DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

cropped-20160726_100507.jpg

 

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Rom.1

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.1 Cor.1

Vandaag horen wij over de rampen waarover Jezus bijna tweeduizend jaar geleden heeft geprofeteerd. Daarbij zien wij dat de mensen zich ten alle koste proberen te redden. Onverwachte rampen doen vele mensen van het wereldtoneel verdwijnen. Dit hedendaags gebeuren is pas een begin! “Behouden worden” in de Bijbel spreekt van redding! Gered worden van Gods komende oordeelstijd over deze aarde. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.Rom.5

Over de grootste ramp welke een mens kan overkomen, daarover spreekt men bijna niet meer! De grootste ramp voor een mens is verloren gaan voor de eeuwigheid, geleefd hebben voor niets. God spreekt over een tweede dood! En wat voor redding is er hier voor de mens? Slechts een oplossing: Jezus leren kennen, zoals die in de Bijbel werd beschreven! Jezus was geen katholiek!

Wat is toch dat evangelie van Jezus Christus ?

Het evangelie is geen theorie, geen theologisch werkstuk, geen therapie, geen hindoeïstische filosofie om als God te worden door lichaamsoefeningen. Neen, Het evangelie is een kracht die uitgaat van God zelf, en deze kracht ondervinden mensen die op Jezus vertrouwen, enkel zoals de Bijbel dat leert! Kerkwetten keen geen geestelijke kracht zijn wetten van mensen welke ook Jezus afkeurde!

Hoe kan men die kracht ervaren?

Featured Image -- 25543

Wij kennen bepaalde krachten, bv. elektrische kracht, wij drukken op een schakelaar en het licht gaat branden. Een beter voorbeeld is wanneer men een oplaadbare lamp gebruikt. Zo’n lamp laat je opladen in het stopcontact, de bron. Die krachtbron is God en Zijn woorden.

De transformator die wij nodig hebben, is nu onze Bijbel. De Bijbel zet Gods gedachten, Gods raad, en Gods geboden om naar een taal welke de mensen kunnen begrijpen. Gods denken ligt veel hoger dan het denken van mensen. (Jes.55:9) De lamp is de mens, hij gaat die kracht ervaren, en licht geven. Dit licht gaat slechts schijnen wanneer men toepast wat men heeft gelezen. Duisternis verdwijnt, anders gezegd onwetendheid gaat verdwijnen.

Tussen de lamp, hier de mens, en de bron moet er regelmatig contact zijn. Deze verbinding is de H. Geest die God ons naliet hier op aarde, om Jezus te vervangen. De komende antichrist zal beweren Jezus te vervangen op aarde. De apostelen waren gewone mensen, leefden onder het gezag van de Romeinen die afgoden dienden. Zij hadden bovennatuurlijke kracht nodig om de waarheid te verkondigen en kregen die :

8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.Hand.

De H.Geest is niet zichtbaar, daarom geloven er velen niet, en hebben dus ook geen contact, dus ook geen kracht, en geen hoop om onze moeilijke dagen te verwerken. Zelfmoordcijfers blijven stijgen. Men kan wel gelijken op een oplaadbare lamp, doch nooit het stopcontact gebruiken,dit is dan een religieus mens zonder kracht of licht.

 

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Dat licht gaat over kennis van God, weten wat God wil, weten wat God doet in onze dagen, begrijpen wat nog moet gebeuren. Mensen zonder geloof in de Bijbel leven in de duisternis, de onwetendheid. Zij weten niet wat er met onze planeet zal gebeuren. Ook regeringsleiders en presidenten leven in een diepe duisternis, en fronsen de wenkbrauwen over de toekomst, omdat ze niet kijken naar Gods wegwijzers, dit zijn Gods raadgevingen in de Bijbel.

Er bestaat ook de wereldse kracht.

De macht van het geld en vermogen, maar het is beperkt. Men heeft niet de kracht om ongeneeslijke ziekten te genezen, noch om doden op te wekken! Doch Sara ontving kracht van God en baarde toch nog op hoge leeftijd, dat is pas hemelse kracht! Ze bad met hart en ziel, en God gaf kracht aan haar belofte en gebed!

Welke mensen kunnen die kracht ervaren?

Wilt u die kracht ervaren?

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.1 Cor.1

Ieder mens staat tijdens zijn tijdelijk aardse leven voor een keuze, hij heeft een vrije wil. De prediking van wat is gebeurd op Golgotha, lijkt voor de meesten een gewoon geschiedkundig verhaal. Het geheim van Golgotha, waar Jezus de weg opende tot behoud van de mensheid, begrijpt men niet. Men beoordeelt dit alles met menselijke wijsheid, wetenschappelijk. Voor mensen die het offer van Christus hebben aangenomen, en vergeving hebben ontvangen, voor deze mensen is er behoud. Het is geen behoud door eigen inspanning of eigen kracht, maar door genade die God geeft aan hen die geloven. Velen denken christen te zijn, maar zijn dat niet, door geloof in traditie.

Voorbeeld:

clip_image005

Wanneer er kermis is, dan is het feest voor de kinderen. Ze zitten op een klein autootje, doen vele rondjes, en verbeelden zich te rijden als in de werkelijkheid, en ze zijn voor een korte tijd blij. Dit zijn als de kerkmensen die geloven in verdichtsels, theorieën, bepaalde overtuigingen als namaak van “de” waarheid. Zij rijden steeds in dezelfde richting, rond en rond, dit is traditie! Die kermisritjes blijven niet duren. Daarom veranderen ook vele mensen van falende levensovertuigingen, zoals de kinderen willen veranderen van autootje op de kermis! Wie de waarheid en de realiteit in het leven heeft ervaren door Jezus, komt nooit meer terug, om op dat kermisautootje te zitten. Hij rijdt echt en recht.

Behouden worden kan zonder diploma of chip!

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1

In Paulus tijd waren er mensen die dachten te kunnen worden behouden door kennis en wetenschap (Gnosis). God liet weten dat dit niet kan. Daarom dat de apostel de vraag stelt tot de wetenschapper, de theoloog en de Griekse filosoof: wat voor antwoord hebben zij op een bovennatuurlijke kracht als het evangelie?

Er staat geschreven dat er een wereldleider komt, een wereldmisleider!

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2

Wie de Bijbel verwerpt, zal in de staatsgodsdienst van de leugen geloven net als de Farao, de looser!

Wie zal behouden worden?

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

cropped-cropped-jezus-redt-mensen.jpg

AMULETTEN

 

Deze bijbelstudie heeft tot  doel inzicht te krijgen in de gevaren welke er bestaan in de wereld, waarbij mensen veel onnodig leed op de hals halen. God wees reeds heel vroeg naar de gevaren daarvan voor zijn volk. Het dragen van amuletten is ook een vorm van toverij en afgoderij. Het is gevaarlijk bijgeloof . Het is zeker niet onschuldig.

 WAT BETEKENT HET WOORD AMULET ? 

Het woord amulet betekent : ” bezwerend fluisteren ” .  Het is in feite een voorwerp waarover een vloek werd uitgesproken, of een banspreuk. Ook het door ons gekende  “belezen” welke niets anders is dan een binding te leggen, tussen de persoon en het voorwerp of amulet.  Zware demonische belasting kan het gevolg zijn van dit soort praktijken.  ( vb : R.W. )Het zijn niet alleen de magische handelingen die zondig zijn, ook de middelen, ook geneesmiddelen van de meeste homeopaten. Meestal werden amuletten gebruikt als sieraad.

 God verbied ze ! 

 DEUT 18. 10  Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11   geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

 PAULUS IN EFEZE

   Handelingen 19

24  Want iemand, genaamd Demetrius, een zilversmid, die zilveren Artemistempels vervaardigde, verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten.  25  Hij riep dezen bijeen, met de werklieden in dit vak, en zeide: Mannen, gij weet, dat wij aan dit werk onze welvaart danken, 26  en gij ziet en hoort, dat deze Paulus een talrijke schare, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Asia, overgehaald en afkerig gemaakt heeft door te zeggen, dat goden, die met handen worden gemaakt, geen goden zijn; 27  en wij lopen niet alleen gevaar, dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook, dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden, en dat zij ook van haar luister beroofd zal worden, zij, die door geheel Asia en de ganse wereld als godin wordt vereerd.

 Wie droeg het ?

Jesaja 3

18  Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes, 19  oorhangers, armbanden, sluiers, 20  hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, 21  zegelringen, neusringen, 22  feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, 23   handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding.

Hier vinden wij al heel duidelijk dat er verschillende dingen waren die men gebruikte. Niet alleen de nieuwe maantjes, omdat ze geluk brengend waren zogezegd, maar  ook andere dingen werden onder de klederen gedragen, zoals bundeltjes wortels van geneeskrachtige  planten. Parfums. Ook onder tovermiddelen ( vers 20 hierboven ) werd begrepen het uitspreken van een vloek in een zeeschelp, men gaf dit aan iemand, en deze ontving de vloek, zonder het te weten. Amuletten zijn tovermiddelen.

Ook oorringen  of gewijde ringen.  

Wij moeten bijzonder aandacht geven aan amuletten die in aanraking zijn geweest met  Kaartleggers,waarzeggers, acupuncturisten, kristalkijkers, pendelaars, handlezers.

Christenen die toch geen aandacht geven aan deze punten kunnen evengoed nog onder occulte belasting komen.  Gevolgen kunnen zijn : angsten, depressie, afvallig worden, geen geestelijke groei of begrip. In feite zijn de gevolgen onoverzichtbaar omdat dit van alles kan zijn tot kwaal en ziekte toe !

 Gen.35

1 ¶ En God zeide tot Jakob: Maak u reisvaardig, trek naar Betel, blijf daar, en richt er een altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder Esau. 2  Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. 3  Laten wij ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. 4  Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is.  5  Daarna braken zij op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.

Opnieuw vinden wij hier een oproep van Godswege. Wie tot geloof komt moet zichzelf en zijn huis reinigen van zulke dingen. Ook later moet men waakzaam blijven, dat er geen nieuwe binnendringen. Bij het kopen van klederen, let op de namen van afgoden of zulke beelden.

Oorringen hier waren met een toverspreuk beschreven. Dit is een zeer oude vorm van een amulet.Ook in het kristendom zijn tal van dingen binnengedrongen als bv : het dragen van een schapulier. Beeldjes van heiligenin goud of zilver. Het hangen van een paternoster aan de binnenspiegel van de auto.

Het dragen van horoscoopbeelden, vredesteken (heksenpoot) hoefijzers, en zoveel andere.Men denkt aan bescherming, en men stelt zich in feite open voor ongeluk !Mijn volk gaat ten gronde (sterft) door gebrek aan kennis. (Hosea)

Veel onnodig verdriet kan er ontstaan door onwetenheid, het is onze taak te waarschuwen, zo zullen wij tot zegen kunnen zijn voor anderen !

Jacob begroef ze, Mozes leerde het te vernietigen.

 God ten strijde tegen amuletten !

 

Richteren 8

21  Toen zeiden Zebach en Salmunna: Sta gij zelf op en stoot ons neer, want zoals de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op, doodde Zebach en Salmunna en nam de maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen. 22 ¶ De mannen van Israel nu zeiden tot Gideon: Heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midjan verlost.

 De maantjes die geluk moesten brengen werden verwijderd door Gideon.

BETOVERDE AMULETTEN.

 Dergelijke amuletten kunnen soms worden gekocht in vreemde landen bv : Thailand, Oosterse landen, beeldjes uit Afrika, maar ook hier enz.Amuletten die geschriften bevatten, de talisman. Occulte genezers geven soms een zakje mee met een briefje, dit moet aan de hals worden gedragen. Bv : De landbouwer die zijn zoon dood vond, welke werd genezen van een ongeneeslijke ziekte, deed het zakje open en las : ” Deze ziel behoort de satan toe ! “

Ezechiel 13 : 17-22   Valse profetessen, van toverij tot hekserij.

