OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

 

clip_image001

angstig

Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus dat soms niet? Kent Jezus mijn en uw zorgen, uw problemen, uw verdriet niet? Weet Hij niet dat ik wakker lig, dat ik het bijna niet meer zie zitten, in deze onrechtvaardige wereld, en moedeloos ben geworden? Hoe zal ik morgen dit of dat betalen? Oorlog op komst? Ziekte? echtscheiding? Mijn geld verloren door crisis …enz. Waar zorg en angst beginnen, mag het ware geloof niet eindigen! En waar het geloof begint, eindigt de kommer en de zorgen! Jezus gaf daartoe twee unieke sleutels om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, om ons een betere kijk en hoop te geven. Hij weet wat je nodig hebt!

clip_image005

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6
 Fil.4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Bij de eerste noodzakelijke sleutel, zegt God: zoek Mij, luister naar Mij, volg mijn adviezen op, …..vertrouw op MIJ! God staat klaar met doeltreffende adviezen. Hij schiep de mens en weet tot in detail, hoe de mens in elkaar steekt. Toch stelt Hij een voorwaarde: Luisteren naar Hem, in Hem geloven. Hem gehoorzamen, Hij vroeg nooit te geloven in een bepaalde kerk, of in kerkelijke geboden, maar vroeg om de woorden van Hem eenvoudig  te geloven. Joh.6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

De tweede sleutel, is een tweede stap in geloof, in plaats van te piekeren, medicijnen te slikken, of eindeloze discussies, spreek dan thuis tot God, die uw Vader is geworden, en vertel Hem over al uw problemen, zorgen en angsten. Velen hebben zijn hulp al ondervonden, waarom u niet?

Ps.50:15 roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. sela Ps.145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Koning David kende OOK deze sleutels! God verloste deze man uit al zijn angsten, verloste hem uit de greep van al zijn vijanden. Onze zorgen en angsten, dat zijn de hedendaagse vijanden, ze nemen ongelovige mensen in een wurggreep, het zijn stille moordenaars, net als de toenmalige vijanden van David! In ons land gaan zeven mensen per dag ten onder aan hun angsten, kommer en zorgen! (Hosea 4:6) De zelfmoordlijn tot God is de Bijbel!

Wij lezen even wat David op oudere leeftijd opschreef en zong een lied na zijn vertrouwen te hebben gesteld op zijn God, zo ontdekte hij die eerste sleutel.

Psalm 18

Deze psalm word nog steeds gezongen (Cfr. Rab.Gaon) als een herinnering op de zevende dag van Passover, toen Mozes vol van angst en machteloosheid voor de Schelfzee stond. Men wilde hem vermoorden! De zee splitste zich, en ze konden vluchten. Het werd hun grote verlossingsdag, profetisch kunnen wij het misschien reflecteren naar de komende verlossingsdag voor Israël, op het einde van de zevenjarige verdrukking, de benauwdheid van Jacob, de wederkomst van Jezus! (Ps.18 …2018?)

20 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 21 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God.Ps.18

Ook hier vinden wij hoe koning David leefde, hij zocht meestal wat de wil van God zou zijn. Hij had kennis van wat God hem had geleerd en beleefde dit. Hij hield er rekening mee, in het dagelijkse leven,het was een levensstijl geworden.Hij kende de grote waarde en het grote belang van Gods woorden:

30 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.31 Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?Ps.18

Wie op de Bijbelwoorden van God vertrouwt, en bouwt, kent een super bescherming tegen allerlei geestelijk kwaad. Dit is enkel te ervaren, wanneer men bezorgd, angstig en machteloos is geworden, en dan zijn vertrouwen op gaat God stellen. Daarom zijn beproevingen, soms tegenslagen, de beste Bijbelschool om God beter te leren kennen!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ook koning David kende de tweede sleutel, of remedie tegen grote problemen en het zich maken van kopzorgen.Koning Saul wilde David om het leven brengen, David wist dit. Kunt u zich grotere zorgen voorstellen, dan dat men u naar het leven staat? Dit zijn pas grote zorgen! Levensbelangrijk kan men zeggen. Zorgen kunnen levensbedreigend zijn, christenen in onze dagen, dienen op hun hoede te zijn. Zorgen en kommer werken soms als de kanker voor de geest en het lichaam van de mens. Daarom schreef ook Paulus naar zijn broeders :

1 Cor.10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Het is belangrijk God te leren kennen tijdens zijn korte aardse leven, en dit kan door Zijn Zoon,Jezus! Een God die voor u zorgt?…..God zorgt dat u weerstand kunt bieden! Koning David had dit aan de lijve ondervonden. Hij riep op de Heer! Hij bad! Bidden “in geloof” heeft een enorme positieve impact op de werking van uw hersenen!

6 Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de HERE; ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep.(boekvertaling)Ps.18

Als men ten einde raad is gekomen, dan zoekt men toch verder om eruit te komen, mensen zoeken deskundigen op voor hulp, en vele malen tevergeefs. Maar David, had anders geleerd, en begon te roepen op zijn God! Wanneer Israël op zijn God zal roepen, en opnieuw naar Hem zal willen luisteren dan zal de aarde beven en God optreden tegen hun vijanden! (v.8-20)

Afrekenen met kommer en zorgen!

 37 Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd;38 ik verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten.39 Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden;40 Gij deedt mijn vijanden mij de rug toekeren, en mijn haters verdelgde ik.Ps.8

Zoals eerder aangehaald, zijn kommer, angsten en zorgen, de grote vijanden van onze hedendaagse maatschappij, met alle triestige gevolgen. Koning David stelde zijn vertrouwen op zijn God en streed tegen die vijanden tot ze overwonnen waren. Dit kan tijd kosten. Natuurlijk is dit hier geen lichamelijke strijd. Het is een strijd in de gedachten wereld van de mens. Daarom zijn wedergeboren en Bijbelgetrouwe christenen in staat, deze mentale moeilijkheden te overwinnen;

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

De tweede sleutel moet toegepast worden: maak uw zorgen duidelijk aan God bekend. Dit is pas een teken dat u op God wilt vertrouwen. Natuurlijk kent God al uw zorgen vooraf, maar Hij wil aanbeden of aangeroepen worden. Enkel en alleen dan bidden bij  grote problemen, en daarvoor niet leven uit een, dichte en oprechte relatie of band met God, is hopeloos! Als het brandt, roept men ook niet de brandweer van 100 km verderop, maar toch het dichtbijgelegen korps! Petrus volgde Jezus zo dicht, dat hij tot op het water begon te lopen ziende op Hem! Geen andere discipel deed het! Zo is het voor wie ver van God leeft, en zijn Bijbel nooit meer leest!  Een dagelijks leven in Gods vrede, geeft de wedergeboren christen, een bovennatuurlijke bescherming voor al zijn denkactiviteiten. Dit is geen tovermiddel.

Onze gedachten kunnen worden beïnvloed door demonische machten, die enkel de bedoeling hebben u of anderen uiteindelijk ten onder te brengen. Daartegenover dient er geestelijke bewaking te zijn. Wie niet wil geloven ontloopt hier een onbekende zegen van God, Gods vrede. Door deze levenservaring van overwinning, kon koning David zingen na zijn doodsangst :

Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte,

ronny-1

 

REUZEN GEVONDEN!

clip_image001

Genesis 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

clip_image003Numeri 13:33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

clip_image005

Wie dacht dat de reuzen er alleen maar waren om in een of andere stoet te dansen om de mensen te vermaken, die kent zijn wereld niet. De reuzen zijn er werkelijk geweest en wie er nog meer wil van weten bezoekt op internet: biblebelievers.org op. Nogmaals goed om er op te wijzen dat er slechts één boek bestaat zonder leugens: de Bijbel.

 

 

 

KONING HIZKIA GENAS!

KONING HIZKIA.

clip_image002

Wij nemen vandaag even deze zieke koning, onder ogen, om te zien wat wij van hem kunnen leren. Deze man heeft een en ander meegemaakt, waarvan wij als gelovigen nog wel veel kunnen leren. Bijzonder is het belangrijk om eens te zien hoe God over hem denkt en hoe God met hem meeleeft en handelt. Bent u ook nieuwsgierig hoe God over u denkt?

Ook is God bezig met ons, ook maken wij veel dingen mee die soms vreugdevol zijn, maar ook soms wel met droevigheid gepaard gaat.

Wij zullen wel eens verschillende vragen over hem stellen:

  • Hoe was het geloofsleven van deze koning?
  • Welke beproevingen kende hij in zijn leven?
  • Hoe reageert de koning in zijn moeilijke dagen?
  • Naar wie luistert hij?
  • Waar faalde deze gelovige koning?

Hoe was het geloofsleven van deze man?

3 Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN, geheel zoals zijn vader David gedaan had. (2 Kon.18:3).

Hij deed wat goed was in de ogen van God. Hoe kunnen wij dat nu weten?

Wel wij kijken even naar wat hij deed. God kijkt niet alleen naar wat wij zeggen, maar bijzonder naar wat men doet.

clip_image0044 Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israelieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan. 5 Hij vertrouwde op de HERE, de God van Israel; na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda; noch ook onder hen die voor hem geweest waren;

Deze man meende het, geen woorden, maar daden. Alle vorm van afgoderij liet hij verdwijnen. De koperen slang, het werd een bedevaartsoord voor genezingen van allerlei kwalen. Men begon daaraan al te offeren, wat God verbied, ook vandaag nog! Het werd een soort relikwie, pagan, en met begon het te roken met wierook.

Afgoderij is bijgeloof welke men door traditie inburgert. Het is een gevaarlijke misleiding, vele mensen vandaag zijn daaraan nog steeds gebonden. Hij was dus vastberaden en radicaal in zijn handelen. Dit moet ook voor ons zo zijn, indien wij goed in de ogen van God willen voorkomen. Pas op christenen denken soms dat hun bijbel hun beschermd, ze leggen hem onder hun oorkussen! Dat is bijgeloof! Deze offershoogten zijn ook nog een beeld van wat “hoog” gewaardeerd is in de wereld.

Mensen kunnen zich offeren om een groot financieel vermogen te verkrijgen.

Mensen kunnen zich uitsloven om een plaats van aanzien te krijgen in de wereld, ze kunnen daarbij zelfs hun gezin offeren, of anderen benadelen. Hij was een radicaal gelovige, en verdroeg daarom veel lijden.

Welke beproevingen kende hij in zijn leven?

Angst.

De koning werd door zijn vijanden in een kwaad daglicht gesteld, door de koning van Assur. Deze betichte hem van een misleider te zijn van zijn volk. Hizkia had tegen zijn volk gezegd “ De Here zal ons redden”.

Ook had de koning van Assur beter en rijker leven voorgesteld wanneer ze naar hem zouden luisteren. Wij zien de aanval van de satan. Weet wel wanneer wij ons vertrouwen gaan stellen op God, dan komt er tegenwind.

Slecht nieuws.

