ETEN EN DRINKEN GOD GAF ADVIES!

2 PETRUS 3 JEZUS KOMT PLOTS !

HOOFDSTUK 3

 

Petrus schrijft over zijn bedoelingen met deze twee algemene brieven, namelijk om hun geloof wakker en levendig te houden. Later zouden ze nog eens zijn brieven kunnen lezen, welke werden geĆÆnspireerd werden door de Heilige Geest! Dat geloof in Christus mag geen traditie worden, of een ceremonie! (2) Hij verwijst meteen naar de profetische woorden van het oude verbond, en aan de geboden en raad van de apostelen van het nieuwe verbond. Het valt duidelijk op dat hij precies spreekt over ā€œhet gebodā€ van de apostelen, en niet van de geboden van het O.T. alleen! De apostelen hadden de geboden van Jezus meer dan eens gehoord. Jezus legde hen de profetieĆ«n uit zoals aan de EmmaĆ¼sgangers.

WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN ZIJN WEDERKOMST?

(3,4) De apostel profeteert dat er in de eindtijd spotters zullen komen, die het evangelie en de profeten in het belachelijke zullen trekken. Dit is tevens een bewijs dat wij in de eindtijd leven. Bepaalde christenen willen niets horen over oordelen, want dat zou ook hun aards bezit en begeerten wegnemen. De eindtijd is de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem.

Wie zijn deze spotters?

clip_image002

Wel het lijken mensen te zijn die van de wederkomst hebben gehoord, maar daarop niet veel vertrouwden. De kerkgeschiedenis heeft duidelijk aangetoond, dat er een grote meerderheid van het ā€œchristendomā€ de Bijbel hebben losgelaten, het gezag ervan niet verder aanvaarden en het als verboden lectuur inschreven voor het volk!

Schijnchristenen hebben de rechte weg, de smalle weg verwisseld voor rijkdom en macht. Het waren sommige christenen die enkel keken naar de tijd waarin ze leven, en niet verder letten op de Bijbelse profetieƫn. Zulke afgedwaalden, geloven niet verder in de wederkomst, ze blijven Hem niet meer verwachten, ze hebben geluisterd naar predikers die zelf afgeweken zijn van de Bijbel. Het zijn christenen welke geen enkel inzicht meer hadden in de profetieƫn en in de tekenen der tijden. Dit bracht en brengt ook verdeeldheid onder de christenen. Let op wat Jezus sprak tot de grote scharen luisteraars, waarvan velen kwamen enkel omwille van sensatie en wonderen te zien.

54 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 55 En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. 56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? Luk.12

 

Jezus noemt deze mensen huichelaars, schijnheiligen! Wat een uitspraak! Dit was helemaal niet populair, en ook geen manier om veel volk te trekken. Jezus wilde dat al Zijn discipelen, de nodige aandacht zouden geven aan het profetische woord.

 

 

 

Ook Paulus schrijft net als Petrus over dat soort schijnheiligen:

 

9 Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver

van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid

zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te

worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd

te worden in allen, die tot geloof gekomen

zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden

bij u.(2 Thess.1)

(5,6) Een ander kenmerk van deze mensen is, dat ze niet willen aannemen dat God in feite de Schepper is van hemel en aarde. Ze geloofden niet verder meer in de zondvloed, als een oordeel van Godswege.  Of blijkbaar zijn ze dat wel vergeten! Ook vandaag verzwijgt men nog steeds dat de ark van Noach is teruggevonden! Wij kunnen besluiten dat die misleiders niet alles geloven van wat God zegt, of wat er vandaag in de Bijbel staat. Vandaag zijn er nog steeds mensen als in de tijd die voorafging aan Noach, ā€œeten, drinken en seksā€ en niemand dacht en denkt nog aan de woorden van Noach, tot de dag dat de familie van Noach in de ark ging, en God de deur sloot!

DE DAG VAN DE OORDELEN

(7,8) Petrus laat hen begrijpen, dat de hedendaagse wereld, er is gekomen omdat God die wereld nog wilde behouden, ook na de zondvloed. Onze aarde en de hemel is anders geworden dan voor de zondvloed. Doch Hij bewaart deze planeet tot de dag of de tijd van de oordelen, om opnieuw een getransformeerde wereld te maken. Dit is het einde of een ten onder gaan van de goddelozen. Waarom zal God alle ongelovigen en schijngelovigen laten omkomen? Eenvoudig: Men verwerpt Gods liefde en wetten! Men vergeet God! Ook Israƫl werd eens gewaarschuwd door de profeet Hosea:

 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp

Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;

daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook

Ik uw zonen vergeten.(Hos.4)

Die spotters kun je vandaag ook nog horen: ā€œHet is altijd al zo geweestā€! Het zijn geestelijk blinde mensen. Petrus laat weten dat God eeuwig is! EĆ©n dag is bij God als duizend jaar bij ons en omgekeerd, m.a.w. geen horloge! Er waren toen al, als nu, christenen die God verwijten dat Hij treuzelt, of te lang wacht met het inlossen van Zijn beloften. (2 Kor.1,20)  God wacht te lang om alle ongerechtigheid te bestraffen, zo denken zij.

