WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

clip_image002
Haggai
Haggai

Wie een wekker gebruikt om wakker te worden, kan wel eens plots schrikken! Wie iemand anders wil wakker maken gaat hem schudden of lawaai maken tot hij wakker is. Wel God wil de ganse wereld nu wakker maken in deze tijd. Corona is nog niet voorbij, er staat nog meer op Gods Apocalyptisch programma. Vandaag kan men als persoon wakker worden, maar ook volkeren kunnen gewekt worden! De God van de Bijbel liet een van zijn profeten, Haggai, iets opschrijven wellicht voor onze dagen. Ook Jezus maakte eens mensen wakker!

6 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 7 Ja, Ik zal alle volken doen beven….

Joodse vertaling: “There will rise another one, and I will shake up the heaven and the earth and” …..

22 Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden, omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.Hag.2

Wanneer wij de laatste tijd naar de nieuwsberichten luisteren, dan valt het op dat wij de mond vol hebben over beangstigende gebeurtenissen. De bevolking van Noorwegen is wakker geworden, na een bloedige aanslag op onschuldige mensen. Japan is wakker geworden na een aardbeving met een gruwelijke nucleaire kernramp. De landen als Egypte,Syrië, Tunesië enz. worden nu rumoerig en zijn precies wakker geworden. Wat kunnen wij verwachten van een demonisch Iran, dat in staat is om nog meer kwaad aan te richten in de regio?

Wordt Europa pas wakker na een financiële aardbeving waardoor velen getroffen zullen worden? Griekenland kan best de oorzaak worden. Gaan wij nu spoedig naar de tien statenverbond en een grondige wereldwijde herschikking, een nieuwe wereldorde?

De profeet Haggaï sprak: gaat aan het werk, voor het herbouwen van de tempel, na de ballingschap, God is met u zoals beloofd, schreef hij.

Vandaag is er opnieuw veel sprake om de derde tempel te bouwen in Jeruzalem. Een gelijkaardige tijd kan men zeggen. Ook nu is Gods volk, Israel terug in hun eigen land, het beloofde land! Ze krijgen meer en meer het verlangen hun tempel te bouwen. Annexatie van de Westbank zal er ook komen zo leert de Bijbel.

Daarna lezen wij een spraakkundige moeilijke Hebreeuwse Bijbeltekst, (Hag.2:6) welke door de best bekende Jood Rashi als volgt werd weergegeven : “There will rise another one”….

Daarna komt er een korte tijd van angsten, waarbij de profeet schreef dat het volk sterk diende te zijn, als ten tijde van Jozua. Er komt een wereldbeheerser, met wonderlijke macht. Jezus wees precies in dezelfde richting, dat er eerst een ander zou opstaan.

43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.Joh.5

                                                          Dit is de antichrist!

In het verleden zagen wij ook mensen, waarvan hun leven een puinhoop en een ramp werden, door tegenslagen, doch door dit alles heen God persoonlijk leerden kennen in hun leven. Ze riepen op Jezus! Mensen die pas dan de zin van het leven ontdekten.

25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.Hebr.12

De stem van Jezus, Zijn woorden, maakten zijn vriend wakker! Ja, Lazarus! Lazarus was overleden, doch Jezus nam al het verdriet plots weg. De komst van Jezus is nabij, Hij zal al het verdriet van Zijn vrienden wegnemen!!! Wie zijn dan de vrienden van Jezus?

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?Joh.11

Website voor Bijbelgetrouwe christenen

JESAJA OVER EGYPTE

Een boodschap voor allen die de Here verwachten!

Jesaja

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Momenteel komen de landen in het M.O. regelmatig in het wereldnieuws. Velen hebben geen belangstelling voor het heden en toekomstig gebeuren, ook ons landje ligt onder invloed van wat nog komen moet. Toch zijn er de Bijbelgetrouwe christenen die nog regelmatig in hun Bijbel lezen, bezig met te luisteren wat hun God sprak door de profeten, en onderzoek doen. (Dan.12:4)

Ook Jezus las destijds eens voor uit het boek Jesaja. Zo gaan wij ook vandaag eens overdenken wat God tot ons wil zeggen over het hedendaags gebeuren.

Jesaja profeteerde in hoofdstuk 19 over Egypte, en we hebben een sterk vermoeden dat de vervulling van deze profetie in onze dagen zich langzaam maar zeker aan het vervullen is. De profeet schreef al eerder een oordeel in hoofdstuk 17, over een “verdwijnen” van Damaskus, als een bewoonbare stad!

Jes. 17:1 De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.

Jes. 17:12 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen.

Dit is een beeld van massaprotesten welke aanhouden, oproer en ontevredenheid kosten er mensenlevens. Dit zijn dingen die niet zomaar kunnen voorbijgaan aan het oog van hoopvolle christenen.

Egypte

Jes.19:1 De Godsspraak over Egypte. Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt in zijn binnenste.

Egypte krijgt onverwacht, plots een Goddelijk straffend bezoek. In de Bijbel vinden wij het woord “bezoeking” doen terug, waarbij dan de boze machten, demonen, een vorm van vrije loop krijgen om kwaad of vernieling aan te richten.(Jes.24:21, Joz.22:23)

God laat de Egyptische afgoden wankelen, en grote angst overweldigt het volk. Een aardbeving in Egypte? Zoals de Farao een uitgesproken afgodisch gedrag had, zo is er nog weinig veranderd in Egypte. Aardbevingen, komen vandaag geregeld in het journaal. Willen wij deze profetie actueel benaderen, dan weten wij dat Egypte er staat als een beeld voor de ongelovige wereld.

EGYPTE RELLEN 2013

2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk;

3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten. Jes. 19

Hier vinden wij een beeld welke wij in onze dagen kunnen zien. Een verdeeldheid onder het Egyptische volk, een bitsige strijd in het land, waarbij ongenadig burgers werden gedood. Onder koninkrijk begrijpen wij beter provincies. Het landschap rond de steden. Onder het ophitsen staat er in de KJV tweedracht zaaien. Blijkbaar kunnen wij vaststellen dat de leiders van Egypte plannen hebben, oorlogsplannen t.o. Israël? De vrede tussen Egypte en Israël is zeer broos geworden, en het merendeel van de landen rond Israël, komen onder invloed van het huidige Iran.

EGYPTE KOMT LATER IN GROTE NOOD!

De leiders van Egypte worden radeloos. Wij kunnen best begrijpen, dat de afschrikwekkende nucleaire wapens welke kunnen worden ingezet, de mens angstig doet nadenken.

Dan zullen de regeringsleiders van een chaotisch Egypte zich wenden tot de occulte wereld. Bedenk hoe ook koning Saul zich bezondigde door zijn angsten, en ging ten rade naar de heks van Endor!

1 Samuël 28:7 Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor.

Ook hier is er niets nieuws onder de zon, vele ongelovige regeringsleiders gaan deze dodelijke en occulte weg op, en worden beïnvloed.

clip_image004

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.Openbar.16

Zo zal ook Egypte doen als vroeger op zijn “wijzen” vertrouwen!

3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten.Jes.19

Toen God zijn volk uit Egypte bracht, hadden de wijzen van de Farao ook geen macht over de

Krachten die Mozes liet zien in Zoan. Er kwamen de plagen, die Egypte nimmer vergat!

EGYPTE KOMT IN HANDEN VAN EEN NIEUWE DIKTATOR(s)

4 En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen.

De KJV spreekt over een soort meedogenloze “terroristenkoning(en)” die zal worden aangesteld over het land Egypte. Dit is een element dat zeker niet wijst naar een zuivere westerse democratie. In het Hebreeuws spreekt men hier over “heer” of “heren”. Joodse uitleggers wijzen naar Assyrië. Het kan dus mogelijks wijzen naar Iran. Deze Iraans gezinde machthebber(s) zullen niet tot een zegen zijn voor het Land.

De volgende verzen wijzen naar een zware economische ondergang van Egypte

5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de rivier zal drooglopen en opdrogen,

6 zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken.7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen; zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen.

Hier staat onvervulde profetie! Hoe zal de Nijl opdrogen? Ten gevolge van:

Een kernbom? Een natuurramp? Aardbeving? De toekomst zal het uitwijzen.

EGYPTE LAAT ZICH OPNIEUW MISLEIDEN

clip_image006Destijds liet de Farao zich misleiden door zijn “wijzen”, vandaag is het nog niet anders. Zo laten zich velen misleiden, weten niet het verschil tussen Bijbelse profetie en waarzeggerij, en zullen niet behouden worden voor de eeuwigheid. Jesaja schreef het volgende:

11 Louter onverstandigen zijn de vorsten van Soan, de wijste raadslieden van Farao; een dwaze raad. Hoe kunt gij tot Farao zeggen: Ik ben een wijze, een zoon der koningen uit de voortijd? 12 Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij het u toch bekend maken, opdat men wete, wat de HERE der heerscharen over Egypte besloten heeft. 13 Verdwaasd zijn de vorsten van Soan, bedrogen de vorsten van Nof; zij die de hoeksteen zijner stammen zijn, leiden Egypte op een doolweg.

In Zoan of ook Tanis genoemd, deed Mozes de wonderen voor de ogen van de Farao. Neen deze mensen kennen de plannen niet van Jahweh. Het zijn valse profeten. Neen wij dienen enkel te luisteren naar de profeten welke God liet spreken, in de Bijbel.

Vandaag laten er velen zich beïnvloeden door citaten uit de Koran. Dit zorgt voor de nodige verwarring, misleiding en geloofsafval.

14 De HERE heeft hun een geest van bedwelming ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. 15 En Egypte zal geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou kunnen gedaan worden.16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de HERE der heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; 17 en het land Juda zal voor Egypte een schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de HERE der heerscharen ertegen neemt. jesaja. 19

Deze valse profeten of magiërs gedreven door een kwade geest,brengen het ganse land en het volk naar de ondergang. Wie de Bijbel, de waarheid, afwijst loopt hetzelfde groot risico! Een valse profeet zal in de toekomst wereldwijd,enorm veel mensen misleiden!

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thess.2

15 En Egypte zal geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou kunnen gedaan worden.Jes.19

15 De oude en aanzienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen onderwijst, die is de staart.Jes.9

Een complete werkloosheid brengt het land aan de grond. In die tijd zullen zij beginnen te begrijpen dat de God van Israël hen bedreigt, ze worden angstig als vroeger, toen Israel uit de slavernij kwam, door Gods handelen.

Zeer opmerkelijk staat er hier, dat het land van Juda voor Egypte een schrik zal zijn. Waarom? In het verleden hebben wij al gezien dat Israël soms preventief kan optreden wanneer er gevaar dreigt. Zou Israël preventief optreden met nucleaire wapens?

2 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. Ps.121

Verder lezen wij dat er toch bekering kwam in het land Egypte! Zo gaan soms mensen door een hel vooraleer ze tot geloof komen in Jezus Christus.

Biblespace Vlaanderen

JEZUS HEEFT MACHT OVER ALLE KWAAD

JEZUS REDT VAN ALLE KWAAD!

de bezetene 2

Wanneer wij kijken naar TV dan zien wij enorm veel kwaad. Wanneer wij naar de mensen zelf luisteren horen wij over veel kwaad. Wij kunnen ons daarbij nog eens de vraag stellen Wat begrijpen wij onder het woord kwaad? Niet altijd zien wij bepaalde dingen als een kwaad.

Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;

Men heeft God vergeten, Zijn Woord! Met het lezen in de Bijbel zullen wij beter gaan begrijpen, dat ook Bijbelgetrouwe christenen toch gespaard kunnen blijven van veel kwaad in deze wereld. Inderdaad je zou hier wel kunnen tegen ingaan en zeggen, de christenen hebben hier veel kwaad te lijden door vervolging en dergelijke.

Het kwaad zit in het bloed van de mensen, denk aan het gif van de slang, in de woestijn,

Denk aan de opgerichte staak met slang. Maar wie in geloof opkeken, stierven niet van het gif. Wij zullen enkele aspecten bekijken waarbij Jezus ons redt van bepaald kwaad.

1. JEZUS REDT ONS VAN LICHAMELIJK KWAAD.

Mt.8

26 En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan!

26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. 27 En de mensen verwonderden zich en zeiden : Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Wanneer wij deze tekst lezen, zien wij hier de leerlingen van Jezus in een angstige toestand. Hun leven is in gevaar door een kwaad van de natuur. Hun spontane actie is roepen op de Here. Wanneer wij in gevaar verkeren, wanneer ons een kwaad wil raken, roepen wij op Jezus? Hebben wij dit al meegemaakt? Hulpeloos en radeloos.

Hier hebben wij een voorbeeld waarbij de natuur het “kwaad” is. Natuurrampen kunnen ook hier gebeuren.

Ook iemand kan er op uit zijn u kwaad te doen!

2 Tim.

14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken. 15 Neem gij u ook voor hem in acht , want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt.

16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten (het worde hun niet toegerekend); 17 doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Ook hier zien wij dat Paulus schrijft dat iemand hem veel kwaad heeft berokkend. Hij kwam er alleen voor te staan! Maar hij schrijft “ de Here zal mij beveiligen” Jezus zal mij beschermen tegen alle vorm van kwaad. Paulus had wel een groot vertrouwen op de Heer. Kunnen wij ook in datzelfde vertrouwen ons hart vinden?

2. JEZUS REDT ONS VAN DE ZONDEMACHT.

7 maar indien wij in het licht wandelen , gelijk Hij in het licht is , hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.1 Joh.1

Wanneer wij als zwakke mensen in zonde vallen, ook wanneer wij christen zijn geworden, en de macht van zonde overweldigde ons, dan hebben wij nog steeds door ons geloof een redding daartegenover: ons geloof in het bloed van Jezus dat ons redt !

Wanneer iemand een moord heeft begaan, en belijdt zijn zonde en het kwaad dat hij heeft gedaan, dan is er vergeving door geloof.

Hij is zelfs niet meer in staat om zelf de schade recht te zetten of te vergoeden.

Zulke mensen kunnen lopen met de gedachte : ik ben door God voor eeuwig verworpen, het kwaad dat ik deed was te groot.

Indien wij zeggen geen zonde te hebben, dit wil zeggen, indien wij beweren dat er geen kwaad meer in ons is, dan zijn wij bezig onszelf te bedriegen!

Hoe langer wij christen zijn hoe beter wij dat kwaad in ons ontdekken.

3.JEZUS REDT VAN HET OORDEEL IN DE WET BESCHREVEN.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven : Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Gal.3

Jezus heeft allen die onderworpen zijn aan de wet onder een vloek gebracht. De joden konden zich niet uitsluiten van de vloek der wet.

Dit wil zeggen dat ieder die Jezus niet aanneemt, verloren gaat, omdat hij zal gezondigd hebben, omdat hij in zonde is geboren! Niemand kan zeggen dat hij nooit zondigt!

