WAAROM LAAT GOD HET KWAAD TOE?

Waarom laat God toch zoveel kwaad toe?

Wij kunnen deze vraag stellen voor ons persoonlijk leven en in het algemeen. Oorlog…natuurrampen…..tegenslagen in uw leven….ongeluk, ziekte en tenslotte de dood…..Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven, dan dienen wij te luisteren wat God zelf zegt, en dat staat enkel in de Bijbel.

Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God,

die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

God heeft het goede voor met ieder mens. God heeft medelijden met mensen, waarvan de tranen rollen in het verborgene. Daarom wil God de mens leren hoe hij op deze aarde een gelukkige levensweg kan bewandelen. God gaf ons geen catechismus, een geloofsboek, of een gebedenboek, neen, enkel sprak Hij door de profeten, door Jezus Christus, en later door de apostelen.  De grote vraag is natuurlijk: Wil de mens leren van God of niet.

Lukas 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Jezus kwam op aarde voor de mensen met een goede wil om te leren!

Hoe denkt God over u? Dit kunt u weten!

 

Psalmen 147:11 de HERE heeft welbehagen in wie Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.

God schept plezier in mensen die Hem liefhebben boven al, mensen die luisteren naar Hem die spreekt door de Bijbel, en die hun hoop hebben gesteld op Zijn genade! God houdt niet van mensen die niet WILLEN luisteren, kritiek hebben, en niet willen geloven in de liefde van Zijn Zoon!

Wij nemen Gods volk als voorbeeld :

5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.6 Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israel stierven.7 Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk.8 De HERE dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.9 Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Numeri 21

God leidde zijn volk uit de slavernij, en hun dankbaarheid was, kritiek en verwijten. Zou God dit niet horen? Hij die het oor schiep? Zo hoort hij ook iedere dag wat mensen zeggen, en doen wat Hij verbood.Ze hadden kritiek op Mozes en God, over die lange reis,het eten en dat manna, iedere dag hetzelfde! Ik denk dat Mozes soms zijn tent niet meer uitkwam! Doch Mozes volgde verder de weg die God hem gaf. Aan Gods geduld kwam een einde, net als ten tijde van Noach.Zo moet de mens weten, dat het geduld vandaag van God met de mens opnieuw ten einde loopt. God zond toen “vurige slangen” tot Zijn volk in de woestijn, en velen werden dodelijk ziek en stierven. Wat een ramp, met veel tranen en verdriet. Slangen een beeld van demonen, afgevallen engelen.

Waarom liet God het toe?

Toen was het volk nog niet zo ontwikkeld als in onze moderne tijd, maar ze hadden het wel veel vroeger begrepen waarom God dat alles toeliet! Deze mensen kenden nog een bewustzijn van zonde, hadden nog een werkend geweten. Ze liepen tenslotte naar Mozes, huilend en wenend en beseften: Wij hebben gezondigd!

Dat is het wat God van de mens ook vandaag verwacht! Ze gaven toe dat ze niet wilden aanvaarden wat God van hen verlangde. God had geen plezier meer in Zijn volk.God verlangt niet dat de mens naar de maan vliegt, terwijl velen sterven van de honger,maar wel dat hij zich bekeert!De tranen die de zachtmoedige Mozes zag bij het volk, en hun geroep om genadebracht hem ertoe, toch opnieuw tot God te bidden voor dit opstandig en kritiekvol volk.

God antwoordde Mozes, en gaf hem de opdracht een koperen slang maken en op een staak te plaatsen, wie er gelovig en met spijt naar keek, zou niet sterven van het gif van de slangenbeten. Het gif is een beeld zondigheid in het bloed van de mens. De straf die God hier had gegeven, om Gods wil niet te aanvaarden, was wel keihard, de dood! Kort na de schepping was het ook al zo.

Genesis 2:17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Doch wie oprecht geloofde in het beeld van Gods genade, bleef in leven. Bij de hedendaagse rampen of tegenslagen stelt met zich niet meer de vraag, wat doet de mens toch verkeerd?

Leven of dood! Zegen of vloek!

Iedereen maakt een keuze in zijn leven.

 

Johannes 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,

Het ergste wat een mens kan overkomen is sterven zonder de genade van God aan te nemen. Het brengt veel ontroostbaar verdriet, en dit is iets wat God ook niet wil! Daarom kunnen de mensen veel beproevingen op aarde krijgen, en zich veel vragen stellen. Toch er is een toekomst voor hen die geloven, in de Zoon des mensen, Jezus Christus, onschuldig vermoord en aan een kruis gehangen door barbaren. Die toekomst is leven na de dood: eeuwig leven! Jezus stond op uit de dood!

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Om deze woorden te bewijzen stond Jezus voor het graf van Lazarus en riep:

43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!

44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Daarom zullen allen die geloofden in Jezus, zoals de Bijbel het leerde, en niet anders, elkander terugzien na de dood, bij de opstanding, of de opname die NU voor de deur staat!