Hizkia is nog bezig met het vorige, en er komt nu nog meer slecht nieuws, hij wordt aangevallen door de koning van Ethiopië! Gezanten hebben een brief meegebracht, en hij leest deze nu. Hij wordt wit van schrik en zorgen. Hij weet geen uitkomst meer, weet nu niet meer wat te doen.TOCH, hij gelooft!

Wat doet Hizkia?

2 Koningen 19:14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN,

2 Koningen 19:15 en bad voor het aangezicht des HEREN en zeide: HERE, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Deze man trekt ten strijde! Hij roept geen spoedberaad met zijn generaals bijeen, hij gaat naar de tempel te strijden in gebed! Toont de brief! Dat is pas geloven! Hebben wij nooit eens een brief ontvangen,waarvan we wit werden van schrik of bezorgdheid? Wat deden wij? God was zijn toevlucht!

Psalmen 94:22 Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht;

Psalmen 118:8 Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen;

GEBED VERHOORD!

19 Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt. 20 Toen zond Jesaja, de zoon van Amoz, tot Hizkia deze boodschap: Zo zegt de HERE, de God van Israel: wat gij tot Mij gebeden hebt betreffende Sanherib, de koning van Assur, heb Ik gehoord.

Als God je gebed verhoort, dan is de strijd al gewonnen. Wij moeten weten dat God kijkt naar wat wij doen, wanneer wij worden beproefd. Hij kijkt naar onze spontane reactie. Had de koning nu zijn generaals eerst geroepen en dan naar God geweest, dan was God niet zijn eerste toevlucht meer. God wil altijd bij ons op de eerste plaats komen in ALLES!

 

2 Kon.20

Hier lezen wij dat Hizkia dodelijk ziek is geworden.

Hizkia had een zweer, maar kan ook vertaald worden met een kwaadaardig gezwel, dus kanker. Jesaja vraagt hem al maatregelen te treffen voor zijn aankomend sterven! Het lichaam van de koning zal de opeenstapeling van de problemen wel niet hebben kunnen verwerken. Wij lezen niet dat hij depressief werd of zelfmoordgedachten koesterde. Momenteel 7 zelfdodingen per dag in België!

Wat doet hij nu?

2 Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE:

3 Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid.

Deze man ongeneeslijk ziek, en toch gaat hij opnieuw bidden met een open, eerlijk en spontaan hart. Wat een vertrouwen was er gegroeid in zijn hart!

4 Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam:5 Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 6 Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David.

Voor mensen die God eerlijk en oprecht en radicaal dienen, daar doet God wonderen voor.

Hizkia was als koning zelfs nederig tegenover de man Gods de profeet Jesaja!

Wij kunnen de vraag stellen : Waarom sprak God niet rechtstreeks tot de koning, maar wel geeft hij zijn antwoord aan de profeet over de gebedsverhoring van Hizkia.

Vandaag is Jesaja er niet meer, maar er zijn nog steeds wel mensen die God gebruikt om tot u te spreken. Je kunt bidden tot God, en God kan tot je spreken door iemand anders, om u het antwoord te geven. God vraagt slechts een iets : een toegewijd hart! Een hart waarin Jezus op de troon mag zitten, waar Hij mag regeren. Ja, God doet de zon als teken tien traptreden teruggaan! Slechts één God kan dit, de God van Israël! God wil wonderen doen voor u of mij, maar kunnen wij ook ons leven in afhankelijkheid van God vergelijken met HIZKIA?

Wie zou nu niet een man of vrouw willen worden met een hart als koning Hizkia?

Waar faalde deze gelovige Koning?

2 Kon.20:12-17

De koning werd gevangen door het materialisme, een gevaarlijke vijand voor de gelovige mens. Hij kreeg bezoek vanuit Babel, en toonde al zijn kostbaarheden die hij verworven had, dacht al minder aan zijn afhankelijkheid van zijn God.

Hij pronkte met al zijn bezittingen! De zegen die hij ontving, zijn genezing en de vrede met de vijanden dat was zijn blijdschap, doch hij maakte een denkfout! De profeet spreekt tot hem: alles zal u worden ontnomen, en uw zonen zullen gevangen worden door de koning van Babel! Het dringt bij hem niet door, hij is bezig te bouwen, water naar de stad en een grote vijver…

Wij moeten waakzaam en eerlijk zijn over onszelf, wetende wat onze zwakten zijn.

CHRISTEN ZIJN EN BLIJVEN!

clip_image002

“Bosbranden zullen ons getuigenis versterken”

Als de dominee op zondag over lijden gaat preken is dat makkelijk. Het wordt wat moeilijker wanneer je eigen huis en die van 11 families uit je kerk afbranden. Twee weken geleden brandde het huis af van baptistenpredikant Cody Whitfill, nadat hij geëvacueerd was. Ook huizen van bevriende families brandden af. Bosbranden teisterden hun leefgebieden. Toen Cody zijn huis later opzocht was er niets van overgebleven. In totaal werden er in Texas zo’n 1000 huizen verwoest door het vuur. Dat meldt CNN en de Southern Baptist Texan.

HET VERDRIET VAN EEN MOEDER

clip_image002

clip_image003

29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord,

30 want mijn ogen hebben uw heil gezien,

31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:

32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel.

33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.

34 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken, dat weersproken wordt

35 en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Lucas 2

Toen Jezus diende besneden te worden naar de wet, gingen ze met Hem naar Jeruzalem om dit te laten gebeuren. Al de eerstgeborenen van het mannelijke geslacht dienden voor de Here te verschijnen op de achtste dag en er werd een offer gebracht. Het kind zou heilig heten voor de Here. ( 23)

Op deze dag werden er woorden gesproken, profetische woorden door een zekere Simeon, waarvan geschreven staat dat de H.Geest toen op hem was!

Hij wist dat hij niet zou sterven eer hij de Messias voor Israel met eigen ogen zou zien!

Door de Geest kwam hij in de tempel, dus helemaal geen toeval, maar onder leiding van de Vader.

Deze man was zo gelukkig dat hij dat kindje zag, het in de armen mocht nemen, goed bekijken en hij loofde God met bijzondere woorden.

Hij wachtte al lang vol verlangen op deze dag, om Jezus te zien!

Wie christen is geworden, en Bijbelgetrouw blijft, kent dat verlangen om Jezus te zien!

Nu wil ik sterven in vrede, want ik heb Jezus gezien,

zoals God mij beloofde! (29)

Deze woorden zijn woorden waarover ieder mens eens bijzonder zou moeten over nadenken. Rusten in vrede is er niet voor iedereen, al staat dit op vele graven! Wanneer iemand in zijn leven Jezus nooit heeft ontmoet, dan kan hij niet in vrede sterven, maar in ongeloof en twijfel en met angst voor een ongekende wereld van het hiernamaals.

In de Bijbel staat dat het mogelijk is, met Jezus door het leven te gaan!

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Jozef en Maria stonden daarbij als ouders, en waren zeer verwonderd over wat over Hem werd gezegd.

Deze man Simeon richt zich speciaal tot de moeder van het kind.

Je denkt, dat hij haar zal feliciteren met haar gezond en welgeboren kindje, of dat hij enkele complementjes zou maken. Van champagne of geschenken lees ik niets. Zelfs krijgt zij geen boeketje bloemen van deze man! Er is voor haar enkel het geschrei van haar kind door de besnijdenis.

Wat krijgt ze wel?

Woorden die ze wellicht nooit meer zal vergeten. Woorden die spraken over de toekomst van haar kind, waarvan ook zoveel werd geschreven in de schrift, de Bijbel.

Velen zullen zich ergeren aan uw kind in Israël. Wanneer zij zich ergeren aan Jezus, zullen zij slechts zichzelf ongelukkig maken. Het zal hun eigen ondergang betekenen voor de eeuwigheid.

Voor anderen zal hij de grootste vreugde van hun leven op aarde betekenen, ja een nieuw leven, een nieuw begin!

Hij zal de diepste gedachten van een mens openbaar maken!

Denk maar aan het verdriet dat ze had, toen zij hoorde dat de wereld koos voor Barrabas, een moordenaar en haar Zoon stond er onschuldig. Hij die zovelen wonderlijk genas, ja die toonde dat Hij macht had over de dood!

Ja, machteloos staat ze daar, ze kan niets meer doen voor haar kind. Machteloos, neen zij is niet wat men ervan heeft gemaakt, een middelares, de moeder van God. Ze verschijnt nergens,

en is niet ten hemel opgenomen, maar velen worden misleid en gebonden aan leugens en afgoderij!

Waarom toch stierf Jezus? Ja, voor mij en voor u die dit leest of hoort! Ja, onze straf droeg Hij, zoals voorspeld.

Deze profetische woorden van Simeon, zijn tot op heden nog steeds van kracht. Wanneer men spreekt over Jezus Christus of de Bijbel, dan brengt men de sterveling voor de belangrijkste keuze van zijn leven: Voor of tegen Jezus!

Zolang een moeder leeft, liggen haar kinderen nauw aan het hart. Wat er met haar kinderen gebeurt, hetzij goed of kwaad ze is er mee bezig, het vervult haar gedachten.

Zo heeft ook Maria die woorden horen spreken over haar kind, dat slechts acht dagen oud was!

Maar ze hoort nog meer: door uw eigen ziel zal een zwaard gaan!

Deze Simeon spreekt wat God hem geeft te spreken. Was het uit zichzelf geweest, dan had hij wellicht gezwegen op een dergelijke mooie dag in het leven van Jezus ouders.

Wie zegt er nu zoiets?

Was deze Simeon een onheilsprofeet? Neen! Hij was gewoon iemand die God gebruikte om te spreken over Zijn enig geboren zoon, gezonden uit de hemel.

Maria, een moeder en een sterveling als een ander, hoort op die dag, dat er haar met de tijd een groot verdriet te wachten staat.

Al in de beginne, zwanger op speciale wijze, haar lieve man wilde haar in stilte verlaten omwille van dit feit. In stilte, anders werd ze gestenigd!

Zou ze geen verdriet hebben gehad? Onschuldig verdriet, toch kwam het goed.

Hebben wij ook soms verdriet, onschuldig lijden? Hier kunnen wij leren, dat God geen gelovig mens in de steek laat, die op Hem vertrouwt in moeilijke en angstige dagen!

Op Zijn twaalfde werd Hij spoorloos, drie dagen. Met verdriet in het hart zocht Zijn moeder naar hem! Ze krijgt voor antwoord toen ze Hem vond: Waarom hebt gij naar Mij gezocht!

Zijn moeder bewaarde ook deze woorden in haar hart, begrijpelijk.

clip_image005Wanneer een christen Jezus uit het oog verliest in zijn leven, dan kan er paniek ontstaan. Het lesje dat Maria hier leerde, is ook voor ons nog van toepassing. Soms kunnen wij veel verdriet voorkomen!

25 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala.

26 Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Joh.19

Als moeder, je kind zien sterven op een afschuwelijke wijze, daar is er bijna geen troost meer voor. Haar verdriet is als moordend zwaard voor haar moederhart!

Is er nog troost mogelijk voor zulk verdriet?

Ja, indien men goed luistert naar wat Jezus zegt!