Wij zijn behouden omdat wij van de vloek zijn vrijgekocht.

Vandaar dat het des te moeilijker is, wanneer wij tegen de mensen getuigen en ze antwoorden dat ze nooit kwaad doen, zij onder de vloek blijven, want ze denken dat ze in orde zijn met Gods geboden.

Vandaar het grote kwaad, mensen te leren over een vagevuur! Een kwalijke dwaling en een grote misleidende leugen!

Hier zien wij dat mensen welke onder een afdwaling van de waarheid komen, onder de vloek blijven. Het vagevuur staat nergens in de Bijbel!

Ook nu mogen wij Jezus danken dat Hij ons heeft gered van dit kwaad, door onze ogen te openen, toen wij onze zonden beleden.

4. JEZUS REDT ONS VAN GODS TOORN EN OORDEEL.

1Thes

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,

10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

Openbar.11

17 zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was , dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard;

18 en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten , profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

De komende toorn, daaronder kunnen wij begrijpen al de rampen welke nog over deze aarde zullen komen. Want deze oordelen beschreven in openbaring zijn een groot kwaad voor de mensen die hier nog op de aarde wonen, en zich niet willen bekeren.

Ook hiervoor zal Jezus allen die in Hem alleen geloven bewaren!

Integendeel allen die Hem liefhebben zullen beloond worden……..anderen bestraft.

5. JEZUS REDT ONS VAN DE MACHT DER DOOD.

55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 ¶ Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.1 Cor.15

Een prikkel was een dikke stok met een ijzeren piek daarop, en diende om het vee voor te drijven. De prikkel des doods is hier de zonde. Dit wil zeggen dat iedere zonde die wij begaan in feite een prik is om de mens naar de dood de drijven. De kracht daarvan is de wet. Wanneer wij daarover nadenken, dan weten wij dat de zonde geen macht meer heeft over ons, daar onze zonden vergeven worden door geloof in het bloed van het Lam.

Als wij onze belijden, dan heeft die prikkel geen effect om ons te drijven naar de dood!

Daarom mag de zonde geen verlamming teweeg brengen in het geestelijk leven van een christen, hij zoekt de zonde te ontwijken, en als hij valt, weet hij dat er genade is.

6. JEZUS REDT ONS VAN SATANS MACHT.

18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

18 Evenwel, verheugt u niet hierover , dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.Luc.10

Psalmen 91:13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

De twee meest in het oog lopende soorten en voorbeelden hiervoor zijn “slangen en schorpioenen”; de Heere bedoelt dus met weinige woorden al het vijandige in de natuur, en schuilt achter de mensen, waarin een macht van de vijand en de moordenaar is.

Wedergeboren christenen moeten weten en beseffen dat wij een macht hebben over de kwade machten. Wij moeten optreden in de naam van Jezus. Daarbij komt natuurlijk geloof en strijd kijken, doch ook de overwinning op het kwaad. Niet iedereen is gemachtigd, door Jezus!

Denk aan het voorbeeld van Scevas.

14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden.

14 Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij? 16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. Hand.19

Deze zonen hadden dus geen macht ontvangen over het kwaad, de boze geesten wisten dit en herkennen hen die wel macht hebben. Ongelovigen hebben die macht niet.

Pasbekeerden of twijfelende gelovigen beginnen er beter niet aan. Enkel de Bijbel is een handleiding.

VROUWEN IN DE GEMEENTE

VROUWEN IN DE GEMEENTE

DE VROUW BIJ HET SCHEPPINGSGEBEUREN.

GEN 2 : 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

degelijke huisvrouw

Eenvoudig te begrijpen is dat God een volgorde volgt in zijn schepping. Eerst de man en dan kwam de vrouw. Daarna lezen wij over haar functioneren tegenover de man.

Zij is een hulp, daaronder begrijpen wij dat ze in alle facetten van het leven van de man een adviserende rol gaat spelen. Ze gaat hem helpen en bijstaan in zijn beroep, in het gezin, in de maatschappij, in het nemen van beslissingen. Ze gaat hem met raad en daad helpen. Ze staat achter hem, ze verdedigt hem altijd. De emancipatie van de vrouw, is on-Bijbels, de vruchten hiervan zijn goed vast te stellen in onze crisismaatschappij.

DE GEVOLGEN VAN DEZE SCHEPPINGSORDE.

3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.

De context spreekt hier over de plaatselijke gemeente. Wij zien een gezagslijn naar voor komen als : God – Christus – Man – Vrouw – kind.

De Efezebrief :

Ø DE VROUW IN HUWELIJKSVERBAND.

24 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,

want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles Efeze 5.

Het woord ONDERDANIG = Hypotasso.

Dit woord betekent onderdanigheid of ondergeschiktheid of ” plaatsen onder ” .

Deze ondergeschiktheid kan volgens dit woord gedwongen of vrijwillig zijn. Anderzijds hebben wij allen ook vrijwillig de Here, als hoofd der gemeente aangenomen. Het gezin, het huwelijk wordt vandaag fel aangevallen, en ook de gezagsorde die God schiep.

Ø DE VROUW IN GEMEENTEVERBAND.

1 Cor 11

5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.

Vrouwen mogen in de gemeente bidden en profeteren, mits een hoofdbekking. Het profeteren is spreken over hetgeen wat de Heer op het hart der gelovigen legt. Mits het stichtend en opbouwend is voor de gemeente. Het mag de orde niet verstoren.

Andere gemeenteleden toetsen het woord.

1 Cor. 14

32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,

33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. (14-34a) Zoals in alle gemeenten der heiligen 34 moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente.

36 Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?

37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.

De moeilijkheid met deze tekst welke veel onbegrip veroorzaakt, ligt hem in het feit dat men niet let op de reden, welke hier de ondergeschiktheid was. Paulus verbiedt niet dat de zusters bidden, zingen of profeteren. Het gaat erom dat vrouwen geen leiding, geen gezag mogen nemen, in de gemeente, ook geen onderricht of prediking mogen geven, zoals in de andere gemeenten dit ook niet mag zegt Paulus !

Buiten de gemeente kan zij wel goed bijdragen bij het verkondigen en uitleggen van het evangelie.

Voorbeeld :

Handel; 18

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.

1 Tim 2

11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.

13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

Het gaat erom dat een vrouw niet in het publiek mag optreden, om onderwijs te geven.

Onderwijs behoort duidelijk tot de taak van een oudste met deze gave. ( 2 Tim.2:2 , Efe.4:11)

WELKE TAKEN HEEFT DE VROUW IN DE GEMEENTE ?

Ø Een onderwijstaak tegenover kinderen en jeugd.

Ø Pastoraal werk voor andere zusters in de gemeente

Ø Ze kunnen heel goed medewerken in evangelisatiewerk

Ø ziekenbezoek

Ø zorgen voor bejaarde gemeenteleden

Ø Ze kan diakones worden in de gemeente volgens

Ø

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan,

2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend. Rom 16

ANDERE ASPEKTEN

Spreuken 12:4 Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan.

Hier vinden wij hoe een vrouw kan zijn : ofwel een kroon ofwel de ondergang van haar man.

Haar houding bepaalt haar schoonheid in Gods ogen, niet haar klederen.

Spreuken 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.

Het is God die beslist, of mannen een vrouw krijgen of niet. Het klinkt eigenaardig maar zo zien wij dat het God is die mensen bij elkaar brengt.

Mannen moeten daarom dankbaar zijn.

Spreuken 31:30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Vandaag wordt het beeld van de vrouw veelal gebruikt in reklame, precies een voorwerp dat succes heeft. Meestal mooie vrouwen, maar de bevalligheid is bedrieglijk. Mensen laten zich misleiden door de schoonheid. Ze kunnen de schoonheid niet goed benaderen. God kijkt naar de geestelijke schoonheid, en slechts weinige vrouwen zijn mooi, slechts zij die de Here vrezen. Ontzag voor God hebben.

Psalmen 113:9 die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.

Het ingrijpen van God in een mensenleven kan wonderen doen. God kan levensmoed geven en gelukkig maken. Gelukkig zijn is afhankelijk van Hem zijn. ! De tekst lijkt onmogelijk, maar God doet alles voor zijn kinderen, hier een wonderlijk handelen in hun hart !

Spreuken 1:8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

God waarschuwt de kinderen wat ze hebben geleerd van hun moeder, in de onderwijzing van de bijbel dit niet te verwerpen of te minachten.

GODS GEHEIMENISSEN

Wanneer wij in de Bijbel lezen vallen wij nu en dan op geheimenissen. Het woord geheimenis komt van het Griekse “ mysterion” wat voor ons mysterie betekent. Mysterion is afgeleid van “mystes” wat inwijden betekent. Vandaar dat er sprake is van mysteriegodsdiensten maar slechts voor “ingewijden”.

De Bijbel kent ook mysteries en “ingewijden” maar dat heeft een uitgesproken Goddelijke oorsprong.

Jobs beproeving was een geheim!

5 Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u opende,

6 en u de geheimenissen der wijsheid mededeelde, omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zoudt gij erkennen, dat God te uwen gunste een deel uwer ongerechtigheid in vergetelheid brengt. 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? 8 Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten? 9 Langer dan de aarde is hun maat, en breder zijn zij dan de zee.

Job.11

clip_image002De vrienden van Job, (hier Zofar) zijn zich bewust van de geheimenissen van God. Ze beweren dat God, Job nog genadig is, dat God hem nog niet alle zonden toerekent! Zofar op ziekenbezoek, en dacht Job is zwaar ziek, dus hij heeft zwaar gezondigd. Deze vrienden dachten aan de wet. Indien gij niet luistert naar God…

27 De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. Deut. 28

Ziekte of ongeluk is niet altijd ten gevolge van zonde. Wij leven nu in de tijd van de genade en niet onder de bedeling van de wet. Wij moeten niet op al onze “waarom” -vragen een antwoord willen weten, ons verstand is te beperkt om Gods handelen te begrijpen. De ziekte van Job, was een gevolg van de strijd in de geestelijke wereld, met als doel het geloof van Job te breken. God wist dat Job een overwinnend geloof kende.

De Bijbel leert twee soorten geheimenissen.

29 De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.Deut.29

Eerst en vooral zien wij dat er geopenbaarde geheimen zijn en verborgen (occulte) geheimen zijn. Wij kunnen besluiten dat het voor de gelovige mens niet goed isals hij zich bezighoudt met Gods geheimen die Hij verborgen houdt, het kan niet tot zegen zijn. Een christen wetenschapper sprak dat bij de kernsplitsing men als het ware Gods geheimen heeft opengebroken.

Resultaat:wereldvernietigende kernwapens. Wij zien wel dat er veel wetenschappers zijn, die alle geheimenissen van het leven zouden willen kennen. Slechts wat God toelaat is mogelijk!

Doch voor zijn kinderen heeft Hij geheimenissen geopenbaard. Deze dingen heeft Hij gedaan met een doel. Zijn doel is daarbij dat de mens die tot geloof komt in Gods Woord, zijn leven zal veranderen door de dingen, genade en raad, die hij daarin ontdekt.

Kolossensen 2:2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus,

Waarom een ongewijde dichter terecht heeft gezegd: “Niets is de stervelingen te moeilijk, de hemel zelf zoeken wij te bereiken, door onze dwaze gedachten. Ondertussen, wat God duidelijk ons geopenbaard heeft, wordt veronachtzaamd, òf voor dwaasheid gehouden. (CALVIJN).

Bedenk de eerste reactie van de Russen bij hun eerste vlucht om de aarde:

Wij hebben God niet gezien of gevonden! Dwazen! Vandaag speurt men verder in het heelal. Men denkt geheimenissen te ontdekken, deze zoektocht kost mensenlevens, en dit is nooit naar de wil van God. God heeft geheimenissen bekend gemaakt, voor de mens, die goed zijn.

1 Corinthiërs 2:14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Gods geopenbaarde geheimenissen kunnen niet ontdekt worden door mensen die Gods woord niet willen aanvaarden of geloven. Wanneer ook Joden Christus niet willen aannemen kunnen zij de geheimenissen van de Bijbel niet begrijpen.

Christus is de geheime sleutel tot de waarheid!

Voorbeeld.

clip_image0045 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.Gen.3

Al bij de schepping wilde de mens niet geopenbaarde geheimen te ontdekken. Hij wilde alles weten over “goed en kwaad” . Het goede had hij gezien. Het kwade was hem nog niet geopenbaard. Doch dit duistere of occulte ( verborgene) wilde hij kennen. De gevolgen zijn desastreus gebleken. Dit toont aan dat dit soort onderzoek en streven nooit tot zegen is voor de mensheid. Vele mensen willen graag hun persoonlijke ware toekomst kennen, welke alleen God weet en kent van ieder mens persoonlijk. Doch de mens zoekt nog steeds naar deze verboden of occulte kennis, door allerlei middelen: Magie waarzeggers, kaartleggers, astrologie, horoscoop, spiritisme, pendelarij enz. ( Deut.18:10).

Voorbeeld.

13 Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen den HEERE, tegen het woord des HEEREN hetwelk hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende, 14 En den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en keerde het koninkrijk tot David, den zoon van Isai.1 Kron.10.

Koning Saul verloor zijn leven en zijn kroon daar hij meer wilde weten dan de geopenbaarde dingen Gods die te vinden zijn in Gods Woord. Vele mensen gaan vandaag de weg van Saul, maar zullen ook de gevolgen daarvan dragen. Al de mensen die zich inlaten met het zoeken naar deze verborgen, occulte geheimenissen, zijn op een levensgevaarlijke weg!

DE DOOR GOD BEKEND GEMAAKTE GEHEIMENISSEN

God toont geheimenissen. Hij doet dat op bepaalde tijden, aan bepaalde groepen of personen welke Hem toebehoren. Wij moeten vaststellen dat niet alles door de mensen die de Bijbel lezen, begrepen word.

2 Cor.3

14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Wanneer deze bedekking van het hart, niet werd weggenomen, kan zo iemand de geheimenissen van de Bijbel nooit begrijpen. Het menselijke verstand dient geopend te worden. De meeste geheimenissen staan in het N.T.

Het is de H.Geest die op aarde aanwezig is, die de Bijbelgetrouwe christenen daarin leidt tot de dag van de opname welke ook een geheimenis is.Er zijn nog veel mensen die de Bijbel lezen, maar de geheimenissen niet begrijpen. De apostelen konden de geheimenissen van God openbaren aan de gemeente.

15 Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Petr 1:16

Bij de verheerlijking op de berg waren drie discipelen getuige van een groot geheimenis, Petrus ,Jacobus en Johannes. Christus was de Zoon van God, aan Gods rechterzijde. Dit waren dingen die behoorden bij het apostelschap. Daarom moeten wij vandaag niet gaan zoeken naar andere of nieuwe geheimenissen buiten Gods woord. De tijd van de apostelen was anders dan onze hedendaagse tijden.

