HOOP DOET LEVEN!

clip_image002

clip_image004

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.Fil.3

Wanneer wij vandaag rondom ons kijken, dan zien wij de gevolgen van de zonde. Let op jonge mensen in een invalidenwagentje zonder hoop, let op mensen die wanhopig en levensmoe zijn geworden, let op mensen die ziek zijn en geen enkele hoop meer hebben, let op………….Mensen zonder God, weten niet waarom zij  leven!

Wij stellen ons de vraag waarom in de geschiedenis de Bijbel als verboden lectuur werd bestempeld! Het enige boek, zonder leugens, dat spreekt over een levende hoop. Een hoop die werkelijk zal worden vervuld! Het is geen hoop zoals de wereld die kent. Je kunt hopen om te winnen in de Lotto, maar je bent een wekelijkse verliezer! Wie gelooft en hoopt op God zal geen verliezer zijn, maar de grote winnaar van de toekomst!

WAT EEN waarachtige HOOP! Een verheerlijkt en EEN onsterfelijk lichaam!

Wij hebben dit nog nooit gezien. Maar de enkele discipelen van Jezus zagen dit wel. Jezus hield van Zijn discipelen, en leerde hen ook die bijzondere verborgenheden. Deze geheimenissen werden nochtans openbaar, ze werden opgeschreven, maar de meerderheid van aardbewoners kennen en geloven dit niet!

Jezus nam enkele discipelen mede op een hoge berg. Daar lezen wij in Matth.17:2

2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Deze discipelen zullen verstomd hebben gestaan over dit gebeuren. Wij staan vandaag verstomd over de vernietigende rampen die over deze wereld komen. Maar hier krijgen wij een en al hoop. Er zijn mysterieuze dingen die wij nog nooit zagen.

Dingen die de gelovige hoop geven.

Dat was ook de bedoeling van Jezus met zijn discipelen, hen aantonen wat de dingen zijn van een nieuwe komende wereld!

Er bestaan geen mensen, met een beter toekomstperspectief dan de Bijbelgetrouwe wedergeboren christenen. Men spreekt en schrijft vandaag over het einde van de wereld in 2012, maar nooit over een nieuwe schepping, welke niet zal ontstaan door een “big bang” leugen, maar door de Schepper.

Petrus vond dit gebeuren zo heerlijk prachtig dat hij daar wilde blijven en wonen. Petrus was nog egocentrisch ingesteld zoals iedere sterveling. Aan de hand van deze reactie kunnen wij vaststellen, dat dit de meest hoopgevende gebeurtenis was in het leven van Petrus. Dit zal hij nooit meer hebben vergeten! Toen men Petrus terechtstelde als een ketter, wist hij van die ware hoop, en bleef hij vast geloven in Jezus!

Petrus zag met eigen ogen dat Jezus sprak met Mozes en Elia. Die mensen waren gestorven, eeuwen vroeger. Het zijn mensen met eeuwig leven. Wat hier werd gezegd, dat weten wij niet. Petrus, Jacobus en Johannes zagen een nieuwe wereld voor hun ogen.

De dingen die boven zijn…

HAND

Petrus, Jacobus en Johannes hoorden een stem uit een lichtgevende wolk : “Hoort naar Hem!” Wie naar Jezus zal horen komen terecht in die nieuwe gezegende wereld zonder vloek, met een nieuw lichaam voor een nieuw eeuwig leven! Wat een hoop! Wat een belofte! God is geen politieker of een aardse kerkvorst!

De apostel Paulus schreef twee dingen naar de christenen in Colosse:

Col. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Col. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Paulus geeft hen die menen en zeggen christenen te zijn een goede raad om de dingen van “boven” te onderzoeken en er over na te denken. Het zijn dingen die in de toekomst liggen. Waarom?

Ze zijn zeer hoopgevend, bemoedigend en zorgen voor een extra blij gemoed. Vandaag leven we in een tijd van geloofsafval, waarbij veel christenen lauw zijn, als de “Laodicea” christenen, geen tijd voor God, geen tijd voor Bijbelstudies, geen tijd voor het lezen van de Bijbel of gebed. Wel tijd voor religieuze vieringen, feestjes, met eten en drinken zoals in de tijd van Noach. Geen tijd voor het samenkomen, terwijl God in onze dagen opnieuw luid roept:

25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Hebr.10

9 En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. Matth.17

De discipelen werden opgelegd om over dit gebeuren te zwijgen. Voor sommige mensen zouden zulke dingen moordend zijn, te moeten zwijgen over zulke ervaringen. Jezus nam dus geen zusters mede, wel broeders! Jezus kende de mensen en bijzonder zijn discipelen. Hij wist wie kon zwijgen. ( Spr.11:13) Waarom dienden ze te zwijgen?

Wel zoals vandaag, zouden de mensen opnieuw spotten, zoals er vandaag veel spotters zijn, zoals ook werd geprofeteerd.

Judas 1:18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.

Ze zwegen totdat Jezus was opgestaan. Toen werden de monden van de spotters en de ongelovigen gesnoerd. Niet iedereen geloofde de leugens van de farizeeën, de toenmalige kerkleiders.

Wanneer krijgen de christenen een nieuw verheerlijkt lichaam, hun levende hoop?

Christen worden is het belangrijkste op aarde, en iedereen kan dat worden, niet door naar een bouwvallig kerkgebouw te lopen, maar door wedergeboren te worden, door water en geest, (Joh.3:5) een wonderlijk gebeuren, in België, bij slechts 1% van de bevolking.

Voorwaarde:

Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Wanneer:

51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, (Sterven) maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Dit is een Joods gegeven, bij de vervulling van een Joods feest! Het feest der bazuinen?

Dit is de ware Bijbelse hoop!

GOD ROEPT U!

clip_image002

clip_image004

1. Weet u zeker dat u naar de hemel

gaat, indien u deze nacht sterft ?

2. Als God vraagt: Waarom zou Ik u in de

hemel binnenlaten ?

WAT zou u dan zeggen?

Ongelovige mensen zijn angstig voor de dood. Deze angst komt voort uit een onzeker weten EN TWIJFELEN! Er is slechts de hemel of de hel zo leert de bijbel. Het vagevuur bestaat niet God spreekt er nergens over. ( Hebr.2:15 ) Een Bijbels christen WEET ZEKER dat hij naar de hemel gaat, DOOR TE GELOVEN WAT GOD ZEGT !

DE HEMEL IS EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE MENSEN.

ROMEINEN 6:23

WANT HET LOON DAT DE ZONDE GEEFT IS DE DOOD, MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT, IS HET EEUWIGE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE.

1. DE ONGELOVIGE KAN MOEILIJK ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOED EN KWAAD.

2. HET GEWETEN KAN WORDEN ONDERDRUKT.

3. DE ONGELOVIGE KENT HET GEVOLG VAN DE ZONDE NIET: DE DOOD EN DE TWEEDE DOOD !

EEN CHRISTEN KAN DOOR DE H.GEEST ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN, DUISTERNIS EN LICHT. HIJ IS EEN NIEUWE SCHEPPING GEWORDEN.

DE VRUCHT VAN ONS GELOOF

DOOR DE STRIJD TEGEN DE

ZONDE!

Rom.6:22

Heiligmaking is strijd voeren tegen de zond die nog steeds in ons leven voorkomt !

Heiligen zijn mensen die God aanraakte en genadig is geweest, na spijt en bekering, om te werken voor Hem. Het zijn geen mensen die nooit zondigen, of heilig verklaard worden door een mens, welke godslastering is. Heiligen zijn mensen die door de levende God een unieke taak hebben ontvangen, zowel vrouw als man! Ze wijzen naar Jezus, die straks terugkomt, als koning der koningen!

Efeze 6 : 10 – 20

IEDER MENS IS EEN ZONDAAR

ROMEINEN 3: 23 – 24

Ieder mens is in zonde al

geboren. Slechts Christus zondigde niet !

Er moet vergeving zijn, en

Verlossing. Boete doen, zelfgeseling, of goed doen

helpt daar niets bij.

Er is slechts verlossing door JEZUS alleen. Judas zondigde door het geld boven Jezus lief te hebben. Doch hij had geen geloof dat Jezus het hem zou vergeven! Judas, eens zo dicht bij Jezus en toch nog verloren! Judas streed niet tegen zijn zonde: de geldzucht! De geldzucht, de wortel van alle kwaad!

GOD HOUDT VAN U EN WIL

U NIET STRAFFEN!

1 Joh. 4 : 16

Wij hebben Gods liefde begrepen

en aangenomen. Vele mensen

begrijpen Gods liefde niet.

Daarom moeten wij eens

een ballonnetje laten opgaan,

opdat u dit ook mag

ervaren!

HOE BEWEES GOD DAN ZIJN

LIEFDE?

clip_image006

Romeinen 5: 8-9

Liefde gaat verder dan sympathie, humanisme of

vriendschap. Jezus gaf Zijn leven, om ons te behouden van

Gods toorn. De toorn Gods staat voor de deur, allerlei oordelen.

Daarvoor zal openbaar worden, wie een christen is.

God zal deze mensen tegen deze wereldbrand beschermen en plots wegnemen!

Een christen geeft wederliefde aan Jezus, niet uit zichzelf,

hij heeft het van God ontvangen ( Rom. 5:5 )

Onze wederliefde is terug te vinden in onze offers voor het

<

p align=”center”>werk van de Heer, offers die de Heer zelf in ons bewerkt !

OORLOG OP KOMST?

clip_image001

clip_image003

Wanneer wij vandaag stilstaan bij het wereldgebeuren, dan kunnen wij de vraag stellen: Wat is er toch aan de hand? Is het waar dat wij leven in de eindtijd? Is onze planeet oud en versleten zoals Petrus eens zei en komt er een nieuwe schepping? (2 Petr.3:13)Wat beleven de mensen? Welke snode plannen hebben de groten van deze aarde? Zijn onze vredige dagen geteld? Komt er een complete herschepping van de financiële wereld?

Eerst gaan banken fusioneren, nu een aantal banken elimineren, en uiteindelijk wereldwijd “nationaliseren”? Keren wij terug in het westen naar vroegere dagen van rijk en arm? Zo kunnen wij maar doorgaan met nog meer onrustwekkende vragen, doch waar blijft het antwoord? Komt er een oplossing? Wie op de Bijbel vertrouwt hoeft zich geen zorgen te maken. Wie de God van de Bijbel verwerpt, zal in de toekomst meer dan zijn wenkbrauwen fronsen. De God van de Bijbel is de God van Israel, en alles ligt in Zijn handen.

Wat zegt de Bijbel over het einde der tijden?

12 Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. 13 Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. 14 Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. 15 En dan zal het einde komen. Matth.24

De leerlingen van Jezus waren ook nieuwsgierig naar de toekomst, en bijzonder naar twee punten. Het eerste was, dat ze wilden weten wanneer Jezus zou terugkeren naar deze aarde. Het tweede was dat ze wilden weten wanneer het einde van deze wereld zou aanbreken. Bovenstaande tekst weerspiegelt precies wat wij vandaag met eigen ogen kunnen zien en met onze oren kunnen horen! Veel vals geloof kunnen wij opmerken, met als gevolg dat velen kerk en God vaarwel zeggen, en zich bedrogen voelen, begrijpelijk! Het kwaad neemt hand over hand toe, omdat men Gods raadgevingen en regels negeert, en het beter wil weten dan God, onze Schepper. Zo kunt u op elke hoek van de straat een politieagent zetten, op elke bus, op iedere trein, op school, en aan ieder huis tegen inbraak, enz. Agressie en criminaliteit nemen overal angstwekkend toe. De vruchten van een falende opvoeding brengt de ganse maatschappij aan het wankelen.

De blijde boodschap van de Bijbel is nu bijna volledig de wereld rondgegaan, en in de laatste jaren bijzonder snel. Dit laatste is een signaal dat Jezus gaf aan zijn discipelen dat dit het einde van deze zondige wereld zou zijn.

Maar wie trouw blijft geloven wat Jezus leert, voor hem is er redding! De mysterieuze rapture staat voor de deur.(1 Thess.4:17).

OORLOG?

De laatste wereldoorlog staat werkelijk voor de deur! En dit is geen blijde boodschap. Aan de hand van oude Bijbelse profetieën gaan wij even kijken. De strijd in het M.O. blijft maar in het wereldnieuws. God verzamelt Zijn volk sinds 1948 en gaf ze een deel van hun land terug. De strijd om Jeruzalem, gaat zich aanscherpen.

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Jeruzalem zal de oorzaak worden van de laatste wereldoorlog. De buurlanden van Israël worden ongeduldig, en zoeken ijverig om nucleaire wapens te produceren of te kopen. De olieprijzen gaan naar recordhoogten, en de wereldeconomie vertoont barsten, welke worden verzwegen. De opwarming van de aarde, en de vastgestelde klimaatsveranderingen kennen hun gevolgen nu al voor de oogsten en hongersnood is op komst. De financiële crisis in Amerika, Europa, neemt dezelfde vormen aan als deze van de jaren dertig. Deze crisis is nog NIET over. Een op de zes Amerikanen in West-Verginia beroept zich op voedselhulp. Let op Griekenland…Wat als de dollar straks valt?