Jezus, troostte haar met de woorden: Vrouw, zie uw zoon!

Wat schuilt er achter deze vier woorden? Zou deze discipel nu, die bij Maria stond, haar zoon kunnen vervangen?

Jezus, had een andere kijk op familiebanden. Al was het nog zo pijnlijk, Maria zal Hem wel hebben begrepen. Doordat Maria Hem begreep, konden Zijn woorden troosten. Het verlies van haar zoon was van tijdelijke aard. Eens zei Jezus: Wie is mijn Vader, moeder of broeder?

Lukas 8:20 Men boodschapte Hem: Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U zien. Lukas 8:21 Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.

Jezus kijkt naar een echte geestelijke familieverband, dit is ook de toekomst in der eeuwigheid! Het bloedverband verdwijnt.

Mattheüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

Prediker 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

Ook dat verdriet heeft Maria meegemaakt, ze is niet beschreven als een geloofsheld, toch heeft haar geloof in Jezus haar staande gehouden. Nergens lezen we dat ze depressief was!

Veel Bijbelkennis zal het verdriet van een echt christen vermeerderen, omdat hij begrijpt, dat er vele voor eeuwig zullen verloren gaan, ja ook uit de eigen familie.

Prediker 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Voorkom het grootste verdriet dat er bestaat, dat van de ongelovigen in het hiernamaals!

25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. Lucas 16

Lukas 6:25 Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren.

Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen.

Terwijl Maria stond te wenen bij het kruis van haar Zoon, stonden anderen te lachen en te spotten, maar een korte tijd van het lachen, zal de spotter veranderen in een eeuwig verdriet!

Iedereen komt wel eens voorbij dat kruis van Jezus in zijn leven, dan kan men wenen over zijn zonden, of lachen met de waarheid, daartussen is er geen weg.

Het is de belangrijkste keuze die een mens in zijn leven kan maken!

TEKENEN AAN DE HEMEL

 

TEKENEN AAN DE HEMEL EN DE TIJDEN

De laatste jaren wordt er wel veel geschreven over de tekenen der tijden, en over de spoedige wederkomst van Jezus Christus op aarde. Wij stellen vast dat sommige christenen moeite hebben om de Bijbelse profetieën te onderscheiden van voorspellingen en waarzeggerij. En dit heeft een reden! De astrologie of de sterrenwichelarij is in bloei. Voorspellingen over het einde van de wereld in 2012, zorgen voor verwarring en onnodige angsten. In de Bijbel zijn de tijdsbepalingenniet eenvoudig. Het eerste wat God aan de mens leerde, was hoe men de tijden diende vast te leggen.

clip_image002clip_image004

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. Gen. 1 (STV)

Deze tekenen werden door God gegeven opdat de mens indeling zou kunnen maken van de tijd: Jaren, seizoenen, maanden en dagen, uren. Met de gezette tijdenbedoelde God daarbij de feesten. (av) Zo zou men een kalender kunnen opstellen. Als de maan de twaalf sterrenbeelden heeft doorlopen dan heeft men een jaar van twaalf maanden. God stelde de maan als grondslag voor de feesten die Hij zou instellen. De nieuwe maansfeesten.

Ps. 81:3 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag.

Ps. 104: 19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

Wij moeten weten dat satan zich goed bewust is van de door God ingestelde tijden, en feesten,en dat de maan daarvoor de grondslag is. Satan spant zich in om de mensen af te houden van Gods kalender, en wil verwarring brengen in de feesten die God ons gaf.

Openbaring 12:12 Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

Toch zal God zijn kinderen in de waarheid leiden, enkel die Hem zoeken en Bijbelgetrouw blijven, zal hij (de H.Geest) de toekomst verkondigen. (Joh.16:13)

Zo zien wij in de geschiedenis dat er verschillende jaarkalenders werden gemaakt, op die wijze werden en worden nog steeds de volkeren misleid.

Zo werden ook alle door God ingestelde feesten beïnvloed door de Bijbelvreemde culturen. Bv. Kerstfeest, feest van het licht, zonaanbidding? Yulefeest (Yule=kind) Nergens in de Bijbel staat dat men de geboorte van Christus moet vieren. Kerstboom en kerstman, pure afgoderij of paganisme van Babel.

De Egyptische kalender

clip_image006

De Maya kalender

clip_image008clip_image010

De Moslimkalender De Romeinse kalender

clip_image012

De inhuldiging van de Gregoriaanse kalender

clip_image014

ZON MAAN EN STERREN ZIJN TOT EER VAN GODS SCHEPPING

Wij vinden tal van Bijbelteksten waarbij ze staan tot eer en glorie van God, of worden gebruikt in gelijkenissen en symboliek. Wij vinden deze hemeltekens of sterrenbeelden als aanwijzingen.

1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Ps.148

Gelijkenissen en dromen.

Gen. 37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder. 10 En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?

Hier werden de zon, maan en de sterren gebruikt als vergelijking van Jozefs vader, moeder en broeders! Zo zijn er vele gelijkenissen in Gods woord. Dit lijkt duidelijk op verborgen profetie. Uiteindelijk kwam de ganse familie en bogen zich voor Jozef in Egypte!

clip_image016

STERRENBEELDEN IN DE BIJBEL

De oorsprong ervan is een Bijbels gegeven. God gaf in de schepping de mens sterrenbeelden met een bepaald doel. Gaf Hij ook bepaalde tekenen aan de hemel?

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 2 (19-3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.3 (19-4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.4 (19-5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Psalm 19

De kaart van de hemel brengt een boodschap, geeft en toont kennis. Blijkbaar een middel om de eerste mensen te bereiken na de zondeval. Schreef God toen al Zijn reddingsplan in de clusters van de sterren, hoe anders? Zo was er opnieuw hoop voor Adam, Eva en de nageslachten. Toen waren er nog geen Bijbels!

(Gen.3:14-15). Er was nog geen geluid, geen stem, geen geschriften, geen telefoon, geen satellietverbinding. God maakte het mogelijk dat Adam Hem begreep, om door te geven aan zijn kinderen. Zo hadden later de Hebreeën ook deze Mazzaroth, de sterrenbeelden met de oude namen van sterren die God hen gaf. Ook gaf God de tien geboden niet aan Mozes al sprekende, maar schreef ze met vuur op steen!

God gaf al de sterren een naam:

Psalm 147:4 4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

De sterrenbeelden behoren tot Gods scheppingswerken, en daarvan schrijft de apostel Paulus het volgende :

20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.Rom.1

Gods volk kreeg al deze inzettingen, en geen enkel ander volk. (Ps.147:19,20)

God sprak over sterrenbeelden met Job.

31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte (de Plejaden) binden, of de strengen des Orions losmaken? 32 Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden? 33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?34 Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?35 Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij? Job 38

Onder de liefelijkheden van de Plejaden, vinden wij in de KJV “de invloed”.

God vraagt aan Job of hij in staat is iets te veranderen aan Gods schepping in de hemel.

De naam “Plejaden” betekent : de hoop van de sterren. Niemand kan die sterren tegenhouden.

clip_image018Deze zeven sterren vinden wij nog terug in de Bijbel, in het boek Openbaring.

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.Openbar.1

clip_image02020 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.

Openbar.1

Hier gaat het over Jezus en de zeven sterren en kandelaren zijn de zeven gemeenten in Azië. De goede invloed van deze gemeenten is over de ganse wereld gekomen.

Zeer opmerkelijk is dat de zevenarmige Menora in de tempel, volgens bepaalde Messiaanse gelovigen als symbool kon hebben gestaan voor de zeven sterren of de komende zeven gemeenten. Wij letten even op de stand van die sterren in het beeld en op de orde van de gemeenten in Azië!

Wanneer men in Turkije naar de Plejaden kijkt, is dat zeer opvallend precies hetzelfde plan van de gemeenten op aarde!

clip_image022De gemeenten van Christus leven op hoop, zoals de betekenis is van de Plejaden: hoop! Titus 2:13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

clip_image024Het woord Mazzaroth,betekent de twaalf tekens van de dierenriem. God vroeg Job of hij ook zoiets kon schrijven? Het is Gods werk dat hier benadrukt wordt.

De banden van Orion,de dwaas geketend met banden. Orion werd ook een jager genoemd en vervolgt de Plejaden. Orion betekent in het Hebreeuws “kesil”, dwaze kerel.

Orion stond symbool voor de ongelovige Nimrod, de eerste antichrist in feite. Het kind van Nimrod, Tammuz, werd geboren op 25 december en telkens werd er groot feest gehouden op zijn verjaardag, rond een “heilige boom”. Yulefeest, en Bacchanaliafeest, feest der astrologen.

clip_image026Job kon de banden niet losmaken van de Orion. Zo kunnen wij ook geen enkele ongelovige zelf tot bekering brengen. Wij kunnen enkel licht brengen.

2 Corinthiërs 4:6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

MISBRUIK VAN DE STERRENBEELDEN IN BABEL = ASTROLOGIE= BIJGELOOF!

clip_image02812 Houd maar vol met uw bezweringen En met uw talloze toverkunsten, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste jeugd. Misschien nog kunt ge er baat bij vinden, Of jaagt ge er anderen schrik mee aan.13 Ge hebt u vermoeid met uw vele beraders, Laat ze nu opstaan; Laat ze u redden, de hemelbezweerders, En sterrenkijkers, Die u elke maand laten weten, Wat er voor u zal gebeuren. 14 Zie, ze worden als kaf, Dat het vuur zal verbranden; Ze kunnen zichzelf niet redden Uit de greep van de vlammen. Neen, ‘t is geen vuur, om zich te warmen, Geen haard, om er voor te gaan zitten.15 Dat hebt ge nu van uw bezweerders, En van uw tovenaars, zonder tal, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste jeugd: Ze stuiven langs alle kanten uiteen, Niet één, die u redt! Jes.47

clip_image030In Babel werden de sterrenbeelden, zon en maan aanbeden met veel ceremonieën. Er kwamen aangestelde priesters, voor de Babylonische staatsgodsdienst van Marduk, zonnegod. Ook afgodische feesten waren er. De Plejaden,of de zeven sterren kregen dus ook een andere betekenis voor de astrologen en ook voor de Maya’s .Je zou kunnen spreken van vervalsing van de hemelkaart!

Ook om de toekomst en persoonlijke toekomst uit de sterren te voorspellen, maand na maand, de Horoscoop! Het dragen van amuletten, men deed maantjes aan de nek van de kamelen als bescherming. (Jes.3) Gods oordeel kwam over hen. Wij stellen vast dat de horoscoop, meer en meer wordt gelezen, en dat occulte praktijken toenemen. Horoscopen zijn niet onschuldig, ze beïnvloeden de gedachten van de mens, die zichzelf daar naar toe richt. Babel is de oorsprong geweest van de zonaanbidding,wat God verbood! Maanaanbidding was er in Ur, waaruit Abraham vertrok, nadat God hem riep.

Let erop hoe de gelovige Job hierover ernstig redeneerde!

