GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

ONS DENKEN

HET DENKEN VAN GOD.

GEZOND DENKEN

Jesaja 55

6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren.9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Vers 6 toont ons duidelijk in welke contekst de profeet spreekt. Het vinden van God in het leven van een mens ligt erin dat hij begint na te denken over het leven.

Het denken van de mens is meestal afhankelijk van zijn aangeleerde principes of levensopvattingen van zijn ouders. God maakt duidelijk door de profeet dat er een zeer groot verschil is tussen het denken van Hem en het denken van de mensen. God doet een oproep om Hem te zoeken. Het denken van de mens kan zich slechts verbeteren door de gedachtengang van God zelf te volgen. Dit is mogelijk dank zij de bijbel en de leiding van Gods Geest. ( Ps. 92:5 / Ps 139 : 17-18 ).

GOD KENT AL HET MENSELIJK DENKEN.

Psalm 94

11 De Here kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Matth.9

 

4 En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God.

4 En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?

 

God kent onze daden en hoort onze woorden. Is het goed dat God onze gedachten kent ?

(Psalm 139:2) Stel je voor dat uw gedachten hier voor iedereen openbaar worden, zou je tevreden zijn ? Toch kent God al uw gedachten.

De Here zegt dat het menselijk denken ijdel is. Dit wil in feite zeggen dat het onvruchtbaar is, of het komt de mens niet ten goede, het is een vleselijk denken. Onze uitvindingen zijn de mens niet tot zegen. Denk maar aan : de “pil” , gevolg : meer overspel, echtscheidingen, kanker. Kernenergie, gevolg : bv: Tjernobyl-ramp. Computer, gevolg : meer werkloosheid

TV, Internet gevolg : meer criminaliteit enz.

Houden wij rekening dat Jezus onze gedachten kent, en ook onze kwade gedachten kent als bij de schriftgeleerden ?

MEDITATIE OVER GODS WOORDEN

1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;

2 maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. psalm 1 .

Psalm 119

15 Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.

Een mens kan maar echt gelukkig zijn als hij nadenkt over wat Gods zegt of vraagt, en wanneer hij dat toepast en de waarheid ervaart. Het is goed om na te denken over Gods wil. God heeft zijn wil bekend gemaakt in zijn Woord.

Psalmen 84:5 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.

WAARSCHUWINGEN TEGEN EEN GELOOF DAT GEBASEERD IS OP MENSELIJKE WIJSHEID? FILOSOFIE, OF VLESELIJK DENKEN.

Col.2

8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;

Hier gaat het over allerlei menselijke inzettingen, tradities, of andere kerkelijke wetten die in tegenspraak zijn met Gods Woord.

bv : Het celibaat, dodenverering, aflatenleer en vele andere afgoderij.

Ook Jesaja 29 schrijft :

13 De Heer zegt: `Dit volk eert mij alleen met woorden, ze bewijzen mij slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun ontzag voor mij is door mensen opgelegd en aangeleerd.

14 Daarom ga ik met dit volk iets doen dat het niet verwacht, iets onverwachts, iets wonderlijks. Al hun wijsheden zullen niet baten, hun inzichten blijken niets waard.’

GELOVIGEN MOETEN DENKEN AAN ANDEREN.

Philipenzen 2

2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,

4 maar ieder lette ook op dat van anderen.

Christenen moeten opnieuw leren denken aan de noden en zorgen van de anderen. Niemand doet iets, voor hij er heeft aan gedacht.

Ons denken staat in tegenstrijd tegenover deze wereld, welke slechts denkt aan zichzelf.

Wij moeten in staat zijn niet alleen onze eigen zorgen te verwerken, als christen, maar ook nog oog kunnen hebben voor anderen.

Wij kunnen eens de vraag stellen hoeveel denken wij aan elkaar buiten de samenkomsten ? Wie niet denkt aan anderen, gaat er ook niet voor bidden .

Paulus had een vrees dat christenen hun “gedachten ” zouden worden afgetrokken van God.

2 Cor 11

3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

 

 

Ik geloof dat Paulus vandaag deze woorden meer dan eens zou herhalen voor ons , christenen van deze tijd ! Wij moeten waakzaam zijn en letten op alles wat onze aandacht en tijd wil stelen om niet meer vervuld te zijn van Gods Geest !

Fil. 4 : 6 BESCHERMING VAN ONZE GEDACHTEN.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Het zijn de gedachten die de mensen depressief kunnen maken. Kommer en zorg zijn vandaag twee moordenaars die hard rondlopen om slachtoffers te maken. Wij als christenen vergeten soms dat wij macht hebben, om kwade en angstige gedachten te binden.

Maar bijzonder is het ons vertrouwen dat rust moet geven in ons hart, ons denken.Weet dat men na wetenschappelijk onderzoek heeft gevonden dat kwade en slechte gedachten, ook kwalijke stoffen in de hersenen vrijmaken en gezonde lichaamsdelen kunnen aantasten. (Dr.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste, wed.christen)

GELOVIGEN MOETEN DENKEN OVER ZICHZELF.

Romeinen 12

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Het is klaar en duidelijk dat het denken van een christen vernieuwd wordt, dit om te kunnen begrijpen wat God tegen ons zegt.Ons denken diende genezen te worden, het was ziek, dat is het wat Jezus op zich heeft genomen door zijn lijden en sterven.

Jezus diende het verstand te openen van de Emmausgangers, opdat ze zouden kunnen begrijpen wat Hij had gedaan op Golgotha !

Wij moeten eens diep nadenken over de geestelijke gaven die de Heer heeft gegeven

wanneer wij tot geloof kwamen. Wij moeten ook even nadenken over de beproevingen die de Heer ons geeft.

DE BIJBEL

clip_image001

clip_image002

 

Sola scriptura betekent, alleen de Bijbel! De Bijbel is het fundament van een zeer krachtig geloof dat zich over de ganse wereld verspreidde, en uiteindelijk het einde betekende voor het afgodische Romeinse Rijk. Vele afgoderij is doorgedrongen bij on-Bijbelse christenen. De Bijbel is het onfeilbare woord van God! God sprak en spreekt tot de mens door de Bijbel, en dit boek zal nooit uit de wereld verdwijnen.(Matth.24:35).

God spreekt nog steeds tot de mens:

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, 2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hebr.1

God maakt zelf duidelijk hoe hij tot de mensen wil spreken. Vroeger sprak Hij op vele wijzen tot Zijn volk. Vele mensen weten niet hoe God tot hen wil spreken, toch is het eenvoudig voor iedereen, die naar Hem wil luisteren, want God sprak tot Zijn volk Israël en iedereen: 2 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden.Jes.1

De stem van God is niet alleen bekend op aarde, ook in de hemelse gewesten.

Israel, Gods volk kon telkens weten wat God wilde. God sprak door de profeten,door dromen en beelden, doch Israel luisterde niet, en telkens kwamen zij in ernstige problemen. Dit is het voorbeeld van ieder mens die niet enkel en alleen wil luisteren naar de Zoon van God. Vandaag zijn er nog steeds Bijbelgetrouwe evangelisten die God gebruikt om tot de mensen te spreken, ze hebben een bijzonder kenmerk , dat ze zich alleen vasthouden aan de gezonde leer van de Bijbel.

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

De Bijbel heeft de werking van een anker, het is als een vast punt voor een groot zeeschip, bijzonder in een woelige en stormachtige zee.

In het menselijk leven is er slechts een enkel houvast en hoop die betrouwbaar is, een verankering in de Bijbel. De Bijbel geeft een zekerheid, en de beloften zijn vast en zeker. Het woord van God staat vast, en God liegt niet! Wie erin gelooft is behouden en dient helemaal niet angstig te zijn voor het hiernamaals! God geeft u die zekerheid zelf in uw hart!!!

clip_image00418 Omdat God een belofte heeft gedaan èn een eed heeft afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.Hebr.6

Een Bijbelse hoop is een vaste verbinding tussen de mens en de hemel! De christelijke hoop is een vaste toekomstverwachting: de wederkomst van Christus! Col 1:5 om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen.

Zich verankeren in de Bijbel is geloven wat in wat God zegt en leert. Wie daarin niet gelooft of daarin niet verder zijn vertrouwen wil op stellen, voor alles, is te vergelijken met een zeeschip dat vaart zonder kompas of anker!

Wanneer grote en stormachtige problemen in het leven van een mens opduiken, heeft men een houvast, een anker nodig.

Al onze geschillen in onze opvattingen, overtuigingen, levensstijlen, en dergelijke moeten wij toetsen aan de Bijbel. God wil ieders Vader zijn en IEDER mens helpen.

Abortus, Euthanasie, crematie, klonen, moeten wij niet toetsen aan kerkelijke of burgerlijke wetgeving, enkel aan de Bijbel! Is iets goed of kwaad kan men nazien door te luisteren naar God zelf!

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons geweten is te beïnvloeden en te onderdrukken. Het geweten is niet altijd in staat om te oordelen, emoties, familieverband, vriendschap, vooroordeel, kunnen het geweten in de war brengen. Het denkvermogen van de mens is beperkt, omdat het ook in zondigheid is geboren. Ons denken kan slechts gezuiverd worden van foutieve en leugenachtige gedachten door ze te toetsen aan de Bijbel. Daarom moet een mens zich oefenen om zijn eigen persoonlijk denken steeds te toetsen aan wat God zegt en leert.

Heb 5:14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

God spreekt vandaag ook nog via natuurrampen!

God waarschuwde en sprak door zijn profeten:

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Amos 3

God spreekt tot de mensen opdat ze tot inkeer en inzicht zouden komen!

China verbrandt Bijbels, en God waarschuwt dat land door natuurrampen! Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden.

God had 120 jaar geduld voor het oordeel van de zondvloed kwam, acht zielen werden gered, omdat ze enkel het woord van God geloofden! Ook Israel luisterde regelmatig niet meer naar God, de enige en levende God, schepper van hemel en aarde.

Extreme hittegolven:

Openbar.16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

In de toekomst zal de zon zeer schadelijk en gevaarlijk worden, ongelovigen zullen brandwonden oplopen en sterven door ongekende hittegolven! Vandaag stellen wetenschappers vast dat er iets niet meer normaal is met het functioneren van de zon! Weinigen willen vandaag nog geloven, en toegeven dat de Bijbel de enige waarheid is!

Joh 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Toch zal de ongelovige na zijn dood, geoordeeld worden aan de hand van de bijbel, waarin hij niet wilde geloven! Het kostbaarste wat er op aarde te vinden is, wil men niet hebben, de wijze waarachtige woorden van God.

 

 

Vandaag roept Jezus iedere christen toe:bijbelvrouw

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Gij hebt uw Bijbel!

WERELDOORLOG III

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE!

 

WOIII

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren de mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! “Change” Helaas, doen als een struisvogel helpt ook niet. Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen dat geen rekening wil houden met de wil van God. Toch zullen zij het plan van de God van Israel, onbewust uitvoeren. Enkel en alleen al omdat het een profetisch woord van God is, en de Bijbel liegt niet. Het leven van ieder mens ligt in de handen van Jezus Christus, of hij dit gelooft of niet!

Waarom zal Jeruzalem een strijdtoneel worden, Armageddon?

Joe 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Israël vierde de hereniging van zijn hoofdstad Jeruzalem. Wij stellen vast dat de V.S. en de EU. geen van hun ambassadeurs heeft gezonden.De Palestijnen eisen het oostelijke deel van de stad en de tempelberg te Jeruzalem.96% van de Joden zijn tegen een opgave van de Klaagmuur, ook niet voor vrede.De burgemeester van Jeruzalem, reageerde scherp en verklaarde dat, als men Jeruzalem niet wil erkennen als de hoofdstad, men ook Israel niet wil erkennen!De premier van Israël, dwingt men  bereid te zijn, tegen Gods wil in, de helft van de stad af te staan voor de volgende vredesonderhandelingen!

Het lijkt me duidelijk en beter te begrijpen dat Zacharia profeteert, dat de helft van de stad niet zal vluchten bij een militaire aanval op de stad, ten tijde van de antichrist. Een helft zal onder een anti-christelijk Palestijns bestuur staan.Zullen de Joden opnieuw moeten vluchten uit de stad, in ballingschap? Ja zij die geloven wat Jezus zei en Zacharia voorspelde!

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.Matth.24

Vluchten als in de dagen van Uzzia! (Uzzia: mijn sterkte is de Here) De aardbeving ten tijde van Uzzia was in het geheugen gegrift van het volk. Israël ligt op een breuklijn in de aardkorst. De gruwel der verwoesting is de komende wereldleider!

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zach.14

Dan komt er een einde aan de onderdrukking van Gods volk. Nu strijd Gods volk nog in eigen kracht en gelooft in zijn sterk leger en wapens. God zal zelf strijden “zoals Hij vroeger streed”. Goliath, als beeld van de gebundelde wereldse legermachten zal de grote verliezer worden in de eindstrijd! Wanneer Gods volk uit Egypte werd verlost, ontwikkelde zich een geweldige strijd. Mozes diende al zijn vertrouwen op zijn God te stellen. Ook Israel zal dit moeten doen. Alle Joden die hun vertrouwen op Jezus hebben gezet zullen behouden worden.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

De 1:30 De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte

We kunnen best begrijpen, als God strijdt, ook de natuur in beweging komt, zoals vroeger. Het lijkt vandaag wel of dat de opwarming van de aarde, de voorbereidingen zijn die God treft voor Zijn grote komende strijd, om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw koninkrijk kome”!

Psalm 137

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Het is heel belangrijk om te weten hoe God denkt over Jeruzalem. De tekst hierboven laat goed begrijpen, dat God Jeruzalem geen seconde uit het oog verliest.Hoe zou een mens het aandurven om deze stad te verdelen! Men zoekt naar vrede, om politieke eer te krijgen, een Nobelprijs voor vrede, Maar men zoekt God niet.

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Onder de schaal begrijp ik, een beker.

Een drinkbeker die bedwelmt, die dronken maakt, het gezond  verstand doet verliezen. Zo zullen vele regeringsleiders het verstand verliezen en hun volk laten optrekken om te strijden tegen Jeruzalem! Ze kunnen het niet oplossen en tonen hun machteloosheid. Zij die zullen optrekken keren niet meer terug! Deze beker is een beeld van oordeel.

Ps 75:8 Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.

Wat mij opvalt bij deze profetische psalm, is dat alle goddelozen die dan op aarde leven, zullen sterven. Dit is een bemoediging en een herhalende bevestiging, dat de opstanding en opname al plaatsvond.

…zal Ik Jeruzalem maken tot een steen

Een grote steen op de weg kon vroeger voor ernstige problemen zorgen. Het lijkt me de weg naar vrede voor Israel is compleet versperd. Alle vredesgesprekken voor vrede lopen vast, dit zal leiden tot een militaire aanval op de stad.

En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

Alle christenen van alle tijden zullen deze beleven.

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid,12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.Ps.96

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

De vijandelijke wereldse machten, de haters van Christenen en Joden kunnen nu al weten “waar” en “wanneer”Jezus zal terugkomen. Het is geen topgeheim, de antichrist en de valse profeet weten het. Dit feit alleen al wijst erop hoe machteloos de ongelovigen zullen staan op die dag. Ze zullen zich niet kunnen verzetten wanneer Jezus almachtig zal regeren.

Jezus is dan niet gekomen als het Lam Gods, maar als de Leeuw van Juda!

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

DE BRIL VAN GOD

EVEN KIJKEN DOOR GODS BRIL!

clip_image002

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8:28

Er gebeuren in ons leven vele dingen, waarvan wij ons afvragen waarom moet ik bepaalde dingen meemaken, ervaren, beleven, mijn hartenpijn, mijn verdriet. Zie ik dan ook nog de zegeningen? Wij kunnen enorm veel leren uit onze levenservaringen die wij opdoen in ons dagelijks leven.

Er is volgens God een duidelijk verschil tussen de levenservaringen van een wedergeboren Bijbelgelovige en een ongelovige, bijzonder in het verwerken van gebeurtenissen die een mens overkomen.

Is het levenslot van een mens te veranderen? JA, God doet het voor wie het wil!

Voorwaarden opdat alles een positief eindresultaat zou hebben

God wil alles laten medewerken voor de bestwil van een mens, op voorwaarde dat de mens wil luisteren naar god. Het zijn niet de dingen op zichzelf die meewerken, maar wel god die de gebeurtenissen en de omstandigheden laat medewerken in het voordeel en tot doel van zijn behoud;

Mensen die God liefhebben,

scherp zwaard

Ps.145:20 De HERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.

Wie luistert, krijgt van God bescherming tegen het kwaad, en zal nooit de tweede dood ervaren!

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Wie god liefheeft of dat zegt moet keuzes maken. Recht of onrecht. Geestelijke familie komt op de eerste plaats; zijn levensdoel is gewijzigd, hij leeft niet meer om rijk te worden, maar om rijk te worden in christus. Zij die geen rekening houden met houden zijn zijn vrienden niet meer!

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Wie luistert naar gods raadgevingen zit op de goede weg en zal zegen ervaren;

Die naar zijn voornemen geroepen zijn.

God heeft alles onder controle. Hij wist reeds lang tevoren wie er zijn uitnodiging zou aanvaarden!

Hij heeft die mensen gerechtvaardigd en gereinigd van zonde en bevrijd van de macht der zonde. God ziet ons zoals wij later zullen zijn in de hemel!

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Wie niet wil luisteren blijft zijn levenslot een noodlot.

1 Corinthiërs 7:24 Broeders, iedereen blijve voor God in die toestand, waarin hij werd geroepen.

Verschillende malen wijst Paulus erop dat de mensen niet dienen te veranderen van hun roeping in de wereld, qua beroep of besnijdenis of echtgeno(o)t(e)

Alles werkt mede ten goede, hoe moeilijk ook!

Voorbeeld:

Genesis 37:28 Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte.

Een levenservaring van jozef, door je eigen broeders aan je lot te worden overgelaten. Aan vreemden worden verkocht als slaaf, na dagenlang in een put te hebben gezeten is moeilijk, god bewerkt het ten goede!

In een vreemd land terechtkomen! Om depressief te worden en alle levensmoed te verliezen. Maar jozef vertrouwde op zijn god en was niet uit op wraak.

Een pijnlijke familiekwestie laat god medewerken ten goede als u gods geboden daarboven kiest!

Genesis 41:44 Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen.

Nadat Jozef eerst in de put dan onschuldig in de gevangenis terechtkwam omwille van de valse beschuldigingen van de vrouw van Potifar, komt hij uit de gevangenis door gods hulp, en wordt eerste minister van Egypte!

Wij kunnen ook in de put terechtkomen als jozef, en triestige dagen beleven ook andere beproevingen kunnen ons veel verdriet bezorgen. Het is in die dagen dat god ons geloof meet en ziet hoe groot ons vertrouwen is!

Denkt u niet, dat Jozef die ook maar een mens was niet triestig zal zijn geweest? Maar door zijn vertrouwen kon hij al die beproevingen verwerken en had met zekerheid een hoop dat het beter zou worden; Inderdaad het werd met Jozef veel beter dan hij zelf ooit kon denken.

Met enkel positief te denken komt er geen verandering in het leven van de mens. Wel komt er verandering door te vertrouwen op de here Jezus! Hij wijzigt vlug situaties ten goede.

Jozef kende in zijn leven eerst zijn tranen van verdriet en later zijn tranen van blijdschap.

Genesis 43:30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder, en hij zocht gelegenheid om te wenen; hij trad een kamer binnen en weende daar.

Wat een tranen van blijdschap zullen er vloeien, wanneer de christenen Jezus zullen ontmoeten. Jozef is een beeld van Jezus, maar zijn broeders herkenden hem niet tot hij zich openbaarde aan hen. Hij redde hen van de hongerdood door graan te geven.

Alles werkt mede ten goede, tot dat ene moment dat wij deze aarde zullen verlaten. In een seconde tijd zal al het verdriet en lijden zijn vergeten die wij hier op aarde kenden. Deze dag staat voor de deur.

De goddeloze mag zien dat God met Zijn kinderen is!

17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt. Psalm 86

Wanneer wij soms in de put kunnen zitten, dan zijn de spotters er soms vlug bij om te zeggen : zie je hoever ze zijn met hun god en hun geloof!

De psalmist toont in deze psalm een gebed.

Dit gebed is een vraag aan god om de goddeloze te tonen dat god toch met hen is, ondanks tegenslagen; Er werd een teken gevraagd om te tonen dat god met de gelovige is! Een gebed dat de wereld mag zien hoe god zijn kinderen bijstaat.

Wij moeten bidden dat de wereld kan zien dat god met ons is , ook in onze moeitevolle dagen van kommer en zorg.

Door een vies gezicht te laten zien komt niemand tot geloof.

ALLES WERKT MEDE TEN GOEDE VOOR HEN DIE HEM ZOEKEN….

22 Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten.

23 Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Ezra 8

Alles werkt mede ten goede voor hen die hem zoeken! Het zoeken van god ligt al in het gebed. Doch vooral gaat het om mensen die gods wil zoeken in de stappen van hun leven. WIE HEM VERLAAT BEGINT ALLES TEGEN TE WERKEN EN WERKT ALS EEN VLOEK;

Alles werkt mede ten goede en opgeschreven ten goede

15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen. {}

16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden.

17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.

Maleachie 3

Zij die de Here vrezen of die hem liefhebben is hetzelfde.

EEN GEDENKBOEK TEN GOEDE; WAT VOOR EEN BOEK DAT ZOU ZIJN?

NIET ALLEEN DE MENSEN REGISTREREN MAAR OOK GOD LAAT DE NAMEN OPSCHRIJVEN VAN DE MENSEN DIE NAAR HEM LUISTEREN en toepassen;

God weet het geduld en verdraagzaamheid die wij hebben geoefend omwille van zijn naam. Alle dingen zullen worden opgetekend welke wij deden uit liefde tot Jezus.

Medewerken te goede, zelfs beproevingen maken ons machtig

2 Corinthiërs 12:10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

De apostel Paulus had begrepen hoe in zijn leven alles medewerkte ten goede; zijn verdriet en zwakten leerden hem dat hij dan pas machtig was;

Dit gaat in tegen alle logica, Hij wist wanneer hij de problemen zelf niet aankon, dat hij dan bad en zijn god bovennatuurlijk werkzaam was in zijn leven. Dit is een kwestie van christelijke levenservaring.

Gods weg is de beste, altijd!

De weg naar de hemel is geen autostrade, wel een kruisweg tot zegen

GEBREK AAN BIJBELKENNIS

VLOEKEN,LIEGEN,MOORDEN…

_DSC0056

De profeet Hosea:

1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. 4 Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! 5 Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. 6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

GOD WAARSCHUWT ook vandaag!

Het eerste wat de profeet laat horen tot het volk is, dat God kwaad werd op Zijn volk, en zal optreden. Israel was opnieuw afgeweken van Gods wetten en geboden. Wij kunnen dezelfde opmerking maken over ons land, ons volk. Ons land heeft overduidelijk God vergeten! Elk land dat de ware God vergeet, komt in gevaar en zware moeilijkheden.

Ps 9:17 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Ps 9:17 (9–18) De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.(STV)

Wij moeten vaststellen dat God vandaag hetzelfde zegt tot ons in Vlaanderen. God kijkt en hoort vloeken, liegen, ziet moorden, stelen en echtbreken! Het lijkt wel een dagelijks “normaal” gebeuren, iedereen wordt gewoon aan dit soort van berichten.

God is ook een vader. Wanneer een kind niet wil luisteren naar zijn vader op aarde, dan krijgt het in een “normaal” gezin of school, straf!

Spr 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon;

maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg

Waar men deze regel van God niet wil toepassen, daar is de opvoeding waardeloos en risicovol! De gevolgen van een opvoeding zonder Gods Bijbelse regels, eindigt vroeg of laat met groot verdriet voor de ouders, voor de kinderen, voor de maatschappij, voor het land!

Nergens zal de burger nog veilig kunnen zijn, zelfs niet als kind in een kinderopvang, of een ongeboren kind, want men pleegt daar abortus! Kan het nog erger?

Waarom hoort en leest men over een bloedbad?

2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken!

Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.

Een bloedbad, waarom?