De enige reden leert Petrus, is dat God in zijn liefde, steeds nog wacht met open armen tot de laatste ziel zich bekeert, of tot Hem terugkeert, en zijn Vader gelijk geeft! Wie het leest denkt maar aan zijn eigen familie, waarbij nog vele ongelovigen behoren.

 

DE DAG DES HEREN

(10,12) Met een waarschuwende toon schrijft de apostel Petrus hier de Dag des Heren aan. Hij doet dit ten opzichte van al de dwalende predikers, vanuit de profeten, die andere leringen brachten en brengen. Dit is niet te verwarren met de dag van de opname, de dag van Christus, ter bruiloft voor de Bijbelgetrouwe christenen. (Fil.2,16) Deze grote verdrukking is voor ieder mens, die Hem niet verder blijven verwachten. Hij zal komen als een dief in de nacht! Onverwacht! Plots!

 

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand

uw kroon neme. Openbar;3

 

ā€œIk kom plotsā€ is een betere vertaling. Heel onverwacht, plots, want deze afgevallen christenen hadden geen oog meer voor de tekenen der tijden die ze konden vinden in de Bijbelse profeten, en in de woorden van Jezus Christus! Jammer deze ā€œchristenenā€ waren in slaap gevallen, maar het ergste was, ze hadden hun geloof niet levendig gehouden door het lezen en uitzien naar de profetieĆ«n. Nochtans God gebruikt gemeenteleden, met ware profetische gaven, en dit zijn geen waarzeggers of die het sjamanisme volgen! Sommige maagden, vijf op tien, hadden olie te kort om plots klaar en voorbereid te zijn voor het vertrekken naar de bruidegom, bij de laatste bazuinstoot. Het waren die dwaze maagden, zonder voldoende olie,  te laat kwamen voor het grote bruiloftsmaal, dus niet opgenomen! Ze hadden de waarschuwing van de Heer vergeten:

 

12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u,

ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.(Matth.25)

 

clip_image004Hier gaat het wel over de ā€œDag des Herenā€, waarbij God vooraf de profeten Elia en Henoch opnieuw zal zenden in een zak bekleed om opnieuw te profeteren! (Mal.4,5). Deze dag werd beschreven als een dag (tijd) van benauwdheid, welke wijst op de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob.(Zef. 1,15) Die dag, of die tijd zal eindigen in het dal der beslissing, Armageddon. (Joel 3,14).

 

11 Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en

verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen.12 Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. 13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want

nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

 

Bij de profeet Joel gaat hier niet om een totale vernietiging van de aarde, er komt dan een transformatie in natuur en schepping, als na Noach en dan duizend jaar een echte vrede. God zal alle volkeren verzamelen voor de laatste veldslag, dus verwachten wij langzaam nog meer legers in het M.O. en in Israƫl. Wij weten over de tekenen die God geeft, zoals een bloedrode maan. (Joel 2,31).

 

 

30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de

aarde, bloed en vuur en rookzuilen.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de

maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

clip_image006

(12,13) Hier is nu sprake van de dag van God. Dit gaat over de wederkomst van Jezus Christus in Jeruzalem. (Gr.Parousia Theos hymera)  Dit is de allerlaatste dag van de grote verdrukking.

 

 

clip_image008De uiteindelijke hoop van de christenen ligt in het feit dat ze bestemd zijn voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is pas na het duizendjarige vrederijk, koninkrijk waarbij Jezus zal regeren op aarde.