De twaalf apostelen waren het fundament voor de gemeente. Vandaag zijn er geen apostelen meer, al denken er ook anderen daar anders over. Vandaag doen de mensen precies als bij het begin van de schepping, ze zoeken God te evenaren door hun speuren op occulte wijze naar de geheimen van God.

Ook het Vaticaan zoekt, later meer hierover in de BS van openbaring.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Openbar.17

JEZUS EN DE ANTICHRIST 666

JEZUS EN DE KOMENDE ANTICHRIST

In de christenwereld wordt er vandaag veel gesproken en geschreven over de Antichrist. Velen houden zich intens bezig, om te kunnen ontsluieren wie nu wel die antichrist, die komende wereldleider zal worden in de toekomst. Deze valse christus, zal de ganse wereld mysterieus misleiden. Om hem te kunnen aanwijzen heeft men eerst een ernstig profiel nodig van Jezus Christus, Zoon van God. Daarom gaan wij nu eerst een haarscherpe foto maken van onze Heiland.

De wereld verwacht de antichrist, de ware christenen verwachten Jezus.

De naam van Jezus. Bij een geboorte zoekt men welke naam men zijn kind zou geven. Hier is dit niet het geval, noch Jozef noch Maria hebben zelf de naam van hun kind gegeven. Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. De wonderbare  naam Jezus in het O.T. is Jozua, en betekent: verlosser of redder.

Christus betekent Messias in het “Hebreeuws” en “Gezalfde” in de Griekse taal. Een gezalfde is Iemand die door God werd gezalfd, tot een speciale taak, om redding te brengen uit een verloren situatie. Jezus wist dit, daarom las hij Jesaja 61:1-4 in de tempel. (Luk.4:16).

1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is. 1 Joh.5

Jezus kwam om Zijn uitverkoren volk te redden van vloek op de zonde, maar niet om hen te bevrijden van de Romeinse bezetting. Een verkeerd begrijpen kan leiden tot teleurstelling, en dit is ook voor velen destijds onder het Joodse volk het geval geweest. Van de antichrist, of valse messias,zegt Jezus het volgende tot zijn volk:

Joh. 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Dit is een voldoende reden om te geloven dat de antichrist, een Jood kan of zal zijn, welke ze zullen aanvaarden als hun Messias!  Ondanks recente berichten alsof het huidige Sanhedrin de komende islam messias Madhi, willen aanvaarden, en tot verwondering ook de huidige Paus.  Zijn naam zoals God hem noemt:De zoon des verderfs!

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,2 thess 2

12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.Joh.17

Het lijkt me duidelijk dat deze antichrist, een soort politieke wereldleider zal zijn, voorafgegaan door een religieuze valse profeet, die in zijn eigen naam spreekt. 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.Openbar.13

Dit doet bijzonder denken aan machthebbers,met twee horens, met politieke en religieuze macht, die Christus bezig is te verloochenen. Bv. Een paus, een koning of koningin, het ligt in de lijn van één rijk, één leider, één godsdienst, één politiek!

De geboorte van Jezus Christus. De profeet Jesaja profeteerde over de geboorte en het werkelijke doel van de komst van Jezus Christus.

Jesaja 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Het eerste wat men vraagt na een geboorte is: Is het een jongen of een meisje? Hier staat een “zoon”. Jozef en Maria wisten het vooraf, want hij zou Jezus moeten heten, en dit is de naam van een jongen.

1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Jes.53

Bijna alle afbeeldingen van Jezus, beantwoorden niet aan de Bijbelse gegevens, En zeker niet deze met de afgodische zonnestralen achter het hoofd. De profeet liet toen al weten, dat men zou denken, dat die Messias, door het volk veracht zou worden, en tenslotte sterven voor zijn eigen zonden! Dit was de Joodse gedachte.

Maar het waren onze zonden, verdriet en ziekten die Hem terneer drukten, als gevolg van de zondeval. Dit is geen belofte dat vanaf nu iedereen lichamelijk gezond moet worden, maar het is een verlossing van geestelijke blindheid en dood, en waarvoor eeuwig leven in de plaats komt!. Dit zal vervuld worden bij Zijn wederkomst!Dan zullen alle christenen helemaal genezen zijn, en niet meer sterven.

Deze tekst is profetie, en de vervulling ervan, was dat Hij velen hier heeft genezen!

(Matth.8:17) als voorbeeld.

20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.Matth.1

Opmerkelijk is Jezus geboren uit de H.Geest, en niet uit Jozef. Voor velen is dit hier een breekpunt, omdat men dit niet kan of wil geloven, en aannemen of men twijfelt.Dit is iets trouwens wat de natuurwetten overschrijdt.

Toch probeert satan deze dingen altijd goed na te bootsen, zo beweerde de vrouw van Nimrod, Semiramis na zijn sterven, dat ook zij zwanger werd zonder man. Ze werd later aanbeden als de moeder der goden. Micha noemt Babylonië het land van Nimrod. Nimrod was in feite de eerste antichrist.

De komende antichrist zal ook met leugens komen.

1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Mt.

Jezus is een geboren Jood, vandaar de stamboom opgenomen in de Bijbel. Nog een reden om te geloven dat de antichrist wellicht toch van Joodse afkomst zal zijn.

2 En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de jaar voor dagen der eeuwigheid .Micha 5

800 Jaar voor Zijn geboorte schreef de profeet Micha deze profetie voor het volk. Wat merkwaardig, er komt een koning voor Gods volk, die er al altijd is geweest. Drie wijzen of magiërs vinden het kind, en werden door de bijzondere ster geleid tot bij de geboorteplaats van Jezus.

De Schriftgeleerden hadden wel goede schriftkennis, maar geen echte belangstelling of verlangen naar  de komst van hun koning en Messias. De Schriftgeleerden hadden geen profetisch inzicht! Sommige christenen hebben vandaag geen belangstelling voor de profetie uit de Bijbel. De religieuze leiders spraken met minachting over Bethlehem. Want in hun hart was er enkel de wet, gezag, geldzucht, maar geen liefde.

Jezus, Zoon van God.

Merkwaardig genoeg zijn het de demonen, gevallen engelen, die Jezus op aarde aanstonds herkennen als de Zoon van God. Zij herkenden hem, van voor Zijn komst op de aarde. Ze weten van hun komende straf, en weten van Zijn gezag en macht.

Mattheüs 8:29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?

De hogepriester, een blinde kerkleider, die Jezus als zoon van God niet opmerkte!

Mattheüs 26:63 Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Hier werd Jezus niet aangenomen als de zoon van God, of Messias en nog steeds niet. Dit was een van de redenen dat men Hem veroordeelde, als Godslasteraar, en aan de Romeinse overheid valselijk aangaf. Het is een heel belangrijk gegeven om dit te geloven. Velen die zich christen noemen, geloven niet in de Godheid van Christus, noch in Zijn wederkomst of opstanding en opname!

Joh. 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wij dienen Jezus te verkondigen als de Zoon van God. De goddelijkheid van Christus wordt veel in twijfel getrokken, sekten verwijzen Hem naar de reeks van de profeten.

De apostel Johannes zag duidelijk God in Jezus.

Joh.1 Het Woord was God, en het Woord is vlees geworden.

Geloven dat Jezus de Zoon van God is, zeer belangrijk!

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.Hand.8

1 Johannes 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Markus 1:11 En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.

Het is een van de grote voorwaarden om iemand te mogen dopen in de naam van Jezus! Voor God is dit al aangenomen. Wanneer wij vandaag moeten vaststellen dat men Jezus enkel ziet als een profeet, om een wereldkerk te kunnen bouwen, dan betekent dit dat men Jezus verloochent!

1 Joh.2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh. 4:3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Jezus als Vredevorst, wereldvorst.

jezus wederkomst2

Jesaja 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Ook Jesaja profeteerde over de komst van Christus. Het zou een vredevorst zijn, Hij zou vrede brengen voor zijn volk. Zijn volk verwierp Hem, en er kwam geen vrede. Het grootste gevaar voor de wereldvrede, is dat er nog steeds geen vrede is voor Israel. Er komt slechts vrede bij de wederkomst van Koning Jezus, om te regeren in Zijn duizendjarig vrederijk.

De antichrist zal een bedrieglijke vrede brengen, enkel een wapenstilstand voor de duur van zeven jaar. De antichrist heeft niet het profiel van een moslim, zoals men wil laten overkomen. De studie van de Koran is geen gezonde basis voor profetische uitleg, wel een basis voor ernstige misleiding en verwarring. Gelovigen zonder voldoende Bijbelstudie maken grote kans af te vallen. Het Griekse woord voor afvallige heeft een getalswaarde van 666!

Vanaf dit tijdstip begint de laatste jaarweek volgens de profeet Daniel.

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest isDan.9

clip_image001

HET GEZAG VAN DE BIJBEL

clip_image001Een ander gebruikt woord voor de Bijbel is “Het woord van God”, en dat is het inderdaad. Het is het meest bekende boek op de ganse aarde, en het is niet te vernietigen, je kunt het niet van deze aardbol laten verdwijnen, alle andere boeken wel, want Jezus sprak:

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

De woorden in de Bijbel zijn onvergankelijk en van hemelse kwaliteit, alle boeken staan in harmonie met elkaar. Voor alle duidelijkheid liet God het zelf opschrijven:

2 Tim.3:16 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

De eerste christenen gebruikten de Bijbel voor hun onderwijs, het geeft levenswijsheid, men gebruikt het nog steeds om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. Ze waren Bijbelgetrouw en hielden zich slechts aan het gezag zoals beschreven in het Woord.

Het gezag van de Bijbel verdedigt zichzelf, een christen heeft het aangenomen, een ongelovige gehoorzaamt de Bijbel, Gods geboden niet.

clip_image003Mensen hoeven het gezag van de Bijbel niet zelf te willen verdedigen, het is of als wij zelf een leeuw in een kooi willen verdedigen, en dat moeten we niet doen, we moeten enkel de kooi open zetten! (Spurgeon).

Wij moeten enkel de Bijbel uitleggen, de blijde boodschap doorgeven, dit is als het openen van de kooi, de Bijbel verdedigt zich spontaan, zegen voor wie het wil aannemen en vloek voor wie Gods woorden verwerpt!

De eerste christenen konden goed onderscheid maken tussen valse leer en de echte leer, daarom volgden zij bij voorbeeld de kinderdopers, want het is niet christelijk, niet Bijbels!

Vandaag oogst onze maatschappij, ondanks de welvaart, vruchten die aan het onbegrijpelijke grenzen, de media berichten dagelijks over allerlei onheil. Niet voor niets profeteerde God, dat we vandaag in “gevaarlijke” tijden leven, tijden van smart en veel verdriet. (2 Tim.3) Ongelovigen verwonderen zich, Bijbelgetrouwe christenen niet, zij geloven wat God zegt! Schijnchristenen aanvaarden het gezag van een kerkleider, die zich als God op aarde toont, net als de Romeinse keizers!

1 Joh.2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Bijbel lezen zonder de boodschap te begrijpen is niets nieuws onder de zon!

Om de Bijbel te kunnen begrijpen is er als ’t ware een heelkundige ingreep van God nodig. Het menselijk hart (denken) dient eerst te veranderen. Wie de Bijbel gelooft ontvangt Gods zegen!

De ganse Bijbel moet men eerst aannemen en geloven zoals het bestaat, dan pas zal een mens veranderen en met zekerheid gaan geloven. In de tijd van Jezus waren er ook mensen die in de Bijbel geloofden, maar er waren er die niet alles geloofden wat er stond geschreven! Ook vandaag zijn er mensen die niet alles geloven wat in de Bijbel staat, en ze blijven onbehouden. Ze geloven niet dat Jezus macht heeft over de natuur, Hij stilde de storm, liep over het water enz.

Lukas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

Hier waren dit de Emmaüsgangers, welke naar huis terugkeerden, na de terechtstelling van Jezus op Golgotha. Toen legde Jezus alles uit, toch was dit niet nog niet voldoende.

27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,

wat in al de Schriften op Hem betrekking had.Luk.24

Jezus gaf deze mensen een persoonlijke Bijbelstudie, ze geloofden, dat dachten ze, maar ze waren teleurgesteld over wat was gebeurd. Ze hadden hun hoop op Jezus gesteld voor de verlossing van Israël. Hun teleurstelling kwam in feite omdat ze moeite hadden om alles in de profeten te geloven. Jezus troostte deze mensen niet alleen, Hij openbaarde zich aan hen uit liefde. Dit doet Hij nog in het hart van mensen die hun hoop op Hem willen stellen.

Zo zijn er vandaag christenen die ook moeite hebben met de belofte van de “opname” of de ontsnapping aan de Dag des oordeels welke over de ganse wereld komt. Integendeel zullen er afvallige “christenen” de spot drijven met de wederkomst van Christus! Ze willen niet alles geloven!

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?2 Petr.3

EEN GEESTELIJKE OPERATIE

Lukas 24:45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Wij mogen hier niet te vlug over heen lezen, omdat geloof nodig is, om te kunnen begrijpen, wat Jezus uitlegt. Jezus kent het denken van de mensen door en door. Hij weet of het hart bestaat uit de goede aarde, waar het zaad kan invallen en groeien. Deze mensen keerden terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap! Na deze operatie, waren deze mensen overgelukkig! Gelukkiger dan de rijkste mens op aarde!

Wij lezen over een ander geval waarbij dezelfde operatie gebeurde.

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

Ook hier lezen wij over een vrouw, die Godsdienstig was, al vlug denkt men, dat deze vrouw een gelovige was. Ook hier zien wij dat de apostel Paulus sprak over het evangelie, en dat God het verstand opende!

Zo is dit een feit bij ieder mens die wil geloven in Jezus’ woorden die worden uitgelegd. Geloven betekent ,de wil tot een gehoorzamen aan het gezag van de Bijbel.

28 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God,

doet mijn duisternis opklaren. Psalm 18

De psalmist heeft ervaren wat het betekent, om de Bijbel te begrijpen. Duisternis is onwetendheid en onbegrip. Vandaag kunnen de mensen veel kennis krijgen. Doch het bijzonderste krijgt vandaag geen aandacht meer, het bijzonderste is nog steeds dat wat God leert. Men heeft bijna God vergeten, maar ook God weet wie Hem vergeet en de gevolgen zullen niet uitblijven. Israël is ons een voorbeeld.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie zijn leven aan God wil onderwerpen, dan is de Bijbel het enige gezag dat hij aanneemt. Petrus was niet de eerste paus, want hij respecteerde en geloofde Gods woord, de Bijbel!

Kerkelijke wetten die niet Bijbelgetrouw zijn, zijn waardeloos.

Markus 7:13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Ook de farizeeën, ondermijnden het gezag van de Bijbel, Gods woord, door hun eigen kerkelijke wetten en tradities te handhaven. Ze stonden op hun eigen eer en gezag, en ieder moest buigen!

