DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS

DE NIEUWE WIJN VAN JEZUS CHRISTUS

clip_image006.gif

14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet?15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.16 En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk; want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt erger. 17 Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden. Matth.9

Soms hoort men hier in de volksmond over “het nieuw geloof”. Dit is echter niets nieuws onder de zon, de discipelen van Johannes de doper hadden het ook op de lippen.(Matth.11 Twijfel in het hart van Joh.de doper?). Op een dag zat Jezus met Zijn discipelen te eten bij een tollenaar, Mattheus, samen met anderen, en dit werd opgemerkt door de farizeeën. Deze mensen hadden de opmerkingen, zoals: Waarom gaat Hij eten bij de gehate tollenaars of belastingcontroleur, en dat dan nog op een vastendag? De discipelen van Johannes de doper hadden ook nog dezelfde kerkelijke tradities En verwonderden zich erover dat Jezus at op een vastendag.Ze beslisten om aan Jezus zelf uitleg te gaan vragen. De farizeeërs spraken liever achter de rug van Jezus. Zo zien we nog een kenmerk van een farizeeër.

Wij noteren dat die vastendagen niet door de wet van Mozes werden voorgeschreven, maar een gebod van de Farizeeërs zelf was. Een nieuwe kerkelijke wet door de toenmalige godsdienstleiders. Dit werd traditie, zo zien wij dat mensen zich graag laten binden door de gewoonten welke met de paplepel binnenglijden. Zo is ook de kinderdoop en vorming on-Bijbels, onchristelijk, en waardeloos in Gods ogen.

16 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Matth.6 Jezus vindt het noodzakelijk met drie vergelijkingen of beelden een uitleg te geven, waarom Hij een andere en een nieuwe leer (geloof) brengt.

De bruiloftsgasten.

De grondtekst gebruikt hier “ kinderen van het bruidsvertrek”. Hij bedoelde al Zijn discipelen. Dit zijn alle wedergeboren mensen die wachten om hun wit bruiloftskleed te krijgen, en dan te mogen deelnemen aan het bruiloftsfeest van het Lam.

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matth.22

Wanneer iemand uitgenodigd werd voor een plechtig bruiloftsfeest, dan kreeg hij bij het onthaal een wit bruiloftskleed aangeboden en wachtte in de zaal van de bruid op het begin van het feest. De bruidegom is Jezus, Zijn aanwezigheid, was een reden om blij te zijn. Er was geen reden om triestig te zijn en te vasten. De aanwezigheid van Jezus in je leven is een vaste reden om blij te zijn, hier was Jezus lichamelijk bij hen aanwezig, en dat gaf veel zielgenot. Jezus wees de discipelen van Johannes de doper erop, dat zijn aanwezigheid slechts van tijdelijke aard was. Er zou een tijd komen dat ook Zijn discipelen een reden zouden hebben om triestig te zijn en te vasten. Na dit vasten zou het feest beginnen. Een heilige voorbereiding voor de bruid.

15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Joel 2

Het volk Israël is zich aan het verzamelen in hun beloofde land, de gemeente is zich aan het voorbereiden als een bruid, om dan het bruidsvertrek te verlaten. Deze profeet toont dat er twee bewegingen zijn welke tezamen zich vervullen.  Sinds 1948 is het verzamelen van Gods volk begonnen, en ook het heiligen, het voorbereiden van de gemeente van Christus. Jezus wil zeker geen vijandige houding tussen de Joden en de christenen.

Joh 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

Een nieuwe lap stof op een oud kleed?

Het tweede beeld dat Jezus hen ophangt maakt duidelijk dat Zijn leer nieuw is. Hij wijst erop dat men voorzichtig moet zijn en zijn leer die nieuwe stof is.Het is volledig nieuw van aard, en is niet om te herstellen, maar een volledig nieuw begin betekent; Jezus laat het oude kleed ( de wet van Mozes) niet weggooien. Het blijft in de gelijkenis, maar als een oud kleed, waarvan de tijd zal aanbreken dat het niet meer gedragen wordt, of niet meer doeltreffend zal zijn. De nieuwe stof zou bij het wassen krimpen en scheuring veroorzaken.

Jds 1:19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Geen jonge wijn in oude zakken!

Jezus vond het nodig nog een derde beeld te geven. Dan weten wij dat dit nodig is geweest, en het vraagt daarom des te meer onze aandacht. Het Judaïsme in zijn toenmalige vorm leek wel een oude lederen zak te zijn. De oude zak vinden wij terug in de Psalm van de wet;

Ps 119:83 Hoewel ik ben geworden als een lederen zak in de rook, heb ik uw inzettingen niet vergeten.

Het lijkt wel het beeld van een O.T- ische gelovige, zich vasthoudend en hopend op de wet en goede werken. De oude wijn met al de ceremonieën zouden een einde nemen, zij waren slechts de schaduw, van het werkelijke Lam van God. Ook hier had Jezus het behoud voor van de beide gelovigen: Joden en christenen. Doch zolang Hij niet is teruggekomen wil Hij geen vermenging tussen de beiden. Jezus maakte de discipelen van Johannes de doper duidelijk, dat hij geen compromis wilde met de farizeeërs over Zijn nieuwe wijn, nieuwe leer! Wat de discipelen van Johannes deden achteraf, weten wij niet. De jonge wijn van Jezus is zeer krachtig en heilzaam, het is Zijn bloed.