Jakobus 5:8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

UW GEWETEN EN GEEN BIECHT !

HET MENSELIJK GEWETEN

 

Richt. 17:6 In die dagen was er geen koning in Israël;

ieder deed wat goed was in zijn ogen.

biechstoel

Wanneer we het hebben over het menselijk geweten, dan spreken wij over een besef van goed en kwaad. Het woord geweten betekent ook: “God heeft gezien”. Het is ook wel iets heel persoonlijks. Een persoonlijke controle over de gedachten, het lijkt wel een soort ingebouwd virusprogramma, maar niet de stem van God zelf. Voor de ene is iets goed en voor de ander is iets kwaad of zondig.

Zijn we goed bezig? Iedereen denkt meestal over zichzelf dat hij zijn leven doorbrengt op een “goede” manier. Doch het denken van de mens is op zichzelf zondig, onvolmaakt, dus ook zijn geweten is ziek. Vandaag zien wij hoe onze maatschappij er moraal zeker niet op vooruitgaat . Let maar op volgend kwaad : overspel, verkrachting, diefstal, moord, zelfmoord, en alle gevolgen enz. Het is niet meer uitzonderlijk, het is dagelijkse kost geworden. Toch wil men veel in de doofpot steken. Werkt het geweten niet meer? Het geweten is te onderdrukken, het verschil tussen goed en kwaad is vandaag de mist in, de ongelovige mens is als een schip zonder kompas, dat vroeg of laat te pletter slaat!

20 Wee(Vervloekt zijn) hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. Jesaja 5

Wie zijn geweten naar eigen normen en denken beïnvloed trekt een vloek over zich, omdat God het zegt. Daarom heeft ieder mens normen nodig die in waarheid perfect zijn, deze normen staan enkel in de Bijbel!

De Bijbel is als een potloodscherper, het kan het stomp geworden geweten aanscherpen, en ons terug op het goede spoor zetten om gelukkig te leven op aarde, onheil te voorkomen of te verwerken! Andere geloofsboeken of filosofie werken als een boomzaag om een potlood te scherpen! De mensheid is gewetenloos geworden. Als God niet zal ingrijpen verdwijnt de schepping, bedenk dat we leven als in de kwade dagen van Noach, voor de zondvloed.(Matth.24:22)

Enkel de Bijbel!

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

 

Christenen leven niet naar eigenwijze menselijke normen. Hun geweten en hun denken wordt contant getoetst aan Gods woord. Ook een christen bezondigd zich nog, maar hij vertrouwt op de genade van God, beschreven in Gods woord, en daardoor blijft zijn geweten gezond. Jezus stelde geen biecht in!

12 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.2 Cor.1:12

clip_image002_thumb4

 

EEN SLECHT GEWETEN, SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID.

1 En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom,2 hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kond gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. Hand;5:1

Het geweten werkt als: God heeft gezien!God zag dat deze mensen handelden naar hun eigen zondig denken. Ze dachten (zondig) niemand weet het, dat wij toch een deel voor onszelf houden, al waren zij daarin volledig vrij! Ze wilden de schijn alles te geven aan God!

Ze wilden doorgaan voor christen, maar schijnheiligheid komt voort door een zondig geweten. Hier zien wij dat de satan hun denken had vervuld. Dit wijst erop dat een mens niet steeds uit zichzelf verkeerd handelt, maar ook in bepaalde situaties onder invloed van duistere machten gaat denken. Sommige toestanden kunnen zeer verleidend en misleidend zijn voor het geweten.  De gevolgen zijn slecht voor de gezondheid. Het hart van Ananias begaf bij het horen van die woorden, dat God het wist, en Petrus bracht de schijnheiligheid aan het licht, dit veroorzaakt een geestelijke schok, een hartstilstand?

Koning David verdriet

EEN christen MET SLECHT GEWETEN, KAN DAT?

18 Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt 19 met geloof en met een goed geweten.Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.1 Tim.19

In het woord “geweten” zit “weten”. Ieder mens die luistert naar het evangelie, luisterde naar God zelf,en heeft het “geweten”.Wanneer men als christen de Bijbel wil aanpassen aan zijn eigen filosofie, om toch maar te kunnen doen wat hij goedvindt, zo iemand is bezig met zijn geweten te onderdrukken en te besmetten. Hij is bezig zichzelf te misleiden door het loslaten van de Bijbelse principes. Een christen zonder geloof in de Bijbel is geen christen!Hij sterft hier niet letterlijk, maar het geestelijk leven sterft af en alleen het zielig leven gaat verder. Onbeleden zonden knagen, en zo’n christen kan nooit een geestelijke blijdschap uitstralen.  Dat knagen maakt toxische stoffen in de hersenen, welke op de zwakste gedeelten van het lichaam invloed maken, en ziekte kunnen veroorzaken.