RUSLAND, AMERIKA OP OORLOGSPAD?

De profeet Ezechiël profeteerde over Rusland bijna 2600 jaar geleden. Deze profetie begint zich in onze dagen langzaam te vervullen. (Zie studie gog en magog op de blogsite: https://biblespace.wordpress.com/.

1 ¶ Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

5 ook Perzen, (Iran) Ethiopiers (Soedan) en Puteeers, (Libië, Algerië, Tunesië) allen met schild en helm; 6 Gomer ( Turkije?) en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israels die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

Ezechiël 38

Algemeen is aangenomen dat het land Magog, het huidige Rusland is.

Gog die als leider werd aangesproken is een president. Onlangs merkte een ongelovige journalist op dat er een verband zou kunnen zijn tussen deze “Gog” en Putin, ex-president?  en opnieuw President van Rusland. Alvast zien wij in Putin, niet Gog, maar er zijn toch zeer merkwaardige feiten opgemerkt.

Wij stellen vast dat Putin bezig is te vervullen, wat de Bijbel over deze Russische leider schrijft. Deze Gog ( Rosh of Rus) staat er als een internationale coalitievormer en als een militaire leider. De naam Gog werd vroeger gebruikt toen er nog de kleine koninkrijkjes waren, en deze samen optrokken om te strijden, dan werd er een leider aangeduid: Gog.

Poetin ontwikkelt in de laatste jaren coalities met islamitische landen. Al in 2006 kwam hij tot een overeenkomst met Iran. De profeet schreef de Perzen als eerste die Rusland volgen in de aanval op Israël, het land dat zich van de laatste wereldoorlog heeft hersteld! (v.8)

Iran beschikt vandaag bijna zeker over nucleaire wapens, en met steun en medeweten van Rusland. De plannen van Amerika om Iran aan te vallen, gaan precies nog niet door. Een nieuwe Amerikaanse president zal zich mogelijks, noodgedwongen terugtrekken uit het M.O. Zo zal Israël alleen komen te staan. Dit klopt met Gods plan tegenover Gog en zijn coalitie.

God zal zelf strijden met deze landen die zijn oogappel raken! (Zach.2:8) Dan zullen de volkeren de God van Israel opnieuw ontdekken! Het kerkhof van Rusland ligt op de bergen van Israel! In 2008 waren er gesprekken met Kadhafi, president van Libië (Put) en Rusland. De vorming van de voorspelde coalitie is bezig. De benauwdheid van Jacob (Israel) of de ure der verzoeking genoemd staat te beginnen.

Dit is de laatste jaarweek, uit het boek Daniël. Deze verschrikkelijke oordeeltijd maken de wedergeboren christenen niet meer mee!

Alle Bijbelgetrouwe christenen die de wederkomst van Christus verwachten zijn behouden:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

DE KOMENDE WERELDKERK BABYLON

‘Verenigen van wereldreligies moet zorgen voor vrede’

Koning Abdullah van Saoedi-Arabië is bezig met het concretiseren van zijn plan om alle wereldreligies te verenigen om wereldvrede te realiseren. Een nieuwe internationale organisatie moet helpen deze droom uit te laten komen. Volgens diverse media hebben de Saoedische, Oostenrijkse en Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken een overeenkomst ondertekend voor een interreligieus centrum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, zo meldt de Duitse omroep Deutsche Welle.

Het centrum zou grotendeels gefinancierd worden door de Saoedische overheid. Het plan is dat het centrum zal bestaan uit twaalf vertegenwoordigers, waaronder moslims (een soenniet en een sjiiet), christenen (een katholiek, anglicaan en een orthodoxe gelovige), een boeddhist, een hindoe en een Jood. Deze organisatiestructuur is ontworpen, zodat geen enkel geloof de overhand zou krijgen en de politiek geen rol zou gaan spelen. Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken is van mening dat wereldvrede niet mogelijk is zonder vrede tussen de belangrijkste wereldgodsdiensten.

Vaticaan

Dit idee werd eerder al in 2007 door Koning Abdullah besproken met paus Benedictus XVI in het Vaticaan. Vervolgens heeft de Saoedische koning drie interreligieuze bijeenkomsten gehad in 2008 en 2009. Daar zouden naar verluidt de definitieve plannen zijn uitgedacht. Critici wijzen erop in het land van initiatiefnemer Saoedi-Arabië de shariawetgeving geldt. Toen minister van Buitenlandse Zaken Prince Saud al-Faisal hiernaar werd gevraagd, zei hij dat het interreligieuze centrum ook binnen Saoedi-Arabië moet leiden tot meer tolerantie ten opzichte van andere religies.

De Oostenrijkse krant Die Presse schrijft dat dit project miljoenen dollars zal gaan kosten. Al-Faisal vertelt dat er een onafhankelijk fonds wordt opgericht om dit initiatief mogelijk te maken.

Op de foto ziet u de ministers van Buitenlandse Zaken Prince Saud al-Faisal (Saoedi-Arabië), Michael Spindelegger (Oostenrijk) en Trinidad Jimenez (Spanje) tijdens een persconferentie in Wenen op 13 oktober.

GOD WIJST U DE WEG!

clip_image002

 

Mattheüs 7:13-23.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de mensen nog weinig of geen aandacht geven aan het leven na de dood. Tegenwoordig sterven zovele mensen onverwacht, door ongeval of dergelijke met veel verdriet over het verlies. Niemand denkt dat er in het hiernamaals nog ergere dingen bestaan dan een plots sterven.God leert nog steeds in Zijn woord dat er een hemel en een hel bestaat, en er komt een laatste oordeel. God verandert niet, mensen wel.

De weg vinden. ( v.14).

Verhaal.

Door regen en wind is een kind in een grote stad, ’s avonds de weg kwijt geraakt om terug naar huis te keren. Het weent en heeft het koud en het zoekt zijn weg.

Het komt een politieagent tegen en vraagt de weg. De man legt uit hoe het thuis komt. Hier links en daar rechts over de brug enz.

Het kind gaat angstig door, maar het hoort plots een vriendelijke stem, die zegt geef mij je hand, ik breng je thuis. Het kind werd heel blij en rustig.

De politieman was een beeld van de wet. De vriendelijke man, was Jezus.

Wanneer wij vandaag ergens naartoe reizen, dan kijken wij indien nodig naar een wegenkaart, daarop zien wij brede en smalle wegen. Meestal zoeken wij de brede wegen, ze zijn gemakkelijk en snel, ze zijn effen, er zijn restaurants, benzinepompen, en vele voordelen. Geen rode lichten.De smalle en oneffen wegen zoeken wij niet, ze zijn ongemakkelijk enz.In het leven zijn er ook twee denkwegen die we kunnen gebruiken. Zo heb je dan ook twee soorten van levenswijzen. Je leeft zoals je denkt.

DE BREDE WEG

clip_image004Wij nemen de apostel Paulus als voorbeeld.

Eerst was hij een christenvervolger en dacht dat dit een gevaarlijke sekte was, van nieuw geloof, welke

Indruiste tegen de godsdienst, welke iedere jood beleed.

Na zijn bekering werd hijzelf een vurig christen, en werd vervolgd, maar bracht vele mensen bij God. Hij genas vele mensen enz.

Eerst was Paulus op de brede en verkeerde weg. Hij volgde zijn eigen mening, en dacht dat dit de goede levenswijze was. Hij was de zoon van een Farizeeër. Had gestudeerd en had een goede opvoeding gekregen, en was welstellend.

Zijn eigen mening was gebaseerd op zijn strenge opvoeding op school en thuis.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat vele mensen ook op de brede weg zijn, naar het verderf, hun ondergang en uiteindelijk de hel in het hiernamaals.

Met de brede weg, kan men denken aan breeddenkendheid, alles moet kunnen.

Ieder zalig in zijn geloof. Ieder doet wat hij goed vindt in zijn ogen. Homoseksualiteit en homohuwelijk moet toch vrij en openlijk kunnen zijn enz. Het huwelijk is anderzijds niet meer nodig, men hokt maar samen.

In het oude testament deed God al een oproep tot het volk, opdat het de brede weg zou verlaten.Wie deze brede weg volgt, is bezig met zijn plezier en het seksuele genot, of is slaaf van de geldzucht en hebzucht.

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.Jesaja 55

God doet een oproep om Zijn wegen te zoeken en te volgen. Hij zegt dat tot ieder mens. Ook tot geleerde mensen spreekt Hij, want ze zijn opgeblazen door hun vleselijk denken, daarom, daarom lopen ze op de brede weg recht naar de hel.

( Col.2:2).

Verhaal.

clip_image006Op een avond, na een feest zit men samen rond de haard te vertellen over van alles. Plots is er sprake van de Bijbel. Een stelt de vraag: geloof jij in de hel? Een jonge dame spreekt van zeker.Een man staat recht, gaat achter in de zaal, neemt een vogel uit de kooi, en wil hem in het vuur van de haard gooien. De jonge dame houdt hem tegen. De man zegt: zie je wel, zou God ons ook zo in de hel gooien? God is liefde.

Inderdaad, God is liefde zei ze. God gooit niemand in de hel, de mensen lopen er zelf naar toe op de brede weg. God roept nog steeds om die weg te verlaten! De weg van Jezus te volgen.

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.Efeze4

Vele mensen zijn op de brede weg omdat ze geen kennis hebben van wat God zegt. Men weet niet wat in de bijbel staat. Hun verstand is verduisterd wat wil zeggen, dat ze niet gezond kunnen redeneren. Men doet uitspraken die niet meer stroken met het gezond verstand.

Jes 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Om van de brede weg af te slaan naar de smalle weg,de weg naar het nieuwe Jeruzalem, daar is een totale vernieuwing van uw denken nodig.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12

Er staat dat er weinigen zijn die de smalle weg zullen vinden. De poort is ook smal, ja inderdaad, er is maar één mogelijkheid: Geloven in Jezus Christus, slechts is er één naam om behouden te worden.

DE SMALLE WEG

Jo h 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

clip_image008Wie Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Verlosser, zal behouden worden. De hemel heeft maar één deur, en het is slechts Jezus die opent of sluit.

Wie het denken van Jezus aanneemt, en zijn eigen denken, zijn eigen zin verlaat, die gaat de weg van de zelfverloochening. Hij zoekt om de bijbel te volgen.

Mr 10:25 Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Daarom dat Jezus klaar en duidelijk waarschuwt voor de vele valse profeten die er op de wereld rondlopen met afwijkende en andere evangelies.

Matt.7:21 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wie zegt dat hij gelooft, zal ook streven te doen wat hij gelooft, dus gehoor geven aan Mijn Vader zegt Jezus.

Door naar een kerk te gaan, ben je nog geen christen! Ik ben ook geen auto, als ik veertien dagen in mijn garage ga staan!!!

Hnd 8:31 En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten.

SLAAPLOOSHEID

clip_image002

clip_image003

Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of een arm gebedsleven kennen. Voor kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten. Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vinden geen kracht meer, worden moedeloos.

Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld

David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen.

Het probleem:

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom

:11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. 2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel, 3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert. 4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen. 5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. 6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.

12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom. 13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1.laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug

van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts

onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaakeen dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen”

Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen.

Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

  1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspanniggeweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

  1. Hoogmoedigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
  2. Occulte muziek beluisteren, griezelfilms op tv, denk aan de kinderen.

Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond

als koning in deze situatie.

David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen.

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan,

opdat wij tot Hem zouden gaan !

Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen.

Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen.

Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David.

Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz…

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven.

IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars.

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid !

De leugen is zoeken gelukkig te zijn met de dingen van de wereld, maar men behoud een

onrustig hart.

ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit !

Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint

Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE,

en dat de HERE zal luisteren naar hem !

David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want

God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag.

Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring.

Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken.

Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt

rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers

David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis !

De eis was “recht tegenover de Here te staan”

Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde !

Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ?

David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek :

Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar !

Een echte politieker : belooft veel, doet niets

Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is !

Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflikten, ruzie, en met depressie tot gevolg.

-Wanneer we in conflikt zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden.

gebed is nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !

De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde!

De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen !

Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de

eerste plaats komt, en dan al de rest van het leven.

VERS 9 David kon slapen ! ! !

David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen !

WIE KAN DAT ?

Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen !

Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen is op GODDELIJKE BESCHERMING

Waar blijven wij, waarop vertrouwen wij op onze grendels aan de deur of op GOD !

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk :

Jes. 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israels: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en

nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

SARA

clip_image001

Gen.18 1-15

clip_image003Geloven in Jezus Christus kan wonderen verrichten in het leven van een mens. Wij kennen een God van wonderen, die wonderlijk tot de mensen spreekt, door de bijbel, door mensen die Hij gebruikt als destijds Mozes.Vele mensen zouden graag wel een wonder zien gebeuren in hun leven. Mensen hebben dromen die nooit in hun leven in vervulling kunnen gaan, of dat denken ze toch.

Zo was de grootste droom en wens van Sara, de vrouw van Abraham, kinderen te kunnen krijgen, doch helaas ze werd oud en was nog steeds kinderloos. Ze gaf haar man aan een van haar slavinnen, om op deze zielige wijze aan een kind te kunnen komen. Slavinnen werden gebruikt als draagmoeders. Het geduld van Sara was op na tien jaar wachten, heel menselijk.

