BILEAM DE VALSE PROFEET

BILEAM DE VALSE PROFEET       In de Bijbel, Gods woord, vinden wij ware verhalen die ons toch diep doen nadenken. Wij weten dat Israel ons is gesteld tot een voorbeeld, voor een relatie met God en God met Zijn volk, dat tot op heden nog steeds bestaat, als volk en als natie. God heeft Zijn volk niet verlaten of verworpen. Intussen heeft God een ander volk geschapen dat Hem toebehoort uit de heidenen, en dat zijn alle wedergeboren christenen, die de Zoon van God, Jezus n … Read More

via BIJBELKRINGEN VEURNE / NINOVE

HET LAATSTE OORDEEL

HET LAATSTE OORDEEL


Wanneer men hoort over het laatste oordeel, dan kan men al vlug begrijpen dat er andere oordelen zijn voorafgegaan. Deze oordelen staan beschreven in de Apocalyps. Onze wereld is vandaag ontegensprekelijk oordeelsrijp. Er is geen gerechtigheid meer, men is afgeweken van wat God leerde, en Zijn raad gelooft men niet verder. Zo kan deze wereld vandaag al proeven van wat voor de deur staat, let op de wereldwijde natuurrampen, let op de nucleaire oorlogsvoorbereidingen van de grootmachten enz. Let op de rampen door de mensen veroorzaakt als de Amerikaanse olieramp. De profeet Jesaja schreef ervan! 3  De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken. Jesaja 24

De Bijbel beschrijft een komende tijd van oordelen, zeven jaar, de benauwdheid van Jacob (Israël) genoemd.

 Maar wat is dan het laatste oordeel?

11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.13  En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.14  En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Openbar.20

Laten wij eerst duidelijk maken dat dit laatste oordeel komt na twee opstandingen .

27  En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,29  en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.Joh.5

Vele mensen geloven niet in een hiernamaals, toch laat God ons weten dat Hij het laatste woord zal hebben over alles wat op deze planeet gebeurde. Hij zal oordelen, God is liefde, maar is heel rechtvaardige rechter. Alles gaat niet “zomaar” voorbij, en bij Hem zijn er geen doofpotten!

Ook al zal het oor van de gestorven mens door de wormen zijn doorboord, of door het ovenvuur zijn verdwenen, toch zal iedere dode, de stem van Jezus horen en opstaan! Of men een luxe graf heeft of een omgevallen houten kruisje, maakt geen verschil uit. Rijk of arm, dan is de tijd voorbij van “geloven of niet geloven”, dan zal ieder moeten luisteren naar de stem van zijn Schepper! Jezus leerde duidelijk over twee soorten opstandingen!

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Het klein kuddeke van  wedergeboren christenen, vroeger al eens “ketters” genoemd, komen niet in het laatste oordeel! Zo is het vandaag nog steeds mogelijk voor de levende mens dat hij een keuze maakt tegenover de woorden van Christus. Je bent voor of tegen Jezus Christus, voor of tegen de Bijbel, Gods woord! Wie gelooft in Jezus, houdt dan ook rekening ENKEL met Zijn woorden.  Voor alle duidelijkheid, is er in de Bijbel geen enkele tekst over een vagevuur of ander soort compromis! Het is hemel of hel!

Wat met de ongelovige of de religieuze mens welke in andere namen geloofde?

laatste_oordeel_-_coll_limburgs_museum

Ook zij maken een lichamelijke opstanding mee, maar ten oordeel, het laatste oordeel. Door een crematie ontglipt men niet aan dit laatste oordeel. Wat zag de apostel Johannes? Een grote witte troon, en God. Hemel en aarde verdwenen uit hun zicht, de aarde werd kleiner en kleiner in zijn ogen, ver weg van ons heelal. Dan zag de apostel dat er boeken werden geopend.