 

 

 

MAAK U KLAAR ZOALS EEN BRUID!

clip_image010

(14,18) De apostel geeft alle christenen de raad zich Bijbelgetrouw te gedragen en een goede reputatie te hebben. Hij leert dat ons gedrag sterk afhankelijk zal zijn van ons verlangen en uitzien naar de wederkomst, de dag van de opname. Wie de Here niet verwacht, of daarin niet verder wil in geloven, zal zich niet erg beijveren om naar Bijbelse normen te leven. Hij zal lauw worden en behoren tot de Laodicea gemeente. Hij zal worden besmet door valse leraars. Hij zal zich besmetten met het merkteken van de antichrist, wat hem niet onbevlekt zal laten. (15) Hij verwijst naar het schrijven van de apostel Paulus, voor wat betreft de wederkomst van Jezus. Inderdaad er waren toen en nog steeds mensen die de profetische woorden over de wederkomst van Paulus veranderden. Ze verdraaien ook de geschriften van de profeten. Ze verwarren hun eigen hoop. Laat u niet vangen, door allerlei grootsprekers, met allerlei on-Bijbelse theorieƫn of exegese, of schijnwonderlijk gedoe. Bescherm uw eigen standvastigheid.

 

Wat betekent op uw hoede zijn?

Daarom geeft Petrus alle kinderen die God toebehoren, de raad te groeien in genade en Bijbelkennis, waardoor je de wil van Jezus beter leert kennen. Zo kan men zijn levenswijze aanpassen en zich beschermen tegen allerlei verleidingen, om u weg te brengen van het ware evangelie. Uw persoonlijke Bijbelkennis zal u beschermen tegen alle vorm van dwalingen en leringen van boze geesten die vandaag zeer werkzaam zijn. Terwijl valse leringen groeien, is Bijbelstudie prioritair!

 

 

R.GAYTANT

Voorganger

Biblespace Huisgemeenten Vlaanderen

 

clip_image012

 

Satan in het Vaticaan (door Don Minutella) ā€” RESTKERK nieuws

Een stuk van een lezing van Don Alessandro Minutella over ā€˜Satan in het Vaticaanā€™, gegeven op 1 november 2022. ā€œEr is het onweerlegbare feit, mijn lieve kinderen, voor 9,5 jaar, bijna 10, dat er een valse paus op de troon van Petrus zit. Het is een onweerlegbaar feit dat in de Katholieke Kerk de afgelopen [ā€¦]

Satan in het Vaticaan (door Don Minutella) ā€” RESTKERK nieuws

DE KOMENDE OORLOG VAN RUSLAND

GOG UIT MAGOG

GEBEDSGENEZING

DE PROFEET HABAKUK VERKLARING

RONNY GAYTANT BIBLESPACE EVANGELIST

VERKLARING DE PROFEET JOEL

DE PROFEET JOEL

VERKLARING JESAJA DEEL 21

Gemalen insecten ā€œadditiefā€ zit nu in pizza, pasta en granen in de hele EU ā€” Frontnieuws

Vanaf gisteren is een voedseladditief gemaakt van gemalen krekels te vinden in voedsel van pizza tot pasta en granen in de hele Europese Unie. Ja, echt waar. Ontvette huiskrekels staan op het menu van Europeanen over het hele continent, zonder dat de overgrote meerderheid van hen weet dat het nu in hun eten zit, berichtā€¦

Gemalen insecten ā€œadditiefā€ zit nu in pizza, pasta en granen in de hele EU ā€” Frontnieuws

DE PROFEET ZACHARIA VERKLARING

RONNY GAYTANT PASTOR BIBLESPACE VERKLARINGEN

DE VOLKERENTAFEL

APOCALYPS 2

ER KOMEN LATER NIEUWE MENSEN

CHALAL en 666

R.GAYTANT

BLIJDSCHAP EN VERDRIET PSALM 30

ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

Bron: ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

HUWELIJKSPROBLEMEN?

GOD EN DE BERGEN

CHRISTEN OF KERKGANGER?

APOCALYPS 2 R GAYTANT

EFEZE

VERKLARING PROFEET MALEACHIE

VERKLARING JESAJA DEEL 20

HET OCCULTE BOS

HET OCCULTE BOS

Wij gaan deze avond een wandeling maken door een wereld welke behoort tot de boze machten. Deze wereld leeft in een grote duisternis, een onwetendheid, onzichtbare gevaren voor de mensen die God niet kennen. De Bijbel is een licht op ons pad en God geeft zijn kinderen de raad waakzaam te zijn.

In een bos staan vele bomen, doch deze avond kunnen wij niet stilstaan bij alle bomen, want het zijn er veel te veel, en er komen jaarlijks nieuwe gevaren op ons af.

WAT ZIJN DEMONEN? HOE ZIJN DEMONEN? WAAR ZIJN DEMONEN?

Wat zijn demonen?

Het zijn afgevallen engelen, boze geesten, boodschappers onder leiding van de satan.