De jonge nieuwe wijn spreekt van genade, voor allen die geloven in dit “nieuw geloof”!

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. Matth.26

GOD IS AAN HET WERK VANDAAG

GOD IS VANDAAG AAN HET WERK

exodus 2014

Bijbelgetrouwe christenen dienen heel waakzaam te zijn en het profetische woord beter gaan lezen en overleggen. (Sela) God spreekt alleen tot hen die een luisterend oor hebben en de nodige tijd nemen! Jezus verwees zijn discipelen naar de schriften, en legde de teksten uit, .zo leerde Hij hen de profetische gave te ontwikkelen! Opb 2:29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Wij moeten letten op wat onze Vader aan het doen is. Als kinderen hun vader observeren, dan willen zij meestal begrijpen wat en waarom hij iets doet. Daarom komen ook zoveel verschillende vragen uit een kindermond.Ook wij moeten ons meer vragen gaan stellen bij de dingen die wij vandaag wereldwijd zien gebeuren. Betrouwbare antwoorden kunnen wij slechts alleen vinden in de Bijbel, Zijn woord. Deze morgen willen wij spreken over wat onze Vader in Hemel aan het doen is op aarde, bijzonder ten opzichte van zijn volk Israël en hun vijanden, ten opzichte van zijn gemeente die hij straks van deze wereld zal wegnemen, voor Zijn oordelen hier losbarsten. Vandaag betekent het begrip evacueren : naar een veiliger plaats brengen. De opname is een wereldwijde evacuatie van gestorven en levende christenen!

Noach predikte over een komende zondvloed, iets wat de wereld nog nooit had gezien! De zondvloed kwam over de ganse wereld! Vandaag kondigen de wedergeboren christenen aan, dat ze zullen worden geëvacueerd voor al de oordelen Gods over deze aarde in de komende jaren zullen komen. Men lachte met Noach de prediker der gerechtigheid, tot God de mond van de spotter stopte met veel water.

Onze vader is bezig met het verzamelen van allerlei mensen om zijn woord in vervulling te laten gaan.

Ø Het verzamelen van zijn volk Israel, sinds 1948.

Ø Een bijeenbrengen van een volk uit de heidenen, de gemeente van Christus.

Ø Een vergaderen van Israëls vijanden om te strijden tegen Israël.(Ps.83)

Ø Daarna de wederkomst van Christus om te regeren over de ganse aarde in vrede.

HET VERZAMELEN VAN ISRAËL

Micha 2

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen.

Hier vinden wij dat Gods zijn volk niet heeft verworpen, zoals men de wereld wil laten geloven. Nog steeds wil men laten geloven dat de Babelse kerk van Rome in de plaats van Israel is gekomen, en God Zijn volk heeft verworpen. Het is goed om eens aandachtig te zijn bij deze woorden. Wij lezen dat God zijn volk “geheel” zal samenbrengen .

Ezechiël 11:17 daarom spreek: zo zegt de Here Here: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israel geven;

Vandaag stellen wij vast dat er nog vele joden zijn, die nog niet verzameld zijn in Israël. Velen zijn al terug uit Rusland en andere landen. Ook het politieke Amerika is vandaag stil aan het veranderen van visie tegenover Israël. Joden en christenen komen daar steeds meer in een slecht daglicht, en onder druk door manipulatie en antichristelijke wetten van de overheid. Ook in België vinden wij nog het Joodse volk. Ook zien wij dat er staat : ” Het zal er gonzen van mensen “ .

Dit is niet verwonderlijk wanneer wij  vaststellen dat Israël niet zo groot is, en er nog veel volk moet bijkomen, dan zal het er gonzen als bij de bijen.

Ik zal u het land Israël geven. (Ez.11:17)

Vandaag is er al veel gesproken over het teruggeven van land, dit in verband met de doodlopende vredesbesprekingen. Momenteel beginnen de gemoederen verhitten, het teruggeven van land ten noorden van Israël n.l. de Golanhoogten. (Basan). Men wil het land delen in twee staten, in feite wil men Israël vernietigen. Een “Palestina” dat nooit als land heeft bestaan! Palestina is een naam door de Engelsen gegeven onder hun mandaat. Als God hun dit land heeft gegeven , hoe durven Israëls leiders Gods land verdelen? Amerika voert een dwangpolitiek, tegenover Israël, en strijden onrechtstreeks tegen de ene levende God, JHWH!

