keizer Constantijn vormde een pseudo christendom, De Laodicea kerk! 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,Openbar.3

Er is maar een enkele vrees welke een mens moet hebben: vrees voor Diegene die de ziel kan brengen in de hel, de tweede dood! Deze tweede dood heeft niets te maken met ons lichaam, want dit ligt in de macht van mensen om het lichaam te doden. In het laatste oordeel gaat de Bijbel open met Gods wet,, enkel voor alle ongelovigen om veroordeelt te worden tot de hel, de tweede dood.

De ziel ligt in de macht van God, dit is na de lichamelijke dood. Dan komt er rechtvaardigheid, dan komt er een einde aan alle wereldse ongerechtigheid en doofpotmentaliteit. Dan komt Gods oordeel, een laatste oordeel, de hel.

Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Openbaring 2:11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Een mens die zijn keuze maakte, en Jezus Christus wilde volgen, zal na de dood geen nadelige gevolgen dragen, geen kwetsuren van de tweede dood.(KJV) Neen hij zal opstaan uit de doden. Hij zal terugzien al degenen die ook de smalle weg van Jezus insloegen, en behoorden tot de familie van God op aarde. Hier begint een nieuw leven, eeuwig leven!

Als er nu geen hel zou zijn, waarom zou dan Jezus zoveel en ernstig hebben gewaarschuwd voor de hel. Nu is er nog niemand in de hel, ook satan niet. De tijd van de genade is er nog, dan komt Jezus duizend jaar regeren op aarde, pas daarna komt de nieuwe schepping.

De eerste mensen die in de hel terechtkomen zijn de komende wereldleider en de valse profeet, een politieke en een religieuze leider die wij vandaag nog niet kennen!

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Wat ook die hel mag zijn, de Bijbel liegt niet!

Mattheüs 5:29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

clip_image004Door de wet dacht Gods volk, de Joden, dat indien ze de wet niet letterlijk hadden overtreden, dat het dan ook geen zonde was.

Nu toont Jezus hen aan, dat iemand al kan zondigen, verkeerd bezig zijn, in zijn gedachten, want het oog kan daartoe aanleiding geven. Geen mens, man of vrouw kan dan nog zeggen: ik ben een goed mens, want hij of zij is zondig in Gods ogen.

Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

Wie Jezus wil volgen, dient van deze raad, een principe te maken, zo beschermd hij zichzelf van veel kwaad en verdriet! Het is beter te voorkomen dan te genezen. Men moet niet te vlug vingerwijzen naar echtbrekers, ook hiervoor is er Gods genade.

Een levensprincipe heeft te maken met welke visie men heeft op een “gelukkig” leven. Wanneer wij onze eigen visie of levensprincipe toepassen, dan lopen wij risico “ongelukkig” te worden. Wij kunnen struikelen over een steen, die wij niet zagen, ons eigen principe was duisternis, onwetendheid! TV een moderne steen!

Daarom liet God opschrijven : Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

clip_image006

Markus 9:45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt,

Jezus spraak over het oog, maar ook over de voet. Nu heeft Hij het over onze daadwerkelijke levenswandel. Met onze voeten gaan wij ergens naartoe. Wij zijn op weg, maar welke wegen bewandelen wij?

Wie zette niet eens een verkeerde stap in zijn leven? Wie ging niet eens naar een waarzegger? Wat God verbood! Wie ging niet eens op een afgodenbedevaart of afgoden tempel ? Wat God verbood! Wie ging vreemd? Wie zette de stappen van de verloren zoon en belande tussen de zwijnen? Wie stapte terug naar Babel, in plaats van uit Babel? Enz.

clip_image008

43 En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur,Marc.9

Hier heeft Jezus het over de handen. Waarom haalt hij nog eens iets anders aan om hetzelfde te zeggen? Wat kun je met handen doen, zijn het niet zondige handelingen? Handen die willen stelen en niet mogen, handen die willen brandstichten en niet mogen; Handen die willen doodslaan, handen die niet willen werken, Europese handen, die Jezus aan het kruis nagelden, enz.

Onze ogen, voeten en handen dienen onder controle te worden gehouden, maar waarom? Vanaf nu gaan wij snel naar een tijd van de wetteloosheid, dit betekent dat men Gods wetten zal vervangen. Vele christelijke wetten zijn reeds verdwenen.

God deed een belofte aan iedereen die Jezus Christus willen volgen!

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Heer, zegen hen die het lazen!

TEVREDEN OF NIET

 

 

clip_image001

 

clip_image003

 

Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het dagelijks leven.Van kindsbeen af hebben wij dit al ondervonden.  Eerst op school, jeugdbeweging, later op het werk, bij vrienden, in het huwelijk, bij erfenissen, en ten slotte ook nog in onszelf. De gevolgen kunnen van klein tot groot zijn. Onze wereld kent zijn deskundigen die daarvoor hebben gestudeerd, doch dit kan een peperdure zaak worden, en er zijn garanties voor verbetering. Mensen met depressies komen vandaag in groter aantal, maar er komt weinig genezing op dit vlak. Dit wijst erop dat de mens niet leeft van brood alleen! Men stapt uit het leven……… Wij als christenen willen mensen helpen, doch veel liefde en goedheid zijn daarom nog geen waarborg voor verbetering.

DRIE VOORWAARDEN OM TOT RESULTAAT TE KOMEN :

1. DE MENS MOET WILLEN GEHOLPEN WORDEN.

2. DE MENS MOET DE WAARHEID AANNEMEN ( de bijbel)

3. VOLHARDEN IN HET NASTREVEN VAN BIJBELSE PRINCIPES.

4. DOOR GOD ZELF OVERTUIGD WORDEN!

Wanneer iemand ziek is, moeten eerst de oorzaken worden gevonden, ze moeten bestreden worden. De oorzaken zullen wij zoeken aan de hand van Gods Woord. God wil niet dat de mensen verdrietig en teleurgesteld door het leven moeten gaan !

“ UW HART WORDE NIET ONTROERD OF VERSAAGT,

GIJ GELOOFT IN GOD, GELOOFT OOK IN MIJ “Joh.14

De discipelen van Jezus wisten dat hij afscheid zou nemen, en de teleurstelling zou groot worden, doch Jezus wijst hen, vertrouwen te hebben. Na de hemelvaart werden zij toch triest, verborgen zich en durvden niet meer in het openbaar te verschijnen, tot de H.Geest kwam !

Ze vertrouwden dan zijn gegeven woord !

<

p align=”center”>OORZAKEN VAN TELEURSTELLING

ONGELOOF! NUMERI 11 : 1 – 15

Een mens houdt van zekerheden, als je op niets of niemand meer kunt vertrouwen in het leven, dan komt men in de straat van angst en zorgen, teleurstelling

Een beeld van teleurstelling in Mozes leven.

Vers 14 – 15 Toont dat Mozes zijn vertrouwen aan het verliezen is. Mozes had nu wel zekerheid, maar hij liet zich vangen door zijn zondig denken. Hij dacht God laat mij in de steek met al dit ongehoorzaam volk!

Mozes vertrouwde niet verder op Gods woord welke God aan hem gaf in Exodus 33:14-15 ! ( Blz. 117).

Zo weet ieder wedergeboren christen dat hij niet alleen door deze wereld gaat. Gelooft u dat?

Wij moeten ons vertrouwen stellen op God, niet op mensen! Wie op mensen zijn vertrouwen stelt die zij vervloekt! Jeremia 17:5

Dus wie niet gelooft in de Bijbel, of wie zijn vertrouwen verliest daarin, die zal vele teleurstellingen in zijn leven ondervinden, die hij kon voorkomen!

ZELFBEKLAG!

NUM. 11: 10-13

Mozes hoorde wenen! Mozes stelt vragen “waarom”!

Mozes zag het niet meer zitten, zij vroegen vlees als in Egypte, en hij had er geen! Mozes werd teleurgesteld en werd moedeloos. In zijn gebed horen wij hem klagen. Mozes krijgt medelijden met zichzelf, en doet aan zelfbeklag. Je ziet hem zo wegzinken. Hij werd besmet met het klagen, de klaagziekte!

Zulk een situatie brengt de mensen naar depressies. De gedachten kunnen leiden tot zelfmoord.

Wij moeten weten: GOD IS GROTER DAN ONS PROBLEEM!

God brengt mensen soms zo in het nauw, dat slechts Jezus alleen de oplossing is! Zo gebeurt het ook dat mensen op deze manier tot waar geloof komen. De mens moet niet zolang wachten.

ZORGEN MAKEN? IETS WILLEN DRAGEN of verwerken, DAT NIET TE DRAGEN IS

NUM.11:14

Mozes begon zich zorgen maken, menselijk, ja maar God wilde meer van Mozes : vertrouwen dat God zal helpen

God had een plan in het leven van Mozes. Zo heeft God ook een plan met allen die hij gebruikt!

Daarom moet wij OPEN STAAN voor hetgeen Hij wil, en niet wat wij willen ! Zo voorkomen wij teleurstellingen!

Teleurstelling komt door eigenwijsheid!

ONGEDULD.

HEBR.6 : 12-15

Wie ongeduldig is zal vlugger teleurgesteld worden, dan iemand die geduldig is! De Bijbel leert dat wij geduld moeten leren en oefenen.

Abraham heeft geduld geleerd en werd achteraf gezegend.

Vele christenen zullen nog hun geduld verliezen met het wachten op de wederkomst van Jezus, er zal gespot worden! Ze zullen het beloofde verliezen als ze niet geduldig blijven!

NUM. 21 : 4-9

Het volk werd ongeduldig! Zij hadden kritiek op het “manna”, het brood uit de hemel! Ook vandaag neemt de wereld Jezus niet ernstig, men laat zich verleiden. Men heeft kritiek op de bijbel en spot ermee.

Het volk heeft een zeer grote teleurstelling opgedaan daardoor.

GOD zond vurige slangen!

Deze vurige slangen zijn een beeld van demonische machten. Zo worden veel ongelovigen overweldigd door het kwaad, en worden zwaar teleurgesteld.

Het kwaad groeit iedere dag, en daarbij de teleurstellingen !

Ook ons volk werd teleurgesteld door een zaak als Dutroux ,,en nog !

JALOERSHEID DE BRON VAN TELEURSTELLING

PSALM 73 : 2 – 3

De psalmist schrijft dat hij bijna was gevallen (in zonde ) door te kijken naar mensen die het beter hadden als

hij ! Zijn ogen richten zich naar alles wat goed ging met anderen. Hij zag hoe hoogmoedig en voorspoedig zij konden zijn! Hij kon niet begrijpen hoe God dit alles zo maar toeliet….tot hij ontdekte wat hun toekomst in de hel was zie vers 17 !

JEZUS, WAAROM KWAM U?

Jezus in Bethlehem geboren

HIJ KWAM, GEEN PLAATS MEER

VOOR HEM IN BETHLEHEM.

HIJ KOMT TERUG, OPNIEUW NIET WELKOM?

clip_image004

Velen denken dat Jezus Christus op aarde is gekomen om een grote katholieke wereldkerk te stichten, om de wereld iets beter te maken. Anderen dachten dat het was om Israël te verlossen van de Romeinse bezetting. Zo zijn er tal van overtuigingen, die zondig zijn. Doch om het doel van Jezus beter te begrijpen hebben wij enkel de Bijbel nodig, want Jezus wees er zelf altijd naartoe, en wees regelmatig de farizeeërs scherp terecht. De farizeeërs weken af van de Bijbel en maakten kerkelijke wetten, en een Talmoed, die God nooit had gewild!

15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.1 Tim.1:15

Dit zijn de geschreven woorden van de apostel Paulus, die tot andere gedachten kwam, toen hij met die Jezus zelf geconfronteerd werd. De apostel was een zondaar, een zoon van een farizeeër, een vervolger van de eerste christenen die de naam van Jezus Christus aanriepen.

Het grootste doel van Jezus, was dus zondaren redden of te behouden. Zo zijn er slechts twee soorten van mensen, behouden zondaars, en geredde zondaars.Dit wil zeggen dat ieder mens die geboren word, in zonde geboren werd, en daardoor sterfelijk werd. Een kinderdoop maakt hierin geen verandering! Ieder mens moet dit willen inzien, ook al zou je bisschop of paus zijn.

Slechts Jezus alleen, kan het levenslot van ieder mens die wil, veranderen en dit is heel groot nieuws, een blijde boodschap. Daarom kwam Hij in de wereld, en niemand had toen een plaats voor Hem, de Zoon van God!!!

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3

Lukas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering

Mattheüs 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Inderdaad de komst van Christus stelt ieder mens voor een keuze: voor of tegen Jezus, en dit zal zijn gevolgen hebben in het hiernamaals, hemel of hel. Het vagevuur is een uitvindsel van ongelovigen!

Hoe gedroeg Jezus zich tegenover de zondaar?

In Matth.9:10 en verder lezen wij dat Jezus op bezoek was bij Mattheus, een tollenaar, een belastingcontroleur, samen met andere mensen, door de farizeeërs zondaars genoemd. De farizeeërs begrepen niet dat Jezus zich met zulke ongelovige mensen bezighield. Dieven, dronkaars, hoeren enz. Zij waren toch vooraanstaand, terwijl die tollenaars niet geliefd waren bij het volk omwille van onrechtvaardige praktijken.

De farizeeërs kregen daarop als antwoord : 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn.

Deze opmerking laat ons begrijpen, dat Jezus een andere visie, een andere bedoeling had met deze mensen, dan de hoogmoedige farizeeërs, die het Hem niet zelf vroegen, maar achter Zijn rug de vraag aan Zijn discipelen stelden: Waarom gaat uw meester om met zulke zondige mensen?

ZONDEBESEF

Het antwoord van Jezus laat begrijpen dat zij die “gezond” zijn, mensen zijn die van zichzelf denken “een goed mens” te zijn, nooit kwaad doen, niets verkeerds doen, en altijd gelijk hebben, of zonder fouten zijn, dit wijst naar het karakter van een verloren rijke farizeeër.

Zij die “ziek” zijn, dit zijn mensen die tot besef zijn gekomen, dat ze verkeerd bezig zijn, stommiteiten deden, zoals de tollenaars, die hun eigenbelang boven alles stelden, Overspeligen die komen tot besef dat ze gezinnen vernietigden, echtscheidingen veroorzaken, kwaadsprekers kwamen tot besef dat ze een enorme schade aanrichten. Dieven en rijke bankiers stoppen met stelen! Dit was de doelgroep van Jezus, om hen te behouden.

Wie gaat naar de hemel?

Het lijkt vandaag wel of deze vraag nog slechts leeft in de geschiedenisboeken, maar niet meer in de harten van mensen, en toch kan het leven plots en onverwachts een einde nemen, en dan? Waar ben je dan?

Mensen kunnen kritiek hebben op mensen die zich inzetten om de waarheid die Jezus predikte opnieuw aan het licht te brengen, maar dat had Jezus ook, maar ze gingen door. Een eenvoudig voorbeeld brengt licht:

28 Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard.29 En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet.30 Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch.31 Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods.32 Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Matth;21

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Geen woorden, maar daden! Inderdaad Jezus maakt duidelijk dat de oplichters en de hoeren meer kansen maken om in de hemel te komen dan de farizeeërs, vuile kerkleiders. Vele mensen komen nooit tot berouw over de dingen die ze verkeerd deden, en onderdrukken hun geweten, hun zondebesef, op die wijze kunnen ze ook nooit een nieuw gelukkig geestelijk leven beginnen.

De wereld zit vol met valse kerkleiders die niet luisteren naar de enige God van Israël, al noemen ze Hem “Onze Vader”! Ze luisteren niet naar de Bijbel, veranderen de Bijbel en begrijpen daarom niet hoe zondig ze zijn. Bijzonder kenmerkend voor de eindtijd.

WAT DEED JEZUS VOOR DE ZONDAAR?

8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; Rom;5

clip_image002_thumb.jpg

Jezus gaf zijn leven voor allen die Hem bespotten, verweten, verwierpen, en Hem zouden vermoorden. Er is maar een antwoord waarom Hij dit deed. De liefde van God was in Hem, om de schepping van de vloek te verlossen!

Daarom zullen alle Bijbelgetrouwe christenen ontkomen aan de komende oordelen die straks over de wereld zullen komen, en het laatste oordeel, een doorverwijzing naar de hel!

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,

10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.1 Tim.1

EEN ZEGEN ONTVANGEN VAN GOD?

clip_image001

GODS HAND

 

Wanneer wij horen spreken over zegen, of zegenen, dan zijn daar vele verschillende meningen over. Schijnchristenen denken aan de zegen van de paus of pastoor die op het einde van de misviering het zegenteken geeft, voor velen destijds een soort startschot, om dan de kerk uit te vluchten. Of als iemand moet niezen, en een ander weet te vertellen dat God je zegent! Een ander begrip is je “zegen” geven aan iemand, iets toelaten of toestemming geven. Denk aan het zegenen met gewijd water van paarden en honden enz.

Bijbelgetrouwe christenen kunnen God zegenen, of zelf gezegend worden, maar wat wordt er soms onder begrepen? Wij nemen even koning David, die God zegende:

Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.Ps.103:1

Bless the LORD, O my soul;

David zegende God, het betekent dat David God loofde en prees met hart en ziel, zoals in vele vertalingen te lezen valt. Je looft God niet uit traditie, zoiets komt voort in welbepaalde omstandigheden in je leven, waar je God verhoogt, en Hem op een geestelijk voetstuk zet, buigt en dankt voor wat Hij deed voor u. Hoe Hij u uit allerlei beproevingen hielp.

Waarom zegende of loofde nu koning David God?

3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest.Ps.103

Het is opvallend dat bij dit vers alle aandacht eerst gaat naar het genezen worden van alle ziekten. Toch staat er eerst omwille van de “vergeving” die God wil schenken. Genezing komt pas achteraf, als een gevolg. In de KJV staat er het woord: “disease”, voor ziekte of kwaal, dit woord werd eerder gebruikt, voor een disfunctioneren van een mens, plant of een dier, zonder water bv. Met andere woorden, geen geestelijk gezond leven maar, een zondig leven, met zondige gewoonten, gedachten en begeerten. Luther spreekt over de gebreken zwakheden van een mens. Zo kan God zijn doel niet bereiken met de zondaar. In de eerste plaats worden dus eerst dit zondig levensgedrag vergeven, en door geloof zal men genezen!

Wanneer wij letten op koning David, dan schrijft hij dit onder leiding van de Geest, ook in psalm 41:4 (41-5) Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. (KJV soul) genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.(NBG)

Uw ziel of geest is uw lichaam niet! (NBG verzwijgt het woord: ziel, met alle gevolgen!) De mens bestaat uit een geest en een lichaam. David bad in de eerste plaats om de genezing van zijn slecht geweten, zijn geest, dan zijn lichaam.

3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;

4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. sela5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.Ps.32

Heeft God dan zijn zieke kinderen niet lief?

Ja, zeker, wie thuis een ziek kind heeft, geeft het dubbele aandacht en al de nodige liefde en medische verzorging. God denkt niet als de mensen, Hij zorgt eerst voor het allerbelangrijkste, wat een mens graag over het hoofd ziet, het behoud en genezing van de geest, om tot geestelijk leven te komen! Het evangelie is niet de boodschap dat God altijd, alles en iedereen geneest naar zijn lichaam.

Trouwens dat was precies wat hij Paulus probeerde duidelijk te maken, die ook met een lichamelijke kwaal zat! Wat sprak God tot Paulus? Die Paulus die eerst de christenen vervolgde!

2 Cor.12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg,

want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheden Ps.103

God die uw leven wil verlossen en redden van een complete vernietiging, namelijk de tweede dood. David was hier doodziek, maar God redde hem, wat een zegen! De hel is een verderf, voor wie Gods zegen van genade niet wil!

28 Door het geloof heeft hij (Mozes) het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.hebr.11

God is het die u kroont, hij maakt u door al deze ervaringen, zoals ook de koning meemaakte, hij maakt u lief voor anderen, hij leert u barmhartig te zijn en geduldig. Hij leerde Paulus via zijn kwaal niet hoogmoedig te worden. Die kroon zullen wij later ontvangen, als wij blijven volharden, ondanks ziekte, vernederingen, hartepijn enz.

Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

EEN ZEGEN VAN GOD, DIE BETER MAAKT

Wij lezen in de Bijbel dat ook christenen anderen kunnen zegenen. Het is een gebed tot God en tot zegen voor mensen. Je kunt iemand zegenen met gezondheid, wijsheid, welvaart vruchtbaarheid, tenslotte alles om iemand beter te maken.

Rom. 12:14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.Spr.10:22

22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.(STV)

1 Tim. 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Wanneer wij hier lezen over een zegen van God die rijk kan maken, dan moeten wij even kijken of een zegen van rijkdom de mens gelukkig maakt.

Je zou kunnen denken waarom God niet alle mensen zegent. Daarom heeft God voorwaarden gesteld en de mens zelf de keuze open gelaten,vooraleer hij die rijke zegen geeft.