HET BOEK DES LEVENS

Ook het boek des levens, waarin de persoonlijke namen van mensen die geloofden in Jezus, voor ze stierven en geloven in het offer van Jezus, waardoor Hij al de mensen hun zondeschuld betaalde met Zijn bloed. Voor God is de mens geen nummer! Allen die beschreven staan in  het boek des levens komen niet in de oordelen, en ook niet in het laatste oordeel! Ook de profeet Daniel maakt dit duidelijk:

1  Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Daniel 12

“Ontkomen” betekent hier ontsnappen, “escape” verdwenen! ( denk aan uw pc) Iedereen die in dit boek staat, zal aan die oordeelsdag ontsnappen! Het boek des levens is geen kerkregister of een doopregister!

Romeinen 4:8  Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Het zijn gelukkige mensen die deze blijde boodschap hebben aangenomen, en die niet verder vertrouwen op hun eigen wijsheid!

Spreuken 3:5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Dit is een oproep van God zelf! De Bijbel is het enige boek ten leven. Het wijst de mens de weg naar het eeuwige leven, het spreekt nog steeds van Gods plan met de verloren mensheid. God geeft de mens nog een kans, genade, door het offer van Zijn zoon Jezus Christus, en er is geen enkele andere naam tot behoudenis!

18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3

Wie niet in de Bijbel wilde geloven, zal dan wel luisteren, helaas, te laat!  Ook wie zich liet misleiden door andere geloofsboeken, kerkboeken, dogma’s of theologische werkstukken of filosofie! Doch de Bijbel kan niet vernietigd worden, ook al doen satans knechten grote inspanningen om de Bijbel te verbranden of te verbieden, bv. China e.a.

Mattheüs 24:35  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

De waarheid zal in het laatste oordeel aan het licht komen, want er worden nog andere boeken geopend. Gods archief zal openheid geven, alles is geregistreerd, aardse doofpotten zullen aan het licht komen. Van verjaring is dan geen sprake bij God. Alles wat ieder mens in zijn leven deed, hetzij goed of kwaad zal aan het licht komen. Alle ongelovigen zullen kunnen kijken naar de film van hun aardse leven.

33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.34  Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.

35  Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels,

37  want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.Matth.12

God sprak van een tweede dood!

Al kan het verdriet van te moeten sterven erg zijn, toch bestaat er nog iets ergers. Na de veroordeling van de ongelovige of verloren religieuze, wacht hem de hel, en dit noemt God, een tweede dood. Vandaag horen wij weinig prediken over de hel, ook is er vandaag nog niemand in de hel. Valse leringen leren dat er geen hel bestaat, waarom sprak Jezus dan het volgende :

Mattheus 10:28  En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

God vrezen betekent, Hem gehoorzamen en luisteren naar Hem via de Bijbel. De Bijbel wijst de weg naar het eeuwige leven, een nieuw leven met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, in een hemels Jeruzalem.

Psalmen 111:10  De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Staat uw naam in het boek des levens?

IS ER LEVEN NA DE DOOD ? ? ?

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Wat voor een vraag is dat? Wie als Christen kan zich nu zo’n dwaze vraag stellen? Een gans christenleven is er op afgestemd, om na de dood te leven bij God. Onze hoop is heerlijk  te leven in het nieuwe Jeruzalem, op een nieuwe aarde. Doch voor een ongelovige die weet dat hij moet sterven, maar niets weet van wat er dan gebeurt, dat kan hem angst voor de dood bezorgen.  Wij zien in het leven dat daar nog mensen mee bezig zijn met deze vraag.Doch bij de mensen worden vandaag vele andere menselijke gedachten verkondigd,

 Een eerste gedachte : Na de dood is er niets meer. 

Een tweede gedachte : Na de dood gaat iedereen naar de hemel, God is liefde.

Een derde gedachte: De reïncarnatieleer. Je komt terug in een andere vorm, afhankelijk hoe je hebt geleefd.