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, Joel 3

clip_image004.jpg

Israël kreeg het land van God, wie neemt het hen af? Wie durft strijden tegen zijn Schepper? Wij denken dat God zijn profetisch woord snel zal uitvoeren. Vandaag wordt Syrië en straks Damascus een puinhoop en onbewoonbaar. Zal Israël gedwongen worden nucleair op te treden tegen zijn vijanden beschreven in Psalm 83? Israël heeft een doeltreffend plan. Premier Netanyahu wil geen twee staten, God ook niet, dit kan een reden zijn dat hij werd herverkozen. (2015) De tijd is nog niet rijp voor verdeling van het land, maar zal het nog lang duren?

HET VERZAMELEN VAN ISRAELS VIJANDEN

8 Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des Heren, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden. ( NBG) Sefania 3

aarde-in-brand.jpg

God is aan het werk, namelijk de heidense legers die zullen optrekken tegen zijn volk. Wij moeten vaststellen dat ook onze westerse legers zich verzamelen en allianties maken. Europa stelt zich vandaag vijandig op tegenover een democratisch Israël. Israël wordt stelselmatig in een kwaad daglicht gebracht via een gecontroleerde media. Vandaag kunnen wij vaststellen dat die heidense legers, reeds in de buurt staan van Israël. God heeft ze daar verzameld voor een vonnis, een oordeel! De Russische beer wordt gedwongen op te trekken naar Israël. (Ezech.38) Wat is hiervan de oorzaak? Wellicht eerst de aanval of oorlog beschreven in Psalm 83! God is aan het werk, de profeten lieten het ons weten, eer het straks geschied. Er is slechts redding in Jezus Christus, ook voor de Jood!

Zacharia 12

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Het lijkt of de ganse wereld opnieuw in opstand komt tegenover het land en volk Israël. (Ps.83).Demonische krachten zijn zich aan het bundelen om Gods volk naar Israël te dwingen, en dit onder de vorm allerlei leugens en terroristische aanslagen. Op die manier valt het niet op dat men dit gebruikt om Gods volk naar hun land te brengen. In Rusland krijgt Gods volk, Israël, opnieuw de schuld van de economische problemen. In Amerika krijgen ze de schuld voor de huidige financiële crisis, die zich wereldwijd laat voelen. Europa kan niet zonder de moslim-olie, en zoekt eerder vriendschap met Israëls vijanden.

In Zacharia lezen wij dat Jeruzalem het grote struikelblok zal worden in de vredesbesprekingen die al jaren bezig zijn. Het Jeruzalem zal de oorzaak worden van een nooit geziene oorlog in het M.O. waarbij alle legers zullen worden betrokken, en velen zullen sneuvelen. Een antichristelijke wereldleider zal een schijnvrede tekenen voor zeven jaar. Dit kan na de vervulling van Psalm 83.Het Pausbezoek aan Israël deze maand, (2009) met al zijn bijbedoelingen als valse profeet, kan de druk op Israël verhogen, en de spanning in deze regio onhoudbaar maken.

GODS ZOON KWAM EN WILDE ZIJN VOLK VERZAMELEN

EN VREDE GEVEN

Ook Jezus sprak van de verstrooiing en het verzamelen van zijn volk.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! Mattheus 23

Dit is hier een beeld over de liefde die Jezus heeft voor zijn volk, als de gezondene van zijn Vader. God wil zijn volk beschermen onder zijn machtige vleugels. Hadden ze maar willen luisteren. Zo is het nog steeds, wanneer ook wij niet willen luisteren naar Gods woord, zitten wij zonder enige bescherming.

Let op Israël, wat achteraf is overkomen, de tempel vernietigd, de verstrooiing, een gruwelijke Holocaust. Israël is ons gesteld als een voorbeeld. Het niet willen luisteren naar God, en het strijden tegen de God van Israël, brengt ieder mens in veel verdriet. Ongehoorzaamheid zal ook vele bittere tranen laten lopen in Europa!!

DE ONZICHTBARE VERGADERING

13 En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 14 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: 16 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, Handelingen 15

biblespace-vlaanderen.jpg

Wij leven vandaag in een tijd waarbij God de laatste bekeerlingen over de ganse wereld aan het verzamelen is, de genadetijd is bijna voorbij. De opname is ook een verzameling, welke zal gebeuren bij het horen van de laatste bazuinstoot, welke een signaal is tot verzamelen. Deze bazuin heeft niets te maken met de zevende oordeelsbazuin. “Dove” christenen zullen achterblijven, dit zijn zij die “lauw” zijn en tot de grote achterblijvende Laodicea gemeente zullen behoren.

Let op Jacobus!

Hij bevestigde de woorden van Petrus met te wijzen naar de profeten! Dat leerde hij van Jezus!

DE BESTE MEDITATIE

DE BESTE MEDITATIE

Om een goed voorbeeld van meditatie te vinden, is het van belang eens op te sporen, welk figuur er in de Bijbel ons kan inspireren. Wij weten dat tijdens de middeleeuwen het Bijbels mediteren de kop werd ingedrukt, en zo zijn gevolgen heeft nagelaten. Het mankement van gezonde voeding voor de geest van de mens laat zich bijzonder in onze dagen gevoelen. Mensen hebben alle moeite om hun tegenslagen te voorkomen of om ze te verwerken! Graag nemen wij vandaag koning David, een man van het ware mediteren. De psalmen zijn in de Bijbel een bron van levend water om daaruit te drinken.