Toch staat Sara in de bijbel onder geloofshelden!

Hebt u ook een droom die niet in vervulling is gegaan?

Wel, weet dat God, een God is van wonderen, maar niet om onze wereldse begeerten van deze aarde te vervullen! Wat moet je doen om een wonder van God te ervaren?

Eerst moeten we weten wat geloven echt betekent. Wat is geloven? God zegt het zelf:

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen,

die men niet ziet. Hebr.11

Vele mensen denken dat geloven iets betekent als:

-naar een kerk gaan, kerkplicht vervullen, onbewust gedoopt zijn, Pl.com. doen, biechten enz.

-veel kaarsjes branden voor heiligen en goede werken doen.

-geloven dat God bestaat, maar dat doet de duivel ook!

-geloven in jezelf en positief denken

  • dat iedereen zalig is in zijn geloof en zal behouden worden.
  • geloven in een niet bestaand vagevuur enz.

Met dit on-Bijbels geloven gebeuren er geen wonderen.

God zegt:

Geloven is zekerheid hebben van hetgeen men verwacht op basis van wat God zelf zegt. God beloofde Sara duidelijk dat ze nog kinderen zou krijgen. Sara en Abraham lachten :

12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Gen 18

Ge 17:17 Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Sara hoopte kinderen te kunnen krijgen, de zekerheid kreeg ze pas toen ze Hem die het beloofde betrouwbaar achtte. Met andere woorden ons geloven beperkt zicht tot wat geschreven staat in de Bijbel, daar sprak God zelf. Indien wij geloven en betrouwbaar achten wat daar staat, dan pas kunnen wij bidden en met zekerheid hopen of verwachten.

Wie niet in de Bijbel gelooft, of daarop zijn vertrouwen niet kan of wil stellen, die moet ook geen wonderen verwachten, tenzij bedrieglijke wonderen.

Wij verwachten de opname, de opstanding, en hebben een zekerheid, omdat het geschreven staat in de Bijbel en God kan niet liegen!

Alle beloften van God zijn betrouwbaar! Ze vervullen zich op Gods tijd.

Lu 11:11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt,

hem voor een vis een slang zal geven?

ONS VERTROUWEN IS ONZE STERKTE!

11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Hebr.11

Sara werd oud en zwak, negentig jaar. Maar als God werkt verandert een mensenleven, Hij kan kracht geven, het nodige dat een mens nodig heeft, om Zijn woord te volbrengen. Hij beloofde dat Sara kinderen zou krijgen. Het klinkt belachelijk in de gedachten van een mens, omdat het totaal ingaat tegen de wetenschap van het menselijk lichaam. Wie koopt er vandaag een kind op negentigjarige leeftijd? Sara kreeg kracht! Haar lichaam werd in staat gesteld om een kind te baren.

Ps 139:6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Geloven heeft te maken met bovennatuurlijke kracht. Het beperkte menselijke verstand.

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Flp 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Je zou heel goed dit bovenste vers als het lied van Sara kunnen noemen!

Om voor God vruchtbaar te worden moet God ingrijpen in het leven van de mens en in zijn natuur. Dat doet Hij ook! Wij kunnen vruchtbaar zijn door ons leven te veranderen, en nieuw leven te scheppen door de bekering van anderen aan wie wij het evangelie uitleggen!

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Door bekering, door anders te gaan denken, bijbels denken, verandert een mens totaal.

De profeet Jesaja sprak dat ons vertrouwen onze sterkte zou zijn.

15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

16 Gij hebt gezegd: Neen, op paarden zullen wij voortvliegen; daarom zult gij vlieden. En: Op snelle rossen zullen wij rijden; daarom zullen uw achtervolgers snel zijn. Jes.30

Paardenkracht of kracht van boven?

Natuurlijke kracht of bovennatuurlijke kracht?

clip_image005

Een christenleven begint met het luisteren naar Gods woord, en gehoor te willen geven.

Sara had kracht nodig om op wonderlijke wijze een kind te krijgen.Israël diende zich te bekeren om kracht te ontvangen, maar door ongeloof vertrouwde het op aardse kracht in plaats van op hemelse kracht.

De sterkte van een christen ligt hem in het feit dat hij zich kalm zal houden bij beproevingen en zijn vertrouwen op de Heer zal stellen.

Dit is de meter om te weten hoe krachtig uw geloof is.

ONDANKS HET FALEN VAN SARA VOLBRENGT GOD ZIJN BELOFTE!

clip_image007

Gen.15 : 5 God beloofde Abraham nageslacht! GEN.16.Vers 1 Sara onvruchtbaar. Vers 2/3 : Ga toch tot mijn slavin…Hier verliest ze haar vertrouwen op wat God haar beloofde. Ze is wel gelovig, maar ze handelt nu volledig op eigen inzicht, de natuurlijke kracht. Ze wil een kind, hoe dan ook! Haar eigen eer staat op het spel!

Tien jaar is voorbij gegaan ze is nu nog ouder geworden. Het menselijke haalt opnieuw de bovenhand. Sara begon wel geestelijk heel goed, nu faalt ze. Abraham neemt dezelfde beslissing en Hagar krijgt een kind van hem. De miserietijd begint en Abraham is verplicht Hagar weg te zenden.

Dit is een les die iedere christen kan meemaken indien hij eigen beslissingen neemt die niet Gods wil zijn of in overeenstemming met de Bijbel.

De ganse wereld zou dit voorval moeten begrijpen. Het niet luisteren van Abraham naar God ook al duurde dat tien jaar is een ramp geweest.

De laatste wereldoorlog zal een weerspiegeling zijn van deze oude misstap of vergissing van Abraham.

Hagar kreeg Ismael, de Arabieren. Israel (Jacob) is geboren naar de belofte van de Schepper van hemel en aarde!

WIE WAS MOZES?

clip_image001

clip_image003

Weinig mensen hebben nog nooit gehoord over Mozes.

Wij gaan even luisteren wat God zegt over deze man. Het was een man die God zou gebruiken en geschiedenis zou laten schrijven. Een man die de almacht van God ervoer, die Gods wonderen met eigen ogen zag.

Het was een mens zoals wij, een gelovige in de God van Israël!

Wij bekijken een gedeelte van het leven van Mozes.

Mozes een geloofsheld!

23 Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten;26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

(23) Wij stellen al vast dat Mozes gelovige ouders had. Dank zij hun geloof is Mozes in leven gebleven! De moeder van Mozes was door haar geloof in staat haar mooi kindje los te laten in de rivier en te vertrouwen op God! Alleen de meisjes mochten in leven blijven. Ook gelovige ouders moeten op een bepaald moment hun kind loslaten en vertrouwen op God, dat het goed zal worden, en zij ook werkelijk tot geloof zullen komen en behouden worden.

Geloven is ook de bereidheid om het dierbaarste wat je hebt te kunnen afstaan. Ook Abraham was tot zoiets in staat.

Er was in deze wereld opnieuw weer geen plaats voor een mens die God wilde gebruiken. Ook voor Jezus was er geen plaats gevonden in Bethlehem!

Als God u wilt gebruiken zult gij weerstand ondervinden van deze wereld. Er zijn altijd door satan bezielde mensen die u willen liquideren of dwarsbomen.

(24-25) Mozes weigert door te gaan voor de zoon van de Farao’s dochter!

Op zijn veertigste neemt Mozes een ernstige beslissing.

Hij laat zijn eervolle hoogstaande positie los, met alle voordelen daaraan. Hij verlaat rijkdom, genot en luxe. Mozes voelde aan dat al deze wereldse aantrekkelijke begeerten een hinder zouden gaan vormen voor zijn gemeenschap met God, dat was een offer. Omgaan met zijn God was voor Mozes heel belangrijk.

Waarvoor kiest hij nu?

Hij wil het kwaad verdragen als Gods volk en niet verder gaan met een koninklijk leven dat toch slechts een tijdelijk genieten is van de zonde!

Gods volk werd misbruikt als slaven, zonder rechten, slechte betaling, slechte levensomstandigheden, de zwakken stierven onder de zware druk. Altijd meer prestaties enz. Het is een beeld van de onrechtvaardige wereld.

<

p align=”center”>Wat dacht Mozes?

24 En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan.

25 Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

26 En de volgende dag vertoonde hij zich weer onder hen, terwijl zij aan het vechten waren, en hij maande hen tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander onrecht? 27 Maar hij, die zijn naaste onrecht deed, stiet hem van zich en zeide: Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?

28 Wilt gij mij soms ombrengen, zoals gij gisteren de Egyptenaar hebt omgebracht?

29 En Mozes vluchtte op dit woord en werd een bijwoner in het land Midjan, waar hij twee zonen verwekte. Hand.7

Mozes dacht dat zijn broeders zouden inzien dat God Hem gebruikte om zijn volk te verlossen! …….maar zij zagen het niet in!

Wat een teleurstelling maakt Mozes hier mee. Mozes maakte hier een grote fout in zijn leven. Moord! Strijd in eigen kracht. Een strijd naar eigen wijze, en denken dat men God dient. Hij raadpleegde God niet, zocht niet eerst de wil van God. Zo zijn ook wij soms bezig, en dan handelen wij verkeerd met alle gevolgen.

Wij mogen God nooit dienen op onze eigen manier!

1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; 2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte.Jesaja 30

En nu?

Zijn woede over de onrechtvaardigheid van de Egyptenaren brachten hem tot zonde.

Mozes had gekozen om slaaf te worden, maar was nog niet in staat om de gevolgen te verdragen. Hij had niet de kracht om onrechtvaardigheid te verdragen.

Verre van zijn vijand lief te hebben!

Wat zei Jezus tegen wie voor Hem kozen?

26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Lucas 14

Mozes gaat het land uit vluchten, de handen in het haar. Zijn eigen volk laat hem vallen en gelooft in hem niet als hun verlosser. Nochtans zette hij zijn eigen leven op het spel voor zijn broeders. Hij wordt angstig, maar hij verliest zijn vertrouwen niet.

Mozes in de put, in Midian zijn diepste wanhoop, hij liet nu alles vallen, rijkdom, eer, genot enz…

Vers 26 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.(Hebr.)

Mozes had een toekomstvisie met hoop. Zou zijn God hem in de steek laten?

Christenen kunnen ook worden teleurgesteld, na zovele opofferingen en toch niet worden begrepen! Het hart gaat wenen! Je broeders laten je in de steek, de goddeloze Egyptenaren ook.

Christenen kunnen hetzelfde gevoel krijgen, in de steek gelaten worden door je broeders en zusters in de gemeente, door je vrienden op het werk, of je buren, of je ongelovige familieleden.

Mozes vertrouwde op de gunst, genade of barmhartigheid van God voor Zijn volk.

En God? wat doet Hij?

God gaat zich aan Mozes openbaren en tot zijn hart spreken in de woestijn, in de stilte, in de rust. Hij gaat Mozes leren en sterk maken voor zijn komende opdracht

te vervullen.

Exodus 3: 1-10 De brandende braamstruik.

9 En nu, zie, het gejammer der Israelieten is tot Mij doorgedrongen; ook heb Ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken.

10 Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden.

Gods tijd was gekomen. God zond nu Mozes! Wat is het een verschil als God met u meegaat of niet. Mozes was herder geworden. Vele mannen Gods werden herder, het lijkt wel de school waar God zijn mannen leert.

Mozes is niet zo spoedig bereid om te gaan na zijn opgedane ervaringen. Hij voelt zich niet zo bekwaam, en neemt een aarzelende houding aan.

Mozes gaat samen met Aaron. Het volk werd nog meer onderdrukt bij zijn komst. Gods volk verwijt Mozes nu nog meer. Hij die ze zo graag wilde dienen.

Opgeven? Ze aan hun lot overlaten?

Mozes gaat verder vertrouwen.

Zo kunnen wij zien dat ook wij in een strijd zitten. Wij zouden het evangeliseren kunnen opgeven, want we krijgen de ongelovigen niet los, de satan houdt ze op allerlei wijze vast. Doen we als Mozes verder strijden? Of doen we als Jona, ook als we weten dat we door God zijn gezonden met een opdracht om mensen uit Egypte ( de wereld) te verlossen van hun wereldse slavernij om de Mammon te dienen?

R.GAYTANT

ESAU

HET EERSTEGEBOORTERECHT VAN ESAU GEN.25: 30- 34

clip_image001In onze maatschappij staan vandaag de mensen op hun rechten, wij kennen vandaag alle vormen, het stemrecht, mensenrechten, vrijheidsrechten, erfenisrechten enz…

Slechts slaven hadden geen rechten vroeger. Al de rechten zijn vastgesteld door de overheid. Wij kunnen dus aanspraak maken op onze rechten.

Vandaag willen wij even nadenken welke recht God aan mensen geeft , die Hem aanvaarden.

ESAU ALS VOORBEELD.

Het eerstgeboorterecht.Dit bestond erin, dat de eerstgeborene recht had op een dubbel deel van de erfenis tegenover zijn broeders, en heerschappij over zijn broeders en zusters.