 Jakobus 1:22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders:dan zoudt gij uzelf misleiden.

DE VERANDERING VAN EEN SLECHT

NAAR EEN GOED GEWETEN!

clip_image004.png

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,1 Petrus 3

De apostel Petrus wijst naar de dagen van Noach. Zoals nu hadden de mensen een slecht sprekend geweten, door ongeloof. Ze geloofden niet wat Noach predikte, de mensen leefden gewetenloos en bleven ongehoorzaam aan wat God vroeg. God had geduld om te zien of de mensen Hem gehoorzaam zouden worden. Maar de mensen wilden niet luisteren. Gods geduld kende een einde, en de zondvloed kwam.

Vandaag luistert men ook niet, men leeft en denkt een “goed” mens te zijn in eigen ogen. Noach had een goed geweten door GELOOF IN Gods genade en bouwde de ark dag na dag,tot zijn redding.Ieder mens is in feite geboren met een slecht geweten en heeft nood aan een goed geweten door dagelijkse vergeving.Zo is er dat tegenbeeld ook vandaag, wie ongehoorzaam blijft aan de Bijbel, komt in de apocalyptische oordelen die God straks over deze wereld zal laten brengen, en waarvan wij heden de symptomen al kunnen vaststellen, let op de natuurrampen.

Wie wil gehoorzamenaan wat Jezus ons leerde zal behouden worden, zijn eerste gehoorzaamheid is zich vrijwillig te laten dopen, en dit is als een uitzonderlijk gelovig gebed van een goed en veranderd geweten tot God. Als het geweten niet is veranderd, is ook zo’n doop waardeloos, net als de kinderdoop!

Men krijgt een goed en gerust geweten door te geloven in het offer van Christus, die opstond uit de dood. Een goed geweten staat steeds tegenover zijn Schepper, en is niet angstig tegen de dag van zijn beoordeling, maar begint een nieuw leven!

Wie bidt als koning David met zijn zondig geweten krijgt ook een goed geweten? ZO BEKEERDE KONING DAVID ZICH

Psalm 51: Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

 

Wie Bijbels gelooft in Jezus en gehoorzaamt komt niet in de aardse oordelen, want Christus komt STRAKS eerst om de Zijn wereldwijde kleine gemeenten op te halen! De gemeente van Jezus is geen staatskerk!

Mattheüs 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Biblespace

ARTIKEL 2012

ELIA EN ZIJN GOD

 

ELIA EN ZIJN GOD

Iedereen heeft in zijn leven vreugdevolle of bedroevende gebeurtenissen meegemaakt die hij nooit meer zal vergeten. Aan de vreugdevolle dingen heb je goede herinneringen. Aan problemen en moeilijkheden, als je daaraan denkt, dan komen slechte gevoelens op, het is soms wel verwerkt, toch blijven er soms littekens op je ziel.Je kunt je wel eens de vraag stellen waar was God toen? Dacht Hij aan mij? Dacht ik aan Hem?Elia was een gewoon mens als wij, doch hij had een zeer goede relatie met zijn God.

1 Koningen 17 De geloofskracht van Elia.

De profeet Elia leefde in de tijd van koning Achab, de koning van Israel, die zijn God vaarwel zei, en andere goden diende, zoals de Baal, hij bouwde een altaar voor Baal, en plaatste gewijde palen, obelisken. Gods volk boog ook zijn knieën voor dat stuk steen, en volgde de meerderheid. Een nieuwe staatsgodsdienst deed zijn intrede. Het was zeer gevaarlijk Gods wetten te ovetreden :

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Baal was een algemene Kanaanitische afgod onder verschillende vormen, zoals de zonnegod. In Babylon werd hij “Bel” genoemd. Zijn vrouw heette Astarte, een vruchtbaarheidgodin. Zo beweren er uitleggers dat ook ons land “Bel”-gië daar zijn wortels heeft. Trouwens België, is een afgodenlandje.

Oordeel.

De profeet kondigt aan de koning een oordeel aan, dat het 3,5 jaar niet meer gaat regenen, tenzij het op zijn woord! (1) Geen water betekende dan stervensgevaar voor mens en dier. Je zou kunnen zeggen dat was een onheilsprofeet, neen, hij was enkel de profeet , de boodschapper van de God van Israel. De koning en het volk geloofden verder in hun nieuwe god, de Baal. De wereldkerk vandaag in wording is daarvan een tegenbeeld!Nu zou de koning en zijn volk moeten vertrouwen op zijn afgod, en offeren omdat het zou regenen.De koning zou nu kunnen leren welke god de ware is, de God van Elia of zijn god! Jammer voor de koning, en de meerderheid van het volk, maar Baal, is dood! Zo zijn er vele mensen vandaag die met de vraag rondlopen: Welke godsdienst is nu de echte? De nabije toekomst zal dat aantonen, jammer voor hen die het tegen die tijd,Jezus nog niet hebben gevonden! Zij die gestorven zijn kennen nu al de waarheid, en weten of ze behouden zijn of wachten op het “laatste” oordeel.