26 Indien ik heb opgestaard naar de stralende zon, Naar de glanzende maan, die haar weg vervolgde,27 Zodat mijn hart in het geheim werd verleid, En mijn hand mijn mond heeft gekust 28 Ook dat zou een halszaak voor het gerecht zijn geweest, Omdat ik God in den hoge had verloochend! Job.31

Job wist dat zon en maanaanbidding een gruwelwas in Gods ogen. Iedere vorm van Zonneaanbidding is afgoderij. Alle vorm van paganisme!

Nimrod, de eerste wereldleider, was een zonneaanbidder, en werd zelf aanbeden, rondgedragen op een zetel. Later werd zijn vrouw Semirames aanbeden en baarde een kind na de vlucht van Nimrod, en wees op een goddelijk kind, door maagdelijke geboorte, Tammuz een tegenbeeld van de Marialogie. Nimrod vluchtte later naar Rome. Chaldese of Babylonische priesters vestigden zich daar en brachten dezelfde rituelen.

ZON EN MAAN AANBIDDING IN HET ONBEHOUDEN CHRISTENDOM

STERREN WERDEN AFGODEN

clip_image032

Let op al de Babelse zonnesymbolen in de R.K.K.

clip_image034clip_image036clip_image038

Zon, maan en sterren werden goden.

clip_image040De maan werd Sin

clip_image042

De zon werd Shamash

clip_image044clip_image045clip_image047

clip_image049clip_image051De ster Venus werd Isthar, Mars werd Nergal, Jupiter werd Marduk, Saturnus werd de god Ninurta.

clip_image053

Marduk was de god van de staat Babylon geworden. Wij moeten weten dat er achteraf veel naamafwijkingen zijn geweest .

ASTROLOGIE DOOR GOD STRENG VERBODEN.

clip_image055

Deuteronomium 4:19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den ganse hemel heeft uitgedeeld.

clip_image0579 Wanneer gij in het land zijt gekomen, dat Jahweh, uw God, u zal geven, moogt gij u niet de afschuwelijke praktijken van die volken eigen maken.10 Er mag onder u niemand worden gevonden, die zijn zoon of zijn dochter aan het vuur prijs geeft, niemand die waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst11 en hekserij uitoefent; niemand die onderaardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of doden ondervraagt.12 Want iedereen, die zo iets doet, is een afschuw voor Jahweh; en juist om deze gruwelen verdrijft Jahweh, uw God, deze volken voor u.Deut.18

De profeten waarschuwden voor dit soort van afgoderij, en God straft zijn volk.

41 En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offerande tot den afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen.42 En God keerde Zich, en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls? 43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.Hand.7

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?26 Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen. Amos 5

Gods volk liet zich verleiden, om opnieuw de afgoden te dienen die voortkwamen uit Babel. De aanbidding van zon, maan en sterren is van Babel, overgegaan naar Griekenland, de Romeinen namen het over. Constantijn de Romeinse keizer, zonaanbidder, “bekeerde” zich tot de christenen, en dwong hen zijn zonnecultus op! Zo liet het merendeel van de christenen zich ook afleiden van de waarheid.

Zo kunnen wij wijzen op het grote gevaar, dat God al deze afgoderij en bijgeloof afstraft, opdat mensen opnieuw Hem zouden gaan vinden.

DE BENAUWDHEID VAN JACOB OF DE GROTE VERDRUKKING

clip_image002

clip_image004

 

 

Wie was Jacob en welke was zijn grootste ervaring?

Jacob, een mens zoals u en ik. Hij kende een grote benauwdheid in zijn leven, om nooit te vergeten. Hij had zijn broeder bedrogen en was op de vlucht. (Gen.32:7) Op zijn vlucht wilde hij tenslotte even alleen zijn. Hij stond ’s nachts op, kon niet slapen, gekweld door wroeging en spijt over zijn zonden, zijn gebed was nu zijn laatste hoop. Bidden tot God om vergeving en genade.(Gen.32:24).

Hij ontmoette die nacht plots een onbekend persoon, en hij worstelde met hem, tot de dag aanbrak. Daarna bleek dat God zelf was geweest.

God vroeg zijn naam, en hij zeide: Jacob. Jacob betekent, hielenlichter of bedrieger. Hier zien wij dat Jacob niet meer loog zoals twintig jaar geleden, tegen zijn aardse vader Isaac. Zijn naam en faam was niet om fier op te zijn.

Hij wilde nu een echte “zegen” ontvangen, en wilde niet verder leven met de “gestolen” zegen! Jacob was veranderd van gedachten, hij wilde vrede met God. Hij praatte zijn zonden niet goed, en verzweeg ze niet, want dan kreeg hij geen vergeving en genade. (Psalm 32:3) God zegende hem met een andere naam, een nieuw begin, een nieuw leven en hij noemde hem Israël! Israel betekent : Strijder met God.

De reden, Jacob had gestreden met God en mensen. Jacob was eerst een beeld van een onrechtvaardige, welke rijk wilde worden, ten nadele van een ander, een gestolen zegen, door bedrog. Jacob, nu Israël was een zeer ambitieuze strijder, reeds in de moederschoot streed hij als tweeling met Esau om de eerste te worden geboren. Esau, zijn broer, was onverschillig, en geloven was bijzaak. Jacob werd doodsbang, toen God hem terugzond naar zijn land.(Gen.32:7) Jacob had nu het eerstgeboorterecht en diende vrede te maken met zijn broer Esau.

Zo dient ieder mens eens te doen, als Jacob, bidden om genade, en vrede maken met hen die hij kwaad had berokkent. Dan pas kan God u zegenen. Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Israël kent vandaag nog steeds geen vrede, maar Esau zoekt strijders om Israël te achtervolgen en om te brengen. Dit is wat zich vandaag voordoet. Israel wordt in het “nauw” gedreven. Uit Esau kwamen de Edomieten, waarvan het overblijfsel, het huidige Hamas zou zijn.

De satan hitste Esau op, en hij trok ten strijde tegen Jacob, om hem te vermoorden.

Opnieuw wijzen er vandaag tekenen naar een nieuwe Holocaust, demonische krachten zoeken om Israel te vernietigen, Gog en Magog.

Doch God werd het schild van Jacob, na diens gebed. Jacob bleef vertrouwen in deze beproeving.

Jer 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

Ook koning David kende deze bescherming: Psalm 138

7 Als ik wandel in het midden van den angst, verkwikt Gij mij, en strekt uwe hand uit tegen den toorn mijner vijanden, en helpt mij met uwe rechterhand.

“De benauwdheid van Israël” en de “ure der verzoeking” voor de wereld!

Het huidige Israël, een strijder, het beste leger ter wereld, worstelt en vecht nog steeds met de mens en zijn God. Het verwierp de profeten en Gods zoon, Jezus.

Zo is Israël vandaag, nog steeds een voorbeeld van een mens die niet wil luisteren naar God, zijn Schepper. Alle Israëlieten welke de waarheid verwerpen,en alle heidenen die de Bijbel verbieden,verdraaien,misbruiken en er niet in willen geloven, gaan die tijd van Gods oordelen meemaken, die over de ganse wereld komen.

Wat is nu de waarheid?

Wie de waarheid niet wil geloven, komt vroeg of laat in de moeilijkheden. (Psalm 7:12). Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God liet de Holocaust toe, Gods oordeel kwam over Israël, dan riep men op God, maar Hij luisterde niet meer. Vandaag staat de wereld, voor de laatste maal opnieuw voor de keuze: De waarheid of de leugen, De Bijbel of je eigen waarheid, Jezus of Barrabas!

De profeet Daniel zag die grote benauwdheid voor Israël aankomen:

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.Dan.12

De apostel Johannes schreef over dezelfde tijd voor de rest van deze wereld:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Wanneer wij deze teksten tot ons hart laten doordringen, en even kijken wat er zich in deze wereld afspeelt, wat voor vernietigingswapens de mens heeft gemaakt, welke natuurrampen er zich nu en later zullen voordoen, dan moet ieder mens toch nadenken, over wat hij wil: eeuwig leven of de eeuwige dood.

Er is blijkbaar een einde gekomen aan Gods geduld! De tijd van de gestolen zegen, lees het kapitalisme is bijna voorbij!

Het einde in zicht!

Ook Jezus zag het einde van zijn aardse leven aankomen, de overwinning bleef niet uit! Hij stond op uit de doden!

49 Maar een van hen, Kájafas, die in dat jaar hogepriester was, zeide tot hen:

50 Gij weet niets, en gij bedenkt niet, dat het ons beter is, dat één mens sterve voor het volk, dan dat het gehele volk te gronde ga. 51 Maar dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, omdat hij in dat jaar hogepriester was, profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk; 52 en niet alleen voor het volk, maar opdat Hij de kinderen van God, die verstrooid waren, zou vergaderen.Joh.11

De geschiedenis leert hetzelfde principe: Beter dat één zou sterven dan een gans volk. Beter dat een minderheid omkomt, dan een meerderheid, een democratisch principe.

Zaterdag of zondag?

Destijds was er een hevige strijd, waarbij er een minderheid van christenen op de zaterdag bleef samenkomen, en een meerderheid die zich compromitteerde met de officiële overheden. Deze overheden verplichten de zondagsamenkomst, omwille van de stichter van de katholieke kerk, Constantijn, een zonneaanbidder!

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Vandaag zien wij opnieuw een Bijbelafvallig Evangelisch/Protestantisme, het werkt samen met het katholicisme, op weg naar een nieuw wereldwijd Babel. Een minderheid van de christenheid blijft Bijbelgetrouw en zal ontkomen, daarom leven ze sterk uit een verwachting van Jezus wederkomst.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

<

p align=”center”>De Bijbel is uw enige “hou vast”! Sola Scriptura!

GOD KENT UW HART

clip_image001

clip_image002

Wanneer God naar de mens kijkt, dan kijkt Hij niet zoals mensen elkander bezien. Is het een mooie man, of een mooie vrouw? Is zij mooi gekleed? Welke job heeft hij of zij? Is hij rijk? Enz.

Neen God kijkt naar alle mensen, wel kijkt Hij bijzonder naar Zijn aangenomen kinderen, de mensen voor Zijn komende nieuwe schepping! Hij vraagt ook niet van welke denominatie u bent, of welke geloofsbelijdenis u hebt onderschreven! Hij weet of u wedergeboren bent!

Wanneer God kijkt, dan kijkt Hij naar het diepste van je hart, naar je gedachten. Jezus wil weten of de luisterende mens wil geloven wat God zegt. God sprak door de profeten en dan door Zijn Zoon Jezus, en enkel in de Bijbel.

Men kan veel weten over wat God zegt, maar daarom gelooft men het nog niet. Zo zijn er ongelovige theologen, kerkleiders of gemeenteleiders!

De sleutel om te weten hoe de mens denkt over wat God zegt, dan lezen we wat Jezus aan zijn discipelen leerde in de gelijkenis of illustratie van de zaaier! Lucas 8:4-15

Hier ging een zaaier uit om te zaaien, een evangelist of een Bijbelgetrouw christen, welke getuigt over het Woord van God, het zaad. Ps. 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Het is even een kijken in Gods spiegel. Velen zeggen of denken dat ze christen zijn, maar de toets van de zaaier brengt de echte waarheid aan het licht!