Hier zien wij dat Esau, omwille van zijn eigen begeerte het hem toekomende recht minacht. Esau wist dat hij slechts dat recht zou kunnen uitoefenen als zijn vader was overleden, dit zou nog lang kunnen duren , en misschien zelf nog vroeger sterven ? Wij leven ook allen in de verwachting van de komst van de Heer, en toch horen wij soms christenen zeggen : Het kan zeker nog 100 jaar duren, dit kunnen wij een Esau denkpatroon noemen vandaag.

Hebr. 12: 16-17

Esau was onverschillig tegenover zijn eerstgeboorterecht, hetgeen hem toekwam.

God vermaant ons heel duidelijk om niet onverschillig te staan tegenover wat wij van Hem zullen krijgen. Wij moeten dankbaar zijn.

De belofte was toekomstig , maar Esau geloofde er niet erg in, het maakte voor hem geen verschil uit, en zijn handelen was in evenredigheid, lauw als een christen van Laodicea!!

LATER kwam wel het verschil !

Dan wilde Esau de zegen ontvangen, maar hij werd door God afgewezen. De tranen van Esau brachten geen oplossing, zijn berouw kwam telaat !

Wij als christenen hebben ook een belofte en erfenisrecht ontvangen van God,het recht van het zoonschap.

Meer en meer christenen vandaag worden gekenmerkt door tekenen van onverschilligheid. Een lauwheid tegenover het beloofde. Esau was onverschillig en zeer lauw tegenover dat eerstgeboorterecht.

DE SOEP VAN ESAU

Dit was een beeld zijn begeerte, lekker eten! Hij heeft gekozen, en de soep was belangrijkern dan het beloofde en dit was geestelijke hoererij, afgoderij ! Hoeveel maal kunnen wij kiezen : onze bijbel lezen , of iets anders ? iets doen voor de Heer, of voor onszelf enz…

Bijbelstudie volgen of kijken naar TV?  God of voetbal? Wij moeten weten wat het belangrijkste is : De soep van de wereld, de wereld van de begeerten :……..of erven van God ?… of verlangen naar de opname ?

Wij willen allemaal de zegen graag ontvangen van dit eerstgeboorterecht, maar  willen wij ook wel het kruis dragen ? Kruis dragen is niet je ziekte of handicap slepen, maar een lijdensweg. Maar met een blijde toekomst! Hoeveel zullen er berouw krijgen als het te laat is ? Velen die beweren christenen te zijn en van de beloften hebben geweten zullen bitter wenen, want Paulus sprak van een grote afval voor de wederkomst van Jezus ! Dit is het vandaag!

<

p align=”center”>ONS NIEUWTESTAMENTISCH EERSTEGEBOORTERECHT Hebr.12:22

Wij zijn genaderd !

Dit wil zeggen , wij zijn door geloof dichter bij God gekomen, God is voor ons echt gaan leven, hij kreeg de eerste plaats in ons leven, geen dag gaat voorbij of wij hebben met hem gesproken !

WAARUIT BESTAAT ONS RECHT ?

Te mogen wonen in het Nieuwe Jeruzalem bij de levende God zelf !

Te mogen zijn met tienduizenden engelen !

Ingeschreven zijn in het boek des levens, en toegelaten tot het grote feest met de Heer zelf ! Jezus was de eerstgeborene, maar God wil U en mij medeërfgenamen maken van Christus. En Jezus erft de ganse aarde en zal als koning regeren.Bereiden wij ons echt voor ? Of gaan de wereldse zaken voor ?

Een recht van zonen te verkrijgen.

GALATEN 4 : 1 – 11

Paulus vindt een soort van onverschilligheid bij de Galaten, en probeert hen nog eens duidelijk te maken waarom het allemaal gaat.

(1-2) God weet vooraf wie tot geloof zal komen. Paulus vergelijkt hier deze christenen met de toestand voor zij tot geloof in Christus kwamen, als kinderen onder voogdij tot zij in feite meerderjarig zijn geworden.

Tot zolang zegt Paulus waren zij ONDERWORPEN aan de wereldgeesten.

Onder deze wereldgeesten mogen wij verstaan : Dat de mensen leven onder de eerste wereldse principes en levenswijzen welke niet in overeenstemming zijn met Gods wil. Een andere vertaling spreekt van wereldse krachten.

Zo vinden wij dit overal terug, hier zijn de mensen opgevoed, naar wereldse en katholieke normen, jong geleerd en oud gedaan.

Zo zien wij ook dat de vruchten die wij vandaag kunnen vaststellen, geen vruchten zijn van een opvoeding (scheidingen)en onderwijs die in overeenstemming zijn met Gods wil, maar gebonden zijn aan wereldgeesten en de boze !

De maatschappij denkt in vrijheid te leven, maar nog nooit zijn de mensen zo gebonden geworden aan genot, geld, sex, drugs, alcohol enz. als vandaag ! Dus geen vrijheid ! Iedere zonde die wij doen, is nog een koordje waarmede wij gebonden zijn aan ons oud leven.

(4,5) Jezus is gekomen opdat wij dat “ recht “ zouden bekomen !

Wie krijgt dat recht ? Wie wordt ge-recht-vaardigd ?

Wij lezen Lucas 18 : 9-14

(8,9) Paulus begrijpt niet dat daar mensen zijn in Galatie, die opnieuw terugkeren naar al deze wereldse principes en begeerten, een werelds denken, en hun opnieuw dienstbaar maken voor vergankelijke en ijdele bezigheden. Zwakke en arme wereldgeesten dienen zegt Paulus. ( Lees 2 Tim. 3:1-7 )

Het zijn krachten die de mensen opnieuw willen wegtrekken van het licht !

Paulus heeft ook zijn teleurstellingen gehad, hij werkte dag en nacht, en toch zie je mensen afvallen, die het nochtans goed hebben gehoord, en weten van die komende rechten als christen .

Christenen moeten hun gaven kennen , en zich inzetten.

Jezus gaf Zijn leven voor ons ? Wat doen wij voor Hem ?

(11) Paulus vreest aan de hand van wat hij hoort en ziet, hij zich tevergeefs heeft ingezet om deze mensen te spreken , maar het zullen mensen geweest zijn als Esau, mensen die het allemaal niet zo nauw nemen , en hun eigen begeerten op de eerste plaats opnieuw zetten !

Laten wij ons eerstgeboorterecht niet verkopen, voor wat

tijdelijk genot op aarde, dat toch ook nog in Gods handen ligt !

WAT IS LIEFDE?

WAT IS LIEFDE?

huwelijksbed

Iedereen heeft zo een beetje zijn eigen visie over wat liefde zou kunnen zijn. In het nederlands kennen wij maar een woord voor dit onderwerp.

In het Grieks kent men daar drie woorden: Eros, Filio en Agape.

Eros: de erotische liefde, een liefde die naar zichzelf is gericht.

Filio: Is de vriendschapsliefde, hartelijk, humanisme, liefde gericht op wederliefde, tijdelijke liefde.

Tijdelijke liefde

Agape: een opofferende liefde, heel weinig gebruikt, liefde die van God zelf kwam.

Deuteronomium 6:5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Het eerste wat God van de mens vraagt is liefde. Het lijkt wel een gebod voor zijn volk. Hoe kun je nu gaan liefhebben onder dwang? De mens is geboren in zonde en daardoor gescheiden van God.

Hij heeft op zichzelf geen verlangen om naar een kerk te gaan. Als kind kun je wel opgevoed worden in de richting van een bepaalde godsdienst, met dwang, maar het is nooit met hart en ziel.

De jeugd groeit vandaag op, zonder dwang en ze verlangen niet om naar een kerk te gaan.

Wat wel te vinden is, is een beperkte menselijke liefde, humanisme. In katholieke en andere kringen kun je wel een vriendenkring vinden rond de bijbel, maar het is beperkt tot het vlees.

Lukas 6:32 En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.

De Lionsclub is daar een voorbeeld van. Het gaat erom een tegenprestatie te krijgen.

Johannes 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth.24

Iemand die zegt of zingt Ik heb Jezus lief, dan is de gezonde bedoeling dat hij Jezus volgt en doet wat Hij vraagt of zoekt te doen wat Jezus vraagt.

Voor de wederkomst van Jezus zal de liefde verminderen zegt Jezus, dat betekent dat men het steeds minder nauw neemt met zijn geboden. Men is minder waakzaam in de gemeenten, tucht wordt er minder en minder toegepast. Ook komen er gemeenten en organisaties in financiële moeilijkheden. Een gemeente is niet te meten naar hun aantal, wel naar de liefdesband onder broeders en zusters. Kun je rekenen op elkaar? Kun je verdragen van elkaar?

Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Liefde is hetgeen wat de christenen samenbindt en een eenheid vormt. Deze liefde is de agape-liefde. Dit is een liefde die God ons heeft gegeven bij de wedergeboorte en getoond door Zijn Zoon Jezus!

Zonder deze liefde is een mens niet in staat om God te dienen zoals God dat wil. Je bent dan slechts een religieus mens.

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.

41 Eer van mensen behoef Ik niet,

42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Joh;5

De eerste christenen werden herkend aan die speciale agape-liefde. Het was geen organisatie of traditie of één enkele bepaalde doctrine die hen samenbond, neen het was de liefde Gods.

Christenen herkennen die liefde die er is onder elkaar. Mattheüs 19:19 eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Deze agape liefde brengt de christen in staat om zijn vijand te kunnen liefhebben. Hij slaagt er niet altijd in, meestal omdat hij niet wil. Zijn eigen wil is te sterk, en moet eerst zichzelf kunnen verloochenen, zoals de Here leerde.

Er kunnen mensen zijn in je leven die je erg hebben gekwetst, doch wij als christenen hebben een groot voordeel, dat wij in ons hart die mens kunnen vergeven.

Het neemt de haat en de nijd uit ons hart.

Voorbeeld.

Corrie Ten boom kon haar gevangenisbewaarder vergeven bij het verlaten van de gevangenis, en deze man kwam tot geloof, omdat hij niet kon begrijpen dat zoiets mogelijk was onder de mensen.

Deze man had de liefde van God ontdekt welke leefde in deze vrouw.

Hoe kon zij vergeven, hij had haar slaag gegeven en slecht behandelt.

Johannes 10:27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

De schapen herkennen hun herder aan zijn stem. Schapen luisteren naar hun herder waartoe zij behoren.

De schapenstal in het M.O. was ter beschutting, en daar kwamen s’avonds verschillende herders met hun kudde. Dan waren al de schapen tesamen. ’s Morgens kwamen de herders naar de stal en riepen hun eigen schapen en ze herkenden de stem van hun eigen herder!

Zo kun je begrijpen wat een gemeente betekent gebonden door de liefde. Je kunt niet een jaar naar de ene gemeente gaan en een ander jaar naar een andere, dit wijst op liefdeloosheid.

ZONDER DE AGAPE-LIEFDE IS MEN EEN SCHIJNCHRISTEN

1 ¶ Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. {}

3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 ¶ De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

8 ¶ De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. {}

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Cor.13

……ik ware niets!

Hoe kan het? Gaven van God komen tot uiting, en iedereen denkt dat is een sterke christen.

Men zou bergen kunnen verzetten in geloof enz. maar zonder deze liefde is alles zonder waarde.

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.25

AGAPE-LIEFDE IS TOT ALLES IN STAAT.

Het verschil tussen een schijnchristen en een christen is te herkennen aan de liefde tegenover Jezus.

Lukas 7

45 Een kus hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen.

46 Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd.

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.

48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.

49 En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft?

50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

Mirre parfum was dan peperduur, het meeste waardevolle dat ze had gaf ze aan Jezus. De agape-liefde kan een mens in staat stellen om het liefste en hetgeen wat het nauwst aan zijn hart ligt op te offeren. Dit wil zeggen Jezus op de eerste plaats kunnen zetten.

JEZUS STIERF OOK VOOR U!

clip_image002

sterven van Jezus

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Wat een heel bijzondere, bijna ongelooflijke belofte deed God aan de mensheid! Eeuwig leven schenken aan wie in Jezus gelooft, in plaats van een komende tweede dood voor wie ongelovig blijft of religieus andere goden dient! God zal een einde maken aan alle vorm van handicap, lijden en dood! God is niet bezig met het einde van de wereld in 2012, maar met het begin van een naderende nieuwe schepping, waar Jezus Christus duizend jaar in volmaakte vrede zal regeren! Je kunt het vergelijken met een wereld zoals na de zondvloed, maar dan zal er geen vloek of satan meer zijn op aarde. Is dat niet het grootste wereldprobleem,onder alle problemen, dat een mens moet lijden en sterven?

In het begin van de schepping was dit niet zo.

Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Over beloften gesproken.Mensen kunnen soms veel beloven aan elkander, soms nog met bijbedoelingen, maar wat komt er daar van terecht? Vele malen, als men eerlijk is, kan men of wil men zijn beloften niet altijd nakomen. Wel dat is precies het zondeprobleem, en zonde betekent: zijn doel niet bereiken om Gods grote belofte te ontvangen!

Zonde betekent ook Gods wetten overtreden. Die wetten waren er enkel opdat Israël, Gods doelzou bereiken. God gaf de mens raad om gelukkig te leven. God toonde wat goed was om te eten en wat niet goed was voor de mens om te eten! De wet van Mozes bracht geen volmaakte oplossing en kon dat ook niet. Iedereen overtreedt die wet! De wet was geen oplossing om de mensheid te redden van de dood!