Geloof is iets dat altijd mag, moet en kan getoetst worden aan de realiteit, want er is maar één waarheid.

DE GOD VAN ELIA SPRAK TOT HEM.

(2) God zegt hem te vluchten naar een andere streek. God zegt hoe hij voor hem zou gaan zorgen! 5 Daarop ging hij heen en deed naar het woord des HEREN; hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. 6 De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek.(1 Kon.17)

Het luisteren naar God, (De Bijbel lezen) en te geloven wat Hij zegt is toch een speciale ervaring. Moet God het niet eerst mogelijk maken dat je het kunt geloven?

Dat je kunt drinken uit een beek die God aanwees, is aan te nemen, maar… Wie zou nu gaan geloven dat de vogels hem tweemaal daags te eten zouden geven? Wat hij te eten zou krijgen is vermeld!Elia geloofde het en ging op weg. Zou je ook gaan? Stappen zetten in geloof?Dit is het wat God van ieder mens verlangt, te geloven wat hij leest in de Bijbel, zonder voorwaarden. Dat kan omdat de Bijbel, Gods woord is. Wie dat niet gelooft, zal God nooit ervaren in zijn persoonlijk leven, al ga je honderd jaar naar een kerk, ben je pastoor, dominee of theoloog!

Elia deed het, en zijn God hield woord, hij kreeg te eten op wonderlijke wijze. Zo zal ook alles wat God beloofde in Zijn woord in vervulling gaan.

Ro 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Elia was een man die God lief had. Wie ook vandaag nog luistert naar de God van Elia, zal wonderlijke belevenissen meemaken.

God leefde met Elia mee.

EEN EERSTE PROBLEEM: DE BEEK DROOGDE UIT!

Was nu de profeet slachtoffer van zijn onheilsvoorspelling? Neen, want zijn God wist dit al lang te voren en had voorzien in een oplossing!  Zo kent God de problemen van ieder mens die hem te wachten staan. Maar kent die mens de God van Elia? Of denkt die mens nooit aan God, of denkt die mens dat hij altijd al zijn problemen zelf kan oplossen? Heeft die mens een god als koning Achab,, die niets kan veranderen! België bewijst het velen zien het niet meer zitten! Inderdaad ze kennen de ene levende God van Israël niet, de God van de Bijbel.

De oplossing?

8 Toen kwam het woord des HEREN tot hem:

9 Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. ( 1 Kon.17)

Wat een wonderlijke God! Hij voorzag een weduwe voor Elia!  Doch in de ogen van vele mensen, is dit toch maar geen goede oplossing, want deze weduwe had zelf bijna niets! Toch had God voorzien en deze weduwe geboden voor een komende en hulpbehoevende man te zorgen! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ook zijn oplossingen voor menselijke zware problemen. Deze weduwe had slechts nog één maaltijdtje voor haar en haar zoon.  Het geloof van deze weduwe werd zwaar op de proef gesteld.

14 Want zo zegt de HERE, de God van Israel: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal.

 

Enkel te geloven en te ervaren. Ook in het nieuwe Testament staan beloften die goed zijn om te onthouden en te geloven:

Flp 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Het is niet altijd evident, daarom wil God dat wij op Hem leren vertrouwen. Wie zijn vertrouwen stelt op andere goden, kan slechts maar wachten op teleurstellingen.

EEN TWEEDE PROBLEEM: DE ZOON WERD DODELIJK ZIEK.

17 Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek: ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef.

Een huilende weduwe van verdriet omwille van haar gestorven zoon, haar toekomst. Ze denkt dat ze gestraft is omwille van haar ongerechtigheden en een oordeel door Elia is uitgesproken.

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

De profeet denkt er anders over, zijn God is de schepper van hemel en aarde en alle leven. Hij bad omdat de ziel zou terugkeren in het lichaam. God gaf die zoon nieuw leven. Twee gelukkige zielen in een slag! Op Pinksteren kwam er ook nieuw leven in hen die geloofden wat Petrus sprak!Al deze luisteraars waren geestelijk dood. Deze weduwe wist nu dat Elia een profeet was, een man die sprak in Gods naam.

Wie een nieuw leven wil beginnen, moet luisteren naar de God van Elia.

Amen!

DE OPNAME VAN HENOCH

DE PLOTSE OPNAME VAN HENOCH

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; Hebr.11

De hemelvaart van Christus moet in de ogen van de discipelen een zeer bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Met hun eigen ogen hebben ze dit wonderlijke kunnen waarnemen. Ze hebben dit gebeuren de rest van hun leven meegedragen, opgeschreven en later was er onder de christenen dezelfde hoop, ook eens te worden opgenomen in de hemel, zoals ook Jezus beloofde.(Joh.14:2). Deze hoop leeft bijna tweeduizend jaar later nog steeds onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen, en het verlangen naar deze “opname” ( The rapture) groeit in onze dagen. De tijd is vandaag rijp! (Kairos) Het precieze tijdstip van de opname (hemelvaart) is ons niet bekend. (Chronous).