26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 27 zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg.Deut.11

Vele mensen willen Gods zegen ontvangen. Jezus mag voor velen hun verlosser zijn, maar geen Heer! God kan zegenen met een rijkdom, waar je geen enkele inspanning voor moet doen, geen boete, en er komt ook geen verdriet of zorgen bij.

Prediker 5:19 Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave Gods.

De wereld is vergeten, dat hard werken, geen zegen is van God, maar een straf, ten gevolge van ongehoorzaamheid. (Gen.3:17) Rijk willen worden door eigen inspanning, geldzuchtigheid is geen zegen, maar een oorzaak, van alle kwaad, van kommer en zorg tot oorlog.

Ps.37:16 Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen;

Een huwelijk zegenen.

Wij zien dat wanneer twee mensen willen huwen, zij Gods zegen willen ontvangen. Er wordt een kerkdienst, gehouden, en een zegenbede wordt dan uitgesproken. De realiteit toont aan dat het huwelijk niet altijd tot een zegen is geworden, maar soms tot een vloek of een hel. Gods zegen kan enkel komen wanneer men rekening wil houden met Gods geboden, en raadgeving. Let op de zegen dient te worden uitgesproken door een wedergeboren kind van God. In het nieuwe Testament zijn er geen priesters meer! Enkel ieder bijbelgetrouwe christen behoort tot een koninklijk priesterschap!  Hoe kun je nu zegen ontvangen van iemand die voor zichzelf het huwelijk verbied, wat God zelf heeft ingesteld! ( Het huwelijk verbieden komt voort uit de cultuur van Nimrod, de eerste antichrist)

Uw kinderen zegenen

<

p align=”center”> 

26 En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn zoon!

27 En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft.28 Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most.29 Volken zullen u dienen, en natiën zullen zich voor u neerbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u neerbuigen!

Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!Gen.27

Onze kleine kinderen gaan wij zegenen, en niet dopen. Vader Izaäk zegende op hoge leeftijd zijn kinderen nog, ook deze zegen was niet vaag, maar duidelijk.

Wie zegen wil ontvangen en Israël haat en vervloekt, zal zelf vervloekt worden. Let op mensen die Israël wil boycotten enz, hen wacht de vloek. Christenen die Israël zegenen, zullen gezegend worden. Hier was een eenvoudige zegen van de vader tot de zoon, en wij zien, als het Bijbelgelovige Israël, (zonder Talmoed,)  opnieuw naar zijn God luistert, en Hem zal aanbidden en zegenen, de wederkomst nabij is.

Mattheüs 23:39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

DROMEN

clip_image002

clip_image004

Hebben uw dromen soms iets te vertellen? Ja, enkel en uitzonderlijk als ze van Gods Geest komen. In de Bijbel lezen we over mensen die droomden, en het was een waarschuwing, bescherming, oproep, of een profetie. Wij denken aan Abimelek, Salomo, Jozef, Jacob, de vrouw van Pilatus, enz. Gen.28:10-22

Jacob (Israël) op de vlucht voor zijn broeder, na een “gestolen” zegen van zijn vader Isaac. (Spr.10:22) Uitgeput gaat hij slapen bij zonsondergang, wanneer het voor hem duister wordt, op een plaats, later genoemd: Beth-El. El=God, Beth= huis. Hij zoekt een goede steen om zijn hoofd daarop te leggen en probeert te slapen. Toen droomde hij…..

DE VERBINDINGSWEG, DE WEG NAAR DE HEMEL

12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder.

Het eerste wat wij nu lezen, Jacob ziet dat een ladder geplaatst word op aarde welke reikte tot de top van de hemel, en hij ziet engelen, boodschappers op en neer dalen. Hieronder mogen wij een snelle verbinding, contact, begrijpen tussen de hemel waar God woont, en onze planeet. Iets wat er vandaag voor de wetenschapper nog niet bestaat, al heeft men al een en ander verwezenlijkt op het vlak van de kosmologie. Men heeft de Gods hemel nog niet gevonden, en erger ongelovigen zullen hem nooit te zien krijgen!

12 Indien Ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. Joh.3

9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, Efeze 4

Jezus maakt hier duidelijk aan de theoloog Nicodemus, dat er nog nooit een mens in de hemel is gekomen, enkel dat Hij van de hemel komt! Geloof mij, spreekt Jezus en gij zult eeuwig leven hebben? Ik ben de weg! Hemels leven? Paulus wijst in dezelfde richting, namelijk dat Jezus nu alles zal afwerken voor de thuiskomst van Zijn gemeente, daarom is Hij ook bezig met ons voor te bereiden, door mensen die het evangelie goed uitleggen. (Joh.14:2)

13 En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.

Dit is de belofte over het land, van God aan Jacob, lees Israël. Joden zelf en de STV vertalen dat God naast hem stond! Wat een Goddelijke bescherming had Jacob zonder dat hij het wist. Ook Jacob, nu Israël is zich vandaag nog steeds niet bewust dat ze beschermd worden door hun genadige God:

Als je diep slaapt weet je van de wereld niet, je weet niet wat er allemaal rondom u gebeurt. Wie nooit slaapt of droomt dat is God.

4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

5 De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. Ps.121

God is bezig met allen die ook bezig zijn met Hem, ook al beseffen wedergeboren christenen of Jacob dit niet, ieder moment van de dag. Iedere plaats in je hart dat vervuld is met aardse zaken, daar is minder plaats voor de hemelse zaken. Met wat zijn we bezig horen we soms vragen!

Col.3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

De gedachten van Jacob zullen vervuld zijn geweest met die zegen van zijn vader, die hij ontving. Zijn oude vader die hij nu niet meer ziet. Jacob had daar veel aandacht aan gegeven, en mee bezig geweest. Zijn broer Esau had daar weinig tijd voor en aandacht om met de dingen van God bezig te zijn, tot op het ogenblik dat hij zag, dat die zegen was gegeven aan Jacob en niet meer omkeerbaar was, Vader Isaac zegende Jacob in Gods naam, en God verandert niet van gedachten, ondanks omstandigheden. De tranen van Esau kwamen te laat! De tranen van lauwe christenen zullen ook te laat komen!

Dromen komen voort uit veel bezigheid leert de Bijbel, en velen geven daar dan natuurlijk weinig of minder aandacht aan.

<

p align=”center”>Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden. Pred.5:3

clip_image008Dromen zijn dus sterk afhankelijk van met WAT men veel bezig is. Esau was er wel mee bezig, als het al te laat was. Velen zeggen geloof te hebben, ze geloven dat God bestaat, maar dat gelooft de satan ook. Men gelooft wel de Bijbel, maar men is bezig met zijn eigen wil en begeerten.

14 Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde; gij zult u uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden; door u en uw nakomelingen zal zegen komen over alle geslachten van de aarde.15 Ik ben met u; Ik zal u behoeden waar gij ook gaat, en u terugvoeren naar dit land. Want Ik zal u niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.’

Door deze droom heen werd de geschiedenis van Israël getoond. Er zou een groot nageslacht komen, verspreid over de ganse wereld. Gods volk kwam in de diaspora, en steeds op de vlucht. God beloofde hen terug te brengen naar hun land, dit is NU al jaren bezig en gaat in vervulling.

16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten.17 En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels.

Jacob was zich niet bewust van Gods nabije aanwezigheid. Bij het ontwaken, het ontstaan van Israël, (1948) is men zich nog niet bewust van Gods werking. Er staat dan “hij vreesde”! De benauwdheid van Israël begon. Jacob had een slecht geweten, had schuldgevoelens, en voelde zich nu sterk eenzaam, na wat er was gebeurd, zoals met iedere zondaar. Israël wordt nu geïsoleerd. Ongelovigen hebben soms nachtmerries, en toch bestaat er een genadige GOD die wil vergeven! De plaats was ontzagwekkend, hij noemde het daarom Beth -El, huis van God. Daar werd later een tempel gebouwd.

20 En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, 21 en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn.

Het ganse gebeuren leidde Jacob tot het maken van een voorwaardelijke gelofte. Hij is zo sterk onder de indruk van deze droom, en de belofte die God hem deed.

Jacob stelde zijn vertrouwen op Gods belofte, en beloofde Hem te zullen dienen, als God ook Zijn belofte hield.

Wie op Gods woord, de Bijbel vertrouwt, moet het ook gehoorzamen, want dat beloofde hij of zij persoonlijk met zijn of haar doop. (1 Pet.3:21). De meerderheid van de wereldbevolking twijfelt aan de beloften van God, in de Bijbel, of gelooft soms slechts de fabels van religieuze leiders. Jacob zal behouden terugkeren als hij meer en meer opnieuw gaat vertrouwen op zijn God. En dus wel het gehele volk, ook de tien verloren stammen terugkeren! Daarom zien wij dat de ganse wereld met alle schijnchristenen, zich opnieuw keert tegen Gods volk, Israël!

21 Zo zal Ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd.22 Het huis Israels zal weten, dat Ik de HERE hun God ben, van die dag af en voortaan.23 En de volken zullen weten, dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan; omdat zij Mij ontrouw geworden waren, had Ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen.24 Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb Ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. {}

25 Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor mijn heilige naam. Ezech.39

GOD IS GENADIG

clip_image001

clip_image003

Efeze 2: 1-10

EEN LEVEN ZONDER GOD? TER DOOD VEROORDEELD

Om het begrip genade goed te begrijpen, kunnen wij meteen eens denken aan een dienstknecht van God zelf, namelijk Noach. Hij was de eerste mens die God genadig was.

Het oordeel van de zondvloed zou komen over al wat leefde.

Toen het God berouwde, dat hij de mensen die Hij had geschapen, niet wilden luisteren,zou hij ze allemaal vernietigen. Het berouwde God niet, omdat God geen spijt kan hebben, Hij zondigt immers niet, maar God kreeg andere gedachten, omdat de zonde zo geweldig was en een echte scheiding bracht tussen Hem en de mens.

Noach wandelde met God, (Gen.6:9) en God werd hem genadig! Noach en zijn familie diende niet te verdrinken! God was Noach genadig, Noach luisterde wel!

Wanneer iemand ter dood werd veroordeeld, kon hij genade krijgen, en de koning schreef een brief waarin de genade stond te lezen.

De brief van de koning is te vergelijken met de Bijbel! Het boek der genade kan men zeggen.

Wanneer zo iemand dit nieuws hoorde, kwam er duidelijk een blijdschap in zijn hart. Zo is dit ook zo met iemand die werkelijk tot geloof is gekomen, hij heeft begrepen dat God hem genadig is geweest.

Wat schrijft Paulus naar Efeze? In vers 1-3

Hij maakt de gelovigen duidelijk dat, voor ze tot geloof waren gekomen als ter dood veroordeelden waren! Waarom zou je kunnen zeggen.

Hij legt het uit:

1. Door uw overtredingen en zonden. Een zondige toestand waarin gij leefde, zoals alle mensen in de wereld leefden, geen rekening houdend met wat God vroeg. Mensen trekken zich vandaag nog weinig aan van wat God gebied. Zelfs de tien geboden zijn vandaag niet meer in tel. De grootste overtreding van een mens: het overtreden van Gods eerste gebod: Heb God lief boven alles! Ook onwetendheid en gebrek aan gezonde Bijbelkennis

2. Men leefde in afhankelijkheid (Gr. kata)( in overeenstemming) van de “overste van de macht der lucht” de satan. Ieder mens die ongehoorzaam is aan Gods woord is geestelijk dood. Daarom zegt Jezus laat de doden hun doden begraven. Geestelijk dood zijn betekent niet dat de geest van de mens niet zou functioneren, maar dat hij geen relatie heeft met God. Over de farizeeërs zegt Jezus:

· Joh 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

· Ro 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

· 1Co 2:14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

3.

Leven naar de begeerten van ons vlees, en naar de wil van ons vlees. Wij waren allemaal eens kinderen des toorns. Dit wil zeggen dat ieder mens die niet gelooft wat God zegt, en niet in afhankelijkheid van God wil leven, onder de vloek van God leeft.

Koning Salomo als voorbeeld:

1Kon 11:1 Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische,

Normaal mocht de koning geen vrouwen nemen buiten de Israëlitische.

1Kon 11:3 En hij heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden zijn hart.

De koning liet zich verleiden door deze veelwijverij.

1Kon 11:4 Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. {}

Het ouder worden is gevaarlijk, de koning nam niet alles zo nauw meer, en ging

Hen vergezellen bij hun afgoden, hetgene een gruwel was in Gods ogen.

Hij volgde de begeerten van zijn vlees.

1Kon 11:8 Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten.

11 Toen zeide de HERE tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven.

Tot hiertoe zien wij hoe de mens kan falen en een verloren schepsel is, wanneer hij niet luistert naar God, of nadat hij het hoorden niet verder de Here wil volgen.

Efeze 2:4-10

<

p align=”center”>GODS ERBARMEN, GODS GENADE

Paulus schrijft hier naar de christenen te Efeze dat ze door Gods barmhartigheid

Mede levend gemaakt zijn met Christus.

Het komt er op neer, dat enkel door de genade van God wij geestelijk leven hebben ontvangen, daarom zullen wij opstaan zoals Christus is opgestaan.

Wij hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten.

Met plaats werd hier bedoeld, een plaats om samen te zitten (Grieks). God verlengt om samen te zijn en te wonen bij de mensen. Hierbij mogen wij al verlangen naar onze woning in het nieuwe Jeruzalem, welke nu nog ergens in de hemelse gewesten zweeft. Een hemelse stad dat men zich niet kan voorstellen. God zal zijn rijkdom van genade tonen en bewijzen in de komende eeuwen.

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Voor de tweede maal schrijft Paulus dat ons behoud afhankelijk is van Gods genade en van niets anders! Hoe ligt nu het verband tussen de genade en het geloof?

2Co 8:1 Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonie geschonken is.

De genade door God gegeven is een feit, dat is hetgeen wat wij aan de mensen moeten verkondigen. Wij moeten hen bewust maken, dat ieder die zich niet met God verzoend,

Een verloren ziel is. Joh 1:17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Het reddingswerk van Jezus op Golgotha is een vaststaand feit van Gods genade,

Genade is van God alleen afhankelijk.

Voorbeeld:

clip_image005In het prille begin dat er treinen liepen, zat er een vrouw op een trein die van een helling af reed. Ze kreeg grote angst, de trein liep rapper en rapper.

Ze vroeg de treinbegeleider of de trein goede remmen had. Die antwoordde zeker!

Zij: Maar als ze niet zouden werken?

Hij: Dan hebben wij nog de noodrem!

Zij: Als deze niet zou werken en dan?

Hij: Dan hebt u nog twee keuzen: De hel of de hemel!Als gij maar uw hemel hebt verdiend!

De vrouw heeft lang nagedacht en gezocht. Ze ontdekte later dat het slechts God zou zijn die haar zou kunnen redden bij een dergelijk treinongeval en slechts uit genade, en niet uit verdienste! Zo kwam ze tot geloof door de genade van God te begrijpen.

Het aardse leven is als op die trein zitten, met de dood voor ogen.

Het geloof is een reactie op de genade. Deze reactie bestaat uit het volgende:

De mens aanvaardt de bijbel als het gezag. Ro 1:5 Jezus Christus heeft mij genade gegeven en tot apostel gemaakt. Ik moet in de hele wereld mensen oproepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus te geloven.

Het geloven verandert het denken van de mensen.

Het anders denken, doet ook anders leven, een christelijke levenstijl.

Efeze4

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus,22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Waarin zijn wij christenen vandaag anders dan de ongelovige wereldse mensen?

Reageert ons geloof nog goed op de genade, of worden wij lauw als de christenen van Laodicea die straks achterblijven!?

DE GEBOORTE VAN DE KONING DER KONINGEN

 

 

clip_image001

 

 

KERSTSTAL

De geboortedag van iemand is altijd een speciale dag, bijzonder voor de ouders. Er is een tijd van verlangen aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte tijd van pijn en daarna de tijd van grote blijdschap en vreugde. Voor Jozef was er eerst een tijd van korte beproeving geweest.

Was hij de vader? Vooraf geeft de evangelist de stamboom van Jezus, daarin lezen wij:

16 en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die genoemd wordt Christus.Matth.1

Jozef is hier beschreven als de wettelijke man van Maria, maar niet als de vader van Jezus. Jozef had het heel moeilijk toen hij vernam dat Maria zwanger was, hij wist zeker dat het dus niet door hem was. Zij woonden dan ook nog niet samen. Ze hadden wel elkaar de huwelijksbelofte gegeven. Hij kreeg de menselijke gedachte om van haar in stilte te scheiden, om haar niet in opspraak of in schande te brengen.

Jozef depressief?

Je kunt best begrijpen welke depressieve gevoelens Jozef zal hebben gehad. Het in de put zitten is niet gezond, en het kan gevaarlijke gevolgen hebben. Jozef was een gelovige man, die de wet en de profeten kende!

De gedachte dat Maria hem ontrouw zou zijn geweest, bleef hem achtervolgen. Achterdocht overweldigde hem. Maar een steniging van Maria, volgens de wet, wilde hij zeker voorkomen, hij hield van haar! Vanaf de verloving behoorden man en vrouw al elkander toe, volgens de wet.

Ook al staat het er niet, Jozef zal hebben gebeden tot God om hulp voor zijn geestelijke nood. Jozef zal wel medicatie hebben genomen, maar geen antidepressiva zoals vandaag, neen, wel een geloofspil die de geest van de mens ondersteunt. Jozef zal wel Gods raad hebben gelezen en daarop hebben gehoopt.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Psalm 46

God zelf greep onmiddellijk in via een bijzonder visioen.( Num.12:7).

20 Maar terwijl hij deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Matth.1

God overtuigde Jozef zelf door een engel te zenden met deze boodschap. Jozef nam het kind aan, als zijn kind. Hij werd ingeschreven als de wettelijke vader.

Had Maria Jozef willen overtuigen dat haar zwangerschap van de Geest kwam, dan zou Jozef dit nooit hebben willen geloven of aanvaarden! Daarom heeft geloven in Jezus niet zijn oorsprong in de overtuiging door een ander mens, maar door een overtuiging en bevestiging van boven, van God! (Rom.8:16).

Het zal zeker bij Jozef goed zijn doorgedrongen dat het kind, in een voederbak gelegd, een bijzonder koningskind was. Geboren in een rotsspleet gebruikt als schapenstal, in een zomerse nacht! Er was geen plaats meer voor Hem in deze wereld, precies of dat er ook geen plaats of nog tijd is voor Hem in het hart van vele nu feestvierende mensen rond een heidense boom.

Jozef zal ook het volgende hebben gelezen in de profeten:

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 7 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Een gedeelte van deze profetie is nog niet vervuld, namelijk, Jezus beschreven als de vredevorst op de troon van David komt nog.

Enkel schijnvrede komt er straks in het M.O. door een bedriegende wereldleider, daarna W.O.III en daarna komt Jezus, dan zal er pas echte vrede op aarde zijn! Een eindeloze vrede die zal doordringen tot in het diepste van de natuur. Een vrede tot en met vrede onder de dieren!

Jes 11:7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;

Deze blijde hemelse boodschap bracht rust en vreugde in het hart van Jozef. Wie de Bijbel niet wil geloven, zal ook nooit een hemelse rust en blijdschap in zijn leven ervaren! Hij zal nooit begrijpen wat de christelijke hoop inhoudt. Zijn ogen ( zijn levensvisie) blijven gericht op het aardse en niet op de hemelse. Jozef had geloofszekerheid, en diende nooit meer te twijfelen aan deze Bijbelse boodschap.

(Heb 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.)

Geloven is persoonlijk God ervaren, geloven is niet uit traditie naar een grote kerk lopen! Of als onmondig kind gedoopt zijn.

21 Zij zal een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven; want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Matth.1

Jozef kreeg een droom, en meteen een opdracht, precies als al die andere geloofshelden beschreven in de Hebreeënbrief.

Voor een geboorte was en is er nog steeds veel nieuwsgierigheid naar het geslacht, hier hoorde Jozef dat het een zoon zou zijn! Vandaag kan men met de hedendaagse mogelijkheden wel wat vroeger zien naar het geslacht van de nog ongeborene, maar de vergissingen en teleurstellingen zijn er nog steeds. Jozef wist met zekerheid dat het een zoon zou zijn! Het was er ook de gewoonte dat het de man was die een naam voor het kind koos. Jozef zou hem de naam “Jezus” geven.

Al dit gebeuren was reeds heel lang voorspeld door de profeet Jesaja! (7:14)

Deze profeet leefde 700 j. v.Chr.! Wie had ooit in die tijd durven denken dat ongeveer nu tweeduizend jaar geleden, deze profetie in vervulling zou gaan?

Vele profetieën worden slechts dan begrepen wanneer ze in vervulling gaan, of dat men voorafgaande tekenen kan waarnemen, zoals vandaag.

De opwarming van de aarde is een voorteken van nog komende vervullingen, de Bijbel heeft altijd gelijk!

Een hemelse legermacht looft God:

14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij

<

p align=”center”>mensen des welbehagens. Luc.2

De eerste vrede die de mens nodig heeft, is vrede met God!

Onder het woord “welbehagens” dient men te begrijpen volgens de grondtekst, (wil,keuze) mensen van goede wil, die een goede keuze wilen maken!