 

Psalm 5

1 Voor de koorleider. Bij fluitspel. Een psalm van David. (5-1) Neem mijn redenen ter ore, o HERE, let op mijn verzuchting. 2 Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed.3 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.4 Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven;5 de verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid;

Graag willen mensen soms wat op hun hart ligt aan iemand kwijt. Ze hebben hun verzuchtingen, en het blijft hun gedachten overweldigen. Ook koning David kende dit soort van problemen. Zijn meditaties vinden wij terug in zijn psalmen, en ze leren ons hoe hij dit aanpakte en overwon.Koning David nam de nodige tijd om de Bijbel te lezen en dacht er diep over na, hij deed dit ’s morgens. Ook Abraham ging ’s morgens vroeg in de stilte, om te zien naar de opstijgende rook van Sodom en Gomorra, en mediteerde over wat God had gedaan met al die goddelozen.(Gen.19:27).

Bij wie kan men terecht met zijn noden, verzuchtingen, angsten, problemen?

Koning David zocht zijn hulp bij een andere Koning, hij noemde Hem “Mijn koning en mijn God!” David kende de macht van een koning. Je kunt slechts geholpen worden door iemand die geestelijk machtiger en sterker is dan jezelf. Sommigen mediteren in een bos, en geloven dat ze geestelijke kracht zullen ontvangen door te luisteren naar het fluiten van de vogels! Anderen proberen hun gedachten op nul te zetten, en stellen zich open, in alle stilte. Dit is een zeer gevaarlijk soort mediteren, demonen kunnen daar op inspelen.David legde zijn problemen in gedachten neer voor de troon van God, hij vertrouwde op wat God sprak, en keek uit tijdens de dag hoe God hem zou helpen. David bad opdat zijn meditatie God welgevallig zou zijn. 14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19

Wij moeten onze gedachten onder controle houden. Zondige gedachten zijn ook zonde! Let op wat Jezus sprak:

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.Matth.5

14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser .Psalm 19

Ps 51:10 (51-12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

David bad duidelijk om een in ingreep van God zelf, schep mij een gezond denken, en maak mij standvastig en trouw.

Een Bijbelse meditatie geeft een correct inzicht.

3 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, de overdenking van mijn hart is louter inzicht.Ps.49

Een Bijbelse meditatie is zeer nuttig, want het leert te begrijpen wat God zegt. Als wij overdenken welke levensweg God met ons gaat, kunnen wij leren begrijpen wat Zijn wil is. Het leven van een christen is slechts een voorbereidende tijd, om later in alle wijsheid te oordelen in het hiernamaals. Diep nadenken is slechts nuttig, als de mens Gods hand daarin vasthoudt. Jammer dat zoveel mensen eerst in moeilijkheden door ziekte of ongeval moeten komen om te denken aan hun Schepper. Vele mensen denken heel weinig na over de zin van het leven, tot ze bij een graf komen te staan, van een teerbeminde, of van iemand die veel voor hen betekende. Dan zegt God dat de mens dieper gaat nadenken. De denkrichting is dan goed.

3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. 4 Het hart der wijzen is in het huis van rouw, maar het hart der dwazen in het huis van vreugde.(Pred.7)

want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking, meditatie!

97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.100 Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude.102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.103 Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond.104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.Ps.119

Het begrip “wijsheid” kan wel op verschillende manieren worden opgevat door de mens. Meestal begrijpt men daaronder, intelligentie, deskundigheid, wetenschappelijke kennis bekroont met titels en diploma’s.Hoe God over wijsheid spreekt blijft voor velen een groot vraagteken, toch schreef de apostel Paulus in Gods naam het volgende:

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1

Hieronder kunnen wij vaststellen, dat werkelijke wijsheid in Gods ogen te maken heeft met behoudenis of redding. In het hiernamaals zullen de wijzen eeuwig gescheiden worden van de dwazen. De dwazen zijn zij die niet “willen” geloven wat God leert aan de mens. Zij willen zelf bepalen wat goed of kwaad is. Hieraan gaat onze maatschappij te gronde.(Hos.4)Wij dienen Gods wetten als een wijze raad en met een gewillige geest benaderen. Gods wetten zijn zeer goed voor ons geestelijk leven, goed voor onze gezondheid, goed om gelukkig te kunnen leven op aarde.Vandaag wordt ons lichaam onder een scanner geplaatst om onderzoek te doen waar het probleem zit. Zo is Gods woord, de Bijbel, een scanner om onderzoek te doen waar er problemen zitten in ons zondig denken, onze geest.

Heb 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

David schreef: Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,

Laten wij ook even mediteren, maar wie zijn onze hedendaagse vijanden? Hier alvast een ervan.

Angsten en zorgen kunnen ook een vijand zijn, en een geestelijke hongersnood.