Wij vinden er vier types van menselijke reacties, denkpatronen en bekeringssymptomen. Die er komen na het horen van het evangelie,de Bijbelse genadeboodschap van Christus. God kijkt naar ieders reactie strikt persoonlijk! Jezus gaf de sleutel en legde het slechts uit aan Zijn discipelen!

EEN EERSTE TYPE

clip_image0045 En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogelen des hemels aten het op.Luc.8

12 Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.

Hier vinden wij de mensen die het evangelie hoorden. Occulte machten beïnvloeden de gedachten van die mensen zodanig dat zij er niet verder over nadenken. Bij de zondeval was ook de duivel de eerste om de mensen te verwarren over Gods woord, en zij kwamen ongehoorzaamheid aan God. Ze luisterden niet verder, verloren het contact met hun Schepper. Ze werden angstig.

clip_image006Ze zochten opnieuw om contact te krijgen, want ze wisten dat God wilde aanbeden worden, helaas. Zo zocht de mens dingen om zijn angst te moeten sterven te verdrijven, en zochten bescherming.

Men begon zon en maan te aanbidden, later maakte de mens dierenbeelden van grote omvang, de Moloch, het gouden kalf, nog later kwamen er allerlei afgodenbeelden, amuletten, medailles, praktijken als spiritisme enz. tot op heden toe. Dit is de religieuze mens, de kerkganger, welke zelf zoekt door eigen middelen, eigen offers als Kaïn, om behouden te worden.

Achter deze beelden schuilt de satan en zijn machten (onzichtbare vogels) en zoeken via deze weg zelf te worden aanbeden, satan besmet het denken van de mens, dan krijg je een ziek en onverstandig denken. Het zaad hier grijpt niet, op de platgewandelde grond, het hart. Onder het grijpen verstaan wij het begrijpen van Gods woord. Het zijn mensen die het ware evangelie niet begrijpen, en er dus ook geen verdere aandacht. De apostel Paulus maakt het ook heel duidelijk toen hij het volgende schreef:

21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.Rom.1

EEN TWEEDE TYPE

6 En een ander deel viel op de rotsbodem, en toen het opkwam, verdorde het, omdat het geen vochtigheid had.

13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.

Deze mensen luisteren, en vinden het tof en zijn blij bij het horen van de waarheid. Maar ze hebben een hart van steen, dit is een obstakel, de oorzaak waardoor het zaad geen wortel kan schieten, er is maar een dun laagje aarde erop. Die hardheid symboliseren de bestaande vaste en “vleselijke” (wereldse) overtuigingen, en ceremoniële tradities die er leven in het hart van deze mensen. Het zijn ook de eigen levensprincipes die men niet wil opgeven. Ze zoeken om te luisteren naar sprekers die tegemoet komen aan hun wensen en begeerten.

2 Tim. 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

Ze weigeren hun gedrag aan te passen aan de waarheid. (Jer.5:3)

Er komt geen wortel aan.

clip_image008Zulke mensen kunnen wel “tijdelijk” naar een gemeente gaan, gedoopt worden, maar ze lijken goed op een namaakplant, die ook geen wortel heeft, ze schijnen er altijd even goed uit te zien. Ze schijnen christen te zijn!

Zulke mensen geloven meer in hun eigen gerechtigheid, ze geloven dat ze goed zijn, en goede werken doen,niemand kwaad doen, enz.

Bij zulke mensen moet de evangelist dieper graven, om die hardheid van hart boven te halen.

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Zulke mensen moeten van hun zonden worden overtuigd, en nadat God hen heeft vergeven,

Dan pas ontvangen zij de gave van geloof. Dan pas kan ook God hun geloof beproeven. Daarom worden echte christenen meer beproefd, en groeien ook meer!

Christus is niet gekomen voor hen die denken dat ze goed zijn uit hun eigen als de farizeeërs!!

clip_image01016 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.Mark.2

Het is ook niet plezant te moeten toegeven dat wij geboren zijn als zondaars, en op den duur God vergaten. Het mooiste kind in de wieg, is al een zondaar, en zal moeten sterven, ten gevolge van het zondig statuut waarin men is geboren na de zondeval! Een kinderdoop veranderd dit statuut niet! De kinderdoop is van inhoud een traditionele leugen!

EEN DERDE TYPE

7 En een ander deel viel midden tussen de dorens, en de dorens kwamen tegelijk op en verstikten het.Luk.8

14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.Luk.8

Hier vinden we opnieuw mensen die het evangelie horen, maar hun hart ligt volledig in de zondige wereld. En ze willen zo snel mogelijk de top van de sociale ladder bereiken. Hun succes maakt voor deze mensen een zware hindernis. Het is begrijpelijk dat zulke mensen geneigd zijn twee heren te dienen, en hopen ook nog behouden te worden.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

Ieder mens die het evangelie hoort, dient een keuze te maken. Dit is voor niemand gemakkelijk. Deze mensen hadden het begrepen, groeien niet en vallen toch langzaam af!

Tot hiertoe tonen deze drie reactietypes aan, dat men zich de ernst moet realiseren om behouden te worden.

Alle drie deze voorbeelden die Jezus ons leert tonen aan dat men zichzelf niet kan redden, dat men zijn eigen overtuiging en plannen moet prijsgeven, en God toelaten te werken in hun leven. Alle begeerten in het leven laten vallen, en de wil van god gaan zoeken, wat voor plan hij heeft met hen.

HET VIERDE TYPE

clip_image012

8 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

15 Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

clip_image014Dit zijn mensen die het evangeliewoord hebben gehoord, en die eerlijk waren met zichzelf! Niemand heeft het ware geloof van in de wieg. Ieder mens is geboren met zijn zondig karakter.

Dit zijn mensen die hun zonden, misstappen, en hun leven zonder rekening te houden met God, hebben ingezien en daarvan spijt kregen, ze hebben eenvoudig gebeden om vergeving, en hebben genade van Christus ontvangen door Hem te geloven. Ze werden aangenomen als een kind van God.

Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Je wordt dus nooit geboren als een kind van God, wel wedergeboren als men dat wil!

Het grote kenmerk van deze christenen, is dat ze veel vrucht dragen. Ze hebben wortel geschoten in het Woord, ze zijn begoten geweest door Bijbelstudies te volgen. Ze hebben God ervaren in hun gebeden. Ze hebben Gods bescherming ervaren . Ze kregen respons van god zelf! Ze hebben getuigd over Jezus, dat Hij leeft en terugkomt!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,

<

p align=”center”>en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

 

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

clip_image002clip_image004

Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men genomen voor de toekomst? Wat mag het publiek weten, wat moet geheim blijven, en de wereldburger ligt daar niet altijd van wakker en werkt verder. In de sterren staat de toekomst ook niet altijd geschreven! En wat velen niet weten :God bewaarde een groot geheim voor alle leerlingen van Jezus Christus, Gods zoon!

De Bijbelgetrouwe christen weet dat men de wereldproblemen niet meer aan kan, want die christen weet wat de profeten schreven, en wat de apostelen van Christus ons nalieten, en ze logen niet als de ongelovige wereldleiders. De gewone sterveling die wil luisteren naar Gods woord, en het gelooft, ontdekt geheimenissen die hem een vreugdevolle hoop geven, en een prachtige toekomst.

11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,Marc.4

Een geheim blijft meestal onder enkele personen, of ieder kan een persoonlijk, geheim bewaren. De discipelen van Jezus begrepen bepaalde geheimen van God, omdat zij dit kregen, maar anderen werd het gegeven in gelijkenissen om na te denken.

De gelijkenis van de zaaier toont aan welke mensen de woorden van Jezus zouden geloven en welke mensen niet. Het is een geheim, hoe mensen Jezus persoonlijk leren kennen, omdat het werk is van God die de mens benadert. Zonder geloof kan niemand het geheim van de Bijbel begrijpen! De theoloog die niet wil geloven dat Jezus over het water liep, zou zich beter nuttig maken als timmerman en zwijgen!

Het geheim van de opstanding.

Toen Jezus op aarde was, en predikte, kwam er veel publiek om te luisteren, velen hadden interesse, en velen kwamen voor de sensatie en het zien van tekenen en wonderen, anderen enkel om genezen te worden, enz. Maar wie geloofde in de opstanding van doden?

Op een bepaald moment wilde Jezus zijn discipelen een geheimenis bekend maken, toch nam hij slechts enkele discipelen met Hem mede.

2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen,3 en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.4 En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.Marcus.9

Had Jezus enkel over een geheimenis gesproken, dan was er een mogelijkheid, dat zijn discipelen zoiets bijzonders nooit zouden kunnen geloven. Zoals vandaag weinig mensen geloven wat in de Bijbel staat. Zoals vele mensen uit onwetendheid spreken: niemand is ooit uit de dood teruggekeerd! Zo spreken alle verloren en misleide zielen die niet zijn wedergeboren uit water en Geest.

Doch hier openbaarde Jezus een geheimenis:

Hij veranderde ter plaatse van natuur voor hun ogen en sprak met mensen die ook hadden geloofd wat God sprak, zoals Mozes,en Elia, en later vele anderen. Daar bevestigde God dat Jezus zijn zoon was! Deze discipelen wisten vanaf dat ogenblik dat Jezus bovennatuurlijk was, en de mensen die geloven wat God duidelijk maakt, zullen ook een onsterfelijk lichaam krijgen.

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Wat een geheimenis, dat er mensen zullen zijn, die hun overleden geliefden, en vrienden, die volgens de Bijbel, in Christus geloofden, zullen terugzien, wat een onbeschrijfelijke vreugde zal dat zijn, het lijkt sprookjestaal, en toch zal het zo zijn. Vervolgde en vermoorde christenen zullen allen elkander terugzien, en hun moordenaars kennen een tweede dood!

Jezus stond lichamelijk op uit de dood.

6 Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.Marc.16

Een deel van het Joodse volk was die gekruiste Jezus al vergeten, kruisigingen waren er al meer bij de Romeinse barbaren. De nieuwsberichten waren al zo ongeloofwaardig als vandaag, de leugen dat men het lichaam van Jezus had gestolen, zal wel voorpaginanieuws zijn geworden. Toch is er het bewijs vandaag, dat Jezus leeft, en ook vandaag nog mensen veranderd, aanraakt en geheimen laat verkondigen!

Een verzwegen geheimenis, die je ook niet hoort op de radio of ziet op TV ziet!

2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt

3 en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.Col.4

Indien het geheimenis van Christus niet waar zou zijn, of niet heel belangrijk, wie zou dan daarvoor in de gevangenis willen zitten, of zijn leven op het spel zetten?

In de eerstkomende jaren komt er een

Bijbels geheimenis aan het licht!

clip_image00651 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.1 Cor.15

De plotse opname van de kleine gemeente van Christus Jezus in de lucht! Dit zal zijn als een dief in de nacht……….voor de ongelovigen!