Het gaat hier over mensen die de wil hebben om een goede keuze te maken.

Jezus kwam om vrede te maken tussen de mensen en God. Zijn volk en God.

Jezus wist dat de ene mens een goede keuze zou maken en de andere een slechte keuze.

Ieder mens moet in zijn leven een keuze maken: Voor of tegen Jezus, ertussen kan niet!

Toen Hij aan het kruis hing, en twee anderen naast Hem, maakte de ene een keuze voor en de andere een keuze tegen Jezus!

Lu 12:51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.

Ro 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

De gezindheid van het vlees is leven zonder rekening te houden met de Bijbelse principes. Wie wel zoekt rekening te houden met de Bijbel, is een mens “des welbehagens” en een mens die gelooft, en de goede keuze heeft gemaakt, hij zal leven, ook al is hij gestorven! Eeuwig leven!

clip_image005

WAAROM NOG HUWEN?

clip_image001

HUWELIJK (2)

 

Vandaag is deze christelijke instelling als een schip in een zeer zware storm. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van egoïsme, losbandigheid en wereldse vrijheid.

Het gevolg : verdriet en haat, en kinderen die opgroeien zonder gezonde geestelijke opvoeding. Ze vallen onvoorbereid in het hedendaagse leven terug. Het huwelijk is de basis van een maatschappij welke totnogtoe steeds vooruit ging.

Helaas, is ook de ganse maatschappij in een crisis terechtgekomen, met onvoorstelbare gevolgen! Geen rekening houden met Gods geboden, en het wordt nog erger!!!

Wij zullen vandaag slechts eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk!

GEN.2 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God moest optreden om Eva het woord van God door te geven, en samen te volgen.

Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan de vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en word minder en minder door de vrouwen aangenomen, zeker bij de ongelovigen. Dit met opnieuw alle gevolgen.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij maakte Eva, welke Adam een hulpe moest wezen op alle vlak, ook om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD !

Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op wat God wil.

Het “eenzaam” zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie. Let op de plotse sterfgevallen.

God schiep Eva als een AANVULLING.

Hoe zien wij dat ?

Een Bijbelverklaarder gaf hieraan een goeie uitleg :

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd.

Hiermede kunnnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar man diende te staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en principes van God zelf.

God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen.

Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem met veel liefde bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten ?

Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men eerst moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd werk. De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet gezond!

Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de wederzijdse ouders.

Wanneer men aan beide zijden een christelijke opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Hoe meer tolerantie onder de christenen hoe meer scheidingen later, ook bij christenen!

Wat betekent : het aanhangen ?

Dit wil zeggen aankleven of lijmen, en zijn vrouw aanhangen: ‘aanhangen’ is Gr. proskollaoo, een afgeleide vorm van Gr. kollaoo, ‘kleven’, ‘plakken’, dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen ‘gehecht zijn aan’;

Dit moet een weloverwogen beslissing nemen. Alleen de Here mag boven de relatie staan.

Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is telkens een ramp ! Voorbeeld: Een papieren man en papieren vrouw knippen en aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zeer zwaar gekwetst !

Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing : samenwonen zonder verbond met God! En zonder God en zonder zegen. Als het niet gaat dan gaan wij uit elkaar. Is dat de oplossing? Onze maatschappij kent een valse vrijheid!

TOT EEN VLEES ZIJN? Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de laatste stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen.

Tot een vlees zijn betekent niet alleen met het lichaam, zoals bij velen hier het verstand een einde neemt.

Man en vrouw moeten het eerst “eens ” zijn OOK met hun gedachten, gevoelens, vreugden , bezittingen, en welke God zij zullen dienen.

Dus kent het christelijk huwelijk geen huwelijken met bezitsbepalingen of voorwaarden.

Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar, en zijn hier aan elkander gelijk!

Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar!

(Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. )

Schaamte zou kunnen aanwezig zijn door verkeerde opvoeding, en later problemen geven.

Vroeger was er geen sexuele voorlichting, nu gaat ze te ver!

GEN 3

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door de gevolgen van zonde.

Hiervoor wijzen wij naar bovenstaan tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld.

Mensen hebben het moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen;

De volgende stap is vergeving, deze is soms nog veel moeilijker!

Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren. Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken. Wie dit toepassen zijn goed bezig!

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.Jesaja 59

12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk.

Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H.Geest.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

Ø Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werd gij de mijne.

Ezechiel 16

Ø Verbond met slechts één man of één vrouw. Hétérosexuel.

5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn.

6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet Mattheus 19

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo’s enz. Daar komt nooit een zegen op!

1 Kor.7 : 2

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,

2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurd hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen. Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5.

Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

God weet best hoe een huwelijk zegen kan ontvangen, daarom lees en overleg de Bijbel!!

EEN FINANCIEEL PROBLEEM

 

 

 

EEN FINANCIEEL PROBLEEM

clip_image002

1 Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen.

2 En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. 3 Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn.4 Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten.

5 Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door.6 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen.7 Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige. 2 Kon.4

Het is een pijnlijke zaak wanneer men een moeder haar kinderen wil afnemen. Deze wereld kan meedogenloos zijn als het gaat om schulden. Hier vinden wij een weduwe in nood, haar kinderen zorgen voor haar bestaan, en wil men aanslaan!

Mensen kunnen beproefd worden op allerlei wijzen. Ook vandaag kunnen mensen in moeilijke situaties terechtkomen. Bijzonder in onze dagen is er een geestelijke hongersnood. Maar men wil geen geestelijk voedsel.

Ons land bewijst dit fenomeen met zijn vele zelfmoorden!

Een menselijk probleem.

Deze weduwe had een man gehad die in dienst stond van God, de profeet Obadja! Deze vrouw ziet het niet meer zitten na het overlijden van haar man.

Maar ze heeft hoop, en ze kent de weg. Ze is een gelovige weduwe, en zoekt hulp.

Wie kan haar helpen? Vanwaar zal mijn hulp komen?

Je kunt vlug zien wanneer een mens in de problemen zit, waar men zijn hulp zoekt, op wie of wat men zijn vertrouwen stelt. Dan kan men zien hoe diep het geloof is geworteld. Geloof wordt beproefd! 6 ¶ Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd,

7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

Een bijbelgetrouwe gelovige zoekt zijn hulp eerst bij God, als hij dagelijks ook bezig is met Hem. Een kind roept spontaan naar zijn moeder of vader voor hulp. Je moet het hem niet leren! Zo is het ook met een kind van God!

Psalmen 94:17 Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben.

Psalmen 34:4 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Wanneer iemand vervuld is met de Geest, dat wil zeggen dat hij dagelijks heeft gedronken uit de bijbel. Hij heeft geluisterd naar God, zijn Vader. Hij zoekt om in alles rekening te houden met God. Hij heeft geestelijke gesprekken met andere gelovigen. Vroeger was dat dagelijks bij de eerste christenen, ze woonden en werkten in dezelfde omgeving. Ze gingen naar de gemeente waar ze woonden.

Waar gaat de weduwe naartoe?

Ze gaat hulp zoeken bij Elisa, een man Gods. Elisa betekent: “God heeft geholpen”

Ze is aan het juiste adres. Ze stelt haar vertrouwen niet op wereldse mensen voor hulp. Ze vertrouwt dat God haar zal helpen, dat is haar enige hoop! Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

Wat kan ik voor u doen?

Deze man weerspiegelt de liefde van God door zijn bereidheid om haar te helpen.

Wij kunnen voor onszelf de vraag stellen, in hoeverre zijn wij nog bereid iemand te helpen in geestelijke of andere nood?

God zag ook het machteloze en medelijdend hart van deze profeet. Ook hij was afhankelijk van God!

Elisa kon de schuld niet betalen!

Je kunt wel bereid zijn, maar je moet de mogelijkheden hebben.

Doch God weet ook deze dingen. Wie wel kan helpen in zulke nood en het niet doet, het is tot zonde.Twee gelovige mensen buigen hier hun hoofd over dit probleem.

Alle mensen zijn in zulk een situatie, want hun zondeschuld, kunnen zij zelf niet aflossen. God zelf heeft betaald met het bloed van Jezus!

Elisa bedenkt biddend dit probleem.

Deze profeet stelt zijn vertrouwen op God, en is dan ook verwachtend dat God hem niet in de steek zal laten. Hij weet dat God hen kan helpen, en voor God niets onmogelijk is. Wat is hij hier een voorbeeld voor ons christenen vandaag!

Het doet denken aan de woorden van Jezus:

Markus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Wij leren hierbij dat het voor een christen duidelijk is, dat hij altijd Iemand heeft waarop hij kan rekenen. Wanneer wij zwak zijn en afhankelijk van Hem dan zijn we sterk.

2 Corinthiërs 12:10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Er komt bij hem, na hun bidden een gedachte op geboren uit Gods Geest!

Wat hebt gij in huis?

Een klein kruikje olie. Elisa weet dat God grote dingen kan doen met iets kleins.

Mozes gebruikte zijn staf, Simson een ezelskaak, David nam vijf gladde stenen, voor het grote probleem, Goliath. Jezus sprak van het mostaardzaadje, het kleinste.

Mattheüs 13:32 Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.

Olie is een beeld van de H.Geest.

Het kleine kruikje werd de oplossing! Olie was een product dat iedereen had, het werd veelvuldig gebruikt.De profeet vraagt aan haar om stappen in het geloof te zetten. Ze diende kruiken te gaan halen bij buren en vrienden!

Ze zal wellicht niet hebben geweten wat er nu zou gebeuren. Wanneer wij iets van God mogen verwachten kan Hij ons leiden in voor ons onmogelijke, onwaarschijnlijke en moeilijk te begrijpen situaties!

Denk aan Naaman bij zijn genezing. Denk aan Mozes voor de zee! Denk aan Jezus voor het graf van Lazarus! enz. De weduwe zet deze stappen. Het zijn stappen die haar tot een grote zegen zullen brengen. Ze zoeken grote lege kruiken. Deze kruiken kunnen ook een beeld zijn van ongelovigen. Olie was kostelijk!

De weduwe gehoorzaamt aan de profeet welke de woorden van God tot haar overgebracht. Ze kon ook hebben gelachen, of haar eigen gedacht hebben gedaan!

Wij zien dat gehoor geven aan het woord van God tot grote zegen kan leiden in moeilijke omstandigheden.

De vaten werd allen vol! Wat een zegen!

Olie een symbolisch beeld van de H.Geest.

Olie werd ook gebruikt om licht te maken. Wij gaan even kijken naar de olie in de kruiken van de tien maagden.

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet.2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Matth.25

Het verschil tussen de dwaze en de wijze maagden zat in de voorbereiding op de komst van de bruidegom!.Er zijn christenen die Jezus verwachten en er zijn er die daar weinig aandacht aan geven. Deze tien maagden zijn een beeld van het algemene christendom.

De dwaze maagden.

Zij die slechts de zondag christen zijn, kunnen wij vergelijken met echte kerkgangers. Zij wisten wel of niet van de wederkomst, keken bijna nooit naar hun profetisch horloge! (de Bijbel), m.a.w. een dood geloof dat enkel traditie werd.

Ze gelijken op een vrouw die zwanger is, maar zijn het niet! Er is geen echte verwachting in hun denken. In hun hart verwachten ze geen nieuw leven dat God beloofde ! Er is ook geen stille blijvende vreugde door het verlangen!

Hebreeën 1:9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

15 De onverstandige (dwaze) gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang. 16 De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Spreuken 14

Het zijn gelovigen die goedgelovig zijn, ze willen ook naar de hemel, maar hebben geen profetisch licht en inzicht, ze hebben de Geest niet! (geen olie) Schijnbekeringen

De wijze maagden hadden voldoende olie, en al werden ze moe, toch konden ze de bruidegom tegemoet gaan. Er was een groot verlangen naar de Bruidegom.

Deze wijze gelovigen letten op hun levenswandel, bijbelgetrouw en weken niet af van de gezonde Bijbelse leer.

Ze hebben voldoende olie meegenomen, dus hadden ze licht om de bruidegom tegemoet te gaan in de nacht.

Ps. 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

clip_image003

WILT U IEMAND BLIJ MAKEN?

clip_image002

 “Wie zal mij eens blij maken?”.

In de Bijbel staat een klein briefje, boordevol van liefde en vergeving onder de eerste christenen. Het was nog in de tijd van de slavernij, wat voor ons ondenkbeeldig is geworden.

De apostel Paulus schreef een briefje naar een zekere zakenman, Filemon, welke door hem tot persoonlijk geloof in Jezus was gekomen. Paulus, in de gevangenis te Rome was blijkbaar goed op de hoogte over het christelijk gedrag van Filemon. Wat schreef Paulus?

5 daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de heiligen,

Deze eerste christenen zagen elkander niet alleen op de zaterdag, maar bijna dagelijks, en de vele huisgemeenten waren plaatselijk actief. Ze waren meer in de mogelijkheid om elkander te helpen, elkander te bemoedigen en te troosten,in slechte dagen, kortom ze waren met elkander bezig in het dagdagelijkse leven. Bij het gezin van Filemon was het mogelijks een groeiende huisgemeente te Kolosse, met daarbij al de knechten, en het slavenpersoneel. Zo’n huisgemeente was een levend organisme, en geen organisatie, geen kerkgebouw of traditionele staatsgodsdienst. Iedereen kende natuurlijk iedereen, er was kortom liefdevol medeleven met elkander!

Deze Filemon was een jonge christen die een ander kon blij maken, want dat lezen we : 7 Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder.

Zielsvreugde kost geen geld! Iemand troosten kost geen geld! Oprecht vriendelijk zijn is niet duur! Paulus was blij, omdat hij zag dat Filemon andere gelovigen blij maakte.

De blijdschap van Paulus lag in het feit, dat hij vruchten van de Geest zag, van wat hij had gezaaid, het zaad van het evangelie was in goede aarde gevallen in het hart van Filemon.

Wanneer iemand een ander, de weg wijst naar Jezus, en die mens komt tot “werkelijk” geloof en inzicht, dan is er een blijdschap in de hemel, maar ook een onbetaalbare en onbeschrijfelijke blijdschap in het hart van hem die het evangelie bracht.

8 Daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt,9 toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Nu het zo met mij is, dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene van Christus Jezus,10 kom ik u een verzoek doen voor mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus,

Paulus zit in de gevangenis, om de liefde van Christus te prediken, hij doet nu beroep op Filemon. In die tijd was Bijbelverkondiging gezien als een misdaad, en vandaag zijn er al signalen dat het zich in de toekomst wil herhalen, en godsdienstvrijheid geschiedenis wordt. (Recente wetgeving GB)

Paulus had een probleem, namelijk een dief, welke op de vlucht was voor zijn werkgever. Paulus leerde hem kennen in de gevangenis, en legde hem het evangelie uit zoals het was. Die ongelovige man veranderde van gedachten, had spijt, en herbegon zijn leven uit vrije wil, met Bijbelse normen, Christus had hem aangeraakt! Die man was Onesimus, de slaaf van Filemon, die zijn baas bestal.

12 En ik zend hem, dat wil zeggen mijn hart, aan u terug.13 Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie,14 maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, opdat wat goeds gij doet, niet uit dwang, maar vrijwillig zij.15 Want hij is misschien wel daarom een tijdlang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zoudt terughebben,16 nu niet meer als slaaf, maar als meer dan slaaf, als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Here.

Paulus geeft hier in deze brief geen onderricht. Hij laat zien wat Bijbels onderricht voor vruchten heeft. Wat een zegen kan een fundamentele christelijke leer zijn voor onze maatschappij. Onze gevangenissen lopen overvol, omdat ons landje een heidens christendom kent, en niet is gefundeerd op de Bijbel!

Voor Paulus is Onesimus een nieuw mens geworden, een broeder, geen slaaf meer, maar als een geliefde broeder! 2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Paulus noemde hem zijn kind, en kijkt ernaar als naar zijn zoon, al was dat voor hem eerst een wildvreemde man. Paulus laat die Onesimus ondervinden wat die liefde die hij predikt betekent in het dagelijkse leven. Liefde uit dwang is geen liefde. Een dief die uit de gevangenis komt, heeft het normaal zeer moeilijk om terug in de maatschappij te komen. Wat doe je eraan?

Paulus probeert Onesimus blij en opnieuw gelukkig te maken!

Onesimus wilde zijn leven herbeginnen. Hoeveel mensen zouden dat ook niet willen? Mensen die door hun gedrag diep vallen of tegenslag hebben of verdriet hebben, liefde zoeken enz.

11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; den welken ik wedergezonden heb.

Wie zou dan voor God niet nuttig willen zijn?

Ieder mens die Jezus Christus niet persoonlijk kent, is als de vluchtende slaaf Onesimus. Vluchtende voor God, en toch kan Hij zijn leven veranderen, om blij te worden, en anderen blij te maken. Nuttig zijn voor de ene ware levende God! Onesimus betekent: nuttig. Paulus zinspeelde hier op in.

34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. Joh.8

Wie vandaag het evangelie verkondigt, zal soms ervaren dat mensen op de vlucht gaan voor hem, wel dat is normaal. Men vlucht voor de waarheid, zolang men de Waarheid niet kent. Maar vluchten blijft niet duren! Jona vluchtte ook, voor God, en God ving hem op bijzondere wijze, met een vis!

Een mens kan het op aarde soms ver brengen, en zeer nuttig zijn, maar al deze dingen zijn vergankelijk, de vruchten van het nuttig zijn voor God, dat is onvergankelijk, en zal straks openbaar worden. Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

17 Indien gij u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op, zoals gij het mij zoudt doen.18 En, mocht hij u schade berokkend hebben of iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening.19 Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig; ik zal het betalen, om niet te zeggen, dat gij mij nog meer schuldig zijt: uzelf!20 Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Here, verkwik mijn gemoed, in Christus.

De vraag van de apostel is duidelijk, opdat Filemon opnieuw zijn slaaf Onesimus, in dienst zou nemen. Vandaag zouden de bazen niet staan springen om iemand opnieuw aan te nemen, waarvan hij bestolen werd, wegvluchtte en een gevangenisstraf had uitgezeten.

De apostel was bereid de schade terug te betalen aan Filemon uit eigen zak! Maar dat verwacht hij wel niet van zijn broeder Philemon, want dit is ook een christen. Hij is christen geworden door Paulus, en dit is onbetaalbaar. Eeuwig leven is een begrip waarover men bijna niet meer hoort spreken, tenzij bij de Bijbelgetrouwe christenen. Het Bijbelse christendom verandert niet een politiek,maar wel de harten van mensen!

Paulus aan Philemon : Maak mij nu eens blij, in Christus!

Deze geestelijke blijdschap is in ons land weinig bekend. Wat jammer, meestal zoekt men blijdschap in het materiële en genot. Die blijdschap is soms van korte duur.

clip_image004Vergeving onder mensen brengt vrede en blijdschap!

Vergeven is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Paulus leerde het Philemon, en Philemon kon nu doen wat Paulus leerde! :

Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Philemon was ook maar een mens, en zal het waarschijnlijk wel moeilijk hebben gehad, om opnieuw Onesimus in dienst te nemen, doch ter wille van Paulus, en het begrip wat Jezus voor hem had gedaan, kon hij moeilijk nog weigeren. Philemon had verlies geleden door Onesimus die in zijn dienst werkte, en die dan nog wel een grote vrijheid genoot. Deze vrijheid misbruikte hij om te vluchten.

Philemon stapte niet naar de rechtbank voor schadevergoeding. De apostel zette Philemon nooit onder druk en vertrouwde op zijn vergevingsgezindheid als christen!

De vergevende liefde van Philemon, tegenover Onesimus bracht opnieuw blijdschap bij alle drie : Paulus, Onesimus en Philemon!

Onesimus werd een vrij mens!

clip_image006

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

 

DE BRIEF AAN DE CHRISTENEN TE EFEZE

EFEZE

 

HOOFDSTUK 1

De brief aan de Efeziërs, werd door de apostel Paulus geschreven tijdens zijn gevangenschap, vermoedelijk in Rome. Daar schreef hij ook nog andere brieven. Efeze was door Paulus goed gekend, hij had er een drietal jaren het evangelie gebracht. Efeze was de hoofdstad van het toenmalige Klein-Azië.

Het was een levendige stad ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus. Later werden na de Pax Romana de christenen ernstig vervolgd door de Romeinen. Deze zeer bemoedigende brief gaf een goed beeld, over hoe een gemeente eruit dient te zien, inzijn werking en bestaan.

(Foto: Puinhoop Tempel van Hadrianus).

(3) Paulus valt met de deur in huis, en spreekt over de geestelijke zegeningen die wij, als christenen hebben ontvangen in de hemelse gewesten. In de hemel zullen wij echt gelukkig zijn, ja, gelukzalig! Het geluk op aarde is als een vergankelijke mooie zeepbel! De Joden spreken over twee soorten van zegeningen, tijdelijke en geestelijke zegeningen. De tijdelijke zegeningen, zijn deze,welke wij ontvangen op de aarde en snel voorbijgaand zijn. Daartegenover staan de blijvende “geestelijke” zegeningen in de hemel! Wat kunnen wij hieronder begrijpen?