God geeft natuurlijk wel een antwoord op deze vraag. De profeet Hosea schrijft duidelijk drie redenen op hoe het komt dat dergelijke gruwelijke bloedbaden zich voordoen in Dendermonde en elders.

Er is geen trouw aan de woorden van God. Inderdaad moeten wij vaststellen dat men niet trouw is gebleven aan wat God heeft gezegd tot de mens. Israel niet, en de volkeren niet, ook de Roomse kerk niet, die dacht in de plaats van Israel en God te zijn gekomen. “Christelijk” is een hol woord geworden, omdat men de Bijbel, Gods woord niet verder als het enige gezag van God heeft aangenomen. God sprak door de Bijbel, maar de mens wist en weet het veel beter dan God vandaag! De mens maakte eigen humanitaire regels. Helaas en wee!

Geen liefde werd er geleerd, deze liefde zoals in spreuken 13 aangehaald. Een vader mag geen straf meer geven, en de onderwijzer moet zwijgen en maar toezien! Inderdaad is dit een attitude van haat en niet van liefde. Een wereld op zijn kop.

Geen kennis Gods!

Inderdaad is de mens ver afgedwaald van de wil van God. De wil van God is te vinden in de Bijbel, de enige weg. (Joh.14:6) In het verleden verbood men de Bijbel, met alle gevolgen vandien. Vandaag zijn er meer en meer goddeloze landen, die de Bijbel verbranden zoals China; zoals Rusland, die de God van de Bijbel opnieuw verbieden en tegenwerken. Bijbels worden vervalst of als een product aanzien! Het is niet te verwonderen dat het wereldwijd slecht gaat met de mensheid, en zijn bestaan.

Inderdaad staat men met de mond vol tanden, als gruwelen gebeuren zoals in Dendermonde. Een mond vol “Waarom” maar de levende God zegt: driemaal Daarom! Daarom treuren de getroffen mensen en het volk dat meeleeft.

Bekering, “change”, is het enige antwoord, anders gaat het van kwaad naar erger. Enkel de wederkomst van Jezus brengt verandering!

De maatschappij gaat ten gronde door gebrek aan kennis Gods

De profeet Hosea maakt duidelijk dat het volk Israel ten onder gaat door niet te willen luisteren naar God zelf. Het is voor alle andere volkeren niet anders.

Hoe worden onze kinderen opgevoed? Zonder Bijbelkennis, zonder geestelijke gezonde voeding, zonder principes of raad die God ons geeft.

Men verwerpt de Bijbel, de enige waarheid, en men heeft principes en leefwijzen aangenomen welke vandaag slechte vruchten voortbrengen, wilde kindermoord!

Omdat Israel ook Gods wetten had vergeten, sprak God tot hen, en zei, dan zal ik ook uw kinderen vergeten! (Hos.4:6)

Is er hoop voor de toekomst?

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.Openbar.9

Mensen die slachtoffer zijn geweest van bloedbaden, hopen terecht dat het nooit meer zou gebeuren. Brengt de overheid een oplossing? Neen.

Wij lezen dat in de oordeelstijd, de mens zich toch niet wil bekeren of veranderen van gedachten tegenover God.

Men wil niet stoppen om “boze geesten” te aanbidden. Wij moeten weten dat achter elk afgodsbeeld en elke vorm van afgoderij, demonen schuilen en meteen een gevaar vormen voor de afgodsdienaar en aanbidder. God wil onzichtbaar blijven, en verbied een beeld te laten maken van Hem, Hij openbaarde zichzelf door Jezus Christus!

God laat toe dat demonen schade en allerlei kwaad toebrengen aan iedereen die afgoden dient. Afgoden zijn ook alles wat een mens van de ware God afhoud en in de duisternis laat.

Het bloedbad in Dendermonde kent slechts slachtoffers, de moordenaar inbegrepen. Bijna zeker is deze jonge moordenaar een korte tijd overweldigd door boze geesten.

Veiligheid? Bescherming?

Wie is leeft vandaag nog in veiligheid?

Hoe kun je nu beschermd worden tegen kwade praktijken en tegenslagen zoals in het bloedbad in Dendermonde?

Het opvolgen van een Goddelijke raad is de enige weg en kosteloos!

De apostel Paulus schreef het volgende:

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, Col.1:13

Het gezond verstand leert al dat men geen politieagent of camera kan plaatsen aan ieder station, aan iedere kinderopvang, aan ieder huis met huwelijksproblemen, aan elk grootwarenhuis, aan elke dancing, omwille van uw veiligheid.

Jezus Christus, de zoon van God, is de enige oplossing voor veiligheid.

Hij kan verlossen uit de macht der duisternis, uit de onwetendheid waar vele vragen met “waarom” onbeantwoord blijven. Een kind van God, een Bijbelgetrouw christen, werd overgeplaatst in een Goddelijk beschermde situatie, zolang hij Gods regels nastreeft.

Het is van groot belang ons vertrouwen, ons geloof te stellen op Gods woord alleen, in onze dagen welke werden geprofeteerd dat ze zouden komen.

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.(2 Tim.3)

Deze “zware tijden” zijn kwaadaardige tijden, moeilijk te besturen, moeilijk te begrijpen tijden. Dit zijn onze dagen die bijna twee duizend jaar geleden werden geprofeteerd.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Ps.46

EEN GESCHENK VAN GOD : EEUWIG LEVEN!

clip_image001

 

 

clip_image002

In deze dagen van Nieuwjaar werden veel cadeautjes gekocht, nog meer dan vorig jaar. Waardevolle geschenken, maar ook geschenken die na korte tijd geen aandacht meer krijgen. Vandaag wil ik spreken over het “cadeau” dat God ons in zijn liefde gaf.Wanneer iemand een cadeau krijgt dan is hij nieuwsgierig om te weten wat het is. Denken wij nog eens aan dat zeer kostbare geschenk uit de hemel voor ons ? “ eeuwig leven “

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

  1. Luther noemde deze verzen: de Bijbel in miniatuur, inderdaad dit is de ganse bijbel in het klein. 3.Studenten hebben belangstelling voor het eeuwig leven, als daarover word gesproken, omdat het nieuwsgierigheid opwekt en men het niet begrijpt. 4. Christenen hebben soms moeite met deze belofte van God, door onbegrip, en laten zich soms opnieuw vangen door wat de wereld belooft!!! Of wat de verleider belooft! 5.Eeuwig leven, over het woord eeuwig zegt de dikke VAN DALE d.i. een tijdsruimte zonder einde!

God bedoelt er veel meer mede, en dat gaan we zien!.

1. DE profetie van het EEUWIG LEVEN .

Wij nemen Joh.3:14.

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

Jezus zou moeten verhoogd worden als de slang van Mozes.d.i. Jezus moest sterven dit was een “must”, een noodzaak opdat er eeuwig leven zou kunnen zijn voor de mensen het verband met het O.T. Een vlekkeloos lam, Jezus was niet in zonde geboren.

zie Num.21:8 wij nemen de vergelijking. 8 De Here dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. (eeuwig leven)

a/ Na een slangenbeet trad de dood zeer spoedig op,het waren vurige slangen

Waarom deze slangen ? Deze giftige slangen waren een middel dat God gebruikte, om zijn volk hun ontevredenheid te bestraffen. Israël kwam tot zondebesef, en die slangenbeten werkten positief .Dit wil zeggen dat ontevredenheid en ongeduldigheid in ons leven , een vruchtbare grond schept voor de werking van demonische machten.

Les : – Let eens op de mensen vandaag : ontevredenheid en ongeduld zijn kenmerkend.

  • Als Gods kinderen niet gelukkig en dankbaar met de Heer willen wandelen, moeten zij opnieuw de macht van de Boze ondervinden. Het gif kwam in het bloed van de mens, en daarvan stierf hij. Het gif = al het werelds kwaad, welke ook niet altijd zichtbaar is. Het kwaad zit reeds in de mens vanaf zijn geboorte, want wie gebeten was van de slang, was ten dode opgeschreven, zo ook ieder geboren mens, zal hier sterven, als gevolg van de zonde.

b/God beloofde hier een “niet sterven”, doch een verder leven

Wat werd er in de grondtekst bedoeld is met dat ” OPZIEN” van Num.21:8 ?

*Het was geen kort ogenblik even kijken, en doorgaan!

vgl. N.T. drie gevallen in de gelijkenis van de zaaier, gaan verloren, omdat het zaad geen wortel schoot, en ze gingen door! Hun geloof was zeer kortstondig, en bleef niet.

* Het was een levenslang blijven opzien op die slang, Zij moesten voortdurend zien ,bedenken en begrijpen over de betekenis dat God een belofte had verbonden aan de koperen slang, en dat een (profetisch) teken voor hen zou worden voor de rest van hun leven.

Twee belangrijke zaken bij dat opkijken :

1. Berouwvol, met spijt opkijken

2. Vertrouwend opkijken.

Dit gebeurt de eerste maal bij de bekering, maar dat blijft ook bij elk gebed om vergeving van zonden, niet bij de koperen slang, maar aan de voeten van Jezus op Golgotha. Zo is ook het avondmaal een teken van Gods liefde voor de mens. God heeft zijn liefde tentoongesteld door Jezus op Golgotha, en daarbuiten is geen weg om tot geloof te komen.

De joden verklaren dat “zien”, als “een voortdurend met aandacht overdenken dat zij genezen waren van de slangenbeet” door te geloven in de belotfe van God !

Wij moeten voortdurend geloven dat onze zonden vergeven zijn, door het bloed van Jezus! En wij in de eerste plaats geestelijk genezen zijn. Wie hier aan twijfelt, heeft Gods liefde niet begrepen.

2. WAT ZEGT NU JEZUS OVER ONS GESCHENK “HET EEUWIG LEVEN”?

Wat is het eeuwige leven?

Wij lezen Joh.17:3

3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Het “kennen” door levenservaring, een leven MET God.(zie affiche)

1) leren kennen, te weten komen, bemerken, leren begrijpen.

Bv : 16 Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven.  17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden;  18 maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

(Daniel)

Het gouden antichristelijke beeld, wie God kent zal er niet voor buigen, ook al kost dat zijn leven.

beeld-nebu

God kennen als : 1.De enige 2.De ware 3.en als de God die JEZUS zond

KENT U HEM ALS DE ENIGE GOD?

Is Hij de enige waar gij naartoe gaat met alles wat voorkomt in Uw leven, want niets is toeval in uw leven! NIETS !! Hij is de “enige” die U heel goed begrijpt!

Mensen begrijpen elkander soms niet goed, mensen begrijpen soms zichzelf niet. Hij is de “enige” die U met zijn goddelijke liefde wil helpen, in noodsituaties zoals met de giftige slangen voor Israël. Is Hij de enige ,die Wij boven alles stellen, en Hem liefhebben BOVEN ALLES!

 KENT U HEM ALS DE WAARACHTIGE?

jezus-thora

Weet gij dat Hij de enige is die U niet bedriegt, als Hij tot U spreekt? Gelooft U de bijbel, als Het echte woord van GOD?

“De waarachtige” :

Heeft Hij een waarachtige en werkelijke verandering in Uw leven gebracht, wat deed bij Petrus? Als Jezus ingrijpt in een mensenleven, dan is dat een werkelijke verandering. Wie tot geloof is gekomen , zijn leven is totaal veranderd, omdat zijn denken totaal veranderd is.

zie Lucas 18:28-3O

28 En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd. 29 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, ten gevalle van het Koninkrijk Gods;  30 Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Hebben ook wij die zeggen eeuwig leven te hebben, alles prijs gegeven van wat ons zou hinderen om Jezus te volgen?

KENT U HEM ALS DE GOD DIE JEZUS ,ZIJN EIGEN ZOON GAF?

Kennen wij Jezus als degene die als “enige” en waarachtige” ons VOORBEREID om “eeuwig bij de Vader te zijn”? Dit is als wij werkelijk de vruchten bij onszelf zien, vruchten die beantwoorden aan een bekering.

BESLUIT : Wie God kent op de manier die Jezus leert heeft eeuwig leven!

3. EEUWIG LEVEN OF EEUWIG VERDERF.

laatste_oordeel_-_coll_limburgs_museum

Daniel 2

1 ¶ Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.  2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

Wanneer ieder mens dit goed zou begrijpen en de liefde Gods zou begrijpen, wat hem te wachten staat na de dood, dan zou iedere levende ziel zich bekeren, maar verre van begrijpen men wil niet meer luisteren vandaag of men luistert wel eens , maar dan op het kerkhof, wanneer een ander werd begraven. Mensen die iemand hebben moeten verliezen, in dit leven zouden soms “alles” geven om hem of haar terug te hebben! De DOOD is het ergste wat een ongelovige kan overkomen. Want dan denkt de ongelovige, “dit is het allerlaatste” doch een eeuwig vuur i.p.v. eeuwig leven staat klaar, en daar HEEFT GOD VERDRIET VAN!!! Mensen sterven door rampen in deze tijd ,en het word een normale zaak in de ogen van mensen, maar niet in de ogen van God!!!

HOE WETEN WIJ NU DAT “eeuwig leven” DE DIEPSTE WENS VAN GOD IS ?

1/ Hij laat ons weten dat wij zeker bij Hem zullen zijn.

zie 1 Joh.3:1-3

1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.  2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.  3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

wij zullen Hem gelijk wezen = d.i. EEUWIG leven en rein zijn.

2/Hij zal voor ons een “eeuwig” licht zijn!

Een leven zonder duisternis, alles zullen wij begrijpen, ziekte, honger, of verdriet enz. zullen er nooit meer zijn,

Lees jes.6O:19 en let op vers 22

19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.

3/Zijn eigen volk bracht God tot een diep verdriet, zij

begrepen de waarde van eeuwig leven niet!

zie Hand.13:46.

46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.

BESCHERMENGELEN

BESCHERMENGELEN.

clip_image002Als wij spreken over engelen, dan hebben vele mensen nog het gedacht van een mensenpersoon met vleugels, en veel worden ze zo afgeschilderd. In de bijbel komen we ze wel regelmatig tegen.Enkele dagen terug las ik op internet de boodschap dat er engelen waren verschenen in een samenkomst in Indonesië. Er waren er zeven, en men had daarvan foto’s kunnen nemen. Deze foto heb ik gezien.Doch het doet mij nadenken, want wij weten te moeten opletten, om niet plots een ander evangelie te horen! Foto’s op internet zijn niet te vertrouwen!

Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Het is dus heel bijbels als ik steeds alles wil toetsen aan de bijbel. Wij leven nu in een tijd waarbij vele Bijbelgelovigen eerder hun gevoel of fantasie volgen, in plaats van het woord van God. Gevoelens zijn geen nieuw zintuig. De H.Geest werkt overal evenveel. Wellicht zijn er mensen die rondlopen met de gedachte dat ze een engel hebben gezien, of daarvan een boodschap hebben ontvangen. Op de foto kon ik die engelen wel zien, ze stonden op het podium van waaruit werd gepredikt. Dit soort verschijningen dienen heel scherp in het oog worden gehouden, bijzonder in onze tijd, waarvoor Jezus ons waarschuwde voor sterke dwalingen.  Paulus was er zeker van dat het voor ware christenen niet zal helpen om ze te misleiden. De H.Geest zal ons leiden en waarschuwen voor deze dingen. De apostel schrijft over zijn zekerheid in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 als volgt :

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

1 ¶ Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest:

De Here waarschuwt ons !

18 Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, 19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt. Kol.2

Wij geloven wel in engelen omdat de bijbel ons dat leert, dat ze er zijn. Engelen zijn sterk, en hebben geen vleugels. Hier wordt gewaarschuwd voor het vereren van engelen. Wij kunnen wel eens de vraag stellen : Wat doen die engelen vandaag? Kijken zij naar ons, en volgen zij ons? Beschermen zij ons altijd.

Wij kunnen zien dat ze Paulus volgden ( 1 Kor.4:9) en de ganse gemeente.

1 Kor.11

8 Want de man is niet ontstaan uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9 De man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. 10 En als teken daarvan is de vrouw daarom verplicht iets op haar hoofd te dragen, met het oog op de engelen.

8 Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit den man;

9 en de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

10 En daarom moet de vrouw een macht over haar hoofd behouden ter wille der engelen.

De engelen zien hoe de christenen met elkander omgaan. (1Tim.5:21-24). Het zijn geheime boodschappers van God. Bij de samenkomsten kijken ook de engelen naar ons. Wij kunnen maar gissen waarom. Toen Jezus geboren werd, zongen engelen Zijn lof. Jozef kreeg engelenbezoek, met de naam van het kind, Jezus werd voortdurend bediend door engelen.  Tot bij zijn opstanding waren er engelen die de steen wegrolden!

Zijn terugkomst zal zijn in gezelschap van engelen.

Heeft iedere gemeente een beschermengel?

Openbaring 1:20 Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.

Ja, iedere gemeente heeft een beschermengel, maar wij denken er nooit aan. Doch wij zien hoe klein ook onze gemeente, wij nog steeds bestaan. Het is wellicht wonderlijk, maar volgend jaar bestaan wij al 10 jaar! Ze zal bestaan zolang de Here wil! Dit ligt niet in mensenhanden.

<

p align=”center”>Heeft ieder van ons een beschermengel?

Engelen zijn niet allen actief in het leven van Jezus, ook in het leven van Israël. . God stuurt engelen met een boodschap uit. Ook deze engelen staan in dienst van de heiligen!

Hebr.1

14 Zijn ze niet allen dienstbare geesten, uitgezonden tot hulp van hen, die de zaligheid zullen beërven?

1 ¶ Daarom moeten we ons des te steviger vastklampen aan wat we gehoord hebben; anders toch drijven we weg.

Er zijn engelen die uitgezonden worden tot HULP voor ons. Je kunt ook wel de vraag stellen waarom is er dan nog zoveel ellende onder de kinderen Gods, als ze een beschermengel hebben?

Ik denk dat de bescherming een van de vele functies is die engelen hebben. Wij zijn niet beschermd tegen allerlei ziekten, anders zou er geen enkele christen ziek zijn.

Het gaat wel om bescherming tot behoud.

Genesis 19:15 Toen de dageraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt.

Al was Lot geen voorbeeld gelovige, toch zend God zelfs engelen, omwille van zijn behoud. Niet alle gelovigen zien soms de omstandigheden in, welke een bedreiging vormen voor hun geloof. Ze leven als het ware mee met de wereld als Lot.

Waarom was Lot nog niet eerder weggegaan uit dit verderfelijk land.

Het gaat om hulp in tijden van nood.

Handelingen 5:19 Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide:

Handelingen 12:7 En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken en zeide: Sta snel op! En de ketenen vielen van zijn handen.

Dit soort van omstandigheden tonen en leren ons wanneer God engelen gebruikt, en wanneer ze optreden.

Wij zien ze niet altijd.

Hebreen 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Ze zijn niet altijd herkenbaar als engel. Ze kunnen op mensen gelijken.

Opgelet met engelen!

2 Corinthe 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Wij moeten ook wel goed begrijpen dat God niet de engelen gebruikt om altijd Zijn wil aan ons bekend te maken, daarom hebben wij de bijbel.

De satan is er op uit grote verwarring te stichten onder de kinderen Gods. De ene gelooft dat hij Gods wil vond door een engel te horen spreken. Een ander gelovige gelooft er niets van.

DE EERSTE BRIEF VAN PAULUS AAN TIMOTHEUS

DE EERSTE BRIEF VAN

PAULUS AAN TIMOTHEUS

paulus schrijvend tijdens huisarrest

Wij mogen deze brief als een zuiver herderlijke brief beschouwen. Timotheus was de zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. Aldus had hij een goede opvoeding genoten, werd niet helemaal op Joodse wijze onderwezen door moeder en grootmoeder, maar niet besneden,en kwam pas later tot geloof in Jezus Christus door de verkondiging van Paulus. Hij reisde met Paulus en had ook veel aan hem geleerd. De twee brieven werden geschreven enige tijd voor het sterven van de apostel in het jaar 66 n. Chr.

HOOFDSTUK 1

Paulus schrijft als een apostel, door God aangesteld. Hij ziet God als onze redder, en Jezus als onze hoop. Hieruit blijkt dat de apostel sinds zijn bekering, wist dat God zijn redder was, en dat Jezus zijn hoop en verwachting was voor de toekomst. Wie Jezus nu niet verwacht, en niet uitziet naar Zijn komst, begeert nog teveel van deze wereld, waarin wij leven.(1).

“Timotheus, mijn waar kind in het geloof”! my own son in the faith:

(2) Paulus weet dat Timotheus nu werkelijk tot geloof is gekomen, ondanks dat hij een godsdienstige opvoeding kreeg, als dit niet waar zou zijn, dan zou Paulus hier leugens hebben geschreven. Kinderen Gods herkennen elkaar mag je zeggen. Hier staat een hebraïsme; Al had Paulus geen kinderen, hij keek naar Timotheus als naar een eigen zoon, door een geestelijke familieband. Waar is die band vandaag?

Zijn ze goed bezig in Efeze?

Timotheus kreeg van Paulus de raad om nog in Efeze te blijven. (3) Hij bedoelde namelijk om bijzonder waakzaam te zijn over het afwijken, van de gezonde leer. (4) Ook andere praktijken als het stamboomonderzoek werd wellicht verkeerd gebruikt, want ook in de Bijbel staan er stambomen tot ons nut. Het zich bezig houden met het lezen van “fabels” of “mythen” bracht moeilijkheden en verwarring. Hieruit kunnen wij weten dat het om Joodse christenen ging.( afb. Theater Efeze)

2Pe 1:16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

Paulus schreef letterlijk “mythen”. Mythen zijn verhalen zonder reële gebeurtenissen. Zo gebruikte Plato dit soort verhalen, om “zijn” waarheid naar voor te brengen.

Paulus is uitgesproken tegen de mythen, filosofische boeken, en dit soort verhalen, want in de Bijbel staan geen mythen! Onder de eerste christenen, waren er Joden die hielden van hun leerboeken, als de Talmud, in plaats van de Tenach.

Paulus kende die Talmud, en was leerling geweest bij Gamaliël, een van de schrijvers van de Talmud.

De Talmud, een kerkboek van de Joodse godsdienst, met eigenhandig onderwijs van de Farizeeërs! Nadat Paulus zich had bekeerd, schreef hij het volgende naar de christenen:

4 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer:

5 besneden ten achtsten dage, uit het volk Israel, van de stam Benjamin, (3-#6A) een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, 6 naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,Fil.3

Al zijn theologische studies, waarvoor hij naar Jeruzalem werd gezonden door zijn vader, was verloren tijd!

KOMT DE ANTICHRISTELIJKE LEER VAN DE FARIZEEERS TERUG?

 

De antichristen, de moordenaars van Jezus keren terug onder een politieke mantel.

Volgens een Joodse schrijfster Sherry Shriner, is er vandaag een verband tussen de NWO en de Jeruzalemse Talmoed.

Wat is de Talmoed?

Sommigen stellen  vast dat de Talmoed een satanische versie is van de Torah, de wet van Mozes. Deze Talmoed is het aangepaste onderwijs van de farizeeërs, welke ook vandaag nog in Israël word aangeleerd, in plaats van de Tenach. Te= de wet, na= de profeten, ch= de schriften. De Talmoed is ook de basis van de Joodse wetgeving en politiek.

In de Talmoed staat vandaag dat Jezus een afgod is, en die Hem dienen afgodendienaars zijn. Vandaar dat Jezus tot twee gemeenten in Openbaring spreekt over een synagoge des satans! Vandaar dat de apostel Johannes toen al sprak over antichristen.

Het verband tussen de NWO en de Talmoed.

Ex-president Bush nam de zeven Noachidische wetten aan welke in de Talmoed staan beschreven, en werden in de Amerikaanse wetgeving opgenomen 1991 en tevens als basis voor de Nieuwe Wereld Orde. Overtreding van die wetten zullen bestraft worden met onthoofding! (Cfr.Openbar.)

Wat is er nog aangenomen door deze elitegroep?

Mensen uit deze Elite zweren trouw aan de satan met allerlei rituelen, door offers te brengen en bloed te drinken. In de Talmoed staan zulke rituelen beschreven, en wijzen naar de oude praktijken van de “Moloch” met de kinderoffers. De antichrist komt zeker uit deze kring. De profeet Daniel bevestigd dit als volgt over de antichrist, welke Joods bloed zal hebben.

