WAT BETEKENT JEZUS VOOR U?

DE GODDELIJKHEID VAN JEZUS

 WIE IS JEZUS VOOR U ?

jezus op het water

 

Vandaag wil men alle godsdiensten centraliseren en dan controleren, een voorbereiding van de komende antichrist. Men probeert op allerlei wijze de fundamenten te leggen voor de wereldkerk, een voorbereiding voor de valse profeet. Maar hiervoor moet ieder water in de wijn doen. Toegeven en verloochenen Deze morgen wil ik spreken over de goddelijkheid van Jezus, bijna tweeduizend jaar zijn er kinderen Gods die Jezus zijn trouw gebleven, en Hem niet hebben verraden. Ware kinderen Gods werden vervolgt en bespot maar het is er vandaag nog steeds, zonder water in de wijn te doen ! Doch afwijkingen zijn er altijd geweest van christenen die slechts de naam hadden christenen te zijn. Vandaag wil het volk Jezus niet meer aanvaarden voor wat Jezus is :

de Zoon van God, en goddelijk !

Jezus te vinden als God in het O.T. en N.T.

6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9

De profeet moest schrijven dat het kindeke Jezus God zou zijn, of goddelijk !

3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Jes.40

Hier gaat het precies over Jezus, de woestijn en de wildernis is een beeld van de wereld, waarin Jezus komen zou

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. Joh. 1 (Luther)

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. NBG

Col 2:9 Want in hem woont de gehele volheid der Godheid lichamelijk,

Voor vele mensen vandaag is Jezus slechts een profeet, als vele anderen. Voor kinderenwordt Hij verborgen als t ware. Welke ouders spreken er nog over Jezus tegen hun kinderen ? Kinderen weten wel veel van superman, maar wie Jezus is moet hun nog duidelijk gemaakt worden. Jezus is God ! God is mens geworden !

Op welke school leert men dit nog ?

Wie herkent de godheid van Jezus ?

De Discipelen en de demonen.

a/ de discipelen

Mt 16:16 16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen

Om te kunnen geloven dat Jezus de zoon is van de levende God, moest er een openbaring zijn van de Vader.

Het is een ingreep van God in de mens, wij zijn een nieuwe schepping geworden. Jezus stelde deze vraag om te weten of zijn discipelen zich hebben losgemaakt van de Joodse synagoge, en dat ze bewust werden tot een nieuwe gemeente te gaan behoren. Petrus was niet de eerste Paus zoals men wil laten geloven, maar de context maakt duidelijk dat Jezus zijn gemeente bouwt op mensen die weten en erkennen dat Jezus de zoon van God is. Om dit te kunnen aanvaarden is er een operatie gebeurt aan de mens. Dan kan God op ieder zulk mens zijn gemeente bouwen ! Er waren dan nog geen denominaties en soorten van christenen !

b/ de demonen.

28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. 29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? 30 Nu werd er ver van hen een grote kudde zwijnen gehoed. 31 De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen.Matth.8

Deze afgevallen engelen herkenden Jezus ogenblikkelijk als de ZOON VAN GOD ! Ze zijn angstig voor zijn goddelijke macht. ZE weten van hun komende oordeel !

Enkele voorbeelden waar wij Jezus herkennen als de Zoon van God

20 En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven. 21 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze, die zulke godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22 Doch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat overlegt gij in uw harten? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen:

Sta op en wandel?

Lucas 5

Wat hier gebeurt is totaal nieuw voor Gods volk : Nooit hadden zij gehoord dat een mens in zijn eigen spreekt en zonden vergeeft !Zij werden altijd geleerd dat slechts God alleen zonden kan vergeven. Jezus bevrijd iemand van de schuld van zijn zonden.De genezing is geen bewijs van vergeving, maar wel hier in dit verband van een bewijs van ziekte ten gevolge van zonde. Niet iedereen die tot geloof komt wordt genezen !Het wandelen van de lamme heeft een betekenis n.l. wandelen is in de bijbel een beeld van “ leven” zie Rom.6:4

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Wij moeten begrijpen dat het geweten van de lamme volledig rustig was en heel goed wist dat zijn zonden vergeven waren, dit in tegenstelling van vroeger toen hij telkenmale een zondoffer moest brengen in de tempel. Dit offer van dieren bracht geen totaal rustig geweten. Het nieuw leven dat de lamme begon, was dubbel, in de eerste plaats een leven met een gerust hart tegenover God. Een geestelijk leven. Hij verheerlijkt God ( v24) ! Ten tweede een nieuw lichamelijk leven.

Vers 21. Wie kan zonden vergeven dan God alleen ?

De schriftgeleerden en farizeeërs hadden het naar hun kennis juist. Slechts God kan vergeven. Dus moesten zij Jezus als God zien !

Hier waren zij blind voor, slechts discipelen en demonen kunnen Jezus herkennen als God op aarde. Dit toont aan dat priesters bv wel bijbelkennis kunnen opdoen, maar zij hebben de goddelijke macht van Jezus niet herkent, ze zijn niet verandert, nooit tot geloof gekomen, nooit door God aangeraakt geweest.

Wij moeten de mensen overtuigen dat Jezus God is. Wij moeten de mensen bij Hem kunnen brengen. Wie Jezus niet als de Zoon van God aanneemt is een antichrist !

1Jo 2:23 Alwie den Zoon loochent heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt heeft ook den Vader.

WIE IS TOCH DEZE ?

25 En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Lucas 8 Wanneer wij deze passage lezen, dan komen er verschillende gedachten op bij  Discipelen hebben grote angst door de storm Jezus sliep Het was heel normaal dat de discipelen door de weersomstandigheden beproefd werden en angstig waren. Dit moet voor ons een voorbeeld zijn, als ook wij in groot gevaar verkeren, en angstig zijn. Het kan voor ons zijn precies of dat Jezus slaapt, wij zouden kunnen denken dat de Heer niet  met ons bezig is, en terwijl wij de stormen van ons leven meemaken ,slaapt Hij . . .een menselijke gedachte maar geen geestelijke gedachte. Zijn aanwezigheid moet voor ons voldoende zijn, want Hij vroeg waar was uw geloof ?

Gods geest woont in ons, wat hebben wij te vrezen ?

Wanneer wij op Hem roepen grijpt Hij in. Zelfs de natuur moet Hem gehoorzamen, omdat hij God is ! Wij zijn ons niet altijd bewust wat wij zijn geworden “in” Christus. Onze positie is zeer belangrijk in deze wereld.

Gods macht openbaart zich pas wanneer wij de mens onmachtig zijn !

De discipelen moesten vertrouwen op Hem.

Voorbeeld : Het jongetje van 12 stond vooraan het schip in de geweldige storm, en men riep hem kom hier, het is er levensgevaarlijk hij antwoordde :

Mijn papa is hier kapitein!

Hij bleef staan en keek!