Vers 18. De toverbanden.

Deze toverbanden waren in feite sluiers die gedragen werden door vrouwen met magische krachten, (werking van demonen ) en zij vonden daarin de macht mensenzielen te verdelgen of verder in leven te behouden. Wij moeten ook weten dat dit soort praktijken momenteel een grote bloei kennen.  De duisternis neemt meer en meer toe.Volkeren zullen worden verleid door tekenen en wonderen van komende valse profeet, denk aan openbaring. De mensen zijn nieuwsgierig naar de toekomst, en zoeken ook veel sensatie !Deze krachten verkregen zij door een verbond met de satan te sluiten. Zo zal ook de komende wereldleider zijn kracht ontvangen !Mensen die een bloedpakt hebben gesloten, komen heel zelden nog tot geloof !Het kan evengoed zijn dat ze mensen blind maken voor de waarheid door magische kracht, en ze zo belanden in een occulte wereld. Ze verblinden jopng en oud en van alle standen.

Vandaar dat men tegenkomt dat mensen willen geloven maar niet kunnen. Hier is bevrijding de enige uitweg. Naar de beschrijving te zien,was er ook een rituele handeling, welke met hekserij te maken had, maar daarover weet men minder

 

Biblespace

 

WEES NIET ANGSTIG VOOR MORGEN!

clip_image001

6.En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.Mt.24 (SVV)

Lu 21:9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

Wanneer wij in onze dagen de nieuwsberichten horen, dan is er al reden genoeg opdat de mensen angstig worden en zich zorgen gaan maken over de toekomst. Weet dat er ook nog veel verzwegen wereldnieuws bestaat. Wij horen van aanslagen, oorlogen en oorlogsdreigingen. Daarbij hebben wij nog de angstaanjagende economische en financiële crisissen? Vooroorlogse toestanden, werkloosheid, Jodenhaat enz. Toekomstvoorspellers, en valse profeten brengen de mensen hierbij nog meer in verwarring.

Wat zei onze Heiland, Jezus Christus?

Zij die in Jezus geloofden hadden Hem vragen gesteld aangaande de toekomst. Hij ontweek hun vragen niet, maar gaf ze inzicht in de Bijbelse profetie. Voor vele ongelovigen, is Jezus een charlatan, een waarzegger of een Joodse sekteleider, enz. Hij, de Zoon van God, deelde ontegensprekelijk de mensheid in twee groepen, voor of tegen Jezus! Angstige of hoopvolle mensen! Behouden of verloren mensen!

Tot hen die in Jezus geloven roept Hij vandaag: Wees niet angstig!

Toch kunnen wij vaststellen dat ook ware christenen zich angstig en bezorgd kunnen maken bij het horen van al de angstaanjagende berichten. Gelooft men dan niet wat Jezus zei? Gelooft men dan niet meer in het evangelie? Maar een trouwe christen heeft geen angst! Angst kan ontstaan door wat men niet kent of ervaart!

clip_image003Voorbeeld: Een klein kind geeft niet graag een handje aan een vreemde man, want het kent hem niet, het heeft tijd nodig om hem beter te leren kennen, zo verdwijnt angst. Onvoldoende kennis of ervaren van wat Jezus leerde, kan ook nog angst bij christenen veroorzaken, bijzonder bij hen die Hem niet verwachten.

Over een kind van God staat geschreven: 7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;Psalm 112

Toch moeten oorlogen komen sprak Jezus! Denk aan de zondvloed, toen geloofde er ( zoals vandaag) ook niemand meer in de reddende woorden van de profeet Noach! Een wereld die niet wil luisteren naar zijn Schepper gaat dan ten onder. Sommigen bidden opdat deze dingen niet zouden geschieden, gelooft men dan niet, dat Gods profetische woord de waarheid is en vervuld zal worden? Al de vervulde profetieën zijn totnogtoe tot in detail uitgekomen. Mt 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Profetie is geen menselijke waarzeggerij of een dubieuze voorspelling! Al maakt de duivel reclame voor het zesde zintuig! Kent men Gods plan niet? Houden zulke mensen zo van deze onrechtvaardige wereld? Profetie is voor gelovigen!

De profeten spraken: wees niet angstig!

De profeet Jesaja.

8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.Jes.44

De profeet Jesaja bemoedigde het volk Israel, wees niet angstig, God heeft u al jaren geleden voorzegd dat ge niet angstig moet zijn voor de komende moeilijke dagen, op wie heb je uw vertrouwen gesteld? Er is toch geen andere God buiten Mij. Ieder mens die zijn vertrouwen stelt op iets of iemand anders buiten de God van Israel, zal meer dan bedrogen uitkomen en nog veel angsten, doodsangsten beleven!

Jer 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

De komende jaren zullen duidelijk maken wie waarlijk hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus, op de Bijbel! Allen die op Hem alleen niet willen vertrouwen maken zich vandaag een eigen god , een eigen godsdienst, een eigen wereldkerk,Babel!

Jes 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Dit zijn woorden die God spreekt tot Israel in de eindtijd, in de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob. De strijd van David en Goliath komt terug, en de kleine David had geen schrik! Inmiddels zijn de trouwe christenen van deze aardbol verdwenen door een mysterieus ingrijpen: The rapture!

De leviet Jahaziël bemoedigde het volk in Gods naam!

14 Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des HEREN op de Leviet Jachaziel, de zoon van Zekarja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Mattanja, uit de zonen van Asaf, 15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.

2 Kron.20

Toen er oorlog dreigde tegen koning Josafat van Israel door de Moabieten en Ammonieten, kwam God zelf spreken door de mond van Jahaziël.

Wees niet angstig het is een strijd van Mij sprak God. Ook wat vandaag voor de deur staat is een strijd van God, met deze onrechtvaardige en ongelovige wereld. God zal afrekenen in Israel. Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. De onrechtvaardige wereld zal in zijn dwaasheid Gods volk Israel, opnieuw de schuld geven dat deze wereld ten onder gaat. Legers zullen strijden tegen Israel, en beseffen niet dat ze strijden tegen de Almachtige!

Let op wat koning Josafat sprak:

20 De volgende morgen vroeg trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Josafat naar voren en zeide: Luistert naar mij Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.Kron.20

Opnieuw zien wij hier dat het gaat om geloof in de woorden die God spreekt. God vraagt vriendelijk om te willen geloven in Zijn profeten, en ge zult zegen ontvangen, het zal u voordelig zijn. Heb 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

Geloof komt slechts zichtbaar in de moeilijke tijden van ons leven. Dat is ook vandaag nog zo, dit is de leerschool van de christenen.

Bent u toch angstig?

clip_image005Ps 107:6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten;

Deze teksten zijn enkel voor mensen die geloven of willen geloven zoals koning David. God weet wat mensen kunnen meemaken, ook Jezus heeft doodsangsten gekend in de olijfhof.

Angsten zijn te overwinnen op geestelijk vlak, angsten komen voort uit het zielenleven van de mens. Hier is een gelovig gebed een doeltreffend middel, ook vandaag.

4 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Iedere vorm van angst, komt voort uit acties van Gods vijand, en kan depressies veroorzaken.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Christenen kunnen evengoed bezorgd zijn als ongelovigen, maar ze kennen een uitweg, het gebed!

Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

clip_image006

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

DE OPNAME

rapture

Johannes 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Niet iedereen gelooft in het opstaan uit de doden. Velen “denken” dat er na de lichamelijke dood niets meer is. Anderen denken over een reïncarnatie, dit bestaat niet zegt God! (Hebr.9:27)Indien dit zo zou zijn, ware God zeer onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil nadenken zal nooit de zin van dit aardse leven kunnen begrijpen. Crematie is vandaag een bewijs dat mensen niet meer geloven in de beschreven opstandingen. God liet in het oude testament beenderen verbranden als straf!!!

Enkel gelovigenin Christus, zullen opstaan uit de dood om eeuwig te leven. Daarom bestaat er ook een verschil in het rouwproces tussen christenen en anderen. Rouwende Bijbelgetrouwe christenen hebben ook wel verdriet, maar hebben een vaste en levende hoop elkander terug te zien! Het verdriet van ongelovigen is eerlijk gezegd niet te troosten. (1 Thess.4:13).

51 Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, 52 maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. 53 Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam.(1 Cor.15)

  THE RAPTURE

The-Rapture-Of-The-Church-Last-Trump-When-is-the-last-trump-e1519546471762

De veelbesproken opname( the rapture) is een plotse geheime opstanding welke nu ieder ogenblik in vervulling kan gaan! De ongelovige wereld zal dan slechts merken dat er graven open zijn gegaan en lijken zijn verdwenen. Dit nieuws zal wellicht verzwegen worden of men zal een andere leugenachtige verklaring afleggen als bv. Een actie van UFO’s. (Bijzonder actief de laatste tijd). Velen zullen er wel eens van gehoord of gelezen hebben en dan zeggen: “Het was toch waar!” Die plotse verdwijning van de nog in leven zijnde christenen, zal uiteraard catastrofes veroorzaken. BV: in het verkeer enz.. Voor deze verdwijning staat in het grieks”harpazo”, betekent met kracht weggerukt!

Al in 1569 kende men het woord “raptu” waarvan het woord “rapture” kwam. Dit woord is terug te vinden in de kerkelijke rechtspraak van toen. Het betekende een “schaking”.

De schaking “raptus” waarbij een meisje tegen de wil van de ouders uit de ouderlijke woning, met of tegen haar wil, meestal met haar toestemming werd weggeleid , was een overblijfsel uit de Middeleeuwen nog voor de 16de eeuw. De kerk gesteld op de vrije wilsbeschikking en het ouderlijk gezag, bestraft de handelswijze van de jongen, die de schaking pleegde. Als bezwarende omstandigheden komen er zowel de defloratie bij als het samenwonen voor de huwelijksafsluiting.

Jezus komt uitsluitend de “Zijnen” onzichtbaar ophalen om hen te bewaren voor de rampzalige gebeurtenissen die op aarde zullen gaan plaatsvinden. Christenen maken de laatste wereldoorlog en de nog komende ongekende natuurrampen niet mee!

Het geloof in deze toekomstige geprofeteerde gebeurtenis is minder gekend onder katholieken, protestanten en ook al evangelische christenen. Sommigen beginnen te spotten met die wederkomst van Christus.

Anderen halen aan dat het woord “opname” niet in de Bijbel staat!

Gelukkig hebben ze ongelijk. Het woord “rapture” wat opname of wegrukking betekent is terug te vinden in de vulgata! (Latijnse Bijbel) (onder het werkwoord “rapere”, en rapturos). (“rapire” in het Italiaans). Je kunt er echt niet meer naast kijken!

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.(1 Thess.4)

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om deze tweeduizend jaar oude en levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal begrijpelijk, de antichrist en de valse profeet zijn op komst, alles zit nu in een voorbereidingsfase! Wij moeten slechts waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord! De Bijbel! Sola scriptura!!!

DE OPNAME IS EEN SUPERSNELLE ONTSNAPPING AAN GODS KOMENDE OORDELEN OP AARDE

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het ligt in Gods karakter om mensen te redden, en een uitredding te geven aan hen die naar Hem willen luisteren. De opname is een uitweg! Daarom is er een sterke hoop voor Gods volk uit de heidenen! (Bedenk het gebed van de profeet Daniel)

13 De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.(1 Cor.10)(boek)

Wij dienen te bidden dat deze belofte in vervulling mag gaan voor ons, dat ieder die samen met ons in Christus geloven zoals de schrift leert opgenomen mag worden !