Allerlei negatieve nieuwsberichten kunnen de wereld worden ingezonden, die de ongelovigen en de Bijbelgetrouwe christenen kunnen angstig maken, doch Gods raad werkt als een schild. Wie Gods wetten en Gods genade niet wil geloven wordt in de toekomst meedogenloos slachtoffer van de pijlen bedoeld in Psalm 7:13.

Wie is uw schild?

Ps 119:114 Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.

Wanneer iemand zijn vertrouwen gaat stellen op allerlei theorieën en therapieën, dan is hij niet beschermd tegen allerlei soorten moordende pijlen van de satan.

Spr 30:5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Ex 23:22 Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen.

Wie zijn vertrouwen stelt op Gods woorden, beschermt zichzelf in alle omstandigheden. Belangrijk is natuurlijk Gods woorden te begrijpen, en dat vraagt een inspanning, voldoende Bijbelstudie!

Een Bijbelse meditatie geeft aanleiding tot gebed!

De beste meditatie kan slechts tot een geestelijke voeding zijn en krachtig zijn,door een gebed in vertrouwen. Koning David had ware ervaringen, ervoer meer dan eens Gods kracht en werd door God zelf geleerd, dit is pas ware theologie!

David was een man naar Gods hart, bent u dat ook?

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

clip_image006.png

 

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK?

Hos 4:1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Men leefde zoals God in Frankrijk! Gods woorden zijn heel scherp, en meer dan nodig om eens grondig te worden onderzocht.

In de Hebreeuwse grondtekst staat niet: “ten gronde gaan” door gebrek aan kennis, of “uitgeroeid” worden! Er staat Mijn volk zal stil, zwijgzaam,sprakeloos worden. Mijn volk zal in verwarring komen!

Het volk had weinig Bijbelkennis, vergat Gods geboden,en kwam daardoor in verwarring, en leefde ook zo, naar eigen zinnen. Gods geboden kwamen op de achtergrond zoals ook hier vandaag. Daarom diende God te besluiten dat ze voortaan niet verder in Gods dienst konden blijven! Ze hadden hun God vergeten, en God liet weten dat hij hun nageslacht ook zou vergeten, dit was een logisch gevolg, ze werden opgevoed zonder rekening te houden met Gods woord, de Bijbel! Kerkboeken zijn waardeloos. Zo gebruikt Gods volk vandaag de Talmud i.p.v. de Tenach.

Ook de profeet Jesaja maakte een gelijkaardige opmerking:

Jes 56:10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.

IS HET VANDAAG ANDERS? Deze woorden passen precies in het kader van onze dagen. Ook ons land van Bel, Belgenland, is hiervan een duidelijke weerspiegeling! Waar is de tijd dat de Bijbel verboden lectuur was? God zei:

Lu 11:52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Vandaag is de Bijbel niet verboden, maar nieuwe vertalingen vervalst, en met een verkeerde sleutel kom je niet in de hemel! Wanneer iemand een verkeerde pincode ingeeft, krijgt hij ook geen geld, en kan hij niet betalen! Met een verkeerde sleutel kom je ook niet in de hemel!

Wij leven vandaag zoals in de tijd van de Philadelphia gemeente en de Laodicea gemeente. Het christendom en het naamchristendom vinden wij vandaag terug in deze twee gemeenten. Hier is een duidelijk verschil aan te wijzen over de Bijbelkennis en het gedrag van de gemeenteleden. Begrijpelijk dat er vandaag veel woordenstrijd en scheuringen ontstaan tussen de christenen van Philadelphia en Laodicea!

Christenen zoals ten tijde van Philadelphia!

 

Openbar.3:8 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Dit zijn christenen in de eindtijd, die nog met kleine kracht getuigen, ze zijn niet sprakeloos, en laten zich niet in verwarring brengen door evangelisten. Bepaalde evangelisten staan te spreken en te roepen, maar staan onbewust zeker niet meer verder in Gods dienst. Valse profeten zijn vandaag superactief!

Deze christenen hier hebben Zijn woord bewaard, hebben een goede Bijbelkennis.

Ze weten over de opname, en kennen in hun hart een verlangen naar deze dag.

Ze beseffen in welke tijd wij leven, ze behoren tot de onderzoekers:

Da 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Hoe bewaren zij Gods woord? Wat is bewaren?

Hier is de noodzakelijke sleutel met drie tanden om Gods woord als leefregel te bewaren.

Die christenen hebben drie belangrijke gewoonten hier terug te vinden:

3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;

4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,

5 dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. Pre.

Vers 3 toont aan dat ze bidden tot God voor ze de Bijbel gaan lezen, om wijsheid.

Vers 4 toont hoe je de Bijbel leest: ernstig onderzoeken, tijd nemen, Bijbelstudie volgen!!

Vers 5 toont hoe men Gods wil kan vinden en begrijpen, algemeen, en in uw persoonlijk leven.

Dit zijn christenen die God welgevallig zijn! Waarom?

26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Prediker 2

Bijbelkennis is zeer belangrijk in onze dagen voor de christenen, want ze begrijpen, dat de komst van de Heer heel nabij is, en ze speuren. Ongelovigen willen geen tijd maken om de Bijbel te lezen, of om te weten wat God wil, en deze mensen hebben geen toekomstperspectief! Ze zien deze wereld met eigen ogen ten onder gaan, en denken niet diep na. Met de dood denken ze, alles is voorbij, geef mij een stille crematie.