In ieder geval staat er : “heeft gezegend”. Het is al een feit voor allen die geloven in Jezus of geloofd hebben en gestorven zijn. Het zijn vervullingen van Gods beloften. Dat is eeuwig leven, en een verheerlijkt lichaam.

Christus kent een groot verlangen naar Zijn bruid, Zijn Bijbelgetrouwe gemeente!

Wij staan even stil bij de blijdschap en vreugde van Adam toen Eva er kwam.

Ge 2:23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.

De uitverkorenen !

(4) Christenen zijn uitverkorenen, al voor de grondlegging der wereld, een voorbestemming en dit niet in tegenstelling tot onze vrije wil. Al voor de schepping wist God wie om vergeving zou bidden en zou geloven in de genade, en vertrouwen op God, en Gods woorden.

Bv. Jacob en Esau.

God wist vooraf, nog voor deze twee mensen waren geboren, wie van hen het eerstegeboorterecht ernstig zou nemen. Daarvan hing de dubbele erfenis af. Esau geloofde er niet in, en was onverschillig, eten en drinken was voor hem veel belangrijker! Hij maakte zijn keuze, maar later kwamen er de tranen die niet meer hielpen! Vele mensen zijn onverschillig tegenover het evangelie. 70% van de Belgen hebben nooit spijt van iets. Wie nooit spijt heeft, zal ook moeilijker tot geloof komen, en de genade van God aannemen.

Israel was de uitverkorene, nu zijn er na Golgotha, uitverkorenen uit de heidenen.

(Hebr.9:15) Wie in Jezus gelooft is uitverkoren!

God zoekt mensen die heilig en onberispelijk willen leven voor Zijn aangezicht.

Heilig betekent, heel uniek, in tegenstelling tot de wereld, door een levenswijze in overeenstemming met wat God vraagt.

(5) Uit liefde neemt God zonen aan, en dat is nu mogelijk door de genade van Christus. (7) Er is dus vergeving mogelijk van alle overtredingen voor ieder mens. (Biechtstoel is uit den boze!)

(9) Dit is een geheim van God, van Zijn wil, die Hij ons nu bekend maakt, het plan dat Hij had met Jezus. Zijn bedoeling was de mens te redden van verlorenheid, het missen van de heerlijkheid Gods en een tweede dood!

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

De satan wilde en wil nog steeds Gods plan verhinderen, hij wil de mens in zijn verloren status verder laten leven en sterven. Hij wil ze in de hel, waar hij ook zal terechtkomen, op het einde van het duizendjarig wereldrijk van Christus.

De hel is een realiteit, anders zou de Bijbel liegen. Hel komt voort van het woord “Hinnom”, een dal ten zuiden van Jeruzalem, waar men dode dieren storte om verbrand te worden.

Jezus spreekt als waarschuwing over een plaats waar mensen zullen wenen en de tanden knarsen. Vele hedendaagse evangelisten zwijgen over de hel, dit is niet zo populair. Toch waarschuw ik de mensen voor die tranen! God wil blije mensen!

6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. 7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. 8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.Lucas 4

Velen verkopen hun ziel vandaag aan de satan, om succes, geld, eer en macht te bekomen, hij vraagt slechts aanbidding! Iedereen die zijn geluk en heerlijkheid op aarde zoekt, zal het nieuwe Jeruzalem nooit zien! (Matth.6:19)verzoeking

(10) Dit alles is een voorbereiding die al tweeduizend jaar bezig is. (11) Paulus spreekt over onze hemelse erfenis, dit kregen wij toen wij tot geloof kwamen. (13) Wij mogen dus niet doen als Esau, het minachten, en ons aards genot boven de wil van God stellen.

(14) Wij ontvingen de H.Geest, als een onderpand voor onze erfenis!

Het onderpand hier is bedoelt als een “voorschot”. Wie iets koopt en een voorschot geeft, is wettelijk verbonden. Calvijn vertaalde met “voorpenning”.

21 Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,

22 die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.2 Cor.1

(13) Als Paulus schrijft “In Hem” zijt gij, dan bedoelt hij iedere Christen, die een zekerheid heeft gekregen van God zelf, over zijn levende hoop!

(15 Paulus dankt God voor hen, hij had die zekerheid bij die mensen opgemerkt!

Inderdaad hij stelde vast dat er een grote liefde was, onder allen die de geest hadden ontvangen. Zo ontstond er de geestelijke familie, die zich voorbereid op het nieuwe Jeruzalem. Christenen zien elkander terug, ook al zijn ze gestorven.

(18) “Verlichte ogen uws harten”. Al deze ongelovige mensen waren eerst geestelijk blind, en zijn genezen door bekering van hun blindheid, onwetendheid. Het ontvangen van de H.Geest, heeft een duidelijke verandering in het verstand veroorzaakt. Een ingreep van God zelf.

Wij weten dat de H.Geest de schrijver van de Bijbel is! Wie de Geest heeft ontvangen zal wijsheid en kennis opdoen. Zodat gij weet…schrijft de apostel. Kennis over onze verwachting, onze levende hoop.

Kennis over heerlijkheid van de erfenis van de heiligen.

Deze heerlijkheid gaat over het toekomende hemelse leven.

Ro 8:18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Kennis over de kracht van het evangelie, de grote kracht die Jezus opwekte uit de dood. Ook u zult die kracht ervaren schrijft Paulus eigenlijk naar alle trouwe christenen te Efeze.(20)

(22) En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efeze 1

Alles is aan Christus onderworpen, de toekomst zal dit aantonen! In de eindtijd zullen de ongelovigen, de onverschilligen, ook een verandering krijgen in hun denken, door het merkteken van het beest. Een biochip zal het verstand kunnen beïnvloeden, lees misleiden,maar niet genezen van geestelijke blindheid. De voorbereiding van deze chip is volop bezig.

(Openbar.19:20).

Deze toekomstige bijzondere biometrische chip zal de mensen misleiden, die de waarheid van het evangelie hebben verworpen! Wie deze chip als merkteken zal hebben aangenomen, kan niet meer tot geloof komen! Het merkteken, de biochip zal gratis worden geplaatst, in een rondrijdende chipmobiel? Biochips voor genezing worden nu al toegepast.

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thes.2

Onder dwaling mogen wij ook begrijpen een bovenmenselijke energie of werking van de duivel zodat de mensen de leugens geloven.

EFEZE HOOFDSTUK 2

In dit hoofdstuk herinnert de apostel de jonge christenen te Efeze aan hun leven voor hun bekering en wedergeboorte. In vorig hoofdstuk sprak hij over hun zegeningen.

Hij wijst ook op de toestand tussen de christenen en de joden in verband met hun plaats tegenover God.

GEESTELIJK DOOD!

(1). Paulus leert de eerste christenen te Efeze, dat ze als dood waren voor God, en dit voor hun bekering. Hij bedoelde “geestelijk dood”, zoals ieder mens die geboren wordt, geen geestelijk leven kent, bij de fysische geboorte. Hij heeft geen persoonlijk contact met de levende God, en God is geest! Hij zoekt het in alles en nog wat, godsdienstige overtuigingen zijn er genoeg, maar er is maar één waarheid. Ieder mens is eigenlijk als een mindervalide geboren! Daarom is ook de traditionele kinderdoop door keizer Constantijn ingevoerd absurd.

De oorzaak van deze toestand, is de zondige natuur van de mens. Deze komt door “overtreding” en “zonde” laat God door Paulus opschrijven! (2)

Dit betekent enkel leven in ongehoorzaamheid aan Gods wil. Gods wil is altijd te vinden geweest voor ieder mens. Vandaag in een betrouwbare Bijbel, het boek van God. (Opgelet met de nieuwe Bijbelvertalingen!).

Vroeger leefde gij volgens uw “eigen waarheid” , uw eigen overtuiging, schrijft de apostel aan deze gemeente. U leefde volgens de normen van de grote massa in deze wereld. Deze massa staat onder druk en invloed van de satan. Bijzonder ook vandaag want de tijd van de boze is beperkt. ( 1 Petr.5:8). Denk aan de massamanipulatie via de media.

Paulus schrijft dat ook hijzelf toen nog onder deze demonische invloed stond en zonder Christus, zou hij de zin van dit leven nooit hebben begrepen.(3)

Zonder God kan men de zin van het leven nooit begrijpen.

EEN NIEUW LEVEN BEGINNEN?

Wat deed God? (4)

Wat ieder mens moet weten is dat de enige levende God, een barmhartige God is.

Koning David sprak aldus: 14 Toen zeide David tot Gad: Het is mij zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand des HEREN, want zijn barmhartigheid is groot; maar laat mij niet vallen in de hand der mensen. 2 Sam.24

God schiep een mogelijkheid in Zijn liefde: Christus. God werd mens, en die mens stond op uit de doden! Zo wilde hij dat ieder mens, door het offer van Christus, een nieuw leven kon beginnen.

Joh 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

De grote waarheid zal aan het licht komen, bij de opstanding van hen die de Bijbel geloofden en door God als Zijn kind werd aangenomen. Deze opstanding staat voor de deur! De tijd van de genade loopt ten einde. Het feest van Gods kinderen zal straks beginnen.

(7) Wie Gods geschenk van genade heeft aangenomen, zal daarvan de vruchten zien in de komende eeuwen. Het woord “eeuwen” betekent voor een onbepaalde tijdsduur, eeuwig!

(8-10)) 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Een mens kan zichzelf dat geloof niet geven! God is de mens genadig, nadat hij heeft ingezien dat zijn eigen levenswijze, zondig is en spijt heeft over al zijn tekortkomingen. Zonde betekent eigenlijk, het doel missen! Dan zal God die mens zekerheid geven dat Zijn woord de waarheid is. Er is dus duidelijk een ingreep van Godswege nodig in de mens, en dit is geen hersenspoeling!

Je komt niet in de hemel door goede werken, dan zou de hemel te koop staan! Babelse christenen geloven nog steeds die leugen.

(10) Wie in Christus is gaan geloven, is een nieuwe schepping geworden. Met goede werken bedoelde Paulus hier: alles wat men probeert te doen, in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Een christen is iemand die opnieuw werd geschapen, maar uiterlijk is daar niets van te zien. (Joh.3). Wat een geheim, ook de in Jezus tijd zeer bekende theoloog Nicodemus wist en begreep daar kennelijk niets van!

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Ga 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

Men is geen christen, omdat men naar een bepaalde kerk gaat, of omdat je ouders christelijk waren of zijn. Ik ben ook geen auto, omdat ik veertien dagen in mijn garage heb gestaan!

VROEGER EEN LEVEN ZONDER GOD, NU MET GOD!

De apostel laat verstaan hoe de toestand was van die mensen te Efeze, toen ze nog niet bekeerd waren. Daarin maakt hij duidelijk wat dat inhield en dat ze dit niet mochten vergeten.

(11) Het eerste wat hij schrijft is, dat ze “heidenen” waren. Dat betekent dat ze niet behoorden tot het volk van God, Israel. “Onbesneden”, ze werden minachtend “de voorhuiden” genoemd.

De heidenen konden geen gemeenschap hebben met Israel, want God had geen verbond gesloten met de heidense volkeren.

(12) Ten tweede de heidenen hadden ook geen verwachting op een Messias, zonder Christus. Ze hadden dus geen enkel statuut om te mogen behoren tot Gods volk. Vervreemd van hun Schepper, velen hebben begrijpelijk hun kerk vaarwel gezegd, maar ook God.

Paulus schrijft dit op, opdat wij zouden begrijpen en niet vergeten dat wij, zolang wij of zij niet geloofden in de Joodse Messias Jezus, geen enkele band hadden met onze Schepper. Er was dus een duidelijk verschil tussen de Joden en alle andere volkeren. Dit verschil bestond erin dat God voor de heidenen niet toegankelijk was!

GODS VOLK, ISRAEL EN GODS VOLK UIT DE HEIDENEN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS KRIJGEN

BEIDEN TOEGANG TOT HET HEILIGE.

14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,

God heeft Israel, niet verworpen. De gemeente is nooit in de plaats gekomen van Israel! Bijbelgetrouwe christenen hebben Israel nooit verworpen of gehaat. God stelde Israel tot een voorbeeld voor de heidenen. Gods volk werd ongehoorzaam aan zijn God, verwierp zijn eigen Messias, Jezus. De gevolgen bleven niet uit. Bedenk de Holocaust, waarbij de Roomse kerk toonde niet christelijk te zijn.

Eze 5:15 Je zult worden bespot en gesmaad en als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor de volken om je heen, wanneer ik je in mijn hevige woede zal straffen, wanneer ik met je zal afrekenen in mijn toorn–ik, de HEER, heb gesproken.

Indien de heidenen niet willen luisteren en geloven in Gods woord, de Bijbel, staat hen een erger oordeel te wachten! ( 1 Petr.4:17// 2 Petr.3:7).

DE TUSSENMUUR.

Deze scheidingsmuur diende om de heidenen buiten de tempel te houden. Zij hadden geen verbond met God, en stonden niet onder de wet. Heidenen stonden buiten Gods zegeningen.

Wie als heiden verder ging dan deze muur, werd door de joden gestenigd. Het was bijna gebeurd met Paulus.(Hand.21:27,28)

Jezus bracht vrede tussen Joden en heidenen, door deze scheiding af te breken,

Mt 27:51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,

Het voorhangsel is niets anders dan een beeld van Christus, gescheurd en geofferd, en daardoor kon ook de heiden nu tot God naderen.

Onze zonden waren een hindernis om tot God te kunnen komen. Jezus nam de zonde van ieder mens op zich, droeg daarvoor de straf, en de weg was vrij!

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.Hebr.12

De nieuwe mens van de komende nieuwe schepping, zal voortkomen uit de Joden en christenen.(15) Het wordt dus een lichaam, een geheel in vrede. Aan het kruis werd de vijandschap tussen God en mens verzoend.

(18) Zowel de jood als de christenen uit de heidenen die bidden in Jezus naam hebben toegang door zijn geloof tot God. Wie niet geloofd in Christus offer krijgt geen toegang.

Paulus maakt een besluit en verklaart hen als huisgenoten van God, in een nieuwe tempel gebouwd op de een fundament van apostelen en profeten.

Deze tempel is de ganse gemeente van Christus, welke bijna is afgewerkt, de laatsten komen tot geloof en worden toegevoegd.

Het fundament is dus niets anders dan de “apostelen en profeten”, de Bijbel!

De Bijbel is een unieke sleutel van de hemelpoort!

Er is ook maar één sleutel! Er zijn veel geloofsovertuigingen dus vele sleutels, maar slechts één doet de hemeldeur open!

Er werden vele geloofsboeken geschreven en theologische werkstukken. Vele kerkelijke wetten werden gemaakt net als de wetgeleerden in het O.T, en later Rome.

Lu 11:52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Bedenk de vraag van de rijke in Lucas 16.

23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, 28 (16-27b) want ik heb vijf broeders. (16-28a) Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.

29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.

De hoeksteen is Jezus, dit is het sluitstuk waarbij apostelen en profeten samenkomen.(20)

EFEZE HOOFDSTUK 3

Ter wille van de blijde boodschap aan de heidenen, is Paulus nu in de gevangenis te Rome terecht gekomen.(1) De christenen te Efeze hadden gehoord over de problemen welke Paulus ondervond, maar hadden begrepen dat hij werkelijk een apostel was die God gebruikte om aan de heidenen nu de genadeleer te verkondigen, het nieuwe verbond.(2) Ook zullen ook anderen geweest zijn, die Paulus in een kwaad daglicht zetten, omwille van zijn gevangenschap.

Hij schrijft dat God hem een geheim, een verborgenheid, heeft bekend gemaakt. Soms hoort men over het woord mysterie, welke voortkomt uit de Griekse vertaling. Daarover is veel misbegrip. Paulus gebruikt dit woord “mysterie” omdat er daar vele mysteriegodsdiensten waren. Bedenk maar hoe vroeger de mysterieuze sfeer rond een katholieke kerkdienst werd gehouden. Een taal die de toehoorders niet begrepen, handelingen voor ceremonie, rituele gebaren en opvallende kledij met symbolen van afgoden.

Is het evangelie een geheime leer? Helemaal niet!

Paulus verkondigt het openlijk, klaar en duidelijk en met alle moeite opdat iedereen het zou begrijpen.

Toch gebruikt Paulus het woord “mysterion” voor een geheimenis, of verborgenheid. HADRIANUS TEMPEL TE EFEZE

Inderdaad er zijn mysteries die God voor zich houdt, maar Hij openbaart er ook aan Zijn dienstknechten. (Deut.29:29)

Dit doet hij om duidelijk te maken dat de genade voor de heidenen nog onbekend was voor zijn volk en ook voor de profeten.

Het geheimenis is, dat God een nieuw uitverkoren volk maakt uit de heidenen, maar niet in de plaats van Israël, wel bijkomend. Dit mag niet mysterieus verzwegen worden. Het was de gewoonte of de regel in hun cultuur, dat men zweeg over geheimen. De H.Geest openbaart het geheim aan de heiligen (christenen), apostelen en profeten.(5) Het is dus geen overtuiging van de ene mens op de andere. (1 Cor.4:6)

De Joden die Jezus totnogtoe niet aanvaarden, kunnen nog steeds deze verborgenheid niet begrijpen. Ze kunnen niet aanvaarden dat er ook mensen uit de heidenen zullen behoren tot de uitverkorenen, en onder de beloften van God vallen, dit is voor hen nog moeilijk te aanvaarden, tenzij ze wedergeboren worden.(6).

Daarom is zending in Israël noodzakelijk! Daarom moeten wij nooit nalaten een Joodse ziel voor de troon van de heer te brengen.

Mt 25:40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

De broeders en zusters van Jezus waren Joden!

Paulus werd aangesteld door Gods genade, een dienaar om dit werk te doen. Dit werk kan ik doen omdat God mij de nodige kracht geeft, anders ware het niet mogelijk! Zo kon Paulus anderen bemoedigen, al zat hij zelf in gevangenschap!(7)

Paulus is heel blij met zijn opdracht die hij van God kreeg, ook met alle nadelige gevolgen vandien.

Hij was een man die zich altijd hard inzette voor het doel dat hij wilde bereiken. Paulus was een prachtig voorbeeld voor vele christenen. God heeft hem begenadigd, want hij had toch Gods kinderen vervolgd en laten ombrengen! Vandaag zou Paulus wel verworpen worden door vele zogenaamde christelijke gemeenteleiders!

De apostel geeft nu nog een andere betekenis aan dit geheim, namelijk de (8)“onnaspeurlijke rijkdom van Christus”. Dit is het geheimenis dat hij moet verkondigen. Paulus dient alles uit te leggen wat God hem geeft over zijn profetische geheimen. Hij schreef alles goed op, opdat wij ook vandaag voor onze eigen ogen zouden zien, dat God Zijn profetieën en plannen volbrengt.

5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.1 Cor.4

De gemeente heeft tot taak, de veelkleurige wijsheid van God te verkondigen! Ook de overheden en machten in de hemelse gewesten luisteren naar deze verkondiging. Daarom zijn engelen aandachtig bij de uitlegging van het evangelie, want deze geheimenissen zijn ons gegeven, en voor hen ook nog onbekend.

(1 Petr.1:12)

Als christenen hebben wij altijd contact met Jezus door ons vertrouwen dat wij op Hem stellen. Dit is een stelregel voor iedere wedergeboren christen, zo is het voor mij, maar ook voor u, schrijft Paulus.(12).

Daarom laat u niet ontmoedigen, leert de apostel, omdat ik nu in gevangenschap leef, en vervolging ken.(14)

Paulus bidt voor het volgende:

Dat de christenen kracht mogen ontvangen door de Geest.(16)

Ro 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

In de eerste plaats heeft de werking van deze kracht

tot doel ons “behoud”, bij God te mogen wonen!

Flp 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Dit schrijft Paulus. De context is dat Paulus zowel rijkdom als armoede heeft gekend, kommer en zorg. Hij kreeg valse beschuldigingen en stenen naar zijn hoofd en vuistslagen. (Hebr.12:2)

Dat Christus altijd op de eerste plaats mag staan in uw gedachten.(17)

Ex 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Paulus bid opdat er geen andere dingen hen zou afhouden van God. Opdat ze geen andere goden zouden navolgen. Andere denkbeelden welke in de plaats van Christus zouden worden gesteld, en dat ze geen antichristen zouden worden.

Dat Christus in u mag wonen, dat Christus uw vaste overtuiging mag zijn.

Hier komt onze relatie met Christus ter sprake, bespreken we alles met Hem. Hij woont in u, spreekt u met Hem, vertelt u Hem alles.

Dat gij mag groeien door het geestelijke voedsel, Bijbelstudies en gehoorzaamheid aan het woord. “Geworteld en gegrond”, dit kenmerkt een standvastigheid en trouw aan de Bijbel. Heeft Gods woord voldoende invloed op uw leven?

Col 1:23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Dat gij de liefde van Christus zou kunnen proberen te begrijpen.(18)

Van iemand die je lief heeft, die geeft je van alles. Ook van Jezus zullen wij iets heel bijzonders krijgen, want hij beloofde:

9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.2 Cor.2:9

Er is een kracht die in ons werkt. Welke kracht bedoelde Paulus?