Er staan dus uitzonderlijke gebeurtenissen voor de deur, waarbij de goddeloze wereld verstomd en verbijsterd zal staan, vol onbegrip. Wat men niet wilde geloven, zoals de zondvloed, maar kwam er toch. Zo is het ook vandaag. Velen geloven niet dat er een geheime opstanding voor de deur staat, van gestorven mensen, die Jezus persoonlijk leerden kennen in hun leven.

Niet iedereen zal sterven, wanneer dit geheimenis zich voltrekt. Zij die nog in leven zijn, zullen plots een verheerlijkt lichaam krijgen, net zoals Jezus, die zo’n lichaam toonde aan zijn leerlingen! Wat een zalige gebeurtenis zal dat zijn, bijzonder voor hen met gezondheidsproblemen!

Wakkere christenen stellen zich de vraag hierover:

Wanneer zal dit gebeuren?

Slapende en misleide christenen stellen zich die vraag niet.

Wij dienen rekening te houden dat God, Zijn volk, Israël, een tijd lang ter zijde heeft gezet. Vandaag leven wij in een tijd, waarbij wij vaststellen dat God de draad met Zijn volk opnieuw aan het opnemen is, en dit sinds het ontstaan van Israël in 1948. Ook zien wij dat het M.O. een kruitvat is geworden, en wellicht Israël in het nauw zal komen, en de tijd van de zevenjarige “benauwdheid van Jacob” begint, ook de laatste wereldoorlog, die Jezus zal beëindigen, anders was er geen leven meer op aarde!

Wie ontkomt aan ’s werelds meest rampzalige tijd ooit?

Mensen die enkel geloofden in Jezus, en niet in ongeloofwaardige staatsgodsdiensten, en geen afgoden dienden.

Mensen die enkel geloofden wat de Bijbel leert, en zich daar naar richten.

Mensen die vergeving vroegen en kregen, door geloof in het offer van Christus en wedergeboren werden.

Mensen die hopen, en verlost zijn van de “komende toorn” van God!

1Th 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1Th 5:9: Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.

Wie oren heeft, die hore!

clip_image008

GOD,HOE IS UW NAAM?

KENT U DE NAMEN VAN GOD

DE TWEEDE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

HOOFDSTUK 1

DE WEDERKOMST

Deze brief werd waarschijnlijk niet lang na de eerste brief geschreven en verzonden aan de bloeiende christengemeente te Thessaloniki. Er zou een valse brief in omloop gekomen zijn die verwarring bracht over de wederkomst, en de opname, daarom dat Paulus deze brief nu “eigenhandig” heeft ondertekend.

Paulus is gelukkig, en noemt het een plicht om God te danken, voor wat Hij doet in deze stad, ondanks de zware tegenstand.(3). Hij ziet de liefde en het geloof krachtig groeien onder hen. De apostel staat vol bewondering voor hen, hoe zij volharden om samen te komen en te blijven getuigen over Jezus. Dit bewijst in feite de ware bekeringen die zich voordoen, onder de werking van de H.Geest. (4) Andere gemeenten hoorden over deze krachtige gemeente, onze gemeenten vandaag kunnen zich wel eens spiegelen, want Thessaloniki was geen lauwe gemeente. (5,6) Hun volharden bewijst dat ze waardig zullen worden geacht voor Gods koninkrijk. Paulus bemoedigt hen door te schrijven dat God die mensen zal straffen die hen kwaad doen en vervolgen, want God is rechtvaardig. Hierin zit voor ons een les, namelijk het is zeer gevaarlijk, wanneer mensen christenen op gelijk welke wijze kwaad of nadeel berokkenen. Daarom mogen wij nooit zelf de strijdbijl nemen,God komt de wraak toe.

De komende verkwikking !

(7,8) Er komt verkwikking of rust voor ons schrijft Paulus, het kwellen van de christenen zal niet blijven duren. De ganse geschiedenis door werden de Bijbelgetrouwe christenen op allerlei wijzen gekweld, benadeeld, bespot,vervolgd, vermoord. ( 2 Tim.3:12).Het is een bewijs dat zij uitverkoren zijn. Schijnchristenen kennen geen vervolging, of haken af. Hun vijanden waren in de eerste plaats de schijnchristenen en dan de ongelovige machthebbers.

Onder die verkwikking dient men ontspanning, rust of lafenis te begrijpen. Wanneer men dorst heeft, dan kan water een grote verkwikking zijn. Het is het tegenovergestelde van kwelling. Wij zullen met Jezus terugkomen en er zal een ongekende vrede zijn op aarde! Lu 16:24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

Wanneer komt deze verkwikking?

bij de openbaring van de Here Jezusvan de hemel met de engelen zijner kracht,

8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.(2 Thess.1) Het gaat hier duidelijk over de zichtbare wederkomst van Christus op aarde voor vergelding! Let erop, Hij komt “in vlammend vuur”!schrijft Paulus.

Met Hem zijn ook alle opgestane en veranderde heiligen van de eindtijd.( 1 Thess.3:13). Wij zullen dit optreden van Jezus met eigen ogen zien. Alle christenen uit de wereldgeschiedenis zullen verkwikt worden, door het zien dat God rechtvaardig is. Het gaat hier duidelijk over de “Dag des Heren”, een zevenjarige tijd van oordeel, en welke zal afgesloten worden op een dag, door de zichtbare komst van Jezus op aarde. (Zie Bijbelstudie 1stebrief a.d. Thess. pag.9 Kairos en Chronos).

Jesaja 13/9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

De gelovige zal niet verrast worden als die oordeelstijd aanbreekt!

(9) Zij die ongelovig blijven of het evangelie niet gehoorzaam zijn, gaan later naar een eeuwige “kwelling” in de hel! Ver verwijderd van God aanwezigheid, hun straf uitzitten, boeten, levenslang? (10,11)Iedereen die in Hem heeft geloofd, zal hier met verwondering en eer opkijken, ook u die gelooft schrijft Paulus! Er werd voor hen gebeden opdat zij zouden volharden in hun geloof, om dit te mogen meemaken, en dat wat ze doen tot eer en lof van Jezus mag zijn.

HOOFDSTUK 2

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

jezus wederkomst2

Er kwam onrust en verwarring bij deze moedige christenen. Natuurlijk verwachten zij die wederkomst al, doch die tijd was zeker nog niet aangebroken. De Apostel maakt duidelijk dat er tekenen zullen komen die de zichtbare wederkomst zullen voorafgaan. Tekenen die er toen nog niet waren, maar zich in onze dagen wereldwijd laten opmerken! Daarom geeft hij meer uitleg, en zodoende tracht hij de gemoederen wat te bedaren, en wat ze hadden gehoord te weerleggen.

Al de tekenen aangaande de wederkomst hebben te maken met de zichtbare wederkomst van Jezus te Jeruzalem, dus niet voor de opname.

(2)Verlies uw zinnen niet, laat u zeker niet in verwarring brengen. Deze mensen waren aan het twijfelen gebracht, werk van de satan.

Dit vers past heel goed in onze dagen, wij horen allerlei hoopgevende berichten en berekeningen die de wederkomst van Jezus aankondigen. Over deze zaken dienen wij nuchter te blijven, maar zeker klaar te staan om te vertrekken! Wij weten dat deze komstzeker nog zeven jaar zal duren. Het is de benauwdheid van Jacob, en Israel wordt nu al angstig in onze dagen. Toch komt er eerst een schijnvrede. Weet dat er ook verwarring ontstond over de terugkomst van Mozes met de tien geboden!

De dag des Heren is nog niet aangebroken laat Paulus hen weten, laat u niet misleiden door een brief van misleidende evangelisten, die menen “iets te hebben gezien in een visioen, droom, nieuwe profetie! (2b) Ze dachten in Thessaloniki al in die oordeelstijd van de “Dag des Heren” te zijn, daardoor verwachten ze toen op ieder moment de wederkomst van Jezus! Daarom gaat Paulus uitleggen om deze verwarring die werkt als een virus, te weerleggen.

Twee wonderlijke wederkomsten

met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, Hier vinden wij dat de brief wijst naar de twee wederkomsten. (1) Men noemt dit laatste “onze vereniging met Hem”dit laatste is de opname, de dag van Christus. Hij wil hen het verschil duidelijk maken tussen de opname en de oordeelstijd van de “Dag des Heren” eindigend met de dag waarop Jezus de wereldmacht neemt. Ze werden in verwarring gebracht, en zouden teleurgesteld worden, indien Jezus niet spoedig terugkwam.

(2)De satan, diabolos, doet zich voor als een engel des lichts, dit wil zeggen hij zoekt om tot de massa te kunnen spreken, en het lukt in mega- gemeenten! Diabolos betekent: alles door elkaar gooien, waarheid en leugens, verwarring maken in de leer! Verwarring brengen onder de christenen is een teken dat de opname dicht staat!

Zo is het vandaag identiek, een minderheid onder de christenen willen laten geloven dat de opname komt na de grote verdrukking, of halverwege, en anderen dat er helemaal geen “opname” is beschreven. Dit is alle hoop der christenen wegnemen, en is dus een zeer gevaarlijke profetische dwaling, bewust of door onkunde gepredikt. Momenteel veroordeeld de paus, allen die de wederkomst prediken, en bestempeld ze als sekten! Wanneer de opname ook na de verdrukking zou komen, dan waren die christenen in Thessaloniki niet in verwarring gekomen, want ze waren onder verdrukking.

Twee tekenen dienen eerst te worden vervuld. Geloofsafval en antichrist voor de zichtbare wederkomst van Christus op aarde, dit komt na de opname!

Het eerste aankondigend teken: Geloofsafval.(3,4)

Apostasia, in het Grieks en betekent, opzettelijk (het geloof) verlaten, of in opstand komen tegen de waarheid, de Bijbel. Ook in de tijd van de opkomst van christenen was afval al gekend. Wie blijft trouw, en wie blijft gehoorzamen aan wat Jezus in Zijn nieuw verbond vraagt? Wij leven vandaag middenin dit gebeuren.

Mic 6:8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Het tweede aankondigend teken: De antichrist, de nieuwe wereldleider is bedrieglijk, listig en op occulte wijze aan de wereldmacht gekomen

Paulus noemt hem hier “zoon des verderfs” een verrader als Judas. Iemand die de wereld naar zijn volledige ondergang zal leiden, eerst een valse vrede, daarna, door atomaire oorlogen, crisis en geweld. Hij zal totale controle over de wereld bemachtigen. Controlecamera’s komen vandaag op als paddenstoelen! Biometrische chips, het komende merkteken, verborgen camera’s in TV’s zijn er al! De antichrist laat de godsdienstvrijheid verdwijnen, en zal een wereldstaatskerk ondersteunen. Hij zal zich uiteindelijk laten aanbidden in Gods tempel te Jeruzalem.