Wij kunnen besluiten: Geloven of niet, er komt een tijd dat ieder mens zal buigen en knielen voor het gezag van de Bijbel!

clip_image0059 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Fil.2

WAT DOET GOD OP AARDE?

Bijbeltekst. Joh.16:1-15

Na de opstanding van Jezus uit de dood heeft Hij zijn volgelingen een bijzondere raad gegeven.

Ja, de gelovigen dienden te worden voorbereid op Zijn Hemelvaart en op de komende bloedige vervolgingen door de toenmalige Joodse kerkleiders, die hen te wachten stond. Denk aan Stefanus, die later werd gestenigd.

Zelfs zij die Stefanus hadden vermoord, dachten dat ze God welgevallig waren, zo blind waren zij.

Zo wordt er ook vandaag veel gestreden in de naam van God! Denk aan de kruistochten, inquisitie, en het optreden van moslimextremisme. Ze moorden, omdat ze noch Jezus noch God kennen! Jezus waarschuwde omdat men Zijn woorden zou herinneren. Jezus had profetische woorden gesproken!

clip_image0022 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten

In vers 5 maakt Jezus Zijn discipelen duidelijk dat Hij deze planeet zou verlaten. Maar men hield het niet voor mogelijk, en men zweeg. Ze werden emotioneel na het horen van deze afscheidswoorden. Afscheid nemen van iemand waarvan men hield is nooit prettig. Wat zou nu nog voor hen een aards leven betekenen zonder Jezus!

Zou u nog uw leven kunnen voorstellen zonder uw relatie met Jezus voor de toekomende oordeelsdagen?

Vele mensen leven zonder Jezus echt te hebben leren kennen, ze werden teleurgesteld in een lauwe kerk als Laodicea, met geestelijke blindheid. Waar Jezus buitenstaat, aan de deur te kloppen.

WAT DOET GOD OP AARDE?

8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

De H.Geest gaat mensen overtuigen van zonde!

Niemand wordt gaarne op de vingers getikt voor iets wat hij verkeerd deed! De H.Geest ZET HET WERK VAN Jezus verder tijdens de afwezigheid van Hem en, gebruikt zijn volgelingen, om andere mensen erop te wijzen dat ze schuldig zijn, verkeerd bezig zijn.

Gods Geest is de enige plaatsvervanger van Christus op aarde, en woont in alle “wedergeboren” mensen.(1 Cor.3:16)

Veel mensen denken dat ze voor God niet schuldig zijn. Ze moorden niet, verkrachten niemand, stelen niet, liegen niet, doen geen overspel, ze hopen op de hemel, of geloven niets meer!

Zulke mensen moeten overtuigt worden van zonde, en zo deed ook Jezus toen Hij zei:

Johannes 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Iedereen verliet Jezus, ook de Farizeeën, de gluurders. De vrouw kreeg genade in plaats van de doodstraf. Dit was voor haar de echte blijde boodschap!

Ieder mens heeft een geweten, daarom is er zondebesef, en zoekt de mens om dat schuldig gevoel weg te nemen, men denkt door: boete te doen, goede werken doen, zichzelf geselen, biechten, zich onderdompelen in water, kinderdoop, veel gebeden opzeggen, enz. Tevergeefs!

De grootste enige onvergeeflijke zonde is niet te geloven in Jezus, en dat is wat God wil veranderen op aarde. (Matth.12:31) Het offer van Jezus, het Lam Gods, is voldoende. Uw toegangsticket tot de hemel is betaald, u moet het slechts aannemen, geloven!

Veranderen van levenswijze is vooral eerst veranderen van denken, want ieder mens denkt zondig, en blijft voor God verloren, in de staat zoals hij werd geboren. Daarom sprak Jezus over een noodzakelijke wedergeboorte. Zondig denken is denken zonder rekening te houden met wat God ons leert.

Ongeloof is oorzaak van alle zonde en aardse ellende

clip_image004De eerste mensen werden misleid, want ze geloofden niet dat ze van deze boom dienden af te blijven zoals God sprak! Ze kregen daardoor een zondig lichaam dat kon ziek worden en sterven, i.p.v. hun volmaakt lichaam. Ze geloofden Gods woorden niet verder.

Geloven is niet op een bepaald moment naar een bepaalde kerk gaan. Je wordt ook nog geen auto omdat je veertien dagen in je garage gaat staan!

Dat betekent dat de ongelovige mens na dit korte aardse leven, zijn levensdoel zal missen, eeuwig leven bij God in heerlijkheid.

Rom. 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Joh. 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Gods oplossing:

Rom. 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Mensen die oprecht hun zonden belijden aan Jezus en gaan geloven in Zijn offer aan het kruis, zullen door Zijn Geest overtuigd worden van vergeving. Christenen die over het evangelie spreken fungeren enkel als wegwijzers en raadgevers. God zelf kan en wil u “persoonlijk” overtuigen! Dat doet God op aarde!

De H.Geest gaat overtuigen van gerechtigheid

De H.Geest wil de mens ervan overtuigen dat God de waarheid heeft gesproken in de Bijbel. Hij wil de mensen leren onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wie Gods woord geloofd zal door God gerechtvaardigd worden. Wie de Bijbel eerst geloofd en dan onderzoekt zal God gelijk geven. Daarom is de Bijbel heilig, uniek.

Genesis 6:22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

Noach geloofde wat God zei. Noach bouwde de ark precies zoals God hem gebood. Hij vroeg niet of God soms geen verkeerde maten had gegeven! Hij vroeg niet aan God of de ark niet soms veel te lang was! Het werd zijn redding, blijven leven, en allen die het niet geloofden kwamen om.

Genesis 7:1 En de HERE zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.

Noach werd gerechtvaardigd, omdat hij Gods gerechtigheid aannam, dat is Gods woord.

Een christen is iemand die God gelijk geeft!

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het water is het symbool van Gods woord, de Bijbel. Gods Geest overtuigt de mens in zijn hart dat Gods woord de waarheid is. Daardoor komt er geen twijfel meer aan Gods woord, de Bijbel. Het lijkt wel een geslaagde operatie in het menselijke denken, die noodzakelijk was.

Wie de Bijbel verwerpt, moet weten dat ook Jezus nooit bedelde met zijn evangelie. God is geen bedelaar, en zal niemand dwingen! De afspraak is dan het “Laatste” oordeel.

Had Noach getwijfeld bij het maken van zijn ark, en halverwege gestopt, was hij niet behouden geweest. Noach had zekerheid dat Gods oordeel over de aarde zou komen. Had Noach iets als de evolutietheorie geloofde, was hij ook omgekomen.

Vandaag leeft onze wereld precies in dezelfde omstandigheden, de opwarming van de aarde kondigt Gods oordelen aan welke beschreven staan in de Bijbel. Ze komen snel of u het gelooft of niet!

De H.Geest overtuigt van oordeel.

clip_image005God overtuigt de mens dat de duivel is overwonnen. De duivel werd de overste van deze wereld genoemd. Alle mensen zullen worden beoordeeld enkel aan de hand van de Bijbel, en Gods wet!

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Ieder Bijbelgetrouw christen komt niet in het laatste oordeel!

Wie ongelovig in Jezus blijft gaat naar de hel, het laatste oordeel. De hel lijkt vandaag wel ouderwets, wie spreekt daar nu nog over? Toch is het een plaats van straf, hoe je het ook interpreteert. God is liefde, maar Hij is en blijft rechtvaardig. Bij God zijn er geen verzachtende omstandigheden, geen vagevuur! Het is doodstraf of genade. Zo heeft ieder mens op aarde, tijdens zijn leven de gelegenheid gehad, zich te verzoenen met God, en te bidden om genade. Hij zal genade ontvangen door geloof in Jezus’offer.

Jezus heeft verschillende malen gewaarschuwd voor het oordeel der hel.

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

In onze dagen waait er een wind onder evangelisten die nooit meer spreken over de hel. Het is niet aantrekkelijk en het vult de zalen niet. Men leert en verdraagt de gezonde leer niet meer.

God werkt vandaag en wil slechts mensen gebruiken waarin Hij woont, en dezen spreken nog steeds over de hel of een eeuwig oordeel. Al te samen vormen zij wereldwijd, een “klein kuddeke”!

GEBEDSGENEZING IN DE BIJBEL

Is er iemand bij u ziek? (Jacobus 5)

melaats

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Jacobus 5

Jacobus, een dienstknecht van God, gaf richtlijnen voor de eerste christenen. Hij leerde ook wat ze moeten doen, wanneer er iemand onder hen ernstig ziek was in hun gemeente. Hij sprak hier duidelijk over het zieke lichaam. In vers 13 heeft hij het over de zielslijdende mensen, als verdriet, moedeloosheid, depressie, enz. Een hart vol haat, nijd, jaloersheid, en dergelijke welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het lichaam. Volgens Dr. Caroline Leaf, bekende Amerikaans hersenspecialiste, worden veel van de tegenwoordige ziekten, voor 87% veroorzaakt in het gedachteleven van een mens! Ze spreekt over een epidemie van giftige emoties!

Laat de oudsten komen, dit zijn de leidende broeders. Het initiatief gaat wel uit van de zieke broeder of zuster zelf. Hier zijn het niet, de christenen met de “gave van genezing” die gevraagd moeten worden.(1 Kor.12:9). (voor de ongelovigen).

De zieke kan de hand van God soms zien in zijn ziekte, en de oorzaak ervan bedenken. De oude Egyptenaren dachten vroeger altijd, dat ziekte ontstond door zonden als jaloersheid, haat, nijd, ruzie enz. Zij aanbaden dan hun afgod Isis en smeekten om genezing.

Mirjam had ruzie en sprak kwaad over haar broer Mozes, en ze kreeg plots melaatsheid. Haar kwade gedachten, veroorzaakten dit. De Bijbel, Gods woord, leert dat er dus een verband bestaat tussen de werking van de geest en het lichaam.

16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander,

opdat gij genezing ontvangt.

Zonden kunnen oorzaak zijn van ziekte. Maar de zieke mag niet twijfelen aan de vergeving, wanneer men om vergeving bidt. Men mag niet twijfelen dat God alles kan genezen onder Zijn Bijbels-christelijke voorwaarden.

Het elkander vergeven, is ook een noodzaak, in ruzie leven met een ware broeder of een zuster is een hinder tot genezing. Jacobus gaat toch uit van de overtuiging dat ziekte kan veroorzaakt worden door de persoonlijke zonden van een mens, of andere mensen. Opgekropte woede, jaloersheid, nijd, kwade gedachten, kunnen een mens ziek maken. (Giftige stoffen in de hersenen?) Iemand pesten kan hem ziek maken. Wij nemen enkele voorbeelden waarbij de Bijbel duidelijk aantoont dat er een direct verband bestaat tussen de ziekte en zonde. Bv. Het overspel van Koning David.

1 Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden.2 Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.3 Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.4 Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. 5 Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: “Ik zal de HERE alles opbiechten” en toen hebt U mijn schuld vergeven. Psalm 32

Koning David werd ziek en depressief. (Spr.12:25) Zolang David zijn zonde niet beleed bleef hij ziek. God prikkelde zijn geweten en dat maakte hem moedeloos. Hij at niet meer en vermagerde. (4). Hier vinden wij een rechtstreeks verband tussen een persoonlijke zonde en zijn ziekte of kwaal.

Ziektepreventie, beter voorkomen dan genezen. Zien wij dat wij zonden moeten belijden, want God kent ze toch alle. Mt 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Vergevingsgezindheid, is een must, en nodig ook tegenover hen die ons groot kwaad hebben gedaan. Vergeving kan soms de enige doeltreffende therapie zijn!

EEN ZIEKTE OF KWAAL IS NIET HET ERGSTE WAT EEN MENS KAN OVERKOMEN!

11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs.12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs? 13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. 15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. Joh.5

Wat deze man van zonde had gedaan is niet vermeld, wij vermoeden slechts dat het toch ernstig was, omdat de man daar al achtendertig jaar lam lag. Jezus genas hem op wonderlijke wijze. Jezus waarschuwt hem, zijn zonde na te laten, en “iets ergers” zou de dood kunnen betekenen. Of bedoelde Jezus de tweede dood.? Zo zijn er nog voorbeelden in de Bijbel die duidelijk het verband tussen zonde en ziekte bevestigen, toch is dit niet de algemene regel!

De zalving door de oudsten (14).

Dit gebeurt met olie, en olie is een beeld van de H.Geest. De zalving doet men “In de naam des Heren” d.i. Jezus Christus. De olie heeft geen enkele medicale betekenis hier in dit geval. Hoe zou olie kanker kunnen genezen? Deze handeling is naar de wil van Jezus, en laat verstaan dat het enkel God is die laat genezen.

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken,

en de Here zal hem oprichten

De belofte dat de zieke zal genezen wijst naar een genezingsproces, ook al is men ongeneeslijk ziek! Dit wonderlijk gebeuren is er ook nog vandaag onder de Bijbelgetrouwe christenen. Onder de eerste christenen werden ook niet allen genezen, want wie zijn zonde niet wil nalaten, verhinderd het genezingsproces. Het weigeren van de beste medicatie is zeker uit de boze! Hizkia werd genezen, na zijn gebed, met de toenmalige middelen, kruiden en dergelijke!

Wie zich wil laat zalven stelt een daad van geloof.

Het gebed van een rechtvaardige.

Hierover bestaat veel misbegrip. Velen denken aan een goed en eerlijk mens. Een rechtvaardige in Gods ogen is een mens die door God werd gerechtvaardigd, door in Jezus en Zijn Woord te gaan geloven, en van God vergeving kreeg. Wie de Bijbel niet gelooft van kaft tot kaft, is niet gerechtvaardigd, zijn gebed is verloren adem! Wie twijfelt, moet bidden dat God hem zelf overtuigd.(Rom.8).

HET MATERIALISME

clip_image002

Wij leven vandaag in ons land waarbij iedereen wel opgevoed is, in een maatschappij waar nog welvaart heerst. Er zijn andere tijden geweest, doch nu is er de luxe en de weelde, iedereen heeft doorgaans een auto, TV, radio, telefoon, Gsm enz. Wij zouden best beseffen hoe wij daaraan verbonden zijn, indien men ons dit eens zou afnemen. Geen auto, Geen TV enz.

Het lijkt een levensgewoonte te ondersteunen, waarbij iedereen dit noodzakelijk vindt om gelukkig te kunnen zijn. Wij zien eens in de Bijbel wat God zegt tot ons over deze dingen.

13 Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele.14 Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? 15 Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Luc.12

Hier is iemand die komt tot Jezus om gerechtigheid te krijgen in een erfeniszaak. Hij heeft een familietwist. Wij moeten weten dat deze zijn erfenisdeel niet kreeg, en zijn andere broeder alles voor hem hield. In vele families komen gelijkaardige ruzies voor.

Jezus waarschuwt hem niet te vallen in dezelfde zonde zoals zijn broeder, een hebzuchtige materialist te worden. Het is een goddeloos principe, iemand die geen rekening houdt met God doet zoals deze. (4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God. Psalm 10).

Je kunt van alles bezitten, maar het leven heb je nooit in eigen handen.

Jezus trad nu niet op als rechter, dat zal Hij later doen als Hij komt, of als wij voor zijn rechterstoel verschijnen bij ons sterven of bij de opname. Daar zal Christus optreden als een rechtvaardige rechter.

De Here stuurt hem ook niet naar de rechtbank. Het lijkt ook logisch dat hebzuchtige mensen veel vlugger naar de rechtbank stappen, ze stellen daar hun vertrouwen in om gelijk te halen. Voor christenen die naar de rechtbank gaan, moeten ook niet denken daar de hulp van Christus te verwachten, het zou een bekroning van de hebzucht kunnen zijn.

Het Griekse woord voor hebzucht betekent: meer dan zijn eerlijk aandeel willen hebben, of daar naar streven. Het is een vorm van een diepe zucht naar overdaad. Nooit genoeg winst. Een huis om te wonen is niet genoeg, een tweede en een derde enz moet kunnen! Dit gaat boven alle noodzakelijk levensonderhoud.

Nooit genoeg!

Materialisme wordt door God veroordeeld.

En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht.17 En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen.18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.Luc.12

NOOIT GENOEG, nooit tevreden = hebzucht!

Had hij het overtollige gegeven aan armen, dan had hij rijkdom bij God opgeslagen, maar dat is iets dat men vandaag niet wil aanvaarden, dit komt door ongeloof. Zelfs al gaan vele zulke mensen naar een kerk.

Die grotere schuren zijn een beeld van zijn belegging, om in weelde verder te kunnen leven, doch in feite beroofde hij zichzelf, het was een slechte belegging, want zijn toekomstvisie was verkeerd, alles kreeg hij van God, hij kon veel geven aan armen en zijn belegging zou goed zijn geweest: een onvergankelijk loon in de hemel! In de hemel is geen crisis, devaluatie of crash!

19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

11 Een veldhoen, dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze; op de helft zijner dagen zal hij die moeten achterlaten, en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn.Jer.17

Het is heel duidelijk dat God de materialist, een dwaas noemt. Inderdaad is al de rijkdom, bezit en goederen een geld hier allemaal vergankelijk. Maar rijk zijn in God dat is iets wat de materialist niet kent.

Mattheus 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

Motten en roest zijn langzame vernietigers. Het komt niet op één dag, waardevermindering, tot er niets meer overblijft. Anders gezegd staat hier “devaluatie”!

Haggaï 1:6 Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. (inflatie)

De buidel was de ons bekende portemonnaie, geldbuidel. Een doorboorde buidel is hier een Bijbels beeld van inflatie, geldontwaarding, verlies van koopkracht. Het doet denken aan het beeld van Nebukadnesar, het beeld van de wereldgeschiedenis, het evalueerde van goud naar leem! Van goudgeld naar electronisch geld.

Het materiële kan het hart wegtrekken van God.

11 Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen,

12 opdat, wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont,

13 uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich vermeerdert,

14 uw hart zich niet verheffe, en gij de Here, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft,

15 die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water; die uit de harde rots voor u water te voorschijn deed komen,Deut.8

Het materiële kan hoogmoed brengen, mensen die weinig hebben worden soms verachtelijk bekeken door mensen die veel vermogend zijn.

Spreuken 16:18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

17 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18 om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,1 Tim.6

Iets bezitten is opzichzelf niet verkeerd, een zegen van God. Doch God wijst op grote gevaren. Ge kunt iets hebben dat veel aandacht vraagt, dat onderhouden moet worden, druk bezig zijn, enz. zodanig dat gij God vergeet, en niet meer bewust bent dat u het uiteindelijk van Hem kreeg.

Materialisme maakt het moeilijk om in de hemel te komen.

Matth 19

Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. 24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden:

Wie kan dan behouden worden?

Het oog van de naald, was een kleine poortje naast de grote poort van de stadsmuren in Jeruzalem, waarbij de kameel op knieën door kon, maar ongeladen. De gedachte van deze spreuk bedoelde eigenlijk iets dat zeer moeilijk was. Zo gebruikte men dit gezegde.

Jezus wilde duidelijk maken dat er een ingrijpen van God nodig was om in de hemel te komen. De binding van de mens met het stoffelijke is groter dan men denkt. Vandaar de reactie van de discipelen: Wie kan dan behouden worden?

Psalmen 119:25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.

Zij voelden zichzelf ook al uitgesloten van de hemel. Want wie het goed begrijpt, wat hij ook heeft, hij houdt ervan. Let maar hoe mensen kunnen gebonden zijn aan een familiestukje, enz.

HEMELBRIEF

 

Brief_van_je_Vader

HET OCCULTE BOS

HET OCCULTE BOS

Wij gaan deze avond een wandeling maken door een wereld welke behoort tot de boze machten. Deze wereld leeft in een grote duisternis, een onwetendheid, veel verzwegen nieuwsberichten, ongekende perscensuur, onzichtbare gevaren voor de mensen die God niet persoonlijk kennen. De Bijbel is een licht op ons pad en God geeft zijn kinderen de raad waakzaam te zijn.

In een bos staan vele bomen, doch deze avond kunnen wij niet stilstaan bij alle bomen, want het zijn er veel te veel, en er komen jaarlijks nieuwe gevaren op ons af.

WAT ZIJN DEMONEN? HOE ZIJN DEMONEN? WAAR ZIJN DEMONEN?

Wat zijn demonen?

Het zijn afgevallen engelen,boze geesten, boodschappers onder leiding van de satan. Ze gaan in feite schuil achter heidense afgoden. Het zijn ook de geesten van gestorven reuzen! Reuzen waren een vrucht van afgevallen engelen en mooie vrouwen, welke seks hadden. Ze leefden in de dagen van Noach. Ze keren terug!

39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Matth25

Deut.32

16 Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij Hem;

17 zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend , nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden.

Het zijn  geesten van gestorven reuzen, die niet terug tot God mogen komen. Het kunnen wel eens onder een andere vorm de veel besproken aliens te zijn, afgevallen engelen, welke een nieuw evangelie willen brengen, een vals evangelie, vandaar dat het Vaticaan daar open voor staat! Het zijn vervloekten. Ze schuilen achter afgoderij van de heidenen. Bijzonder de mammon, en vele andere afgoden of gruwelen.

Bijvoorbeeld:Wie naar porno kijkt, begrijpt niet altijd dat hij onder invloed van de demonen komt. Wie Maria aanbidt en andere heiligen, of amuletten bv, verwekken God tot naijver. Je ziet ze niet, ze schuilen, zijn verborgen,occult. Paulus noemde ze overheden, wereldbeheersers, boze geesten in de hemelse gewesten. Hun machtsgebied is de duisternis, het occulte. ( Luk.22:53). Ze hebben vrijheid in de hemelse gewesten.

Hoe zijn en werken deze demonen?

Het zijn geestelijke wezens. Ze zijn niet waarneembaar. Ze hebben een eigen wil en een gevoelsleven.Ze zijn verstandig en sluw en hebben een naam. Voorbeeld hieronder:

Markus 5

8 Want Hij zeide tot hem: Onreine geest , ga uit van deze mens. 9 En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam ? (-10a) En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. 10 (-10b) En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. 11 Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. 12 En zij smeekten Hem, zeggende : Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen.

Ze kunnen ziekten ontwikkelen en duivelse kracht ontwikkelen in bezetenen. Ze dreven hier de zwijnen in de afgrond. Ze hebben macht over het lichamelijke, het vleselijke. Een bezetene heeft zijn lichaam niet altijd meer onder controle. Denk ook maar aan de naaktloperij. Mensen kunnen gevangen worden door allerlei demonische machten.

Bv : Marcus 5

2 Zodra Hij het schip verliet, kwam Hem uit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreinen geest was bezeten.3 Hij had zijn verblijf in de graven, en niemand kon hem zelfs met ketens meer binden;4 meermalen reeds was hij met voetboeien en ketens gebonden, maar hij had de ketens stuk getrokken en de voetboeien verbroken. Niemand was in staat hem te temmen.

5 Dag en nacht was hij in de grafspelonken en op de bergen, waar hij schreeuwde, en zich met stenen sloeg.6 Toen hij van verre Jesus zag, snelde hij toe, viel voor Hem neer,

7 en schreeuwde het uit: Wat hebt Gij met ons te maken, Jesus, Zoon van den Allerhoogsten God? Ik bezweer U bij God, mij niet te gaan kwellen.8 Want Hij had hem gezegd: Onreine geest, ga uit van dien man!9 Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen.10 En hij bad Hem dringend, hem toch niet buiten die streek te bannen.

11 Nu liep daar bij de berg een grote troep zwijnen te grazen. 12 Ze smeekten Hem, en zeiden: Zend ons naar de zwijnen, opdat we daar ingaan. 13 Hij stond het hun toe. Toen gingen de onreine geesten uit, en wierpen zich op de zwijnen. En de troep van ongeveer twee duizend plofte van de steilte in het meer, en verdronk in het meer.

Ze hebben buitengewone lichamelijke kracht. Zichzelf kwetsen, de hand aan zichzelf slaan. Demonen hebben een naam. Bij uitdrijving is de naam van de demon belangrijk. Bij uitdrijving dient men de plaats aan te duiden die de Here gebied. Wie kan uitdrijven, ieder die voldoende vertrouwen heeft, en recht in zijn schoenen staat als wedergeboren christen. Gebed en vasten is uiterst belangrijk.

1 ¨Petrus 5

8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten .

Voorbeeld : Judas. Hij verleidde hem om de Heer de verraden. Hij werd zelf verslonden door zelfmoord.

Waar zijn demonen?

Ze zijn werkzaam op aarde en onder de mensen. Bijzonder zijn ze werkzaam achter dictators, koningen, presidenten en andere regeerders. Ieder ongelovig mens kan een woonplaats worden van demonen, met alle gevolgen van dien, deskundigen zonder het ware geloof zijn blind op dit vlak.

1 Kon.22

19 Micha zeide: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond. 20 En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat. 21 Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede? 22 Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn ; ga heen en doe het.

Alles wat ze doen staat onder Gods controle. Wij zien hier dat ze enorme invloed kunnen maken op mensen. Christenen moeten hierom niet angstig zijn, want dezen weten dat die macht verbroken werd aan het kruis.

ONGEHOORZAAMHEID AAN DE BIJBEL

EEN OPEN POORT VOOR SATAN.

1 sam 15

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Elke ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid is een invalshoek voor demonische machten. Een christen kan opnieuw slachtoffer worden, indien hij Gods woorden verwerpt.

Koning Saul wilde alles wat waardevol was in zijn ogen niet slaan met de ban. Wat een vloek was in de ogen van God, wilde Saul sparen uit angst voor het volk zogezegd. Het doet me denken aan horoscoopbeelden in goud die men aan de nek draagt, dienen verwijderd te worden, ook al is het goud!

Wat is het dienen van terafim?

We komen de terafim tegen in de religie van de Syrische stammen, waarvan Abraham en zijn geslacht zich losgemaakt hadden (Gen. 31:53; 35:2 <#Ge 31.53 35.2>; Joz. 24:2, 14v <#Jos 24.2,14>). Toen bij de Mesopotamische volkeren de sterrendienst reeds lang volkscultus geworden was, gebruikte de koning van Babel ook nog terafim (Ez. 21:21 <#Eze 21.21>).

Genesis 35:2 Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen.

Terafim zijn huisgoden van Babelse oorsprong en overgenomen door de Romeinen en het naamchristendom, onder de vorm van “heiligenbeelden”. Afgodbeeldjes welke als het ware elk hun bedoeling hadden. Een beeldje voor bescherming,  geluk, liefde, het weer, enz. Israël herviel in de afgoderij, en ook dit soort behoorde erbij. Ook het christendom wilde iets in die aard, en zo kregen wij de afgodsheiligen bv : St. Antonius bij verlies van zijn geld, of een andere tegen tandpijn, enz. Het oude gekende “dienen”.

Zij werden vereerd door de afstammelingen van Nahor en, onder hun invloed, ook door de Hebreeën. Daarom nam ook Rachel (zie artikel) buiten Jakobs medeweten de terafim van haar vader Laban mee (zie artikel Laban; vgl. Gen. 31:19, 30, 32 <#Ge 31.19,30,32>).

Anderen wijzen erop dat het dienen van terafim, ook het vereren met brandende kaarsen en aanspreken van een portret van een overleden familielid zou zijn. Doch dit lijkt mij meer spiritisme.kaartleggers en helderzienden –

Kaartleggen. Het kaartleggen komt weer op. De toekomst voorspellen is eeuwenoud. Paranormale gaven spelen hierbij een rol. De kaarten zijn een medium.Telepathie, het gedachtelezen spelen ook een rol. God heeft het verboden!

WAT IS BEZETENHEID?

In de Bijbel lezen wij verschillende malen over bezetenheid. In het dagelijkse leven ten tijde van Jezus vinden we meer over dit soort van voorvallen. Vandaag kunnen wij vast stellen dat dit soort van demonische vormen, opnieuw en langzaam terugkeert, wat er op wijst dat Jezus terugkomt, en de duistere machten zich opnieuw meer gaan manifesteren in de maatschappij. Anderzijds stellen wij vast dat nog steeds mensen niet geloven in het bestaan van boze geesten en duistere machten, welke hen kunnen ziek maken naar lichaam en ziel.

Wij leren over een optreden van Jezus zelf in het evangelie van Lucas 8:27-39.

Jezus ontmoet een bezeten man komende uit de stad Gadara.

Een man welke was verstoten uit de maatschappij en daarom ook verbleef in een armzalige toestand en wonende op een kerkhof en in de grafspelonken bij de doden. Een gevaarlijke dakloze, zonder kleding, iedereen kende hem.

Wij kunnen ons even de vraag stellen: Wat was er deze man overkomen?

Hoe werd hij door demonen overweldigd? Hoe kon hij zichzelf niet meer zijn? Over dit feit lezen wij in dit verhaal niets, en toch is dit zeer belangrijk. Hierop geeft de Bijbel op andere plaatsen uitleg.