Da 11:38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden.

 

Die god der vestingen is de satan en zijn kerk.(Cfr.studie van de profeet Daniel blz.37)

Daardoor zullen de Joden de antichrist zien en aannemen als hun Messias!

Zo stellen wij vast dat deze oude valse leer bij Gods volk terug is.

Wie in Israël de Talmoed niet erkend, kan moeilijk aangenomen worden als zijn de Joods.

Bij ons zijn er zuivere bedoelingen schrijft Paulus. (5) Het doel van de verkondiging (“vermaning”) gebeurt met liefde uit een gezond denken, een goed geweten, zonder bijbedoeling van eigenbelangen, en uit een waarachtig geloof in Christus. Een geloof niet alleen uit woorden, maar ook uit daden!

 

Opgelet voor prediking zonder geestelijke inhoud ! (6,7)

Timotheüs diende waakzaam te zijn voor hen die andere bedoelingen hadden bij hun spreken in de gemeente. Ze wilden leraars zijn van de wet, zonder te beseffen waarover ze spraken, doch waren wel gesteld op hun eer. Ze konden niemand helpen of adviseren vanuit de waarheid, ze vervielen tot hun eigen ijdele filosofie. Het gevolg is eindeloze discussies en gekwetste mensen. Ze waren ontspoord en afgedwaald van de waarheid, ze waren er zich helemaal niet van bewust. Zo is er ook waakzaamheid nodig over de kwaliteit van de predikers.

De wet is goed, maar…..

 

(8,9) Wellicht had men Paulus verweten, dat hij de “wet” niet meer stelde tot het bijzonderste in de leerstellingen. Hierop wijst Paulus naar de functie van de wet. De wet is goed, leert hij, als men de wet altijd correct toepast.

Paulus legt uit waarom God de wet heeft gegeven, en waarom die wet er niet is voor de rechtvaardige!

Wie tot geloof in Christus is gekomen, heeft vergeving ontvangen, en is vrij van de vloek van de wet. Die wet kan en zal hem niet meer veroordelen.

De wet is er voor…..

(10) De wet is er voor de goddelozen, en dan komen er tal van uitgesproken soorten zondaars, die een profiel geven van onze hedendaagse maatschappij: moordenaars, echtbrekers, pedofielen, zielverkopers of slavendrijvers, ook gijzelingsacties, waarbij mensenlevens in gevaar worden gebracht, kinderverkopers,homofielen, incest enz.

Onder de moordenaars van vader of moeder, bedenken wij niet alleen, zij die het letterlijk doen, maar ook hen, die door hun gedrag de dood veroorzaken van hun ouders!

(11) Ook alles wat ingaat tegen de gezonde leer van het N.T. Ook de schijnheilige oudsten en evangelisten die dwalingen brengen en leren, je eigen verlossing te moeten verdienen of die leren dat iedereen behouden is, enz.

Het evangelie dat ik breng schrijft Paulus, is een evangelie van Gods heerlijkheid, van Gods genade voor wie in Jezus gelooft.

(12) Paulus had een sterke overtuiging en werd door de Heer in staat gesteld voor deze bediening van het evangelie, en hij dank de Heer hiervoor. Zijn bediening is in feite telkens de genade te mogen verkondigen.

Telkens bij een terdoodveroordeelde komen in een gevangenis en vertellen dat hij nu vrij is, door de genade van de Koning Jezus.(13,14) God is ook mij genadig geweest, schrijft hij, want ook ik was een vervolger, een geweldenaar.

Ik deed het uit ongeloof en onwetendheid. Paulus begreep goed wat genade betekent, want hij was eerst een vijand van de levende God en Jezus. Onwetendheid is als duisternis beschreven in de Bijbel.

Joh 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

(15,16) 15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.

Ik was een van de ergste zondaren zo vermeld Paulus, en toch was God mij genadig. Zo is er voor iedereen genade mogelijk, ook voor een Dutroux en zoveel anderen, als ze willen geloven in de Bijbel en zonde belijden!

God kan van de grootste moordenaar, de beste evangelist maken, dat kan alleen God.(17)

De opdracht van Timotheüs

(18) Timotheüs dient nu de opdracht te volbrengen, die mensen welke ontspoord waren opnieuw op de sporen te krijgen. In de gemeente kunnen er altijd mensen zijn, die compleet afgeweken zijn van de waarheid, doch dan is er werk om in alle liefde deze mensen opnieuw op de goede weg te plaatsen. U kunt het, schrijft Paulus, u hebt die gaven bij profetie, en ik weet het is een lastige en moeilijke, maar een goede strijd in vertrouwen en onder leiding van de Heer.

(19,20) Er zijn er zegt Paulus, die de strijd in eigen kracht hebben gestreden, ze hebben eigen beslissingen genomen, en God niet op de eerste plaats blijven zetten, verkeerde keuzes en stappen gezet. Ze werden moedeloos en lopen vast. Hun geloof heeft schipbreuk geleden, in een plotse storm van moeilijkheden gekomen en op een zandbank van eigenzinnigheid vastgelopen! Dus opgepast Timotheüs, wees sterk, moedig en hou vast in vertrouwen op God, en verwacht Jezus!

De apostel noemt er wel twee voorbeelden bij, namelijk een zekere Hymeneus en een Alexander. Hymeneus geloofde niet in een opstanding van doden, bracht ernstige dwaling en sleepte anderen mee in de afval. Valse profeten mogen wij bij name noemen, het kan veel kwaad voorkomen. Over Alexander is weinig zekerheid over wie het gaat. Paulus heeft hen aan satan overgegeven. Dit betekent dat hij deze mensen uit de gemeente plaatst en onder vloek overgeeft aan de macht van satan, omwille van hun valse leer, maar ook het kwaadspreken van Paulus en zijn prediking wellicht. Ze worden aan geestelijk en lichamelijk verderf prijs gegeven. Dit is een zeer ernstige zaak. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat zulke mensen nog tot inkeer komen, en inzien dat ze zondig bezig zijn, en anderen misleiden. Vandaag lopen zulke mensen van de ene naar de andere gemeente, en de schade is groot!

Ga 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

 

 

HOOFDSTUK 2

De apostel schrijft nu verder een reeks richtlijnen over het gedrag van christenen in de gemeenten. Hij doet een oproep in verband met het gebed. Je kunt begrijpen dat Paulus leefde in een tijd van veel afgoderij, een tegenwerkende overheid met een eigen cultuur en andere geloofsopvattingen. Het christendom stond in zijn eerste schoentjes, maar het groeide verder en kon niet meer worden verhinderd.

(2) Paulus vraagt aan Timotheüs de gemeente te laten bidden voor alle mensen. Onder dankzegging voor alle mensen, dienen wij te begrijpen, dat wij met dank over God spreken tegen de mensen. Dank zij God hebben wij vandaag nog een zekere welvaart en vrede. De ongelovige moet beseffen dat hij dankzij God nog leeft! Hij noemt hier op de eerste plaats koningen, regeringsleiders, ministers, en alle mensen die gezag dragen. Er zijn landen die de ware christenen vervolgen, openlijk of in het verborgene, toch roept hij op te bidden voor hen.

Wat bidden wij voor de ongelovige overheid?

(2b) Opdat wij in een rustig en vrede vol leven ons geloof kunnen beleven. Bidden wij ook voor onze ongelovige familieleden? Het eerste en bijzonderste gebed dat men doet voor een ongelovige, is een gebed naar de wil van God: Dit is opdat deze ongelovige tot erkenning van de waarheid zou komen. Geloven dat de Bijbel het woord van God is. God wil dat ieder mens behouden zou worden. Wij moeten niet in de eerste plaats gaan bidden opdat God de problemen van de goddeloze zou oplossen. Want zonder echte wedergeboorte komen er toch nieuwe problemen, tegenslagen of ziekten.(Ps.119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.)

(5) Er is maar één weg, één mogelijkheid tot behoud, de weg door geloof in Jezus Christus. Paulus accentueert dit vers door te zeggen: Ik spreek waarheid en geen leugen. Velen hebben moeite met dit vers, bijzonder de staatskerkelijke en politieke overheden. Het Bijbelvers werkt de weg tot het grote nieuwe Babel tegen, en de komende wereldkerk. Mt 7:14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Opnieuw zien wij dat de Bijbelgetrouwe christenen, een minderheid zullen zijn in de maatschappij.

Het gedrag van mannen en vrouwen.

(8) Paulus leert dat de mannen overal in alle gemeenten of ook thuis zouden bidden met opgeheven heilige handen, of knielen. (Paulus in Milete). Men bidt niet met een hart, vol nijd en haat. Belangrijker is het met die “heilige” handen te bidden. Bidden en in ruzie leven met een broeder of zuster, is een onheilig bidden. Het lijkt er wel op dat de “verhouding” belangrijker is dan de houding. De Verhouding van de bidder tussen God en mensen.

 

 

 

(9-15) Tot de vrouwen heeft Paulus wat meer te zeggen. Het eerste wat hij bedoeld is dat de vrouwen zich mooi, deftig en zedig dienen te kleden. Matige versieringen dragen, niet de ogen uitstekend voor de andere gelovigen. Pikante kleding is niet gepast voor de zusters. Het mooiste van de vrouw komt tot uiting door haar vriendelijkheid en dienstbaarheid, en niet door de laatste dure mode te dragen.

De vrouw laat zich onderrichten, en gaat niet zelf onderwijs geven in de gemeentesamenkomsten en zal ook geen gezag oefenen of baas spelen over de man. Ze zal zich rustig houden in verband met de gemeenteleiding. Ze kan wel evangeliserend werken tegenover de ongelovigen en hen in de waarheid leiden.

De apostel geeft hieraan een nodig woordje uitleg, waarom God dat zo wilt. Hij verwijst naar de zondeval, want Eva heeft zich laten verleiden tot ongehoorzaamheid aan God.

(15) Ze zal kinderen baren, onder dit beeld moet men ook het volgende begrijpen: Het baren, verzorgen, opvoeden en het onderwijzen van haar kinderen en daarbij thuis gelukkig zijn.

Ze zal hoegenaamd niet behouden worden door het baren van veel kinderen, want dan zou de man niet kunnen behouden worden! Indien ze blijft vertrouwen op de Heer in heiliging, dan zal ze ook behouden worden.

Het was dus ook niet een soort van “behouden” of zorgeloos kinderen baren. (Verkeerd in de Voorhoeve vert.)

Dit zijn allemaal argumenten die Paulus aanhaalt, om aan te tonen dat haar verantwoordelijkheid niet ligt in de gemeente, maar bijzonder in haar gezin en haar huwelijk. De satan zoekt altijd om het gezin te destabiliseren, op gelijk welke wijze. De anticonceptiepil en de emancipatie van de vrouw, veranderde de ganse hedendaagse samenleving, maar niet ten goede!

Zij dient de kinderen op te voeden in het licht van de Bijbel. In die tijd waren ook de gezinnen groter, minder luxe, dus meer handwerk. Er was toen ook nog geen gezinsplanning als nu. God kijkt normaal naar een vrouw, en ziet er een vruchtbare moeder in.

Het moederschap was toen nog een primaire volle dagtaak van de getrouwde vrouw.

De lof van een degelijke moeder kan men vinden in spreuken 31.

 

De tijden zijn veranderd, doch de Bijbel niet en God ook niet!

HOOFDSTUK 3

Opzieners, Oudsten

Het is een heel voorname taak om verantwoordelijkheid te dragen in een plaatselijke gemeente. Het zijn mensen die leiding “geven”, maar niet die de leiding “hebben”, want Jezus zelf heeft de algemene leiding!

Paulus geeft hier de nodige instructies aan Timotheüs, vooraleer hij zal overgaan tot het aanstellen van oudsten en diakenen, dus geen verkiezing. Opziener in het Grieks is “Episcopos” vandaar de titel bisschop, doch niet op de wijze welke Rome er heeft van gemaakt. Er kunnen er twee of drie zijn, naargelang de groei van iedere plaatselijke gemeente. Een bisdom is dus niet Bijbels of christelijk, maar ontstaan onder politieke invloed. Apostel of opziener blijven evenwaardig, Petrus noemt zich dan ook medeoudste (1 Petr.5:1). Petrus was dus geen paus, of valse profeet!

DE BIJBELSE VOORWAARDEN

Wij vinden tal van voorwaarden waarmede Timotheüs dient rekening te houden om in de huisgemeenten oudsten aan te stellen.(3-7)

 

Onbesproken: Een goede faam hebben. Hieruit komen tal van vragen los. Kan iemand die gescheiden is en hertrouwd toch nog opziener worden? Ja, enkel als zijn huwelijk door overspel van de partner is gebeurd. Ja, indien hij ongehuwd, of hertrouwd met een christenzuster.

Een man met twee of meer vrouwen is verboden, want toen was dat ook geen uitzondering.

Nuchter: Dit heeft te maken met het waakzaamheid, kunnen toezicht houden, en indien nodig kunnen optreden.(SVV)

Matig: Iemand met gezond verstand, verstandig en ook lichamelijk gezond.

Beschaafd: Iemand met manieren en een zekere ontwikkeling, ordentelijk.

Gastvrij: Welwillendheid om mensen te ontvangen in verband met het werk van de Heer. Samenkomsten aan huis is een voorbeeld.

Bekwaam om te onderwijzen: Het dienen mensen te zijn die in staat zijn, om te studeren en de Bijbel biddend en diepgrondig te onderzoeken. Het is van groot belang dat dit ernstig genomen wordt. Het is noodzakelijk de nodige tijd en ijver aan de dag te leggen. Het getuigen in het dagelijkse leven, is hier de beste Bijbelschool.

Geen alcoholisten, opvliegende mensen of ruziezoekers, vriendelijk, opgelet voor de geldzuchtige, goede vaders.

Vader met gezag: Zijn eigen huis goed besturen, en de kinderen onder gezag brengen, zolang ze thuis zijn. Dit is vandaag een probleem, want de opgroeiende kinderen worden in grote mate ongehoorzaam en opstandig. Paulus gaat daarover verder in zijn tweede brief.

Geen pasbekeerde. Minstens enkele jaren wedergeboren christen zijn. In de gunstige zin bekend zijn onder het volk. Opgelet, voor hoogmoedig gedrag tegenover de broeders en zusters. Opgelet voor een oordeel zoals satan ontving, door in de strik van hoogmoedigheid te lopen.

Diakenen

(8) Het lijkt ook logisch dat deze kandidaten, ongeveer aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en een proefperiode krijgen. Het is in feite een algemeen dienende functie met praktische taken. Deze praktische taken waren: Het beheren van de giften voor de armen, het verzorgen van armen en ziekenzorg in de gemeente. Ze dienden te letten voor de opvang van vreemdelingen. Onder die vreemdelingen werd begrepen de gevluchte christenen, die in levensgevaar kwamen. Ook het algemeen opdienen van de maaltijden. Hun taak was ook het overbrengen van apostolische brieven tussen de gemeenten.

Wij dienen te letten op het woordje: “Evenzo”, daarmee bedoelt de apostel net zoals bij de aanstelling van de opzieners dienen ook hier dezelfde regels dezelfde regels.

11 Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles.

Het woord “hun” staat niet in de grondtekst, maar werd door de vertalers terecht eraan toegevoegd. Het valt wel op dat Paulus niet vooraf over de vrouwen van de oudsten heeft gesproken. Waarom dan wel bij het diakenambt? Wel, als het bij de diakenen zo moet dan zeker ook bij de opzieners.

De eerste diakenen in handelingen 6, waren allen mannen, en werden met het ambt als diaken aangesteld met een handoplegging.

Nergens in de Bijbel vinden wij een aanstelling van vrouwen met het ambt als diaken.

Wat we wel vinden zijn de algemene diaconale taken die ook door bepaalde zusters werden behartigd. Sommige zusters noemde men dienaressen, welke ook met Diakonos werd beschreven, dus met een diakentaak.

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan, 2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend.Rom.16

Opgelet voor loslippige kwaadsprekerij. Dit kan veel kwaad bloed maken, en veel schade aan een gemeente toebrengen.

(13) Zij die goede diensten hebben bewezen worden gewaardeerd, krijgen eer. Het woord ereplaats is zeer misleidend, want het zou doen denken aan de ereplaatsen in de kerken.(Luk.11:43). (16) Groot is het geheimenis van Gods vruchten in de mens: Christus. Op bijzondere wijze beschrijft Paulus hier Jezus als een geheimenis!

Hiernaast een beeld hoe men vroeger de kwaadspreeksters bestrafte.

HOOFDSTUK 4

Met sterke nadruk profeteert Paulus door de H.Geest hier over een komende demonische dwaling in de eindtijd, want anderen zullen ook wellicht leugenachtig hebben gesproken “in de Geest”. De jonge Timotheus is hierbij verwittigd, en bijzonder de christenen van de eindtijd.

Er komt afvalligheid van het geloof in Jezus Christus. (1-3).

Hoe is die afval mogelijk? Er zijn momenteel evangelisten,rabbijnen of theologen die geïnspireerd zijn door satanische machten. Ze zijn schijnheilig en trekken een groot publiek. Zwakke christenen hangen vlug aan hun lippen en vinden ze als hun idool, verwachten wonderen en krijgen schijnwonderen te zien. Het geweten van deze mensen is gebrandmerkt, ze werden gewetenloos. Vroeger merkte men de misdadiger met een merkteken op het voorhoofd, zo was dit voor iedereen zichtbaar. Hier is het gevaarlijker, men merkt het te laat op.

Ze verkopen hun sluwe leugens als waarheid. Ze veroorzaken veel verdriet onder christenen en afval.

De apostel haalt enkele voorbeelden aan van demonische leringen.

Het verbieden van het huwelijk.

Men leerde dat het dienen van God niet kon samengaan met seksualiteit. Seksualiteit werd aanzien als dierlijk, minderwaardig en zondig. Een zekere Montanus, wonende bij Laodicea, beweerde zelf de Parakleet te zijn, die Jezus zou vervangen op aarde en beweerde dat Jezus zou terugkomen in Pepuza. Het lijkt de stichter van een charismatische ketterij. Hij riep op tot vasten,boetedoening,onthouding van seks, en het huwelijk los te laten. Wellicht kwam dit onder de invloed van de “Cybele-cultus” met de castraten. Te Smyrna was er een heidense tempel van de godin Cybele. Daar werden op rituele wijze mannen ontmant als offer aan deze godin. Paulus bracht het in de Galatenbrief als een waarschuwing voor hen die de besnijdenis nog oplegden, en verwees hen naar de Cybele-tempel!

Het celibaat voortkomende uit dezelfde afgoderij, valt ook hieronder, en vele (60 a 80%) priesters met gezond verstand wijzen ook deze antichristelijke kerkelijke wet af.

Het verbieden van bepaald vlees te eten en wijn te drinken (K.J.vert.)

Sekten als de Essenen, Enkratieten, en nog andere, hadden strenge eetregels. Ook in Kolosse waren er nog Jodenchristenen die zich aan zulke on-Bijbelse regels hielden. Je hebt altijd christenen die niet willen luisteren, en sommige tradities blijven in ere houden. Alles is goed om te eten, indien men God ervoor wil danken. (4,5) Alle eten is goed, en zo leert ook God het in Zijn woord. Waarom zou de mens dit veranderen, Gods woord is heilig en waar!

Als gij Timotheüs deze voorschriften toepast, zijt gij goed bezig, en luistert niet naar de fabels, bijgeloof of nutteloze oude tradities van de oude vrouwen.(7).

20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen:21 raak niet, smaak niet, roer niet aan;22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.Col.2

(8) Geestelijke training of lichamelijke training. Het oefenen van het lichaam of sport, is van minder belang, schrijft Paulus. Het lichaam gaat toch verslijten en oud worden. Alle vormen van Yoga en vele andere, met lichaamsoefeningen, maken niet gelukkig, en hebben geen eeuwigheidswaarde.

Paulus toont aan dat wij ons moeten oefenen in het toepassen van alles wat de Bijbel leert. Omdat dit oefenen, niet alleen is voor ons aardse leven, maar ook voor ons toekomstig leven met Christus. Ook is Bijbelonderzoek heel nuttig voor een gezond lichaam. Wij hebben onze verwachting gesteld op de ene levende God. Deze God is de redding voor alle mensen, indien ze willen geloven!(10)

(12) Niemand mag de jeugdige leeftijd van Timotheüs, nemen als voorwendsel om niet goed te luisteren naar wat hij u leert. Timotheüs was voorganger in Efeze. Leef voorbeeldig. Sommigen dachten vroeger dat men oud diende te zijn om met gezag op te treden in een gemeente!

De bijzonderste taak voor Timotheüs, was een onderwijzende taak en het vermanen te handelen naar wat hij leerde. Timotheüs had gaven ontvangen, Paulus kende ze, en raad hem aan ze zeker en veel te gebruiken. Paulus raad hem dit alles te doen met hart en ziel, niet uit plicht, of dwangmatig.

(16) Wijk niet af, handel zelf naar de leer en ge zult uzelf en de anderen behouden.

HOOFDSTUK 5

De weduwen

De raad van de apostel leert hem hoe hij moet optreden tegenover de gemeenteleden en leert hem rekening te houden met de omstandigheden van de mensen.

(3) Hier krijgen de weduwen speciale aandacht. De omstandigheden in die tijd zijn helemaal niet te vergelijken met de weduwen in onze dagen. Alleenstaande weduwen waren mensen die steun nodig hadden in hun oude dag. Er waren toen geen sociale voorzieningen.

Er dient gezorgd voor de weduwen die niemand hebben om voor hen te zorgen, dit zijn de echte weduwen. De kinderen of kleinkinderen dienden te zorgen voor de moeder die weduwe was geworden. Zij dienden te voorzien in haar levensbehoeften, en onderkomen.

De weduwe diende als plicht wel te tonen wat het betekent met God te leven,en als voorbeeld te zijn voor de kinderen.(4) Wij veronderstellen dat Timotheüs toezicht diende te houden op deze dingen in de gemeente. (5) De weduwe die niemand heeft stelt haar vertrouwen op God en bidt. Ze heeft verwachtingen. De goddeloze en losbandige weduwe is als levend dood.(6)

(8) Wanneer een christenvrouw niet zorgt voor haar huisgenoten, dan heeft zij haar geloof verloochend! Zij is nog slechter dan een goddeloze vrouw. Paulus leert dus, dat wanneer iemand zo leeft, zeker geen christen is of meer is! Dit is klare taal.

Wie werd in de gemeente als “weduwe” aangenomen?

(9,10) Ouder zijn dan zestig jaar en slechts met één man hebben geleefd. Men dient te weten dat ze haar kinderen goed heeft opgevoed. Dat vervolgde christenen met liefde bij haar welkom waren. Het begrip “de voeten gewassen”, was een vorm van de gebruikelijke beleefdheid. Ze hielp de armen en de hulpbehoeftige mensen. Nu waren ze zonder inkomen gevallen. Zulke weduwen dienden te worden geholpen door de gemeente.(Jac.1:27).

De farizeeërs maakten misbruik van de weduwen die hun eigendom dienden te verkopen om verder te leven. Ze zochten wellicht persoonlijk voordeel, en hun lange gebeden en deftige gewaden, waren oogverblinding om giften te bekomen? Hun gebeden waren innerlijk niet gemeend, maar hadden bijbedoelingen, de weduwen te misleiden. Deze weduwen waren te herkennen aan de schamele kledij.

38 En Hij zeide in zijn onderwijs: Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en op begroetingen op de markten,

39 en op erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden,

40 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken: dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.Marc.12

Verder: Matth.28:13

Onder het opeten kunnen wij “verteren” begrijpen, de oorspronkelijke tekst heeft het over hebzuchtigheid. De Schriftgeleerden hadden invloed op deze weduwen. Deze weduwen hadden bescherming nodig.

Flavius Josephus maakt melding van wetgeleerden die vrouwen overhaalden goud en purper te geven voor de tempel, en achteraf dit gebruikten voor eigen plezier!

De jonge weduwen

(11) Klaarblijkelijk wil Paulus voldoende aandacht geven aan dit punt. Hij geeft raad aan Timotheüs hoe hij moet omgaan met jongere weduwen in zijn gemeente.