3 Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. (boek vert.) 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.Rom.8

Voorbeeld:God schafte de wet niet af! In Afrika werd in een bepaald land een drugswet gemaakt door een koning. Wie de wet overtrad werd een straf toegediend van 40 stokslagen. Op een dag bracht men een vrouw voor de koning met een aanklacht voor druggebruik. De koning stond verstel, want hij zag zijn eigen moeder staan.

Hij wilde de wet niet veranderen, en vroeg zelf de straf te dragen in haar plaats. Zo doet God ook

Zijn wetten werden vervuld. Jezus droeg de straf, die stond er in plaats van ieder zondig mens!

God weet dat de mens zwak is van natuur, en niet alles en altijd kon gehoorzamen aan de wet, met het eerste sterven tot gevolg. Eenmaal zondigen en de doodstraf was verdiend. Daarom stierf Jezus, nam alle zonden van de wereld op zich, en kan genade geven aan wie gelooft in Zijn nieuw verbond, dat van zijn bloed!

Lukas 22:20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

De satan doet er alles aan, opdat de mens het doel dat God heeft, met de mens en deze wereld, niet zou bereiken. Daarom zijn er vandaag vele dwalingen.

“Eeuwig leven”

Een geschenk van God! Wanneer krijgen we dat? Volgens de belofte, vanaf het ogenblik dat men gelooft in Jezus, dat betekent, door geloof, doen wat Hij leerde en vandaag leert door zijn dienstknechten! Je hebt eeuwig leven of je hebt het niet!

Zolang men Hem uit geloof blijft gehoorzamen, is er eeuwig leven in die mens! Vandaag zijn er velen die zich christen noemen, maar niet meer blijven handelen of blijven streven naar wat Jezus leerde, en opgetekend werd in de Bijbel! (Joh.10:28-30)

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Verliezen die mensen dan de grote belofte? Zeker weten! De afval door Paulus geprofeteerd is volop bezig!

Wat leert Jezus?

Openbar.3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Hier gaat het over die belofte: eeuwig leven, voor ieder mens die gaat geloven in Jezus, en alleen in Jezus!

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hier staat dat wie niet permanent blijft geloven in Hem, in een veroordeelde toestand leeft. Daarom vinden wij veel teksten over volharden.

Daarom is er zoveel strijd in deze wereld rond de naam van Jezus Christus. Daarom keert de wereld zich vandaag tegen Joden en Bijbelse christenen. Daarom is er ook zoveel strijd in het wereldwijde christendom.

Matth. 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Het is een strijd van leven en dood, voor of tegen Jezus, de laatste strijd van de wereldgeschiedenis, en de overwinnaar zal zichtbaar worden : Jezus. Hij komt plots terug eerst voor de Zijnen.

Lukas 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

De blijde boodschap van Jezus richtte zich ook tot mensen die willen inziendat ze hebben gezondigd, en vergeving nodig hebben.

De engel bij de geboorte van Jezus wist het dat de komst van Christus tot vrede zou worden enkel voor de mensen “des welbehagens”, dat zijn mensen die willen inzien zondig te zijn, en in Jezus hun verlosser te zien. Dit zou telkens strekken tot eer van God.

Het willen toegeven dat men zondig is, is nooit gemakkelijk. Hoe groter de zonde, hoe groter het zondebesef. Dit komt tot uiting wanneer Jezus volgend voorbeeld geeft:

28 Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zeide: Kind, ga en werk vandaag in de wijngaard.29 En hij antwoordde en zeide: Ja, heer, maar hij ging niet 30 Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. 31 Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan?

Zij zeiden: De laatste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods.Matth.21

De twee zonen waren zonen van de toenmalige priesters, geroepen om werkzaam te zijn voor God. De tweede was geen leugenaar, en was eerlijk, hij wilde niet gaan en zei het ook aan zijn vader! Kreeg berouwen ging dan toch! De tollenaars en, de hoeren, waren typebeelden van de echte zondaren, en werden steeds met de vingers gewezen.

Berouwis een element van groot belang bij de wedergeboorte!

De rechtvaardigenzijn hier in dit geval, al die mensen die van zichzelf denken dat ze goed zijn van harte, of geweten, rechtvaardig of nooit zondigen, dat is zelfbedrog.

10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.1 joh.1

Zulke mensen zijn niet eerlijk met zichzelf. Zo waren ook de farizeeërs, de geestelijke leiders van het volk. Het waren bedriegers, en ze zijn niet uitgestorven.

Joh. 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Hier is een Hebraïsme gebruikt, namelijk wie sterk onder invloed staat van iemand anders, wordt vergeleken met “iemands kinderen” te zijn. Paulus / Timotheus bv.

Je hoort soms zeggen: Dat is een goed mens. Jezus spreekt dit tegen: Lukas 18:19 Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

clip_image006

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.

Noach kwam niet om in de zondvloed! Omdat hij Gods woorden alleen had geloofd. Maar, hij handelde naar Gods woorden en werkte aan de ark, enkel werken uit geloof dat was zijn redding. Hij leefde verder in een nieuwe wereld!

Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?

HEB JE GOD VERGETEN?

clip_image001

Bij vele mensen kan het gevoel leven dat ze bij God een vergeten schepsel zijn. “Waarom moest mij dit of dat overkomen? Waarom?……..De oorzaken van zulke gedachten kunnen zijn, dat men niet meer wil gaan geloven in de God van de Bijbel. Ziekten, tegenslagen, slachtoffer van ongeluk of geweld, verdriet, depressie,of teleurstelling op het werk, kunnen omstandigheden zijn waarbij de mens God vaarwel heeft gezegd. Jammer, want dan wacht voor hem nog iets ergers: Gods oordeel en een pijnlijke hel na de dood, hoe je die hel ook begrijpt. Het vagevuur is een leugen. Toch laat een genadige God zich vandaag nog steeds vinden. Maar de genadetijd is bijna voorbij. Een Bijbelse profeet schreef in Gods naam het volgende:

Jesaja 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden;

<

p align=”center”>roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Wie God heeft gevonden, zal vele dingen ontdekken, een verborgen wetenschap, van een verborgen God. (Jes.45:14). God roept ieder mens, ook via deze Bijbelgetrouwe boodschap. Graag willen wij u enkele van Gods geheimenissen uitleggen. (1 Cor.4:1).

Denk aan de woorden van Jezus:

Lukas 10:21 Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.

Kinderen van God hebben een hemelse wetenschap, die voor de ongelovige wereld verborgen is. De profeet Daniel diende Gods woorden “verborgen” te houden, tot de eindtijd en voor Gods kinderen in de eindtijd.(Dan.12:4) Wij leven vandaag in die eindtijd!

God en de aardse wetenschap.

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?1 Cor.1

We kunnen mensen indelen in verschillende groepen, rijken en armen, zieken en gezonden, lieve mensen en kwade mensen, wijzen en dwazen enz…

Bij God zijn er maar twee soorten mensen. Het evangelie brengt een scheiding onder de mensheid, voor de ene mens zijn Gods woorden, een dwaasheid, een verzinsel, dit zijn de mensen die verloren gaan, en geen toekomst hebben, voor hen is de dood de eindstreep. Bij deze groep behoren de geleerden, theologen, filosofen. Dit noemt God de dwazen.

Voor de andere mensen zijn de woorden van God, het evangelie, een kracht van God, om behouden te worden van de tweede dood, deze zijn de in Gods ogen de wijzen.

Een Bijbelse wetenschap.

28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8

De apostel Paulus schrijft nu over een uiterst belangrijke wetenswaardigheid. Namelijk “Wij weten nu..” dit is pure geloofstaal. Het gaat hier over Christenen die God liefhebben, dit betekent die Hem proberen te gehoorzamen zoals Jezus ons leert, enkel en alleen volgens de Bijbel. Het betekent niet verder te kunnen leven zonder God. Je betrekt Hem in alle facetten van je leven. Je roept om Zijn raad.

De geroepenen zijn alle mensen van goede wil, en die door Hem gekend zijn al van voor hun geboorte. God blijft de vrije wil van ieder mens respecteren, maar Hij weet wel wie voor Hem, voor Jezus zullen kiezen, de enige weg.

Het geheim: “alles werkt mede ten goede”.

Alle moeilijke en kwade omstandigheden, zoals vervolging, en ander lijden, waarin zo’n christen kan terechtkomen zullen uiteindelijk bijdragen en hem geestelijk leiden tot zijn “behoud”. Jezus beloofde nergens een hemel op aarde! Dat betekent dat een kind van God, een geweldige en zeer goede toekomst tegemoet zal gaan.

Een kind van God mag weten, dat God zijn Vader is geworden en voor hem zal zorgen, ook door een dal van doodsangst. (Rom.8:15,17).(Ps.23)

Een christen welke onder de puinhopen lag in Haïti, en op zijn bevrijding wachtte, was een levend bewijs van zijn levend geloof, hij kende deze “wetenschap”. Dit was zijn sterkte en hij bleef rustig.

EEN VERBORGEN HEERLIJKHEID

Om Gods bedoeling beter te begrijpen, lezen we Rom.8:18

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

In de tijd van Paulus hadden de christenen het niet gemakkelijk, onder de tirannie van de Romeinse keizers, de schijnheilige keizer Constantijn inbegrepen. De apostel bemoedigt de christenen te Rome, dat hun toekomst , nog een tijd verborgen, heerlijk zal zijn.

Wat is die heerlijkheid? Wat is die Glorie? In het Grieks “Doxa” wat betekent schittering en helderheid zoals van zon maan en sterren. Dit is een beeld van de komende nieuwe schepping! Het nieuwe hemelse Jeruzalem.

Jesaja 60:19 De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.

Daarom geeft Paulus uitleg:

19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Alles wat leeft zal een nieuwsgierig verlangen kennen, en hopen op een nieuwe schepping. De zonen van God, dit zijn de kinderen van God tot op vandaag. Daarom verlangen Gods kinderen te weten wat er komt, want dit is hun hoop. Kinderen van God hebben een belangstelling voor de Bijbelse profetieën.

Kinderen krijgen eten met de paplepel, maar er komt een tijd dat ze bekwaam zijn om alleen te eten. Zo moet ieder christen met jaren ervaring in staat zijn, zichzelf geestelijk te kunnen voeden met wat hij leest in de Bijbel, zo wordt hij volwassen. (Hebr.5:12).

22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.

Bijna tweeduizend jaar geleden schrijft de apostel Paulus over de langzaam aftakelende toestand van de ganse schepping. Ze ligt onder de vloek, sinds de zondeval, door de ongehoorzaamheid van de mens tegenover God. (Gen.3,17)

Wie gelooft wat God zegt, moet vandaag weten dat het met onze schepping heel slecht gaat. Barensnood spreekt over komend nieuw leven. De natuurrampen wijzen vandaag naar de profetieën uit de Bijbel.

Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

ELKANDER IN LIEFDE VERDRAGEN

clip_image002

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt,2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: Efeze 4

Vandaag leven wij in een maatschappij welke wordt gekenmerkt door egoïsme. “Ik, ik, en een ander stik” Elkander verdragen in de maatschappij, begint al bij twee mensen in een huwelijk. Onverdraagzaamheid en geen geduld, komt sterk tot uiting als men kijkt naar het aantal echtscheidingen vandaag. Een vijftigjarig huwelijk zal een zeldzaam worden, en toch leert God dat het huwelijk tot een echte zegen kan zijn, wanneer deze twee mensen samen naar Hem willen luisteren, en Zijn raad willen opvolgen.

Huwen doet men met drie!

Prediker 4:12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

clip_image004Huwen met drie! : God, man en vrouw!

Ieder koppel welke het vandaag nog goed meent gaat traditioneel naar zijn kerk of gemeente om “een zegen” te vragen aan God over hun huwelijksverbond. Soms met veel prachtig vertoon, eten en drinken. Doch vanwaar komen al die echtscheidingen? Doch vanwaar al die ellende en verdriet, welke er uit voortkomt? Waar blijft dan toch die rijke zegen van God?

Zegen ontvangt men alleen indien men wil streven te gehoorzamen aan Gods woord, de Bijbel. De satan zoekt ieder huwelijk te breken, want het is een instelling van God!

Voorbeeld : Wie gaat met een bootje de wereldwijde gevaarlijke zee in, zonder kompas? Waar komt men terecht? Wie neemt de leiding, gevecht voor het roer? Wat bij een storm, een hevige ruzie? Waar is een veilige haven om tot echte rust te komen?

Door onverdraagzaamheid komen er kleine gaatjes in de boot…..

Wie de Bijbel aanneemt, heeft een goede Herder gevonden, en Hij kan en wil mensen verlossen uit hun egoïstisch denken, en handelen. Daarom leeft een mens niet van brood alleen! Voedsel voor de geest is noodzaak!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Huwen is elkander in liefde verdragen!

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij. Joh.17

Hier vinden wij een gebed van Jezus om eenheid, een eensgezindheid zoals deze bij God en Zijn zoon te vinden is.