36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21

Waakzaam zijn betekent, alle gebeurtenissen vergelijken met het profetische woord, en onze heiliging in acht nemen, dus geen wereldse gelijkvormigheid.

“In staat zijn”betekent dat ons geloof ook geloofswerken en kenmerken kent.

Met “alles wat geschieden zal”is de zeventigste jaarweek van de profeet Daniel bedoeld. Dit is de tijd van de verdrukking en grote angst voor Israel, en de oordelen over alle volkeren die zullen strijden tegen Israel!

JEZUS IS DE REDDER, DE ONTSNAPPING!

De eerste stap is in feite onze eerste ontsnapping aan de tweede dood, door te geloven in Jezus’ offer nodig voor onze vergeving. De Bijbel maakte ons geestelijk levend en genas van onze geestelijke blindheid.

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,(Hebr.2

Wie dus de Bijbel verwerpt of eraan twijfelt loopt een risico van eeuwigheidsbelang.

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.(1 Thess.1)

Wie gehoorzaam is aan de Bijbel, aan Gods bevelen, zal ook de stem van God horen bij het “rapture” bevel: “Come up hither” De christen die niet volhardt, en afzwakt, geen tijd meer maakt voor God, voor deze zal het een ramp worden! Hij zal de tijd niet meer onderscheiden en afgevallen zijn.

45 Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, 46 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen.Luc.12

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ALLE ONGELOVIGEN

Daniel 12:2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

De ongelovigen en alle anders gelovigen zullen duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding zal een opstanding zijn om veroordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel en alleen voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verworpen. De ongelovige of religieuze heeft andere goden achterna gelopen, of geloofde in de wereldwijde leugen van Darwin!

Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen?

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een echte hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij ons de hel moeten voorstellen. Jezus sprak nooit over een leugenachtig vagevuur!

Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam was onverheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen kwamen tot geloof in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn Goddelijke macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus, Zoon van God in de rij zetten (ontheiligen) van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand kon doen als Hij of stond op uit de dood.

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid , en een geestelijk lichaam opgewekt . Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.(1 Cor.15)
Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel lichaam” , een opstandingslichaam

bestaande uit een lichaam en een geest. Een lichaam zonder vlees en bloed. Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, en geen weerstand kent van het aardse.Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk. Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven.(1 Corinthe 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet.)

DE GEESTELIJKE OPSTANDING

Lukas 9:60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Jezus leert ons dat er twee soorten van doden zijn op deze aarde. De lichamelijke dode en de geestelijke dode. Het is duidelijk dat niet iedereen de bijbel kan begrijpen, zolang hijzelf nog geestelijk dood is. Door nieuwe bijbelvertalingen te maken is er geen beter begrip, enkele groter verwarring! 1Co 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt als een geestelijk blinde geboren. Nu kunnen wij kijken naar de geestelijke opstanding in het hart van de mens die zich tot Jezus Christus bekeert. Die blindgeborene was speciaal, hij was geboren “zonder ogen”, Jezus schiep kleine kleiballetjes en plaatste ze, en hij zag voor de eerste maal!

1 Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2 U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Here zijn.(Efeze2)

Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, is nog geestelijk dood. Vele mensen menen gelovig te zijn, doch ze zijn enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk deed bij het maken van het gouden kalf. Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen uitleggen om toe te geven aan onze eigen vrije begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. (2Petr.1) Een Bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit een schrift met schrift te vergelijken en met een biddend hart.

DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP!

3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.(1 Petr.1)

Het is door de opstanding van Jezus:

Dat mensen kunnen behouden worden,

¨ Dat mensen kunnen weten behouden te zijn.

¨ Dat mensen kunnen leven met een toekomstperspectief

dat voorspoedig is.

¨ Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood

¨ Dat mensen van harte God kunnen loven en prijzen.

¨ Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen

¨ Dat mensen zonden kunnen overwinnen

Dat Bijbelgetrouwe christenen zullen leven ook
al zijn zij gestorven!

BIDDEN EN GENEZEN

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.Gen.20

clip_image002 Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel omhaal tot wat we vinden in het woord van God, de Bijbel. We nemen de eerste Bijbelse gebedsgenezing. Wonderlijke genezingen gebeurden in het dagelijkse leven, door een eenvoudig, maar gelovig verhoord gebed.

Onvruchtbaarheid.

Onvruchtbaarheid is voor vele vrouwen een pijnlijke zaak, het kwam vroeger voor, en ook vandaag zoekt en speurt men om dit probleem op te lossen, met alle gevolgen vandien. Wellicht is onvruchtbaarheid en andere vloeken, een gevolg van afgoderij, waarbij de profeet Ezechiël waarschuwde. (Ez.23:49)

Drie stappen tot de zegen van genezing!

Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Iedere zieke wil normaal genezing, doch er zijn vandaag nog steeds ziekten of kwalen, die ongeneeslijk zijn, zoals wij dit vandaag even willen overdenken. Is er hoop? Zijn er nog mirakels? Geneest God altijd?

Kunnen wij ook nog Bijbels bidden als Jezus, of bidden: Uw wil geschiede?

Wij volgen het advies van de apostel Jacobus, welke de eerste stap leert : “zonde belijden”. Zonde klinkt zo ouderwets vandaag, dat men de eerste stap tot wonderlijke genezing niet begrijpt. Zonde is gewoon niet willen luisteren naar God, en dus ook geen gezonde levensstijl kent. 1 Joh.1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet .Ook Abraham viel in zonde.

Welke zonde had Abraham gedaan?

Abraham had gelogen over Sara tegen koning Abimelech! Gen:20:2,3 Liegen is een kwalijke zonde, en kan pijnlijke gevolgen hebben. De leugen van beiden, Abraham en Sara was een halve leugen, maar het bleef liegen. Liegen om bestwil, is ook zonde! Sara was een halfzuster, Abraham verklaarde dat het zijn zuster was. Het was in feite een leugen uit angst! Abraham maakte een denkfout, een zonde in het denken!(11)

Wat had dan de koning gedaan?

clip_image004 De koning haalde die vreemde, maar mooie Sara weg naar zijn paleis, ook al was ze niet meer zo jong. God zelf greep in en het kwam niet tot seks. Toch bleef het gevolg niet uit, Abimelech en zijn huis werden getroffen met lichamelijke onvruchtbaarheid. Zonde uit onwetendheid blijft zonde! Daarom kan goede Bijbelkennis ziekten of gebreken voorkomen. Met andere woorden “De vreze des Heren” Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

De koning wist niet dat Sara gehuwd was, en dat Abraham een profeet van God was! God had een bijzonder plan met Abraham en Sara. Door God kwam er dan verzoening en vergeving tussen Abraham en koning Abimelech. Vrede nastreven met iedereen is de eerste stap tot genezing. Dit betekent dat er een vergevingsgezindheid aanwezig moet zijn. Lukas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

De tweede stap is het gebed van een Bijbelgetrouw gelovige. (7) God had de koning duidelijk gemaakt, dat die Abraham een profeet was, en voor hem zou kunnen bidden, opdat hij in leven zou blijven. Enkel diende hij Sara terug te geven. Uit dankbaarheid kreeg Abraham bovenop tal van geschenken en geld. Inderdaad men zou alles geven om zijn leven te redden!

Het valt op dat God niet tot de koning zegt: Bidt voor uzelf en uw huis. Inderdaad het zou de zaak verslechteren, want het gebed van een ongelovige helpt niet. Neen, hij laat Abraham bidden om genezing en herstel. Bidden dient te worden geleerd, en gedaan in “Geest” en “waarheid”. Enkel wedergeboren christenen zijn in staat om Bijbels en gelovig te bidden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

GENEZING EN HERSTEL

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.18 De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham.

Zo leren wij dat het soms niet eenvoudig is om de reden van een bepaalde vloek, ziekte of letsel te achterhalen. Zo stelt de mens zich steeds de vraag: Waarom? Hier zien wij dat er verschillende mensen door dat ene gebeuren getroffen werden met een ernstige tegenslag: onvruchtbaarheid.

En God genas!

Dit is het derde punt, welke de apostel Jacobus aanhaalt. Het gebed van een gelovige is tot veel in staat, omdat God kracht kan verlenen aan het gebed. Dit wil zeggen dat het gebed kan bekrachtigt worden, uitgevoerd zal worden! .

Wil God dan niet altijd genezen?

God is de Schepper en weet wat goed is voor de mens, alle tegenslagen kunnen medewerken in het voordeel van een Bijbelgetrouw mens. Paulus genas ook niet van zijn kwaal, maar het hield hem nederig. Soms kan een ongelovige door ziekte of een tegenslag, God leren kennen en genezen worden naar geest en lichaam. Soms maakt God dat men tijd krijgt als men nooit tijd heeft voor Hem! Bij de wedergeboorte kunnen gewoon kwalen achterblijven, waarvoor geen verdere verklaring voor is.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Luister tot slot wat de Here sprak en zet enkel uw hoop op Hem, want buiten Jezus is er geen oplossing voor niet op te lossen problemen!

Markus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

clip_image006

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

Keert Jezus in 2020-2030 terug op Aarde?

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde.

Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’.

Allen Barber heeft in zijn studie naar de in de bijbel omschreven tekenen van de eindtijd gekozen voor een wat andere benaderingswijze dan de meeste van zijn ‘collega’-deskundigen. In plaats van de wereldgebeurtenissen van de laatste 50-100 jaar te projecteren binnen een bepaald raamwerk van Bijbelse profetieën over de ‘laatste dagen’, heeft hij gekeken of er een duidelijk Bijbels patroon is waarbinnen God juist in het verleden mensen en volken –specifiek het Joodse volk- via profetieën waarschuwde voor gebeurtenissen in de nabije en verre toekomst.

Barber ontdekte vanuit het Oude Testament een dergelijk patroon, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld.

Welke generatie?

‘Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt’ (Mat.24: 34), is één van de meest aangehaalde teksten door Bijbelleraars die geloven dat dit slaat op de generatie die ongeveer begon met de stichting van de staat Israël. Dit betekent volgens hen en veel van hun aanhangers dat Jezus in onze tijd zal terugkeren om Zijn vijanden te verslaan en Zijn koninkrijk, het 1000-jarig Vrederijk, op aarde te vestigen. Critici, waaronder niet weinig andere Bijbelgeleerden, zeggen dat Jezus het hier helemaal niet heeft over de eindtijdgeneratie, maar sprak tegen de generatie van dát moment, een kleine 2000 jaar geleden. Men wijst dan op het schijnbaar in vervulling gaan van de ‘eindtijdprofetieën’ in het jaar 70, toen Jeruzalem en de tempel door de Romeinen werden verwoest.

De sleutel tot het antwoord ligt besloten in het in de grondtekst gebruikte Grieke woord voor ‘generatie’, namelijk ‘Genea’. Dit woord stamt af van ‘Ginomai’, wat betekent: (ge-)worden in de zin van ‘voortbrengen’,‘verwekken’ of ‘geboorte’. ‘Genea’ slaat onder andere op een ras of een groep mensen met dezelfde karakteristieken, een gemeenschappelijke afkomst en doel, e.d.. Als Jezus het in Matteüs 24:34 over ‘deze generatie’ heeft, dan heeft hij het over de Joden, mensen met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgenboom (vs.32). Merk op dat ‘deze generatie’ betekent een ‘verwekking’, een ‘geboorte’ (Vines Expository Directory of New Testament Words, p.42). In de context van Matteüs 24 is het duidelijk dat Jezus niet spreekt over een individuele geboorte, maar over de geboorte van een natie – een natie van mensen met dezelfde kenmerken, gewoontes, gebruiken, en doelen; een natie met een onmiskenbare band met het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals geen enkel ander volk op aarde dat heeft.