Christenen die behoren tot de Philadelphia gemeente zullen spoedig worden opgenomen, en dit is ook hun verwachting. (Openb.3:10) Ze laten zich geen angst aanjagen door berichten, want ze VERTROUWEN op Jezus.

Goede Bijbelkennis, na wedergeboorte en doop, kan ook verdriet brengen, bijzonder als men denkt aan allen, die deze wetenschap verwerpen, en de Bijbel aanzien als een soort religieus kerkboek!

Pre 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

De lauwe naamchristenen van Laodicea

Deze rijke gemeente geeft een beeld van christenen in de eindtijd, die slechts de naam hebben van christen te zijn. Ze bewaren hun Bijbel in de kast ! Ze verwachten Christus niet, en verbinden zich met anderen van dezelfde opinie.

Ze hebben net als Israel, Gods geboden en profeten vergeten! Deze mensen hebben weinig of geen Bijbelkennis. Of de Bijbelstudies zijn slecht voorbereid of tweedehands, of als er Bijbelonderwijs is, gaat men niet of niet meer. Bijbelstudie kan gegeven worden met “inlegkunde” in plaats van “uitlegkunde” Bijbelonderricht moet gezond zijn, over profetie is een eigenmachtige uitleg niet toegelaten.(2 Petr.1:20)

Jezus geeft raad aan die kerk of gemeente, waar Hij zelf buiten aan de deur staat!

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 8 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.Openbar.3

Deze christenen zijn precies nog blind, wat wijst op onwetendheid, en naaktheid wijst op onbekeerdheid. Jezus doet een oproep tot hen, om Bijbelkennis op te doen, want dat is goud waard! Een geestelijke rijkdom. In de Bijbel staan geen leugens, het is gelouterd. De Bijbel leert nergens om hier op aarde schatrijk te worden, zoals ook een reeks leugenachtige en geldzuchtige evangelisten prediken!

Mt 4:4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Begrijpelijk dat er vandaag veel discussies zijn onder “christenen”. De ene hebben onvoldoende olie (Bijbelkennis) zoals de dwaze maagden, de anderen hebben wel voldoende olie om op weg te gaan, Christus tegemoet! De toekomst zal een laatste gemeentescheuring openbaren bij de verborgen komst van Jezus Christus in de lucht. Iedereen kan voor zichzelf nu uitmaken tot welke van deze twee gemeenten hij behoort. Maar Laodicea blijft achter, en wordt niet opgenomen! (Openb.3:16)

Nooit te oud om te leren! Men kan niet lang genoeg leven om alles van de Bijbel te begrijpen, daarom is Bijbelkennis heel belangrijk bijzonder in deze eindtijd, met al zijn verwarring!

1Co 8:2 Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort;

Waarom Bijbel lezen

 

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

 

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

Mattheus 25 : 1 – 13

10 wijze-dwaze-maagden

 

Er staan in de bijbel verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Deze hier staat in het licht van een komende bruiloft. Waarbij wij de bruidegom zien als Jezus, en de bruid als Zijn gemeente. Bij het lezen van het gedeelte zijn er bepaalde dingen die voor ons als westerlingen niet zo duidelijk zijn. Daarom moeten wij ons inleven bij de toenmalige gebruiken.

HOE VERLIEP ZO’ N BRUILOFT ?

Het was de gewoonte dat de vriendinnen van de bruid zich verzamelden in het huis van de bruid, ‘ s avonds of wellicht reeds in de namiddag. Normaal werd er gewacht tot rond middernacht om op te stappen naar het huis van de bruidegom. Het was daar de gewoonte dat men trouwde in de nacht. Na het gekende geroep ging de bruid op naar het huis van de bruidegom, om dan pas samen op te stappen naar de feestzaal voor de bruiloft. Wachten kon lang duren, en de maagden begonnen te knikkebollen en te sluimeren, wat een zeer menselijk gegeven is. Wij kunnen stellen dat die maagden een beeld zijn van het christendom in zijn totaliteit. Zo zien wij dat het beeld van slaperigheid wijst naar de inactiviteit van de christenen op allerlei gebied. De bijbel krijgt minder en minder invloed op het leven van de christenen. Wat wij hier wel in het oog dienen te houden dat die tien maagden onderverdeeld werden in twee maal vijf. Dus heeft het “christendom” twee gezichten, en kent twee soorten.

WAAROM TIEN MAAGDEN ?

Tien mensen is toch maar weinig. Als de maagden een beeld zijn van de wereldwijde gemeente van Jezus, is dit zeer klein. Bij de joden was het verplicht wanneer men tien mensen had die gelovig waren diende er een synagoge gebouwd te worden. Men spreekt in feite al over een gemeente. Wij kunnen denken aan Abraham in Genesis 18

32 En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. 33 Toen ging de Here weg, nadat Hij geeindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Wij moeten wel nadenken dat het hier gaat over de tijd van de wederkomst van Jezus. Deze tijd zal een zeer moeilijke tijd zijn. De christenen zullen in de toekomst een keuze moeten maken tussen de komende wereldkerk van allerlei godsdienst, of niet. Evangeliseren naar bijbelse maten zal moeilijk gemaakt worden, of verboden. Het gevolg zal zijn het ontstaan van huisgemeenten.