1Th 5:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Voor de ongelovigen zal dit zeer onverwacht gebeuren, omdat ze het niet hebben willen geloven! Bijbelgetrouwe christenen zullen als vermist worden opgegeven.

In Gods Woord vinden wij een gelijkaardige hemelvaart,van een geloofsheld, de profeet Henoch.

Zijn naam betekent: de “ingewijde” of de “inzicht hebbende”. Er bestaat het verloren Bijbelboek van Henoch, waar de Bijbel naar verwijst (Joz.10:13 en2 Sam.1:18) Het boek des oprechten, volgens sommigen een verloren Bijbelboek.Teruggevonden in 1773, en door de Joden als “apocrief” beschouwd, omdat het slechts Christus aanneemt als de Messias! Het werd door de Joden verworpen rond 300 na Christus. Jozua kende het boek!

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.Jozua 10

Uit andere geschriften zou Henoch de vader zijn van Methusalah. Het boek Henoch is nog terug te vinden in de eerste statenvertalingen. Methusalah stierf vier dagen voor de zondvloed en leefde 969 jaar! De schrijvers van het N.T. kenden ook dit boek, zo schreef Judas een uitgesproken profetie van Henoch. Hij achtte dit boek betrouwbaar! De eerste christenen zagen dit boek dus DUIDELIJK als canoniek, ook Petrus. De tijdslijn van Henoch loopt samen met onze Bijbel!

14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.Judas 1.

Deze tekst staat ook te lezen in Henoch 1:9. Dit boek is voor een deel apocalyptisch.

HENOCHS HEMELVAART.

5 Door het geloof is Henoch weggenomen

De tijd van Henoch is goed te vergelijken met onze tijd, waarbij het van kwaad tot erger gaat, en men Gods wetten en raad is vergeten.Waar hierboven staat “over hen” (14) dit zijn mensen die de weg van Kaïn zijn opgegaan, vervolgers en moordenaars van Joden en christenen.Die voor een Bileamsloon zijn bezweken. Kerkleiders met politieke invloed en macht, die de mensen als koopwaar behandelen.(2 Petr.2:3) (Openbar.18:3).Rome en Constantinopel zijn bezweken voor geld, macht en eer! Henoch profeteerde de vierschaar!

Ge 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

De levenswandel van Henoch, was een leven, waarbij deze profeet God altijd betrok bij zijn doen en laten. Hij zocht steeds wat God wilde, en vertrouwde op Hem. Henoch had een persoonlijke relatie met God.Hij wandelde, en was geen opgejaagd (stress) mens die altijd en in alles dient te presteren! Wie wandelt, kan eens rustig nadenken. Is onze levenswandel getypeerd door bedachtzaamheid? Ongelovigen zijn onrustige mensen zegt God, geen tijd om nog eens na te denken over de zin van het leven. De levenswijze van onze hedendaagse maatschappij staat al tweeduizend jaar beschreven: ( Ik neem een levendige vertaling)

1 Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. 2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.3 Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.4 Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5 Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in.2 Tim.3

Jes 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Henoch is ook een spiegelbeeld van de Gemeente van Christus op aarde. Allen die Christus toebehoren komen dus niet in de laatste wereldoorlog met gebruik van nucleaire wapens, natuurcatastrofes, hongersnood enz. De beschreven valse profeet  zal te herkennen zijn als een soort beeld van Judas, welke met een kus, een teken van valse liefde, Jezus verried, omwille van vergankelijk kapitaal!  De slechtste tijden die de wereld ooit heeft gekend staan voor de deur. Deze onrechtvaardige wereld komt voor de vierschaar van God. Alle gelovigen met een persoonlijke relatie met Christus zullen op wonderlijke wijze deze aarde verlaten. Ieder mens moet daarom eens in zijn leven een keuze maken: geloven in Jezus, het Woord, de Bijbel of niet.

Vervulling Antichrist en valse profeet

DE HEMELVAART VAN ALLE CHRISTENEN.

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.1 Thess.4

32 De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. Spreuken 10

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis en inzicht, net als Henoch, daardoor weten zij hoe zij God welgevallig kunnen zijn. (Tussen gerechtvaardig zijn en rechtvaardig willen leven is een verschil!) God had aan Henoch geopenbaard, dat Hij hem van de aarde zou wegnemen, maar Henoch wist geen dag of uur. (Cfr. Boek Henoch) Wat een treffende gelijkenis voor de komende opname van de christenen met inzicht!