Kracht betekent: sterkte, bekwaamheid tot. Ook kan het de macht zijn tot wonderen. Het kan ook morele kracht zijn. Onder sterkte komt het 77 maal voor in de Bijbel, macht tot wonderen 7 maal. Dit is om de verhouding aan te tonen, en een ernstig beeld te kunnen maken, dat mirakels geen dagelijkse gebeuren is.

God is almachtig!

Op een dag vroeg Luther aan een boer van zijn dorp, kunt gij uw geloofsbelijdenis nog opzeggen? En de boer, begon en zeide: Ik geloof in God de Almachtige….stop zei Luther. Luther vroeg en wat betekent dat: de almachtige? En de boer zweeg stil en was verlegen. Luther zei: Ik en vele theologen weten het ook niet, maar wees niet verlegen, geloof heel eenvoudig dat God u kan helpen als gij en uw gezin in grote nood komt, dat moet ge wel onthouden!

Spr 15:29 Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.

Wie geen tijd heeft voor God, God zal ook geen tijd hebben voor u in nood en angst.

God kan voor ons veel meer doen, dan dat wij kunnen verwachten met ons gelovig gebed, of dat wij zouden kunnen begrijpen met ons verstand. (20) God komt alle lof toe!

EFEZE HOOFDSTUK 4

RomeendeapostelenMamertijnsegevangeis

De apostel maakt duidelijk dat hij in de gevangenis is terecht gekomen omdat hij de Here dient. Het verkondigen van het evangelie heeft gevolgen. Wie in de sporen van Jezus loopt, wordt bespot, afgewezen, vals beschuldigd, krijgt een kruis om te dragen en aan zichzelf te sterven.(1).

Mr 8:34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Paulus roept de christenen op om een gezonde houding tegenover elkander te hebben. Christenen moeten de gewoonte hebben, om vriendelijk tegenover elkaar te zijn. Nederig en elkaar te verdragen. Dat betekent niet dat men de zonde zal toelaten.

Dit is een manier om de eenheid onder de christenen te bewaren. Het een zijn van gedachten is zeer belangrijk in de gemeente. Het is een eenheid als een lichaam waarvan alle leden met elkaar zijn verbonden.(2,3).

Het fundamentele voor iedere Bijbelse gemeente is dat men dezelfde overtuiging en leer heeft over: (4,5)

De christelijke hoop, onze verwachting, de wederkomst van Christus. (Col.1:27)

De doop, er is maar één Bijbelse doop, na de bekering, na het aannemen en geloven van Gods woorden in de Bijbel. De kinderdoop is een valse leer! Zo leest men in de geschiedenis over de wederdopers. De kinderdoop is ingesteld door de stichter van de Katholieke kerk, keizer Constantijn!

Mt 3:11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Enkel wie deze doop heeft ervaren, zal krachtig getuigen tegen de mensen, en ervaart de kracht van het evangelie.

Een God. Er is maar één God, de God van Israël! De schepper van hemel en aarde.

(7) Hier is sprake dat Christus ieder gelovige afzonderlijk genadig is geweest, en zal gebruiken zoals Hij dat wil, om zijn gemeente te bouwen.

Het stond in de psalmen schrijft Paulus. (Ps.68:18)

Onder deze gaven begrijpen wij bekwaamheden, geestelijke zegeningen. Christus stelt mensen in staat voor bepaalde doelen en specifieke taken in Zijn gemeenten.

Apostelen en profeten. Onder de apostelen vinden wij deze die Jezus zelf heeft geroepen, waarbij ook Paulus later kwam als de apostel der heidenen. Een apostel is gekenmerkt door de ware tekenen en krachten die hij doet op zending.

12 De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.(2 Cor.12)

Onder de profeten is begrepen, niet de profeten van het O.T., maar gelovigen met de profetische gave. Zij openbaren geheimenissen vanuit Gods woord. Zij openbaren geen nieuwe profetieën!

Evangelisten, herders, en leraars.

Iedere gemeente heeft gelovigen, die mensen bij de Heer brengen. Ze zijn meestal werkzaam onder ongelovigen. Herders, zijn zij die pastorale taken vervullen, als zielszorg, ziekenbezoek, zorgen voor de eenheid in de gemeente, en waakzaam zijn voor wolven in schapenvacht.

Leraars zijn ervaren gelovigen die de Heer in de gemeente gebruikt om de kwaliteit van de gemeenteleden te verzorgen. (Hebr.5:12)

Zij beogen een heilige levenswandel, brengen jonge gelovigen en pas bekeerden op het goede spoor. Zij zoeken om de gemeente Bijbelgetrouw te laten functioneren. Ze geven goede en betrouwbare Bijbelstudies. Het is ongezond naar teveel leraars te luisteren, het brengt verwarring en zorgt voor verdeeldheid onder de christenen, met alle gevolgen vandien.

Het veelvuldig veranderen van gemeente is een geestelijk ongezonde zaak.

(13) De bedoeling van al deze gaven is het bevorderen van de geestelijke eenheid!

Dit staat in schril contrast met de vleselijke eenheid welke vandaag nagestreefd wordt in de religieuze wereld.

(14,) Wanneer het voorgaande goed verloopt schrijft Paulus, dan staat u sterk in uw geloof, en u laat zich niet al te snel meer misleiden. Iedere christen moet bekwaam zijn om een goed oordeel te vellen over de leer. De Bijbel is er niet slechts voor theologen of ingewijden.

1Jo 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Aan de Heer is het te danken, dat er de vaste liefdesband onder de christenen per gemeente kan zijn.(16) De gemeente is als een lichaam, één geheel. Elk lichaamsdeel heeft zijn functie en doet wat het Hoofd, Christus opdraagt. Zo maakt Paulus duidelijk dat ieder een onderdeel is daarvan zoals Christus heeft gewild. Het is van belang voor het goed functioneren dat iedereen in een gemeente weet, welke zijn gave en taak is. Wie een voet is en hand wil spelen zal gewaarworden dat daar geen zegen op komt.

DE CHRISTELIJKE LEVENSWANDEL.

Wandel niet langer als de ongelovigen. De apostel wijst naar grote verschillen.(17,18)

Het is duidelijk dat Paulus wijst naar het denken dat van een christen dat aan het veranderen is. Een christen volgt de trends van de wereld niet verder. Hij zegt de prestatiewereld vaarwel. Hij spreekt over “ijdelheid”. De vruchteloosheid van het aardse leven. De ongelovige begrijpt de zin van het leven niet, want na de dood is er voor hem geen hoop of leven.

Voor Paulus komt dit door zijn onwetendheid (verduisterd verstand) hij verwerpt de waarheid, de Bijbel. Ze weten niet wat Gods bedoeling is met hun leven.

Het verduistert verstand, is als het verstand op nul.

Het verstand beïnvloedt het gevoelsleven van de mens. Zo is het gevoelsleven van een ongelovige sterk verzwakt.

De liefde van de ouders voor kinderen vermindert, anderen zorgen voor opvoeding of opvang. Moeders gevangen door deze prestatiewereld.

Medelijden vermindert, enz.(2 Tim.3:2)

Wie geen gevoel meer in zijn handen heeft, voelt niet meer als hij zich bezeerd.

Pijn is een waarschuwingsteken, zo komt het vandaag dat men geen kwaad meer beseft.

(19) De ongelovigen slaan winst uit allerlei onreinheid schrijft ,Paulus. Hij bedoelt ze hebben geen schaamte meer. Toen al was het zo dat er allerlei sexuele losbandigheid waar te nemen was. In Efeze was er de afgodendienst van Artemis, (Diana) de vruchtbaarheidsgodin. Daar waren ook de afgodenfeesten waarbij men massaal overging tot sexuele orgieën. Men wilde geen kerkdiensten zonder de dans en muziek en men bedreef openlijk de liefde. Dit soort van amusementsgodsdienst keert vandaag terug, en Gods oordelen staan klaar. Er is inderdaad veel winst te maken met alle pornobedrijvigheid, en tot kinderen zijn er de slachtoffers van.

(20). Maar gij geheel anders…………..

Wie Christus heeft leren kennen in zijn leven, is vrijwillig veranderd van denken. Zijn leven is afgestemd op de raad van God. Hij zet nu God boven alles.

Men wordt geen christen door nieuwe regels te volgen of een nieuwe filosofie te leren. Christus komt in de mens wonen die wil, en Hij werkt er een nieuw levensprogramma in uit!

Daardoor primeert het gemeenteleven boven alle andere mogelijke activiteiten.

(23) Met het verjongen van het denken, bedoelde Paulus, dat het denken vernieuwd is, helemaal anders. Alles wordt in het licht gebracht van de Bijbel, Gods woord.

Zo kan een Katholiek mens ontdekken, wat waarheid en leugen is, en hoe kerkelijke tradities de mens misleiden voor de eeuwigheid!

(25-32) Bij wijze van voorbeeld toont de apostel hoe diepgrondig het veranderingsproces van mensen kan zijn, welke Jezus Christus persoonlijk leerden kennen.

Wie een dief was, steelt nu niet meer, integendeel hij gaat werken, en is mededeelzaam geworden. De leugenaar gaat niet verder liegen tegen zijn medemens.

Laat het verwijten van elkander achterwege, en gebruik geen vulgaire taal meer.

Hij noemt dit alles het bedroeven van de Geest Gods.

Het kwaad worden op zich, is geen zonde, wel als er bitterheid op volgt. God wordt ook kwaad als Hij de ongerechtigheid ziet op aarde.

Deze belangrijke christelijke levenswandel vinden wij terug bij de volgende gelovigen:

Henoch was anders dan de mensen van zijn tijd die allemaal goddeloos leefden, Henoch werd opgenomen, hij was geheel anders.

Noach luisterde naar Gods woord en bouwde de ark, het werd zijn redding.

Abraham kon getuigen : de Here voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, hij kreeg toch de wens van zijn hart, Isaac.

Hizkia werd ziek. Hij bad om genezing en beriep zich op zijn toegewijd hart en wandel. Hij werd genezen van zijn ongeneeslijke ziekte.

EFEZE HOOFDSTUK 5

De Schrijver geeft verdere richtlijnen om Gods weg te volgen. (1) Hij spreekt over een opofferende liefde. Jezus was ons het voorbeeld. Hij was onschuldig, en verdroeg alle vorm van lijden. Wij hebben gekozen voor die moeilijke,smalle en pijnlijke weg van vergevingsgezindheid. Vernedering met kwetsende en pijnlijke woorden kunnen op je afkomen. Het verdragen en zwijgen is de weg die ook Jezus ging! Dat is een lofoffer!

(3) Een wijzende vinger van Paulus gaat in de richting van de hoererij. Hij kent Efeze, en wil geen hoeren in de gemeente, kort gezegd. Hij spreekt duidelijk over alle seks buiten het huwelijk, overspel. Met onreinheden bedoelt hij homosexualiteit, incest, bestialisme. Onreinheden door het verbieden van het huwelijk. Alle vorm van seks uit geldzucht, is zuivere afgoderij, zo was er in Efeze de tempelprostitutie.

( foto Artemisl in Efeze met dierenriem rond de hals)

Kinderen uit deze situatie geboren werden aan de Moloch geofferd! (12) Dit waren de schandelijke praktijken. Afgoderij is alles wat men uit de schepping neemt, en het meer bemint dan de Schepper of het in de plaats stelt.

Zoiets mag van de christenen niet kunnen worden gezegd.(5) Christenen moeten voor ogen houden dat hun erfdeel klaar ligt in de hemel!

(6) Laat niemand zich laten meeslepen met deze massa goddelozen, want hen wacht een oordeel en vloek.

Jak 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

U kent allen dit heimelijk wereldje, maar zijt gij in het licht en hebt inzicht. Een lamp die brand is verbonden met de elektrische stroom. De Bijbel is de lichtbron, wie die bron verlaat, trekt de stekker uit. Je kent de gevaren van zo’n losbandig leven. Je weet hoe God er over denkt, en wat Hij zal doen. Onder duisternis dient men te verstaan, de tijd van de menselijke natuur voor zijn wedergeboorte. (10). Wanneer iemand in de gemeente naar een afgodentempel gaat, brengt het aan het licht en ontmaskert dit gedrag.(13)

(14) Paulus haalt een tekst uit de profeet Jesaja of het boek des oprechten:

Jes 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.

Joh 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Als ’s morgens het licht doorbreekt worden wij wakker. Onder het wakker worden, dienen wij een “passiviteit” of een “onbewustheidtoestand” te begrijpen. Dit zijn mensen die denken: het zal wel mijn tijd doen! Ook een onverschilligheid tegenover Gods wetten en geboden.

(17) Doe een inspanning om de wil van God te verstaan, en inzicht te krijgen. Uw levenswijze en gewoonten moeten gericht worden naar Gods woord.

(18) Pas op leert Paulus, als je overdadig drinkt dan, komt er losbandigheid uit voort, en doe je dingen die verkeerd zijn. Hij leert om zich met de Geest te vervullen.

19 Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Here. (Efeze 4)

Je kunt gemakkelijk weten of iemand bezig is met de dingen van boven, of met de zaken van zijn eigen wereld. Een christen dient geestelijk in evenwicht te zijn. Wie slechts op zondag aan de Here denkt, is uit evenwicht. Een koorddanser heeft een lange stok om zijn evenwicht te behouden. Een christen heeft zijn Bijbel meer dan nodig in onze dagen, hij moet nauwlettend toezien als een koorddanser! Iemand zonder Bijbel kan vandaag moeilijk in evenwicht blijven bij zware beproevingen of tegenslagen.

1Pe 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

(21) Wees elkander onderdanig “in de vreze van Christus”.

Hier bedoelt Paulus het aanvaarden van het ingestelde gezag, zoals de Heer het heeft gewild. Dit vers mag niet uit zijn context worden genomen, je dient het vervolg te lezen, want Paulus geeft uitleg wat hij hiermede bedoelde.

MAN EN VROUW

(22) De apostel richt zich eerst naar de vrouwen, en leert hen “onderdanig” te zijn aan hun eigen man. Hij leert gewoon dat de man, het gezag heeft in zijn gezin, net als Christus Zijn gemeente leidt. In het gezin dienen beslissingen te worden genomen, dan is er overleg, men komt tot dezelfde beslissing, of de man beslist bij onenigheid. (24) De vrouw gehoorzaamt de man in alles, behalve als de wil van de man ingaat tegen de Bijbel. De vrouw is wel evenwaardig, en is geen voetveeg of een slavin zonder inspraak. ( Spreuken 31). Wanneer een vrouw gehoorzaamheid wil nastreven aan haar man, dan bewijst ze ook te willen luisteren naar de Here.

Onze maatschappij is heel ver afgeweken van het christelijke standpunt. De emancipatie van de vrouw, heeft een stempel op de samenleving kunnen zetten, met vele negatieve gevolgen. De vrouw wil de afhankelijkheid van de man niet meer verder aanvaarden. Hetzelfde fenomeen begint zich af te tekenen in de christelijke gemeenten, en daar gaan de zusters buiten hun gestelde bevoegdheden en taken.

God schiep de vrouw niet voor leiding te geven maar als hulp voor de man.

(25) De mannen worden opnieuw in gelijkenis gesteld met een kenmerk van Christus, een opofferende liefde. Iedere broeder heeft ook thuis nog een Bijbelonderwijzende functie. Hij leert haar de Bijbelse principes toe te passen in haar huiselijke bezigheden, daaronder behoort dat zij de kinderen Bijbelonderwijs en een christelijke opvoeding moet geven.

De mannen dienen in feite hun vrouw constant te winnen zoals Christus zijn gemeente heeft gekregen, door een offer uit liefde. Hij moet zorgen voor haar onderhoud, haar lichamelijk en geestelijk welzijn.(27,28).

(31) Paulus haalt hier even het huwelijksverbond aan. Hij wijst naar het geheel van het huwelijk, man en vrouw als een geheel.

God ziet het huwelijk nog steeds als één geheel, en haat de echtscheiding.

Mal 2:16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de HERE der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

6 Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; 7 daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot een vlees zijn. 8 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. 9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.Marcus 10

Het huwelijk is hier vergeleken met een geheimenis, waar God Zijn deel in heeft buiten het beseffen van de mens. God voegde twee mensen samen.

Onder het geheimenis begrijpt Calvijn het volgende:

De vrouw is geboren uit de man Adam, zo was de mens een geheel ervoor, man en vrouw in Adam.

Zo vormt de gemeente als de vrouw, en Christus als de Adam, één geheel.

Ook hier is de vrouw de gemeente voortgekomen uit Christus.

Vandaag zijn jonge mensen al gescheiden voor ze echt huwen!!! Hoeveel verborgen verdriet heeft dit nog niet veroorzaakt bij hen die toch ernstig waren?

Een mens is getrouwd vanaf zijn eerste lichamelijke gemeenschap uit liefde.

In het O.T. staat het woord “scheiden” in verband met het afsnijden van grote boomtakken, of het afsnijden, amputeren van een been van een mens.

Geestelijk bekeken, loopt ieder echtgescheiden mens, als een lopende op één been!

Op de foto staat een bedelaar uit India die omwille van geld, vrijwillig zijn been verkocht!

Vlug tussendoor haalt hij opnieuw het grote geheim aan, dat Christus en Zijn gemeente ook een geheel zullen vormen, als een huwelijk. Die bruiloft staat voor de deur. Hij maakt een besluit, dat ieder huwelijk op twee benen dient te lopen:

(33) De man moet zijn eigen vrouw liefhebben. De vrouw moet ontzag hebben voor de man. Deze twee benen zijn een christenplicht.

Als de man zijn vrouw liefheeft, dan zal ze ontzag voor hem hebben. Als een vrouw ontzag heeft voor de man, zal hij haar liefhebben.

EFEZE HOOFDSTUK 6

TEMPLE VAN ARTEMIS                                            250px-Artemis_of_Ephesus

De apostel behandelt hier nog enkele plichten in het huisgezin en op het werk. Deze Bijbelse raadgevingen brengen harmonie in de ganse maatschappij. Hoe verder men de Bijbel verlaat hoe meer problemen men krijgt in de samenleving. Onze hedendaagse maatschappij bevestigt dit heden overduidelijk, via criminaliteit, enz.

Paulus begint met de kinderen aan te spreken in zijn brief, welke voorgelezen zal worden in de gemeente te Efeze. (1). Dit wijst erop dat kinderen die voldoende begrip hadden, bij hun ouders zaten in de samenkomsten. De apostel had geen kinderen, maar leert ze te gehoorzamen aan hun ouders, dat is een plicht. Dat is “recht” betekent, naar Gods wil. De moeder leerde deze gehoorzaamheid aan in de huiskring. God zelf koppelt hieraan een belofte: Het zal een verstandig mens worden, en zal lang leven. Voor kinderen die ongehoorzaam zijn aan de ouders en zo verder opgroeien werden voor de leiders van de stad gebracht. (Deut.21:18).(2 Tim.3:2)

Onder een christelijke opvoeding, is de kinderdoop niet Bijbels. De kinderdoop werd ingevoerd door Keizer Constantijn. Kinderen met een christelijke opvoeding komen later vlugger tot een wedergeboorte, en nemen dan zelf een beslissing zich te laten dopen.

De vaders mogen niet bovenmatig streng zijn, en zo verbittering teweeg brengen. Toch is tuchtiging nodig in overeenstemming met Gods wil. Spr 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.In de tijd van Paulus was het gezag van de vaders groter dan vandaag. De emancipatie van de vrouwen was er ook nog niet. Wie het gezag van de vader tegenwerkt, werkt God tegen, doch alles in de Here.(4).

Slaven (5) Werknemers dienen het gezag van hun bazen te respecteren, net als aan Christus. Paulus leert ze ook gehoorzaam te zijn, als de baas niet toeziet of als er geen toezicht is. Doet het omdat Christus het zo wil, leert hij. Doch enkel kunnen de gelovige of ongelovige bazen niets opleggen dat tegen de Bijbel indruist. Hij kan je opdrachten geven die niet aangenaam zijn, doe het dan toch omwille van Christus, want Hij wil het.

Wat je uit liefde tot Jezus zal hebben gedaan, zul je terug ontvangen! Dit is een belofte die veel vergeten wordt. Voor wie Jezus heeft leren kennen, stopt het leven niet met de lichamelijke dood!

En gij, heren,

Het christelijke principe voor gelovige bazen, is niet een steeds dreigen, maar wees goed voor uw personeel. Indien deze regel zou zijn gehandhaafd, waren vakbonden overbodig! Paulus roept op de zweep te begraven. U weet toch schrijft Paulus dat u als baas, en u als slaaf of werknemer dezelfde Heer hebben in de hemel.

Gelukkig verdween de slavernij. Het evangelie kreeg meer maatschappelijke invloed.

