GOD WIJST U DE WEG!

clip_image002

 

Mattheüs 7:13-23.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de mensen nog weinig of geen aandacht geven aan het leven na de dood. Tegenwoordig sterven zovele mensen onverwacht, door ongeval of dergelijke met veel verdriet over het verlies. Niemand denkt dat er in het hiernamaals nog ergere dingen bestaan dan een plots sterven.God leert nog steeds in Zijn woord dat er een hemel en een hel bestaat, en er komt een laatste oordeel. God verandert niet, mensen wel.

De weg vinden. ( v.14).

Verhaal.

Door regen en wind is een kind in een grote stad, ’s avonds de weg kwijt geraakt om terug naar huis te keren. Het weent en heeft het koud en het zoekt zijn weg.

Het komt een politieagent tegen en vraagt de weg. De man legt uit hoe het thuis komt. Hier links en daar rechts over de brug enz.

Het kind gaat angstig door, maar het hoort plots een vriendelijke stem, die zegt geef mij je hand, ik breng je thuis. Het kind werd heel blij en rustig.

De politieman was een beeld van de wet. De vriendelijke man, was Jezus.

Wanneer wij vandaag ergens naartoe reizen, dan kijken wij indien nodig naar een wegenkaart, daarop zien wij brede en smalle wegen. Meestal zoeken wij de brede wegen, ze zijn gemakkelijk en snel, ze zijn effen, er zijn restaurants, benzinepompen, en vele voordelen. Geen rode lichten.De smalle en oneffen wegen zoeken wij niet, ze zijn ongemakkelijk enz.In het leven zijn er ook twee denkwegen die we kunnen gebruiken. Zo heb je dan ook twee soorten van levenswijzen. Je leeft zoals je denkt.

DE BREDE WEG

clip_image004Wij nemen de apostel Paulus als voorbeeld.

Eerst was hij een christenvervolger en dacht dat dit een gevaarlijke sekte was, van nieuw geloof, welke

Indruiste tegen de godsdienst, welke iedere jood beleed.

Na zijn bekering werd hijzelf een vurig christen, en werd vervolgd, maar bracht vele mensen bij God. Hij genas vele mensen enz.

Eerst was Paulus op de brede en verkeerde weg. Hij volgde zijn eigen mening, en dacht dat dit de goede levenswijze was. Hij was de zoon van een Farizeeër. Had gestudeerd en had een goede opvoeding gekregen, en was welstellend.

Zijn eigen mening was gebaseerd op zijn strenge opvoeding op school en thuis.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat vele mensen ook op de brede weg zijn, naar het verderf, hun ondergang en uiteindelijk de hel in het hiernamaals.

Met de brede weg, kan men denken aan breeddenkendheid, alles moet kunnen.

Ieder zalig in zijn geloof. Ieder doet wat hij goed vindt in zijn ogen. Homoseksualiteit en homohuwelijk moet toch vrij en openlijk kunnen zijn enz. Het huwelijk is anderzijds niet meer nodig, men hokt maar samen.

In het oude testament deed God al een oproep tot het volk, opdat het de brede weg zou verlaten.Wie deze brede weg volgt, is bezig met zijn plezier en het seksuele genot, of is slaaf van de geldzucht en hebzucht.

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.Jesaja 55

God doet een oproep om Zijn wegen te zoeken en te volgen. Hij zegt dat tot ieder mens. Ook tot geleerde mensen spreekt Hij, want ze zijn opgeblazen door hun vleselijk denken, daarom, daarom lopen ze op de brede weg recht naar de hel.

( Col.2:2).

Verhaal.

clip_image006Op een avond, na een feest zit men samen rond de haard te vertellen over van alles. Plots is er sprake van de Bijbel. Een stelt de vraag: geloof jij in de hel? Een jonge dame spreekt van zeker.Een man staat recht, gaat achter in de zaal, neemt een vogel uit de kooi, en wil hem in het vuur van de haard gooien. De jonge dame houdt hem tegen. De man zegt: zie je wel, zou God ons ook zo in de hel gooien? God is liefde.

Inderdaad, God is liefde zei ze. God gooit niemand in de hel, de mensen lopen er zelf naar toe op de brede weg. God roept nog steeds om die weg te verlaten! De weg van Jezus te volgen.

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.Efeze4

Vele mensen zijn op de brede weg omdat ze geen kennis hebben van wat God zegt. Men weet niet wat in de bijbel staat. Hun verstand is verduisterd wat wil zeggen, dat ze niet gezond kunnen redeneren. Men doet uitspraken die niet meer stroken met het gezond verstand.

Jes 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Om van de brede weg af te slaan naar de smalle weg,de weg naar het nieuwe Jeruzalem, daar is een totale vernieuwing van uw denken nodig.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12

Er staat dat er weinigen zijn die de smalle weg zullen vinden. De poort is ook smal, ja inderdaad, er is maar één mogelijkheid: Geloven in Jezus Christus, slechts is er één naam om behouden te worden.

DE SMALLE WEG

Jo h 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

clip_image008Wie Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Verlosser, zal behouden worden. De hemel heeft maar één deur, en het is slechts Jezus die opent of sluit.

Wie het denken van Jezus aanneemt, en zijn eigen denken, zijn eigen zin verlaat, die gaat de weg van de zelfverloochening. Hij zoekt om de bijbel te volgen.

Mr 10:25 Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Daarom dat Jezus klaar en duidelijk waarschuwt voor de vele valse profeten die er op de wereld rondlopen met afwijkende en andere evangelies.

Matt.7:21 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wie zegt dat hij gelooft, zal ook streven te doen wat hij gelooft, dus gehoor geven aan Mijn Vader zegt Jezus.

Door naar een kerk te gaan, ben je nog geen christen! Ik ben ook geen auto, als ik veertien dagen in mijn garage ga staan!!!

Hnd 8:31 En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten.