SEXUELE IMMORALITEIT

IMMORELE SEXUALITEIT

Het onderwerp komt al meer en meer in de actualiteit. Is het een kenmerk van onze tijd ? Wat zegt God over dit onderwerp? Sex is door God geschapen, en in het kader van het huwelijk iets goeds, wie verder gaat overschrijdt Gods grenzen.

VROEGER EN NU, OVERAL IN DE WERELD.

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,( gemeenschap te hebben)2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.1 Cor.7

In de tijd van Paulus was er ook hoererij in de volle zin van het woord. Daarom gaat hij waarschuwen. Je blijft alleen, en je hebt geen gemeenschap met een vrouw, of je gaat huwen. Samenwonen en proberen staat niet in de bijbel, het is zondig, en zondigheid kent zijn gevolgen. Vers 1 kan nooit gebruikt worden om het celibaat te verdedigen !

Maar voor de komende tijd heeft ook God gesproken, terwijl God deze aarde zal oordelen en straffen bekeert de mens zich nog niet !

Wij lezen Openbar . 9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Wij proeven in deze tekst de onbekeerlijkheid van de mensen. De immoraliteit gaat gewoon door, het groeit als doornen en distels verder. Hoewel er veel tranen vloeien, wil men niet meer luisteren, zelfs niet naar wat God zegt. Het lijkt wel of wij reeds in deze dagen leven !

DE OORZAAK VAN IMMORELE SEKSUALITEIT

Matth.15

18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

 

God maakt ons duidelijk dat de oorzaak van immorele seksualiteit uit het denken van de mensen komt. Onze gedachtewereld word beĆÆnvloed door allerlei factoren. Jezus legde de vinger al vlug op de wonde toen hij zei : MattheĆ¼s 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

jupiter elk romeins huis had een huisaltaar

Hier komt duidelijk naar voor wanneer men over de schreef gaat, zowel man als vrouw. Wanneer wij dit gegeven bedenken, dan moeten wij vaststellen dat bij iedere reclame met aantrekkelijke vrouwen, een aanleiding tot overspel kan veroorzaken.

Job 31:1Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?

Wat doen wij daaraan ? Zijn wij beter dan anderen ? Job legde zichzelf discipline op. Zelfbeheersing. 2 Timotheus 1:7 Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

De kinderen van heden kijken naar tekenfilms, waar seks en gruwel in voorkomt. Waar blijft de bescherming voor de kinderen ? Ouders willen zich goedkoop van de kinderen ontdoen, onvoldoende tijd?

DE DWAASHEID VAN DE IMMORELE SEX.

32 Maar wie overspel pleegt, heeft geen verstand, zo iemand richt zichzelf te gronde Spr.6

Volgens een Joods uitlegger Rashi moet men hier begrijpen onder ” geen verstand” als dat de mens niet gedwongen werd tot overspel. Hij neemt een beslissing, hij beslist het kwade te doen, dan kiest hij Gods tegenstander te zijn. Wie deze weg opgaat is dwaas, of geeft tekens van ongelovigheid. Overspel is slecht voor de gezondheid. (zie rubr. gezondheid Dr.Leaf)

IMMORELE SEKS WORDT BESTRAFT.

4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.Hebr.13

Het huwelijk moet eerlijk blijven. Men mag Gods instelling niet gering schatten of schenden. Met ” onbezoedeld “ moet men begrijpen geen overspel of ook het samenwonen wettig of onwettig zonder huwelijksverbond. Overspelers die in de tegenwoordige tijd door de overheid niet meer (kunnen) geoordeeld worden, zal God oordelen. Wie denkt niemand heeft het gezien, moet begrijpen dat God alles ziet !

1 Cor.6

10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven.

Wat hiet staat voor dwalen, wil zeggen ” niet afwijken van de waarheid” of ” bedrieg uzelf niet”. Wij zijn in deze tijd te vlug geneigd, om excuses te zoeken voor echtbreuk. Paulus sprak hier tot christenen !

11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Er is duidelijk verandering gekomen zegt Paulus in uw leven :

AFWASSEN . . . . . . . ONREINHEID

HEILIGING . . . . . . . . . .. . . . BEVLEKKING

GERECHTVAARDIGD . . . . . . . . SCHULD

Gelovigen mogen zich geen nieuwe schuld op zich laden, ze moeten zich heiligen, en het bezoedelen verafschuwen. Onder heiligen begrijpt men Gods principes aanvaarden bv: Orale seks is ongezond, een christen past geen orale seks toe, en neemt geen riscio!

Spreuken 22

14 De mond van vreemde vrouwen is een diepe groeve; hij, op wie de Here vergramd is, valt daarin.

Wie onder Gods toorn leeft, valt in deze put. Er is veel overspel vandaag maar ook veel depressiviteit. Is er een verband ?Men komt moeilijk uit deze put. Het verstand wordt verdwaasd, en het geweten onderdrukt of stom gemaakt.

Rom 1

24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

God heeft deze mensen “overgeven”, wil zeggen in iemands macht gegeven, hier in dit geval de boze. Mensen gevangen door homofilie, pedofilie en dergelijke moeten bevrijd worden. De homofiele geaardheid is niet zondig, maar wel de daad. Het is opmerkelijk dat de immoraliteit van de heidense wereld vandaag zo in het licht wordt gesteld: dat de dingen nu zo zijn is een oordeel van God.

VERGEVING VOOR SEXUEEL WANGEDRAG.

JOH.8 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt,4 (8-3b) en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: (8-4a) Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

clip_image006.jpgclip_image002