Daar zal verantwoording dienen afgelegd, gelovig of ongelovig. Daar is geen aanzien van de persoon meer. Welke functie of titel, men ook op aarde had zal geen enkele rol meer spelen voor Gods gezicht! Bedenk de ongelovige rijke en de gelovige Lazarus in hun situatie na de dood.(Lukas 16)

CHRISTENEN ZIJN GEESTELIJKE STRIJDERS

De apostel zit in gevangenschap te Rome, een soort huisarrest. Bij hem is er een Romeinse soldaat die hem bewaakt. Hij maakt een gezonde vergelijking tijdens zijn schrijven, met de wapenuitrusting van deze soldaat, en de geestelijke wapens van een christen.

Opgelet, voor de gevaarlijke verleidingen die satan op onze weg brengt. Hij heeft tot doel ons weg te houden van de christelijke levensstijl en de kracht van het evangelie.(11).

Zijn verleidingen (methodea)zijn talrijk, listig en gevaarlijk. Vandaag zijn er verschillende methoden om christenen listig af te leiden van de kern van het evangelie en scheuringen veroorzaken.

( Warren doelgericht misleiden, zogenaamde Bijbelse marketing methode)

Wat houdt ons tegen om in onze Bijbel te lezen en te overleggen? Wat hindert ons om voldoende te bidden. Zijn gemeenteleden bekwaam om de misleidingen te onderscheppen? Zijn wij in staat ernstige beproevingen te verwerken en onze christelijke vreugde te bewaren?

(12) De apostel heeft het over een werkelijk bestaan van satan en zijn machten der duisternis. Onze strijd is een geestelijke strijd schrijft Paulus. Geen strijd zoals de Romeinse soldaten streden, man tegen man. “Overheden en machten” was een term welke werd gebruikt in het Romeinse Rijk voor mensen bekleed met gezag over een bepaald gebied. Paulus gebruikt dezelfde termen voor de demonische machten.

Zo bedoelt hij ook dat deze boosaardige geesten ook hun werelds werkterrein hebben en een beperking kennen. (vgl. Dan.10 De koning van Perzië, strijd in de hemelse gewesten).

Met wereldbeheersers dezer duisternis. Dit zijn demonen die zich meester maken van blinde kerkleiders en regeringsleiders. Deze leiders verspreiden ideologieën die afwijkend zijn van de waarheid, dus zeer sterk misleidend. Bv. : de leugenachtige evolutietheorie, het streven via democratische krachten naar een wereldkerk en een wereldregering als doel. Het nieuwe Babel, globalisatie. Duisternis is hier ongeloof, onkunde en blindheid in deze wereld.

Hun woongebied zijn de hemelse gewesten, met gezag over aardse gebieden of landen.(Dan.10) Voorbeeld in bijlage. Deze hemelse sferen bevinden tussen hemel en aarde. Deze gevallen engelen zijn allemaal uit de hemel waar God woont buiten geworpen! UFO’s kunnen een legermacht zijn van demonen, en worden meer en meer zichtbaar.Meer info in andere Bijbelstudies hierover!ufo

Deze wereldoverheersers met een dominerend karakter zijn tijdsgebonden, ze zijn beperkt tot het huidige tijdperk, tot Jezus terugkomt. Opb 19:6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

Wij kunnen dit alles duidelijk zo voorstellen:

ü Satan heeft nog duidelijk macht over deze tegenwoordige wereld.

ü Hij regeert nog slechts tijdelijk op deze wereld en niet in de hemel.

ü Hij kan slechts regeren over ongelovigen en allen die niet wedergeboren zijn!

ü De overwinning van Jezus en al zijn volgelingen staat vast! (1 Cor.15:23)

ü Christenen met de geestelijke wapens, zijn in staat weerstand te bieden en met gezag op te treden in Jezus naam.

ü

ü 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden Col.1

Het is dus duidelijk dat geen enkele christen nog angsten mag hebben voor demonische machten, tenzij hij zich opnieuw ongehoorzaam gedraagt aan het woord van God. Ex 34:7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.

God kan toelaten dat boze machten of verderfengelen allerlei kwaad mogen uitvoeren, dit noemt dan bezoeking doen. Dit kwaad kan gaan van natuurrampen tot ongeluk, ziekte, of de dood.

Psalm 78

49 Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, een schare van verderfengelen.50 Hij baande een pad voor zijn toorn, Hij behoedde hun zielen niet voor de dood, maar gaf hun leven prijs aan de pest.

51 Hij sloeg alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen van hun kracht in de tenten van Cham.

(13) Wij moeten weerstand bieden in de boze dag. Onder deze boze dag zijn wij geneigd daaronder de eindtijd te begrijpen. En inderdaad in onze dagen worden christenen geconfronteerd met allerlei leugenachtige verkondiging op

grote samenkomsten. Zonder geestelijke uitrusting kan men geen weerstand bieden.

BESCHERMENING IN DE STRIJD VAN

LICHT EN DUISTERNIS.

Paulus, ziet in de gevechtsuitrusting van zijn bewaker, elementen die wij als christenen ook nodig hebben voor de geestelijke strijd.

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,

De soldaat droeg een gordel. Deze gordel werd veel gebruikt om de lange klederen te bundelen, het gaf bewegingsvrijheid en het voorkwam het struikelen en vallen in de strijd.

De waarheid is Christus, het omgorden betekent ons sterk maken voor de verdediging tegen de leugens en strikken van de satan. Het zijn onze eigen overtuigingen die afwijken van de Bijbel die ons kunnen doen struikelen. De brede gordel beschermde ook het hart, dit is ons diepste denken!

13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

Wanneer wij struikelen, vallen en zondigen, dan moeten wij onze hoop blijven stellen op de genade, die ons rechtvaardigd.

Hos 14:9 Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des HEREN zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er. De satan wil je helemaal ontmoedigen in de geestelijke strijd, bijzonder in de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus, want dit is het einde van de geestelijke strijd. Laat je gedachten niet door schijnwaarheden beïnvloeden.

Het panser, vandaag de kogelvrije vest, is zeer belangrijk. Met gerechtigheid is het zeker niet onze eigen gerechtigheid! Het is Gods gerechtigheid die doeltreffende bescherming geeft.

6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed;Jesaja 64

Onze eigen gerechtigheid, of onze eigen gedachten om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, zijn falend. Daarom komt er ook geen vrede in het M.O. Als er daar vrede komt door mensen dan zal dit tijdelijk en dwangmatig zijn.

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6

Een mens heeft Gods wetten nodig om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wie God wetten aanneemt, beschermd zich tegen allerlei kwaad dat op hem kan afkomen, onder allerlei vorm. Als satan ons niet kan treffen door leugens, zal hij ons verleiden tot kwade daden, door geldzucht, door allerlei vleselijke begeerten, verderfelijke en misleidende muziek enz.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Hebzucht en geldzucht zijn gevaarlijke kogels ze kunnen je hart dodelijk doorboren en veel verdriet bezorgen, ja zeker je geloof vermoorden!

15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid

van het evangelie des vredes;

De soldaat had lederen sandalen met pinnen onderaan, dat diende te zorgen voor standvastigheid bij de strijd. Wanneer wij bereid zijn het evangelie toe te passen op ons eigen leven, dan zullen wij ook bereid zijn om het evangelie uit te dragen aan anderen. Als ons geloofsleven standvastig is, zal ook de bereidheid blijven om ook anderen de blijde boodschap door te geven.

De beste Bijbelschool is het getuigen tegen onze medemensen, hoe wij zelf Jezus persoonlijk leerden kennen, en het ons leven helemaal veranderde, en welke hoop wij hebben naar de toekomst toe.

ARK VAN NOACH GEVONDEN!

Ark van Noach gevonden bij berg Ararat

 

 

ark noach

 

Daniel P. McGivern, leider van een team van onderzoekers, heeft de ark van Noach gevonden bij de berg Aratat in Turkije. Dat meldt hij althans op zijn website Noahs Ark Foundation. Hij is niet de eerste die dit claimt. Het bewijs van McGivern bestaat uit een stuk hout van 7,3 bij 37,5 meter. Het is waargenomen met behulp van speciale militaire camera’s. Het kan echter niet verder worden onderzocht omdat het onder een dik pak sneeuw ligt. McGivern noemt het bewijs “overweldigend,” omdat het onwaarschijnlijk is dat een berg zo’n groot stuk hout bevat. McGivern ziet de ontdekking als een grote

Bron: CIP

DE FEESTDAGEN

clip_image001

feestdag

De feestdagen komen of zijn alweer voorbij, voor velen zijn deze dagen, dagen geweest van eten, drinken en dansen rond de traditionele heidense groene boom. Voor anderen zijn deze dagen misschien voorbijgegaan in alle stilte en eenzaamheid.

Mogen wij toch eens de vraag stellen: Wat vind nu God over feestdagen, is Hij een feestvierder? God vindt, als men gaat feesten, dat er daar toch redenen voor moeten zijn. Gods volk, Israel is een volk dat weet wat feesten betekent. Zijn dan de Joodse feesten zo uniek?

Wij mogen al zeggen dat het feesten zijn die God zelf instelde, eerst voor Zijn volk Israel, maar later krijgen die feesten betekenis voor alle heidenen, die de God van Israel hebben leren kennen, door Jezus Christus!

Exodus 5:1 Daarna kwamen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: Zo zegt de HERE, de God van Israel: laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren.

Kun je het voorstellen, hoe de Farao zijn oren zal hebben gespitst toen hij deze woorden hoorde? Hier werd door God besloten, dat zijn volk, een einde zou kennen als slavenvolk, met hard labeur voor de grote koning van de toenmalige wereld.

Het zou vertrekken uit een wereld van afgoden, met rijken en slaven, en nu zou dat volk, vertrekken en feest gaan vieren, en hun onzichtbare God aanbidden.

Zo is er de Bijbelschristelijke gedachte dat iedere zondaar, of slaaf van de zonde, een bevrijding kan kennen tijdens zijn aardse leven, door de God van Israel, en in een gans andere geestelijke wereld kan komen en hun leven veranderd in een opgaan om hemels te feesten.(Gal.4:7) Gods feesten:

Het Pascha.

5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering.7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 8 Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden.(Exod.12)

Terwijl het voor het Egyptische volk, de meest verdrietigste nacht zou komen, liet God Zijn volk een eenvoudig feestmaal bereiden, maar met een bijzondere reden: ontsnappen aan de dood van alle eerstgeborenen, de tiende plaag of ramp.

Dit werd een profetisch feest, het was een voorspiegeling van het sterven van Christus op Golgotha, terwijl Hij stierf als het Lam van God, stierf ook later het lam, bij de tempel om feest te gaan vieren. Het Lam Gods stierf in de plaats van ieder mens. Wie het gelooft in het bloed, en Jezus offer aanneemt in zijn persoonlijk leven, zal ook kunnen ontsnappen aan een hedendaagse wereld van verderf en onrecht zoals Egypte toen. Onze wereld is in een crisis toestand gekomen, net als de tijd voor de zondvloed, oordeelsrijp!

De enige ontsnappingsvlucht voor de mens zal een levend geloof zijn enkel in Jezus, in de Bijbel, en een reis naar de maan, om te ontsnappen aan Gods oordelen, is absurd. Wie oren heeft die hore!!! Zo kijken wij even kort naar de andere ingestelde feesten, die opnieuw een heenwijzen zijn naar Jezus Christus, de enige Verlosser, de Zoon van God.

Zou Jezus niet alleen de wet hebben vervuld,

maar ook reeds bepaalde feesten, van Gods ingestelde feesten?

Het feest der ongezuurde broden.

6 En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten.Lev.23

Dit feest begon al de dag na Pascha, ook ,gezien, als het begin van het oogstseizoen. Toch ging de aandacht meer naar de uittocht uit Egypte.

De Joden gebruiken de cedermaaltijd met ongezuurde broden, en al het zuurdeeg diende uit het huis te worden verwijderd. Zuurdeeg beeld van zonde, onrecht en leugen. Het symbool van dit brood was reinheid en waarheid.

Het is in feite het feest der heiliging.

1 Cor.5:7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

Avondmaal in het licht van de cedermaaltijd.

clip_image002Bij het begin van de feestmaaltijd, werd het middelste brood, paasbrood, gebroken, een deel daarvan werd in een doek gewikkeld en verborgen. Dit deel noemde men dan het “Afikoman”. Voor men de derde beker nam, na de maaltijd, mochten al de kinderen beginnen te zoeken. Het verborgene de “Afikoman” kwam te voorschijn. Dit gebruik was er om de kinderen wakker en aandachtig te houden gedurende de tijd van deze maaltijd. ZE kregen dan een zeer waardevol geschenk.

Profetie:

Dit wees erop dat Jezus , als de waarheid, zou opstaan en te voorschijn komen uit “het verborgene, de dood”! Wie onder de mensenkinderen Jezus zoekt en vind krijgt altijd “genade” als geschenk! Het wakker houden, betekent dat God Zijn mensenkinderen wil waakzaam houden voor de profetieën van Zijn woord, tot het ogenblik van openbaar worden van Jezus.

Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

Het feest der eerstelingen.

9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelinggarve van uw oogst naar de priester brengen,11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.Lev.2320 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 1 Cor.15

Profetie: Jezus stond op uit de dood als de eerste! De Bijbelgetrouwe christenen zijn de ganse grote oogst, als vrucht. Reeds tweeduizend jaar zijn de vruchten aan het groeien, dit is de rijptijd, wij kunnen vandaag zien aan allerlei tekenen, die Jezus ons gaf dat de grote oogst vandaag rijp is, nog weinig mensen komen werkelijk tot een levend geloof in Christus. Er is vandaag ook een crisis onder alle christenen. Na die oogst is er nog de nalezing, zij die tot geloof komen in de oordeelstijd.

Het pinksterfeest.

15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 17 Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE.

Het feest der weken dat wees naar het latere Pinkstergebeuren. De twee toonbroden waren een beeld van een samenvoeging van het meel, dat nu een geheel vormde. Broden zonder zuurdesem (zonde). Zo is het pinkstergebeuren, als uitstorting van de Geest, en het verbinden van allen die Gods Geest hebben ontvangen. Dit is een feest van het hart, een innerlijke bovennatuurlijke blijdschap welke werd ervaren. Deze gemeente van Jezus ontving kracht, een klein kuddeke, een minderheid die er vandaag nog steeds is. (Hand.1:8)

Deze geestelijke eenheid is zonder zuurdesem, maar er is ook een eenheid, die van het nieuwe Babel, (Rome) welke zich vandaag in een laatste fase ontwikkelt, met samenvoeging van vele “kerken”.(2 Tim.3:5) De stem van de goede herder:

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

<

p align=”center”>Het feest van de bazuinen!

In september, het nieuwjaarsfeest van de Joden. Rosh Hasjanah genoemd.

1 En in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten, het zal een jubeldag voor u zijn.Num.29

1 “‘And in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have a holy convocation. Ye shall do no servile work: it is a day of blowing the trumpets unto you.

KJV

Dit is een heel bijzonder feest, een heilige samenkomst en begint met bazuingeschal om Israel te verzamelen. Het was voor hen een oogstfeest, de laatste vruchten waren binnen. Ook dit feest zal door Jezus worden vervuld in onze dagen! De laatste vruchten van de gemeente zijn ook bijna binnen.

HET GROTE BIJBELS GEHEIM, HOOP!

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.1 Cor;15

Deze laatste bazuin is niet de laatste bazuin van Openbaring welke een oordeel brengt. De Leidse herziene vertaling schrijft over de laatste bazuinstoot!

Het gaat hier duidelijk over een blazen van een verzameling, niet om te gaan strijden,

Maar om te gaan feesten naar een hemels feest. Hier zal Israel ontwaken en zich bekeren.

Mattheüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.

Vandaag staat de deur van de genade nog steeds open, de deur van de ark,het is de deur van het grote feest, door GOD ZELF BEREID!

Alle christenen zullen met hun verheerlijkt lichaam de hemel binnenvliegen!

Tweeduizend jaar werd er uitgenodigd voor dit bruiloftsfeest.

Velen hebben er tijdens hun leven nooit willen op ingaan of werden misleid, de uitnodiging staat enkel in de Bijbel, maar niet in geloofsboeken!

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, (een bevelend roepen) bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 1 Thess.4 (Here, als zoon van God)

Maranatha!

DE KERSTBOOM

DE KERSTBOOM

jeremiah10-2_half

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld”.Rom.12:2

Elk jaar wordt op 25 december kerst gevierd, dat uit onze tijd niet meer weg te denken is. Miljoenen mensen zitten onder de kerstboom, geven elkaar cadeau’s en vieren de geboortedag van Jezus Christus. Maar is het werkelijk Zijn geboortedag?

Wat zegt de Bijbel of God eigenlijk hierover?

Wij vinden daar geen enkele aanwijzing voor. Maar wij kunnen zeker erkennen, dat Hij niet in de winter werd geboren. In Lucas 2:8 zegt de Bijbel, dat de herders op het veld de wacht hielden over hun kudde. In de buurt van Betlehem heerst in de winter een erg ruw klimaat; het is de regentijd. (Hooglied 2:11; Ezra 10:9 en vers13). De herders hadden in die tijd hun kudde op stal staan. Jezus zelf waarschuwt eveneens voor de wintertijd. (Matt.24:20). In Lucas 2:1 lezen wij, dat een bevel van keizer Augustus uitging om het gehele volk te tellen. Dit vond zeker niet in de wintermaanden plaats. De voorgeschreven terugkeer zou in dat geval voor zwangere vrouwen, gebrekkige mensen en voor kinderen volledig onverantwoord geweest zijn. Deze twee zaken laten zeer duidelijk zien, dat Jezus niet rond die tijd van december werd geboren.Ook in elke encyclopedie kun je lezen, dat de dag van Zijn geboorte niet bekend is. Als God had gewild dat de mensen Zijn geboortedag zouden herdenken, dan had Hij dat duidelijk in Zijn Woord gezegd. (Ex.12:14; Lev.23; 1Cor.11:24-25). En toch viert de wereld en de Christenen de geboortedag op 25 december. Hoe komt dat zo?

Al voor Jezus’ geboorte hebben veel mensen het “kerstfeest” reeds gevierd, maar toen in de oorspronkelijke betekenis ervan: “Het Zonnewendefeest”, het feest van de zonnegod, dat zijn oorsprong in Babylon vind. Onder de heerschappij van Nimrod (Gen.10:8-12) werd de toren van Babel, de stad Babylon en Nineve gebouwd door Nimrod (van het Hebreeuws “marad” = “hij heeft gerebelleerd) en was zo goddeloos, dat hij met zijn eigen moeder Semiramis trouwde.

NIMROD

Na de vroege dood van Nimrod verspreidde zijn moeder tevens echtgenote de leer, dat hij als een god verder leefde en zij, nu ook, als godin te vereren was. Verder beweerde zij, dat in de nacht uit een dode boomstronk een volgroeide, altijd groene boom is gegroeid, welke het nieuwe leven van de gestorven Nimrod symboliseert. Elk jaar zal Nimrod naar aanleiding van zijn geboortedag de altijd groene boom bezoeken en daar cadeau’s achter laten. Dientengevolge begonnen de Babyloniërs geleidelijk Semiramis als de “koningin des hemels” te vereren en Nimrod werd onder verschillende namen de “goddelijke zoon des hemels”. Met de tijd werd Nimrod ook de messias, zoon van Baäl en als zonnegod vereerd. Telkens werd op 25 december zijn geboortedag gevierd!

Deze Babylonische cultus, vooral de verering van moeder en kind (Semiramis en Nimrod) verspreidde zich uit van Babylon tot over de gehele wereld, alleen de namen veranderden van land tot land. Zo heette Nimrod in Egypte “Osiris” en Semiramis werd “Isis” genoemd. In Azië waren het “Desius” en “Cybele” en in het heidense Rome “Jupiter” en “Fortuna”. Zelfs in Griekenland, Indië, China, Japan en Tibet vond men medestanders, lang voor de geboorte van Jezus en de voor de vandaag vereerde en aangebeden “Madonna met haar kind”. Ook op het Israëlische volk werkte de invloed van deze Babylonische cultus. (Jer.7:18; Jer.44:7-19).

Toen het Evangelie door de discipelen tot de heidenen werd gebracht en zich meer en meer verspreidde werden herhaaldelijk heidense gebruiken met de leer van Jezus vermengd. God heeft Zijn volk altijd gewaarschuwd ((vergelijk: Ex.34:12; Deutr.12:30-31; 2 Tim.4:2-4; 1 Petr.1:14-16; Gal. 4:8-11en vers 16) en de discipelen belast, de Gemeente van Jezus te beschermen en geen valse leer binnen te laten. (Hebr. 13:17 en 1 Cor. 5). En toch gebeurde het, dat veel mensen van het ware Christendom terugvielen en aan de heidense afgodendiensten welgevallen werden.  (Hand. 20:29-30; 2 Petr. 1:16, 2 Petr. 2:2).

In de vierde eeuw was het Christendom in de Romeinse wereld nog maar weinig verspreid. Het aantal Christenen nam aanhoudend toe, maar bleef desondanks relatief gering. Zij werden zowel door de regering als ook door de bevolking tot de tijd van keizer Constanstijn vervolgd. Een kerstfeest was tot dat tijdstip bij de Christenen niet bekend.