26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is.Prediker 2

Deze wijsheid, kennis en inzicht is niet te aan te leren in een seminarie of een Bijbelschool, neen, God geeft het aan hen die Zijn principes toepassen, en leren zo uit het dagelijks leven. Wij dienen enkel te luisteren en te wandelen naar wat God zegt in de Bijbel, en enkel hierop, ons vertrouwen te stellen. Iedere auto heeft zijn instructieboekje met uitleg over alles, soms nodig bij pech, zo heeft ook de mens van zijn Schepper een boekje, en niet alleen te lezen bij verdriet of pech!

Zoekt u de wil van God? Dan zal Hij u belonen!

6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Hebr.11

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN!

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

Na de afscheidswoorden van Jezus, werden de discipelen ontmoedigd. Hun Meester zou hen verlaten. Maar het zou geen vaarwel worden, maar een tot weerziens, ja al stierf Jezus onschuldig voor hun ogen! Afscheid nemen is nooit plezant, bijzonder als er een innige band is gekomen met iemand waarmede je een relatie hebt.  De discipelen dienden te geloven wat Hij beloofde, om de ontmoediging snel te verwerken. Die belofte is geldig voor allen die totnogtoe Jezus volgden en volgen. Er kan in uw leven iets gebeuren, waardoor ge zwaar ontmoedigd werd en nieuwe levenskracht nodig hebt. Soms komen mensen zoiets nooit meer te boven, en kunnen het niet verwerken. Toch kan een Bijbelse belofte de enige doeltreffende medicatie zijn.

Waar vinden wij die kracht tegen ontmoediging?

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Het ganse wereldgebeuren is bezig met het volk te ontmoedigen, in wat het meemaakt, en wat hen overkomt, en nog zal ,overkomen. Daarom zijn er niet weinigen die er aan denken er zelf een eind aan te maken. Wie luistert naar Jezus en vele profeten, zal ontmoediging voorkomen, of kunnen verwerken, want Gods plan en Zijn beloften gaan altijd in vervulling! Wij leven vandaag in een tijd waar alle Bijbelgetrouwe christenen de wederkomst van Christus verwachtende zijn, en dit geeft de nodige kracht om alles te verwerken wat ons wil of zou kunnen ontmoedigen! De enige mensen op aarde die een toekomstperspectief hebben zijn de wedergeboren christenen, nieuwe mensen, klaar ! (Joh.3)

Krachtbron: de Bijbelse hoop!

Luister naar de profeet Jeremia!

7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;

8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.Jer.17

Het levensnoodzakelijke voor de mens is water! Het water is er nodig voor het aardse leven. Jeremia vergelijkt de Bijbelgelovige mens met een boom, die zijn wortels door de grond boort, om aan water te komen. Zo moet ook een mens zich verdiepen, zich wortelen, onderzoeken en vasthouden aan wat God zegt, om ook nog vruchtbaar te zijn, actief te zijn in de moeilijke en ontmoedigende dagen van zijn leven. Het geestelijk leven van de mens heeft het levende water nodig. Wie dit levende water niet kent, zal sterven als een boom, als er hitte komt. De hitte kunnen ernstige problemen en tegenslagen zijn in uw leven, of ziekte zoals bij Job. Drinken uit de Bijbel is noodzaak.

Krachtbron: Bijbelkennis

LEVENDE BIJBEL

Luister naar Jezus! Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Wie dorst heeft zoekt om zijn dorst te lessen. Wie de waarheid wil vinden gaat op zoek. Wie de waarheid voor het leven heeft gevonden, gaat niet verder meer zoeken. Spreuken 8:17 Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Wie Hem vond, is een bron geworden, voor andere mensen, die ook op zoek zijn gegaan in deze wereld naar de waarheid. Wie Jezus heeft gevonden in zijn leven vond de enige waarheid.(Joh.14:6) Vandaag wordt soms de waarheid veranderd, door woordverdraaiingen, daarom is er al een predikant die de laatste nieuwe Bijbelvertalingen verbrand waar men de woorden verdraait. Woordverdraaiingen dat was de eerste list van satan bij de zondeval! Hij veranderde Gods woorden! God spreekt enkel door de Bijbel.

Krachtbron: Jezus Christus!

Hebreeën 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, Een van de laatste woorden welke God sprak in Zijn woord tot de mensheid was:

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Dit waren drie krachtbronnen om de batterij van uw geest op te lade

KRACHT uit de PSALMEN

In “geestelijke” muziek en zang zit kracht tegen ontmoediging!

God gaf ons in Zijn liefde een zangbundel. Hij gaf de psalmen om ze te zingen, ook in moeilijke dagen en geloofsbeproeving. In de middeleeuwen gingen de christenen naar de brandstapels, zij zongen luid hun psalmen!

DSC_5350

Psalm 23 : 3 Hij verkwikt mijn ziel.