Hij bedoelde dat de Bijbelgetrouwe christenen eensgezind zouden worden, en die eensgezindheid zouden terugvinden in het Woord van God, het enige ware gezag van God op aarde. De eensgezindheid binnen een huwelijk is iets dat moet groeien als een boom, de wortels moeten zich aarden in de gezonde leer van de Bijbel. Vallen en opstaan is een normaal verschijnsel. Bomen verdragen de wind, breken niet af, zo gaan de wortels dieper!

De grote vijand van verdraagzaamheid is het zondige denken van de mens!

2 Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort.Jes.59

Zonde brengt vervreemding en scheiding van God. Zonde is eenvoudig niet willen, of willen blijven luisteren naar Gods raad in de Bijbel.

Zegen over een huwelijk komt er enkel als er rekening wordt gehouden door man en vrouw met Gods principes.

Ook de profeet Maleachi diende te spreken tot Gods volk i.v.m. het huwelijk. Hij diende Gods gedachten aan de mensen uit te leggen.

13 In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. Mal. 2

Hier gaat het over de tranen en verdriet als gevolg van de echtscheidingen. Daarbij komen dan vele vragen met een waarom! God kent deze dingen. God wil het beste met ieder huwelijk. God wil de gebeden verhoren, God leert verdraagzaamheid, maar…men moet ook naar Hem willen luisteren!.

14 En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

15 15 Niet een doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.

16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.

Trouw blijven aan de vrouw van uw jeugd. De vrouw van uw jeugd betekent, uw eerste echte gemeenschap, toen God samenvoegde.

De profeet legt de vinger op de wonde, Israël werd ontrouw aan de derde partner in het huwelijk, God zelf. Men verdroeg Gods geboden niet verder!

Ook in het huwelijk kan het soms zeer moeilijk zijn om één van zinnen te zijn. De ene wil op reis naar Spanje, de andere naar Amerika. Gedachten kunnen heel ver uit elkaar liggen, zoals die landen.

Wat zegt God? Maak maar goed ruzie en vecht het uit? Je eigen zin ten koste van alles doordrijven? Niet opgeven? Van koppigheid en onverdraagzaamheid uw kroon maken?

Wat zegt God die u liefheeft ?

Markus 8:34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Zichzelf verloochenen, niet meer leven voor jezelf! Hij die zijn eigen reisplan opgeeft, is iemand die zichzelf klaarmaakt voor een hemelreis! Wie zichzelf verloochent, gelijkt op Jezus! Hoeveel verdroeg Jezus niet van ons voor wij tot het geloof kwamen in Hem?

De Bijbel profeteerde over de eindtijd een onverdraagzaamheid, die ook onder de christenen zou komen en veel afval zou veroorzaken.

2 Tim. 4:3 want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,

Als men de Bijbelse leer niet meer aanvaard dit is zonde en zonde dat is iets wat wij nooit moeten verdragen! Wij verdragen bv. de katholieken, maar niet hun leer!

Leviticus 19:17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.

WAT ZEGT DE BIJBEL of GOD OVER 2012

2012 WAT ZEGT DE BIJBEL?.

GOD EN UW TRANEN

clip_image002

clip_image004

Wanneer wij horen over tranen dan denken wij meestal aan verdriet. Het zijn ook niet altijd de kinderen die wenen van verdriet, maar ook volwassenen wenen. Tranen zijn er niet altijd door verdriet, ook kent u tranen van geluk, ze komen evengoed in uw ogen. Daarom gaan wij even blikken in de bijbel en zien wat Hij die ons schiep zegt over tranen.

God weet wel heel goed vanwaar en waarom er deze emotionele reactie bij de mens komt.

TRANEN VAN LEED EN VERDRIET.

4 Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam: 5 Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE , de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie , Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 6 Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David . Jesaja nu zeide: Neemt een vijgenkoek. Zij namen die en legden hem op de zweer. Toen genas hij.2 kon.20

Voor vele mensen lijkt het of God zover woont, dat ze denken dat Hij dood is. Doch dit is helemaal niet waar, hij kent al zijn stervelingen.

Hier hebben wij een geval van verdriet. Een mens als ten dode opgeschreven, door een ziekte. Hij was koning en had geen gebrek aan niets.

Deze man had gebeden en in zijn verdriet wenende gebeden. Het waren zeker geen krokodillentranen, zoals men dat zegt. Deze tranen veroverden het hart van God.

God genas de man. Wij leren hier dat tranen een uiting zijn die komen uit een eerlijk hart, tranen die gezien werden door God. Als God uw Vader is geworden dan, heeft Hij medelijden en reageert met meer liefde, dan alle aardse vaders samen tegenover hun kinderen.

Denkt u dat God nooit uw tranen heeft gezien?

Doch denkt u aan Hem die voor u zijn leven gaf?

TRANEN VAN VREUGDE.

1 Jakob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen, en met hem vierhonderd man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen.

2 Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan, Lea en haar kinderen daarachter , en Rachel en Jozef achteraan. 3 En zelf ging hij voor hen uit en boog zich zevenmaal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder gekomen was. 4 Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij weenden.

5 Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen, en vroeg: Wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde: De kinderen , die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft.

6 Daarop naderden de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer.

7 Vervolgens naderde ook Lea met haar kinderen en zij bogen zich neer. En ten laatste naderden Jozef en Rachel en zij bogen zich neer.Gen.33

Tranen van geluk en vrede. Hier kwam er verzoening. Na jarenlange ruzie tussen deze broeders. Hij het zijn dingen die wij in deze wereld zien. Hoeveel mensen zijn er niet die op zoek zijn naar familie die ze niet meer vinden of weten of ze nog in leven zijn.

Vele mensen leven in ruzie en haat. In ieder geval ging het hier om een verzoening .

Wanneer ruzies kunnen worden bijgelegd, dan zijn dit tranen welke vreugde, en blijdschap geven, en gezond zijn voor het zieleleven.

Ruzies zijn slecht voor de mensen, daarom geeft Paulus de raad aan zijn medegelovigen

Romeinen 12:18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen

TRANEN VAN MEDELIJDEN bij de dood.

Johannes 11

32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart , zou mijn broeder niet gestorven zijn .

33 ¶ Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd ,

34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie.

35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? 38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan.

39 Jezus zeide: Neemt de steen weg ! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag .

Wanneer iemand sterft, dan is het ook normaal dat er verdriet is bij de familie, bij vrienden.

Hier sterft Lazarus.Jezus kan zijn tranen niet meer bedwingen. Deze emotionele reactie was al genoeg om aan te tonen dat Jezus van Lazarus hield, men zegt het trouwens. Jezus was God, maar ook mens.

Tranen spreken meer dan boeken. Tranen hebben te maken met liefde en medelijden.

Waar geen oprecht medelijden is, daar zijn ook geen tranen te zien, dit toont overduidelijk dat er geen liefde is.

Waar zien wij vandaag nog tranen bij vrienden vandaag, waar is nog medelijden?

2 Corinthe 2:4 Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in overvloedige mate voor u koester.

Tranen van medelijden bewijzen dat er liefde is of was.

Koning David wist dat God zijn verdriet kende, en zelfs zijn tranen spaarde.

7 (56-8) Zouden zij, die zoveel slechts en zoveel zonden doen, kunnen ontkomen? O God, vernietig hen.8 ¶ (56-9) U neemt mijn zwerftochten waar en kent elke traan die ik stort. Alles staat immers in Uw boek?

9 (56-10) Als ik U te hulp roep, zullen mijn vijanden terugdeinzen. Ik weet zeker dat God mij zal helpen.

10 (56-11) Ik loof en prijs het woord van God. Ik loof en prijs het woord van de HERE. Ps.56

Ongelooflijk maar waar, God kent al de tranen van zijn kinderen. Iedere traan welke liep uit verdriet door het volgen van Jezus is bij God gekend!

Tranen werden destijds opgespaard. Een vrouw gebruikte ze eens om de voeten van Jezus te wassen. Ze offerde deze. Onze tranen uit liefde tot Jezus en door het volgen van Hem, zijn offers.

TRANEN VAN HOPELOOSHEID.

Esther 4

1 Toen Mordekai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordekai zijn klederen, hulde zich in zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. 2 Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan .

3 In elk gewest, waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, was bij de Joden diepe rouw, vasten, geween en geklaag: voor velen werd zak en as als bed uitgespreid.

Het bevel de joden uit te roeien, was gegeven. Wanneer je weet dat je zult moeten sterven, dan is het logisch dat een mens moedeloos en wanhopig zou worden. Het lijkt me erger dan een depressie, welke ook al kan leiden tot wenen.

TRANEN BIJ BEKERING.

JOEL 2

11 De HERE laat Zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van Zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt Zijn bevelen. De dag van de HERE zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan hem verdragen?

12 Daarom zegt de HERE: “Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij uw hele hart. Kom met vasten, tranen en in rouw.

13 Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren!” Ga terug naar de HERE, uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf.

Hier gaat het over tranen van spijt. Mensen kunnen dingen hebben gedaan waar ze achteraf veel spijt van hebben. Gods geboden werden overtreden.

Wanneer het geweten onrustig is, door verzwegen zonde, dan kunnen deze dingen een last leggen op het zieleleven. Door zonde is er scheiding tussen God en mens. Er is geen normale relatie tussen de zondaar en God.

In de zaligsprekingen staat er :

Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden.

Het gaat hier inderdaad over mensen die spijt hebben over hun zondig leven zonder rekening te houden met God. Ze leven naar hun eigen wil, ze treuren en hebben tranen, doch ze worden niet vertroost, want God wacht tot ze met hun hele hart, Jezus Christus aannemen en aanvaarden wat Hij zegt door de bijbel heen. Hij wacht tot ze zich bekeren, en treuren omdat ze in onwetendheid leefden.

TRANEN ZIJN ER OOK BIJ WEDERGEBOREN CHRISTENEN.

Psalmen 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

 

Wie het evangelie brengt en over Jezus getuigt, die is aan het zaaien, het zaaien gaat gepaard met veel verdriet, daar er veel tegenkanting is, kritiek en blinde haat.

Doch de tijd komt dat er gejuich zal zijn voor al diegenen die hier op aarde schade en verlies hebben geleden omwille van Christus.

Dit beeld is zeer realistisch, want vroeger zaaide men met de hand, en het stof van tussen het graan waaide in de ogen en ze traanden.

TRANEN VAN VREUGDE OF VAN VERDRIET?

Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Openbaring 21:4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn , want de eerste dingen zijn voorbijgegaan .

Hier gaat het waarschijnlijk over de tranen van Israël op het einde van de grote verdrukking. Tranen van verdriet.

Er komt verandering wanneer Jezus komt om te regeren in Jeruzalem over de ganse wereld.

VERLOREN TRANEN

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

 

Het komt er op neer, wanneer mensen de zegen of de genade van God afwijzen door onverschilligheid, tegenover het evangelie of door “hoererij”, welke niets anders is dan een wereldse gezindheid volgen, dan zullen de tranen niet meer helpen.

Men zal buiten Gods heerlijkheid vallen, na de dood, voor eeuwig!

Een eeuwige straf, eeuwig verdriet, eeuwige tranen!

God laat iedereen kiezen!

GELD,ZILVER EN GOUD

ZILVER EN GOUD

 

clip_image004clip_image006

 

 

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5.

10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

1 Tim.6

Wanneer wij deze Bijbelteksten in Gods woord lezen, in het licht van de actualiteiten deze week, dan proeven wij dat de gedachten van de mens en deze van God zo verschillend zijn wanneer het gaat over geld, rijkdom en verlangens. Iedere ziel droomt of droomde ervan, eens rijk te zijn. Velen strekken hun handen uit naar de kansspelen of een overval, en hopen op een dag alles te kunnen doen wat hun hartje lust. Anderen werken zich krom en ziek, bedriegen en lopen soms over lijken om toch rijk te worden… helaas! Rijk zijn is geen zonde, je kunt ook eerlijk erven, maar schatrijk willen worden is wel zonde!

Waarom maakte God toch niet ieder mens rijk?

Waarom een wereld van arm en rijk, welvaart en honger?

In onze dagen gaat het nu voor mensen van rijk tot schatrijk, en voor anderen van arm tot straatarm! Velen zeggen onverstandig: Het is altijd zo geweest!” maar weten niet wat God laat weten, er komt een tijd, dat het geld, goud of zilver, compleet waardeloos zal worden, en deze tijd komt eraan, voor wie gelooft of niet! Maar eerst komt er nog een tijdelijke waardestijging van het goud. (Jac.5:3). Doch er komt een tijd dat de rijken bitter zullen wenen, en veroordeeld zullen worden. Nog anderen die eens geloofden, zullen ontrouw worden aan God, of laten zich verleiden door een nieuw vals welvaartsevangelie.

Spr 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen;

maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Deze spreuk toont twee soorten van geloof aan, een zegevierend geloof en een uitstervend geloof. We vinden er twee aspecten van de schepping in, namelijk herfst, een sterven, en de lente, nieuw leven! Voor de ongelovige, die zijn vertrouwen stelt op zijn vergankelijke rijkdom, komt er, als de herfst, een afsterven van een cultuur waarbij men geen rekening houdt met de Bijbel, Gods woord.