Ze gaan in feite schuil achter heidense afgoden. Het zijn ook geesten van gestorven reuzen, waarvan het lichaam werd begraven. Doch bij normale mensen gaat het lichaam in de aarde en de geest terug naar God. Bij de reuzen, verwekt door afgevallen engelen, komen hun geesten niet meer terug tot God.

39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Matth25

Deut.32

16 Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij Hem;

17 zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend , nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden.

Het zijn geen geesten van ongelovige mensen, zoals door bijgeloof werd geleerd.

Het zijn vervloekten. Ze schuilen achter afgoderij van de heidenen. Bijzonder de mammon, en vele andere afgoden of gruwelen.

Bijvoorbeeld: Wie naar porno kijkt, begrijpt niet altijd dat hij onder invloed van de demonen kan komen. Wie Maria aanbidt en andere heiligen, of amuletten draagt bv, verwekken God tot naijver. Je ziet ze niet, ze schuilen.

Paulus noemde ze overheden, wereldbeheersers, boze geesten in de hemelse gewesten. Hun machtsgebied is de duisternis, het occulte. ( Luk.22:53). Ze hebben vrijheid in de hemelse gewesten.

Hoe zijn en werken deze demonen?

Het zijn geestelijke wezens. Ze zijn niet waarneembaar. Ze hebben een eigen wil en een gevoelsleven.Ze zijn verstandig en sluw en hebben een naam. Voorbeeld hieronder:

clip_image005

Ze kunnen ziekten ontwikkelen en duivelse kracht ontwikkelen in bezetenen. Ze dreven hier de zwijnen in de afgrond. Ze hebben macht over het lichamelijke, het vleselijke.

Een bezetene heeft zijn lichaam niet altijd meer onder controle.

Denk ook maar aan de naaktloperij.

Mensen kunnen gevangen worden door allerlei demonische machten.

Bv : Marcus 5

2 Zodra Hij het schip verliet, kwam Hem uit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreinen geest was bezeten.

3 Hij had zijn verblijf in de graven, en niemand kon hem zelfs met ketens meer binden;

4 meermalen reeds was hij met voetboeien en ketens gebonden, maar hij had de ketens stuk getrokken en de voetboeien verbroken. Niemand was in staat hem te temmen.

5 Dag en nacht was hij in de grafspelonken en op de bergen, waar hij schreeuwde, en zich met stenen sloeg. 6 Toen hij van verre Jezus zag, snelde hij toe, viel voor Hem neer,

7 en schreeuwde het uit: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus, Zoon van den Allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, mij niet te gaan kwellen. 8 Want Hij had hem gezegd: Onreine geest, ga uit van dien man! 9 Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen.

10 En hij bad Hem dringend, hem toch niet buiten die streek te bannen.

11 Nu liep daar bij de berg een grote troep zwijnen te grazen.

12 Ze smeekten Hem, en zeiden: Zend ons naar de zwijnen, opdat we daar ingaan.

13 Hij stond het hun toe. Toen gingen de onreine geesten uit, en wierpen zich op de zwijnen. En de troep van ongeveer twee duizend plofte van de steilte in het meer, en verdronk in het meer.

Ze hebben buitengewone lichamelijke kracht. Zichzelf kwetsen, de hand aan zichzelf slaan. Demonen hebben een naam. Bij uitdrijving is de naam van de demon belangrijk. Bij uitdrijving dient men de plaats aan te duiden die de Here gebied.

Wie kan uitdrijven, ieder wedereboren christen, die voldoende vertrouwen heeft, en recht in zijn schoenen staat. Gebed en vasten is uiterst belangrijk.

1 ĀØPetrus 5

8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten .

Voorbeeld : Judas. Hij verleidde hem om de Heer de verraden. Hij werd zelf verslonden door een overweldiging en pleegde zelfmoord.

Waar zijn demonen?

Ze zijn werkzaam op aarde en onder de mensen. Bijzonder kunnen ze werkzaam zijn achter dictators, koningen, presidenten en andere regeerders. Ieder ongelovig mens kan een woonplaats worden van demonen, of onder invloed komen.

Voorbeeld:

1 Kon.22

19 Micha zeide: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond.

20 En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat.

21 Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede?

22 Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn ; ga heen en doe het.

Alles wat ze doen staat onder Gods controle.

Wij zien hier dat ze enorme invloed kunnen maken op mensen. Christenen moeten hierom niet angstig zijn, want dezen weten dat die macht verbroken werd aan het kruis.

ONGEHOORZAAMHEID AAN DE BIJBEL EEN OPEN

POORT VOOR SATAN.