Wie verdrietig is en ontmoedigd, moet weten dat er iemand is,die hem kan helpen, en dit is niemand minder dan de “Goede Herder”, Hij die u schiep!  Zijn woorden hebben rechtstreeks invloed op ons denken, ons gemoed, ons geestelijk leven. Woorden van mensen kennen deze kracht niet. Koning David zong dit lied, wellicht meer dan eens, het verkwikte zijn gemoed. Door de schapen bij rustige wateren te brengen, was dit voor deze dieren een zaligheid.  Zo moet iedereen weten, die een kind van God is, dat God het nodige zal doen om ook uw ziel te verkwikken. Neem de tijd om te drinken van Gods woorden. Wie niet drinkt krijgt een verdorde geest!

4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij

Hier is sprake over angst voor de dood en zware tegenslagen. Vele slechte nieuwsberichten kunnen mensen ontmoedigen, of angst aanjagen. Christenen dienen niets te vrezen, want de aanwezigheid van de H.Geest, in hen,is een Geest van kracht. (2 Tim.1:7) De H.Geest is een trooster!

“uw stok en uw staf” zijn instrumenten die alles in de goede banen kan leiden. Beloften in de Bijbel vertroosten de ontmoedigden die de beloften geloven!

 

EEN ONTMOEDIGDE GELOVIGE Psalm 42

Toen koning David uit zijn paleis was gevlucht voor zijn zoon Absalom, was hij zwaar ontmoedigd. Wat mij opvalt zijn de vele vragen die koning David, een ontmoedigde man, zich stelde.

Wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen God? Wij stellen een verlangen vast, zoals iemand die dorst heeft om deze te kunnen lessen. David kent verdriet, omwille van de opstandigheid van zijn eigen zoon. Wat David sterk miste was, te kunnen opgaan naar Gods huis, de tempel. Daarom staat in psalm 88:11 Zullen de doden u loven misschien? God heeft niets aan de dood van David. God wil dat alle mensen stralen van blijdschap.

Waar is uw God? De kwetsende woorden van hen die lachten met zijn geloof, waren ontmoedigend. Waar is uw geloof nu? Laat God u nu in de steek? ( vers 5,6) David haalt een wapen uit in zijn gedachtestrijd, welke hem moed geeft. Hij breekt zijn negatieve gedachten af, met positieve gedachten uit zijn verleden. Goede herinneringen en ervaringen met God. Zulke gedachten kunnen een vangnet zijn in onze gedachtewereld. David wist dat God hem reeds uit alle moeilijkheden had gered! (2 Sam.4:9, 1 kon.1:29, Ps.54:7) Paulus kende de zelfde ervaringen. (2Tim.3:11) Hij denkt aan zijn optocht naar de tempel met muziek, feestvreugde en lofzang!

Wat er ook gebeurt, ik zal hem nog loven.

David had een gezonde toekomstvisie, waarop hij terugviel. Een christen moet zich vasthouden aan de echte hoop, waarvan Paulus zoveel schrijft. De satan weet, als hij die hoop bij ieder christen kan wegnemen, hij zou winnen! Vandaar, dat er stemmen opgaan uit kerken, niet verder te geloven in de wederkomst van Christus op aarde! (Cfr. Recente uitspraak van mijnheer Ratzinger).

12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.Openb.22

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

 

win_20170221_11_45_59_proBiblespace Vlaanderen

 

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME, HEKSERIJ.

Vandaag is er weliswaar veel belangstelling naar de toekomst. Vele mensen vinden het van belang eens te gaan luisteren naar een waarzegger. Ze willen graag weten koste wat kost, wat hen persoonlijk te wachten staat, of hoe het verder moet in deze wereld gedurende dit korte leven, al is er dan ook geen garantie voor uitspraken in waarheid Het oproepen van geesten en hekserij is ook weer trendy! God die alles over de toekomst weet, laat men erbuiten, laat men vallen.

Is hekserij een kwaad in Gods ogen?

Deuteronomium 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

God verbood zijn volk om waar te zeggen of te luisteren naar de waarzeggers. Toch blijft de ongelovige mens steeds nieuwsgierig naar de toekomst. Let maar op de veel gelezen horoscopen, door de bijgelovige mens. Astrologie is weer in als in Babelse tijden. Wij nemen een voorval uit de Bijbel, om te waarschuwen tegen hekserij.

De waarzegster te Endor.

 

Eerst nog dit. (1 Sam.28) In ieder er geval is het zo, dat een behouden christen, wanneer hij sterft bij de Heer is, en daar kan rusten.(Fil.1:23) Geen enkele duistere macht kan deze rust verstoren, buiten de wil van God om.Nadat de profeet Samuel was gestorven, kwamen in Israel ernstige problemen opdagen. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël.(4)

Koning Saul werd uiterst angstig en wat doet deze eigenzinnige koning?