De apostel is geen voorstander om de jonge weduwen in een soort vast dienstverband op te nemen in de gemeente voor diaconie.

Hij wijst dit principe af en geeft hierom ook redenen op, om die teleurstelling kunnen voorkomen.

Het is heel menselijk dat deze jonge weduwen, na enige tijd, toch een verlangen zullen hebben om bij een man te zijn, en zo de diensten aan de gemeente zouden verminderen of verwaarlozen.(13)

Ze zouden zich vervelen, lui worden, en zich bezighouden met roddel,kwaadsprekerij en onbehoorlijke dingen, en zich bemoeien met andere huishoudens en scheidingen veroorzaken. Ze zouden zich niet houden aan hun belofte, Christus te volgen en gelovig te leven!

Hertrouwen voor jonge weduwen is goed!

Paulus geeft een Bijbels advies. Hij wil dat de vrouw zich opnieuw herpositioneert

In de maatschappij. Het was een ernstig gevaar dat jonge weduwen, zonder inkomen een ongezonde situatie zouden vormen, zoals prostitutie om een zeker inkomen te krijgen.(15).

Het lijkt dus ook normaal dat de familie tijdelijk diende in te springen bij de jonge weduwen, opdat ze niet blijvend op kosten van de gemeente zou vallen.(16)

Over de oudsten en de gemeente. 1 Tim.5:17-25

Paulus geeft nu commentaar en onderricht aan Timotheüs, Oudste te Efeze, aangaande het gedrag en de houding van de gemeente ten opzichte van Oudsten of verantwoordelijken in de gemeente. (17-22)

Paulus staat erop dat de aangestelde oudsten, gerespecteerd zouden worden, en bijzonder zij die preken en onderwijs geven. Eerbied voor het werk welke oudsten die, goede boodschappen geven en betrouwbare Bijbelstudies doorgeven. Wanneer gemeenteleden geen belangstelling hebben voor de Bijbelstudies, dan is dit een ontmoediging voor wie onderwijs geeft.

De satan zal altijd werken met haat en nijd tegenover de betrouwbare sprekers, hij vind altijd mensen die hij kan gebruiken. Calvijn schreef destijds, dat er geen mensen waren die meer vals werden beschuldigd, dan Gods herders.

(18) De dorsende os, is een beeld waarbij dat dier ook recht had om te eten.

14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven. 1 Cor.9

De apostel maakt duidelijk dat een oudste met prediking en onderricht recht heeft op een inkomen. Hij dient daarom geen gebruik te maken van dat recht.

Wanneer er klachten zijn over oudsten, dan dienen er twee of drie getuigen te zijn, vooraleer het bespreekbaar zal worden. Wanneer een oudste of iemand anders, openlijk in zonde leeft, dient dit openlijk te worden berispt. Bv: Een vechtpartij in het openbaar, in de krant wegens diefstal, overspel enz.

Algemene raad

(21,22) De apostel adviseert met bijzondere nadruk dat hij Timotheüs nooit zou handelen met een eigen vooringenomenheid, vriendjespolitiek, of zou rekening houden met standing, bij het aanstellen van oudsten. bv: Dit is een rijke broeder en heeft veel invloed zou een grote steun kunnen zijn voor de gemeente, enz.

Timotheüs, diende nu op te treden zoals Paulus. Daarom dient hij alles wat Paulus schrijft goed op te volgen. Wees niet te vlug met handopleggingen. Soms zou men, ook vandaag al handoplegging doen voor alles en nog wat. Het is de bedoeling van Paulus, niet te vlug te zijn met handoplegging voor het aanstellen van oudsten, maar ook in het algemeen. Met handoplegging vormt men een geheel met de persoon, dus opgelet als de persoon occult is belast of erger. Men legt ook zijn handen niet op een hete kachel! (24,25) Je moet de mensen observeren, je ziet zo hun zonden of goede werken. Door handen op te leggen kun je deel hebben aan hun zonden.

HOOFDSTUK 6

Het dagelijks leven

(24,25) Timotheüs dient de houding van alle werknemers in zijn gemeente goede raad te geven in verband met hun betrekking tot hun werkgevers. Hij maakt onderscheid tussen gelovige en ongelovige werkgevers. Hij wijst erop dat ze attent dienen te zijn bijzonder bij de ongelovige bazen, dat Gods naam in ere blijft en dat de leer geen schade zou lijden door een opstandig of misdadig gedrag.

Maak geen misbruik bij uw gelovige bazen, die broeders zijn, maar wees voorbeeldige slaven, met een christelijk gedrag. Wanneer de verhouding tussen baas en knecht gezond is, daar is geen vakbond nodig!

PAULUS WAARSCHUWT

De jonge medewerker van Paulus, Timotheüs leert hoe hij inzicht kan krijgen bij mensen die de gemeente slecht kunnen beïnvloeden.

Indien iemand afwijkt van de gezonde leer, en daardoor de woorden van Timotheüs in twijfel zou trekken, en andere gemeenteleden op dwaalwegen brengt, dan moet je dringend optreden.(3)

De apostel toont welke kenmerken zulke personen vertonen.

 

Hij is opgeblazen, wat wijst naar hoogmoedigheid. Hoogmoed is een kenmerk van de mensen in de eindtijd! 2Ti 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Bv: sommigen leren, als men niet in tongen kan spreken is men ook niet tot geloof gekomen. Dit is een oorzaak dat de ene zich boven de andere gaat stellen, dit is een wortel van hoogmoedigheid.

Bij het aanstellen van oudsten leert Paulus:

6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle.(1 Tim.3)

 

Hij weet niets: Zulke mensen leert Paulus, hebben weinig gezonde Bijbelkennis. Dit betekent dat zulke mensen nog teveel naar het vlees (werelds) redeneren, en niet naar de Geest. Ze stellen zich boven het Woord, en wijken af. Ze gebruiken Bijbelteksten die niet toepasselijk zijn enz. Ze zullen het gezag van Timotheus niet respecteren.

 

Zulke mensen komen graag met allerlei strijdvragen.(4)

2Ti 2:23 Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen;

Het zijn mensen die nijd en ruzie veroorzaken, momenteel is dit veelvuldig op te merken onder christenen. Ze strijden tegen elkander in plaats van te getuigen, en de goede strijd voeren.

Ze lopen het spoor van de waarheid. Ze houden zich niet aan de Bijbel alleen, maar organiseren en maken regels die we niet in de Bijbel terugvinden: bv: denominaties, allianties, oecumenische vergaderingen, enz.

Zulke mensen zien naar de financiële voordelen.(5)

Het evangelie mag zeker geen middel zijn om rijk te worden. Let op sommige hedendaagse evangelisten, die rijk zijn geworden en nog anderen ook zouden durven leren dat men als christen rijk kan worden!

Paulus bindt hieraan een voorwaarde, het evangelie kan tot zegen zijn, maar indien het gepaard gaat met tevredenheid. Men kan soms nooit tevreden zijn, en dat is een werelds streven. Je kunt immers niets meenemen uit deze wereld! (7) Doodshemden hebben geen zakken!

(8) Tevreden zijn met normale levensomstandigheden, dat leert Paulus. Levensonderhoud, onderdak, indien schulden, deze op tijd betalen, geen beursspeculaties, casino’s, lotto spelen, enz.

Rijk zijn of rijk willen worden, wat is zonde?

(9) Hier spreekt Paulus niet tot christenen die rijk zijn, maar wel duidelijk over mensen die jagen om rijk te worden! Dit is een groot verschil.

Paulus bedoelde een streven door allerlei inspanningen, en alle middelen daarvoor te gebruiken, dit zal uiteindelijk eeuwig verdriet brengen.

Velen hebben door dit streven langzaam hun geloof verloren, geld verdienen en winst maken was belangrijker dan God te aanbidden. Al hun tijd werd hieraan opgeofferd, en tijd voor God was er niet meer.

Het is een valstrik, bedenk hoe men vogels vangt met netten, zo vangt satan de mensen met de Mammon. Een economische crisis en een beurskrach wijzen vandaag in die richting.

Een christen leeft met andere levensdoelen!

Een christen mag ook genieten van deze wereld, maar het is niet zijn echte levensdoel. (11) Gij geheel anders…. Ontvlucht zo’n streefwereld! Jaag naar andere dingen leert Paulus, streef naar gerechtigheid,geloofsgroei, liefde onder elkander, doorzettingsvermogen, barmhartigheid. Dit is de goede strijd van een christen, vertrouwend op zijn Heer.(12) Hij neemt Jezus als getuige van wat hij schrijft.

Hij verwijst naar Jezus zelf, om zijn bevel kracht bij te zetten. Zijn bevel is, om die goede geloofstrijd te voeren, zoals Jezus, met een pijnlijke doornenkroon, ook niet angstig was voor Pilatus!

Jezus heeft ons ook gewaarschuwd

om niet angstig te zijn.

Lu 12:32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Vandaag zijn allerlei berichten, die de christenen als het ware angstig maken. Profetieën vervullen zich voor onze ogen.

Wij merken twee stromingen op onder christenen. De ene christenen willen er niets van horen, en steken hun hoofd in het zand als de struisvogel.

Anderen zoeken en speuren naar lichtpunten, omdat ze weten en beseffen dat de komst van Jezus nabij is.

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Pet.1

Duisternis is onwetendheid, en het profetische woord geeft kennis en licht over de tijd waarin wij leven en de gebeurtenissen die zich voordoen!

Da 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

De strijd duurt tot de komst, de verschijning van Jezus, Hij die nu woont in een ontoegankelijk licht, waarvan de mens geen kennis heeft.

De rijke christenen.

(17-19) Paulus geeft een opdracht aan de jonge Timotheüs, zijn gezag uit te werken in de gemeente, ook tegenover de rijken. Geld geeft macht, en rijken laat zich niet altijd iets gezeggen, en kijken meestal met de neus in de lucht. Hij dient die mensen te leren hun vertrouwen niet te stellen op hun vermogen. Rijk zijn is niet altijd een voordeel, bekend wat Jezus heeft gezegd over de rijken in het algemeen: Mt 19:24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Het oog van de naald is dat klein poortje in de stadsmuur te Jeruzalem.

Ze moeten beseffen dat God hen alles gaf met een doel.

Een correcte omgang met hun vermogen zal hen een zekere toekomst geven. Ze kunnen investeren in veel goede zaken. Ze mogen zich niet laten ontmoedigen door misbruik welke later aan het licht zou komen. Vrijgevigheid en mededeelzaamheid zijn werken die voortkomen uit hun geloof, zonder bijbedoelingen, maar wel bewijzen dat die mensen op weg zijn naar het eeuwige leven!

Bijbelgetrouw, enkel de schrift als gezag!

(20-21) Paulus leert die jonge dienstknecht van de Heer, om Bijbelgetrouw te blijven, en zich zeker niet te laten beïnvloeden door allerlei holle klanken en tegenspraken, ceremonieën en tradities,waarbij ze zich baseren op allerlei soorten van verkeerd begrepen Bijbelteksten. Daarbij zijn er die al compleet op hol zijn geslagen! Met “holle klanken” vinden wij in de grondtekst, de onverstaanbare klanken van kleine kinderen. Tongentaal?

WILT GIJ GEZOND WORDEN?

WILT GIJ GEZOND WORDEN?

clip_image010_thumb.png

Joh.5 :1-18

Wonderen, mirakels en tekenen is iets wat ieder mens aantrekt. Wij vinden ze in de Bijbel. Als kind hoorden wij al van die genezingen die Jezus deed, en het boeide ons enorm. Wij weten ook vandaag als christenen dat wij met deze dingen oplettend moeten zijn, want er komt een antichrist en zal ook, maar bedrieglijke wonderen en tekenen doen, en daardoor vele mensen verleiden. Specialisten staan nog steeds machteloos tegenover ongeneeslijke ziekten als: kanker, verlamming, aids en vele nieuwe ongeneeslijke kwalen die de mensen nog steeds kwellen. Ook vandaag vinden wij nog steeds mensen die willen gezond worden!

Men kan de wereld vergelijken met een dergelijk oord. Een plaats waar zonde en ziekte te zien zijn en een verloren mensheid, met als toekomst slechts de dood en de hel! Ieder mens heeft te lijden onder de gevolgen van de zondeval!Jezus is de enige oplossing voor de mens, en iedereen moet sterven. Ook vandaag wandelt Jezus onder de mensen en kent ze allemaal en nodigt uit : Voor ieder mens ligt de oplossing dicht bij hem, als precies hij die hier genezen werd. Die man kon niet opgaan naar het jaarlijkse feest! Hierin vinden ook wij dat wie tot geloof komt er een feest begint, waar hij nu kan van genieten

Een geestelijk feest.

WILT GIJ GEZOND WORDEN ?

Wat een vraag! Wie zou nog zulke vragen stellen, als je door de dokters bent opgegeven. Jezus en allen die Hem nu dicht volgen ! Jezus spreekt wel van WORDEN, niet zijn.Worden spreekt van een genezingsproces, een tijd van genezing.  Alhoewel de man terstond genezen werd, bedoelde Jezus zijn zondige gewetenstoestand, dat was heel ziek en oorzaak van zijn ziekte.

IN EIGEN KRACHT genezing of vergeving trachten te vinden

Wij moeten ziekte en zonde hier als een geheel zien! Hoe dan ook probeerde de man toch in dat bad te komen als eerste, maar dat lukte niet; Wij lezen precies hier of het gaat om een wedstrijd. Een loopkoers om de eerste te zijn. Zo zien wij dat vele godsdiensten deelnemen aan deze wedstrijd, om door eigen gedrag en zeden en goede werken toch verlossing te krijgen van: Ziekte, zonde en gebondenheid. De meeste boeten die in alle godsdiensten gedaan worden hebben als reden: vergeving van zonden.

OPMERKELIJK had deze plaats een profetische betekenis!

Bethesda was een bijnaam voor het bad bij de schaapspoort, en Bethesda wil zeggen : Plaats der genade! Dit bad werd gebruikt om slachtschapen na de slachting te wassen, het water kreeg een rode kleur door het bloed. Deze plaats was dicht bij de tempel. Na de komst van Jezus hielden die schijnwonderen op. Dit punt doet ons zeker denken aan het bloed van het Lam Gods.

Wij vinden er ook twee elementen terug die ons nog meer doen denken:

Het water: de woorden van Jezus, de Bijbel.

Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Joh 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

Joh 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Slechts als het water in beweging kwam,kwam er een nieuw leven voor alle mensen Alleen wanneer de bijbel begint te leven in het hart van de mens gaat hij genezen, eerst zijn ziel en dan eventueel het  lichaam.

Het bloed:

Mt 26:28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

1Jo 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Het bloed van Jezus is het offer dat nodig was.

Er is slechts verzoening tussen God en de mens door te geloven dat Jezus stierf voor onze zonden. Wie dit niet geloofd gaat voor eeuwig verloren! De man die genezen werd door Jezus, zal begrepen hebben dat Jezus de verlossing was, net als de engel die jaarlijks het water in beweging bracht en redding bracht voor wie zich waste in het waterbad van water en bloed. Het water werd rood bij dit gebeuren. Was dit eerlijk? Was dit van God? Enkel de eerste, en de rest bleef ziek!

VERS 5 HOPELOOSHEID door MACHTELOOSHEID

Deze man was een hopeloos geval, 38 jaar lag hij daar! Jezus kende hem al ervoor!, Jezus kent ieder mens. Wie naar Jezus opziet, en zijn hoop op Hem stelt, komt niet teleurgesteld uit. Vele mensen willen niet naar Jezus opzien, ze geloven in niets meer, ze hebben een verkeerd beeld gekregen van Jezus, kerk, bijgeloof en godsdienst. Een verkeerd beeld over genezingen. De kerk heeft velen teleurgesteld, maar Jezus niet! Mensen zijn onverschillig geworden, en in de moeilijkste dagen grijpen zij zelf in en maken een eind aan hun leven, terwijl Jezus ook vandaag nog tussen de mensen zonder hoop wandelt!

Hij leeft in allen die Hem toebehoren. Opb 5:9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;

VERS 6 WILT GIJ GEZOND WORDEN?

Het lijkt wel een sterk overbodige vraag. Maar Jezus kon gevraagd hebben of bedoeld hebben wilt u behouden worden. Dat kwam op hetzelfde neer. Natuurlijk wil iedereen gezond zijn en genezen worden, maar wil iedereen ook geloven in Jezus? Wil iedereen geloven en doen wat de Bijbel zegt? Wil iedereen geloven dat Jezus de zoon van God is? Wil iedereen Jezus volgen? Dan antwoorden er velen in hun hart en daden: Neen!

VERS 7

Mensen als hij, die geen familie of vrienden meer hebben om hem te helpen staan compleet machteloos. Doch wie Jezus kennen of met Hem in contact komen kan hun leven veranderen.

Ps 72:12 Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft;

VERS 14 ZONDIG NIET MEER

De man ging naar de tempel om God te bedanken, en voor hem kon nu ook het feest beginnen. Dit feest is een beeld van de christelijke blijdschap na een bekering. De man die tot geloof gekomen was, hoort opnieuw de waarschuwende stem van Jezus als Zoon van God: Zondig niet meer! Jezus bedoelde: de dood en de hel is nog veel erger dan 38 jaar lam liggen, bedelen, en arm zijn. Velen vergeten snel hun oud en zondig leven, de man in kwestie zal zijn 38 jaar lijden, en verloren toestand, nooit meer vergeten en de genade die hij nu ontvangt. Jezus legde een verband tussen zonde en ziekte. Vele zaken kunnen zeer erg zijn in de wereld, maar niemand denkt eraan dat de hel veel erger is en eeuwig.

Romeinen 6

12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel.  9 En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs.

Nu was het sabbat op die dag. Zou hij van God zijn matras niet mogen dragen nu hij het kon? Van de schijngelovige farizeeërs niet! Zouden wij vandaag niet mogen verkondigen dat er alleen redding is door Jezus? Van de schijngelovige wereld niet! Geen halve genezingen! Maar volkomen genezing! Er werd nergens in de Bijbel een speciale bijeenkomst georganiseerd alleen voor de genezing.

De man droeg zijn matras !

Wie werkelijk gelooft in Jezus, kan de gevolgen van zijn zonden dragen en toch de toekomst met blijdschap aanzien. Hij gaat op naar een hemels feest! Het was feest in Jeruzalem, en de man kon nu ook gaan! Het leven van deze mens was verandert van water in wijn! Hoeveel mensen zijn niet in dit geval. Stel je voor: een auto-ongeval en je verliest ledematen en krijgt verlamming, waar moet een ongelovig mens nog zijn kracht gaan halen en blijmoedig de toekomst inzien?

JEZUS LEEFT!

clip_image002.png

GEBOREN ZONDER OGEN

DE MAN GEBOREN ZONDER OGEN!

clip_image002

Wanneer wij vandaag spreken over zonde en zondigen, dan klinken die woorden ouderwets .Als er sprake is van “zonde”, dan is de mens geneigd die gedachte liever in het duister te willen laten, en dat maakt hem bewust of onbewust ongelukkig.

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;(Ps.32)

Maar ieder mens moet weten dat hij, door niet te luisteren naar God zelf, van de geboorte af, al een zondaar is, en daardoor geestelijk blind werd geboren! Deze man weke Jezus genas, was geboren zonder ogen, Jezus nam klei, en schiep ogen en gaf ze. Hierdoor konden Joden een teken zien dat Jezus, de ware Messias was!

Het gevolg van de zondeval is ziekte, ongeluk, handicap en uiteindelijk sterven. Deze wereld is vol van dringende problemen, het grootste wereldprobleem is, dat de wereld en zijn leiders, de zonde als het grootste probleem niet willen inzien, en blind is.

In Joh.9 vers 2 vragen de discipelen aan Jezus wiens schuld het was dat deze mens zo’n ernstige handicap had, en zijn leven daardoor een arm bedelaarsleven was geworden.

Waarom dachten deze discipelen eraan om zulk een dergelijke vraag te stellen?

Ze waren blijkbaar wel op de hoogte van wat ze hadden geleerd vanuit de wet.

Ze hadden Exodus 20 in hun hoofd waarin het volgende staat :

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,

Ze dachten dat de ouders hadden gezondigd, of het zondegevolg van de vorige geslachten in deze familie, m.a.w. erfelijkheidsziekte of vloek. Doch vooral moeten wij weten dat bezoeking doen, niet betekent, dat er telkens door God gestraft wordt. De mogelijkheid echter bestaat, maar er is nooit een zekerheid!. Het vormt wel een openstaande deur voor de kwade werken van de satan. Wij moeten weten dat alle lijden en dood het gevolg is van de zondeval. Dit is het niet willen luisteren naar wat God van de mens vroeg.

Ook niet alle lijden is het gevolg van zonde, denk aan Job. Hier gaat het over het lijden van de gelovige. De satan doet zijn werk, maar bij Job was zijn lijden, zijn verdriet, tot eer van God. De beproeving van zijn volhardend geloof. Ook deze blindgeborene welke door Jezus ziende werd was tot eer van God!

3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. 4 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.

Jezus geeft het antwoord, dat moeten wij nauwkeuriger overleggen.

Hier was geen sprake van zondegevolg van vorige geslachten, toch was die blindheid een jammerlijk geval. Het is een symbolisch beeld van de algemene geboren zondaar als ieder mens.

De werkingen van God moesten door iedereen gezien worden! God heeft een doel met deze dingen en dit wordt door de mensen niet altijd begrepen. Niemand had hier schuld voor deze blindheid.

Hoe God werkzaam is op aarde diende nu gezien te worden in de persoon van Jezus, Zoon van God!

Zolang wij kunnen moeten wij ingaan tegen de werkingen van het grote kwaad dat in de wereld kwam na de zondeval.

Wij kunnen bidden om genezing, en letten op de dingen die de Here doet. Er komt een nacht, een tijd waarin de ware christenen niet zullen kunnen optreden. Een antichristelijke wetgeving zal alle gebedsgenezingen aan banden leggen, en mede veroorzaakt door misbruiken en dwaalleringen uit winstbejag.

De zondeval is de oorzaak van alle geestelijke blindheid.

Denk aan de Emmaüsgangers, ze herkenden Jezus niet door hun geestelijke blindheid, ongelovigheid!

Deze blindheid dient weggenomen te worden om te kunnen begrijpen wat er in de bijbel staat.

Lu 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Onder blindgeborenheid dienen wij te verstaan alle ongelovigheid van de mensen tegenover Gods woord, de Bijbel. Wie niet geloofd kan en zal ook geen wonderen zien of verwachten.

Jezus is het licht der wereld. Uit deze woorden kunnen wij leren dat er slechts één oplossing is tegen de gevolgen van de zonde, namelijk Jezus zelf! God moet ingrijpen opdat de mens de Bijbel kan geloven, dat is wat Jezus deed bij de Emmaüsgangers!

Alle problemen van de mensen wortelen zich allemaal in de zondeval. De opstandigheid van de mens tegenover God heeft de mensheid in een minder valide positie gebracht.

1Sa 15:23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Koning Saul verloor zijn kroon!

Ieder christen die in Jezus gelooft zal recht hebben op een kroon.

Jak 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Wie de Bijbel loslaat, en de woorden van God nalaat, en religieuze geboden van mensen gaat volgen over wat hij moet geloven, zal zijn kroon verliezen.

Dit is een duidelijke waarheid in onze dagen, daarom dat de Heer ons vandaag luid toeroept:

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Vers 6-7 Jezus maakte een nieuwe oogzalf!

Speeksel en zand! Een nieuwe oogzalf!

Zand in de ogen kun je missen als de pest. Jezus gaat regelrecht in tegen het menselijke verstand. De hedendaagse medici zouden Jezus voor gek hebben verklaard.

In dit wonder zit een veel diepere betekenis. De mens dient veranderd te worden door een wonderlijk handelen van God, om genezen te worden van zijn geestelijke blindheid.

Wij moeten letten op de nederige stappen in geloof dat die blinde wilde zetten naar de vijver van Siloam, waar hij het slijk der aarde kon afwassen, en de werkelijke wereld rond zich kon opmerken! Het slijk der aarde maakt de mensen geestelijk blind.