Toen Jezus sprak over ‘deze generatie’, gebruikte hij dat in dezelfde context als in Psalm 95:10, wanneer de Heer spreekt over het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte voor straf in de woestijn moest zwerven: ‘Veertig jaren heb ik Mij geërgerd aan dat geslacht ( /deze generatie; in het Engels staat letterlijk ‘this generation’).’   Hier wordt gesproken over een eerdere generatie, een specifieke generatie die deze uittocht meemaakte, inclusief de doortocht door de Rode Zee en de wetgeving op de berg Sinaï. God heeft het hier dus NIET over de generatie die op dat moment de woorden van deze psalm ontving.

Hetzelfde kan gezegd worden over de generatie die terug zal keren naar het beloofde land, naar Israël. In de context van Matteüs 24 wijst Jezus duidelijk op een nog komende generatie en heeft Hij het (net als in Psalm 95) NIET tegen de generatie van Zijn tijd. De betekenis van het woord dat Jezus gebruikt voor generatie, ‘genea’, wijst zoals we eerder zagen op ‘geboorte’. Die geboorte vond niet plaats in Jezus’ tijd – integendeel, in het jaar 70 werd de tempel verwoest en werden de Joden opnieuw verstrooid. De eerstvolgende gebeurtenis die een ‘geboorte’ kan worden genoemd van een nieuwe Joodse generatie in hun eigen land, kan alleen maar de stichting van de staat Israël in 1948 zijn.

Andere teksten uit Matteüs 24 ondersteunen deze interpretatie. In vers 21 zegt Jezus dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er nog nooit geweest is, ‘en ook nooit meer wezen zal.’ Nu, alleen al de Holocaust kan een veel grotere verdrukking genoemd worden dan de onderdrukking door de Romeinen in die dagen. Het ‘nooit meer wezen zal’ wijst op een finale, een uiteindelijke, laatste onderdrukking die ongekend verschrikkelijk zal zijn. Ook hiermee is duidelijk dat Jezus het niet tegen de generatie van Zijn dagen op aarde heeft, maar het over een andere generatie heeft – de generatie die ‘verwekt’ zal worden, een nieuwe ‘geboorte’ zal meemaken. En zo’n gebeurtenis kan alleen plaatsvinden nadat er een lange periode is geweest waarin er er geen sprake meer was van een volk en een land. Die zeer lange periode is pas ná het jaar 70 aangebroken, en is beëindigd in 1948 met de geboorte van de staat Israël.

Hoe lang duurt een generatie?

Nu duidelijk is dat Jezus het in Matteus 24 niet heeft tegen de toen levende generatie, maar spreekt over een generatie die nog moest komen, nog ‘geboren’ moest worden, rijst de vraag: hoe lang duurt een generatie in de bijbel? In dit verband is het interessant om te kijken wat Jezus zegt over deze laatste generatie. ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende’ (vs. 37-38). Nu zijn deze zaken op zich geen specifieke kenmerken voor de generatie van Noach. Immers, álle generaties hebben gegeten, gedronken, gehuwd, etcetera. Wat was er dan zo speciaal aan de generatie van Noach?   In Genesis 6:3 zegt God iets heel opmerkelijks over de generatie van Noach: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

Wat bedoelde God met 120 jaar? Daarover verschilt men van mening. Sommigen zeggen dat Noach 120 jaar vóór de zondvloed het oordeel predikte aan zijn generatie. Volgens anderen wordt de maximale ouderdom van de mens door God hier op 120 jaar gesteld.
Waarschijnlijk is de eerste interpretatie de juiste, aangezien de leeftijd van de mens in Psalm 90 op 70, maximaal 80 jaar gesteld wordt (hier komen we later nog op terug). Bovendien worden ook ná de zondvloed mensen nog steeds véél ouder dan de 120 jaar die God in Genesis 6 stelt. Zo werd Noach 950 jaar oud. Daarom lijkt de enige juiste verklaring dat deze ‘120 jaar’ slaat op de periode waarin God de generatie van die tijd nog de kans geeft om zich te bekeren, alvorens Hij de zondvloed over de aarde laat   komen. Als Jezus dan zegt dat het zal zijn als in de ‘dagen van Noach’, kan Hij met ‘dit geslacht / deze generatie’ uit Mat.24:34 dan onder andere bedoeld hebben dat deze laatste generatie vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst, eveneens een periode van 120 jaar krijgt toegemeten?   Hoe kunnen we vervolgens weten wanneer deze 120-jarige periode begint of al is begonnen, en daarmee dus ook wanneer deze eindigt?

Voordat we hier op door gaan, bekijken we eerst of er in de bijbel nog andere aanwijzingen zijn te vinden waardoor wij de lengte van een generatie kunnen bepalen.

Vijf verschillende periodes – de sleutel tot de laatste generatie

De eerste periode van 120 jaar hebben we zojuist behandeld. In de bijbel staan nog eens vier verschillende periodes waarmee de lengte van een generatie wordt aangeduid.

De tweede periode is een tijd van 100 jaar. Toen God in Genesis 15:13 tegen Abraham zei dat zijn zaad 400 jaar lang in een vreemd land (Egypte) verdrukt zou worden, zei Hij in vers 16 tevens dat de vierde generatie weer zou terugkeren. Dit maakt de lengte van een generatie ongeveer 100 jaar.

De derde periode om een bijbelse generatie aan te duiden duurt 40 jaar. Toen God het volk Israël uit Egypte leidde, was het de bedoeling dat zij rechtstreeks naar het land Kanaän zouden gaan en dit in bezit zouden nemen. Maar omdat zij Hem ongehoorzaam waren (ze durfden God niet te vertrouwen toen de verspieders terugkwamen met berichten over reuzen), stuurde Hij het volk voor straf de woestijn in. De verspieders waren 40 dagen in het land Kanaän – God stelde dat het volk voor iedere dag een vol jaar in de woestijn moest blijven. We noemden al eerder Psalm 95, waarin God zegt dat Hij zich 40 jaar lang geërgerd had aan die generatie.

In Deuteronomium 2:13 zegt God dat hij wachtte met Israël naar Kanaän te laten terugkeren ‘todat dit hele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man’. In Numeri 1:3 wordt een man klaar geacht om soldaat te zijn als hij 20 jaar oud is. Aangezien God het volk 40 jaar lang door de woestijn laat zwerven en pas doet terugkeren als de laatste soldaat is gestorven, betekent dit dat een Jood geen soldaat meer kon zijn na de leeftijd van 60 jaar. Een generatie ‘soldaten’ wordt hier dus aangeduid als een periode van 40 jaar.

Toen God de wereld oordeelde door middel van de zondvloed, regende het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï toen Hij de 10 geboden ontving. Elia vastte 40 dagen toen hij werd vervolgd door Jezebel. Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om daar 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Het getal 40 lijkt dus verband te houden met een periode van oordeel, verzoeking en beproeving.

De vierde periode om de lengte van een bijbelse generatie vast te stellen duurt 70 jaar. Israël was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon. Daniël wordt in hoofdstuk 9:24 een visioen van de ’70 jaarweken’ gegeven, waarin 1 week staat voor een periode van 7 jaar, dus in totaal 490 jaar. Het getal 70 lijkt dus in verband te staan met het vervullen van (een) profetie. God zei dat er een periode van 70 jaarweken was besloten over het Joodse volk en over Jeruzalem, alvorens ‘alle gezicht en profeet te bezegelen’ (Engels: to complete all vision and prophecy). Als deze periode afgesloten is, zal de Messias komen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen.

In Psalm 90:10 staat dat de dagen van het natuurlijke leven van de mens 70 jaar zijn, en indien hij sterk is, 80 jaar. Daarom duurt een menselijke generatie normaal gesproken gemiddeld 70 jaar. Natuurlijk kunnen er mensen ouder worden, maar de periode van 70 jaar lijkt de richtlijn te zijn om de duur van een menselijke generatie te kunnen bepalen.

De vijfde periode van een generatie duurt 50 jaar. Elk 50e jaar was in Israël een ‘Jubeljaar’, waarin al het land moest worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Alle schulden werden kwijtgescholden en alle slaven werden in vrijheid gesteld. Het was een jaar van verlossing en blijdschap, een jaar om feest te vieren.

Tevens heeft het getal 50 betrekking op het Pinksterfeest ( Pinksterfeest betekent: ‘Vijftigste Dag’). Afhankelijk van de stand van de nieuwe maan duurde het Pinksterfeest vanaf de 16de maand Abib (tussen Maart en April tot in Mei – Juni) voor een periode van 50 dagen. In dit verband is het opmerkelijk dat zowel het instellen van de 10 geboden op de berg Sinaï als de uitstorting van de Heilige Geest beide plaatsvonden op het Pinksterfeest.

Volgens het boek ‘Numbers in Scripture’ (Bullinger) wordt het getal 50 ook geassocieerd met het oordeel. De zondvloed duurde 150 dagen, wat 3×50 is – de ‘3’ duidt het aantal van God’s waarschuwingen aan waarmee Hij doorgaans de aandacht van een mens of van een volk wil krijgen.

Samenvatting

We hebben geconstateerd dat een bijbelse generatie 40, 50, 70, 100 en 120 jaar kan duren. 40 jaar lijkt een periode van beproeving in te houden; na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap; na 70 jaar worden ‘profetieën’ vervuld; 100 en 120 jaar zijn de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

De laatste generatie en Israël

Hoe staan deze verschillende generatie-periodes nu in verband met het ontstaan van Israël? Dr. Allen Barber ontdekte een zeer opmerkelijke overeenkomst met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 een feit werd.

In zijn studie rekent Allen Barber uitgebreid voor waarom de specifieke bijbelse periodes alleen maar betrekking kunnen hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle andere combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van Israël als natie markeren. Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde eind-jaar wijzen: 2017-2018.

1897

Het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgenboom waar Jezus over sprak begint hier voor het eerst een knopje te krijgen.

***1897 + 120 jaar = 2017 of 2018 (het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Hierdoor komt de uiteindelijke som uit in of 2017, of 2018. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.)

1917

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten. Waarom 100 jaar betrokken op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

***1917 + 100 jaar = 2017 

1948

Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap.

***1948 + 70 jaar = 2017

1967

Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap. ‘50’ refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Uiteindelijk zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

***1967 + 50 jaar = 2017

1977-1978

Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israël, zoals Jezus het aangaf in Mattheus 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd.

In 1977 werd Menachim Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste ‘intifada’ in gang.   Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een Bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

***1977-1978 + 40 jaar = 2017 – 2018

Al deze periodes komen dus uit in één jaar: 2017-2018. Is dit correct, dan betekent het dat Jezus over ongeveer 10 jaar zal terugkeren naar de aarde. Ervan uitgaande dat de grote verdrukking 7 jaar duurt, dan begint deze dus in 2010 of 2011 – over slechts 2 of 3 jaar dus.

‘Waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur,’ zei Jezus.   De dag of het uur is niet precies bekend, maar kunnen we aan de hand van de tekenen van de tijd en aan de hand van de Bijbelse profetieën wel weten in welke periode deze dag zal vallen? Ik denk het wel – er zijn genoeg Bijbelse gronden om dit te kunnen stellen.

Het ‘als een dief in de nacht’ principe wordt door veel christenen valselijk gebruikt om aan te tonen dat je niet kunt weten wanneer Jezus terugkomt. Er staat echter duidelijk dat dit de ongelovigen aangaat – voor de gelovigen die niet in de duisternis zijn, zal Jezus niet terugkeren als een dief in de nacht (1 Tess.5:4). Maar juist verwacht, omdat zij op de tekenen van de tijd zijn blijven letten, opmerkzaam zijn geweest en Zijn Woord bewaard hebben.

AARDBEVINGEN, GOD WAAROM?