Johannes 9

5 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.

5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

VALS OF ECHT VERLANGEN NAAR DE WEDERKOMST.

Niet iedereen is even blij bij het horen van de wederkomst, wie jong is en trouwplannen heeft, het mag wachten, en voor hem die al oud is, kijkt er al anders naar. Maar hoe wij ook denken, Hij zal komen ! God denkt anders !

Het was niet het in slaap vallen dat zondig was bij de maagden. Maar hoe ernstig werd op de komst van de bruidegom voorbereid. Zonder een werkelijke bekering komt er ook geen werkelijk klaarmaken.

De dwaze maagden zullen er misschien wel mooier gekleed zijn geweest dan de wijze, maar de wijze wisten wat belangrijker was n.l. de oliereserve. De satan doet alles omdat er geen reserve aan olie bij de christenen zou zijn. Hij steelt daarom onze tijd !

Het was de gewoonte dat men fakkels (lampen) gebruikte om op weg te gaan. Deze fakkels gebruiken veel olie, onderweg moet men deze indompelen. In de rechterhand droegen zij hun fakkel en in de linkerhand droegen zij een kruik met olie. Zo lopen ook christenen namelijk met de bijbel in de hand en de H.Geest in hun hart.

PSALM 119

104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De olie is een beeld van de H.Geest. Zoals de fakkels moesten vervuld zijn met olie om licht te geven, zo moeten ook wij een licht kunnen zijn. Dit kan niet zonder bijbellezen, bijbelondericht, gemeenschap met elkander, de samenkomsten met avondmaal en gebed In gemeenteverband. Als deze dingen verzwakken begint men te gelijken op de dwaze maagden.

ZIET MEN HET VERSCHIL TUSSEN DWAZE EN WIJZE MAAGDEN ?

Men ziet dit blijkbaar niet altijd duidelijk. Dwaas staat voor ongelovig, wijs voor gelovig! Maar op het moment dat er geroepen word komt men tot de pijnlijke ervaring te laat te zullen komen. Als wij dagelijks met de Here bezig zijn, dan bepaalt dit ons handelen bij kritieke momenten.

Het verschil tussen dwaas en wijs staat duidelijk te lezen in spreuken.

Spreuken 12:15 De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.

Spreuken 10:8 Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

De dwaze maagden hadden een tekort aan olie, ze wilden dat van anderen. De gemakkelijkste weg. Ze werden naar de verkopers gestuurd, zij die het evangelie uitleggen, zijn olieverkopers. Ze stonden daar wel met een fakkel, maar geen olie. Je zou kunnen zeggen met of zonder een bijbel in de hand, maar geen Geest ! geen licht, alles werd voor hen onbegrijpelijk. Bij aankomst was de deur van de genade dicht. Het klonk duidelijk : Ik ken u niet !

Ze hadden God nooit persoonlijk leren kennen. Onder dit kennen moet men begrijpen “een relatie met Christus hebben ”

Zoals …

Galaten 4

9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Ook hadden zij wel Jezus willen zien, maar ze zijn er nooit toe gekomen. Ze hadden ook geen liefde tot Hem. Wie niet streeft te doen naar Gods Woord, die heeft Hem niet lief.

 

win_20170221_11_45_59_pro

8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Hier staat beschreven hoe de wijze maagden Hem lief hadden.

Mat.24

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

WAT IS ER NA DE DOOD?

WAT IS ER NA DE DOOD?

Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft mysterieus, en slechts Gods woord kan er een zinnig en betrouwbaar antwoord op geven. Daarom hebben de Bijbelgetrouwe christenen een goede visie over dood, leven en eeuwig leven. U kunt nu nog luisteren naar uw Schepper, wat Hij zegt en ons leert over dood en leven, hemel of hel.

Hebreeën 9:27  En zoals het de mensen beschikt is,

eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Het is al duidelijk dat de mens hier slechts éénmaal zal sterven, tengevolge van zijn ongehoorzaamheid aan Zijn Schepper. Dit sluit alle valse vormen van reïncarnatie uit. Dat de mens moet sterven is geen fabel, dus ook de reden niet!

Wij weten dat er geen tweede kans komt, geen herkansing, hetgeen wat sommigen zouden willen, eens hun aardse leven herbeginnen.

Na het sterven is hier sprake van een oordeel. God is een rechtvaardig rechter en zal uitspraak doen tussen goed en kwaad, naar Zijn normen, te vinden in de Bijbel en nergens anders!

Daarom zal ook God slechts alle ongelovigen oordelen in een “Laatste oordeel”

aan de hand van de wetten in de Bijbel.