Gadara was een stad waar de Romeinen tempels en vele andere gebouwen hadden gebouwd naar hun cultus, met hun vele afgodenbeelden. Het aanbidden van zon en maan. Ro 1:25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Aan deze afgodsbeelden werden er ’s morgens vroeg offers gebracht, en dit soort zaken is gevaarlijker dan mensen beseffen. God heeft dit streng verboden:

35 Met hen toch had de HERE een verbond gesloten en hun geboden: Gij moogt geen andere goden vereren, u voor hen niet nederbuigen, noch hen dienen of aan hen offeren.2 Kon.17

Wie naar God niet wil luisteren, mag straf (bezoeking)verwachten, en kent geen geestelijke bescherming. (Joz.22:23). Ook zijn er nog tal van andere oorzaken waardoor men demonisch kan belast worden als bv: Hekserij, magie,waarzeggerij, drugs, porno, geesten van doden oproepen,New Age, het vereren van beelden, occulte muziek,amuletten, enz…

Angst.

(28) Hier zien wij een reactie van deze bezeten persoon, een panische angst. Angst is zeer kenmerkend voor demonisch belaste mensen. 1Sa 16:14 Maar van Saul was de Geest des HEREN geweken, en een boze geest, die van de HERE kwam, joeg hem angst aan. Koning Saul werd ongehoorzaam, en bezocht een spiritiste. De meeste ernstige angstgevoelens wijzen naar een occulte achtergrond.

Bovenmenselijke kennis.

De Geraseen had Jezus nog nooit gezien, en hij merkte op dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste God was, hij viel aan zijn voeten! Deze paranormale kennis kwam van de demonen welke in hem woonden. Zo is het zeer aan te raden als ongelovige dit soort van mensen te mijden. Een ongelovige heeft geen macht om te spreken in de naam van Jezus, en kan slechts ongewild ook medeslachtoffer worden.

(29) Het bevel van Jezus tegenover de demon, was oorzaak dat deze boze geesten angstig werden voor pijniging of foltering. Lu 12:5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

Deze boze geesten weten van de hel, een plaats van eeuwige pijniging. Voor hen is dit een realiteit, hun latere bestemming, samen met allen die de waarheid niet hebben willen geloven.

Extreme lichamelijke macht.

(29) De bezetene verbrak ijzeren voetboeien en ketenen in momenten van razernij. Zo zien wij dat gedemoniseerde mensen buiten hun eigen wil om, in staat zijn tot onverklaarbare acties. Zo zien wij dat deze man niet verder naar zijn eigen wil kon handelen, hij werd door deze boze geesten meegesleurd naar eenzame en verlaten plaatsen. Hij was niet in staat om zelf weerstand te bieden.

Deze boze geesten hebben nooit rust, net als de goddelozen. 22 Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.Jes.48

Demonen zoeken steeds om rust te vinden in dorre en doodse plaatsen, indien ze geen lichaam bezitten.

Lu 11:24 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren.

Mensen die eens bezeten zijn geweest en verlost door Christus, dienen blijvend waakzaam te zijn. Ze mogen geen enkel risico nemen, Bijbelkennis is in deze gevallen erg belangrijk.

Macht tot uitdrijving.

Jezus sprak de demonen aan. Aan hun reactie kunnen wij weten, dat ze ogenblikkelijk zijn autoriteit hadden herkend, en Hem gehoorzaam wilden zijn. Hun schrik lag erin te worden gezonden naar de afgrond, de hel.

Exorcisme kan slechts gedaan worden door wedergeboren christenen, welke kunnen en mogen spreken in de autoriteit van Jezus zelf. Indien ze angstig zijn, dienen ze dit over te laten aan anderen. (Hand.19:15). Jezus gebruikte geen gewijd water, kruisbeelden, of dergelijke zoals in sensatiefilms.

Jezus leerde zijn discipelen te handelen met een gelovig gebed.

28 En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?

29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed.Marc.9

Legioen, vele boze geesten verlieten die mens, en voeren in de zwijnen. Het woord Legioen werd toen gebruikt voor 5000 Romeinse soldaten, en dit woord was zeer bekend. De ganse wereld week voor deze overwinnende legers.

De Joden aten geen zwijnen, toch kweekten ze zwijnen omwille van hun handel, met de Romeinen.

Zo liet dan Jezus zien aan deze bezetene, in welke levensgevaarlijke situatie hij was terechtgekomen. Deze boze geesten jaagden de zwijnen op, om ze in het meer te verdrinken. Kwaad doen is hun werk. Hoeveel opgejaagde mensen komen vandaag niet om? Iedere zelfmoordpoging is demonisch!

Wat is belangrijk?

Meteen wilde Jezus Zijn volk leren, wat het belangrijkste was:

Het redden van een mensenleven of de winst van de zwijneboeren. Geld werd belangrijker dan hun God of medemens.

Soms stelt men de vraag: Hoeveel is een mensenleven waard? Voor God staat het boven alles!

Hoeveel leed en ziekte bestaat er niet, ontstaan door werking van demonen, bij mensen die door onwetendheid, ten gronde gaan. Mensen zijn op zoek naar het paranormale, het zesde zintuig, en lopen gevaar, hun geestelijke en lichamelijke gezondheid te verliezen. Men dient God te zoeken, die vandaag nog te vinden is! Wie Hem kent zal niet meer verworpen worden, en heeft een wonderbare toekomst.

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Jezus illustreerde hier hoe zijn Vader dacht over het gedrag van Zijn volk. Handel drijven zonder rekening te houden met de medemens en met God, brengt vroeg of laat alle verdienste ten gronde!

Ook vandaag en morgen zal men vast moeten stellen dat wanneer mensen handel drijven zonder rekening te willen houden met de regels van de levende God, al hun winst zeer vergankelijk zal blijken, en veel verdriet zal veroorzaken.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Het volk zag wat er gebeurd was, toen ze de bezetene zagen aan de voeten van Jezus, gekleed en bij zijn verstand! Opnieuw gezond van geest.

Deze man wilde graag in de aanwezigheid van Jezus blijven, hij had God leren kennen! Hij was tot ware rust gekomen, en genezen, zijn leven had opnieuw weer zin.

Jezus gaf hem een opdracht:

vertel de mensen wat God aan u heeft gedaan.

DE VLOEK VAN HET VOORGESLACHT

HET BEZOEKEN  VAN HET VOORGESLACHT

clip_image002_thumb5

Wanneer wij lezen in de Bijbel, dan doen wij ontdekkingen die ons wel eens stil kunnen doen staan. Vele mensen lopen rond met vragen waarop men heel uitzonderlijk een bevredigend antwoord kan geven. Waarom heb ik dezelfde kwaal of ziekte van mijn vader of grootvader. Ziekten kunnen erfelijk en ongeneeslijk zijn? Mijn voorouders waren rijk, en nu is onze familie arm geworden, waarom? Waarom wordt onze familie achtervolgd door ongelukken en tegenslagen? Waarom komen in families bijna iedereen tot geloof en in andere families niemand? Heeft dit alles te maken met een mogelijke vloek? Laten wij eerst zien naar ons levensbegin.

DE OPVOEDING MET OF ZONDER GOD

13 De HERE zegt: Omdat zij mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd en niet aan mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben, 14 maar gewandeld hebben naar de verstoktheid van hun hart, achter de Baals aan, zoals hun vaderen hun hadden geleerd. 15 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gifsap;16 Ik verstrooi hen onder de volkeren die zij niet kennen, zij noch hun vaderen, Ik zend hun het zwaard achterna, totdat Ik aan hen een einde zal gemaakt hebben. 17 Zo zegt de HERE der heerscharen: Let op, roept de klaagvrouwen, dat zij komen, zendt tot de wijze vrouwen, dat zij komen,18 dat zij zich spoeden om over ons een weeklacht aan te heffen, zodat onze ogen van tranen vloeien en onze oogleden van water stromen. Jeremia 9

Kinderen zijn zeer afhankelijk van die mensen die hen opvoeden, vroeger, waren dat de ouders, vandaag zijn dat  meer de scholen, onthaalmoeders, grootouders, en de ouders. Doch de ouders blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen in een normale wereld.

De vloek van het voorgeslacht is afhankelijk van wat men de kinderen leert(v.14) Kinderen kunnen opgevoed worden in het licht van de waarheid of naar goddeloze wereldse normen. De Bijbel geeft de ouders veel raad, bijzonder de moeders die hun kinderen bijbels christelijk willen opvoeden.  Kinderen die willen luisteren naar de evangelische waarden, zullen later ondervinden dat dit tot zegen is, en hen gelukkig kan maken, met of zonder geld, met of zonder diploma’s. Ze leerden dat de zin van het leven zich zal openbaren na het sterven.

Voorbeeld: twee zaden in de baarmoeder. De ene zegt tegen de andere hoelang zal dat hier duren, de andere negen maanden. De andere, en dan is het gedaan? Neen, zegt de andere dan zal het pas echt beginnen!  Kinderen kunnen op wereldse wijze een opvoeding krijgen, met goede menselijke bedoelingen, doch het fundament is falend, en niet tot zegen, maar wel tot vloek. Wij zien geslaagde mensen in het leven, doch met veel verdriet en tranen. De zin van het leven is niet begrepen. (v.18).

8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; SPREUKEN 1 9 God vergeet de zonden van de voorouders niet!

14 De ongerechtigheid van zijn vaderen blijve bij de HERE in gedachtenis, en de zonde van zijn moeder worde niet uitgewist; 15 dat deze bestendig voor de HERE zijn, opdat Hij hun gedachtenis van de aarde verdelge; Ps. 109

David bidt in feite dat God ook de voorouders van zijn vijanden voor ogen wil houden. Deze zonden worden niet uitgewist! Na de dood is het te laat om vergeving te krijgen. Hedendaagse zijn er die ook dat soort van dwaling brengen,dat men vergeving kan krijgen na de dood! Het nageslacht kan bidden om vergeving en daardoor de vloek van de zonden verbreken welke op hen zou kunnen rusten. Zo’n oprecht gebed kan zonder veel omhaal wel tot zegen zijn in uw leven en een ommekeer kunnen brengen in uw levensomstandigheden en uw geestelijk leven.

Zo’n gebed vinden wij ook in psalm 79

Ps 79:8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt.

Mt 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Heb 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

DE GEVOLGEN van EEN MOGELIJKE vloek KUNNEN voor het nageslacht RAMPZALIG ZIJN!

12 Maar nadat onze vaderen de God des hemels hadden vertoornd, gaf Hij hen over in de macht van Nebukadnessar, de koning van Babel, de Chaldeeër; en die heeft dit huis verwoest en het volk naar Babel weggevoerd. Ezra 5

Het nageslacht van Israël werd weggevoerd als straf. Uw land verlaten, uw huis verlaten, uw werk verlaten enz.  Het was een nationale ramp welke het volgende geslacht onderging. Ook de profeet Daniel was nog jong en werd weggevoerd naar Babel..  De profeet was zich goed bewust wat er gebeurde en wat zijn voorouders hadden gedaan.

3 En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. 4 ¶ En ik bad tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren; 5 wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen, 6 en wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot het ganse volk des lands.Daniel 9

11 Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderenzijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Israël onderging de vloek welke beschreven staat in de wet. Dit kunnen wij vandaag nog steeds vaststellen;

Oorzaak van deze mogelijke vloek: ALLE VORM VAN AFGODERIJ  EN OCCULTISME VAN HET VOORGESLACHT.

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ex.20

Wanneer wij nadenken dat de mogelijkheid tot bezoeking ( mogelijkheid dat de satan en andere demonen kunnen toeslaan) bestaat, wanneer de mens zich bezondigd aan gesneden of gegoten beelden welke afgoderij zijn, dan zullen wij dubbel voorzichtig zijn, bijzonder omdat wij leren dat daar een vloek over komt.

Voorbeeld van bezoeking over het nageslacht

Jer 29:32 daarom zo zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft. Het ging hier over een valse profeet, die sprak zonder door God te zijn gezonden, hij predikte afval van de here. Ook zijn nageslacht werd bestraft. Voor wij tot geloof kwamen brachten wij valse leer aan onze kinderen door de bestaande traditie. Ook dit is een iets wat beleden moet worden, omdat de vloek verbroken kan worden.

Processie afgoderij

6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet.Jes.46

Hoeveel Mariabeelden en andere heiligenbeelden worden niet op de schouder gedragen in processies? Het is niet voor niets dat ons Vlaanderen reeds verschillende generaties onder een vloek ligt, bezaait met militaire kerkhoven!

Hedendaagse afgoderij

Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

HET VERBREKEN VAN DE VLOEK VEROORZAAKT DOOR HET VOORGESLACHT

Het verbreken van vloeken gebeurt slechts door een gebed in geest en in waarheid.

VERBREKING
VAN DE VLOEK OVER HET VOORGESLACHT

Het is een gebed dat zeer werkzaam is en we hebben dat ook meerdere malen mee mogen maken. Bevrijding van vloeken van het voorgeslacht. Gebruik daarvoor vrijwillig en oprecht dit gebed, of uw eigen woorden.

“Ik wil U vergeving vragen voor alle zonden, fouten en
tekortkomingen, die ik heb begaan.
Wilt U alles wegwassen door Uw kostbaar bloed, dat U ook voor mij hebt vergoten op Golgotha.
Heer, ik wil U ook vergeving vragen namens mijn hele voorgeslacht. U alleen weet, wat hun werkelijke zonden waren. Maar omdat het vele geslachten zijn, kan ik ook zelf begrijpen, dat bijna alle voorkomende zonden, ook in mijn voorgeslacht hebben plaatsgevonden. Ik vraag U vergeving voor mogelijke banden, die er waren met het occulte en alles wat mij van God wil afhouden.

Ik denk specifiek aan banden
met de Vrijmetselarij, spiritisme, satanisme, toverij en waarzeggerij. Ik vraag U vergeving voor alle overeenkomsten en contracten, die zijn afgesloten met satan en alle bloedoffers, die daarbij zijn gebracht. Ik vraag U vergeving voor alle
uitgesproken vervloekingen, bezweringen en gebondenheid. Ik vraag U of U dit alles wilt wegwassen met Uw verzoenend bloed en daarmee ook de kracht ervan wilt verbreken.

Ik vraag U vergeving voor
mogelijke bloedschuld, die er op mijn voorgeslacht ligt:

Ik denk aan de mogelijkheid
van moorden, die zijn gepleegd, aan abortussen, die zijn voorgekomen en aan
mensen, die zijn omgebracht voor hun overtuiging of zelfs als offer. Wilt U deze schuld van mijn voorgeslacht afnemen en ons wassen door Uw bloed. 
Ik vraag U vergeving voor onreinheden, die er mogelijk in mijn voorgeslacht zijn geweest:

Ik denk aan de mogelijkheid van buitenechtelijke seksuele relaties, die U in Uw woord verbiedt: hoererij, incest, verkrachtingen, overspel, homoseksuele daden en contact met dieren. Heer, wilt U dit alles wegwassen met Uw kostbaar bloed.

Heer, ik dank U dat ik met Uw kostbaar bloed ben vrijgekocht ook van die dingen, die door mijn voorouders op mij zijn overgeleverd, in Jezus naam!