AARDBEVING IRAN 26 AUG 2018

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. Matth. 24

Aardbevingen nemen in de laatste maanden van 2018 enorm toe. Vandaag 26 augustus 2018 opnieuw een aardbeving in Iran, een aartsvijand van Israël.

Ja, Jezus wist van al deze dingen die er over de wereld zouden komen. Ook Zijn hedendaagse discipelen verwonderen zich daarin niet, omdat ze geloven wat hij profeteerde! God is liefde predikt men, en dit is waar, maar men vergeet dat de mens Gods liefde, God zoon onschuldig heeft vermoord op Golgotha. Zijn liefde heeft men aan een kruis genageld en toen Hij stierf zag men de aarde beven!

Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Jammer, dat de grond eerst onder de voeten van mensen moet beven vooraleer zij willen geloven in Gods woorden beschreven in de Bijbel.

Waarom laat God dit gebeuren?

Hartbrekende beelden van de aardbeving in Haïti zijn opnieuw de wereld rondgegaan, waarbij men het mensenleed kon aanschouwen, met wenende, schreeuwende en biddende mensen! Helaas, Wat wil God toch zeggen?

Om dit te weten moeten wij in de Bijbel lezen, enkel op die wijze zullen wij kunnen begrijpen, waarom er toch zoveel verdriet over een mens kan komen. Zoiets leest men niet in de krant, en ziet men niet op TV!

God sprak eens door de profeet Jesaja het volgende :

1 Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Jes.59

Zo sprak God tot Zijn volk, en tot iedereen vandaag, God is wel in staat om te redden en te luisteren naar de menselijke nood, maar hun ongerechtigheden, het niet willen luisteren naar God, bracht scheiding. Liefde komt altijd van twee kanten, maar hier was de liefde uit! De vader van de verloren zoon, ging niet op zoek naar de zoon, maar de zoon keerde terug naar zijn vader, toen hij besefte verkeerd en zondig te zijn. Mensen die niet willen luisteren naar hun Schepper, moeten hun machteloosheid ervaren. De eerste stap moet nu komen van de mens zelf.

Moordende aardbeving in Haïti 2010

clip_image002

Wanneer wij even verder kijken naar Haïti, is een land dat afgoden dient, voodoopraktijken toepast, en een Roomse levenloze, staatsgodsdienst kent. Het land blijft onder de vloek, het kent armoede, kende burgeroorlogen enz. Zijn nu al deze slachtoffers van deze ramp in Port au Prince, dan zondiger, dan alle andere mensen op aarde?

Wat zegt God?

Toen Jezus op aarde was, waren er ook tegenslagen en rampen, onschuldige Galilese offeraars verloren hun leven door repressie van de Romeinen, en anderen daarvoor verloren hun leven door een natuurramp, waarbij de toren bij Siloam instortte, mogelijks door een aardbeving,waarbij achttien mensen stierven. Ook Jezus werd geconfronteerd met een verstandige vraag: Komt dit soms door de zonde van de mens? Het is goed om aandachtig te luisteren hoe Jezus die Joodse vraag beantwoordde.

1 Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? 3 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

4 Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen?

5 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Luc.13

Wie niet wil leven zoals God dat wil, zal ook zo onverwachts omkomen. Alle mensen zijn zondaars, maar wie niet Bijbels wil leven, zal ook sterven, zonder ooit de zin van het leven te hebben begrepen. Vandaar de vragen: Waarom? Jezus wil enkel duidelijk maken dat ieder mens van nature, vanaf zijn geboorte niet wil luisteren naar zijn Schepper, de God van Israël!

De traditionele Joodse gedachte was dat al die mensen hadden gezondigd, en daarom was dit ongeluk hen over hen gekomen. Die uitleg sprak Jezus tegen, want iedereen is een zondaar, of ongehoorzaam aan God.

Rampen zijn geen straf van God, maar waarschuwingen, en tekenen die wijzen op de terugkomst van Jezus op aarde als koning, als vredevorst.

7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.Rom.8

Zij die “vleselijk” denken, zijn al de mensen die leven naar hun eigen principes, hun eigen religieuze of levensovertuigingen. Het zijn allen die de Bijbelse “geestelijke” principes naast zich neerleggen. Er is geen grotere leugen dan deze : Ieder zalig in zijn geloof!

God laat dus al die dingen gebeuren, opdat de mens Hem zou gehoor geven, en niet doen als Eva en Adam. Jezus staat te kloppen op de deur van mensharten!

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

God sprak eens door de profeet Amos:

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

Wie vandaag denkt dat God niet op de hoogte is van de ramp in Haïti, moet dringend de Bijbel lezen! God waarschuwt reeds heel lang geleden! De Farao weigerde ook te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, maar het werd, na vele rampen Farao’s ondergang! God waarschuwde 120 jaar jaar lang door de mond van Noach, en slechts 8 zielen geloofden en werden gered! Dat men wetenschappelijk onderzoek doet naar de ontwikkeling van aardbevingen is een goede zaak, om te waarschuwen, doch de oorzaak en het voorkomen van deze rampen is veel belangrijker.

Daar is slechts één werkelijke bron van kennis voor: De Schepper van hemel en aarde en niet een “theorie” van een ongelovige sterveling als Darwin.

God sprak eens door de profeet Ezechiël.

10 Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg. Hoe zouden wij dan leven?11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? Ezech.33:11

Ook God kent het verdriet voor wat gebeurde in Haïti, iedere mens die er sterft, is jammer en triestig voor Zijn schepping. God kent zeker ieders persoonlijk verdriet.God waarschuwde ook Zijn uitverkoren volk Israël, welke ons tot ,een voorbeeld is om te zien hoe de relatie werkt tussen God en de mens. Gods volk was regelmatig ongehoorzaam, en leefde niet altijd naar de wil van God, ze volgden andere goden en afgoden, maar ze “kwijnden weg”! Ze gingen op in de rook van satans knecht.

Aardbevingen zijn niet toevallig!

In hand.16:25 lezen wij dat God de Apostel Paulus en Silas wonderlijk door een aardbeving bevrijdde uit de gevangenis, waar ze onschuldig verbleven. Toen waren aardbevingen veel minder in aantal. Sinds 1950 zijn de aardbevingen veel meer dan verdubbeld! God gebruikt soms desnoods een aardbeving om hen die Hem toebehoren te beschermen of te verlossen om tot Zijn doel te komen. In het boek Openbaring staan vele rampen en aardbevingen geprofeteerd, waarbij het aantal slachtoffers nu reeds zijn vastgelegd. Er zal geen ark zijn, wel een “rapture” (opname) voor hen die geloven in Jezus Christus.

Ook Israël zal in de toekomende tijd beschermd worden door een aardbeving ten opzicht van zijn vijanden.(Ezech.38)

Biblespace

 

 

 

 

NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.Mt.4:4

clip_image0026 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;Hos.4

Wanneer wij hier even bij deze twee Bijbelverzen stilstaan, en luisteren wat God ons vandaag te zeggen heeft, dan pas kunnen wij gebeurtenissen begrijpen van rondom ons en in de wereld. Het gaat steeds van kwaad tot erger! Wij leven in gevaarlijke tijden.(2 Tim.31)

De eerste tekst spreekt persoonlijk tot de mens, de tweede tekst spreekt tot het volk Israël, dat niet luisterde naar zijn door God gezonden profeet Hosea. Men verwierp de Bijbel, Gods woorden, Gods geboden en Gods raad. Hosea profeteerde over rampen die de Heer over hen zou laten komen, omwille van hun afgoderij en beeldendienst.

Zo is het ook hier reeds eeuwen zoals bv. heiligenverering, aanbidding van Maria als koningin der hemelen, net als Astarte destijds in Syrië, met een zonneschijf achter het hoofd en een slang in de hand. Wie dus naar God niet wil luisteren of van Hem niet wil leren, gaat ten onder, en maakt onbewust God tot zijn vijand.

Momenteel leven wij nog in een welvaartstaatje, en aan eten en drinken is er geen gebrek, integendeel!

Toch heerst er in ons land een geestelijke hongersnood. Jezus, de Zoon van God, leerde de mens, dat de mens twee soorten van voeding nodig heeft voor een betere gezondheid op aarde. Er is ontegensprekelijk een goed evenwicht nodig tussen het lichaam en de geest.

Een mens is geschapen met een lichaam en een geest. De voeding voor de menselijke geest is heel belangrijk volgens onze Schepper. Ons lichaam verzorgen wij met het eten van brood, vlees, vis, enz. alles wat men goed vindt. Wij zijn toch selectief in het voedsel , wij eten hier ook geen gras als de koeien! Geen insecten of wormen als de vogels!

Wat nu onze geest betreft, daar denkt men niet of weinig aan, niettegenstaande onze geest zeer werkzaam is en veel energie vraagt vandaag.

Onze geest heeft ook rust nodig, net als het lichaam. Maar velen vinden die rust nooit! Toch wijst Jezus hoe je die rust kunt krijgen!

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Zonder Jezus geen rust dus. Inderdaad wie leeft en geen rekening houdt met Gods raad in de Bijbel, kent die rust voor de menselijke geest niet. Maar hij zoekt het wel in allerlei falende therapieën, zoals bv. Yoga en nog vele andere.

Jesaja 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Wij hebben vandaag veel meer te “verwerken” dan lichamelijk te “werken”! De techniek en uitvindingen hielpen hieraan. Zo komt het dat er mensen zijn, die het op een bepaald moment “niet meer zien zitten”, en in een gevaarzone terechtkomen, en ten onder kunnen gaan zoals de profeet Hosea het schreef.

Men heeft soms niet meer de geestelijke kracht om een tegenslag, ziekte of ongeluk te verwerken.

De geest van de mens is ook selectief, want God schiep de mens, en wist precies wat de menselijke geest nodig heeft: enkel voedsel dat van God komt, Zijn woorden! God is Geest. Zijn woorden vinden wij in de Bijbel en nergens anders, het is levend water voor de menselijke geest.

Jezus ontmoette een Samaritaanse vrouw, dit was niet toevallig! Want het diende te worden opgeschreven als geestelijk onderwijs.

clip_image004Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.

Wanneer wij dorst krijgen, hebben wij daar niets moeten voor doen, het komt spontaan. Deze Samaritaanse vrouw welke water kwam putten, hoorde van Jezus dat er ook levend water bestond, maar ze begreep het niet, kon het niet begrijpen. Jezus toonde hier aan dat de mens niet alleen een lichaam en ziel moet voeden, maar ook een zijn geest.

Deze vrouw begreep niet dat het iets was dat God kon geven. Bij deze ontmoeting leerde deze vrouw Jezus persoonlijk kennen. Deze ontmoeting was geen toeval. Zo is het ook geen toeval dat er mensen zijn die Jezus vandaag nog leren kennen door iemand die ook Jezus heeft ontmoet in zijn leven.

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh.4

Jezus maakte duidelijk dat ieder mens welke de levende woorden van Jezus gelooft, zelf tot een bron zou worden. Dit wil zeggen, hij zal de woorden van Jezus verder verkondigen.

Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Doch er is ook “dood” en “vuil” water! Er zijn mensen die zelf geloofsboeken, kerkboeken, en regels schrijven. Anderen drinken daarvan, maar zo’n geloof sterft uit! Het brengt de geest niet tot rust. Ook Gods uitverkoren volk luisterde niet verder, en zo kwamen er ook andere boeken dan de Bijbel, de Talmud, Misjna ed.