Een vierde gedachte: Je komt in de hemel en je krijgt er zeven mooie maagden! Je bent een martelaar en Gods lieveling. Vandaag een moordende gedachte van een listige verleider! En wellicht zijn er nog vele andere gedachten en verzinselen, doch over de hel wordt er nimmermeer gesproken, en dat valt toch heel goed op vandaag. Wie nog over de hel durft te spreken, is ouderwets, dom, en wereldvreemd. Over een eeuwige straf spreken, is in de ogen der mensen bijna onrechtvaardig, toch spreekt God zo.

 Efeze 4:

14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,15  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

 Wanneer wij ons aan de bijbel, het woord van God houden, krijgen wij licht en inzicht. Psalmen 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Het is niet het materialisme, humanisme, kapitalisme of socialisme welke inzicht geeft, integendeel het brengt de mens in verwarring wanneer het gaat over dood en sterven.. “Allerlei wind van leer” en het valse spel der mensen = hersenspoelingen die kunnen leiden tot zelfmoordacties.

27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,28  zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.Hebr.9

Eenmaal te sterven. Iedereen weet dat zijn dag en zijn ure zal komen. Maar hoe je er tegenaan kijkt, is te zien en op te merken  in het dagelijks leven van de mens.

 Bv : Je hoort soms van mensen die bijna zijn gestorven, en daarna hebben ze een totaal andere levensstijl, ze gaan genieten en minder werken, veel vlugger tevreden zijn, ze gaan anders gaan kijken naar het leven en meer nadenken over het leven en de dood. Mozes schreef een psalm waarin hij het heeft over de dood. Dit is psalm 90. 7 Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd; 8  Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn.

9  Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, wij voleindigen onze jaren als een gedachte. 10  De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 11  Wie kent de sterkte van uw toorn, en uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 12  Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 13  Keer weder, o Here! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten.

Hier lezen wij hoe Mozes het sterven interpreteerde. Mozes aanvaardde in zijn hart dat er een dag zou komen dat hij moest sterven. Hij kon het sterven aanvaarden, omdat hij besefte dat dit komt door de gerechtvaardigde toorn van God komt. Ieder mens die zondigt moet beseffen dat hij dan de dood verdiende. God is nog genadig, want bij onze eerste zonde moesten wij al gestorven zijn. Ons lichaam als christen zal ook sterven, doch onze geest blijft behouden, en wij krijgen een nieuw verheerlijkt, hemels  lichaam.

 Vele mensen kunnen de dood van vrienden of familie niet aanvaarden of verwerken, omdat ze geen inzicht hebben. Velen verzetten zich tegen God en willen nooit meer geloven dat er een God bestaat, wanneer zij iemand moeten wegleggen. Ze zeggen waarom liet God het toe? Doch dit is nog niet alles, ze beseffen nog niet dat na de dood nog een oordeel komt! Wie God vreest, en de bijbel gelooft, zal de Here vrezen, en hij zal een leven naar Gods wil, willen leven. Hij heeft eeuwig leven gevonden, en ziet over de dood heen. Waar wij zien dat in het voorgaande voorbeeld, die mens meer gaat genieten van het leven, en minder werken, en geen aandacht meer geeft aan het materialisme, ook deze heeft nog geen inzicht gekregen! Zie vers 12 hierboven

Oud worden is niet altijd wijs worden, maar wie rekening houd met Gods toorn en genade die zal een wijs hart bekomen zegt Mozes, leer ons zo te leven, onze dagen (levensjaren) te tellen.Dus aan de manier van leven kan men zien, of iemand werkelijk gelooft in het leven na de dood, met Christus.

 NA DE DOOD, HET OORDEEL ! Het oordeel over de ongelovigen Mattheus 23:33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Een oordeel over de christenen.

10  Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

11  Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. 2 Cor.5

Spreken over een oordeel  na de dood, is iets wat niemand zo graag hoort. Vele mensen schrikken. ( bedenk Felix/Paulus in hand.) Maar voor onszelf zou het goed zijn  iedere dag eens te denken aan deze dag dat wij voor Christus zullen staan, en ons zullen moeten verantwoorden over ALLES. Wij zullen er niet moeten denken aan anderen, en spreken over anderen.