Deze blinde die nu voor het eerst zag, keek naar mensen die niet wilden geloven in Jezus, de farizeeën. Die blinde zag hoe groot Jezus wel was in zijn ogen en hoe klein die corrupte blinde kerkleiders, die het wonder in de doofpot wilden!

Een christen is als iemand die een andere visie heeft gekregen op de wereld. Hij ziet nu in waarheid. Een ongelovige is als iemand die de wereld voor een van de eerste spiegels houdt, en een vervormd wereldbeeld krijgt. De Bijbel is een perfecte spiegel.

Zo gaan ook de ogen open voor ieder die door Jezus werd aangeraakt in zijn leven.

Slechts door de gehoorzaamheid van Naäman aan het woord, werd hij genezen!

Nederigheid is het gehoorzaam zijn aan Gods woord, en wat de oudsten namens God leren in de gemeente. Het water is een beeld van Gods woord.

Zo zien wij dat wanneer mensen hun geestelijke blindheid, welke is aangeboren, willen verwijderen, zij dienen te luisteren naar Jezus, en zich moeten afwassen in het water van Siloam, Zijn woorden.

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

clip_image004Siloam betekent “gezonden” . Ieder die wil luisteren naar Jezus en zich wil afwassen van het zondeslijk, het slijk der aarde, is een door God gezondene. De vijver ontstond door een toevoer van water uit de Gichonbron. Gichonbron was de ondergrondse zender van het water, zo betekent Siloam, gezondene.

De Bijbel is als het water van Siloam, het kan geestelijk inzicht geven!

Vers 8-23

Deze verzen tonen een verdeeldheid aan onder de mensen. De ouders bevestigen dat hun zoon blindgeboren was, maar durven niet getuigen dat Jezus de genezer was en nog minder dat Hij de Messias was uit vrees voor de toenmalige gevaarlijke kerkleiders!

Vers 24-41 De blindgeboren man getuigt van zijn genezing.

De schijngelovige Farizeeën kunnen het Licht van de wereld niet verdragen, en beschuldigen Jezus, als dat Hij een zondaar is als iedereen! Dezelfde klanken horen wij vandaag opnieuw , al zou Jezus homofiel zijn geweest, of gehuwd zou zijn geweest, en dergelijke kwaadsprekerijen meer!

De klaarziende bedelaar, welke wel uit de wet heeft horen spreken bij de tempel, weerlegt in alle eenvoud de “theologen” van de synagoge. Ze moeten zwijgen en kunnen hem niet weerleggen!

De genezen blinde getuigde dat Jezus een godvruchtige man is, en Zijn bede werd verhoord, en geen zondaar was zoals zij spraken. Men betichtte Hem van zondaar te zijn omdat Hij genas op de sabbat.

In vers 33 Toont hij dat Jezus van God is gezonden! Hij is niet angstig zoals zijn ouders om te getuigen, en spreekt vrijuit, ook het schelden van de Farizeeën doet hem niet zwijgen.

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

Het wonder konden ze niet tegenspreken. De blinde was niet alleen ziende geworden, hij werd een kind van God en kreeg eeuwig leven. Deze arme blinde werd wijzer dan de rijke en blinde Farizeeën!

Zo heeft ieder mens de ogenzalf van Jezus nodig, om genezen te worden van zijn geestelijke blindheid.

Ps 146:8 de HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;

IS JEZUS GOD? YES!

clip_image001

JESUS

 

Vele mensen hebben een idool waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun fan. Het lijkt soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.Vandaag gaan wij meegenieten van een ander een super overwinning. Pasen is wel voorbij, en daarbij vierden wij de overwinning van Jezus op de dood! Christenen zijn geen fanatiekelingen die een fan hebben, maar ze zijn zelf overwinnaars.

Ro 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u meeleeft? Als niemand u nog begrijpt, Hij wel!

We lezen eens over een weduwe, die haar enig kind verloor, en in een uitzichtloze toestand terecht kwam. Lucas 7:11-17

Jezus, en zijn discipelen met een grote schare, is op weg naar Nain, Nain betekent voor de ene “schoonheid”, en voor joden uit een bepaalde stam betekent het “plezier”, genot en vermaak.

Wat komen al deze mensen tegen toen ze stadspoort naderden?

Ze zien een begrafenisstoet die hen tegemoet komt, met wenende mensen in groot verdriet gedompeld. Bijna het ganse dorp is er aanwezig. De stad Naïn, deed haar naam helemaal geen eer aan. Zo is het ook met deze wereld, je kunt er veel van verwachten, hetzij prachtige dingen die het oog verleiden, of plezier en genot. Toch kunnen er dingen op je afkomen die u doen nadenken over deze wereld en haar zondig bestaan. Ja, je wereldje kan plots ineenstorten, zoals bij deze weduwe.

Ben je er op voorbereid? Ligt het in je macht er iets eraan te veranderen? Bij wie kun je terecht om hulp? Een moeder had haar enige kostwinnende zoon verloren.

Hoeveel moeders of ouders kennen niet dit groot verdriet vandaag?

Wie trekt het zich aan? Wie leeft mee? Wie kan er iets aan veranderen? Waar is hun toevlucht?

In vers 13 lezen wij dat Jezus meeleefde met deze weduwe. Zijn liefde voor ieder mens in verdriet en moedeloosheid, is groot, nog steeds, want Jezus leeft.

Hij stapt zelf naar haar toe en zegt: Weent niet!

Antwoorden doet ze niet, en dacht wellicht bij zichzelf: wat kunt u nu nog doen? Niemand kan nu nog helpen. Wie bent u wel? Jezus was een vreemde man in haar ogen. Voor vele mensen is Jezus nog een vreemde, een onbekende. Begrijpelijk voor iemand die Jezus niet persoonlijk kent.

Wie kan troosten door te zeggen: weent niet verder? Voor wie Jezus niet kent is er geen echte troost op een begrafenis. Het is een goed moment om na te denken over het leven en de Schepper. Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Deze weduwe leerde Jezus kennen, Jezus heeft macht over zonde, ziekte, en dood! Jezus leren kennen, in uw leven is het belangrijkste wat er bestaat op deze planeet.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Om te kunnen troosten heb je macht en inzicht nodig. Macht om de oorzaak van het verdriet weg te nemen.

Wanneer een kind verdriet heeft, tracht ieder moeder het te troosten, met de mogelijkheden die ze heeft of kent. Als je kind ouder wordt en verdriet heeft, of moedeloos is, hoe beperkt zijn soms de mogelijkheden dan niet om te troosten.

(2 Cor.1:3)Toch hebben Bijbelgetrouwe christenen troostende woorden, omdat het woorden zijn van God:

22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55

Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

WAT DOET JEZUS?

Hij laat de lijkstoet stoppen, en raakt de lijkbaar aan waarop de dode ligt.

Een dode jongen op weg naar zijn graf, hoort plots een stem: Sta op!

De jongen ging overeind zitten en sprak. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

Hoeveel mensen zouden niet alles er voor over hebben om hun geliefden terug te mogen krijgen?

Troost? Allen die “in” Christus gestorven zijn, zullen elkaar terug zien na de dood, en zullen leven.

Jezus heeft alle macht en toonde GOD en de ware Messias te zijn!

Mt 9:6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mt 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Wie doet het Hem na? Wie heeft macht over het verdriet? Wie kan echt troosten?

Wie kan werkelijk tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap op de begrafenis van je kind?

De stem van Jezus is almachtig!

Joh 5:28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Wie luistert naar Jezus en Zijn woorden gelooft, krijgt eeuwig leven. Wie luistert naar de Bijbel, kan zijn leven herbeginnen.

Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het Woord is Jezus!

DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

clip_image001

 

LEEUW (2)

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petrus 5:8

In 2010 hoorden we al over een afschuwelijke moordpartij te Loksbergen. Het brengt grote verslagenheid, onbegrip en verdriet bij het volk. Mensen begrijpen het niet meer, en vragen zich af : Waarom? Hoe is dat mogelijk? Waarom laat God het toe, de vraag die gesteld wordt door iedereen die God nog niet tot hun Vader hebben. (Joh.1:12) Deze morgen hebben wij het over die onzichtbare brullende en verslindende leeuw!

Marcus 7:24-30 Israël stelde geen vertrouwen in Jezus,

als hun Messias, een heidense moeder deed dat wel!

Na een harde confrontatie met de Farizeeën, ging Jezus naar het gebied van Tyrus, Decapolis, welke sterk onder heidense invloed was. De Farizeeërs waarvan de discipelen nog niet hadden begrepen hoe schijnheilig ze waren, religieus ,maar ongelovig. Tyrus betekent rots, en rots wijst naar een rotsvast geloof. Op die plaats zocht Jezus even rust, na al die discussies, welke bij die Godsdienstige leiders geen bekering, noch inzicht brachten. Die kerkleiders waren slechts gezet op eer, macht en traditie. De leidende kinderen van Israel verwierpen hun Messias!

Traditie kwam in de plaats van Gods woord, precies zoals vandaag bij ons.

VEEL KWADE GEESTEN IN DE TIJD VAN JEZUS

Een Griekse moeder uit Kanaan van geboorte, welke had gehoord dat die Jood, Jezus in de stad was, en ze zocht Hem op. Het was niet de gewoonte dat een vrouw direct naar een man toe stapte in die tijd. Maar,een ernstig probleem was haar jonge dochter, welke overweldigd werd een onreine geest , en waarbij de toenmalige “deskundigen” niet konden helpen.

Onreine geesten kunnen zeer agressief te keer gaan, iemand kwetsen, iemand vermoorden enz.(Luc.8:29). Ze zijn onzichtbaar en zoeken naar een lichaam om kwaad te doen. Zij kunnen de meest fatsoenlijkste ongelovige mensen overweldigen en zich manifesteren tot geweld, verkrachting of moord.

Deze vrouw is een beeld van de ganse heidense (niet joodse) wereld. Haar afkomst wijst naar het land Kanaan met al zijn afgoden met kinderoffers,en heidense tradities, welke een open poort zijn tot demonische belasting. Hoe dichter de wederkomst van Jezus nadert, hoe meer wij opnieuw dergelijke manifestaties zullen zien gebeuren.Deze vrouw viel aan de voeten van Jezus. Wie zich aan Hem wil onderwerpen, ervaart wonderen, ook vandaag nog. Die erg bezorgde moeder had grote verwachtingen.Zij vroeg om uitdrijving van deze boze geest. De diagnose werd door haar correct gesteld.

Let op de woorden van Jezus tot haar.

En Hij zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.

28 Doch zij antwoordde en zeide tot Hem: Zeker, Here, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen.Marc.7

Wat betekenen nu deze woorden van Jezus? Het schijnt in een eerste opzicht een vernedering te zijn voor deze heidense vrouw.

Ook werd er geprofeteerd van Jezus in psalm 22, en daar worden de Romeinen op Golgotha ook vergeleken met honden.

Psalmen 22:16 Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.

Onder de honden begrijpen wij de ongelovige heidenen, die tegenover Jezus vijandig staan, met Hem spotten, die Zijn zegenende en genezende handen doorboorden, en Zijn wandel verhinderden om bevrijding en wereldvrede te brengen.

Hoe begrijpen we nu nog de liefde van de Heer?

Deze uitspraak van Jezus is beeldspraak die Jezus hier gebruikt en vraagt bijzondere aandacht. Het gaat nu volgens Hem eerst tot het uitnodigen tot de maaltijd. Eerst werden de Joden uitgenodigd om te eten. De kinderen werden vergeleken met Israëls kinderen, Gods uitverkoren volk, en de heidenen werden vergeleken met honden!

De KJV vertaling en andere spreken over “puppies” hondjes. Deze afzwakking maakt ook een andere gedachtegang. Puppies kunnen lief zijn, speels zijn, hebben eten nodig, ook al zijn het geen kinderen.

EEN GELOVIGE MOEDER

De vrouw maakt zich niet kwaad, over Jezus woorden, alhoewel een vergelijk met de honden, als ongelovig en onrein, werd gemaakt. Ze komt niet in verwarring, en speelt in op de woorden van Jezus, in plaats van weg te lopen!  Ze spreekt de woorden van Jezus niet tegen, ze geeft Hem gelijk. Ze kijkt naar Jezus, op een correcte manier, die zelfs de Joden niet deden! Namelijk : als “Zoon van David” de Titel van de Messias! Ze begreep dat Jezus eerst voor Zijn volk kwam, Hij was de Messias van de Joden in de eerste plaats. Zij wist wie Hij was, en aanvaarde dat precies.Zij kon nog geen aanspraak maken op Hem, zij was niet Joods, maar bleef op ,Hem vertrouwen voor de nodige hulp.(Matth.15:22). Die woorden van Jezus vielen hier in de goede aarde.(Matth.13:23)

Ze beseft wel dat Jezus haar niet wilde kwetsen, maar haar wel sterk tot nadenken wilde brengen.

Men gooit ook niet te vlug het eten van de kinderen naar de hondjes, want kinderen kunnen wel eens vlug hun eten laten staan, omwille van hun eigen bezigheden, of ongehoorzaamheid.

Men moet wat geduld hebben. Zo heeft ook de Here nu eerst geduld met zijn volk Israel, wanneer het werd uitgenodigd tot het bruiloftsmaal, eerst door de profeten van God en nu door de Zoon van God.

De vrouw speelt in op de geestelijke woorden van Jezus, en weet dat als de kinderen alles laten liggen, het dan pas naar de honden kan gaan!

Ze beseft dat toch ook haar tijd zal komen. Ze beseft dat Jezus er dan toch zal zijn voor alle mensen. Alles op zijn tijd! Gods tijd!

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Het probleem. Ze weet dat dit probleem ontstaan is door zonde.

Ze gelooft in de genade van Jezus, en vertrouwt zijn woorden: zoals in Psalm 25:7 6 Gedenk uw barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid;7 gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE.

Deze vrouw voelt zich ook wel zondig, maar niet bij de ongelovige “honden”, want ze blijft erop vertrouwen dat Jezus haar zeker zal helpen, ook al is zij niet Joods en Jezus wel! Ze blijft het van Hem verwachten, haar ogen waren op Hem gericht, want Hij had goddelijke macht! Haar hoop was niet tevergeefs!

29 En Hij zeide tot haar: Om dit woord, ga heen, de boze geest is uit uw dochter gevaren.30 En toen zij naar huis gegaan was, vond zij het kind te bed liggen en de boze geest uitgevaren. Marcus.

28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

(Mattheus 15)

De uitdrijving is niet gebeurd met gewijd water, voorgeschreven gebeden of door het zwaaien met kruisbeelden, maar door een stilzwijgend handelen van Jezus, Zoon van God. Dat woord was : Yes,Lord! Ja Here vers 28 Doch zij antwoordde en zeide tot Hem: Zeker, Here, de honden eten immers ook onder de tafel van de kruimels der kinderen.

Wat is het een zegen om “Ja” te zeggen over wat Jezus leert en zegt!

Maar wie “ja,maar”…..;zegt tegen de Heer, ontvangt geen zegen! Ja, tegen de Bijbel!

Het geloof van deze moeder, in de woorden van Jezus, bracht bevrijding voor haar dochter. Een nieuw leven kon beginnen in haar huis. Ze werden nu ook kinderen van God!

De jonge dochter, niet eens in staat om tot Jezus nog te gaan. Zo machteloos gemaakt door de zonde. Hoeveel ouders zijn radeloos met hun kinderen die verstrikt geraken door de macht der zonde en de verleiding? Kinderen die niet willen luisteren naar de woorden van Jezus, de woorden van God, de Bijbel.

Kinderen die zich laten verleiden tot hekserij en allerlei occulte praktijken en spelletjes.

Ze zien die brullende leeuw niet afkomen, omdat ze geestelijk blind zijn, worden slachtoffer, precies als deze jonge dochter van deze wanhopige moeder.

GELOVIGE, WEES NIET ANGSTIG

clip_image001

 

DE WEDERKOMST

6.En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.Mt.24 (SVV)

Lu 21:9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

Wanneer wij in onze dagen de nieuwsberichten horen, dan is er al reden genoeg opdat de mensen angstig worden en zich zorgen gaan maken over de toekomst. Weet dat er ook nog veel verzwegen wereldnieuws bestaat. Wij horen van aanslagen, oorlogen en oorlogsdreigingen. Daarbij hebben wij nog de angstaanjagende economische en financiële crisissen? Vooroorlogse toestanden, werkloosheid, Jodenhaat enz. Toekomstvoorspellers, en valse profeten brengen de mensen hierbij nog meer in verwarring.

Wat zei onze Heiland, Jezus Christus?

Zij die in Jezus geloofden hadden Hem vragen gesteld aangaande de toekomst. Hij ontweek hun vragen niet, maar gaf ze inzicht in de Bijbelse profetie. Voor vele ongelovigen, is Jezus een charlatan, een waarzegger of een Joodse sekteleider, enz. Hij, de Zoon van God, deelde ontegensprekelijk de mensheid in twee groepen, voor of tegen Jezus! Angstige of hoopvolle mensen! Behouden of verloren mensen!

Tot hen die in Jezus geloven roept Hij vandaag: Wees niet angstig!

Toch kunnen wij vaststellen dat ook ware christenen zich angstig en bezorgd kunnen maken bij het horen van al de angstaanjagende berichten. Gelooft men dan niet wat Jezus zei? Gelooft men dan niet meer in het evangelie? Maar een trouwe christen heeft geen angst! Angst kan ontstaan door wat men niet kent of ervaart!

clip_image003Voorbeeld: Een klein kind geeft niet graag een handje aan een vreemde man, want het kent hem niet, het heeft tijd nodig om hem beter te leren kennen, zo verdwijnt angst. Onvoldoende kennis of ervaren van wat Jezus leerde, kan ook nog angst bij christenen veroorzaken, bijzonder bij hen die Hem niet verwachten.

Over een kind van God staat geschreven: 7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;Psalm 112

Toch moeten oorlogen komen sprak Jezus! Denk aan de zondvloed, toen geloofde er ( zoals vandaag) ook niemand meer in de reddende woorden van de profeet Noach! Een wereld die niet wil luisteren naar zijn Schepper gaat dan ten onder. Sommigen bidden opdat deze dingen niet zouden geschieden, gelooft men dan niet, dat Gods profetische woord de waarheid is en vervuld zal worden? Al de vervulde profetieën zijn totnogtoe tot in detail uitgekomen. Mt 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Profetie is geen menselijke waarzeggerij of een dubieuze voorspelling! Al maakt de duivel reclame voor het zesde zintuig! Kent men Gods plan niet? Houden zulke mensen zo van deze onrechtvaardige wereld? Profetie is voor gelovigen!

De profeten spraken: wees niet angstig!

De profeet Jesaja.

8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.Jes.44

De profeet Jesaja bemoedigde het volk Israel, wees niet angstig, God heeft u al jaren geleden voorzegd dat ge niet angstig moet zijn voor de komende moeilijke dagen, op wie heb je uw vertrouwen gesteld? Er is toch geen andere God buiten Mij. Ieder mens die zijn vertrouwen stelt op iets of iemand anders buiten de God van Israel, zal meer dan bedrogen uitkomen en nog veel angsten, doodsangsten beleven!

Jer 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

De komende jaren zullen duidelijk maken wie waarlijk hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus, op de Bijbel! Allen die op Hem alleen niet willen vertrouwen maken zich vandaag een eigen god , een eigen godsdienst, een eigen wereldkerk,Babel!

Jes 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Dit zijn woorden die God spreekt tot Israel in de eindtijd, in de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob. De strijd van David en Goliath komt terug, en de kleine David had geen schrik! Inmiddels zijn de trouwe christenen van deze aardbol verdwenen door een mysterieus ingrijpen: The rapture!

De leviet Jahaziël bemoedigde het volk in Gods naam!

14 Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des HEREN op de Leviet Jachaziel, de zoon van Zekarja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Mattanja, uit de zonen van Asaf, 15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.

2 Kron.20

Toen er oorlog dreigde tegen koning Josafat van Israel door de Moabieten en Ammonieten, kwam God zelf spreken door de mond van Jahaziël.

Wees niet angstig het is een strijd van Mij sprak God. Ook wat vandaag voor de deur staat is een strijd van God, met deze onrechtvaardige en ongelovige wereld. God zal afrekenen in Israel. Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. De onrechtvaardige wereld zal in zijn dwaasheid Gods volk Israel, opnieuw de schuld geven dat deze wereld ten onder gaat. Legers zullen strijden tegen Israel, en beseffen niet dat ze strijden tegen de Almachtige!

Let op wat koning Josafat sprak:

20 De volgende morgen vroeg trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Josafat naar voren en zeide: Luistert naar mij Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.Kron.20

Opnieuw zien wij hier dat het gaat om geloof in de woorden die God spreekt. God vraagt vriendelijk om te willen geloven in Zijn profeten, en ge zult zegen ontvangen, het zal u voordelig zijn. Heb 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

Geloof komt slechts zichtbaar in de moeilijke tijden van ons leven. Dat is ook vandaag nog zo, dit is de leerschool van de christenen.

Bent u toch angstig?

clip_image005Ps 107:6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten;

Deze teksten zijn enkel voor mensen die geloven of willen geloven zoals koning David. God weet wat mensen kunnen meemaken, ook Jezus heeft doodsangsten gekend in de olijfhof.

Angsten zijn te overwinnen op geestelijk vlak, angsten komen voort uit het zielenleven van de mens. Hier is een gelovig gebed een doeltreffend middel, ook vandaag.

4 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Iedere vorm van angst, komt voort uit acties van Gods vijand, en kan depressies veroorzaken.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Christenen kunnen evengoed bezorgd zijn als ongelovigen, maar ze kennen een uitweg, het gebed!

Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

OOG OM OOG

clip_image002

clip_image004

 

 

De 19:21 Gij zult hem niet ontzien; leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.

Mt 5:38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

Een boodschap om eens onszelf te toetsen, wij mensen staan graag op onze rechten, en er moet ook wel recht geschieden. Hoe zoeken wij onze rechten als christenen?

Hoe reageren wij, wanneer wij schade ondergaan door anderen?

De farizeeërs gebruikten graag de wet, ze stonden op persoonlijke genoegdoening.

De wet had tot doel wraak te voorkomen, en vergoeding te geven, dus oog om oog, tand om tand. De wet had niet tot doel om te vergelden!

Wij moeten opletten om Bijbelteksten niet verkeerd te gaan gebruiken. Teksten die gebruikt worden om zijn persoonlijke zin en genoegen te strelen, zijn het begin van een Farizese weg ! De farizeeërs leerden precies het omgekeerde van spreuken 24:29 !

29 Zeg niet: Zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen; ik vergeld de man naar zijn doen.

Je kunt het recht niet in eigen handen nemen.

Spontaan reageren wij, en willen ons recht, vergelding. Hoeveel christenen stellen toch niet hun hoop op de rechtbank, en spannen een proces in. Nochtans is er weinig rechtspraak, wij horen genoeg daarover. In de tijd van Jezus was dit precies dezelfde situatie.

Wat zegt Jezus ?

38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe;

Jezus roept ons op, om ons niet hard te verzetten tegen dat onrecht.

Wat heeft het eigenlijk zin, als ons toch de hele hemel staat te wachten !

Jezus baseert zich op vers 10

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Zijn wij bereid om in de voetstappen van Jezus te wandelen ?

Wie Jezus niet echt kent, zal op de rechtbank vechten tot zijn laatste cent, want hij gelooft niet in wat ter wachten staat in de hemel, en is daar niet zeker van, of gelooft helemaal niet !

Zie hoe mensen jaren in ruzie kunnen liggen en strijden op de rechtbank voor één vierkante meter grond!

Jezus wil ons leren dat onze reacties niet in functie van het kwade mogen staan.

Dit heeft te maken met onze gewoonten van vroeger,

Nu moeten wij anders reageren, en niet doen als de farizeeërs de wet van God te gebruiken voor hun eigen ik, en hun eigen genoegens. Wij mogen zonde niet met wraak beantwoorden. Wij moeten het kwade overwinnen door het goede. Rom 12 : 21

JEZUS GEEFT ONS VIER VOORBEELDEN OM TE LEREN.

39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe;

Een spontane reactie is de onmiddellijke verdediging. Hier is ook geen sprake van een aanslag op zijn leven, en dat men moet handelen uit zelfverdediging.