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Jeremia 2:13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

De gevolgen voor Israël bleven niet uit. Vele volkeren hebben Gods woord, de Bijbel verlaten of bestreden.

clip_image006Ieder mens is geboren met een vacuüm, en bewust of onbewust wil hij dit invullen. Hij zoekt om gelukkig te zijn. Dit vacuüm is slechts alleen te vullen met de H.Geest, de gave Gods! Het is als een enig puzzelstukje dat ontbreekt, bij een grote puzzel! Ieder mens van goede wil kan het ontvangen en gelukkig zijn, ja zalig zijn. In de Bergrede sprak Jezus over mensen die gelukkig zijn, of willen worden. Hij gaf de sleutel tot eeuwig leven en gelukkig te leven:

Mattheüs 11:6 En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

De ongelovige of de niet wedergeboren mens zoekt bewust naar het bovennatuurlijke. Zo kan men terecht komen in het water van het paranormale en het occulte. Deze stromingen zijn in opmars, want ons volk gaat ook ten onder door gebrek aan Bijbelkennis!

9 wanneer gij in het land zijt gekomen, dat Jahweh, uw god, u zal geven, moogt gij u niet de afschuwelijke praktijken van die volken eigen maken.10 er mag onder u niemand worden gevonden, die zijn zoon of zijn dochter aan het vuur prijs geeft, niemand die waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst11 en hekserij uitoefent; niemand die onderaardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of doden ondervraagt.12 want iedereen, die zo iets doet, is een afschuw voor Jahweh; en juist om deze gruwelen verdrijft Jahweh, uw god, deze volken voor u.13 gij moet onafscheidelijk met Jahweh, uw god, zijn verbonden;14 maar deze volken, die gij gaat verjagen, luisteren naar waarzeggers en tovenaars, en dat staat Jahweh, uw god, u niet toe.Deut.18

HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

clip_image005_thumb.gif

In die dagen was er geen koning in Israël, ieder deed wat goed was in zijn ogen.Richt.17,6

Op een bepaalde tijd was er geen koning, geen wet, er was nagenoeg geen regering in het land. Ook vandaag horen wij soms zeggen “alles moet kunnen”. Iedereen moet kunnen doen en geloven wat hij goed vindt in zijn ogen, wij hebben toch onze vrijheid. In het Bijbelboek Richt. 17/18 lezen wij een verhaal van een zekere Micha uit Efraïm.

 

17:2 Een dief actief in eigen huis! Micha stal het spaargeld, van zijn eigen moeder, 1100 zilverstukken!

Deze Micha, niet de profeet , liep daarna al enige tijd rond met gewetensbezwaren, en met een zeer onrustig geweten, niet kunnen slapen enz. Zijn geweten kwelde hem en werd wellicht depressief.

Waarom werd hij toch zo angstig?

clip_image001

Hij had zijn moeder een vloek horen uitspreken over die dief, welke al haar geld had gestolen. Zij wist toen nog niet wie de dief was. De inhoud van de vloek staat niet beschreven, wellicht een vervloeking met de dood tot gevolg. Vervloeken kan op verschillende wijzen. Hier in dit geval gaat het om het verwensen van mensen. Vandaag hechten de mensen daar geen geloof aan; Toch wist men in die tijd, beter dan nu. Ook Jezus waarschuwde ernstig voor vloekwoorden.(Matth.12:36)

De 27:16 Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

Exodus 21:17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.

Hoe verdween deze vloek?

Deze Micha leefde onder de uitgesproken vloek van zijn moeder. Het verwensen van mensen, ook uw vijanden, is zonde, zo leert ook Job.(31:30) en Paulus. (Rom.12:14)Micha had toch nog enige kennis Gods, en zag in hoe gevaarlijk dit kon zijn, en hij gaf zijn zonde toe en beleed zijn zondeschuld, en hij gaf al het gestolen geld aan zijn moeder terug.

21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Spreuken 18

Wat een snelle reactie van deze moeder, uit angst voor de uitwerking van haar vloek? Ze verbrak haar uitgesproken vloek door een zegenbede uit te spreken. Ze begreep het grote gevaar in van haar uitgesproken vervloeking. Dit leert ons dat we zulke uitspraken heel ernstig dienen te nemen. Je weet niet altijd welke verwensingen men over u heeft uitgesproken. Spreek ook in uw toorn, of in een opwelling geen vloeken uit over iemand. De persoon over wie onterecht een vloek werd uitgesproken dient ook niets te vrezen!

Gelijk een mus weg fladdert en een zwaluw heen vliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel.Spr.26:2

Door gebrek aan Bijbelkennis, komt men onbewust terug onder een vloek.

Deze Micha wilde zijn wensen vervullen, en daarom had hij ook gestolen.

Maar zijn moeder zeide: Voorwaar, ik heilig dit geld aan de HERE en sta het af ten behoeve van mijn zoon om er een gesneden en gegoten beeld van te maken. Nu dan, ik geef het u terug.(3)

Hier zien wij dat ze beiden Gods geboden hadden vergeten. Het dienen of maken van afgodsbeelden was streng verboden. Door alle eeuwen heen heeft de mens zich zelf een god willen scheppen die zichtbaar diende te zijn onder een bepaalde vorm. Zo kwam men eerst tot het aanbidden van de zon, maan en sterrenbeelden, het gouden kalf enz.

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toeeigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de HERE, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban(vloek) zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.Deut.7

Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Men dacht God welgevallig te zijn, door een eigen vormgodsdienst te maken, met beelden. Precies wat God had verboden deed men hier zonder na te denken terug! Ongeval, tegenslag, ziekte of dood kunnen hier het gevolg worden!!!

Exodus 22:20 Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen,

zal met de ban geslagen worden.

5 Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van maken. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats.

Jesaja 46

Men bracht een gruwel, een vloek in huis, Micha had nu zijn eigen huistempel, en een gouden beeld in de vorm van een stier door een goudsmid gemaakt. Zo kwamen moeder en zoon, opnieuw onder een (ban)vloek terecht. Ze maakten van hun huis onbewust een afgodentempel. Ze ontmoeten nog een leviet, enkel op zoek naar een job. De zonde van het paganisme, heidense religies, is al eeuwen doorgedrongen in het heidens christendom, en de komende antichrist zal het opnieuw invoeren en zichzelf laten aanbidden in de komende tempel te Jeruzalem.

Markus 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Is uw huis gereinigd van allerlei afgoderij of gruwel?

Allerlei dingen waar men geloof in stelt, van hoefijzer tot heiligenbeelden. Afgodsbeelden welke men soms meebrengt van op reis, kunnen vloek meebrengen. Amuletten, horoscoopbeelden, occulte muziek,heksenpoppen, en niet te tellen andere vloekbrengende voorwerpen, mogen niet te vinden zijn in het huis van een christen.

Zegent God een godsdienst dat niet naar Zijn wil werkt?

In het volgende hoofdstuk lezen wij hoe het afloopt met die Micha. De Danieten zochten toen rovend,zich te vestigen in het land, waar die Micha uit Efraïm woonde.

24 Toen antwoordde hij: Mijn god, die ik gemaakt heb, en ook de priester hebt gij meegenomen, en zijt weggegaan. Wat rest mij nu nog? Waarom zegt gij dan tot mij: Wat is er?25 Daarop zeiden de Danieten tot hem: Laat ons uw stem niet langer horen, opdat er geen mannen in verbittering u neerstoten en gij uw eigen leven en dat van de uwen verspeelt. 26 Toen gingen de Danieten huns weegs en omdat Micha zag, dat zij sterker waren dan hij, keerde hij om en ging naar zijn huis terug.Richt.18

Geen zegen maar vloek! Deze Micha werd tenslotte zelf bestolen, hij verloor zijn dienstdoende “huurpriester” en zijn kostelijk gemaakt afgodsbeeld. Zijn namaakgodsdienst werd door God vervloekt. Hij bracht hierdoor zijn eigen leven nog in gevaar. Al zijn offers waren nutteloos,verloren moeite en tijd. Alle inspanningen die je voor God wil doen,moeten in overeenstemming zijn met Zijn woord, dus niet om jezelf op religieuze te behagen zoals Micha!

Tot slot: Bedenk de woorden van Paulus en de profeet Jesaja:

11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.1 Cor.3

Jes 30:1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;

JEZUS DE ECHTE WIJNSTOK

 

nadenken

Soms wordt de vraag gesteld: Welk is het ware geloof?

Of onder alle christenen, welke zijn de ware christenen? Katholieken, Protestanten, Evangelische, Baptisten, Adventisten,  Pinksteren, meteen komt er aan het licht, dat er verschillende opvattingen, denominaties en veel dwalingen zijn.

Welke “wijn” drinken ze, van welke wijnstok?
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. (Joh.15:1-8)
Jezus vergeleek zich met een vruchtbare wijnstok, met het ware geloof, tot eer van God, Zijn Vader! Symbolisch vinden wij de wijnstok ook terug als koning. (Richt.9:12)
Ja tot eer van God, want bij elk feest, drinken de gelovige Joden een beker goede wijn in de rechterhand, en zeggen : “Gezegend zijt Gij, Koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok voortbracht”!
Het Joodse geloof bracht niet de vruchten voort, welke God, de landman, had verwacht. God, de eigenaar van de wijngaard, die Israël waarschuwt:
De profeet Jeremia klaagt in Gods naam, omwille van de onvruchtbaarheid.

2 Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle ander ranken dragend hout tussen de bomen van het woud?3 Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? 4 Zie, het wordt tot voedsel aan het vuur gegeven; het vuur heeft de beide uiteinden verteerd, het middenstuk brandt: deugt het nog om verwerkt te worden?5 Zelfs toen het nog gaaf was, werd het niet tot iets verwerkt; hoeveel te minder, als het vuur het verteerd heeft, en het verbrand is; zal het dan nog tot iets worden verwerkt?6 Daarom, zo zegt de Here HERE: zoals Ik onder het geboomte van het woud het hout van de wijnstok tot voedsel aan het vuur gegeven heb, zo zal Ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Ezechiël 15

In de Bijbel worden mensen of volken symbolisch vergeleken met “bomen” . Israël werd vergeleken met de andere bomen van het woud, de wereld. Hier is sprake over de kwaliteit van het hout, en dat van de wijnstok. De wijnstok, dient niet om een instrumenten of materieel te maken, zoals met ander hout, maar het dient slechts vruchtbaar te zijn. De wijnstok dient wijn voort te brengen, wijn een beeld voor vreugde, welvaart, feest, blijdschap, maar een blijdschap eerst voor God, de Schepper.
Dit betekent dat geloven in Jezus, levend en spontaan vruchtbaar is want later zullen allen die echte ranken waren, van de ware wijnstok, Jezus, ook delen in die komende hemelvreugde! Die dag staat voor de deur!!!

Matth.26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

cropped-clip_image0061

Welke christenen zullen er op dit hemels feest aanwezig zijn?

Vers 2: “Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.”
Iedere wijngaardenier wil een grote opbrengst, en doet alles wat hij kan om daarin te slagen, en doet dit door met kennis van zaken te snoeien en weg te snijden wat onvruchtbaar is. Al van in het begin worden de aankomende trossen gezuiverd, kleine slechte vruchtjes, worden verwijderd en ranken verwijderd. Bladen worden soms wegsneden, om de vruchten meer zon te geven. Dit doet de Here vandaag in Zijn gemeente.

Wat bedoelde Jezus met de vruchten?
Meestal werd verwezen naar de vruchten van de Geest. Dit zou dan de kwaliteit van de vruchten bepalen, zoals liefde, geduld, trouw zachtmoedigheid enz. (Gal.)
Maar het gaat hier over de vruchten van de ranken, en niet van de Geest. Hier ligt een bepaald verschil tussen de vruchtbaarheid en kwaliteit van de vruchten.
De ranken zijn de discipelen van de Landman. De ranken moeten vruchtbaar zijn, niet fysisch , maar met een sterke geestelijke voortplanting, getuigen en zaaien met het woord van God, de Bijbel. Niet iedere rank draagt evenveel druiven! Jezus had het over de groei van Zijn gemeente. Hij sprak niet over het verspreiden van verschillende theologische theorieën, of het stichten van denominaties of allianties, maar over het verkondigen van het Koninkrijk Gods!