Maar toen begon de Gemeente zich voor de “Saturnaliën” van de Romeinen te openen, een feest van een week, dat zijn hoogtepunt op 25 december bereikte en niets minder is dan de Romeinse versie van het reeds genoemde Babylonische Nimrod cultus! De overwinning van de zonnegod over zijn vijanden (de dagen werden weer langer) werd tot de geboortedag van Jezus Christus benoemd. De oude gebruiken werden onder een nieuwe naam overgenomen.

Het aansteken van vuur en kaarsen (vergelijkend met bijvoorbeeld de adventskrans, lichtjes op de kerstboom) als “christelijke ceremonie” is alleen een vervolg van de heidense zeden, de zonnegod op te vrolijken, om opnieuw te gaan schijnen, als hij het laagste punt aan de zuidelijke hemel bereikt heeft. En de kerstboom is natuurlijk de reeds besproken altijd groene boom (niet uit puur toeval met lichtjes versierd!), die de wederopgestane Nimrod voorstelt. De doodgeslagen Nimrod, die tot het nieuwe leven kwam! Belangrijk is ook te zien wat de Bijbel over de kerstboom zegt: Jer. 10:2-4. Ook de verschillende takken (met bessen) zijn verdere kerstbenodigdheden die allemaal voor de zonnegod bestemd zijn. Ook het voor onze economie zo betekenisvolle cadeau gedoe heeft niets met de geboorte van Jezus te maken. Zoals u in Mattheűs 2:2 en vers 11 kunt lezen, kwamen de wijzen eerst na de geboorte van Jezus, om Hem als Koning van de Joden te aanbidden en brachten de aan een koning toebehorende geschenken mee. Ze aanbaden Hem alleen en brachten Hem alleen goud, wierook en mirre en niet hun kennissen en familie, zoals bijvoorbeeld bij de reeds genoemde feesten gebruikelijk was.

Dus over het algemeen, zouden wij eigenlijk ook alleen aan Jezus cadeau’s mogen geven. De voor kerst typerende gebruiken zijn allemaal heidense zeden, die onze ogen snel van Jezus Christus afbrengen. Hij is vandaag de dag, noch een hulpeloos baby in een kribbe, noch hangt Hij aan het kruis. Hij is veeleer de opgestane God, die weer zal komen, om de levenden en doden op de dag des oordeels te oordelen. Sommigen mogen dan wel zeggen dat kerst oorspronkelijk een heidens gebruik was, maar vandaag vieren wij het toch als een feest van de liefde en als een herdenkingsdag aan Jezus Christus. Daarover laat God ons door Zijn Woord weten: Deutr.12:30-31; Ex.34:12-17.

God maakt ons duidelijk, op niet mis te verstane wijze, dat Hij deze manier van godsdienst niet accepteert, ook als het voor Zijn eer bedoelt is. Hij wordt er niet door vereerd, maar heidense afgoden! Hij wil niet dat wij Hem volgens onze eigen mening dienen! Jezus zegt in Marcus 7:7. God heeft zich nooit veranderd en Zijn Woord is duidelijk. Desondanks vieren miljoenen mensen verder kerst, zonder te vragen, waar het vandaan komt en waar het naar toe leidt. Ze volgen blindelings de overgeleverde tradities (Jer.9:12-14; Maleachi 3:6-7). Zo zult gij de Here uw God NIET dienen! (Gal.6:7)

Laten wij ons als waarachtige Christenen bezinnen waar wij mee bezig zijn. Laten wij de Here volgen en de feesten des Heren vieren, Gods feesten, welke Hij ons in Jezus Christus heeft gegeven en welke God zelf ook viert. En God’s eerste feest is de Pascha. Het is een teken van de eindtijd, dat de kerken met een afgodenfeest “kerst” (misschien onbewust) vol zitten, maar dat Gods’ eerste feest, het allergrootste feest, zelfs de vaste kern van Gemeenteleden voor een groot deel het, laat afweten. Ja het feest van de eerstelingsgarve wil men dan nog wel graag vieren, ons Paasfeest, maar het feest van de Pascha, Goede Vrijdag, dat wil men liever overslaan, te bloederig. Maar zonder dat feest te hebben gevierd, kan men onmogelijk de andere feesten vieren!

Wat moesten de Joden in Egypte doen. Het lam slachten, het lam werd binnenskamers gegeten, maar het bloed moest “zichtbaar” buiten aan de bovendorpel en zijdorpel aangebracht worden. Hetgeen voor de Egyptenaren een gruwel was en er stond ook de doodstraf op. Vandaag draaien wij ook dit zo graag om. Wij brengen Christus aan de wereld, maar het bloed houden wij angstvallig binnenskamers. Paulus zegt het ons toch heel duidelijk: “Ik predik een gekruisigde Christus”. Laten wij ons verootmoedigen en terugkeren naar de God van Abraham, Isaäk en Jacob, Vader van onze Here Jezus Christus en naar Zijn Woord en niet meedoen met deze wereld. “Gij geheel anders”!

Biblespace Vlaanderen Online

NAAR DE HEMEL?

clip_image001

clip_image003

Vele mensen stellen zich vandaag deze vraag niet meer! Toch wil ik ook de zin van dit aardse leven in de kijker stellen. Vele kerken en hun leiders hebben miljoenen mensen teleurgesteld, maar God zelf stelt de mens niet teleur. God zegent de mens die Hem echt zoekt! Iemand kan zeggen ja, ik ben op weg naar de hemel, maar heeft daar geen zekerheid van. Vandaag zullen wij eens luisteren:

Hoe” je in de hemel komt, en “hoe” niet!

De eerste gerustelling is, dat je geen diploma theologie nodig hebt! De apostel Paulus, predikte een gekruisigde Christus, en diende al vroeg de christenen te waarschuwen voor een ernstig gevaar dat vele mensen op dwaalwegen zou brengen.

1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Gal.3

Onder het woord “onverstandige” dienen wij de “niet nadenkende” christenen te verstaan. De KJV “dwaze Galaten”. De geschiedenis leerde ons dat er vele christenen waren en nog zijn, die zich laten afleiden van de ware woorden die God liet opschrijven in de ganse Bijbel.

Wie heeft u betoverd?

Deze christenen werden werkelijk misleid, en dachten dat ze het goed voor hadden. De eerste christenen waren Joden. Onder de joden waren er die ernstig afweken van de juiste Bijbelse leer, daardoor kwam er ook een verkeerde gedachtestroom op gang en een verkeerde gehoorzaamheid. Ze leken precies gehypnotiseerd.

Wanneer men op zee met een kompas in de hand, iets gaat afwijken van de richting, dan bereikt men nooit meer de juiste haven. Ook kennen wij vandaag verschillende denominaties, elk hun kompas, toch is er maar één kompas!

2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of door de prediking van het geloof?

Paulus zag het ontvangen van de H.Geest als een bewijs van rechtvaardiging door God over een zondaar. Zonder de H.Geest is men geen Christen!

Paulus wijst hen erop en laat hen nadenken, hoe” ze christen zijn geworden.

Werden jullie christen omdat jullie alles deden wat de wet leert? Of zijn jullie christen geworden omdat je geloofde wat Jezus Christus offer betekende?

Paulus had hen gesproken over de betekenis van de kruisdood van Jezus.

Je bent christen geworden door het werk van de H.Geest, en niet door uw gehoorzaamheid aan de wet of aan de kerk.

Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het werk van de H.Geest is er nog altijd, Hij overtuigt de mens dat de Bijbel (het water) de enige waarheid is.

Spijtig is er vandaag ook een nieuwe ernstige dwaling, omdat kerkleiders of evangelisten zelf de kerk willen laten groeien op een wereldse wijze met marketingpraktijken als een bedrijf, of New Age ondergrond als Mr.Warren!

Zo waren er andere joden die leerden dat je in de hemel komt door alles te doen wat in de wet stond, en dat is nooit zo geweest!Voor de wet was er het geloof als nu!

10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Gal.3

21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Gal.2:21

Wij stellen vast dat de basis van het echte geloven in het gedrang kwam, en als gevolg daarvan zou men de hemel en de heerlijkheid Gods moeten missen. Dit is het werk van de satan die vals zaad zaait tussen het koren, dolik! Jezus droeg de vloek voor ons, mij en u! De H.Geest deed bovennatuurlijke krachten onder hen, mensen werden wonderlijk genezen, maar niet omdat ze goed de wet hadden gevolgd, maar uit geloof in de genade. De H.Geest werkte spontaan wanneer Hij wilde, waar Hij wilde en hoeveel Hij wilde, afhankelijk van het vertrouwen dat de mens in Hem stelde, niet georganiseert!

Mt 9:22 Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af.

Lu 17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.

1 Cor.2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Wij moeten waakzaam zijn, en ons beproeven of wij ons vertrouwen stellen op mensen of op God alleen, wanneer wij de bovennatuurlijke kracht van de H.Geest willen ervaren en op bovennatuurlijke wijze genezen willen worden!

De normale wijze om de hemel binnen te gaan is de volgende:

1.Een zondig leven erkennen, ( geen rekening houden met Gods woord of Zijn geboden).

2. Berouw, spijt, over bewuste en onbewuste zonden, en een persoonlijk gebed om vergeving – (geen on-Bijbelse biechtpraktijk)

3. Vergeving ontvangen, door geloof met hart en ziel in het offer van Jezus Christus.

4. Het ontvangen van de H.Geest – (met of zonder emotionele ervaring)

5. Een nieuw en eeuwig leven kunnen beginnen uit genade!

6. Kruis dragen (eigen wil loslaten, Gods wil in de plaats stellen) en dan de aankomst in de hemel.

Wie gelooft in de hemel, (de heerlijkheid Gods) te komen door een religieus of godsdienstig leven zonder zonde, die heeft niet goed gekeken naar zijn kompas

(de Bijbel) en zal aankomen via de hedendaagse brede Babelse (Oecumenische, New-Age) weg van de meerderheid in de hel!

<

p align=”center”>Wie is er zonder zonde?

Joh 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Deze vrouw had volgens de wet de doodstraf verdiend.

Niet alleen deze vrouw zou moeten sterven, maar ieder die niet wil geloven in Jezus, zal tweemaal sterven! Ieder mens sterft een eerste maal als gevolg van de zonde. Weinigen spreken nog over de tweede dood, de hel!

Jezus, was deze vrouw genadig, maar, de huichelaars, de gluurders, (pornokijkers) stonden met de moordende stenen in hun handen! Wie is er zonder zonde?

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Heb 9:28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Alle zonden van alle mensen heeft Jezus op zich genomen.

Alleen allen die enkel in Jezus Christus geloven en van Hem getuigen, zoals Hij leerde, (sola scriptura) en Hem verwachten, zijn behouden.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

GELOVEN ALS ABRAHAM?

 

GELOVEN ALS ABRAHAM?

clip_image002

 

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.Hebr.11

Deze morgen wil ik het hebben over het effect van het ware Bijbelse geloof in het leven van een mens. Daarom heb ik Abraham genomen als een voorbeeld. God riep hem en zijn levensomstandigheden veranderden helemaal.

Vandaag zien wij wanneer mensen tot geloof komen dat hun leven begint te veranderen, van de ene meer dan de andere, maar het verandert.

Ze zetten in hun leven stappen in geloof.

Wat betekent dat, stappen zetten in geloof?

Abraham hoorde wat God zei, en hij vertrouwde erop dat wat God zei goed en de waarheid was. Daarna zette hij zijn eerste stappen in gehoorzaamheid, hij ging naar het land dat God hem wees, niet wetende waar dat was!

Denk ook aan Petrus, hij zette zijn stappen op het water, ziende op Jezus, en dat lukte zolang hij op Jezus zag.

De ouders van Mozes lieten hun kind in een biezen kistje achter in de Nijl, vertrouwende dat God ervoor zou zorgen, dat zijn stappen in geloof. Kunnen loslaten in moeilijke toestanden en vertrouwen op God.

Noach vertrouwde wat God zei, en bouwde een ark, zoals God hem zei en het werd zijn redding! Hij week niet af van het plan dat God hem gaf hoe hij diende te bouwen.

Wij hoorden het woord van God, de bijbel, en wij zetten stappen in geloof. Durven wij stappen zetten in het onbekende als Abraham? Kunnen wij risicostappen zetten als Petrus, door alleen te zien en te vertrouwen op Jezus? Of kijken wij naar de gevaren en bedreigende golven van zorg en kommer, ronddom ons?

Wij zijn leerlingen van Jezus, en wat hebben wij al geleerd om op Hem te vertrouwen? Hebben wij ook ervaringen als deze geloofshelden?

Hoe wijst God Abraham de weg?

clip_image004Abraham gaat onder leiding van Gods geest. Hij is veel bezig met de dingen van God en heeft weinig aandacht voor de dingen van de wereld.

Abraham zocht de richting die God wilde dat hij liep. Hij wilde vinden wat God hem had belooft, het land der belofte. Ook wij zijn op weg, naar wat God ons beloofde, het nieuwe Jeruzalem, waar God woont.

Hoe vinden wij die levensweg?

God wijst ons de weg in de allereerste plaats door Zijn woord, de Bijbel! De Bijbel is ons kompas, of onze onfeilbare GPS, als wij daar iets van afwijken komen wij ver van ons doel!

God luistert naar onze gebeden. Via onze verhoorde gebeden krijgen wij licht. Wij beginnen God te begrijpen, soms geeft hij ons tekenen en omstandigheden kunnen door Hem worden geschapen tot ons welzijn. Alles werkt mede ten goede.

Ro 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

ABRAHAM BOUWDE ALTAREN

1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;

2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.4 Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok.

5 Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan.

6 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More; en de Kanaanieten waren toen in het land.7 Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was. GEN 12

Het eerste altaar dat Abraham bouwde, was een altaar ter herinnering dat de Here zich aan hem openbaarde. Hier bevestigde God Zijn belofte aan Abraham.

Voor iedere christen is het een herinnering aan de dag dat hij Jezus leerde kennen en Jezus zich heeft geopenbaard in het hart van de mens die zijn zonden beleed en Jezus aanvaarde als zijn Heer en Verlosser. De wedergeboorte.

8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE en riep de naam des HEREN aan. Gen.12

Het tweede altaar.

Hier zien wij dat Abraham de naam des Heren aanroept. Abraham begon spontaan te bidden tot God. Hij wilde spreken met God.

Mensen die tot geloof komen beginnen te bidden, maar niet meer zoals vroeger. Ze gaan bidden zingen en getuigen. Zo is het tweede altaar het gebed!

Abraham kende een blijdschap en een vreugde, en hij bracht offers op dat altaar voor de Here.

Verder…

Abrahams geloof werd al vroeg getest door een hongersnood. Hij krijgt problemen, en trekt naar Egypte. ( De wereld). Hij krijgt nog meer problemen zijn mooie vrouw. Hij wil het zelf oplossen door een leugen om bestwil!

Abraham had een zwakte, hij was een angstig mens!

Spr 29:25 Vrees voor mensen spant een strik,

maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Daarna kreeg hij ruzie met Lot door de herders. Maar Abraham wilde helemaal geen ruzie met Lot. Hij liet Lot het beste land kiezen. Hij trok zich terug naar zijn tweede altaar om te bidden! Wat een les! Hebben wij ruzie dan moeten wij bidden zoals Abraham en niet vechten en ruzie maken als in de wereld.

Het derde altaar.

Ge 13:18 Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE.

De Here deed de belofte over zijn nageslacht, dat het zeer talrijk zou worden, ja ontelbaar.

Hierin zien wij dat Abraham als beeld van gelovige mensen. Hij zou vruchtbaar zijn. Hij had een keuze gemaakt, bij de beproeving met Lot. Hij koos het minst interessante land op economisch vlak. Lot koos voor het latere Moab.

Wij moeten soms keuzes maken in ons leven. Doch iemand die heeft gekozen voor de hemel is veel minder geïnteresseerd in wereldse belangen of werelds genot.

Het derde altaar is een beeld waar men keuzes heeft gemaakt, de weg van de Here of de weg van mijzelf.

Het vierde altaar.

Ge 22:9 Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout.

God beproeft Abraham, om te zien hoeverre zijn geloof nu is gegroeid. God wilde weten wie Abraham het liefst had: zijn zoon Isaac of God zelf!

Wanneer je moet kiezen tussen uw kind en God, dan is dat een keuze welke de ernst van iemand geloof test.

Deze keuze was een toets van gehoorzaamheid aan wat God vraagt!

Daartegenover stond dat Abraham wist dat hij een talrijk nageslacht zou krijgen.

God wil weten of zijn geloof wel echt is of schijn.

De toekomst zal uitwijzen wie voor Jezus kiest, of wie kiest voor zijn eigen vlees.

Abraham haalde zijn mes boven, en dat was genoeg God hield hem tegen.

Het vierde altaar is een beeld van een volhardende gehoorzaamheid

Onze geloofstappen zijn er dagelijks nodig om te groeien !

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN.

EEN ONVERGANKELIJK GESCHENK

 

 

clip_image001

 

clip_image003

Nieuwjaar staat voor de deur en dan worden veel cadeautjes gekocht. Waardevolle geschenken, maar ook soms geschenken die na korte tijd geen of weinig aandacht meer krijgen. Vandaag wil ik spreken over het “cadeau” dat God in zijn liefde aan ieder mens wil geven. Het kostbaarste wat een mens tijdens zijn aardse leven kan krijgen, eeuwig leven! Ps.119:72 De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.

Wanneer iemand een cadeau krijgt dan is hij nieuwsgierig om te weten wat het is. Denken wij nog eens aan dat zeer kostbare geschenk uit de hemel voor ons?

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 1. Luther noemde deze verzen: de Bijbel in miniatuur, inderdaad dit is de ganse Bijbel in het klein.

3.Studenten hebben belangstelling voor het eeuwig leven, als daarover word gesproken,

Omdat het nieuwsgierigheid opwekt en men het niet begrijpt!

 1. Christenen hebben soms moeite met deze belofte van God, door onbegrip, en laten zich soms opnieuw vangen door wat de wereld belooft! Of wat de satan belooft!

5.Eeuwig leven, over het woord eeuwig zegt de dikke VAN DALE

d.i. een tijdsruimte zonder einde!

God bedoelt er veel meer mede, en dat gaan we zien!.

1. DE profetie van het EEUWIG LEVEN .

Wij nemen Joh.3:14.

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

Jezus zou moeten verhoogd worden als de slang van Mozes. d.i. Jezus, moest sterven dit was een “must”, een noodzaak opdat er eeuwig leven zou kunnen zijn voor de mensen

het verband met het O.T. Een vlekkeloos lam, Jezus was niet in zonde geboren.

zie Num.21:8 wij nemen de vergelijking.

8 De Here dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. (eeuwig leven)

a/ Na een slangebeet trad de dood zeer spoedig op,het waren vurige slangen

Waarom deze slangen? Deze giftige slangen waren een middel dat God gebruikte, om zijn volk hun ontevredenheid te bestraffen. Israël kwam tot zondebesef, en die slangebeten werkten positief.Dit wil zeggen dat ontevredenheid en ongeduldigheid in ons leven , een vruchtbare grond schept voor de werking van demonische machten.

Les : – Let eens op de mensen vandaag: ontevredenheid en ongeduld zijn kenmerkend.

 • Als Gods kinderen niet gelukkig en dankbaar met de Heer willen wandelen, moeten zij opnieuw de macht van de Boze ondervinden.

Het gif kwam in het bloed van de mens, en daarvan stierf hij.

Het gif = al het werelds kwaad, welke ook niet altijd zichtbaar is. Het kwaad zit al in de mens vanaf zijn geboorte, want wie gebeten was van de slang, was ten dode

opgeschreven, zo ook ieder geboren mens, zal hier sterven, als gevolg van de zonde.

b/God beloofde hier een “niet sterven”, doch een verder leven

Wat werd er in de grondtekst bedoelt met dat ” OPZIEN” van vers 8 van num 21 ?

*Het was geen kort ogenblik even kijken, en doorgaan!

vgl. N.T. drie gevallen in de gelijkenis van de zaaier, gaan gaan verloren, omdat het zaad geen wortel schoot, en ze gingen door! Hun geloof was zeer kortstondig, en bleef niet.

* Het was een levenslang blijven opzien op die slang,

zij moesten voortdurend zien ,bedenken en begrijpen over de betekenis dat God een belofte had verbonden aan de koperen slang, en dat een teken voor hen zou worden

voor de rest van hun leven.

Twee belangrijke zaken bij dat opkijken :

 1. Berouwvol, met spijt opkijken
 2. Vertrouwend opkijken.

Dit gebeurt de eerste maal bij de bekering, maar dat blijft ook bij elk gebed om vergeving van zonden, niet bij de koperen slang, maar aan de voeten van Jezus op Golgotha.

Zo is ook het avondmaal een teken van Gods liefde voor de mens.

God heeft zijn liefde tentoongesteld door Jezus op Golgotha, en daarbuiten is geen weg om tot geloof te komen.

De joden verklaren dat “zien”, als “een voortdurend met aandacht overdenken dat zij genezen waren van de slangebeet” door te geloven in de belotfe van God !

Wij moeten voortdurend geloven dat onze zonden vergeven zijn, door

het bloed van Jezus! En wij in de eerste plaats geestelijk genezen zijn.