Onze bereidheid om nog meer onrecht te verdragen, laat ons christelijk licht schijnen. Dit soort van licht verblindt de ongelovige, want hij begrijpt niet waarom wij zo zouden handelen. Daarom is zijn neiging dit te verklaren als gek of dom!

Onze bereidheid is een houding, een principe die wij moeten aanleren.

Het is een verdraagzaamheid welke wij moeten verkrijgen.

Spurgeon maakte volgende vergelijking, kwade mensen zijn de voorhamers, wij moeten het aambeeld zijn. Het aambeeld om te overwinnen. Het kruis is toch ook voor ons een beeld van overwinning geworden! Verdraagzaamheid is iets wat bezig is te verdwijnen in deze wereld, zie in de gezinnen, zie in het verkeer, enz…

Onder een kaakslag verstaan wij ook, woorden die iemand moet horen die zeer kwetsend zijn. Wanneer wij beledigt worden, bespot. Ook hier moeten wij de nodige discipline aan de dag kunnen leggen, om te zwijgen in plaats van terug te slaan met harde woorden, of ook scherp te kwetsen.

40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel

Zijn wij bereid het volle nadeel te willen dragen? Een hemd was nog doenbaar, maar die mantel was een symbool van welstand en eer. Een mantel werd aanzien als iets kostbaars.

Wat is kostbaar in onze ogen? Niet iedereen had in die tijd een warme mantel.

Willen wij wat kostbaar is in onze ogen geven, in plaats van op ons recht te staan?

Als wij dit lezen als christenen van onze dagen, en leven in zo’n grote welvaart, zijn wij nog in staat om zover te gaan ? In de ogen van naamchristenen en ongelovigen zouden wij als belachelijk worden bekeken, en toch is dit de weg die ook Jezus ging. Ik denk dat dit nog slechts een van de dingen zijn, waardoor de wereld even zou stil staan, en zich afvragen: WAAROM?

41 en zal iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem.

Een mijl was hier 1,5 km. Hier in dit geval gaat het om de druk die er was van de Romeinse heersers over Israel.

Er werden ook gedwongen diensten gevraagd door de Romeinse overheid van het volk.

Dwangarbeid door de bezetter; belastingen betaald enz.…

Jezus leerde geen verzet te maken, liever tweemaal doen wat men oplegde !

Daarom is het nog steeds ook zo vandaag, wij moeten geen belastingen ontduiken, en het recht zelf gaan bepalen! De overheid zal verantwoording moeten afleggen bij God, ook na een crematie!!! Hoe weinig geloven er nog in de lijdzame leerstellingen van Jezus? Wij moeten niet bepalen wat de keizer toekomt! Wie dit wel doet, benadeelt zijn naaste, zijn liefde tot Jezus verkilt met de dag.

Als een soldaat iemand opeiste, dan was die mens ook wel bezig voor zichzelf, en het was nooit gepast. Zijn wij bereid ons eigen werk te laten staan, om eerst een anders te doen ?

<

p align=”center”>42 Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil.

Wanneer iemand wil lenen, en u kunt dit doen, dan mogen wij dit niet laten.

Gierigaards komen toch nooit in de hemel, en zijn geen volgelingen van Jezus.

Spurgeon leert ook dat wij wel geen luiheid en bedelarij mogen aanmoedigen!

Hier gaat het om de gewilligheid van een christen.

Wij kunnen niet weigeren wat wij ook hebben, te laten gebruiken door een broeder of een zuster; Is er ook nog gastvrijheid?Jezus, zou ronduit zeggen wijs dit niet af!

Wij zijn toch volledig vrij van het vergankelijke, of niet?

clip_image006

Denk maar aan de man op de Titanic met zijn twee kg goud in zijn handen, in het water gesprongen, en geen reddingsvest wou pakken, hij verdronk liever!

OP WEG NAAR DE HEMEL?

clip_image001

 

Jezus2

Vele mensen stellen zich vandaag deze vraag niet meer! Toch wil ik ook vandaag de zin van dit aardse leven in de kijker stellen.

Vele kerken hebben miljoenen mensen teleurgesteld, maar God zelf stelt die mens niet teleur, die luistert en alleen gelooft wat Hij zegt!

Iemand kan zeggen ja, ik ben op weg naar de hemel, maar heeft daar geen geloofszekerheid van. Vandaag zullen wij eens luisteren: Hoe” je in de hemel komt, en “hoe” niet! De eerste geruststelling is, dat je geen diploma of titel nodig hebt! De apostel Paulus, predikte een gekruisigde Christus, en diende al vroeg de christenen te waarschuwen voor een ernstig gevaar dat vele mensen op dwaalwegen zou brengen.

Wij nemen onze Bijbel bij de Galatenbrief hoofdstuk 3.

1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

Onder het woord onverstandige” dienen wij de “niet nadenkende” christenen te verstaan. De geschiedenis leerde ons dat er vele christenen waren en nog zijn, die zich laten afleiden van de ware woorden die God liet opschrijven in de ganse Bijbel.

Wie heeft u betoverd?

Deze christenen werden werkelijk misleid, en dachten dat ze het goed voor hadden. De eerste christenen waren joden. Onder de joden waren er die ernstig afweken van de juiste Bijbelse leer, daardoor kwam er ook een verkeerde gedachtestroom op gang en een verkeerde gehoorzaamheid. Ze leken precies gehypnotiseerd.

Wanneer men op zee met een kompas in de hand, iets gaat afwijken van de richting, dan bereikt men nooit meer de juiste haven.

2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of door de prediking van het geloof?

Paulus zag het ontvangen van de H.Geest als een bewijs van rechtvaardiging van God over een zondaar. Zonder de H.Geest is men geen Christen!

Paulus wijst hen erop en laat hen nadenken, hoe” ze christen zijn geworden.

Werden jullie christen omdat jullie alles deden wat de wet leert? Of zijn jullie christen geworden omdat je geloofde wat Jezus Christus heeft gedaan en leerde?

Paulus had hen gesproken over de betekenis van de kruisdood van Jezus.

Je bent christen geworden door het werk van de H.Geest, en niet door uw gehoorzaamheid aan de wet of aan de kerk. Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het werk van de H.Geest is er nog altijd, Hij overtuigt de mens dat de Bijbel (het water) de enige waarheid is. Spijtig is er vandaag ook een nieuwe ernstige dwaling, omdat kerkleiders of evangelisten zelf de kerk willen laten groeien op een wereldse wijze met marketingpraktijken als een bedrijf!

Zo waren er andere joden die leerden dat je in de hemel komt door alles te doen wat in de wet stond, dat is nooit zo geweest!

10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Gal.3

21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Gal.2:21

Wij stellen vast dat de basis van het echte geloven in het gedrang kwam, en als gevolg daarvan zou men de hemel en de heerlijkheid Gods moeten missen. Dit is het werk van de satan die vals zaad zaait tussen het koren! Jezus droeg de vloek voor ons, mij en u!

De H.Geest deed bovennatuurlijke krachten onder hen, mensen werden wonderlijk genezen, maar niet omdat ze goed de wet hadden gevolgd, maar uit geloof in de genade.

De H.Geest werkte spontaan wanneer Hij wilde, waar Hij wilde en hoeveel Hij wilde, afhankelijk van het vertrouwen dat de mens in Hem stelde.

Mt 9:22 Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af.

Lu 17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.

1 Cor.2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Wij moeten waakzaam zijn, en ons beproeven of wij ons vertrouwen stellen op mensen of op God alleen, wanneer wij de kracht van de H.Geest willen ervaren en op bovennatuurlijke wijze genezen willen worden!

De normale wijze om de hemel binnen te gaan is de volgende:

1.Een zondig leven erkennen, ( geen rekening houden met Gods woord of Zijn geboden).

2. Berouw, spijt, over bewuste en onbewuste zonden, en een persoonlijk gebed om vergeving – ( geen on-Bijbelse biechtpraktijk)

3. Vergeving ontvangen, door geloof met hart en ziel in het offer van Jezus Christus.

4. Het ontvangen van de H.Geest – (met of zonder emotionele ervaring)

5. Een nieuw en eeuwig leven kunnen beginnen uit genade!

6. Kruis dragen en dan de aankomst in de hemel. Kruis dragen heeft niets te maken met ziekte! Het is, de wereldse of schijnheilige tegenwind!

Wie gelooft in de hemel, (de heerlijkheid Gods) te komen door een religieus of godsdienstig leven zonder zonde, die heeft niet goed gekeken naar zijn kompas

( de Bijbel) en zal aankomen via de hedendaagse brede Babelse ( Oecumenische) weg van de meerderheid in de hel!

Wie is er zonder zonde?

Joh 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Deze vrouw had volgens de wet de doodstraf verdiend.

Niet alleen deze vrouw zou moeten sterven, maar ieder die niet wil geloven in Jezus, zal tweemaal sterven! Ieder mens sterft een eerste maal als gevolg van de zonde. Weinigen spreken nog over de tweede dood, de hel!

Jezus, was deze vrouw genadig, maar, de huichelaars, de gluurders, (pornokijkers) stonden met de moordende stenen in hun handen! Wie is er zonder zonde?

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Heb 9:28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Alle zonden van alle mensen heeft Jezus op zich genomen.

Alleen allen die enkel in Jezus Christus geloven en van Hem getuigen, zoals Hij leerde, ( sola scriptura) en Hem verwachten, zijn behouden.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

WIE WIL RIJK WORDEN?

 

clip_image002

geld

Wanneer wij een vraag stellen als deze, dan denkt een mens aan hen die een rijkdom in deze wereld hebben opgebouwd bestaande uit veel bezit? aandelen en kapitaal. Het leven van zulke mensen, als Rockefeller, Bill Gates, Koningin van Engeland is te kort om alles te verteren en te genieten van alles.

Toch schreef de rijke koning Salomo het volgende:

Pre 1:2 Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!

Pre 3:1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;

<

p align=”center”>1Kon 10:23 Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid.

Als al die wereldse rijkdom ijdelheid en tijdelijk is, wat heeft dan wel een blijvende waarde? Wat is dan echt rijk zijn? Welk soort van rijkdom, blijft na de dood? Wie is blijvend rijk?

Wie christen is geworden, begint meer en meer te begrijpen dat er een onvergankelijke rijkdom bestaat.

Efe 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Efe 3:8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

Hetgeen waar een mens het meeste van houdt, is toch van zijn leven! Maar dat natuurlijk leven is zeer beperkt. God leert ons dat er ook eeuwig leven bestaat! Dat is pas een blijvende rijkdom!

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: 9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Joh.16

Wie gelooft in Jezus Christus, is een schatrijk mens! Niets is kostbaarder dan het leven, maar het eeuwige leven is een hemelse en blijvende rijkdom.

Wat is geloven?

6 ¶ Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1

Geloven betekent niet naar een of andere kerk gaan, geloven dat Jezus heeft geleefd, dat gelooft de satan ook. Geloven is niet godsdienstig of religieus zijn.

Het is een onvoorwaardelijk vertrouwen op Christus en een persoonlijke dagelijkse relatie met Hem hebben. Alles met Hem bespreken en beleven! Bid voor wat je tekort hebt, bespreek het met Hem!

Flp 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Wij kijken even naar een man welke zwaar werd beproefd, maar toch bleef geloven en vertrouwen op zijn God, hij kon zijn vraag “waarom moet ik dit meemaken” niet beantwoorden.

Job.

Job 1:3 3 Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het Oosten.

5 Telkens wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen; hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer, want Job dacht: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Zo deed Job altoos weer.

Job trad op als priester voor zijn gezin. Hij was een zeer gelovige man. Hij kende ook de geestelijke rijkdom.

Job had begrip voor het gevaar van wereldse rijkdom, welvaart,weelde en genot. Het zijn dingen die de mensen al vlug wegtrekken van God. Onze westerse landen kennen rijkdom en weelde, maar we stellen wel goddeloosheid vast en schijngelovigheid.

In de hemel.

7 En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.

8 Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

In de voor ons onzichtbare wereld spelen zich ook hemelse vergaderingen af, waarvan wij geen weet hebben. Wij stellen dit vast in het boek Job. De satan wil ons steeds aanklagen voor zonde. Wij lezen dat God die man Job heel goed kent.

God kent zijn kinderen, heel persoonlijk.

God kijkt niet naar de welstand van Job, maar God spreekt dat Job een gelovig mens is, en wel de meest gelovige! Een geestelijk zeer rijk man.

De belangstelling van God over de mens gaat er naar uit hoe een mens leeft en welke levensprincipes een mens er op na houdt. De geestelijke rijkdom van de mens is slechts belangrijk.

Job was een man die het meende en geloofde in zijn God. Zijn geloof werd beproefd.

Vers 8 -12 de eerste beproeving

De satan wijst op het feit dat Job gelooft omdat hij rijk is geworden!

Het geloven van Job wordt beproefd om het tegendeel te bewijzen.

Geloven heeft niets te maken met de wereldse toestand waarin een mens verkeerd. Of je arm bent of rijk, geloven is een hemelse rijkdom. Die rijkdom wil de satan stelen.

In vers 13-20 werd Job alles ontnomen, zijn bezit, zijn slaven, en zijn kinderen.

Een regelrechte ramp was hem nu overkomen op een en dezelfde dag.

Wie zou daarvan niet zwaar depressief worden? Wie zou zo’n man kunnen helpen of troosten?

Hoe reageert Job? Is zijn vertrouwen op God nu geschonden?

20 ¶ Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer

21 en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd.

22 In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Job staat vast in zijn geloof. Hij kon ook heel kwaad zijn geworden op God, maar dat deed hij niet! De geschiedenis toonde aan dat rijken die alles kwijtraken zelfmoord plegen. Denk aan de beurscrash in Amerika vroeger.

Wij kunnen vaststellen, dat wie echt gelooft, de omstandigheden hem niet laten afvallen. Hij blijft vertrouwen en kan zijn verdriet verwerken. Job ging niet naar de psychiater! Christenen zijn geestelijk zeer rijke mensen en delen elkanders verdriet en blijdschap.

Een tweede ernstige beproeving voor Job.

4 Maar de satan antwoordde de HERE: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.5 Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

6 En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.

Job 2

De gezondheid van Job werd zwaar beproefd. Een pijnlijke huidziekte. Door iedereen bijna verlaten. Het hoofd van Job zal vol vragen zijn geweest.

Waarom Here moet ik dit alles meemaken?

Ook wij kennen soms zulke vragen. Wij weten ook soms nooit een antwoord hierop.

Toch weten wij nu dat er zulke beproevingen kunnen voorkomen. Job bleef vertrouwen dat alles in orde zou komen! Dat is een grote les voor ons.

Een derde beproeving:

De reactie van zijn vrouw, waarvan hij hield:

9 Toen zeide zijn vrouw tot hem: Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! 10 Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

In plaats dat deze vrouw Job bemoedigt, neen, ze is ook alles kwijt en heeft wellicht zelf God vaarwel gezegd, de satan kon haar gebruiken en deed nog een aanval.

Job overwint!

Job 42: 10-17

10 ¶ En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.

Een tijdlang verloor Job zijn wereldse rijkdom. Zij geestelijke rijkdom was nog groter geworden. Hij bleef zijn vertrouwen op God stellen al die tijd.

Wanneer wij beproefd worden, moeten wij blijven vertrouwen op de Here, en bijzonder letten op wat wij zeggen.

Job zondigde niet met zijn lippen! God luistert heel goed naar wat wij zeggen! De vrienden van Job hadden niet recht gesproken, Job diende zelfs voor hen te bidden!

1Jo 5:4 want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.

HERTROUWEN?

HERTROUWEN?

clip_image002

Als we bezig zijn met echtscheiding, laten wij niet uit het oog verliezen, Gods wet is klaar en duidelijk :”Gij zult niet echtbreken”.Ex.2O:14.Echtscheiding is uitzondering op de regel,vanwege de hardheid van hart. Er is een verschil tussen echtbreken en echt scheiden. Echtbreken is overspel of vreemd gaan.

clip_image006.png

1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok, en Hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. 2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. 3 En er kwamen Farizeeen tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt ? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet . 7 Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden , maar van den beginne is het zo niet geweest. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. 10 De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. 11 Doch Hij zeide tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is.Matth.19

Waarover gaat de discussie tussen Farizeeën en de Heer?

Niet : Is echtscheiding toegestaan? maar “OM ALLERLEI REDEN ? vs.3•

In Jezus dagen was er felle discussie tussen twee wetgeleerden, Hillel en Shammai. Onderwerp van Mozes bepaling over de scheidbrief. Deut.24:1(c)4. 1 Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, (als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft , en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden) 2 en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is; 3 en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt , een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt; of als de laatste man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is , 4 dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEREN; gij zult geen zonde brengen over het land dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal

Het ging om de interpretatie van de term “”iets onbehoorlijks”•

vs.1.

“HILLEL•: Interpreteerde dit zeer ruim, dat kon van alles zijn, aangebraden eten. Daarom was Hillel zeer populair bij het grootste deel van het volk, hij maakte echtscheiding zeer eenvoudig.

“SHAMMAI•: Deze kwam hier fel tegenop.””iets onbehoorlijks”• betekende volgens hem sexuele zonden, hoererij of ontucht. Alle andere echtscheidingsgronden waren niet wettig volgens hem .Natuurlijk vond hij veel tegenstand bij het volk! De farizeeen wilden Jezus “verzoeken” dat wil zeggen in discrediet brengen bij het volk ,want ze meenden dat Jezus partij zou kiezen voor SHAMMAI.

“Let dus op :• De discussie ging niet over “scheiding” op zich, maar over het MOTIEF tot echtscheiding.

Uit Deut.24:2+3 blijkt dat hertrouw na scheiding als normaal werd aangenomen, doch niet opnieuw met de eerste partner, dat is de Heer een gruwel. Voor een jood was ongehuwd blijven een onmogelijke zaak, men zag het huwelijk als opdracht van God, bovendien was het huwelijk noodzaak, om een vertegenwoordiger van het geslacht te hebben als getuige van de komst van de Messias. Daarom was hertrouwen na echtscheiding heel normaal. Dit blijkt ook uit onderstaande tekst van een scheidbrief ,uit de tijd van Jezus.

Tekst.

“Op…..(dd)ik,wiens naam is…..zoon van ….uit de stad…. geef hierbij toestemming met mijn eigen wil, zonder dwang, en ik laat los, zendt weg en doe afstand van ….mijn vrouw, wier naam is…ook dochter van ……die heden in deze stad is ,die mijnvrouw is geweest, en zo laat ik haar los en zendt haar haar weg, en doe afstand van haar.

“Zodoende heeft zij toestemming en beslist zij over haarzelf te trouwen met elke man die ze verlangt, •en zodoende mag geen man haar hinderen van nu af aan.

Dit is een scheidbrief van mij aan haar, een document van loslaten, een brief van vrijheid overeenkomstig de wet van Mozes en Israël.

“Jezus antwoordt:•

Jezus spreekt zich niet rechtstreeks uit over Hillel of Shammai.

Zijn antwoord is: “Wat zegt Gods Woord? “Mark.1O:3. 3 Hij antwoordde en zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden?

4 Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmede weg te zenden. 5 Jezus zeide tot hen: Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven.

Mozes gaf geen “bevel• (zoals de farizeen zeiden) maar hij stond het toe, vanwege de hardheid van hun harten!!!(zegt Jezus). Maar normaal is, naar Gods plan, het huwelijk onontbindbaar!!!

Het huwelijk is:

a.Een goddelijke instelling (c)Mat.19:4,6+8.Vgl Gen.1:27+28

b.Een opdracht/Principebesluit (c)Matt19:5+6 vgl Gen.2:24+25.

c.Een eenwording die niet gescheiden mag worden(c)Math19:5+6

d.Uitzondering op deze Goddelijke regel is slechts toegestaan

i.v.m.de onbekeerlijke hardheid van hart van de Israëlieten.

UITZONDERINGSREGEL TOT WETTIGE ECHTSCHEIDING.

Mat.19:9. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.

Jezus spreekt hier in het openbaar,voor gelovigen en ongelovigen als algemene regel uit : ALLEN HOERERIJ OF ONTUCHT (Matth.5:32) mag reden zijn tot echtscheiding, alle andere reden zijn “Echtbreuk” d.w.z. overtreding van Ex.2O:14.

14 Gij zult niet echtbreken.

Zeer opvallend is, dat in parallelteksten in Math.1O:1O(c)12 en Lukas 16:1+18 geen sprake is van deze uitzondering op het verbod tot echtscheiding. Dat komt omdat de Heer daar spreekt in beperkte discipelkring, dus voor gelovigen, van wie Hij geen zaken van hoererij of ontucht verwacht. Een Christusgelovige heeft immersgeen hardheid van hart of hij streeft ernaar de Here te gehoorzamen: 2 Cor.5:17. Ezech.36:26+27. 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.// 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Lees:1 Cor.7:1O+11. 10 ¶ Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten

11 (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten.12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.

Paulus werkt deze woorden van de Heer verder uit!

Zijn conclusie voor Christenen is dus: Echtscheiding is voor hen niet toegestaan.Zijn twee wedergeboren christenen toch uit elkaar gegaan, dan blijven er maar twee mogelijkheden open :

1. Verzoening tussen de beide partners.

2. Als verzoening niet mogelijk is ,”moeten zij ongehuwd blijven.

Op deze laatste mogelijkheid zijn geen uitzonderingen meer !!!

“2 UITZONDERINGSCLAUSULE TOT WETTIGE ECHTSCHEIDING.•

1 Cor.7 :12(c)16.

12 Tegen de overigen zeg ik en niet de Heer: als een christen een ongelovige vrouw heeft die erin toestemt bij hem te blijven, moet hij niet van haar scheiden.13 En als een christen-vrouw een ongelovige man heeft die met haar wil blijven leven, moet zij niet van haar man scheiden.14 Want de ongelovige man is door de band met zijn vrouw geheiligd en de ongelovige vrouw is door de band met haar gelovige man geheiligd. Als dit niet zo was, zou u niet met uw kinderen mogen omgaan; maar in werkelijkheid zijn ze geheiligd.15 Maar als de niet-gelovige partij wil scheiden, laat hem dan scheiden. In een dergelijk geval is de christelijke partner, man of vrouw, niet gebonden. God heeft u geroepen om in vrede te leven.16 Bent u er zeker van, zuster, dat u uw man tot geloof zult brengen? En u, broeder, bent u er zeker van dat u uw vrouw tot geloof zult brengen?17  Ieder moet de plaats behouden die de Heer hem gegeven heeft, en blijven wat hij was toen God hem riep. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

Deze uitzonderingsclausule geldt alleen voor een huwelijk tussen

een gelovige en een ongelovige, mits geen ongelijk span is

aangegaan (c)2 Cor.6:14(c)16.Dus voor een bestaand huwelijk, waarbijeen van de partners tot geloof komt terwijl de ander er niet wil van weten. Dit geldt dus niet voor een huwelijk waarbij een christen in ongehoorzaamheid aan het Woord, wel een ongelijk span aangaat.

In Dat geval geldt 1 Cor.7:1O+11.

Wanneer in een bestaand huwelijk spanningen komen als een van beiden tot geloof komt, en deze spanningen worden zo sterk dat echtscheiding dreigt, dan is de gelovige er niet toe gebonden dit huwelijk koste wat kost in stand te houden. Wanneer de ongelovige ondanks alles bij de gelovige wil blijven is er geen probleem, wordt het huwelijk echter tot een hel, dan mag de gelovige toestaan dat er scheiding komt.

N.B. De gelovige zelf vraagt nooit geen echtscheiding aan!

De gelovige is geroepen tot verzoening.vs 15 toont aan dat de ongelovige het initiatief neemt tot de scheiding,de gelovige mag daarin toestemmen.

“IS NA SCHEIDING HERTROUWEN TOEGESTAAN?•

Deut.24:1(c)4 toonde reeds aan dat Mozes ervan uitging, dat na echtscheiding, de gescheiden personen een nieuw huwelijk aangingen. Dit kwam ook tot uiting in het voorbeeld van een scheidbrief, zie boven.