Petrus als rank!
Petrus sprak op Pinksteren, hij was een rank die drieduizend zielen, druiven, als vrucht droeg! Israël was toen een verwilderde wijngaard geworden, er waren geen vruchten meer. Mensen geloofden niet meer in de Joodse kerk en zijn bedriegers, maar werden gedwongen. Let op de woorden van Jezus:
15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om een bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Matth.23

Petrus was een veranderd mens, en verloochende niet meer uit angst, maar sprak plots met grote kracht! Het veranderen bij Petrus was een ingrijpen van de Landman welke de “angst” wegsneed bij Petrus.
Petrus was niet beschaamd om te Gods koninkrijk te verkondigen, en te wijzen op Jezus, de ware wijnstok.
God gaf Petrus meer licht en zon, en sneed de bladeren weg welke schaduw en duisternis gaven. Petrus kreeg meer en meer inzicht in Gods woord. Er kunnen bepaalde dingen zijn in het leven van een christen, die hem tegenhouden om te groeien,om nog meer vruchten te dragen. Het licht, is Bijbeluitleg welke wordt gegeven op de samenkomsten, toch kunnen dingen, bladeren, je weghouden, wacht niet tot God zelf die dingen wegneemt die je afhouden van God.

Een kind van God heeft een goede visie nodig om vruchten te dragen. Een beeld hoe men een wijntros droeg kan ons iets leren. De eerste die voorop loopt ziet de vrucht niet, en de tweede man kan de ganse tijd zien op de vrucht van de wijnstok. Zo heb je twee soorten Joden en christenen. Zij die kijken naar het werk dat Jezus volbracht , en de vrucht ervan, en anderen die voor zich uitzien, enkel als ze zich omkeren, bekeren, kunnen zien naar het werk van Jezus, de ware wijnstok!

Vers 4: “Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.”

Wat een beeldspraak! Wie eensgezind blijft met Jezus’leer, is een ware rank. Wie het niet eens is, met de Bijbel, het woord van God, is een rank welke ook niet kan groeien, en ook geen vruchten draagt, een Babels christendom. Dit soort ranken drogen uit verdorren, dood geloof! Zulke ranken worden door de landman, afgesneden. Die ranken zijn dan slechts goed voor de barbecue! Dit zijn mensen die “dachten” christen te zijn en die de oordelen zullen beleven, welke beschreven staan in het boek Openbaring.
In Hem blijven gaat over onze persoonlijke relatie met Hem. Nemen wij de nodige tijd voor Hem? Ons gebed,ons Bijbellezen,en ons samenkomen. Voelen wij ons verbonden met Hem?
Vers 5: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” Vers 6: “Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.”
Het lijkt mij al duidelijk welk soort “christenen” er niet zullen aanwezig zijn op het bruiloftsfeest bij de Here. Allen die niet blijven vasthouden aan de Bijbel alleen, maar hun vertrouwen stellen op wijsheid van mensen, eigenwijsheid, filosofie, verdichtsels, droombeelden of geloofsboeken. Allen die van een verkeerde wijnstok drinken,hebben, een vals geloof als in de goden van Egypte en Babel.

32 Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen.
33 Hun wijn is slangenvenijn en wreed addervergif.
34 Is het niet bij Mij weggeborgen, verzegeld in mijn schatkamers?
35 Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. Deut.32

Inderdaad zullen miljoenen mensen dit komende hemels feest niet bijwonen, want ze hebben zich laten misleiden door vals geloof, een valse wijnstok, waarvoor Jezus waarschuwde!

zaaier

ALS GOD ZAL LACHEN

Er is een spreekwoord: “Lachen is gezond”, doch het lachen geneest niet. Wij leven in een wereld waarbij mensen moeite hebben om hun problemen weg te lachen. Om te lachen is meestal een inspanning nodig, en verdriet komt vanzelf. In de Bijbel kunnen wij lezen dat God ook kan lachen, de vraag echter is: wanneer en waarom? De tijd van het lachen en spotten met God is ook bijna voorbij! De tijd dat God zal lachen is nabij! Dit kunnen wij lezen in een psalm, namelijk: Psalm 2

Waarom en wanneer zal God lachen?

 1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

 Dit is een profetische en Messiaanse psalm welke het heeft over een tijd waarin wij leven. Koning David schreef dit lied destijds toen de filistijnen (Palestijnen) de andere volkeren ophitsten om te strijden tegen David, een man naar Gods hart!Vandaag zien wij dat Israel opnieuw moet toezien, hoe andere volkeren oproerig worden en zich verzetten tegen het bestaan van een Joodse staat Israel. Het is nutteloos en heeft geen enkele zin, ijdelheid! De nieuwe strijd van David en Goliath staat precies voor de deur.

2  Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op;3  zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Psalm 83

2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:

Wij stellen vandaag vast dat er verschillende landen zijn die samenspannen en verbonden sluiten tegen Israel. De wereld moet beseffen dat de enige God die leeft, de God van Israel is! De gezalfde hier beschreven is de Messias, Jezus Christus.

De wereld wil een complete vrijheid, men wil af van al die Bijbelse wetten. Men wil eigen wetten maken voor een Godsdienst zonder God. God gaf zijn wetten aan het volk Israel en voor de ganse mensheid, opdat ze in vreugde en vrede zouden kunnen leven. Maar de “beschaafde” volkeren willen het beter weten dan God! Daarom zal God lachen!

4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

4  Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Psalm 2

4  He that sitteth in the heavens shall laugh; the LORD shall hold them in derision.(King James vertaling)Psalm 2

God heeft veel enorm veel geduld, Hij ziet rustig toe naar de mensen en het wereldgebeuren. Hij kent de spanningen en de vredesbesprekingen in het M.O.

Hij kent al de wereldproblemen, alle crisissen die de mens heeft veroorzaakt en de satan die Gods werk wil vernietigen.  Wereldwijd worden de mensen angstig en bezorgd. (Luc.21:25) NU lacht God ook nog niet, Hij is barmhartig en genadiger dan mensen.

Men hoort veel over “God is liefde”. Maar God is niet zo liefdevol, wanneer men met Hem spot en lacht. Noach sprak over wat God had gevraagd, en iedereen lachte met hem, Gods oordeel daarop was niet liefdevol! Gods geduld is niet eeuwig! God vraagt dat de mensen naar Hem zouden luisteren en Hem aanbidden en gehoorzamen met hart en ziel.Wanneer iemand echt niet wil veranderen van gedachten tegenover zijn Schepper, dan lezen wij dat God niet zo liefdevol gaat optreden:

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7 

Bekeren, betekent niet dat men zich tot een bepaalde kerk of godsdienst moet bekeren, maar terugkeren naar de Schepper en luisteren wat Hij zegt ! In de Bijbel lezen is luisteren!

Die dodelijke wapenen, zijn gebeurtenissen die een mens kunnen overvallen en die de dood tot gevolg kunnen hebben. Brandende pijlen kunnen wij begrijpen als allerlei tegenslagen, ongelukken, ziekten enz.

Lachen met God is niet gezond, maar het gevaarlijkste wat bestaat!

LACH NIET MET GODS WOORDEN!

In de geschiedenis, heeft de mens wel gelachen met God. Spotters hebben geen enkel ontzag meer, en spotten met God en gebod op allerlei wijze, en mensen lachen mee. In de Bijbel vinden wij ook gevallen van mensen die lachten uit ongeloof met God, en met wat Hij sprak.

Ge 17:17  Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf: Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een negentigjarige, baren?

Ge 18:12  Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is?

Ge 21:6  En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen.

Ge:21: 1  De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. 2  En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had.

God had nakomelingen beloofd aan Abraham. God sprak hen aan, deed die belofte, en wat Hij beloofde gebeurde ondanks het lachen! Sara en Abraham stokoude mensen kregen het ongelooflijke, een kind! Wat niemand nog wilde geloven, gebeurde! Zo is het met de ganse Bijbel, en met alles wat God daarin heeft belooft, God is geen hedendaagse politieker!

 

Wie met de Bijbel lacht, die kan dat tot op het ogenblik en tot de tijd dat God zal beginnen te lachen!

Nergens anders is sprake dat God lacht, tenzij op de dag dat het duizend jarig vrederijk van Christus zal beginnen. God lacht niet zoals de mensen, Zijn lachen, zal een straffen betekenen van de volken die Hem en zijn volk Israel haten! Van hen die optrekken naar Jeruzalem om zijn volk te vernietigen!De dag dat de antichrist, met de grote mond, en de valse profeet levend en als eersten de hel als woonplaats krijgen!Allen die geen rekening willen houden met Gods woorden, lachen met hen die wel  vertrouwen op wat God beloofd heeft in de Bijbel. Zij die niet geloven vertrouwen op hun rijkdom, macht en hun bankiers! Helaas! Ook hier komt verandering, want de tijd dat de rechtvaardigen zullen lachen komt ook nog!

3  (52-5) Gij hebt het kwade lief boven het goede, leugen boven waarheid spreken. Sela 4  (52-6) Gij houdt van allerlei verderfelijke taal, van een bedrieglijke tong.

5  (52-7) Maar God zal u voor eeuwig verbreken, Hij zal u wegrukken en uit de tent sleuren, u ontwortelen uit het land der levenden. Sela 6   (52-8) Dan zullen de rechtvaardigen het zien en vrezen, en over hem lachen: 7  (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd. Psalm 52

 Lu 6:21  Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen.

GOD LACHT MET DE GODDELOZE

12  De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; 13  de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. Psalm 37

God ziet naar de ongelovigen die geen rekening met Hem willen houden, hij ziet hoe ze plannen maken om de christenen te treffen. Hij ziet hoe ze kwaad bedenken. God lacht met hen, want Hij ziet hun stervensdag en stervensuur naderen. Hun leven is in Gods handen en door iets anders!

3   Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4  en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

2 Petr.3

De psalm eindigt met een oproep die God nog eenmaal doet:

10   Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.

12  Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Welzalig allen die bij Hem schuilen!

WIE DURFT GODS UITNODIGING WEIGEREN

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.Matth.22

Wie zal straks op het grote hemelse bruiloftsfeest zijn?
Voor de maatschappij lijkt dit een sprookje, toch geeft Jezus een heel ernstige gelijkenis, in antwoord op de farizeeërs en voor de ganse mensheid. Israël wees de uitnodiging van God af, en de geschiedenis toonde aan, wat de gevolgen waren en er nog zijn! Een Holocaust en nu de aankomende en beschreven zevenjarige benauwdheid van Jacob, met wereldwijde desastreuze gevolgen. De huidige spanningen in het Midden- Oosten en overal ter wereld zal het overblijfsel Israël verzamelen naar hun land en doen roepen op hun God.
7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,Jer.30
In vers 2 is de koning God, en de zoon een beeld van Jezus. Jezus wilde zijn discipelen iets leren over de blijde boodschap die Hij op aarde zou brengen.
De gelijkenis : Vele mensen werden er uitgenodigd tot een prachtig bruiloftsfeest, maar we lezen, dat ze niet wilden feesten, en geen tijd hadden, er diende geploegd te worden, zaken gedaan, winst gemaakt, een overvolle agenda! enz.
Vandaag zijn er ook mensen die niet meer willen weten, noch van God, noch van de kerk! De satan verleide de massa door macht, pracht en praal en geldzucht! Het heidens christendom heeft geen tijd voor God. Begrijpelijk vandaag, maar een liefdevolle God klopt nog een laatste maal aan de deur van hun hart, wie doet open?