En gij weet nu wel………(6)

Gij weet wel wat hem tegenhoudt en het hem moeilijk maakt, eer hij zich kan openbaren aan de wereld. Hier dienen wij even tussen de regels te lezen, en daar bedenken wij niets anders dan de H.Geest als kracht en de ware gemeente van Jezus Christus. Doch wij vinden geen uitgesproken Bijbelteksten voor dit gegeven. “Weerhouden” (katexo) betekent in bedwang houden, onder controle houden!

Hij die weerhoudt, heeft wereldwijde invloed en is bovennatuurlijk en machtig, om te kunnen tegenhouden tot op vandaag, om de kwade machten en alle wetteloosheid in bedwang te houden. Door de analyse van het woord “weerhouden” of “in bedwang houden”doet dit ons toch wel denken aan volgende Bijbelteksten:

2Pe 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

Opb 11:7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.

Is Paulus hier onduidelijk over wat en wie tegenhoudt?

In die tijd was Nero, de Romeinse keizer, een symbolisch beeld van de komende antichrist, de mens der wetteloosheid, die zich ook als God waande. Zo diende de apostel op te letten wat hij schreef. De antichrist welke Paulus bedoelde was niet de toenmalige keizer Nero, doch het kon zo begrepen worden.

In vers 8 schrijft hij dat Jezus die komende wereldleider zal doden, door zijn verschijning. Zo wil ook Paulus, zichzelf en de broeders en zusters in Thessaloniki, niet onnodig in nog meer moeilijkheden brengen. (6,7) Eens lezen wij “wat” weerhoudt en dan “hij” die weerhoudt of tegenhoudt, respectievelijk de gemeente als een macht en de H.G als persoon. Dit is hetgeen wat al eeuwen het kwaad tegenhoudt, waarvan de antichrist het toppunt (666) zal worden van alle kwaad op de wereld.

(9,10)Vertaling “Th.Vantichelen” : “ Het optreden van de booze zal gebeuren door de werking van satan, in allerlei kracht en tekenen en leugenwonderen”

De antichrist zal door allerlei occulte tekenen en wonderen de wereldbevolking op zijn hand krijgen, en van tien staten alle macht krijgen. Hij zal de verlokkende ongerechtigheid (Onrechtvaardige Mammon? Het merkteken?) gebruiken, waarbij alle ongelovigen of verloren zielen zullen verleid worden.

De Can.Vert. vertaalde met “misdadige misleiding”,wij mogen veronderstellen met satanische werkingen.

De mensen zullen door leugenachtige massamanipulatie via de media blindelings meelopen in de val. Ze zullen Gods woord totaal verwerpen en verbieden als waarheid. Men wil niet geloven wat God zegt! Als straf brengt God nu een dwaling, die hen nog meer zal laten genieten van de ongerechtigheid.(12) Hierbij moeten wij denken aan de leugenaar van de beginne, die de mensheid tot zonde bracht, door het verdraaien van Gods woorden.

1Jo 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

(13,14) Zijn wij ons bewust van ons behoud? Het bijzonderste in een mensenleven. Dan moeten wij God danken daarvoor schrijft Paulus. Twee zaken zijn hier belangrijk, namelijk hoe God dat deed. Ten eerste door u te heiligen door zijn H.Geest, en ten tweede door u geloof te gevenin de waarheid. God sprak tot u door Zijn evangelie. Dat u tot geloof bent gekomen is werk van Gods Geest! Hij overtuigde u, niet mensen! Dankbaarheid is een plicht.

Jullie zijn de eersten te Thessaloniki, die behouden zijn en deel zullen hebben aan de eer, macht, en de heerlijkheid van Christus.

(15,16)Paulus roept hen opdat ze zouden vasthouden aan alles wij zij hoorden en lazen door hem. Toen al waren er ook problemen, want er was de neiging twijfel te zaaien, en verkeerde uitleg.

Paulus schreef in dezelfde zin naar de christenen te Corinthe:

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

HOOFDSTUK 3

De apostel doet een oproep tot gebed. (1,2) Hij vraagt gebed voor hem en voor hen die met hem te Corinthe evangeliseren, opdat het werk vruchtbaar zou zijn en groeien. Het bidden voor hen die het evangelie brengen en de gemeente leiden is belangrijk. Wij stellen vast dat er momenteel een groei is van gemeenten zonder herders!

God wil aanbeden worden!

aanbidden

Gebed omdat het woord van God verheerlijkt worde. Wij moeten het woord, de Bijbel, aanprijzen, en grootmaken bij de mensen. Hij hoopt dat de mensen mogen ontdekken dat de Bijbel, werkelijk een geschreven boodschap van God zelf is. Dit is niet zoals in de wereld, om reclame te maken voor een product, Gods woord wordt niet verkocht als waspoeder met marketingpraktijken, leugens en waarheid door elkaar!

1Co 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

Gebed voor bescherming tegen “wargeesten” en “slechte mensen”.

wolf_sheep_infiltrator

Onder wargeesten valt te begrijpen, mensen die hinderlijk en storend werken in de gemeente. Ze doen zich voor als vrome geesten of kwezelachtige mensen, en ze dringen hun eigen on-Bijbelse gedachten op. Ze brengen echte verwarring. Ze proberen telkens de kracht van het woord te ontzenuwen. Ze hebben geen geloof ontvangen, volgens de Jeruzalemse Bijbelvertaling. Onder slechte mensenzien wij, kwaadaardige en onzedelijke mensen die niet trouw aan de Heer blijven.(3)

Bescherming is zeer belangrijk!

De bron van bescherming voor een mens ligt bij niets anders dan bij God zelf.

8 In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen. Psalm 3

Alleen God is de werkelijke beschermer, voor wie gelooft, hij kan beschermd wonen en slapen. Bescherming kan wegvallen, als God een ander plan heeft. (Matth.26:53) Ons land kent veel afgoderij ter bescherming, zoals beschermheiligen enz. In plaats van beschermen, wekt het de toorn van God op! Zo kenden vele gilden en beroepen een beschermheilige!

(Beschermheiligen op wapenschild van Ninove, Appelterre,Eichem,Polare)

Wij moeten bidden om bescherming:

Tegen allerlei gevaren. God beschermde David tegen de beer en de leeuw, en David vertrouwde God dat hij ook beschermd zou worden tegen de reus Goliath! Tegen ziekten (Jes.38:16) Gods regels te vinden in de Bijbel beschermen onze gezondheid. Elkander vergeven, om genezing te ontvangen. (Jak.5:16) Tegen problemen (Ps.34:17) Tegen de satan: (Luk.13:16) Tegen angst om te sterven: (Hebr.2:14,15) Tegen de komende toorn van God, de grote verdrukking: (Luk.3:7) De Heer is wel getrouw schrijft Paulus, Hij zal u beschermen voor de werkingen van satan en zijn knechten, die de christenen kwaad willen berokkenen. Gij zult om het toegelaten kwaad te verwerken daartoe de nodige kracht ontvangen!

Een klimopgroeit goed en maakt zich goed vast, aan de vaste stenen van een gevel, en als het stormt, verliest hij nog geen blad. Zo moeten wij ons stap na stap vasthechten aan ieder woord en belofte van God, dat wel betrouwbaar is.

(4) Paulus vertrouwt erop dat hetgeen wat hij hen leert, in zijn brieven, ook in de praktijk zal worden gebracht. Hij verwacht duidelijk gehoorzaamheid, doordat ze de liefde van God beter beginnen te begrijpen. (5).

De Heer neige uw harten!

1Kr 29:18 HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israel, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

Paulus vertrouwt op de Heer dat er geen geveinsdheid of kerkgangerei zou komen, maar een oprechte gezindheid en liefde voor de Heer zou te zien zijn.

Een bevel in de naam van Jezus!

Nu gaat de apostel de aandacht trekken, door nadrukkelijk te schijven “in de naam van Jezus”, dit wijst op de ernst van zijn vraag en zijn bedoeling. Hier schrijft hij met apostolisch gezag.(6) Het gezag van Paulus is niet hetzelfde als in de wereld, hij is een arme tentenmaker, en de gemeente is al in moeilijkheden door de vervolgingen. Toch is zijn gezag zeer ernstig en komende van God. Daarom vroeg Paulus aan de Thessalonisenzen, die werkloze broeders tijdelijk op afstand te houden, en het contact met hen zouden vermijden, totdat ze tot inkeer zouden zijn gekomen. (7)Wij gaven het goede voorbeeld schrijft Paulus, wij hebben totnogtoe met eigen handenarbeid voorzien in ons levensonderhoud. Wij zijn geen broodprofeten! Het betekende dat hij geen gebruik maakte van zijn recht volgens:

1 Cor.9 6 Of hebben alleen ik en Barnabas geen bevoegdheid om vrij te blijven van handenarbeid? 7 Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie weidt een kudde en geniet niet van de melk der kudde? 8 Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet niet van deze dingen?

(10,11,12) Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.

Met deze woorden pakt Paulus de leeglopers en de profiteurs aan. Het is een christelijke plicht om te gaan werken voor gezin en kinderen. Volgens spreuken zijn het ook deze mensen, die het voor het zeggen willen hebben, en wijs zijn in eigen ogen.

Spr 26:16 De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven. Spr 26:16 De luiaard acht zichzelf wijzer dan alle verstandige mensen om hem heen.

Er werd er dus op gewezen dat die mensen hun werk dienden te behouden, en het evangelie niet te gebruiken om hun werk te stoppen, want Jezus kwam spoedig terug dachten ze. Ze verspilden hun tijd, en bemoeiden zich met andermans zaken.

(13,14)Paulus leert dat ze verder de armen, weduwen en wezen, dienden te ondersteunen, ook dienden die broeders welke zodanig van de anderen profiteerden niet helemaal te worden afgewezen. Ze dienden te worden aangespoord om te gaan werken, zodat het evangelie niet zou worden beklad.

Indien ze niet willen luisteren, dienden ze afstand te houden en geen omgang met hen te hebben tot ze zich wilden aanpassen. Dit is in feite een tuchtfase, doch wel als tegenover een broeder.  Dit betekent dat deze broeders niet kunnen deelnemen aan het avondmaal in de gemeente, tot ze tot inzicht komen van hun verkeerd gedrag.

(16) De slotwens van Paulus is dat de Heer hun vrede zal geven in elk opzicht. Hier vinden we dat Paulus zijn vertrouwen op de Heer stelt voor het verdere verloop van de gemeentewerking in die moeilijke dagen.(17) Paulus laat weten vanuit Corinthe dat hijzelf de brief heeft geschreven, om alle onnodige verwarring te voorkomen. (18) Het hoogste wat je een christen kan wensen: De genade van de Heer zij met u!

WAT DENKT GOD? WAT DENKT U?

WAT DENKT GOD? WAT DENKEN WIJ?

 

EEN GESPREK

 

 

 

Laten wij vandaag even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen van gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust.Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Jesaja:

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Jes.55

Het vinden van God in het leven van een mens, ligt in het feit dat een mens zich wil open stellen om te luisteren hoe God denkt over alles. De mens dient persoonlijk op zoek te gaan naar God. De profeet spreekt duidelijk dat God een barmhartig en een vergevend God is. Maar bijzonder dat God te vinden is, gedurende ons kort verblijf hier op aarde. Velen miljoenen mensen zijn gestorven zonder Hem te vinden, maar zochten ook niet, ze lieten zich meedrijven op de tradities. Het zondige denken van een mens is een handicap.