Ook zegt God bij monde van Paulus, dat dit een reden is om tegen de mensen te spreken, hoezeer God te vrezen is! 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2  Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. (Rom.8)

Als er iets belangrijks is in het leven, dan is het nu al te weten met zekerheid waar je naartoe gaat na de dood, want er is een tweede dood!

 VLUCHT DAN VOOR GIJ STERVEN MOET MET UW ZONDEN AAN JEZUS VOETEN!

GOD SCHEPT NIEUWE MENSEN!

5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand niet uit water en geest geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan.6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit den Geest geboren is, is geest.Joh.3

Vandaag horen wij  al eens spreken over het einde van de wereld! Dit komt wel, maar zover zijn wij nog niet, volgens  Bijbelse gegevens. De schepping zucht, kreunt en is in barensnood zo schrijft de apostel Paulus aan de Romeinen al tweeduizend jaar terug.( Rom.8:22)

Deze wereld is vandaag oordeelsrijp door haar hemeltergende ongerechtigheid, dit zoals voor de zondvloed, en de oordeelstijd staat voor de deur, de weeën, pijnlijke natuurrampen, zijn al begonnen, en zijn dagelijks vast te stellen in de nieuwsberichten. Ze worden talrijker en heviger net als barendsweeën van een aanstaande moeder, die nieuw leven verwacht. De ware Apocalyps kondigt zich aan, alle goddelozen, onbekeerde religieuzen, kerkgangers, en Mammondienaars,komen dan om. (Ps.9:17).Jezus zal na het vernietigen van de antichrist, deze schepping compleet herstellen, vernieuwen, en Zijn koninkrijk op aarde vestigen. Een nieuwe prachtige schepping staat dus voor de deur, en dat is zeer positief! Dit is geen doemdenken, maar een gezond en geestelijk denken! Jezus komt de wereld regeren vanuit Jeruzalem voor duizend jaar.

 Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

 EEN VREDIGE WERELD MET EEN NIEUWE MENSHEID!

Wat voor nieuwe mensen zullen dit zijn? Wij kunnen met blijdschap verkondigen dat Jezus al begonnen is met het scheppen van “nieuwe mensen.” Deze mensen zijn uiterlijk nog niet herkenbaar, net zoals een kind in de baarmoeder. Ze zijn wedergeboren uit “water en geest”. Het levend water welke Jezus bedoelde, dat zijn, Zijn onvergankelijke woorden, de Bijbel. (Hebr. 4:12) (Matth.24:3)  Gods Geest overtuigt de menselijke geest dat hij een kind van God is geworden!  (Rom.8:16)  Dit is een geestelijke ervaring, een wonderlijk werk van God zelf aan een mens. (Joh.3:8) Nicodemus, kerkleider, theoloog, had bekering nodig, maakte Jezus hem duidelijk.

 17  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.(SVV) 1 Cor 5

Wij kunnen overduidelijk vast stellen dat  God reeds lang bezig is met een nieuw soort van mensen te scheppen. Dus is het een wonderlijk werk van God zelf. Daarom zond God Jezus op aarde, voor  mensen van goede wil, “welbehagen”.  Doch zoals ieder mens geboren is uit het vlees, heeft de mens niet die wil om te doen wat God van hem verwacht, dit is zijn aard. Zo wil ieder dan leven zoals hij zelf wil, eigenzinnig, en zoekt zichzelf te behagen. Daarom sterft ook ieder mens, omdat de eerste mens niet wilde luisteren naar God.

GOD  VERANDERT MENSEN DIE DAT WILLEN!