Heer, U komt toe alle lof en eer, Amen.

zaaier

 

PROFETISCHE TIJDSCHEMA

image

WIE LUISTERT NAAR JESAJA OF JEZUS?

Op een bepaald
ogenblik stelt de profeet Jesaja een vraag aan het volk:

10 Wie onder u vreest de HERE, wie
hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis
wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op
zijn God. 11  Zie, gij allen die vuur
ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en
onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in
pijn zult gij neerliggen. Jesaja 50

 WIE LUISTERT NAAR JESAJA OF JEZUS?

Terecht kunnen wij ons ook de vraag stellen vandaag: Wie luistert er nog naar de profetische stem van Gods dienstknechten? Jesaja
doet een oproep om op God te vertrouwen wanneer men in onzekerheid en
onwetendheid leeft. Dit zijn duidelijk de kenmerken van onze tijd. Wat brengt de toekomst? Ben je angstig, bezorgd over uw situatie, uw kinderen? Men wist en weet Gods wil niet meer! Wie luistert nog? De profeet profeteert  verder dat zijn volk zich
bewapend, met atomair vuur, dat op je eigen hoofd kan vallen? Verder schrijft de profeet aan allen die op de naam des Heren, Jezus, vertrouwen, dat er gerechtigheid zal komen, en dat niet alles zal blijven zoals het altijd was.

1 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put
waaruit gij gegraven zijt; 4  Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan
en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken. Jesaja 51

Jesaja 51:6  Heft uw ogen
op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.

 Er komt een nieuwe wereld waarin gerechtigheid zal zijn. Er komt een wereld waar het onrechtvaardig kapitalisme niet meer regeert! Geld,rijkdom en welvaart houden de mensen weg van God. God zoekt mensen die van Hem willen houden , hij offerde daarom zijn enig geboren zoon, Jezus! God wil graag bij de mensen wonen. Een wereld met allemaal gelukkige en liefdevolle  mensen, wie zou dat niet willen?

Wat is dan het grote probleem?

Wij nemen als thema het Bijbels gebeuren rond een
rijke jonge man, in gesprek met Jezus!

 Mattheus 19:16-30

17  Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar
het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan,
onderhoud de geboden. 18  Hij zeide tot
Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet
echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, 19  eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf.20  De jongeling
zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort?  21
Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw
bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen
hebben, en kom hier, volg Mij.22  Toen de
jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele
goederen.23   Jezus zeide tot zijn
discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der
hemelen binnengaan. 24  Wederom zeg Ik u,
het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat
een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Wij
vinden hier een mens met goede bedoelingen. Hij heeft alles op aarde, maar
stelt zich toch al de vraag, wat hij doen moet om in de hemel te komen en eeuwig leven te verwerven. Rijkdom
neem je niet mee na de dood!  Het lijkt
me dat die man niet alleen rijk is maar ook wijs nadenkt! Hij dacht: ik ben een
goed en een rechtvaardig mens want ik volg stipt Gods geboden. Jezus maakte hem
duidelijk dat het toch niet kon op basis van dit streven.Zo zijn er miljoenen mensen die op deze wijze godsdienstig of gelovig zijn. Toch is de wet  niet de oplossende weg. Ja,
wat dan wel?

Het probleem!

De rijke jongeling was blind voor zijn tekortkoming, trouwens hij vroeg aan Jezus:

Wat is dan het probleem bij
mij? Wat moet ik nog doen?

Alles verkopen wat hij bezat, aan de armen geven en Jezus volgen, wat een dure prijs?

Jezus kent van iedere ziel wat hem verhinderd om in het nieuwe Jeruzalem aan te
komen.

Maar ook ieder mens zou hier niet bereid zijn om zo’n offer te brengen. Je bouwt je
leven op, zoekt om vooruit te komen in het leven, je leert het je kinderen, en
dan zoiets?  Deze man was rijk geboren, en dat was geen zonde. Toch was dit zijn probleem om later te gaan behoren tot een nieuwe wereld  met nieuwe mensen. De
discipelen van Jezus waren ook zwaar onder de indruk. Wie kan dan nog behouden
worden?

26  Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is
dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Hier
geeft Jezus het antwoord! Het probleem oplossen is werk van God. Zoals een mens
geboren is, zo is hij niet in staat om : uit zichzelf van God te houden,
naar God te verlangen, voor God te leven, om bij God te wonen in het hemelse
Jeruzalem! Jezus raakt mensen aan en verandert ze, hij geeft ze Zijn Geest, en
zonder dit gebeuren, kan een mens zijn werelds streven niet loslaten!

De jonge man ging bedroefd
heen
. Hij
dacht, eerst mijn bezit, dat is het belangrijkste in mijn leven, en dan pas wil
ik God dienen. Die rijke jongeling, een Jood  lijkt ook wel op het rijke Europa!

Teleurgesteld
is die man wel, want hij had zich een beeld van die Jezus gevormd, dat super
was. Wat een man, die alle macht had over de schepping, leven en dood, zonder
geld!

Die
rijke kon alles kopen wat hij wou, maar eeuwig leven kopen is onbetaalbaar voor
een mens. Maar die prijs, dat was toch veel te duur! Dat lag niet in zijn
macht.

Bedenk vader Abraham. God wilde weten of hij God
meer lief had, dan zijn eigen zoon!

Wat een prijs! Wat een test! Geloof is een
gave!

Wij
kunnen besluiten dat die aardse rijkdom macht had over de jonge man. Die jonge
man was dus niet vrij, een rijke slaaf dus. Daarom leert Jezus dat hij nieuwe mensen
zal scheppen voor Zijn koninkrijk. Hij kan mensen veranderen , herscheppen, die
door Hem willen veranderd worden!

“een schat in
de hemel hebben”

De
meerderheid gelooft daar niet in, dat zien wij dagelijks voor onze ogen. Of uit
zijn leven zal blijken dat hij ergens twee heren dienen wil. Geld op aarde, ja,
dat wel, maar in de hemel?

Mattheüs 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal
of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de
andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

De
mens kan kiezen, rijk willen worden op aarde, of rijk zijn in de
hemel. Europa heeft een probleem om Jezus te volgen, daarom is er hier slechts
een “verwaterd christendom”, al water, en geen wijn meer! Geen
Bijbelgetrouwheid. Een kerk die wijn veranderde in water! Er kwam ook geen
ommekeer bij de rijke jongeling, hij keerde niet terug en ging zijn eigen weg!
De jongeling was teleurgesteld omdat hij zonder Jezus te volgen niet in de
hemel kon komen, Jezus was en is de weg! Zonder geloof in de Bijbel alleen,
geen hemel!

“het oog van
de naald”.

Het
kleine poortje in de stadsmuur van Jeruzalem, dat enkel openging voor een
reiziger of handelaar die ’s avonds te laat aankwam, en de grote poorten al
gesloten waren. Hij diende al zijn goederen van zijn kameel eerst af te laden,
om dan schuivend op de knieën in de stad te komen.

Die
handelaar verloor daarom niet zijn bezit. Jezus wees hier op de moeilijkheidsgraad, voor rijken. De
mens dient zich enkel los te maken van zijn wereldse rijkdom, welke macht over
hem kan krijgen; Wie streeft naar aardse macht, politieke macht, religieuze
macht, militaire macht, is onbewust een geestelijk  gevangene op aarde. Jezus kan bevrijden!
Daarom zijn er ook christenen die geen verlangen hebben naar de wederkomst van
Jezus!

Jezus kende
verleiding van wereldse rijkdom en macht!

5  En als Hem de duivel geleid
had op een hogen berg, toonde hij Hem al de
koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.6  En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al
deze macht
, en de heerlijkheid
derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik
geef  ze, wien ik ook wil; 7  Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het
alles Uw zijn.

8  En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is
geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.Luc.4

In deze wereld is er veel soorten van geloof
en vele godsdiensten, waar men aanbidt. Vele soorten van aanbidders. Ook Jezus,
Zoon van God, werd gevraagd om satan te aanbidden, dan zou hij ook wereldmacht
krijgen. Het ligt nog tijdelijk in de macht van satan, om macht uit te delen, aan
zijn aanbidders. Zo zal ook de komende antichrist, een aanbidder van satan wereldmacht
krijgen.

Openbaring
13:2  En het beest, dat ik zag, was een
luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van
een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

RIJK OF ARM

RIJK OF ARM ?

Op Pinksteren kwamen na de toespraak van de apostel Petrus drieduizend zielen totgeloof. De mensen van Jeruzalem kwamen later samen in hun huizen, en er warenvele huisgemeenten.Onder
deze mensen waren vele armen en ook rijken, mensen van allerlei standen. Wateen zegen! Jacobus leidde de gemeenten in Jeruzalem. Al deze mensen werden gedoopt en bleven volharden bij het onderwijs, gemeenschap, breken van het brood en het gebed. ( Hand. 2 :42).

Vandaaghoren wij meer en meer spreken over het profiel van iemand. Men bedoelt ermeewelke capaciteiten iemand heeft maar ook van welke stand iemand afkomstig is, rijk of arm en dergelijke. Ook
de landen worden verdeeld, je hebt rijke en arme landen. De
Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen rijk en arm, daarin kunnen wij Gods gedachte en wil terugvinden.

Mattheüs 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of
zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

De
Mammon
is de god van deze wereld, Jezus is de God van de hemel en aarde. De mens maakt bewust of onbewust een keuze wat voor hem het belangrijkste is, en waarvoor hij zijn leven wil inzetten. De
apostel Jacobus wil de aandacht vestigen op dit punt. De verhouding tussen rijk en arm waren in die tijd zeer slecht en onrechtvaardig. Onder de christenen diende er een goede verhouding te zijn!

Hoe
is het gesteld onder christenen en welke principes dienen zij te volgen?

Jacobus
Wij moeten ons geloof vrijhouden van een “aanzien des persoons”. De
Here wil niet dat er in Zijn gemeente onderscheid zou gemaakt worden onder Rijk en arm, intelligent of minder, enz. De Eng.Vert. “ don’t show favoritism”Er mag dus geen onderscheid worden gemaakt op basis van wereldse normen en principes onder de christenen. Ermag geen verschil van aanzien zijn tussen een straatveger en een professor van de universiteit.

Vers 2-4

De apostel haalt een voorbeeld
aan.

Een man met een gouden ring, was in die tijd iemand van de rijke stand, en
prachtige kleding kon wijzen op een vooraanstaande, als een rechter of
minister.Een arme met versleten klederen. In de gemeente zijn er geen ereplaatsen, allen zijn broeders en zusters in de Here.  Jacobus waarschuwt voor wereldse praktijken die zouden binnendringen In de gemeente. De
geschiedenis heeft aangetoond dat dit toch is gebeurd met alle gevolgen
vandien. Ereplaatsen voor Bisschoppen en Burgemeesters enz. Koning
David danste tussen zijn volk!

Romeinen 2:11  Want er is
geen aanzien des persoons bij God.

Voor
God zijn alle mensen gelijk, nu en later in het oordeel. In de hemel is er geen
kapitalisme, de ene alles en de andere niets, is verleden tijd voor eeuwig.In
de gemeente gaat het over een geestelijke rijkdom voor iedereen!

162   Ik verblijd mij over uw woord als iemand die
rijke buit
vindt.

Psalm 119

4  Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de
genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is;
want in elk opzicht zijt gij rijk gewordenin Hem: in alle woord en alle kennis, 6  gelijk het getuigenis aangaande Christus
onder u bevestigd is, 1 Cor.1

Een
christen leert een andere soort van rijkdom kennen. Spreuken 10:22  De zegen des
HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Wie Gods woord heeft gevonden, en aangenomen, heeft een uitzonderlijke schat gevonden!

Wie Jezus leerde kennen is een rijk man geworden.

Wie in Bill Gates gelooft heeft geen toekomst!

Onze blijdschap
die we leerden kennen door Jezus is niet te betalen met geld!

Onze
christelijke hoop
is
niet te betalen, want Jezus heeft beloofd te zullen terugkomen om de Zijnen op
te halen.

Door zovele beloften worden wij voorbereid op de dag van ons sterven, om eeuwig te
leven met Hem meet een verheerlijkt lichaam, dat nooit meer ziek zal zijn of
zou kunnen sterven.

Vers 5 – 8

Het is niet de bedoeling dat God de rijken verwerpt. Neen, maar het zijn de rijken
die de grootste moeite hebben om het geloof in Jezus aan te nemen.

De armen hebben maar weinig aan de wereldse zekerheden ze hebben weinig te verliezen. De armen kunnen beter de wereld loslaten.

19   Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot
en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;
20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
21  Want, waar uw schat
is, daar zal ook uw hart zijn. Matth.6

De gedachten van de mens worden beheerst door datgene waarvoor hij zich zijn hele
leven inspant en zich opoffert. Wat is het ergste wat je zou kunnen verliezen?

Is het uw geloof in Jezus? of iets anders?

Mattheüs 19:21  Jezus zeide tot hem:
Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de
armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

De rijke jongeling kon geen afstand doen van zijn rijkdom om Jezus te volgen. Hij
had niet de kracht om die stap te zetten. Hij vroeg niet naar die kracht ook.
Hij was bedroefd, want hij wilde wel, maar kon niet, hij was gevangen door zijn
rijkdom van de aarde. 

De man met zijn goud op de
Titanic, diende een keuze te maken tussen de reddingsboei en zijn goud in
iedere hand! Hij had een valse hoop en maakte een verkeerde beslissing!

Vers 9   

Wanneer men de ene broeder boven de andere zou zetten, omwille van rijkdom, of
geleerdheid, of iets anders, dan is dat zonde even groot als moord, echtscheiden
of dergelijke.Dan is dat verkeerd, want het gaat in tegen de wet. Hier
wijst de apostel naar de rijken, dat ze eens moeten lezen waar staat:

 37  Hij zeide tot hem: Gij
zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en Met geheel uw verstand. 38  Dit is het
grote en eerste gebod. 39  Het tweede,
daaraan gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Matth.22

 Het komt er op neer dat: Wanneer rijken toch tot geloof komen, zij niet verder de
slaven en anderen mogen uitbuiten, maar doen zoals ze zichzelf doen.

In onze dagen waarvan de Bijbel spreekt over de eindtijd schrijft Jacobus het
volgende :

1
Welaan dan, gij rijken, weent en maakt
misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.
2  Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van
de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here
Sebaot
5  Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te
goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.
6  Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

7  Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des
Heren! Jac. 5

Hier staat dat de wereldse
rijkdom haar waarde compleet zal verliezen. De woekerwinsten die vandaag worden
gemaakt zullen bewijzen zijn tegen de rijken van de eindtijd.De onrechtvaardigheid tegenover de werkende mens is bij God gekend.

