GELOOFSAFVAL IN DE EINDTIJD

 

 

GELOOFSAFVAL IN DE EINDTIJD

3Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.2 Thess.2

De apostel Paulus brengt de christenen tot beter inzicht aangaande de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. Hij geeft twee tekenen die de komst van Christus moeten voorafgaan, vooraleer deze profetie in vervulling kan gaan. Eerst komt er een wereldwijde afvalligheid van Christus, als zoon van God, en dan komt er een wereldleider die alle godsdienst zal verbieden, en zichzelf zal laten aanbidden en vereren.

Wij bespreken vandaag enkel het element van de afvalligheid en de achteruitgang van het Bijbelgetrouwe christendom. In de geschiedenis is er altijd al een soort van afvalligheid geweest in het christendom door traditie, en politieke invloed. De grote misleiding en afval kwam er al met keizer Constantijn, zonneaanbidder, welke van het jonge christendom een staatgodsdienst maakte met Babelse, Romeinse, en heidense rituelen. De Bijbelgetrouwe christenen werden verder bloedig vervolgt, omdat ze trouw bleven aan de Bijbel. Hier werd het Bijbelse gezag vervangen door een Babelse kerkvorst, die nog steeds de wereld misleid.

Vandaag is er veel verkondiging over de wederkomst van Christus op aarde, om duizend jaar in vrede te regeren in Jeruzalem. Doch vooraleer deze gebeurtenis zal plaatsvinden, profeteerde de apostel Paulus een ernstige geloofsafval een achteruitgang van het Bijbelgetrouwe christendom.

Wat voor geloofsafvalligheid bedoelde Paulus?

De apostel was zeer Bijbelgetrouw, en zal dezelfde gedachten hebben gehad zoals de profeten vroeger, en de wet over geloofsafval.

Een eerste stap tot geloofsafval:

11 Dan zal geheel Israel het horen en vrezen en men zal niet opnieuw zulk een wandaad in uw midden doen.12 Wanneer gij in een van de steden, die de HERE, uw God, u geven zal om daar te wonen, hoort zeggen:13 Er zijn snode mannen uit uw midden voortgekomen, die de inwoners van hun stad tot afval gebracht hebben door te zeggen: laten wij andere goden gaan dienen, die gij niet gekend hebt; Deut.13

“snode mannen” in de KJV : children of Belial.

Een Belialskind, was iemand die beheerst werd door de machten van het kwaad. Het zijn mensen onder invloed van demonen. In Israël beschreven ze die mensen als satanskinderen. Hierbij weten wij meteen uit welke hoek de afvalligheid werd veroorzaakt.

Ook Jezus toonde wie de verleidende kinderen van Belial waren: Een corrupte Hogepriester en schriftgeleerden, bedriegende religieuzen!

Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De apostel Johannes sprak over “antichristen” : 1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Ook vandaag komt dit sluipend gevaar aan de horizon, door antichristen, mensen die alles in de plaats van Christus willen stellen, belijden en aanvaarden! Op deze wijze ontstaat er afval , afval die zal leiden tot oordeel. Mensen die de Geest niet hebben ontvangen in het vlees, misleiders, wolven in schapenvacht.(Mat.7:14) Opgelet voor schijnbekeringen, welke geen verschil zien in de profetieën van de Bijbel en deze van de Koran! Men moet het Islamitisch  denken niet onder de knie hebben om de koran te toetsen aan de Bijbel! Er bestaan geen “heilige” boeken in de Islam, omdat ze leugenachtig zijn. Enkel de Bijbel is het Woord van God.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Sommigen laten zich meeslepen naar allerlei predikers die afwijken van het evangelie, en zich niet houden aan de Bijbel alleen. Ook het internet is een ernstig gevaar, waarbij allerlei dwalingen en verwarring, christenen uit elkaar kunnen drijven.

Paulus maakt het duidelijk:

15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.2 Cor.6

Afval betekent in de wet,een dienen van andere goden. Israël ons tot voorbeeld, diende ook andere goden, afgoden, maar werden achteraf pijnlijk getuchtigd door hun God. Het was een ontheiligen van hun God.

Zo is er maar één enkele God die leeft : JHWH, de God van Israël, die hemel en aarde schiep!

Vandaag stellen wij spijtig genoeg vast, dat christenen bereid zijn, bewust of onbewust, zich te verbinden met andere goden of godsdiensten. Het vormen van allerlei compromissen, bondgenootschappen of allianties zal leiden tot een wereldgodsdienst met allerlei goden. (Openbar.17 en 18) (Middernachtsroep 1998)

Exodus 23:32 Gij zult noch met hen noch met hun goden een verbond sluiten.

Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Exodus 22:20 Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

Deuteronomium 11:28 maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Het lijkt me nogal duidelijk wat God van Zijn volk verwachte. Zo is het ook voor wie Jezus volgt, en beweert te geloven. De keuze voor de toekomst is duidelijk: zegen of vloek.

Een tweede stap tot afval, let op de profeten:

11 En de HERE zeide tot mij: Afkerigheid, Israel, heeft zich gerechtvaardigd boven Trouweloze, Juda.12 Ga heen en roep deze woorden uit naar het Noorden en zeg: Keer weder, Afkerigheid, Israel, luidt het woord des HEREN, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des HEREN, Ik zal niet altoos blijven toornen.13 Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de HERE, uw God, zijt afgevallen en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt gehoord, luidt het woord des HEREN.14 Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des HEREN, want Ik ben heer over u; Ik zal u nemen, een uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion,15 en Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand. Jeremia 3

De profeet Jeremia doet een oproep voor twee punten aangaan afvalligheid. Men moet willen inzien dat men is afgevallen door andere goden te dienen. Dan dient men opnieuw naar de STEM te luisteren van God. Die “stem”dat is vandaag de Bijbel, waar men zo graag van afwijkt, en eigen principes wil hanteren. Afvalligheid betekent het gezag van de Bijbel in twijfel trekken, en zich afkeren van de waarheid. In de plaats komt er dan een on-Bijbels kerkelijk gezag met wereldse structuren.

Zowel onder de wet als onder profeten begrijpt men onder afvalligheid, een meer en meer ongehoorzaam zijn aan de Bijbel. Door deze afwijkingen ontstaan er meer en meer scheuringen en verdriet onder de christenen. 1 Corinthiërs 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

Wij kunnen besluiten dat afvalligheid zich kenmerkt door twee elementen: Het dienen van andere goden en leringen, het afwijken en verdraaien van Gods woord, de Bijbel.

SOLA SCRIPTURA !