Ook de Here Jezus noemt in Matt.19:9 WEGZENDEN en EEN ANDER

TROUWEN,in een‚ adem. 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. Hij veroordeelt dit, wanneer het niet om reden van hoererij is. Met andere woorden: in geval van hoererij, is scheiding en een Ander trouwen wel toegestaan.

Dit blijkt ook uit Matth.5:32.Wie z’n vrouw wegzendt, zodat ze met een ander trouwt, maakt dat er echtbreuk met haar wordt gepleegd, dus de 1O geboden worden overtreden. Ook iemand die zo’n weggezondene huwt overtreedt de 1O geboden. Er staat echter nadrukkelijk bij, dat dit alleen zo is, wanneer het wegzenden is geschied om andere reden dan ontucht. In geval van ontucht is wegzenden wel toegestaan.

“Conclusie•:Wanneer echtscheiding plaats vindt op wettige basis ,zie Matth.5:32 en 19:9 dan is het huwelijk volledig ontbonden, en is huwen met een ander toegestaan.

Ook Paulus bevestigt deze laatste regel in 1 Cor.7:12(c)16.Hij noemt hier een wettige toelatingsgrond voor scheiding en zegt er duidelijk bij: als de ongelovige VERLAAT (zelfde term als in vs 11,waar die persoon “ongehuwd”moet blijven(c)bewijst dat het huwelijk volledig ontbonden is.) Dan is de broeder of de zuster niet GEBONDEN.

(Zelfde term als vs 39 waar staat dat men normaal GEBONDEN is door de huwelijksband,totdat de dood scheidt.)

M.a.w.het huwelijk is volledig ontbonden, men is nu een ongehuwde, en mag dus huwen, hoewel Paulus advies is : als je kunt blijft ongehuwd 1 Cor.7:8+9,doch zoniet trouw dan!

“WAT MET PERSONEN DIE GESCHEIDEN ZIJN OF AAN HET SCHEIDEN ZIJN WANNEER ZIJ TOT GELOOF KOMEN ?•

Gods Woord leert ons duidelijk, dat wanneer iemand tot geloof komt, hij een volkomen nieuwe schepping wordt het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.2 Cor.5:17. Ook tegen de overspelige vrouw spant Jezus geen proces in tot steniging, Hij vergeeft en geeft haar de opdracht:” Ga heen, zondig van nu af niet meer!• Op deze basis moeten wij nieuw bekeerden tegemoet treden. Het oude is vergeven , voorbij!!!

Is iemand dus gescheiden, wanneer hij tot geloof komt?

Terugkeer na officiële scheiding is de Heer een gruwel(Deut.24) Moet Hij/Zij dan ongehuwd blijven? Paulus adviseert :Indien men het niet kan opbrengen alleen te blijven trouw dan! Is iemand bezig met een echtscheidingsprocedure, en komt hij/zij dan tot geloof?Laat men alles in het werk stellen om tot een verzoening te kunnen komen. Is dit niet mogelijk dan geldt de 2de uitzonderingsmogelijkheid.

1.COR/6:1O+11toont duidelijk aan dat ook in de gemeente van

Corinthe er velen waren die in allerlei seksuele zonden hadden

geleefd, tot gepraktiseerde homofilie en hoererij toe.

MAAR……..het oude is voorbijgegaan, hoewel ze dat waren, hebben

ze zich laten wassen, het nieuwe is gekomen, ze zijn geheiligd en

gerechtvaardigd, door de naam van de Here JEZUS CHRISTUS.

JEZUS KWAM EN KOMT TERUG! JESUS IS COMING!

jezus terug

 

<

p align=”center”>JESUS IS COMING!

De dagen van eten, drinken en feesten zijn er opnieuw, ondanks alle negatieve berichtgeving. Het kerstfeest is voor velen slechts nog een tijd van genot, rond een heidense boom, symbool van de vruchtbaarheid. Rond deze boom werden vroeger offers gebracht aan afgoden.(Jes.57:5, Jer.2:20) Voor wedergeboren christenen, zijn onze tijden uiterst belangrijk, want voor hen is er een vaste hoop en een blijde verwachting. Maranatha!

De geboorte van Jezus, was voor velen een blijde verwachting.

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.Lucas.2

Het was zomer, en de herders waren samen aan het waken, daar waar ook koning David, als herder opgroeide. Deze herders te Bethlehem wisten over de komst van hun Messias, door de profeten en zij zouden Hem het eerst mogen zien en Hem aan de dorpelingen bekend maken. Deze dorpsbewoners zonden Maria en Jozef meedogenloos door. Ze maakten geen plaats of tijd voor Hem!

Wat schreven de profeten Jeremia, Micha, Jesaja?

5 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. Jer.23

Jezus werd ook genoemd, de Nazarener, en Nazarener is afgeleid van het Hebreeuwse woord “nezer” Dit woord betekent “spruit” of “scheut”. Na de vlucht naar Egypte keerde het gezin terug en ging wonen in Nazareth. Zelfs de politieke omstandigheden werkten mede om deze profetieën correct en tot in detail in vervulling te laten gaan!

2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5

Hier konden de herders weten dat hun Messias in Bethlehem zou geboren worden.

Hij zou koning worden op Gods tijd.

Lezen wij als christenen vandaag voldoende de profeten?

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De herders hadden wel al gehoord over de profetie van de profeet Jesaja, dat hun Messias zou komen. De profeet schreef deze tweedelige profetie:

1.De geboorte van een eerstgeboren zoon, Zoon van God, het Lam Gods om geofferd te worden.

2.Het zou een koning worden, een God, iemand die een blijvende wereldvrede zou brengen in plaats van een wereldoorlog.

Het eerste gedeelte van deze profetie is in vervulling gegaan. Daar was geen sprake dat Jezus bij Zijn eerste komst vrede zou brengen.

Lu 12:51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.

Inderdaad verdeeldheid, mensen die voor Jezus kiezen, en mensen die Hem afwijzen. Daartussen is geen weg, een “beetje” geloven bestaat niet!

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Nu zijn wij in verwachting van het tweede gedeelte van deze profetie. Jezus als komende koning der koningen.

Precies zoals de herders in Bethlehem, die Hem verwachtende waren, zo zijn de Bijbelgetrouwe christenen Jezus verwachtende in de zeer nabije toekomst!

Slechts Hij alleen kan en zal wereldvrede brengen, voor Zijn volk Israel, welke men opnieuw tot zondebok vandaag wil maken.

De blijde boodschap voor “mensen des welbehagen”.

Dit zijn alle mensen die een goede en vrijwillige keuze maken, en willen geloven in Jezus Christus! Dus die, niet geloven in een bepaalde kerk! Wie in Jezus alleen,niet wil geloven is volgens deze woorden geen mens die een “welbehagen” vind in Gods woorden, de Bijbel. Dus zal die mens ook geen vrede vinden met zijn Schepper, want dit begint pas in het hart van een mens.

Ro 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

Mensen des welbehagen, zijn mensen met een verlangen en hebben een toekomstperspectief. Hun verwachting is gesteld op Iemand die niet liegt en te vertrouwen is.

Wanneer wij het woord “verwachtende” bedenken, kunnen wij ook denken als

“in verwachting zijn”.

Het lijkt voor vele ongelovige mensen een sprookje, ook mijnheer Ratzinger van Rome gelooft er niet in! Anderen lachen met de wederkomst van Christus op aarde.

Christenen zijn mensen die Christus verwachtende zijn en de laatste fatale wereldoorlog en natuurrampen niet zullen meemaken!

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het “kerstfeest” van Abraham.

Wij kijken even naar de uitzonderlijke verwachting van Sara.

Gen.17:16 En Ik zal haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken zullen uit haar voortkomen. 17 Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren? 18 En Abraham zeide tot God: Och, mocht Ismael voor uw aangezicht leven! 19 Maar God zeide: Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, voor zijn nageslacht.

Ge 18:12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is?

Deze mensen lachten ook eerst met wat God hen beloofde! Het leek zo onwaarschijnlijk, onmogelijk in hun menselijke wijze ogen. Zo zijn er miljoenen mensen die niet geloven wat God zegt in de Bijbel, men lacht en negeert, helaas de nabije toekomst zal tonen dat God niet liegt.

Ook Abraham en Sara begonnen te herleven uit een verlangen en vaste hoop. Ze was plots in verwachting! Ze verwachte toch wat God had gesproken. Haar zwangerschap was een tijd van verwachten, verlangen en uitzien. Zo verwacht de kleine gemeente, het klein kuddeke, van Christus ook Zijn wederkomst.

1 De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had.2 En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had. Gen.21

clip_image002Opb 22:7 En zie, Ik kom spoedig. (Plots) Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

Een geboorte zien wij aankomen, doch het juiste tijdstip van de geboorte zelf weet nooit iemand vooraf. Zo kennen wij het precieze tijdstip van de opname ook niet.

Deze gebeurtenis zal voor alle ongelovigen en ontrouwe christenen zijn als een dief in de nacht, onverwachts. Dit komt door onwetendheid. Plots zullen de ongelovigen vaststellen, dat er veel mensen onverklaarbaar zijn verdwenen.

Onwetendheid vinden wij in de Bijbel onder duisternis.

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:1 Thess.5

JEZUS EN DE SATAN

JESUS AND SATAN – JEZUS EN DE SATAN

clip_image002

Komen er nog beproevingen voor de opname (The Rapture) ? Toen Jezus in een moeilijke strijd was gewikkeld met de satan, kon Hij zonder moeite al de verzoekingen overwinnen, door een Sola scriptura principe toe te passen! Ieder kind van God kan op verschillende wijzen worden verzocht, om de wil van God te verwerpen of te omzeilen. Wie een kind van God is geworden heeft ook een opdracht.Jezus werd gezonden als mens, om de wil van Zijn Vader te doen, en die langverwachte opdracht te vervullen.De satan probeerde zelf om Jezus te strikken. (Luc.4) Hij wilde Hem op andere gedachten brengen, om Zijn opdracht niet te volbrengen. In de Bijbel stond alles geprofeteerd door de profeten, wat Jezus zou doen, om de wil van Zijn Vader te vervullen. Hij was het Lam Gods!

De Geest leidde Jezus naar de woestijn voor een ultieme test, een beproeving, om te zien wat Jezus zou doen. Zou Hij kunnen weerstand bieden aan de verzoekingen.

Een verzoeking of een beproeving kan zwaar zijn, toch maakte Jezus een keuze, en zo zullen wij ook een keuze moeten maken.

Jezus bracht in de woestijn 40 moeilijke dagen door, Gods volk beleefde er 40 zeer moeilijke jaren, vooraleer ze het beloofde land zouden bereiken.

Kunnen christenen hun leven vergelijken met dat van Gods volk op de moeilijke weg naar het beloofde land?

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petrus 1

Gods volk werd verlost uit Egypte.

Egypte is in de Bijbel een symbolisch beeld van de wereld. Egypte toen een machtig land zich verrijkende met de arbeid van de slavernij. Zo is ieder mens geboren in deze wereld, onder de slavernij van de zondemacht, en sterft uiteindelijk als gevolg van de zonde. God voorzag maar één weg tot verlossing: Jezus Christus.(1 Tim.2:5)

· Gods volk beleefde de wonderlijke doortocht door de Rode zee.

· Dit lijkt een goed beeld van de wedergeboorte. Deze mensen zagen eerst de dood voor ogen, door het dreigende een aankomende leger van de Egyptische Farao. maar God was met hen! Eens aan de andere kant begon een nieuw leven, met hoop: het beloofde!

· Christenen zijn mensen die verlost of bevrijd werden van een vleselijk en zondig denken, dat uiteindelijk de dood voor ogen ziet. Bijbelgetrouwe christenen kijken op een andere manier naar het menselijk sterven, naar de dood, want precies hier wilde en zal God verandering in brengen voor mensen van goede wil, en een nieuw leven scheppen. 2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.1 Cor.15

Gods volk aan de Jordaan.

Daar pas begon de grote strijd en de harde beproevingen! Toen waren er twee stammen die niet wilden overtrekken noch strijden, namelijk de stam Gad en Ruben. Het waren deze twee stammen die de anderen ontmoedigden, en niet wilden strijden voor hetgeen de Here God hen had beloofd! Er ontstond daar in feite een ruzie en veel discussie onder Gods volk, doch die twee stammen wilden niet luisteren en zoude het ondervinden!

23 Maar doet gij aldus niet, zie, dan zondigt gij tegen de HERE, en gij zult gewaar worden, dat uw zonde u vinden zal. Num.32

Voor de christenen is het oversteken van de Jordaan een symbolisch beeld van de opname. De opname is een geheimenis, en ook een belofte van God. Opnieuw zijn er christenen die ook de anderen ontmoedigen door het geprofeteerde geheimenis, de hoop van de opname af te wijzen. Integendeel men begint te spotten met deze Bijbelse belofte. Zulke “christenen” zullen de ure der verzoeking wel beleven!

Christenen mogen zich vandaag niet laten afbrengen van die hoop! (Col.1:23).

Wij hebben vandaag twee soorten christenen: zij die leven uit een verwachting van Jezus komst, en anderen die de overkant van de Jordaan niet willen bereiken!

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Zullen de christenen nog een beproeving of

<

p align=”center”>een verzoeking krijgen in de tijd die de opname voorafgaat?

Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn,2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger.3 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde.4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.5 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds.6 En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil.7 Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden;10 want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden,11 en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.12 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.13 En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd. Lucas.4

Het zou mij geenszins verwonderen, dat de christenen nog kort voor keuzes zullen worden gesteld. Ook Jezus werd voor verschillende sluwe keuzes gesteld door de satan. De satan wachtte tot op het zwakste moment, op het einde van de veertig dagen om Jezus te verzoeken. De komende controlerende biochip, het merkteken van de satan, 666 komt de wereld binnen op listige wijze; velen zullen het goedvinden, en voor eeuwig verloren gaan!

verzoekingJezus werd hongerig, wij mogen aannemen dat een mens in staat is om alles te doen om toch te kunnen eten. Wij vinden voorbeelden: 10 De handen van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de ondergang van de dochter mijns volks.Kla.4

De satan wilde dat Jezus de stenen veranderde in brood, maar dat was niet naar de wil, van God, maar zeer verleidelijk!

Jezus wijst de satan naar Gods woord: Een mens leeft niet van brood alleen! Jezus wil de mens leren, dat het sociaal en economisch leven niet het belangrijkste op aarde is voor een christen.

Bij de tweede verzoeking was het thema : macht en aanbidding. De satan bood Jezus de macht op aarde aan, in een compromis voor aanbidding! Akkoorden tussen godsdiensten en politieke machten!

Let op de verleiding: De satan “toont” en wil “geven”! Hij wil succes geven allen die hem willen aanbidden! Hij toont wat de wereld te bieden heeft enz.

Zullen christenen niet in de verleiding komen, om antichristelijke normen te volgen en veel problemen te ontwijken, met andere woorden die niet willen strijden voor Koning Jezus! Zal men in staat zijn om lidmaatschap van de wereldkerk te weigeren?

Opnieuw wees Jezus hem af met de Bijbel: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen

Bij de derde verzoeking gebruikt de satan een Bijbeltekst, en gaat deze verkeerd gebruiken. Hij wil Jezus iets laten doen dat zeker niet naar de wil van God is, en dat is in feite verzoeken.

De satan manipuleert de Bijbel, Gods woord om mensen te misleiden, nieuwe valse vertalingen net als met Eva! Vandaar al die dwalingen en verwarringen. Het veroorzaakt vele harde woordenwisselingen onder de kinderen van God! De King James Bijbelvertaling is uitgesproken de meest betrouwbare naast de Hebreeuwse Bijbel!

Mt 16:1 En de Farizeeen en Sadduceeen kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen.

Zouden ze dan geloven? Neen! Het geloof in Jezus is niet gebaseerd op een wonderen, maar door belijdenis van zonden!

Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

DE EMOTIES VAN JEZUS EN DIE VAN ONS

clip_image002

clip_image004

Vandaag willen wij even kijken naar de belangrijkheid van emoties in het leven van mensen, maar ook OVER DE GEVOELENS van God zelf. Wij gaan even zien wat de Heer ons vandaag wil leren. Menselijke gevoelens kunnen positief en kunnen negatief zijn in het leven. Het kan zelfs leiden tot verkeerde interpretaties en verkeerde stappen. Wij moeten weten, God, Jezus en mens kennnen gevoelens.

Wie vandaag slecht is opgestaan, mag zich daardoor niet laten leiden en de ganse dag prikkelig rondlopen en zijn naaste irriteren.

GEVOELENS VAN GOD

Deut.7:7-8 Gevoelens van liefde

7 Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken.

8 Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte,

Meestal is het zo dat ook, wij onder onze gevoelens komen wanneer wij kijken naar iets kleins. Denk aan kleine kinderen kleine dieren enz. het kan zo op onze gevoelens inwerken Bij God vinden wij dit ook terug, maar God heeft zijn gevoelens onder controle.

Psalm 103 Emoties van vaderlijke barmhartigheid

12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

God is barmhartig. Hij heeft warme gevoelens voor ons, Hij wil optreden als een echte vader voor ons. Zo moeten wij leren kijken naar Hem.

Zijn kinderen zijn degenen die Hem vrezen, die luisteren naar Zijn raad in Zijn Woord.

Wij kunnen hier toch wel vaststellen dat Hij tegenover de mens die niet streeft om Gods wil te doen, geen gevoelens van barmhartigheid koestert, maar van toorn !

BESLUIT : dat ons gedrag de gevoelens van, God beïnvloeden. God is niet van steen! God weet wat een lach en een traan is. Verdriet en vreugde zijn gevoelens die Hij kent. Ook Jezus kende deze dingen tijdens Zijn leven hier.

Joh.11

32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn.

33 ¶ Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd,

34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.

35 Jezus weende.

36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf?

38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan.

Vele mensen zijn in onze dagen ook naar het kerkhof geweest. Daar werden voor vele mensen de verdrietgevoelens niet weggenomen. Ze hebben geen hoop meer.

Evangelische Christenen hebben een hoop, indien hun overledenen, christenen waren. Je weet dat een levende hoop negatieve gevoelens kan verdringen. De wetenschap van christenen kan het gevoel van verdriet overwinnen.

Hebben wij twijfels over een overleden familielid, of hij christen was of niet, dan weten wij toch nog dat God rechtvaardig is, en deze gedachte is bemoedigend.

Negatieve gevoelens overwin je niet met medicatie. Zorgen en kommer kunnen mensen moedeloos maken en negatieve gevoelens geven, slechts geloof kan hier de gevoelens veranderen. Zingen kan zeer negatieve gevoelens verdringen! BV : Handelingen 16:25 ¶ En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.

Filippensen 4:13 Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.

JEREMIA 32 God kent vreugde en genot

41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel.

42 Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over hen spreke.

Opnieuw zien wij dat God gevoelens van blijdschap en vreugde kent. Hier gaat het ten opzichte van het volk Israël naar de toekomst toe. Zo moeten wij ook weten dat Vandaag God ook het gebeuren in Israël ziet en dat Hij zeker meeleeft met Zijn volk Israël. Als de wereld dit zou begrijpen, zouden zij Gods volk in vrede laten wonen.

Wij zien hier dat God een ziel heeft, en tot het zielenleven behoren de gevoelens.

Wij moeten letten hoe God reageert, Frankrijk en Engeland stelden zich negatief op tegenover Israël, en zie deze landen hebben te kampen met rampen. ( Boot en overstromingen).

JEZUS LEEFT MEE MET ZIJN AANGENOMEN KINDEREN.(Adoptie)

54 Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem.

55 Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods,56 En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.

57 Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopte hun oren toe en stormden als een man op hem los;58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd.

59 En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest.hand.7

Ook hier bij de dood van Stefanus zien wij hoe Jezus meeleeft in de hemel, Hij was staande bij de steniging van Stefanus! Hetgeen wat u overkomt gaat niet onopgemerkt voorbij in de hemel ! Wij mogen weten dat Jezus met ons bezig is, en onze zorgen kent.

Mattheus 21 God kan kwaad worden! Gevoelens van toorn.

12 ¶ En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten,13 en Hij zeide tot hen: er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol.

14 En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen.

Wij kunnen hier vaststellen dat God ook reageert. Je zou kunnen zeggen moest Jezus hier zijn toornige gevoelens niet onder controle brengen?

Wij weten dat Jezus nooit zondigde ook hier niet.

Is Hij hier een voorbeeld geweest?

Ik geloof dat wij hier een les hebben van: handel mag de plaats van het gebed niet innemen! Als het gemeenteleven plaats moet maken, voor onze eigen belangen, dan kunnen wij hier weten welke gevoelens God over diegene koestert!

GEVOELENS VAN MENSEN BV : GODS VOLK.

4 (6-5) Wend u niet langer van mij af, Heer, red mij, u bent toch goed! Red mij van de dood,5 (6-6) want doden bewijzen u geen eer, in het dodenrijk brengt niemand u dank.6 (6-7) Ik ben moe van het vele zuchten, elke nacht is mijn bed nat van tranen, mijn kussen doorweekt.Ps.6

Gevoelens van pijn en verdriet.

Zulke gevoelens kunnen mensen leiden tot gebed en smeking. Door onze beproevingen heen is God met ons bezig. Onze emoties kunnen invloed maken op ons gedrag. Het kan een aanleiding zijn tot bekering, tot het toepassen van andere principes. Het wenen tegen te gaan is niet realistisch. Zelfs Jezus weende over Jeruzalem.

Gevoelens van angst.

25 En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan!

26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

27 En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?Mt.8

GELOVIGEN MOETEN HUN GEVOELENS

<

p align=”center”>ONDER CONTROLE KUNNEN HOUDEN

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.Gal.5

Efeze 4

26 Als u kwaad wordt, bega dan geen zonde; blijf niet boos tot de volgende dag,

27 en geef de duivel geen kans.

Mattheüs 26:51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af.

Hier kunnen wij vaststellen dat een van de discipelen zich liet leiden door zijn gevoelens. Zijn gevoelens werden ten top gedreven door de onrechtvaardige arrestatie van Jezus. Hij kon dit moeilijk verwerken.

Het dragen van een zwaard was niet ongewoonlijk, en Jezus had het hem ook dat dragen nooit verboden.

Maar dat zwaard ging in tegen Gods geboden.

Wij moeten eens leren onze gevoelens onder controle te brengen,

Wij kunnen eens nagaan wanneer wij het laatst ons lieten misleiden door

Onze emoties, en bidden dat wij het willen goede leren !

WIE IS EEN CHRISTEN?

BENT U EEN CHRISTEN?

clip_image002

IK BEN CHRISTELIJK OPGEVOED !

Daarom bent U nog geen Christen .

MIJN MOEDER GING ALTIJD NAAR DE KERK !

clip_image004

Daarom bent U nog geen Christen .

IK GELOOF IN GOEDE WERKEN, ANDEREN HELPEN.

Heel goed, maar dat doen de Mohammedanen ook.

Daarom bent U nog geen Christen .

IK BEN als kind GEDOOPT EN AANGENOMEN! (Babel)

Miljoenen, die weinig om Christus of de Bijbel geven, zijn dat ook . Daarom bent u nog geen Christen.

IK GELOOF IN GOD.

Dat doet de duivel ook. Daarom bent U nog geen Christen.

ZO VELEN ZEGGEN EN DENKEN DAT ZE CHRISTENEN ZIJN,

MAAR ZE GELOVEN DE BIJBEL NIET, ZE GELOVEN NIET ALLES WAT JEZUS SPRAK!

GOED, MAAR WIE IS DAN EEN  BIJBELGETROUW CHRISTEN EN ONTSNAPPEN AAN DEZE GEVAARLIJKE WERELD EN GODS OORDELEN ?

20160726_101219

clip_image007

biblespace@hotmail.com

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

clip_image002

Wat voor een vraag is dat? Wie als christen kan zich nu zo’n dwaze vraag stellen? Een gans christenleven is er op afgestemd, om na de dood te leven bij God. Onze hoop is heerlijk te leven in het nieuwe Jeruzalem, op een nieuwe aarde. Doch voor een ongelovige die weet dat hij moet sterven, maar niets weet van wat er dan gebeurt, dat kan hem angst voor de dood bezorgen. Hij is blind voor de dingen na de dood! Hij denkt in duisternis, dat is onwetendheid leert God. Wij zien in het leven dat daar nog mensen mee bezig zijn met deze vraag.Doch bij de mensen worden vandaag vele andere menselijke gedachten verkondigd,

Een eerste gedachte: Na de dood is er niets meer, crematie!