Wanneer wij zelf ook in moeilijkheden komen, dan gaan wij eerst bidden in vertrouwen, opdat de Here ons genadig zou zijn en ons een uitkomst zou geven. Bij christenen is dit een spontaan gegeven, wanneer hij in de beproevingen komt. Christenen hebben ervaringen met zulke dingen, waarbij God op onverwachte wijze hulp geeft. Net zoals David zoveel malen schreef in zijn psalmen. Het repetitief bidden is ondoeltreffend. Hier werd minder duidelijk vertaald met “geen omhaal van woorden” (Katholieke gebeden)

Mattheüs 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

(6) Koning Saul bad ook, maar de Here gaf geen teken van leven. God antwoordde niet, noch door dromen, noch door het gebruik van de Turim of door de profeten.Dus kreeg koning Saul geen gebedsverhoringen en geen contact. God was voor hem niet meer “online”, onbereikbaar!Dit is het ergste wat een mens kan overkomen, als hij in nood zit, hij geen oplossing meer ziet, of geen contact meer heeft met zijn Schepper. Dus geen betrouwbare toevlucht. (2 Sam.22:3) Hij wordt wanhopig, en zet verkeerde stappen, of de wanhoopsdaad.

Wat deed koning Saul? Hij dacht aan de overleden profeet Samuel. Zo zijn er ook vele mensen die denken aan iemand die ze in vertrouwen konden nemen, maar als hij overleden is, dan pas komt de kat op de koord. De koning die zelf alle waarzeggerij en hekserij verboden had in het land, omdat hij wist dat het tegen de wil van God was, valt nu zelf in die zonde! Het was de angst die hem dreef om zoiets te doen. God had hem verlaten, omdat Saul niet verder op Hem vertrouwde. Wie doet als Saul zal in de toekomst even angstig worden. (Zef.1:15) Maar ….

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,

28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen,30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad,31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Spreuken 1

Toen Samuel nog leefde, had Saul ook niet geluisterd naar de wijze woorden van de profeet, en zijn eigen gedacht gedaan en dit is gevaarlijk. Dit is het beeld van de vele ongelovige, bijgelovige of gewoon religieuze mensen.

Koning David had betere ervaringen en kon iets anders schrijven:

 

22 Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog; hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.23 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.24 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.Psalm 31

David dacht wel verkeerd door angsten, maar bad in correct vertrouwen!

Saul op weg naar een paranormale te Endor! (8) Een weg tegen de wil van God, dit is ook de weg van velen vandaag, jammer. Saul ging ’s nachts vermomd in de duisternis. Hij dacht niemand zal mij opmerken en herkennen, niemand zal mijn huichelarij zien. Het leven van koning Saul ging steeds verder bergaf, met bezetenheid, jaloezie, moordzucht. Saul haalde met zijn opzettelijke ongehoorzaamheid, een vloek over zich, luister wat de profeet Jesaja ons zegt: Jesaja 29:15 Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? Wij letten nu bijzonder op wat zich afspeelt bij deze waarzeggende vrouw.  De koning vraagt de geest van een dode op te roepen, maar ook de vrouw werd angstig om dit te doen, want het was compleet verboden bij wet. Ze roept de geest van Samuel op. Bij het verschijnen van Samuel, slaakte de vrouw een angstkreet uit. (13) Ze zag een bovennatuurlijk wezen opkomen!Dit wijst erop dat zij dit nog nooit zoiets had meegemaakt op zo’n wijze! Want Samuel behoort bij de levenden en niet bij de doden! Hij droeg zijn mantel! (14) Wij lezen niet dat de vrouw de geest opriep! Hij was er plots voor ze riep buiten haar verwachting!  De normale gang van zaken was dat ze als medium inspiratie krijgt van een demon die de stem van de dode nadoet om boodschappen door te geven. Demonen hebben geen macht om dingen te doen buiten de toelating van God. Dat zien wij tijdens het leven van Christus op aarde.

 

Krijgt Saul nu een blijde boodschap?

De vrouw geeft angstig al de woorden van de profeet Samuel door aan Saul, en alles is waarheidsgetrouw. Samuel herhaalde precies wat hij zei toen hij nog leefde:

17 De HERE heeft gedaan, zoals Hij door mijn dienst gesproken had: de HERE heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste, aan David, gegeven.

Maar nu krijgt hij nog te horen wat hij beter niet had geweten, (19) Saul zou ’s anderendaags sterven, samen met zijn zonen! Wat een ellendige boodschap niet tot zegen, maar tot vloek! Zo gebeurde het ook! Hoe erg moet het zijn te weten dat je sterven zo nabij is, goed om zwaar depressief te worden, terwijl Saul kracht nodig had om te strijden met de Filistijnen. Alles wat wij moeten weten naar de toekomst toe, staat beschreven in Gods woord, en dat veranderd niet, en liegt niet. Helaas houden mensen zich bezig met leugenachtige waarzeggerij door boze geesten.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Laat niemand zich vangen door de strikken van de duivel, dit kan door te luisteren naar God zelf!

Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad!