DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

43 En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden,44 kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op.45 En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. (8-46a) Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt,46 (8-46b) want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan.47 Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden.48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Lucas 8

Tal van ziekten zijn vandaag nog niet te genezen, en dit veroorzaakt medelijden in het hart van de mens, die wil helpen, maar machteloos moet toezien. Noodgedwongen zal een mens zijn hoofd opheffen en naar de hemel kijken, waar een liefdevolle Vader toeziet en wacht tot die mensen op Hem gaan roepen, en het van Hem gaan verwachten. Helaas,God is voor de grote meerderheid een vreemdeling geworden! Wij leven vandaag in een tijd, voor de Bijbelgetrouwe christenen beter bekend als de eindtijd, waarbij het Bijbelgetrouwe geloof in Jezus heel zeer sterk afneemt.

Lucas 18:8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het” geloof vinden op aarde?

Laten wij even kijken naar een gebeurtenis voor ons opgetekend, een voorval van een ongeneeslijk zieke jonge vrouw. Een vrouw ten einde raad, die alle mogelijkheden had geprobeerd om toch maar verlost te worden en genezen van haar kwaal. Het had allemaal veel geld gekost, en niets kon helpen.(Marc.5:25)

Deze vrouw had gehoord over die Jezus, die zo vele mensen wonderlijk had genezen, en ze vestigde al haar zinnen op Hem. De ganse wereld heeft gehoord van Jezus, maar weinigen zoeken Hem en vertrouwen op Hem, dit is begrijpelijk, want men heeft over een andere Jezus geleerd, niet deze Joodse Jezus uit de Bijbel.

Haar probleem lag wel zeer gevoelig, en ze kon toch niet zomaar alles in volle publiek openbaren. Je hangt toch niet alles aan de grote klok. Ze dacht daarbij, indien zij Joods was, dat zij onrein was, en dus niemand mocht aanraken, daarom probeerde ze het zeker onopgemerkt.

Hoeveel mensen leven vandaag niet met dezelfde problemen, en hebben geen enkele hoop meer. Waar is die Jezus of God vandaag? Wie gelooft nog in Hem, want de mens is toch zo eigenwijs geworden!

Spreuken 28:26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

34 En toen zij overgestoken waren, kwamen zij in Gennesaret aan land.35 En zodra de mannen van die plaats Hem herkend hadden, zonden zij bericht in die gehele omgeving, en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren,36 en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden.Matth.14

DE GEDENKKWASTEN VAN ZIJN KLEED

Die vier kwasten aan het kleed van Jezus bevonden zich aan de zoom. Het noemde “tzit tzit” het is nog steeds gekend onder de Joden. Om deze kwasten aan te raken diende deze vrouw zich op de knieën te zetten aan de voeten van Jezus. Dit kon bijna niet onopgemerkt, toch deed ze het wellicht heel vliegensvlug. Met andere woorden diende deze vrouw zich te vernederen tegenover de Here. Ze had wel de weg gevonden tot bij Jezus, maar ze diende nu een nederige houding aan te nemen, zo is dit nog steeds.

Hadden deze vier kwasten een betekenis?

37 De HERE nu zeide tot Mozes:38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken.39 Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des HEREN gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden,40 opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God. Num;15

Deze kwasten deden het volk telkens denken aan Gods 613 geboden, en God wilde dat men Hem zou gehoorzamen, zonder eigenzinnig te worden en andere goden zou gaan dienen. Zonder eigenzinnige godsdienstige wetten te maken. Andere goden dienen is overspel in Gods ogen, alle aanbidding buiten Jezus Christus, is overspeligheid en houden mensen af van God, afgoden! (10geboden)

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.Exod.20

Het aanraken in geloof bracht complete genezing. Die kwasten zijn het beeld van het Woord van God, de Bijbel, Gods geboden, wie daarin eenvoudig en op nederige wijze gelooft, ervaart een bovennatuurlijke kracht in zijn leven, welke tegemoet komt aan iedere grote nood van de mens. Hier in dit geval een lichamelijke genezing.

Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt,46 (8-46b)

want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan

Wie Jezus aanraakt, ontvangt levenskracht die het verstand te boven gaat, bovennatuurlijk! Het evangelie van Jezus is geen theorie, fabel of filosofie!

1 Corinthiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

JEZUS VINDEN KAN MOEITE KOSTEN

clip_image008

Deze zwakke vrouw had grote moeite gedaan om tussen de mensen door, bij Jezus te komen. Mensen kunnen soms iemand tegenhouden of in de weg staan om Jezus persoonlijk te ontmoeten in zijn leven.

Denk aan Zacheus die Jezus wilde zien, hij was klein, en de mensen waren voor hem ook een hinder om Hem te zien. De mensen wilden geen plaats maken voor deze tollenaar.

4 En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen.Luc.19

Denk aan de verlamde: 3 En zij kwamen en brachten een verlamde tot Hem, die door vier mannen gedragen werd.4 En daar zij deze niet tot Hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats, waar Hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde lag.Marc.2

Vier vrienden deden alle moeite om de lamme bij Jezus te brengen. Zo zijn er vandaag nog steeds mensen die alles zouden doen om u bij Jezus te brengen, en zijn kracht te laten ervaren!

48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.

Wij begrijpen dat het niet een magische kracht was die uitging van die kwasten. Het was ook niet haar gehoorzaamheid aan de wet die haar genas, maar haar geloof in de grenzeloze macht van Jezus, DAT was hetgeen dat haar gezond maakte, en haar nieuwe levenskracht gaf, zodat zij kon leven en vruchtbaar worden!

Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.