Een tweede gedachte: Na de dood gaat iedereen naar de hemel, God is liefde!

Een derde gedachte: De reïncarnatieleer. Je komt terug in een andere vorm, afhankelijk hoe rechtvaardig  je hebt geleefd. Een leugen!

Een vierde gedachte:

Je komt in de hemel en je krijgt er zeven of meer mooie maagden! Je bent een martelaar en Gods lieveling. Vandaag een moordende gedachte uit toverij, van een listige verleider! En wellicht zijn er nog vele andere gedachten en verzinselen, doch over de hel wordt er nimmermeer gesproken, al is dit een realiteit, volgens de Bijbel, en dat valt toch heel goed op vandaag. Wie nog over de hel durft te spreken, is ouderwets, dom, en wereldvreemd. Over een eeuwige straf spreken, is in de ogen der mensen bijna onrechtvaardig, toch zo waarschuwt God zo.

Efeze 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Wanneer wij ons aan de bijbel, het woord van God houden, krijgen wij licht en inzicht. Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Het is niet het materialisme, humanisme, kapitalisme of socialisme welke inzicht geeft, integendeel het brengt de mens in verwarring wanneer het gaat over dood en sterven.. “Allerlei wind van leer” en het valse spel der mensen = hersenspoelingen, manipulaties, die kunnen leiden tot zelfmoordacties.

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.Hebr.9

Eenmaal te sterven. Iedereen weet dat zijn dag en zijn ure plots zal komen. Maar hoe je er tegenaan kijkt, is te zien en op te merken in het dagelijks leven van de mens.

clip_image004Bv : Je hoort soms van mensen die bijna zijn gestorven, en daarna hebben ze een totaal andere levensstijl, ze gaan genieten en minder werken, veel vlugger tevreden zijn, ze gaan anders gaan kijken naar het aardse leven en meer nadenken over het leven en de dood.

Mozes schreef een psalm waarin hij het heeft over de dood. Dit is psalm 90. 7 Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd; 8 Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn.

9 Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, wij voleindigen onze jaren als een gedachte. 10 De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 11 Wie kent de sterkte van uw toorn, en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 12 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 13 Keer weder, o Here! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten.

Hier lezen wij hoe Mozes het sterven interpreteerde. Mozes aanvaardde in zijn hart dat er een dag zou komen dat hij moest sterven. Hij kon het sterven aanvaarden, omdat hij besefte dat dit komt door de gerechtvaardigde toorn van God komt. Ieder mens die zondigt moet beseffen dat hij dan de dood verdiende. God is nog genadig, want bij onze eerste zonde moesten wij al gestorven zijn.Ons lichaam als christen zal ook sterven, doch onze geest blijft behouden, en wij krijgen een nieuw verheerlijkt, hemels lichaam. Een wijs hart, betekent een gezond denken, en zonder de Bijbelse principes is dit onmogelijk!

Vele mensen kunnen de dood van vrienden of familie niet aanvaarden of verwerken, omdat ze geen inzicht hebben. Velen verzetten zich tegen God en willen nooit meer geloven dat er een God bestaat, wanneer zij iemand moeten wegleggen. Ze zeggen waarom liet God het toe? Doch dit is nog niet alles, ze beseffen nog niet dat na de dood nog een oordeel komt!

Wie God vreest, en de Bijbel gelooft, zal de Here vrezen, en hij zal een leven naar Gods wil, willen leven. Hij heeft eeuwig leven gevonden, en ziet over de dood heen. Waar wij zien dat in het voorgaande voorbeeld, die mens meer gaat genieten van het leven, en minder werken, en geen aandacht meer geeft aan het materialisme, ook deze heeft nog geen inzicht gekregen! Begrijpelijk dat wij van materie houden, we komen uit materie,stof!

Zie vers 12 hierboven

Oud worden is niet altijd wijs worden, maar wie rekening houd met Gods toorn en genade die zal een wijs hart bekomen zegt Mozes, leer ons zo te leven, onze dagen (levensjaren) te tellen.Dus aan de manier van leven kan men zien, of iemand werkelijk gelooft in het leven na de dood, met Christus.

NA DE DOOD, HET OORDEEL!

Het oordeel over de ongelovigen Mattheus 23:33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Een oordeel over de christenen.

10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

11 Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. 2 Cor.5

Spreken over een oordeel na de dood, is iets wat niemand zo graag hoort. Vele mensen schrikken. ( bedenk Felix/Paulus in hand.) Als er geen oordeel zou zijn, dan ook geen genade! Maar voor onszelf zou het goed zijn iedere dag eens te denken aan deze dag dat wij voor Christus zullen staan, en ons zullen moeten verantwoorden over ALLES.

Wij zullen daar niet moeten denken aan anderen, en spreken over anderen!

Ook zegt God bij monde van Paulus, dat dit een reden is om tegen de mensen te spreken, hoezeer God te vrezen is! 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. (Rom.8)

Als er iets belangrijks is in het leven, dan is het nu al te weten met zekerheid waar je naartoe gaat na de dood, want er is een tweede dood!

VLUCHT DAN VOOR GIJ STERVEN MOET
MET UW ZONDEN AAN JEZUS VOET!

clip_image008_thumb.png

DE EMMAUSGANGERS GELOOFDEN NIET ALLES!

clip_image002De weg naar Emmaus!

Opnieuw vieren wij Pasen en herinnert zich de christenheid al meer dan tweeduizend jaar, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Telkens met blijdschap kunnen wij luisteren naar deze blijde boodschap van de opstanding van Jezus Christus.

Alle gestorven wedergeboren christenen, ook zij die we kennen, wachten met blijdschap om ook deze opstanding te beleven, (Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,) de gelovige christenen van vandaag wachten al meer naar de dag van de opstanding, de dag van de opname.

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen, het feest van vergeving, verzoening en eeuwig leven.

Wij willen vandaag nadenken over de gesprekken van de teleurgestelde Emmausgangers.

Twee mensen zijn op weg naar huis, en vertellen over de verschrikkelijke onrechtvaardige terechtstelling van Jezus de Nazarener, hun koning,en over Zijn opstanding.

LUCAS 24: 13-35

è Wat hier al opvalt is, dat er vandaag ook zoveel gebeurt in deze wereld, maar vlug is alles vergeten. De communicatie is vandaag zeer goed. Doch waarover deze mensen hier spreken daar wordt er vandaag nog steeds van gesproken, tweeduizend jaar lang! De opstanding van Jezus in het hart van een mens is daar de oorzaak van.

Wie waren deze mensen uit Emmaus?

emmausgangersZij waren diegenen die dicht bij de apostelen werkten, zo waren er nog die behoorden tot de grotere kring die bij Jezus thuishoorden. Deze gelovigen zijn wel teleurgesteld door de dingen die nu zijn gebeurd, die Jezus, hun hoop was nu gestorven. Blijkbaar opgestaan, maar ze hadden Hem niet gezien. Jezus gaat met hen meewandelen, en ze herkennen Hem niet eens. Doch er stond: hun ogen waren bevangen. Alle niet wedergeboren mensen zijn nog blind, ze weten wel van Jezus, maar kennen Hem niet persoonlijk. Je kunt theoloog zijn en Jezus niet kennen! Voor hen is Jezus dood.

Om Hem te kunnen herkennen is een openbaring van Jezus nodig!

Een somber en duister gelaat.

Ze zijn verdrietig, eerder bedroefd precies mensen zonder hoop of toekomst. Ze hadden grote verwachtingen gehad. ( lees vers 21) Hij zou Israël verlossen.

Het leek nu wel voorbij, voor hen die hun hoop op Jezus hadden gezet. Het is altijd triestig wanneer men zijn hoop verliest.

Weet gij dit niet? v.18

Kleopas hield het niet voor mogelijk dat er nu iemand was die van dit hele gebeuren niets wist, iedereen sprak ervan en had er de mond van vol, en nu komt er iemand die van niets weet! Hieruit kunnen wij weten dat dit gebeuren wereldnieuws was van toen!

Wie weet van vandaag niet van de kernramp in Fukushima?

Voor Kleopas was het bevreemd dat Jezus dat niet wist. Het doet hem denken.

Jezus vraagt naar het onderwerp!

v.19-21

Hier nu luistert Jezus hoe ze over Hem denken.

Welk beeld hadden zij van Jezus. Jezus wilde dit weten.

Ook wil Jezus weten vandaag hoe gij over Hem denkt, bijzonder wat Hij voor U betekent.

Voor hen was hij een PROFEET, Machtig in werk en woord voor God. Dan hoe de overpriesters Hem ter dood lieten brengen.Ze leefden in de hoop dat Hij Israël zou verlossen! Ze dachten dat de Schriftgeleerden verkeerd waren, en Jezus gelijk had. Jezus werd gekruisigd door de jaloersheid van de Schriftgeleerden.

Vraag eens aan iemand hoe hij denkt over Jezus, en je weet of hij Hem kent!

Zij hadden gehoord dat Hij leeft, maar……

Vers 22-24

De Emmaüsgangers hadden dus al een verhaal gehoord dat Jezus zou zijn opgestaan. Enige vrouwen zouden engelen hebben gezien die zegden dat Hij leefde.

Zij waren dus op weg naar huis, en keerden niet terug om eens zelf te weten wat er nu was. Hun emoties zullen een rol hebben gespeeld in hun geloofsleven.

Wanneer men vandaag u zou zeggen : Ik heb een engel gezien en hij zeide mij dit of dat, hoe zou u reageren. De meeste zouden zoals de Emmaüsgangers wel eens hun schouders ophalen en verder gaan. Opgelet voor engelenverhalen! Het keert terug. Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Bij deze mensen zien wij niet dat ze dat verhaal eens zouden hebben getoetst aan de bijbel, want ze hadden toch wel hun bijbel mee of misschien hadden ze nog geen bijbel.

Herinnerden zij zich ook niets meer van wat Jezus had gesproken? Vergeten?

Een opgestane Jezus wijst naar de

profetie in de schriften!

v.25

Jezus wijst er niet op dat ze naar die engelen dienden te luisteren, maar gaf

een waarschuwende vinger, dat ze niet alles geloofden wat de profeten over Jezus hadden geschreven.

Psalmen 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandige inzicht.

Jezus, toont hen eerst en vooral dat de Messias eerst moest lijden en dan de heerlijkheid zou krijgen volgens de schriften. Ze hadden de Bijbelse hoop niet goed begrepen, met nu alle gevolgen vandien. Schriftkennis is van groot belang! Opdat mensen werkelijk tot geloof en inzicht zouden komen moeten wij de schriften kunnen uitleggen.

Jezus, wees naar wat over Hem stond geschreven. v.26,27.

Hadden zij niet ALLES geloofd van wat er stond geschreven? Ze hadden het kunnen weten!

Vandaag zijn er veel theologen en voorgangers die niet ALLES geloven wat er staat geschreven! Wat een groot gevaar!

Soms geloven zij niet dat Jezus over het water liep. Ze geven er dan een geestelijke betekenis aan of zwijgen er helemaal over!

De Bijbel kan het hart brandend maken.

Deze mensen hadden iets gehoord dat hun denken had aangeraakt. Ze hadden iets beginnen te begrijpen. Eerst door de woorden van Jezus, doch nu aan de tafel brak Jezus het brood zelf als Gastheer.

Hierbij gebeurt het dat ze Jezus herkenden! Hoe wonderlijk lijkt dit te zijn. Eerst een onherkenbaar optreden van Jezus, daarna wel. Blindheid verdwijnt bij het kruis van Golgotha. Hun ogen werden geopend. Het gevolg hiervan is dat het nu niet meer nodig was dat ze Jezus nog verder lichamelijk zagen, vandaar dat Hij plots weg was.

Je zou kunnen zeggen dat is toch onbeleefd, eten en plots weg! Doch hierin ligt een grote betekenis voor ons mensen van vandaag, ook wij zagen Hem niet, maar geloven evengoed als de eerste discipelen.

Mensen herkennen slechts Jezus wanneer zij over Hem horen en geloven wat er staat. v.32 Het woord uitleggen kan het hart, het denken van de mens brandend van blijdschap maken.

v.45 Het verstand dient door Jezus geopend om de schrift te kunnen verstaan.

Terug naar Jeruzalem!

Nu is er pas geloof en blijdschap aanwezig, nu kunnen ze wel getuigen, dat Jezus is opgestaan. Hun ogen zijn open. Ze gaan prediken, ze zoeken de andere discipelen op en vertellen hun ervaringen op weg naar Emmaus.

Christenen zijn blijde mensen, of zouden dat moeten zijn.

Hun somber gelaat en hart is weg, hun verdriet is ook weg. Het zijn andere mensen geworden. Hun geloof is levendig geworden;

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

Wat een ommekeer zal dit niet geweest zijn in het leven van deze mensen.

Eerst zagen ze hoe de overpriesters en de farizeeërs hadden gehandeld met Jezus, doch het waren ook dezelfde mensen die het volk leerden vanuit de schriften. De bestudeerden de schriften, maar NU hadden ze iemand gehoord die de schriften uitlegde als nooit tevoren.

Dit is precies zoals vandaag een katholiek tot geloof komt en nu een brandend geloof in hun hart kennen.

1 Thessalonicen 4:14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

GELUK OF ONGELUK–ZEGEN OF VLOEK

clip_image002

word

Zegen of vloek zijn woorden die God gebruikt, en Hij stelt de mens voortdurend voor de keuze in al zijn doen en laten. Wat voor een oud spraakgebruik, maar toch nog steeds zeer actueel in het dagelijkse leven! Een nieuw spraakgebruik klinkt vandaag anders. Men spreekt vandaag meer over Succes, geluk, tegenslag en ongeluk.

Hij laat weten wanneer een mens zegen kan ontvangen en wanneer je vloek mag verwachten. God legde het uit aan zijn volk Israël, maar Gods principe is nog steeds geldig voor al de heidenen. (niet-joden).

Men kan Gods wetten betrachten, of Gods wetten verachten!

Het klinkt al heel duidelijk, het gaat over een luisteren naar wat God spreekt tot de mens, en of de mens wil luisteren. Ieder mens heeft de vrije keuze: Zegen of vloek!

Neen, een zegen heeft niets te maken met een pauselijk gebaar of een Babylonisch religieus gebruik!

Een zegen over een huwelijk, zal slechts enkel een echte zegen worden indien het echtpaar wil luisteren en gehoor geven aan God, indien het al de Bijbelse principes wil gaan volgen.

Zegen

2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden,

indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God: Deut. 28

3 Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.

IN DE FILEEen eerste zegen welke God wilde geven aan Israël was : Ge zult gelukkig zijn waar ge woont, en blij zijn waar ge werkt, en ge zult meer gezegend zijn dan de andere volken. Wij moeten erop letten dat wonen, leven en werken hier samen als een geheel vernoemd worden. Het gezin werd gezegend. Het lijkt me vandaag echt geen zegen, in de file te staan, vele kilometers weg van huis, tijdsverlies, en vele risico’s te nemen in het verkeer enz. (Deut.28:3)

5 Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.

250px-Artemis_of_EphesusEen volgende zegen, is de vruchtbaarheid in het gezin, en de dieren die men hield, of de grond die men bewerkte. De mand was een weefwerk, en dat was werk van de huisvrouw, en het werd haar tot zegen. Een gezegende baktrog. Dit alles vertegenwoordigt een gezegend inkomen, dagelijks brood of winst. Nogmaals zien wij dat vruchtbaarheid een zegen was, ook de ongelovigen zochten de zegen van de vruchtbaarheid en maakten vele afgoden om meer vruchtbaarheid. Zoals de “Astarte” of “Artemis.” Met de vele granaatappels, dus geen borsten zoals velen denken! Dit brengt enkel vloek.

Indien men gehoorzaamt, zal men nog een volgende zegen ontvangen:

6 Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.

Gezegend worden vanaf uw geboorte tot uw sterven, een gezegend sterven betekent een sterven zonder zonde. Zonder zonde betekent dat uw zonden vergeven zijn, door uw geloof in het offer van Jezus!

De zegen van bescherming in vers 7

(Deut.28:7) God beloofde zijn volk te beschermen tegen zijn vijanden. Wat een zegen! Waar zoeken mensen hun bescherming of hun veiligheid? Wat doet men als mensen zich vijandig tegen u of uw familie gaan opstellen, u kwaad of nadeel willen berokkenen?

Men moet geen amuletten dragen, of andere afgoden aanbidden ter bescherming. God zal uw huis niet beschermen met palmtakjes, gewijd water of religieuze beelden!

God zal wat gij onderneemt, of wilt doen, zegenen, indien gij met Hem rekening houd.

Vloek.

15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:Deut.28

Het merendeel van deze vloeken beschreven in Deut.28 zijn het omgekeerde van de vorige zegeningen. Toch is God werkzaam bij hen die niet naar Hem willen luisteren. Hij wil hen tot nadenken stemmen. Hij wil hen laten nadenken over de vele “Waarom – vragen” die zij in hun persoonlijk leven niet of heel moeilijk kunnen beantwoorden!

20 De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.(Deut.28)

Vele mensen maken plannen, nemen beslissingen om toch maar sociaal beter te worden in dit aardse leven. Maar de wijze waarop men zijn doel wil bereiken is van groot belang, het is niet altijd een groot succes. Men kan heel hard werken, maar een zegen is daarvan niet afhankelijk. 22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Wanneer men niet wil luisteren naar zijn Schepper, dan komt er een tijd dat God actief gaat worden en het kwade toelaat.

Men krijgt plots paniektoestanden, onverwachte risico’s. Je bent prijsgegeven aan boze machten, door het zondige en ongelovige handelen. Deze manier van handelen brengen je ten gronde, zo leerde God aan Israël. Je hebt me verlaten gaf God op als reden. God vergeten is gevaarlijk of niet meer weten wat hij wil!

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen

Bijzonder onze komende tijden wijzen niet op veel goeds. Neemt God onze welvaart af in ons Godvergeten landje? Een mens kan zich zo machteloos voelen in bepaalde gevallen. Ook Prediker had het door:

24 De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt.Pred.2

Alles is afhankelijk van God, voor wie gelooft of niet. Het is dus goed om God tot je vriend te hebben, daarom zond Hij Jezus, door Hem kun je God leren kennen. Hoe wordt je Gods vriend? Hem enkel geloven!

Jakobus 2:23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

God deed beloften aan hen die in Hem willen geloven. Hij liet een volgende belofte opschrijven tot een zegen van hen die het geloven. Bij deze belofte staat er niet dat dit slechts tijdelijk geldig is in tijden van welvaart! Wel staat er “in Christus”, dit betekent zij die in Hem geloven.

<

p align=”center”>19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Fil.4

GELUK OF ONGELUK

clip_image002

word

Zegen of vloek zijn woorden die God gebruikt, en Hij stelt de mens voortdurend voor de keuze in al zijn doen en laten. Wat voor een oud spraakgebruik, maar toch nog steeds zeer actueel in het dagelijkse leven! Een nieuw spraakgebruik klinkt vandaag anders. Men spreekt vandaag meer over Succes, geluk, tegenslag en ongeluk.

Hij laat weten wanneer een mens zegen kan ontvangen en wanneer je vloek mag verwachten. God legde het uit aan zijn volk Israël, maar Gods principe is nog steeds geldig voor al de heidenen. (niet-joden).

Men kan Gods wetten betrachten, of Gods wetten verachten!

Het klinkt al heel duidelijk, het gaat over een luisteren naar wat God spreekt tot de mens, en of de mens wil luisteren. Ieder mens heeft de vrije keuze: Zegen of vloek!

Neen, een zegen heeft niets te maken met een pauselijk gebaar of een Babylonisch religieus gebruik!

Een zegen over een huwelijk, zal slechts enkel een echte zegen worden indien het echtpaar wil luisteren en gehoor geven aan God, indien het al de Bijbelse principes wil gaan volgen.

Zegen

2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden,

indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God: Deut. 28

3 Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.

IN DE FILEEen eerste zegen welke God wilde geven aan Israël was : Ge zult gelukkig zijn waar ge woont, en blij zijn waar ge werkt, en ge zult meer gezegend zijn dan de andere volken. Wij moeten erop letten dat wonen, leven en werken hier samen als een geheel vernoemd worden. Het gezin werd gezegend. Het lijkt me vandaag echt geen zegen, in de file te staan, vele kilometers weg van huis, tijdsverlies, en vele risico’s te nemen in het verkeer enz. (Deut.28:3)

5 Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.

250px-Artemis_of_EphesusEen volgende zegen, is de vruchtbaarheid in het gezin, en de dieren die men hield, of de grond die men bewerkte. De mand was een weefwerk, en dat was werk van de huisvrouw, en het werd haar tot zegen. Een gezegende baktrog. Dit alles vertegenwoordigt een gezegend inkomen, dagelijks brood of winst. Nogmaals zien wij dat vruchtbaarheid een zegen was, ook de ongelovigen zochten de zegen van de vruchtbaarheid en maakten vele afgoden om meer vruchtbaarheid. Zoals de “Astarte” of “Artemis.” Met de vele granaatappels, dus geen borsten zoals velen denken! Dit brengt enkel vloek.

Indien men gehoorzaamt, zal men nog een volgende zegen ontvangen:

6 Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.

Gezegend worden vanaf uw geboorte tot uw sterven, een gezegend sterven betekent een sterven zonder zonde. Zonder zonde betekent dat uw zonden vergeven zijn, door uw geloof in het offer van Jezus!

De zegen van bescherming in vers 7

(Deut.28:7) God beloofde zijn volk te beschermen tegen zijn vijanden. Wat een zegen! Waar zoeken mensen hun bescherming of hun veiligheid? Wat doet men als mensen zich vijandig tegen u of uw familie gaan opstellen, u kwaad of nadeel willen berokkenen?

Men moet geen amuletten dragen, of andere afgoden aanbidden ter bescherming. God zal uw huis niet beschermen met palmtakjes, gewijd water of religieuze beelden!

God zal wat gij onderneemt, of wilt doen, zegenen, indien gij met Hem rekening houd.

Vloek.

15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:Deut.28

Het merendeel van deze vloeken beschreven in Deut.28 zijn het omgekeerde van de vorige zegeningen. Toch is God werkzaam bij hen die niet naar Hem willen luisteren. Hij wil hen tot nadenken stemmen. Hij wil hen laten nadenken over de vele “Waarom – vragen” die zij in hun persoonlijk leven niet of heel moeilijk kunnen beantwoorden!

20 De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.(Deut.28)

Vele mensen maken plannen, nemen beslissingen om toch maar sociaal beter te worden in dit aardse leven. Maar de wijze waarop men zijn doel wil bereiken is van groot belang, het is niet altijd een groot succes. Men kan heel hard werken, maar een zegen is daarvan niet afhankelijk. 22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Wanneer men niet wil luisteren naar zijn Schepper, dan komt er een tijd dat God actief gaat worden en het kwade toelaat.

Men krijgt plots paniektoestanden, onverwachte risico’s. Je bent prijsgegeven aan boze machten, door het zondige en ongelovige handelen. Deze manier van handelen brengen je ten gronde, zo leerde God aan Israël. Je hebt me verlaten gaf God op als reden. God vergeten is gevaarlijk of niet meer weten wat hij wil!

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen

Bijzonder onze komende tijden wijzen niet op veel goeds. Neemt God onze welvaart af in ons Godvergeten landje? Een mens kan zich zo machteloos voelen in bepaalde gevallen. Ook Prediker had het door:

24 De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt.Pred.2

Alles is afhankelijk van God, voor wie gelooft of niet. Het is dus goed om God tot je vriend te hebben, daarom zond Hij Jezus, door Hem kun je God leren kennen. Hoe wordt je Gods vriend? Hem enkel geloven!

Jakobus 2:23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

God deed beloften aan hen die in Hem willen geloven. Hij liet een volgende belofte opschrijven tot een zegen van hen die het geloven. Bij deze belofte staat er niet dat dit slechts tijdelijk geldig is in tijden van welvaart! Wel staat er “in Christus”, dit betekent zij die in Hem geloven.

<

p align=”center”>19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Fil.4