Voor de wedergeboren Bijbelgelovige christen, komt er de lente, hij zal deel uitmaken van een nieuwe schepping. (Ps.92:13) Hij is al een nieuwe schepping geworden. De nabije toekomst zal dit aantonen. (2 Cor.5:17)(Gal.6:15).

De apostel Petrus, wist hiervan, en schreef aan zijn broeders en zusters in de Here:

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1

De hoop hier beschreven is een verwachting met zekerheid! Je kunt hopen dat uw aandeel op de beurs stijgt, maar dit is helemaal niet zeker, integendeel! Dus wat een enorm groot verschil in soort van hoop of verwachting!

Wanneer God u genadig is geweest, en u rechtvaardigde door uw geloof in Jezus dan bent u schatrijk, dan hebben uw knieën gebogen voor de enige God, JHWH, en uw knieën buigen niet verder meer voor de Mammon van zilver en goud. Je kunt geen twee heren dienen, zegt Jezus, zoals schijnchristenen denken dat dit toch mogelijk is.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

In de Bijbel staat iemand die zijn knieën had gebogen voor een schat van zilver en goud, welke God vervloekt had. Hij kon geen goede keuze maken. Wie de aardse rijkdom belangrijker acht dan zijn Schepper, lijkt op een mens als Achan. De gevolgen van Achan zijn zeer leerzaam voor ons. Achan de man die geen rekening wilde houden met Gods woord, de Bijbel. Hij deed zijn naar zijn eigen zondig denken.

ACHAN (=slang of ongeluk)

Jozua 7.

 

Jozua had van God de opdracht gekregen om het beloofde land Kanaan in bezit te nemen. Na de grote overwinning op de stad Jericho, kwam dan het dorpje Ai. Dit werd eerst een zeer pijnlijke nederlaag, en een vernedering, maar waarom?

Soms hebben wij ook nederlagen of tegenslagen in ons leven, en stellen wij ons ook vragen.

God, waarom overkomt mij of ons dat?

Ook Jozua zocht de reden van die onbegrijpelijke nederlaag en bad tot God!

10 Toen zeide de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht?11 Israel heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. 12 Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. (Joz.7).

Achan een soldaat van Jozua had zich niet kunnen weerhouden, om toch van de vervloekte buit mee te nemen tijdens de overwinning op Jericho.

Gods geboden overtreden kan grote risico’s inhouden, en kan een gelovige, of een ganse gemeente krachteloos maken. Achan dacht, niemand weet het toch.

Dit soort van denken brengt teleurstelling en ongeluk! God weet toch alles! Het ganse volk kwam onder de vloek te liggen, zonder echt te weten waarom. (Deut.7)

13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de HERE, de God van Israel: er is een ban onder u, Israel, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.

Een ban is alles wat een afkeer bij God opwekt, en door God werd gestraft, zoals de kanaanieten met hun vele afgoderijen.

Wat nam hij mee? Wat was hier de ban? Achan werd schuldig bevonden.

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld: 21 ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.

Achan zondigde uit begeerte en hebzucht, satan kon hem verleiden met goud, zilver, en een mooie Babylonische mantel. Deze soldaat kon het niet laten heimelijk, dit alles mee te nemen, wel wetende dat dit niet mocht. Hij dacht zondig en verkeerd: God zal dit wel door de vingers zien. Zich onrechtmatig verrijken, stelen en eigenbelang was hier de zonde van Achan. Zo vinden wij vele voorbeelden in de Bijbel, Eva begeerde de verboden vrucht, David begeerde de mooie Bathseba, enz. Zijn wij beter dan de hebzuchtige Achan?

Let op de volgorde van dit gebeuren:

Achan zag. Wat een mens ziet kan hem verleiden.

Achan begeerde: Wat mooi en kostelijk is kan het verlangen opwekken.

Achan maakte van de gelegenheid gebruik en nam wat verboden was mee.

Achan werd in het ongeluk gestort! Bestraft!

De verlangens en begeerten van een Bijbelgetrouw christen, zwakken langzaam maar zeker af, omdat ze een andere geestelijke, onvergankelijke rijkdom in hun leven hebben ontdekt met eeuwigheidswaarde.

Het Roomse christendom begeerde ook rijkdom, let op Rome!

De aflatenhandel, de relikwieënhandel destijds. Maar is geestelijk blind! Jezus maakt dit duidelijk in:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden,Openbar.3

WAT WAS HET GEVOLG VOOR DE GELDZUCHTIGE ACHAN?

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Deze Achan had 36 mensenlevens op zijn geweten, door hun pijnlijke nederlaag in Ai, en de naam van God geschonden. Achan betoonde weinig of geen spijt van zijn handelen.

24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israel, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de HERE u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israel hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. 26 Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de HERE zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, (zie foto)tot op de huidige dag. Jozua 7

Achan werd Ter dood veroordeeld! Men stenigde hem en zijn ganse familie. Doch er kwam daarbij nog een erger oordeel van God: namelijk men verbrande hun lijken. Crematie! Crematie is een straf van God! Hoe veranderen de tijden en menselijke wetten snel, lijkverbranding was strafbaar bij het ontstaan van België! (1830) Achor betekent “ellende of droefenis”. Je kunt zeggen dat Achan stierf in een dal van grote smart .Inderdaad wie de Bijbel, Gods woord verwerpt, zal een Achan wezen!

clip_image010

HET GEZAG VAN DE BIJBEL HET ONFEILBAREWOORD VAN GOD

clip_image002

clip_image004

Een ander gebruikt woord voor de Bijbel is “Het woord van God”, en dat is het inderdaad. Het is het meest bekende boek op de ganse aarde, en het is niet te vernietigen, je kunt het niet van deze aardbol laten verdwijnen, alle andere boeken wel, want Jezus sprak:

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

De woorden in de Bijbel zijn onvergankelijk en van hemelse kwaliteit, alle boeken staan in harmonie met elkaar. Voor alle duidelijkheid liet God het zelf opschrijven:

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

De eerste christenen gebruikten de Bijbel voor hun onderwijs, het geeft levenswijsheid, men gebruikt het nog steeds om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. Ze waren Bijbelgetrouw en hielden zich slechts aan het gezag zoals beschreven in het Woord.

Het gezag van de Bijbel verdedigt zichzelf, een christen heeft het aangenomen, een ongelovige gehoorzaamt de Bijbel, Gods geboden niet.

clip_image006Mensen hoeven het gezag van de Bijbel niet zelf te willen verdedigen, het is of als wij zelf een leeuw in een kooi willen verdedigen, en dat moeten we niet doen, we moeten enkel de kooi open zetten! (Spurgeon).

Wij moeten enkel de Bijbel uitleggen, de blijde boodschap doorgeven, dit is als het openen van de kooi, de Bijbel verdedigt zich spontaan, zegen voor wie het wil aannemen en vloek voor wie Gods woorden verwerpt!

De eerste christenen konden goed onderscheid maken tussen valse leer en de echte leer, daarom volgden zij bij voorbeeld de kinderdopers, want het is niet christelijk, niet Bijbels!

Vandaag oogst onze maatschappij, ondanks de welvaart, vruchten die aan het onbegrijpelijke grenzen, de media berichten dagelijks over allerlei onheil. Niet voor niets profeteerde God, dat we vandaag in “gevaarlijke” tijden leven, tijden van smart en veel verdriet. (2 Tim.3) Ongelovigen verwonderen zich, Bijbelgetrouwe christenen niet, zij geloven wat God zegt! Schijnchristenen aanvaarden het gezag van een kerkleider, die zich als God op aarde toont, net als de Romeinse keizers!

1 Joh.2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Bijbel lezen zonder de boodschap te begrijpen is niets nieuws onder de zon!

Om de Bijbel te kunnen begrijpen is er als ’t ware een heelkundige ingreep van God nodig. Het menselijk hart (denken) dient eerst te veranderen. Wie de Bijbel gelooft ontvangt Gods zegen!

De ganse Bijbel moet men eerst aannemen en geloven zoals het bestaat, dan pas zal een mens veranderen en met zekerheid gaan geloven. In de tijd van Jezus waren er ook mensen die in de Bijbel geloofden, maar er waren er die niet alles geloofden wat er stond geschreven! Ook vandaag zijn er mensen die niet alles geloven wat in de Bijbel staat, en ze blijven onbehouden. Ze geloven niet dat Jezus macht heeft over de natuur, Hij stilde de storm, liep over het water enz.

Lukas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

Hier waren dit de Emmaüsgangers, welke naar huis terugkeerden, na de terechtstelling van Jezus op Golgotha. Toen legde Jezus alles uit, toch was dit niet nog niet voldoende.

27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.Luk.24

Jezus gaf deze mensen een persoonlijke Bijbelstudie, ze geloofden, dat dachten ze, maar ze waren teleurgesteld over wat was gebeurd. Ze hadden hun hoop op Jezus gesteld voor de verlossing van Israël. Hun teleurstelling kwam in feite omdat ze moeite hadden om alles in de profeten te geloven. Jezus troostte deze mensen niet alleen, Hij openbaarde zich aan hen uit liefde. Dit doet Hij nog in het hart van mensen die hun hoop op Hem willen stellen.

Zo zijn er vandaag christenen die ook moeite hebben met de belofte van de “opname” of de ontsnapping aan de Dag des oordeels welke over de ganse wereld komt. Integendeel zullen er afvallige “christenen” de spot drijven met de wederkomst van Christus! Ze willen niet alles geloven!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?2 Petr.3

<

p align=”center”>EEN GEESTELIJKE OPERATIE

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Wij mogen hier niet te vlug over heen lezen, omdat geloof nodig is, om te kunnen begrijpen, wat Jezus uitlegt. Jezus kent het denken van de mensen door en door. Hij weet of het hart bestaat uit de goede aarde, waar het zaad kan invallen en groeien. Deze mensen keerden terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap! Na deze operatie, waren deze mensen overgelukkig! Gelukkiger dan de rijkste mens op aarde!

Wij lezen over een ander geval waarbij dezelfde operatie gebeurde.

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Ook hier lezen wij over een vrouw, die Godsdienstig was, al vlug denkt men, dat deze vrouw een gelovige was. Ook hier zien wij dat de apostel Paulus sprak over het evangelie, en dat God het verstand opende!

Zo is dit een feit bij ieder mens die wil geloven in Jezus’ woorden die worden uitgelegd. Geloven betekent ,de wil tot een gehoorzamen aan het gezag van de Bijbel.

28 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God,

doet mijn duisternis opklaren. Psalm 18

De psalmist heeft ervaren wat het betekent, om de Bijbel te begrijpen. Duisternis is onwetendheid en onbegrip. Vandaag kunnen de mensen veel kennis krijgen. Doch het bijzonderste krijgt vandaag geen aandacht meer, het bijzonderste is nog steeds dat wat God leert. Men heeft bijna God vergeten, maar ook God weet wie Hem vergeet en de gevolgen zullen niet uitblijven. Israël is ons een voorbeeld.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie zijn leven aan God wil onderwerpen, dan is de Bijbel het enige gezag dat hij aanneemt. Petrus was niet de eerste paus, want hij respecteerde en geloofde Gods woord, de Bijbel!

Kerkelijke wetten die niet Bijbelgetrouw zijn, zijn waardeloos.

Markus 7:13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Ook de farizeeën, ondermijnden het gezag van de Bijbel, Gods woord, door hun eigen kerkelijke wetten en tradities te handhaven. Ze stonden op hun eigen eer en gezag, en ieder moest buigen!

Wij kunnen besluiten: Geloven of niet, er komt een tijd dat ieder mens zal buigen en knielen voor het gezag van de Bijbel!

clip_image0089 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Fil.2

DE GEHEIME ONTVOERING VAN DE GEMEENTE ?

clip_image002

 

Johannes 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Niet iedereen gelooft in het opstaan uit de doden. Velen “denken” dat er na de lichamelijke dood niets meer is. Anderen denken over een vorm van reïncarnatie, dit bestaat niet zegt God! (Hebr.9:27)Indien dit zo zou zijn, ware God zeer onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil nadenken zal nooit de zin van dit aardse leven kunnen begrijpen. Crematie is vandaag een bewijs dat mensen niet meer geloven in de beschreven opstandingen. God liet in het oude testament beenderen opgraven van afgodendienaars om te verbranden als straf!!!

Enkel gelovigen in Christus, zullen opstaan uit de dood om eeuwig te leven, in een nieuwe schepping. Daarom bestaat er ook een verschil in het rouwproces tussen christenen en anderen. Rouwende Bijbelgetrouwe christenen hebben ook verdriet, maar hebben een vaste en levende hoop elkander terug te zien! Het verdriet van ongelovigen is eerlijk gezegd niet te troosten. (1 Thess.4:13).

51 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, 52 maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. 53 Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam.(1 Cor.15)

 

De veelbesproken geheime opname van de christengemeente ( the rapture) is een plotse geheime opstanding welke nu ieder ogenblik in vervulling kan gaan!

De ongelovige wereld zal dan slechts merken dat er graven open zijn gegaan en lijken zijn verdwenen.Dit nieuws zal in de media zoals gewoonlijk  verzwegen worden of men zal een andere leugenachtige verklaring afleggen als bv. Een actie OF een AANVAL van UFO’s, met buitenaardsen. (Bijzonder actief de laatste tijd).