Wie hier aan twijfelt, heeft Gods liefde niet begrepen.

2. WAT ZEGT NU JEZUS OVER ONS GESCHENK “HET EEUWIG LEVEN”?

wat is toch het eeuwige leven?

Joh.17:3

3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Het “kennen” door levenservaring, een leven MET God.(zie affiche)

1) leren kennen, te weten komen, bemerken, leren begrijpen.

Bv : 16 Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven.

17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden;

18 maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

(Daniel)

Het gouden antichristelijk beeld, wie God kent zal er niet voor buigen, ook al kost dat zijn leven.

God kennen als : 1.De enige 2.De ware 3.en als de God die JEZUS zond

KENT U HEM ALS DE ENIGE GOD?

Is Hij de enige waar gij naartoe gaat met alles wat voorkomt in Uw leven, want niets is toeval in uw leven! NIETS!! Hij is de “enige” die U heel goed begrijpt!

Mensen begrijpen elkaar soms niet goed, mensen begrijpen soms zichzelf niet.

Hij is de “enige” die U met zijn goddelijke liefde wil helpen, in noodsituaties zoals met de giftige slangen voor Israel.

Is Hij de enige ,die Wij boven alles stellen, en Hem liefhebben BOVEN ALLES!

KENT U HEM ALS DE WAARACHTIGE?

Weet gij dat Hij de enige is die U niet bedriegt, als Hij tot U spreekt? Gelooft U de bijbel, als Het echte woord van GOD?

“De waarachtige”:

Heeft Hij een waarachtige en werkelijke verandering in Uw leven gebracht, wat deed bij Petrus? Als Jezus ingrijpt in een mensenleven, dan is dat een werkelijke verandering. Wie tot geloof is gekomen, zijn leven is totaal veranderd, omdat zijn denken totaal veranderd is.

zie Lucas 18:28-3O

28 En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd.

29 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, ten gevalle van het Koninkrijk Gods;

30 Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Hebben ook wij die zeggen eeuwig leven te hebben, alles prijs gegeven van wat ons zou hinderen om Jezus te volgen?

KENT U HEM ALS DE GOD DIE JEZUS ,ZIJN EIGEN ZOON GAF?

Kennen wij Jezus als degene die als “enige” en waarachtige” ons VOORBEREID om “eeuwig bij de Vader te zijn”? Dit is als wij werkelijk de vruchten bij onszelf zien, vruchten

die beantwoorden aan een bekering.

BESLUIT : Wie God kent op de manier die Jezus leert heeft eeuwig leven!

3. EEUWIG LEVEN OF EEUWIG VERDERF.

Daniel 2

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. 2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

Wanneer ieder mens dit goed zou begrijpen en de liefde Gods zou begrijpen, wat hem te wachten staat na de dood, dan zou iedere mens zich bekeren, maar verre van begrijpen men wil niet meer luisteren vandaag of men luistert nog wel eens , maar dan op het kerkhof, wanneer een ander werd begraven.

Mensen die iemand hebben moeten verliezen, in dit leven zouden soms “alles” geven om hem of haar terug te hebben!

De DOOD is het ergste wat een ongelovige kan overkomen. Want dan denkt de ongelovige, “dit is het allerlaatste” doch een eeuwig vuur i.p.v. eeuwig leven staat klaar, en daar HEEFT GOD VERDRIET VAN!

Mensen sterven door rampen in deze tijd ,en het word een normale zaak in de ogen van mensen, maar zeker niet in de ogen van God!!!

HOE WETEN WIJ NU DAT “eeuwig leven” DE DIEPSTE WENS VAN GOD IS ?

1/ Hij laat ons weten dat wij zeker bij Hem zullen zijn.

zie 1 Joh.3:1-3

1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

wij zullen Hem gelijk wezen = d.i. EEUWIG leven en rein zijn.

2/Hij zal voor ons een “eeuwig” licht zijn!

Een leven zonder duisternis, alles zullen wij begrijpen,

ziekte, honger, of verdriet enz. zullen er nooit meer zijn,

Lees jes.6O:19 en let op vers 22

19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.

20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.

3/Zijn eigen volk bracht God tot een diep verdriet, zij

begrepen de waarde van eeuwig leven niet!

zie Hand.13:46.

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.

Hopelijk wordt eeuwig leven het cadeau 2012 voor wie dit las en gelooft in Jezus!

ER ZIJN GEEN PALESTIJNEN

Gingrich: Er zijn geen Palestijnen!

Zondag de 11e december 2011 | Ryan Jones

Zie : webiste Israël Today!!!

Gingrich: Er zijn geen Palestijnen!

Een van de kandidaten die op dit moment heeft een zeer reële kans op steeds de volgende president van de Verenigde Staten konden fundamenteel het Midden-Oosten vrede te veranderen als hij naar zijn campagne platform en retoriek stok na zijn aantreden.

In een interview met De joodse Channel op vrijdag, voormalig Huis van Afgevaardigden Speaker Newt Gingrich, die is uitgegroeid tot een verrassing Republikeinse presidentskandidaat koploper van de late, verklaarde dat de hele basis van het Israëlisch-Arabische conflict is uitgeschakeld, omdat de Palestijnen zijn een ” uitgevonden mensen. ”

“Vergeet niet, er was geen Palestina als staat – (het was) deel uit van het Ottomaanse Rijk Ik denk dat we een verzonnen Palestijnse volk die in feite Arabieren en historisch deel van de Arabische gemeenschap en zij hadden de kans om vele plaatsen te gaan. , ‘Gingrich zei.

Gingrich in aanmerking kwamen zijn opmerkingen eerder door uit te leggen dat hij voorstander is van een twee-staten oplossing voor het huidige conflict, maar benadrukte dat het de Palestijnen die moeten bewijzen dat ze werkelijk vrede en concessies aan hun eisen willen in om het te bereiken.

Tijdens een debat in Des Moines, Iowa een dag later, de Republikeinse rivalen aangevallen Gingrich over de opmerkingen, maar niet zo ver gaan te zeggen dat hij fout was.

“We gaan naar de waarheid te vertellen. Maar we gaan opruiende woorden gooien in een plaats die een kokende pot”, zegt mede koploper en voormalig Massachusetts gouverneur Mitt Romney.

Gingrich antwoordde dat, net als Ronald Reagan, hij simpelweg de moed te zeggen wat iedereen wist dat de waarheid te worden gehouden, maar waren te bang om zichzelf te articuleren.

“Iemand moet de moed om de waarheid te vertellen hebben. Deze mensen [de Palestijnse Autoriteit] zijn terroristen. Het is fundamenteel tijd voor iemand het lef om op te staan ​​en te zeggen hebben,” Genoeg liegt over het Midden-Oosten ‘, “aldus Gingrich. “Reagan geloofde in de kracht van de waarheid. Ik ben een Reagan, ik ben er trots op een Reagan, ik zal de waarheid vertellen.”

Gingrich de positie van echo’s die van veel Israëli’s en hun aanhangers over de hele wereld die beweren dat het vredesproces moet gebaseerd zijn op historische feiten, en niet een misplaatste kruistocht voor vermeende rechten van de mens.

Archeologie in de afgelopen eeuw heeft bevestigd om alle historische revisionisten, maar dat de joodse verbinding met dit land is zowel wijdverspreid en oud. Op basis van die historische kennis het Britse Rijk dat de controle van het Heilige Land van de Ottomaanse Turken in beslag genomen beloofde alles wat nu Israël, de “West Bank” en de naburige Jordan voor “close joodse nederzetting”, en de wedergeboorte van een Joodse staat.

Die belofte, belichaamd in de Balfour Declaration, werd internationaal recht aan de Conferentie van San Remo in 1920. Op dat moment, de enige personen die in de regio die zich aangeduid als “Palestijnen” waren de Joden. En het was de Britten, en niet de Arabieren, die weer die term, lenen van eerder veroveraars, de Romeinen, die de naam had genomen van het oude vijanden van Israël, de Filistijnen, die geen Arabisch, maar van Griekse oorsprong.

Dus, Gingrich was correct. In feite zijn alle van de huidige Arabische nationaliteiten moderne uitvindingen (behoudens misschien wel de Egyptenaren en Syriërs – die hun naam te nemen van meer oude culturen). Voorafgaand aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, waren er geen Jordaniërs, de Irakezen, Saoedi-Arabieren of Koeweiti’s. En er was zeker geen afzonderlijke Arabische groep mensen bekend staat als “de Palestijnen”.

De realiteit dat Gingrich duidelijk een greep op heeft is dat zelfs de Arabische wereld deze waarheden, zoals blijkt uit het feit dat het geen interesse had in de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse Arabische staat voorafgaand aan 1967, toen de Arabieren waren in de volledige controle over het accepteert ” West Bank “en Gaza. Ook de internationale gemeenschap lijkt te zo veel zorgen over een Palestijnse staat in die jaren. Het enige dat alleen veranderde toen deze gebieden viel in de handen van hun oude, bijbelse eigenaren, de Joden.

Al dan niet Gingrich handhaaft zijn huidige positie zou hij president worden valt nog te bezien. Maar de basis lijkt te zijn gelegd voor een interessante verschuiving in het Midden-Oosten vredesproces moet poll cijfers te blijven in zijn voordeel.

TEVREDEN OF TELEURGESTELD ZIJN

 

clip_image001

 

clip_image003

 

 

Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het dagelijks leven.Van kindsbeen af hebben wij dit al ondervonden.

Eerst op school, jeugdbeweging, later op het werk, bij vrienden, in het huwelijk, bij erfenissen, en tenslotte ook nog in onszelf.

De gevolgen kunnen van klein tot groot zijn.Onze wereld kent zijn deskundigen die daarvoor hebben gestudeerd, doch dit kan een peperdure zaak worden, en er zijn garanties voor verbetering. Mensen met depressies komen vandaag in groter aantal, maar er komt weinig genezing op dit vlak. Dit wijst erop dat de mens niet leeft van brood alleen! Men stapt uit het leven………

Wij als christenen willen mensen helpen, doch veel liefde en goedheid zijn daarom nog geen waarborg voor verbetering.

VIER VOORWAARDEN OM TOT RESULTAAT TE KOMEN :

1. DE MENS MOET WILLEN GEHOLPEN WORDEN.

2. DE MENS MOET DE WAARHEID AANNEMEN ( de bijbel)

3. VOLHARDEN IN HET NASTREVEN VAN BIJBELSE PRINCIPES.

4. DOOR GOD ZELF OVERTUIGD WORDEN!

Wanneer iemand ziek is, moeten eerst de oorzaken worden gevonden, ze moeten bestreden worden. De oorzaken zullen wij zoeken aan de hand van Gods Woord. God wil niet dat de mensen verdrietig en teleurgesteld door het leven moeten gaan !

“ UW HART WORDE NIET ONTROERD OF VERSAAGT,

GIJ GELOOFT IN GOD, GELOOFT OOK IN MIJ “Joh.14

De discipelen van Jezus wisten dat hij afscheid zou nemen, en de teleurstelling zou groot worden, doch Jezus wijst hen, vertrouwen te hebben. Na de hemelvaart werden zij toch triest, verborgen zich en durvden niet meer in het openbaar te verschijnen, tot de H.Geest kwam !

Ze vertrouwden dan zijn gegeven woord !

OORZAKEN VAN TELEURSTELLING

ONGELOOF! NUMERI 11 : 1 – 15

mozesEen mens houdt van zekerheden, als je op niets of niemand meer kunt vertrouwen in het leven, dan komt men in de straat van angst en zorgen, teleurstelling

Een beeld van teleurstelling in Mozes leven.

Vers 14 – 15 Toont dat Mozes zijn vertrouwen aan het verliezen is. Mozes had nu wel zekerheid, maar hij liet zich vangen door zijn zondig denken. Hij dacht God laat mij in de steek met al dit ongehoorzaam volk!

Mozes vertrouwde niet verder op Gods woord welke God aan hem gaf in Exodus 33:14-15 ! ( Blz. 117).

Zo weet ieder wedergeboren christen dat hij niet alleen door deze wereld gaat. Gelooft u dat?

Wij moeten ons vertrouwen stellen op God, niet op mensen! Wie op mensen zijn vertrouwen stelt die zij vervloekt! Jeremia 17:5

Dus wie niet gelooft in de Bijbel, of wie zijn vertrouwen verliest daarin, die zal vele teleurstellingen in zijn leven ondervinden, die hij kon voorkomen!

ZELFBEKLAG!

NUM. 11: 10-13

Mozes hoorde wenen! Mozes stelt vragen “waarom”!

Mozes zag het niet meer zitten, zij vroegen vlees als in Egypte, en hij had er geen! Mozes werd teleurgesteld en werd moedeloos. In zijn gebed horen wij hem klagen. Mozes krijgt medelijden met zichzelf, en doet aan zelfbeklag. Je ziet hem zo wegzinken. Hij werd besmet met het klagen, de klaagziekte!

Zulk een situatie brengt de mensen naar depressies. De gedachten kunnen leiden tot zelfmoord.

Wij moeten weten: GOD IS GROTER DAN ONS PROBLEEM!

God brengt mensen soms zo in het nauw, dat slechts Jezus alleen de oplossing is! Zo gebeurt het ook dat mensen op deze manier tot waar geloof komen. De mens moet niet zolang wachten.

ZORGEN MAKEN? IETS WILLEN DRAGEN of verwerken, DAT NIET TE DRAGEN IS

NUM.11:14

Mozes begon zich zorgen maken, menselijk, ja maar God wilde meer van Mozes : vertrouwen dat God zal helpen

God had een plan in het leven van Mozes. Zo heeft God ook een plan met allen die hij gebruikt!

Daarom moet wij OPEN STAAN voor hetgeen Hij wil, en niet wat wij willen ! Zo voorkomen wij teleurstellingen!

Teleurstelling komt door eigenwijsheid!

ONGEDULD.

HEBR.6 : 12-15

Wie ongeduldig is zal vlugger teleurgesteld worden, dan iemand die geduldig is! De Bijbel leert dat wij geduld moeten leren en oefenen.

Abraham heeft geduld geleerd en werd achteraf gezegend.

Vele christenen zullen nog hun geduld verliezen met het wachten op de wederkomst van Jezus, er zal gespot worden! Ze zullen het beloofde verliezen als ze niet geduldig blijven!

NUM. 21 : 4-9

Het volk werd ongeduldig! Zij hadden kritiek op het “manna”, het brood uit de hemel! Ook vandaag neemt de wereld Jezus niet ernstig, men laat zich verleiden. Men heeft kritiek op de bijbel en spot ermee.

Het volk heeft een zeer grote teleurstelling opgedaan daardoor.

GOD zond vurige slangen!

Deze vurige slangen zijn een beeld van demonische machten. Zo worden veel ongelovigen overweldigd door het kwaad, en worden zwaar teleurgesteld.

Het kwaad groeit iedere dag, en daarbij de teleurstellingen !

Ook ons volk werd teleurgesteld door een zaak als Dutroux ,,en nog !

JALOERSHEID DE BRON VAN TELEURSTELLING

PSALM 73 : 2 – 3

De psalmist schrijft dat hij bijna was gevallen (in zonde ) door te kijken naar mensen die het beter hadden als

hij ! Zijn ogen richten zich naar alles wat goed ging met anderen. Hij zag hoe hoogmoedig en voorspoedig zij konden zijn! Hij kon niet begrijpen hoe God dit alles zo maar toeliet….tot hij ontdekte wat hun toekomst in de hel was zie vers 17 !

VALSE HOOP OF VALS GELOOF

 

clip_image005

SPREUKEN 13 : 12

Een langdurig hopen zonder vervulling maakt het denken ziek ! Veel beloven en weinig geven doet de …..

Mensen worden bedrogen en komen tot bittere teleurstellingen.

Wij kunnen bidden om genezing, maar mogen geen valse hoop geven.

God geneest nog steeds wanneer Hij wil!

Hij vraagt daarom ook geloof!

Veel vals geloof stelt mensen teleur, JEZUS STELT NOOIT TELEUR!

DE LEUGEN VAN DE ALVERZOENING

clip_image001

clip_image003

Het is een valse leer die nogal bijval kent, aantrekkelijk is en geweten sussend! Het leert dat ieder mens zal behouden worden. Het is een zeer gevaarlijke dwaling, omdat men de Bijbel misbruikt. Men wil bijzonder de woorden als eeuw, eeuwig en eeu­wigheden ontzenuwen en zo de mensen in verwarring te brengen.

Een omschrijving van deze leer

 • Een eeuwige hel is in strijd met Gods liefde.
 • Een eeuwige straf is in strijd met Gods rechtvaar­digheid.

 • De hel is figuurlijk, want waar vuur is kan geen duisternis zijn.

 • De eeuwige pijn, is beperkt want een eeuw is beperkt.

 • God wil dat alle mensen behouden worden, wie zou Gods machtige wil kunnen weerstaan. ?

 • Iemand zou na de dood nog tot inkeer kunnen komen en gered worden.

 • Dat de duivel en zijn trawanten nog door Gods gena­de tot bekering zullen komen!

WAT LEERT GOD? DE EEUWIGHEID VAN DE HELLESTRAF.

Matth. 25: de eeuwige straf 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

(Matth. 18:8 : het eeuwige vuur 2 Thess.1:9: het eeuwig verderf Judas 6: eeuwige boeien.)

In het hiernamaals is geen offer of vergeving meer mogelijk! God is geen Belg leert ook niet over een compromis zoals bv. Het vagevuur, een andere leugen!

Let op “eeuwige zonde” bete­kent dat er geen vergeving is in die eeuw, maar ook niet in de eeuw erna: dus eeuwig!

De zonde tegen de H.Geest, dit is de waarheid weerstaan door ongeloof. Dit is de enige zonde die God niet vergeeft, de ergste zonde, welke een mens kan doen!

OPENBARING 14: 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

OPENBARING 20: 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Hier vinden wij nog een goede omschrijving van wat “eeuwig” betekent. Alle mensen die het merkteken (biochip) van het beest hebben aangenomen zullen nooit geen rust meer kennen !Het zal voor hen niet zijn : Rust in vrede !

22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Luc.16

In het dodenrijk is er al een scheiding voor de doden van de eerste dood. Het ziet er beter uit voor een gelovige dakloze, waarvan God zijn naam kent en noemt, dan voor de rijke bankiers in het hiernamaals! Begrijpelijk is, wanneer de gelo­vige en de ongelovige beiden eeuwig leven zouden hebben dan ware God zeer onrechtvaardig! De Bijbel ware een grote leugen! De gelovige heeft Jezus bloedig offer als verge­ving aangenomen, de goddeloze heeft de Bijbel, of wat God zegt en leert, verworpen en zijn onrechtvaardigheid en zonden moeten en zullen gestraft worden.

De leugen van een tweede of derde leven!

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. Hebr.9:27

Deze tekst leert dat reïncarnatie een leugen is, en dat er ook geen bekering meer mogelijk is na de dood. Christenen die Jezus verwachten, gaan met hun verheerlijkt lichaam naar de nieuwe schepping!. Ze zullen elkander herkennen, in hun aardse lichaam; dat dan volmaakt zal zijn.

<

p align=”center”>WORDEN ALLE MENSEN BEHOUDEN ?

JOH.3 : 16 …..opdat eenieder die in Hem gelooft NIET VERLOREN GA, maar eeuwig leven hebbe?

MATTH. 10:28 …….weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam kan VERDERVEN in de hel !

Het Grieks “APOLEIA” en “APOLLUMI” , verderf en ver­derven.

Bij dit woord moeten wij niet aan een totaal vernietigen denken maar eerder aan een morele ondergang of ” een groot verlies van het eeuwig heil”

Dus het verlies van een eeuwige redding. Wie niet tot geloof komt gedurende zijn aardse leven blijft voorgoed onder de vloek en de toorn van God!

De verloren toestand.

Een gelijkenis uit de Bijbel zal dit duidelijk maken.

Wij nemen LUCAS 15:24/32

” want mijn zoon hier was dood ” = VERLOREN

en is weer levend geworden “ = GERED Van De DOOD

Wij moeten hier goed de symbolische Hebreeuwse taal begrijpen.

Wij zijn ook levend en wedergeboren geworden voor God toen wij naar Hem toe zijn gegaan en gebeden, om vergeving! Het is zeker de wil van God dat liefst “alle” mensen tot geloof komen, want Christus is ook voor “allen” van “goede wil” gestorven. De boodschap toen Jezus geboren werd in september!

Het is een zeer listig argument gebruikt door de wolven in schapenvacht te zeggen dat de wil van God niet te weerstaan is!

God kent ook de wensende wil, God wil dat de mensen Hem liefhebben uit EEN VRIJE WIL en niet en nooit uit dwang!!!!

Bijbelteksten bewijzen dat God de vrije wil eerbie­digt. Verwezen te worden naar de hel, dit is de tweede dood. Er staat ook niet dat de ongelovigen zullen opstaan met een verheerlijkt lichaam ……

Deze tweede dood is dus geen complete vernietiging maar wel een blijvende gescheiden toestand van Gods aanwezig­heid.