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Israel is niet ingegaan op de uitnodiging van de profeten, de eerste slaven die werden uitgezonden door de koning. Ook de profeet Jeremia nodigde het volk uit en waarschuwde, als ze de uitnodiging zouden afwijzen. Ze wezen het af, en kregen oorlog. Nebukadnezar viel het land binnen, en vernietigde de tempel, en doodde de moordenaars, de farizeeërs.
Later nodigde ook Jezus hen zelf uit, maar men nagelde Hem onschuldig aan een kruis. God werd kwaad, en stak hun stad, Jeruzalem nog eens in brand 70 n.Chr.
Dan gingen de slaven van het Nieuwe Testament uit, om uit te nodigen, iedereen werd nu uitgenodigd, de ganse wereld werd en wordt nog steeds uitgenodigd tot Gods grote bruiloftsfeest. En de zaal werd vol. Wij leven nu in de eindtijd, waarbij die zaal straks na de opstanding en de opname, bijna vol zal zijn met mensen die ingegaan zijn op het evangelie! Alles staat klaar voor het feest. Dit wordt pas een echte christelijke feestdag met Jezus erbij!
Mattheüs 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

DE SCHIJNHEILIGE KERKGANGER
Vers 12. Iemand was toch de zaal binnengekomen, maar zonder feestkledij, Wat een belediging voor de koning kun je wel zeggen. Geen vreze des Heren zou men kunnen zeggen. Hij dacht ook dat hij een christen was, maar zijn klederen, zijn gedrag was on-Bijbels. Waarom deed die man niet als de andere genodigden?

De bruiloften in Israël waren niet zoals hier. Wanneer men werd uitgenodigd, dan ging men ’ s avonds door naar het feest, in zijn gewone klederen. Maar vooraleer men de feestzaal binnenging, dienden de uitgenodigden eerst een tijdje te wachten in een andere zaal, waar het personeel voor het feest was, en daar kreeg iedere genodigde eenzelfde koninklijk prachtig wit bruiloftskleed.
Daar is geen aanziens des persoons bij God. (Rom.2:11) De tijd van heren en slaven is voorbij. De tijd van rijk en arm, angst en zorgen, zijn dan voorgoed voorbij. Bij God is de straatveger evenwaardig als een aardse Bijbelgetrouwe koning. Daar zal men nooit meer spreken over “die goede oude tijd”!
Wanneer iedereen klaar was, de voeten gewassen, met olie gezalfd, en aangekleed, werd er na bepaalde tijd geroepen om in de bruiloftszaal zijn plaats in te nemen.
In de bruiloftszaal volgens de parabel, werd iemand opgemerkt door de koning, met zijn eigen klederen nog aan. Hij werd niet alleen verwijderd, maar naar een folterzaal gebracht. Hij had geweigerd zich te kleden met de dure witte bruiloftsklederen door de koning (God) aangeboden. Die man was wel ingegaan op de uitnodiging, maar droeg uit onverschilligheid geen bruiloftsklederen. De man werd sprakeloos toen de koning hem liet verwijderen.

DE SYMBOLIEK VAN DE KLEDEREN

Klederen weerspiegelen telkens iets van de mens zelf. Je draagt telkens iets naar je eigen wil, en wat in je eigen ogen goed is. Men volgt soms de mode in plaats van zijn eigen gedachten.
De eigen klederen van de man, beelden zijn gedachtegang of overtuiging uit: namelijk hij dacht een goed mens te zijn, en hij dacht door zijn eigen goede werken bij God te mogen komen. Die witte bruiloftsklederen waren in zijn ogen niet nodig! Hij wist het precies beter dan God, en zo vinden wij veel zulke religieuze mensen vandaag, farizeeërs, theologen.

In de Bijbel zien wij dat klederen dragen ook nog een ander functie hadden dan mooi zijn, in de mode zijn, maar om zich te bedekken.
Klederen bedekken de zondige aard van de mens. De eerste kleermaker, was God zelf:
21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Gen.3

Bij de wederkomst van Jezus voor Zijn gemeente, zal Hij opnieuw kijken naar de klederen, en zien wie klaar is, en de gepaste witte bruidsklederen draagt !
Deze witte klederen die iemand draagt staan symbool, voor iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in het bloed van het Lam. Wie tot geloof komt word gedoopt in witte klederen als een symbool hiervan.

3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond.
4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Zacharia 3

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.
Dan zijn er nog vele, die eerst die uitnodiging, naast zich neer hadden gelegd, niet in direct Jezus wilden geloven, en maar achteraf toch nog daar op in wilden gaan, het overblijfsel van Israël.

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Israël is wel het uitverkoren volk genoemd, maar niet uitverkoren tot behoud. Zij dienen nog steeds in te gaan op de uitnodiging die God hen gaf via de profeten, via de Zoon Jezus Christus, vandaag nog door de Bijbelgetrouwe christenen. Weinigen hebben in de tijd van Jezus de genadeleer aangenomen. Zij gelijken sterk op de man, die de witte klederen weigerde. Hij ging in zijn klederen van eigengerechtigheid binnen, en wees de genade af.
Het slot van deze gelijkenis door Jezus, toont ons dat het een minderheid zal zijn die het bruiloftsfeest zullen vieren.

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.Matth.22

Wie zal straks op het grote hemelse bruiloftsfeest zijn?
Voor de maatschappij lijkt dit een sprookje, toch geeft Jezus een heel ernstige gelijkenis, in antwoord op de farizeeërs en voor de ganse mensheid. Israël wees de uitnodiging van God af, en de geschiedenis toonde aan, wat de gevolgen waren en er nog zijn! Een Holocaust en nu de aankomende en beschreven zevenjarige benauwdheid van Jacob, met wereldwijde desastreuze gevolgen. De huidige spanningen in het Midden- Oosten en overal ter wereld zal het overblijfsel Israël verzamelen naar hun land en doen roepen op hun God.
7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,Jer.30
In vers 2 is de koning God, en de zoon een beeld van Jezus. Jezus wilde zijn discipelen iets leren over de blijde boodschap die Hij op aarde zou brengen.
De gelijkenis : Vele mensen werden er uitgenodigd tot een prachtig bruiloftsfeest, maar we lezen, dat ze niet wilden feesten, en geen tijd hadden, er diende geploegd te worden, zaken gedaan, winst gemaakt, een overvolle agenda! enz.
Vandaag zijn er ook mensen die niet meer willen weten, noch van God, noch van de kerk! De satan verleide de massa door macht, pracht en praal en geldzucht! Het heidens christendom heeft geen tijd voor God. Begrijpelijk vandaag, maar een liefdevolle God klopt nog een laatste maal aan de deur van hun hart, wie doet open?

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Israel is niet ingegaan op de uitnodiging van de profeten, de eerste slaven die werden uitgezonden door de koning. Ook de profeet Jeremia nodigde het volk uit en waarschuwde, als ze de uitnodiging zouden afwijzen. Ze wezen het af, en kregen oorlog. Nebukadnezar viel het land binnen, en vernietigde de tempel, en doodde de moordenaars, de farizeeërs.
Later nodigde ook Jezus hen zelf uit, maar men nagelde Hem onschuldig aan een kruis. God werd kwaad, en stak hun stad, Jeruzalem nog eens in brand 70 n.Chr.
Dan gingen de slaven van het Nieuwe Testament uit, om uit te nodigen, iedereen werd nu uitgenodigd, de ganse wereld werd en wordt nog steeds uitgenodigd tot Gods grote bruiloftsfeest. En de zaal werd vol. Wij leven nu in de eindtijd, waarbij die zaal straks na de opstanding en de opname, bijna vol zal zijn met mensen die ingegaan zijn op het evangelie! Alles staat klaar voor het feest. Dit wordt pas een echte christelijke feestdag met Jezus erbij!
Mattheüs 26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

DE SCHIJNHEILIGE KERKGANGER
Vers 12. Iemand was toch de zaal binnengekomen, maar zonder feestkledij, Wat een belediging voor de koning kun je wel zeggen. Geen vreze des Heren zou men kunnen zeggen. Hij dacht ook dat hij een christen was, maar zijn klederen, zijn gedrag was on-Bijbels. Waarom deed die man niet als de andere genodigden?

De bruiloften in Israël waren niet zoals hier. Wanneer men werd uitgenodigd, dan ging men ’ s avonds door naar het feest, in zijn gewone klederen. Maar vooraleer men de feestzaal binnenging, dienden de uitgenodigden eerst een tijdje te wachten in een andere zaal, waar het personeel voor het feest was, en daar kreeg iedere genodigde eenzelfde koninklijk prachtig wit bruiloftskleed.
Daar is geen aanziens des persoons bij God. (Rom.2:11) De tijd van heren en slaven is voorbij. De tijd van rijk en arm, angst en zorgen, zijn dan voorgoed voorbij. Bij God is de straatveger evenwaardig als een aardse Bijbelgetrouwe koning. Daar zal men nooit meer spreken over “die goede oude tijd”!
Wanneer iedereen klaar was, de voeten gewassen, met olie gezalfd, en aangekleed, werd er na bepaalde tijd geroepen om in de bruiloftszaal zijn plaats in te nemen.
In de bruiloftszaal volgens de parabel, werd iemand opgemerkt door de koning, met zijn eigen klederen nog aan. Hij werd niet alleen verwijderd, maar naar een folterzaal gebracht. Hij had geweigerd zich te kleden met de dure witte bruiloftsklederen door de koning (God) aangeboden. Die man was wel ingegaan op de uitnodiging, maar droeg uit onverschilligheid geen bruiloftsklederen. De man werd sprakeloos toen de koning hem liet verwijderen.

DE SYMBOLIEK VAN DE KLEDEREN

Klederen weerspiegelen telkens iets van de mens zelf. Je draagt telkens iets naar je eigen wil, en wat in je eigen ogen goed is. Men volgt soms de mode in plaats van zijn eigen gedachten.
De eigen klederen van de man, beelden zijn gedachtegang of overtuiging uit: namelijk hij dacht een goed mens te zijn, en hij dacht door zijn eigen goede werken bij God te mogen komen. Die witte bruiloftsklederen waren in zijn ogen niet nodig! Hij wist het precies beter dan God, en zo vinden wij veel zulke religieuze mensen vandaag, farizeeërs, theologen.

In de Bijbel zien wij dat klederen dragen ook nog een ander functie hadden dan mooi zijn, in de mode zijn, maar om zich te bedekken.
Klederen bedekken de zondige aard van de mens. De eerste kleermaker, was God zelf:
21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Gen.3

Bij de wederkomst van Jezus voor Zijn gemeente, zal Hij opnieuw kijken naar de klederen, en zien wie klaar is, en de gepaste witte bruidsklederen draagt !
Deze witte klederen die iemand draagt staan symbool, voor iemand die vergeving heeft ontvangen door geloof in het bloed van het Lam. Wie tot geloof komt word gedoopt in witte klederen als een symbool hiervan.

3 Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond.
4 Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan. Zacharia 3

Openbaring 7:14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.
Dan zijn er nog vele, die eerst die uitnodiging, naast zich neer hadden gelegd, niet in direct Jezus wilden geloven, en maar achteraf toch nog daar op in wilden gaan, het overblijfsel van Israël.

Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Israël is wel het uitverkoren volk genoemd, maar niet uitverkoren tot behoud. Zij dienen nog steeds in te gaan op de uitnodiging die God hen gaf via de profeten, via de Zoon Jezus Christus, vandaag nog door de Bijbelgetrouwe christenen. Weinigen hebben in de tijd van Jezus de genadeleer aangenomen. Zij gelijken sterk op de man, die de witte klederen weigerde. Hij ging in zijn klederen van eigengerechtigheid binnen, en wees de genade af.
Het slot van deze gelijkenis door Jezus, toont ons dat het een minderheid zal zijn die het bruiloftsfeest zullen vieren.