Met enkele voorbeelden uit de Bijbel, Gods woord, tonen wij aan hoe een wedergeboorte plaats vindt. Hoe een mens God kan vinden in zijn leven, en een nieuw schepsel worden door Jezus.(2 Cor.5:17)

Jeremia

De profeet Jeremia  had het door, was eerlijk met zichzelf, dat hij zichzelf niet kon veranderen, om God te behagen. Hij kon de wet van God niet vervullen, hij faalde zoals ieder mens.

Hij schreef: 18  Ik heb wel gehoord, dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God! Jer.31

Hij bad tot God opdat Hij hem zou veranderen, om dan uit vrije wil God te behagen.

De Emmaüsgangers

Luc.24:25  En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 31  En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

Het waren mensen welke hoge verwachtingen hadden, de komst van de Messias, was hun verlangen geweest. Toen stierf Jezus voor hun ogen precies als een normale misdadiger! Wat een teleurstelling. Zo leven vele mensen erg teleurgesteld in God, en hun kerk. Kerken lopen leeg uit onwetendheid. De hoop van deze Emmaüsgangers was weg, ze begrepen er niets meer van, want Jezus, Zoon van God,  was wereldwijd bekend geworden, het volk hing aan Zijn lippen.

Het eerste wat Jezus bij zijn verschijning aan hen  hier duidelijk maakte was: Ze geloofden niet “alles” wat geschreven stond, en begrepen niet alles van de profeten!  Dit soort zwakke gelovigen bestaan er nog steeds. Men gelooft niet alles wat in de Bijbel staat, daarom blijft de Bijbel voor hen als een gewoon boek. Men leest vandaag niet voldoende het levende profetische woord.

Dan  grijpt Jezus in, in hun persoonlijk leven, Hij leefde met hen mee en kende hun triestig gemoed. Hij genas  hen van hun geestelijke blindheid en opende hun verstand. Door dit ingrijpen schept Jezus de nieuwe mens. Hij leeft mee met u dit  nu hoort of leest.

 Wanneer zal die nieuwe mens te zien zijn?

19  Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.(Rom.8)

De tijd nadert snel, van de komende opstanding van alle fundamentele Bijbelse christenen. Het zijn aangenomen kinderen Gods. Niet ieder geboren  mens is een kind van God! (Joh.1:11,12) (Kinderdoop is on-Bijbels)

 De samaritaanse vrouw

 

23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. 26  Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.Joh.4

 God zoekt nu mensen die hem zullen aanbidden met hart en ziel. Daarom moet een mens een grondige verandering ervaren, die hij zelf niet kan ontwikkelen. Hij kan wel naar een kerk of gemeente gaan, doch zonder wedergeboorte lijkt hij op een gelovige, maar is slechts schijngelovig voor God. Om te bidden in de geest, heeft men de H.Geest nodig. Men kan Hem ontvangen door te geloven, en zich te laten dopen.

14  Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.Gal.3

 Ieder mens is geschapen met een vacuüm, een leegte in het hart, het menselijk denken, dat enkel daarvoor is voorzien. De vrouw wist van de komst van de Messias, zoals ook vandaag,  mensen eens hebben gehoord of gelezen, dat Jezus terugkomt. Maar men moet Hem kennen.

Jezus openbaarde Hem persoonlijk aan deze vrouw.

Zo leren wij dat Jezus zich openbaart aan een mens, ook vandaag nog! Deze vrouw heeft nooit meer getwijfeld! Ze had van het “water” (de woorden van Jezus) gedronken waarvan je nooit meer dorst krijgt, Ze liep naar de stad en getuigde tegen alle mensen van Jezus. 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water  zullen uit zijn binnenste vloeien Joh.7

 THEOLOOG OF NIEUW MENS?

 39 Gij onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.Joh.5

Men wordt geen nieuw mens met eeuwig leven, door het bestuderen van de Bijbel, men moet deze enkel geloven, en zij die de Geest hebben ontvangen zullen dan ook spontaan en met veel blijdschap getuigen.

14  Maar de natuurlijke mens ( ongelovige of schijnheilige) begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.1 Cor.2