13
Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid
bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Jac.2

HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Exodus 20

Het lijkt toch wel bijzonder dat de mens zoekt om zich een beeld te vormen van God, zijn Schepper

Het niet kunnen zien van de ene levende God, veroorzaakt een leegte in de mens. Het zesde zintuig bij de mens is verloren na de zondeval, dit diende om contakt te hebben met God. Vele godsdienstige en ongelovige mensen hebben hun beelden en symbolen, waarin ze stellig geloven en ze vereren.

De bijbel leert dat er maar één God is, de God van Israël, Schepper van hemel en aarde. Alles wat aanbeden wordt buiten de God van Israël is voor God een afgod.

God is geest en dus onzichtbaar en staat ver boven Zijn schepselen en schepping.

Hij alleen is God, daarom wil Hij geen andere goden naast zich zien staan onder welke vorm dan ook. ( 1 Sam.5:2-7).

Het verbod van God richt zich niet tot de schilder, de beeldhouwer of de fotograaf, maar tot de mens die zichzelf een god wil maken naar zijn eigen inzicht.

clip_image002Israël wilde wel een beeld van zijn God. Het maakte een gouden kalf in de woestijn, en wees hem aan als “dit is onze god”!

( Exod.32:8).

Mozes wees de levieten erop, dat ze God op de correcte manier dienden te vereren. Je dient God niet op een manier die je zelf wil of naar je eigen keuze. In Richteren deed ieder wat goed was in zijn ogen.

De stier op zichzelf is een nuttig dier, maar als je er een beeld in ziet als God, is dit grove en gruwelijke zonde.

Afgodendienst.

clip_image004

clip_image006Astarte, Baal, Kamos, Moloch, enz. Afkomstig uit Egypte, Kanaan, Assyrië en Mardoek uit Babylonië.

Men dacht toen dat al deze goden de seizoenen en de vruchtbaarheid regelden. De Kanaaniet dacht aan een fysische groeikracht. De gewijde tempelprostitutie was daarvoor een onderdeel. Ze wilden sterkere mannen voortbrengen dan de buurvolkeren. ( 1 Kon.20:23).

Zon, maan en sterren werden aanbeden, men dacht aan magische invloed. Naast beelden had men ook de palen. Men zocht ook naar heuvels en onder de bomen. ( 1 Kon.14:23).

Israël diende ook nog goden naast de Here, en dat was hoererij.

Laban was geen afgodendienaar, maar had naast de Here de terafim, de huisgoden, welke Jacob later wegdoet.

1Sa 15:23 Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

Toverij: Dit is het paranormale. Wij zien vandaag opnieuw een bloei van deze praktijken. De mens probeert zich magische krachten toe te eigenen die boven de natuur staan. God verbiedt om door het bovennatuurlijke tot kennis te komen.

Heksen en magiërs worden door de Bijbel tot de doodstraf veroordeeld; ( Ex.22:18).

Afgoderij: ijdelheid en leugen. Afgodendienst is het plegen en volgen van afgodisch bijgeloof.

Bv : Het “dienen”,gaan voor genezing tot een heiligenbeeld ergens. Bv : Lourdesbedevaart is ware afgoderij.

Extreme afgodendienst met beelden.

clip_image008

Hiertoe behoorden het offeren van volwassenen en kinderen. Lucianus, een Syrische godin en Moloch enz. ( zie fig.links)

Wij moeten opmerken dat de afgodenpriesters de beelden konden laten verplaatsen en laten bewegen en zelfs laten spreken door magische krachten. Op deze wijze met wonderbare tekenen hield men het volk in zijn greep. Het offeren van kinderen gebeurt vandaag in feite onder de moderne vorm van abortus.

Hoe keken de profeten naar deze beelden?

8 Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. Jes.42

17 zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden, die op gesneden beelden vertrouwen; die tot gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden. Jes.42

De profeet Ezechiël (23)

28 Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik geef u over in de macht van hen die gij haat, in de macht van hen van wie gij u afgekeerd hebt.29 Zij zullen u met haat bejegenen, al wat gij bezit wegnemen en u naakt en bloot achterlaten; uw ontuchtige schaamte zal ontbloot worden. Uw ontucht en uw hoererij.

30 Dat zal men u aandoen wegens uw overspel met de volken, omdat gij u verontreinigd hebt met hun afgoden.

4 Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden;

5 want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt; Psalm 96

WAT DOEN WIJ MET DE DOOR GOD VERBODEN BEELDEN?

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel.

26 Gij zult dan den gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk datzelve is; gij zult het ganselijk verfoeien, en ten enenmaal een gruwel daarvan hebben, want het is een ban. Deut.7

Afgodsbeelden worden door bijbelgelovige christenen verbrand of vernietigd. Bijgelovigen komen onder een vloek terecht, welke alle vormen van tegenslagen over zich en hun familie kunnen brengen.

Een ban is een vloek, hier in dit geval een vloek gelijk aan de gruwel welke God bedoelt.

Wat betekent: “Gruwel”?

Het woord gruwel kent in het Hebreeuws vier verschillende woorden.

1.”Piggul” Dit betekent “rot” of “verderf”. Het werd gebruikt voor als het vlees slecht werd en begon te stinken.

2.”Shiqquts” Dit zijn zuiver afgoden en voor werpen voor afgoderij.

3. “Shiqquts”als in twee, maar hier gaat het over vlees dat verrot en stinkt van onreine dieren.

4. “tow’ e bach”Dit betekent gruwelijke praktijken die worden gedaan als : afgodendiensten, magie, occulte praktijken,sexuele perversiteiten.

Het kunnen ook offers zijn die gebracht worden maar met een verkeerde geest.

Zo kunnen wij begrijpen dat wanneer God spreekt over gruwelen, dit te vergelijken is met iets dat wij als mensen ook verafschuwen, als kanker, aids of andere ongelukken en tegenslagen.

Dus de vloek is gelijk aan de gruwel zelf.

Wij mogen ons niet laten vangen, want die afgodsbeelden leggen een strik.

Deze strik is dan de vloek die men kan krijgen.

HOU UW HUIS BLIJVEND REIN, VERWIJDER ALLE AFGODSBEELDEN

EN VERVLOEKTE VOORWERPEN! BID DAN DE ZEGEN OVER UW HUIS!

Zo kennen wij vandaag heiligenbeelden, groot en klein, welke nabootsingen zijn van beelden

(terafim) afkomstig zijn uit Babelse, Kananitische of Egyptische afgoderij. Ook Israël verviel tot afgoderij uit zijn buurlanden, dankzij het bidden van Mozes of er waren geen joden meer! Ons Vlaanderen kent enorm veel afgoderij, daarom kan God dat Vlaanderen niet meer zegenen!

Het is onmogelijk om al deze afgoderij op te noemen, maar we nemen de bijzonderste onder ogen.

De Mariaverering.

clip_image009clip_image011Deze verering is overgenomen van vele oudere afgoderij. Het moeder en kind fenomeen.

Zoals Devaki en Krishna, Isis en Horus in Egypte,Diane van Efeze, Astarte godin van de vruchtbaarheid, vandaar de vele borsten die ze heeft.

Deze verering is dus afgodisch en onbijbels, dus niet christelijk. De eerste christenen kenden helemaal geen Mariaverering. De Maria Hemelvaart is een torenhoge leugen!

( Joh.3:13).

Neem daarom alle Mariabeelden weg uit uw huis.

De heiligenverering.

clip_image013Vele andere godsdiensten kenden vele afgoden, de Boedhisten kennen vele goden voor allerlei bedoelingen. De Syriërs geloofden dat hun goden allemaal beperkt waren tot een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld het beroep, zo had men afgoden ter bescherming van wie een bepaald beroep of ziekte had.

Zo werd al dit soort van afgoderij overgenomen door de kerk van Rome. Bv: St.Hubertus tegen een hondenbeet en de jagers, Christoffel voor het verkeer, fietsbel? De Romeinen gaven ook hun goden een cirkel rond het hoofd, zo kregen ook de heiligen een aureool rond het hoofd of gouden stralen rond het hoofd.

Neem al die beelden weg, groot of klein.

Kruisbeelden.

De kruisbeelden werden door Keizer Constantijn ingevoerd. De eerste christenen gebruikten helemaal geen kruisbeelden, ook niet als symbool. Constantijn trok ten strijde met een kruis op zijn vlaggen. Hij schafte wel de doodstraf met het kruisigen af. De kerk van Rome kreeg grote voordelen door deze keizer. Hij behandelde de bisschoppen als politieke gezanten, aldus kregen ze ook nog meer macht. De keizer bleef toch waken over de heidense godsdienst. In 330 n.Chr. werd de wijding van Constantinopel met een half heidens en half christelijke ceremonie gebracht. Vandaar de vermenging van de zonafbeelding en het Christendom.

Beelden van andere goden. clip_image015

Boeddhabeelden, Krichnabeelden, heiligenbeelden, beelden uit Afrika welke werden aanbeden.

clip_image017clip_image019

Drakenafbeeldingen. Deze beelden zijn gevaarlijk. Ze kunnen wel kostbaar zijn en dan moet men kiezen tussen God en de gevaarlijke misleidingen van de satan.

Voorwerpen in huis hebben, waarop men vertrouwt

of welke werden vervloekt.

clip_image021Voorbeeld: Hoefijzers plaatsen om geluk of bescherming, een pater noster aan de achteruitkijkspiegel in de auto, een Christoffelfietsbel . Amuletten van hout of steen.

Voorbeeld: Een antieke vervloekte stoel in een herberg in Londen. Wie erop zit sterft binnen

Zeer korte tijd.

Voorbeeld: Wierook en kaarsen branden voor beelden of doden.

clip_image023Jer 44:8 Tergende Mij door de werken uwer handen, rokende anderen goden in het land van Egypte, alwaar gij gekomen zijt, om daar als vreemdeling te verkeren; opdat gij uzelven uitroeit, en opdat gij wordt tot een vloek, en tot een smaadheid onder alle volken der aarde?

Voorwerpen die in huis werden gehaald, na het bezoek aan een of andere magiër of waarzegger of dergelijke. Zulke voorwerpen kunnen een banvloek dragen.

Voorbeeld:

Alle klederen met tekeningen op de etiketten met afgoderij, verwijder al deze tekens.

Bij het aankopen van kleding, antiek, of juwelen dient men te letten op deze dingen.

Voorbeeld:

Het spreken tegen een foto van een overleden persoon die u dierbaar was, is afgoderij en kan u in contact brengen met het dodenrijk. Wanneer men de “as” van een overleden persoon in huis zal halen, zal dit zeker een afgoderij worden. Crematie is antichristelijk.

clip_image025clip_image027Deut. 7

24 Hun koningen zal Hij in uw macht geven, zodat gij hun naam van onder de hemel doet verdwijnen; niemand zal tegen u standhouden, totdat gij hen verdelgd hebt.

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toe-eigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de HERE, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.

clip_image029Je kunt jezelf, niet bewust, als ongelovige onder een vloek brengen let op deze tatoeages op de foto’s: Een afbeelding van een slang, als beeld van de duivel. Het wegnemen ervan is pijnlijk, verminkend en kostelijk!

Een banvloek betekent het volgende:

De Engelsen vertaalden het Hebreeuwse woord voor “banvloek” als volgt:

“A THING DEVOTED TOT DESTRUCTION”

Dit is een voorwerp of beeld dat bestemd is om te vernietigen, te laten ondergaan door tegenslagen, ziekten, en dood. Wanneer u zulke dingen in huis hebt ook onwetend, hebben zij een invloed op allen die daar wonen.

De 27:15 Vervloekt zij de man, die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des HEEREN, een werk van ‘s werkmeesters handen, zal maken, en zetten in het verborgene! En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen.

Wanneer een christen in een gemeente toch in het geheim nog dergelijke beelden, groot of klein in het geheim bezit of aanbidt en daaraan vasthoudt, dan kan dit een rem zijn op de groei van de gemeente en voor hem een vloek!

Geestelijke blindheid.

Spreuken 3

32 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.

33 De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen.

WAT IS EEN AFGOD?

clip_image031Het Griekse woord “eidoloon” staat voor afgod. Je ziet er het woord “idool” in.

Het gaat om verschillende vormen. Het is de vorm van een beeld, echt of denkbeeldig. Dit woord kan ook gebruikt worden voor schimmen van overledenen, geestverschijningen. Het beeld van een heidense god. Ook een idool (bv: zanger) kan een afgod zijn voor iemand. Het kan de afbeelding van een dier zijn, hemellichaam als godheid,( hand.19:35) horoscoop,

Verwijder alle occulte voorwerpenwelke uw huis verontreinigen dit kan zijn een afgod of alles wat met bijgeloof te maken heeft. Ook alle occulte praktijken kun je in je huis niet toelaten, als kaartleggen en het oproepen van de geest der doden.

-alles wat gebruikt werd om te pendelen of aan waarzeggerij te doen, tarotkaarten,amuletten,spiegels, glazen bol, bergkristal, ringen, sleutels,kogelaar

-alle toverboeken, zwarte of witte magie, droomboeken, alles wat werd gebruikt voor magische handelingen.

-alle voorwerpen door heksen gebruikt, puntmutsen, uitgesneden bieten enz

-alles wat met Halloween te maken kan hebben.

-alle occulte muziek en horror of pornofilms of TV feuilletons met overspel, haat en nijd.

-geluksbrengers: talisman, klavertje vier,hoefijzers,geluksstenen voor genezing,mascotte

-yang-yin afbeeldingen,

-gewijd water, palmtakjes, kettingbrieven

-opgelet bij het aankopen van juwelen: Ezech.13:18 en Jesaja 3:20

Deze lijst kan zeker nog aangevuld worden

GEESTELIJKE AFGODERIJ

Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

1Sa 15:23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Hier is afgoderij alle vorm van valse godsdienst, en welke niets te maken heeft met de God van Israel. Alle godsdienst die ingaat tegen het woord van God of Jezus als Zoon van God is afgoderij.

Het christendom is vervallen tot afgoderij sinds de kinderdoop!

Televisie kan een afgodsbeeld zijn, wanneer het u afhoudt om God op de eerste plaats te zetten. Wie televisie of andere genot verkiest boven een Bijbelstudie of andere samenkomst, die doet aan afgoderij. Alles wat u afhoudt om te bidden, bijbel te lezen of te aanbidden is een afgod.

DE GEVOLGEN VAN AFGODERIJ EN OCCULTE VOORWERPEN.

7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

GAL.6

Wie het niet zo nauw neemt met deze dingen, zal een speelbal worden van de zonde en satans machten! Algemene gevolgen kunnen zijn: geestelijke blindheid en dwaling in de leer.

Slaapzucht en verlies van concentratievermogen bij het horen uit de bijbel. Geen verlangen meer naar gebed en minder geloofsgroei.Rusteloosheid, angsten, zelfmoordgedachten of depressief worden.

De gevolgen zijn eigenlijk onvoorspelbaar, het kan ziekte zijn, ongelukken enz.