Velen zullen er wel eens van gehoord of gelezen hebben en dan zeggen:

“Het was toch waar!”

Die plotse verdwijning van de nog in leven zijnde christenen, zal uiteraard catastrofes veroorzaken. Bv: in het verkeer enz. Voor deze verdwijning staat in het grieks”harpazo”, betekent met kracht weggerukt!

Jezus komt uitsluitend de “Zijnen” onzichtbaar ophalen om hen te bewaren voor de rampzalige oordeelsgebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden. Christenen maken de laatste wereldoorlog en de nog komende ongekende natuurrampen niet meer mee!

Het geloof in deze toekomstige geprofeteerde gebeurtenis is minder gekend onder katholieken, protestanten en ook al evangelische christenen. Sommigen beginnen te spotten met die wederkomst van Christus. Zo was er ook gespot met Noach, men had ook nog geen regen gezien, maar het kwam, en de stem van de spotters klonk niet meer!

Anderen halen aan dat het woord “opname”

niet in de Bijbel staat!

Inderdaad geen Nederlandse vertaling gebruikt dit woord.  Het Engelse woord “rapture” wat opname of wegrukking betekent is beter terug te vinden in de vulgata, de Latijnse Bijbel, onder het werkwoord “rapere”, en rapturos). (“rapire” in het Italiaans). Je kunt er echt niet meer naast kijken!

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.(1 Thess.4)

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om deze tweeduizend jaar oude en levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal begrijpelijk, de antichrist en de valse profeet zijn op komst, alles zit nu in een voorbereidingsfaze! Wij moeten slechts waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord! De Bijbel! Sola scriptura!!!

DE OPNAME IS EEN BLIKSEMSNELLE ONTSNAPPING AAN GODS

KOMENDE OORDELEN OP AARDE

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het ligt in Gods karakter om mensen te redden, en een uitredding te geven aan hen die naar Hem willen luisteren. De opname is een uitweg! Daarom is er een sterke hoop voor Gods volk uit de heidenen! (Bedenk het gebed van de profeet Daniel)

13 De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.(1 Cor.10)(boek)

Wij dienen te bidden dat deze belofte in vervulling mag gaan voor ons, dat ieder die samen met ons in Christus geloven zoals de schrift leert opgenomen mag worden !

36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Waakzaam zijn betekent, alle gebeurtenissen vergelijken met het profetische woord, en onze heiliging in acht nemen, dus geen wereldse gelijkvormigheid.

“In staat zijn”betekent dat ons geloof ook geloofswerken en kenmerken kent.

Met “alles wat geschieden zal”is de zeventigste jaarweek van de profeet Daniel bedoeld. Dit is de tijd van de verdrukking en grote angst voor Israel, en de oordelen over alle volkeren die zullen strijden tegen Israel!

JEZUS IS DE REDDER, DE ONTSNAPPING!

De eerste stap is in feite onze eerste ontsnapping aan de tweede dood, door te geloven in Jezus’ offer nodig voor onze vergeving. De Bijbel maakte ons geestelijk levend en genas van onze geestelijke blindheid.

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,(Hebr.2

Wie dus de Bijbel verwerpt of eraan twijfelt loopt een risico van eeuwigheidsbelang.

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.(1 Thess.1)

Wie gehoorzaamheid aan de Bijbel nastreeft, aan Gods bevelen, zal ook de stem van God horen bij het “rapture” bevel: “Come up hither”

De christen die niet volhardt, en afzwakt, geen tijd meer maakt voor God, voor deze zal het een ramp worden! Hij zal de tijd niet meer onderscheiden en afgevallen zijn.

45 Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn,

46 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen.Luc.12

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ALLE ONGELOVIGEN

Daniel 12:2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

De ongelovigen en alle anders gelovigen zullen duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding zal een opstanding zijn om veroordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel en alleen voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verworpen. De ongelovige of religieuze heeft andere goden achterna gelopen, of geloofde in de wereldwijde leugen van Darwin!

Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen?

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een echte hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij ons de hel moeten voorstellen. Jezus sprak nooit over een leugenachtig vagevuur!

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM

clip_image006

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam was onverheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen kwamen tot geloof in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn Goddelijke macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus, Zoon van God in de rij zetten (ontheiligen) van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand kon doen als Hij of stond op uit de dood.

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid , en een geestelijk lichaam opgewekt . Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.(1 Cor.15)

Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel lichaam” , een opstandingslichaam

bestaande uit een lichaam en een geest. Een lichaam zonder vlees en bloed.

Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, en geen weerstand kent van het aardse.

Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk.

Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven.(1 Corinthe 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet.)

DE GEESTELIJKE OPSTANDING

Lukas 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus leert ons dat er twee soorten van doden zijn op deze aarde. De lichamelijke dode en de geestelijke dode. Het is duidelijk dat niet iedereen de bijbel kan begrijpen, zolang hijzelf nog geestelijk dood is. Door nieuwe bijbelvertalingen te maken is er geen beter begrip, enkele groter verwarring! 1Co 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt als een geestelijk blinde geboren. Nu kunnen wij kijken naar de geestelijke opstanding in het hart van de mens die zich tot Jezus Christus bekeert.

1 Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2 U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog aktief is in de mensen die vijanden van de Here zijn.(Efeze2)

Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, is nog geestelijk dood. Vele mensen menen gelovig te zijn, doch ze zijn enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk deed bij het maken van het gouden kalf.

Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen uitleggen om toe te geven aan onze eigen begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. (2Petr.1) Een Bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit een schrift met schrift te vergelijken en met een biddend hart.

DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP!

3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.(1 Petr.1)

Het is door de opstanding van Jezus:

Dat mensen kunnen behouden worden,

¨ Dat mensen kunnen weten behouden te zijn.

¨ Dat mensen kunnen leven met een toekomstperspectief

dat voorspoedig is.

¨ Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood

¨ Dat mensen van harte God kunnen loven en prijzen.

¨ Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen

¨ Dat mensen zonden kunnen overwinnen

Dat Bijbelgetrouwe christenen zullen leven ook

al zijn zij gestorven!

IS GOD UW VRIEND?

clip_image001

david en harp

Vele mensen hebben een verkeerd beeld over God. Mensen denken dan aan een kerk, moskee, tempel of allerlei religies. Weinig mensen hebben een goede en ernstige relatie met hun Schepper. De meerderheid kent Hem helemaal niet. Daarom leert God om de meerderheid niet te volgen: Exodus 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Velen leven precies in ruzie met God, en met andere mensen. Velen vinden de weg tot God niet, omdat ze Jezus niet persoonlijk hebben leren kennen. Die weg loopt niet door wierook kaarsen, en mooi geklede bisschoppen heen!

God wil uw vriend worden, zoals Hij dat ook wilde met zijn volk Israël, en Hij leerde: Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Dus wil God gelukkige mensen zien!

Wij nemen vandaag even koning David, tevens een profetisch beeld van Israël. Koning David was een heel goede muzikant, schreef muziek en zong. Uit een van zijn liederen, psalmen kunnen wij veel leren. Zelfs Jezus zong de psalmen!

Psalm 7

In deze psalm vinden wij dat David angstig klaagt vanuit zijn bedroefd hart, want hij heeft bedreigingen gehoord van iemand, die hem wel kon vermoorden. Soms kun je kwade woorden horen dat men naar uw hoofd slingert. Zo zien wij een democratisch Israël vandaag welke opnieuw bedreigt word in zijn bestaan.

Wat doe je als men u kwaad wil doen?

Wanneer iemand kwaad wordt aangedaan, kan hij op vele manieren reageren. Je kan niet meer spreken met die mens, men kan kwaad spreken over die mens, men kan hem benadelen als men baas is. Nog anderen zoeken hun recht soms tevergeefs op de rechtbank, je kunt wraakgevoelens koesteren, maar wie is nog bereid zijn andere wang te tonen? Lukas 6:29 Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Amaai, en toch……….

HOE REAGEERT KONING DAVID OP EEN VINNIGE KAAKSLAG?

In de eerste verzen lezen wij al, dat hij, hoe machtig hij ook is, zijn toevlucht gaat zoeken bij God zelf. Is God dan zijn vriend? Hij zoekt geen hulp bij mensen of zijn naaste vrienden die hem kunnen helpen. David wist dat hij zijn vertrouwen op God diende te stellen, want de Profeet Jeremia schreef: Jer. 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

David gaat zingen, misschien wel met tranen in zijn ogen: HERE mijn God, bij U schuil ik, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij,

Wij vinden hier een combinatie van muziek, tekst en een gebed uit zijn hart! Dit is de kostelijkste medicatie tegen depressiviteit! Bij God bescherming zoeken, dat is wat David deed. Wat doen wij soms? Verkeerde beslissingen nemen! Reageren uit ongeloof, en ook een kaakslag uitdelen!!!!

Vers 4/6 Het geweten van David gaat hem aanspreken. Hij beseft dat als het zijn eigen schuld is of zou zijn, hij ook niet veel van zijn vriend God, moet verwachten. Men kan op God vertrouwen en Hem als zijn toevlucht nemen, maar geloven is ook leven naar Zijn raadgevingen ! En als men faalt, dan is er steeds vergeving door het vergoten bloed van het lam, Christus!

David deed dit omdat hij wist, dat er voorwaarden zijn voor het verhoren van zijn gebed !

Hij hield rekening met zijn grote Vriend. Wie Jezus als vriend heeft, is machtig! Dit is een Bijbels geheim.

(7/8) Een schreeuw om gerechtigheid

Opnieuw zien wij dat David het recht niet zelf in handen neemt. Wereldse of ongelovige mensen stellen hun vertrouwen in het gerecht of gerechtigheid op aarde, maar David roept op de ene ware rechter, zijn vriend, God! Profetisch aspect: Zolang Israël niet roept om gerechtigheid op zijn God, zullen zij onrechtvaardig veroordeelt worden in de verenigde naties! (Vergadering der naties). God verwacht vandaag dat zijn volk op Hem ernstig zal beginnen te roepen! God wil aanbeden worden, daarom wacht Hij nu nog. God, Jezus klopt in onze dagen aan de deur van ieder mensenhart:

Openbar. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

David zingt en bidt: 9 Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige, Gij, die hart en nieren toetst, rechtvaardige God.

Hier bidt David opdat er een einde zou komen aan al de ongerechtigheid van de ongelovigen in de wereld. David is koning maar heeft niet de macht om al de ongerechtigheid uit te roeien. Hij bidt daarom ook opdat God een nieuwe wereld wil beginnen, maar zonder mensen die niet willen luisteren naar Hem! Dit gebed zal in de komende jaren, verhoord worden, er komt een tijd dat Christus zelf op aarde zal komen regeren 1000 jaar lang. Die tijd is nabij. Vandaag heeft daarom ieder mens tijdens zijn aardse leven, de kans een keuze te maken, voor of tegen Jezus, voor of tegen de Bijbel, eenvoudiger kan het niet!!

Bekeert iemand zich niet………….

11 God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Hier lezen wij dat God iedere dag kwaad en toornig wordt, wanneer de mens, niet wil luisteren naar Hem, en onrechtvaardig handelt. Wie onrechtvaardig en kwaadaardig handelt of leeft, wekt de wraak op van God. Ieder wedergeboren christen dient te weten en te vertrouwen dat God wraak oefent wanneer iemand zijn kinderen kwaad berokkent!  Onze dagen worden gekenmerkt, door het meermoorden, verkrachten en stelen alleen al. Maar, wie leven zonder rekening te houden met God is al even zondig en moet veranderen van denken.

<

p align=”center”>Wanneer iemand niet wil luisteren…………naar zijn Schepper……

Het gaat hier wel over de kwaadaardige onwillige zondaar, een mens die God haat. Dan is die mens zich niet bewust, dat hij een ernstige Tegenstander heeft. Zo’n mens gelooft niet in God, noch in zijn gebod. Hij gaat misschien geloven in de grote politieke leugen van Darwin.  God volgt die mensen, of profetische gezien de vijanden van Israël,en God neemt maatregelen en voorbereidingen, want wij lezen :

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Wanneer die zondaar het evangelie van Christus heeft gehoord, en weerspannig reageert, dan kunnen er zich plots zware tegenslagen of ongelukken op zijn hoofd terecht komen. Ongelukken zijn er al altijd geweest

Men stelt zich veel de vraag: Waarom diende dit te gebeuren?

Profetisch gezien kunnen deze pijlen, ook raketten zijn die zich richten op de vijand van Israël. Het kunnen rampen, ziekten zijn die zich keren tegen een volk welke God haat: Deuteronomium 32:23 Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten.

Job 6:4 Want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welker gif mijn geest inzuigt; Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op.

Die pijlen zijn meestal beproevingen die de mens te verwerken krijgt, maar voor zijn kinderen geeft

hij bescherming:

Efeziërs 6:16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;

Wie een put delft voor een ander……

14 Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen.15 Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte.16 Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn schedel.

Wie kwade voornemens gebruikt, en plannen maakt om zelf wraak te nemen is niet goed bezig. Hij begint te liegen en delft uiteindelijk zijn eigen graf.