12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.Openbar.20

Inderdaad, na de dood, zal ieder mens die de Bijbel verwierp, als een sprookje zag, en niet als levensnorm wilde gebruiken,nu wel geconfronteerd worden met die Bijbel, om hem te horen veroordelen!

Wat na de dood voor hen de Bijbel wel geloven?

28  zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.Hebr.9

Mensen die de Bijbel wel geloven en beleven, zijn mensen die hun zonden eerlijk aan Christus beleden, tot nieuw leven kwamen, en Christus verwachten, zij leven uit een verwachting om Hem te zien, en te leven! Die mensen zullen leven met een verheerlijkt lichaam en geest. De ziel zal zijn gestorven, de ziel is sterfelijk.

Enkel Plato, de Griekse filosoof, bracht de leer dat de ziel onsterfelijk is, het naamchristendom nam dit over.

Johannes 11:25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Wat gebeurt er als je sterft?

7  en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.Pred.12

Het lichaam keert terug tot stof, en de geest keert terug tot God. De menselijke geest is niet de bron van het leven of van bewustzijn. Wie in coma ligt, weet niets meer van die tijd. Daarom kijkt ook Paulus en Jezus naar de doden als mensen die “slapen”.

Doden weten niets en hebben ook geen horloge nodig, ze hebben geen bewustzijn.

5  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Pred.9

5  Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?Ps.6

18  Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.Jes.38

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Er staat in de Bijbel iemand die ook die vraag eens stelde, een zieke en een lijdende mens, Job!

14  Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Job 14

Hieruit kunnen wij leren, dat het “weten” dat er leven is na de dood, dit een echte hoop ontwikkelt in het hart van de mens. Job dacht, als ik dood ben, en als Gij roept, ik zou antwoorden, en Gij zou verlangen naar uw schepsel!

Vele Bijbelgetrouwe christenen zijn wereldwijd gestorven met die levende hoop in hun hart. Ze liggen nu begraven, maar hun hoop van tijdens hun leven, zal binnenkort werkelijkheid worden door hun opstanding om eeuwig te leven! Ze behoren niet tot het dodenrijk.

13   Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.1 Thess.4

Die andere mensen, zijn mensen die geen verwachting hebben na de dood, en denken, dan is alles over. Ze laten hun lichaam verbranden uit ongeloof, maar over hun geest hebben zij geen macht. Zij wachten in het dodenrijk tot het laatste oordeel.

Psalmen 10:4  De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God

NA DE DOOD IS GEEN BEKERING MEER MOGELIJK.

Vandaag heeft ieder zijn vrije wil, ook toen Jezus hier was deden de mensen wat ze goedvonden. Maar de Farizeeën waren geen voorbeeld. Ze waren geldzuchtig. Vroegen geld om lange gebeden uit te spreken bij de weduwen! Jezus maakte de gevolgen duidelijk door hen een parabel te vertellen.

Deze parabel is een waarschuwing voor de levenden op aarde die twee heren willen dienen, God en de Mammon. (Luc. 16:13) Toch geeft het wat licht over na het sterven.

Lucas 16:19-31  Twee mensen stierven.

hemel of hel

De arme Lazarus werd door engelen gedragen in Abrahams schoot, een wachtplaats voor het komende hemelse bruiloftsfeest. Wat een eer! Op aarde begraven als de armen.

7   De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.Spreuk.10

De rijke, zonder naam, reeds gepijnigd, in het dodenrijk, en zag van verre Abraham en Lazarus.

Hoe de wereld van een mens toch plots kan veranderen bij zijn sterven, welke kan komen als een dief in de nacht.

De rijke smeekte om genade aan vader Abraham, maar hij kon niet roepen tot God!

Genade van God kan men enkel krijgen terwijl men nog leeft, na de dood is het voor eeuwig te laat!

Handelingen 15:11  Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

Mattheus 16:18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar

niet overweldigen.

Tussen Lazarus en de rijke was er nu een grote kloof als scheiding tussen beide “wachtzalen” mogen we zeggen.Deze kloof is een grens, die scheiding maakt tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid! Deze grens kan niet overschreden worden, die is definitief.

De rijke vroeg om iemand uit de dood te laten opstaan uit het rijk van de doden, om zijn vijf broeders te waarschuwen voor het onheil en de voorlopige straf welke hem was overkomen. De rijke dacht opnieuw dat hij de oplossing had gevonden, hij dacht nog steeds als tijdens zijn leven, en besefte dat jij tot de sterfelijken behoorde, in het hiernamaals. daaromleert de bijbel over een tweede dood.  Hij dacht het beter te weten dan God!

Een mirakel, een wonder, brengt nog steeds niemand tot geloof en behoud, het kan enkel een aanleiding zijn. Gods woord is het zaad.

Abraham wees hem, dat ze dienden te luisteren naar Mozes en de profeten, en die spraken toen al over Jezus! Luisteren naar de Bijbel! Terug naar de Bijbel!

Hopelijk komt er niemand, die dit heeft gelezen in het dodenrijk terecht! Amen!

17  The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.Ps.9

Biblespace Vlaanderen