<

p align=”center”>Er is hoop, er is een herstel mogelijk in het zondig denken van de mens.

Er is een groot verschil tussen het denken van de mens en het denken van God. Het denken en spreken van God is onfeilbaar, een hemelsbreed verschil met het denken en spreken van de mens.

De zonde verbrak elk rechtstreeks het contact met de Schepper van hemel en aarde, het zesde zintuig van de mens verdween. God gaf een mogelijkheid tot herstel, Zijn woord. De mens zoekt, maar vindt misleidingen. Er is maar één weg tot God: Jezus! Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De satan creëert nepwegen, wegen die doodlopen, en wegen die God heeft verboden: Waarzeggers, charlatans, occultisten en valse evangelisten!

Enkel herstel voor hen die Jezus Christus willen volgen.

Jezus bad voor al zijn discipelen en al zijn volgelingen:

17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.Joh.17:17

Het heiligen is gebeurd bij de wedergeboorte. God kan de mens, die wil, veranderen, en zijn denken opnieuw gezond maken. Mensen die willen gezond denken zijn deze mensen waarover men zong bij de geboorte van Christus.

Lu 2:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Mensen “des welbehagens” zijn mensen die willen luisteren en vrede willen sluiten met God. Het zijn mensen die God persoonlijk willen leren kennen.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12.

Onze gedachten zijn bij God bekend!

God kent het menselijk denken en zegt daarvan het volgende:

11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.Ps.94

IJdelheid is vruchteloosheid en nutteloosheid. Het menselijke denken kan op zichzelf zijn doel niet bereiken.

Het lijkt te varen op zee zonder kompas! Men vaart van links naar rechts, op en neer, om toch maar de haven van geluk te kunnen bereiken. Tenslotte wordt zo iemands leven een Titanic! God wil ieder mens Zijn kompas geven, Zijn woord, de Bijbel. Daarom is de Bijbel nog steeds de grote bestseller vandaag en morgen.

Jezus kende de gedachten van de mensen!

Jezus bewees het op aarde dat Hij het denken van de mensen kende en doorzag.

Voor Hem was niets verborgen.

2 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. 3 En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4 En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? 5 Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?Mt.9

De geest van de mens kan zijn geheugen doorzoeken, die geest kreeg hij van God.

Al zijn geheimen, alle leugens welke hij geloofde, al zijn verdriet of geluk welke hij heeft gehad, kan hij zich herinneren.

Jezus kent ieder mens, en weet alles, over ieder mens, niets is voor Hem verborgen. Jezus heeft de sleutel van uw hart, en weet hoe gij over Hem denkt.

1Co 4:5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.

Hoe kan men het menselijke denken zuiveren?

1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.Ps.1

Waar vindt men het ware geluk? Hier kunnen wij lezen dat mensen die luisteren naar Gods raad, gelukkige mensen zijn. Ze hebben er plezier in, na te denken over wat God zegt in de Bijbel. Wie in de Bijbel leest, luistert naar God. Nergens anders kan men Gods denken naspeuren.

Wanneer men zijn handen vuil maakt, kan men ze wassen met zeep en water. Wanneer men zijn geest en gedachten bevuilt kunnen wij ons denken zuiveren door te mediteren over Gods Woord. Wij kunnen ons in staat stellen heel scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad met een Bijbelse bril.

(Efe.5:26).

Spr 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons denken is het mikpunt van de satan!

Het zuiveren van onze gedachten is niet zo gemakkelijk als het wassen van je handen! In de gedachtewereld speelt de satan zijn rol.

Hij wil het mogelijke herstel, die Jezus bracht, verhinderen, en gaat de mens beïnvloeden met allerlei gedachten, die de mens opnieuw tot zonde verleiden. Gedachten als de evolutietheorie promoten, en vele gedachten die ingaan tegen Gods woord. Hij gaat zoeken de Bijbel te verbieden. Deze gedachten moeten wij “krijgsgevangen” maken in de naam van Jezus. (2 Kor.10)

Hij kan gedachten geven die leiden tot uitvindingen, met zondige doeleinden om de schepping te vernietigen. Bv: De uitvinding van het atoom, eerste vrucht: een bom!

Graag wil ik sluiten met volgend vers uit de spreuken:

Spr 4:5 Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.

EEN BLINDE WERELD

clip_image002

8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen,

en dat doof is, al heeft het ook oren. Jesaja 43

LUISTERENDE OREN

 

Onlangs zagen wij een oude Bijbel in brailleschrift liggen, en werden met medelijden bewogen voor alle mensen die door blindheid zijn getroffen. Het deed mij denken aan al de blinden die Jezus genas, en het licht van deze wereld, na Zijn ingrijpen konden zien.

Iedere Bijbelgetrouwe christen weet dat er twee soorten van blindheid zijn, namelijk de fysische blindheid en de geestelijke blindheid. Ook weten wij dat God Zijn uitverkoren volk Israël in de geschiedenis als voorbeeld heeft gesteld, en dat nog steeds doet.

De profeet Jesaja profeteerde dat het volk zou terugkeren naar hun land. Wat vandaag nog steeds in vervulling gaat, en niemand kan dit tegenhouden. God sprak dat zijn volk blind en doof was, al hebben zij ogen en oren.

Inderdaad, vandaag is Zijn volk nog steeds blind voor hun Messias, hun redder, Jezus. Ze willen nog steeds niet geloven of luisteren naar Zijn woorden in de Bijbel. Toch verwachten zij hun Messias, maar zullen eerst in hun blindheid een valse Messias aannemen! (Joh.5:43)

De benauwdheid van Israël staat voor de deur. Zal grote angst de oorzaak zijn zodat Israël verkeerde beslissingen zullen nemen?

15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, Zef.1

Deze dikke duisternis, spreekt van onwetendheid, onzekerheid en dit is angstaanjagend. Maar de kinderen des lichts, dienen niet angstig te zijn. Ze geloven Gods woorden:

Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Zijn alle andere volkeren ook blind?

De profeet Jesaja zag dat alle natiën zich zouden verzamelen en vergaderen. Dit is inmiddels vervuld in het oprichten van de V.N. Kennen zij dan de toekomst vraagt God? Kunnen hun afgoden hen niet met enige zekerheid adviseren voor de toekomst? God laat Zijn volk weten dat het niet moet vrezen, want al die volkeren zijn even blind. Wij vinden hier dat er vandaag een wereldwijde, religieuze strijd is begonnen, omwille van de waarheid, Jezus! Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De profeet laat de wereld weten dat er maar één waarheid is, één God, de God van Israël.

10 Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn 11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.Jes.43

 

Blinde leiders……………14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.Matth.15

Dit waren de woorden die Jezus sprak tegen de religieuze leiders van zijn volk. Het waren mensen die niet wilden luisteren, en doof bleven voor Hem. Het waren mensen die geestelijk blind waren en niet wilden inzien dat Jezus hun Messias was, de Zoon van God. Hierbij toonde hij aan dat die blindheid, ongelovigheid, schijnheiligheid was! Die mensen leiden het volk, deden dienst in de tempel, stonden vooraan, iedereen keek naar hen op! Wanneer wij vandaag ronddom ons heen kijken vinden wij precies hetzelfde fenomeen.

Samen in de put vallen.

De SVV vertaling spreekt van een gracht. Dit is duidelijker, het is in feite een afdwalen van de rechte weg, zo komt men in de gracht terecht en men kan verdrinken. Men moet soms niet ver van de weg afdwalen om in het water terecht te komen en te verdrinken.

De rechte weg is Gods woord, de Bijbel. Wanneer men de waarheid verdraait, wijkt men van de rechte weg, zo zijn er vele wegen, levensovertuigingen. De Farizeeërs maakten nieuwe wetten die naar de ondergang leiden. Er komt een grote put! Een grote wereldwijde misleidende godsdienst!

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,

12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2

Valse Bijbels, valse geloofsboeken ?

1 Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet,2 maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.2 Cor.4

De apostel Paulus laat weten dat hij niet bezig is met listige praktijken die voortspruiten uit geldzucht, want de wortel van ALLE kwaad is de geldzucht. (1 Tim.6) Vandaag worden allerlei nieuwe Bijbelvertalingen op de markt gebracht , welke erg misleidend kunnen zijn. Gods woorden verdraaien bracht destijds de zondeval. Het gedrag zelf van een christen weerspiegelt het ware evangelie, leert Paulus.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.2 Cor.4

Paulus maakt hierbij bekend, dat het evangelie enkel bedekt blijft bij mensen die moeilijk doen om de waarheid aan te nemen. De reden dat mensen de waarheid niet willen geloven ligt in het listige werk van satan. Paulus noemt hem : “de god dezer eeuw”. Beter vertaald als “de god van deze wereld”. De gedachten van de mensen zijn al zondig van bij de geboorte, en worden verder in het leven gemanipuleerd.

Ieder geboren mens is als een blindgeborene. Een operatie is noodzakelijk om het licht te kunnen zien.

Wie kan zoiets opereren?

6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:

Wij kunnen al vaststellen dat het hier niet gaat om een menselijk ingrijpen, of door een menselijk overtuigen, maar door een ingrijpen van God zelf in ons denken! Het is dus God die ons denken kan veranderen, gezond maken en inzicht kan geven in de waarheid. Denk aan de Emmaüsgangers, waarvan hij hun verstand “opende” staat er! Zonder deze Goddelijke ingreep zal een sterfelijke ziel nooit kunnen begrijpen wat God in Zijn woord, de Bijbel heeft laten opschrijven!

God wil ieder mens genezen van zijn geestelijke blindheid, daarom werd een volmaakt offer gebracht, het Lam Gods, Jezus! Dat is de vervulling van psalm 103

Ps. 103:3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,

God geneest niet iedereen , maar wel iedereen die in Jezus wil geloven, van geestelijke blindheid! Wij kunnen het ons zesde zintuig noemen.

De algehele genezing zal plaatsvinden voor al Zijn kinderen, bij de opstanding of de verwachte opname.

Wie genezen is van geestelijke blindheid kan de heerlijkheid van God kennen, en dat enkel door Christus, dan pas kan hij begrijpen dat God bezig is met zijn nieuwe komende schepping.

Deze Bijbelkennis vergelijkt Paulus met een onbetaalbare “schat” in een aarden vat, een Griekse metafoor voor ons lichaam.

Het is een kracht van God, daarom blijven er Bijbelgetrouwe christenen tot Zijn heimelijke komst. Veel Bijbelgetrouwe christenen werden en worden vervolgd en vermoord, maar door die kracht komen ze terug, voor een nieuwe schepping, zonder goddelozen of schijnheiligen!

Wie Jezus nog niet heeft aangenomen het is hoogtijd!

 

Luister naar de profeet Zefania:

 

17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de HERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des HEREN. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.(Zef.1)

 

clip_image006