1 sam 15

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Elke ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid is een invalshoek voor demonische machten. Een christen kan opnieuw slachtoffer worden, indien hij Gods woorden verwerpt.

Koning Saul wilde alles wat waardevol was in zijn ogen niet slaan met de ban.

Wat een vloek was in de ogen van God, wilde Saul sparen uit angst voor het volk zogezegd.

Wat is het dienen van terafim?

We komen de terafim tegen in de religie van de Syrische stammen, waarvan Abraham en zijn geslacht zich losgemaakt hadden (Gen. 31:53; 35:2 <#Ge 31.53 35.2>; Joz. 24:2, 14v <#Jos 24.2,14>). Toen bij de Mesopotamische volkeren de sterrendienst reeds lang volkscultus geworden was, gebruikte de koning van Babel ook nog terafim (Ez. 21:21 <#Eze 21.21>).

Genesis 35:2 Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen.

Terafim zijn wellicht huisgoden van Babelse oorsprong. Afgodbeeldjes welke als het ware elk hun bedoeling hadden. Een beeldje voor geluk, liefde, het weer, succes, enz.

IsraĆ«l herviel in de afgoderij, en ook dit soort behoorde erbij. Ook het christendom wilde iets in die aard, en zo kregen wij al de afgodsheiligen bv. St. Antonius bij verlies van zijn geld, of een andere tegen tandpijn, enz. Het oude gekende ā€œdienenā€, afgoden dienen.

Zij werden vereerd door de afstammelingen van Nahor en, onder hun invloed, ook door de Hebreeƫn. Daarom nam ook Rachel (zie artikel) buiten Jakobs medeweten de terafim van haar vader Laban mee (zie artikel Laban; vgl. Gen. 31:19, 30, 32 <#Ge 31.19,30,32>).

Anderen wijzen erop dat het dienen van terafim, ook het vereren met brandende kaarsen en aanspreken van een portret van een overleden familielid zou zijn. Doch dit lijkt mij meer een gevaar voor spiritisme.

Kaartleggen.

Het kaartleggen komt weer op. De toekomst voorspellen is eeuwenoud. Paranormale gaven spelen hierbij een rol. De kaarten zijn een medium.

Telepathie, het gedachtelezen spelen ook een rol.

Jesaja 8

19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? 20 Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

21 Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig , en wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten, en zijn koning en zijn God vervloeken, en men zal de blik omhoog richten

22 en men zal naar de aarde schouwen, en zie , benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten .

Een andere vertaling maakt de gevolgen van wie deze dingen doen duidelijk.

19 Men zal jullie vragen: ā€˜Wend u tot hen die de geesten van doden kunnen raadplegen.ā€™ Maar die fluisteren en prevelen maar iets. Een volk wendt zich toch tot zijn God! Wat moeten de levenden bij de doden?

20 Houd je aan het onderricht van de Heer, houd je aan mijn getuigenis. Voor wie daar niet mee instemt, is er geen dageraad. 21 Ontmoedigd en hongerig zwerven de mensen rond in het land. De honger maakt hen razend, ze verwensen hun koning en hun God. Ze kijken omhoog,

22 ze staren naar de grond, maar overal heerst een beangstigend duister, een verstikkend donker. Ze zijn een inktzwarte nacht ingejaagd.

Hier zijn dit symptomen van een depressie met zelfmoordneigingen. Nacht ingejaagd, of de dood ingejaagd.

Vg. R.GAYTANT https://biblespace.org

clip_image006

HENOCH EN ASTRONOMIE

HENOCH – profetie – astronomie

HENOCH

Henoch werd beschouwd door de oude HebreeĆ«n , de Perzen en Arabieren als een van de grondleggers van de astronomie. Hij was een grote profeet uit de Bijbel, waarvan zijn boek bij de verloren boeken gezet. Het boek nu bestaande in zijn naam werd gevonden door Bruce in AbessiniĆ«. Het is vertaald door ABP. Lawrence, die opmerkt in zijn voorwoord , dat de schrijver geeft de lengte van de dag als acht tot twaalf uur, hij geleefd moet hebben tussen de 45o en 49o N. Lat. , macht en dus een van de tien stammen in Media. Het is zeker dat in de tweede eeuw was er een dergelijk boek , zoals Tertullianus sprak er van . Hij dacht dat het geĆÆnspireerd , maar de meer geleerde Origenes verworpen. St. Jude had eerder goedkeuring aan de profetie van Henoch , maar niet als een boek : het kan ontvangen van traditie als gesproken .

Geconstateerd is dat de opvolger van profeten vaak de woorden van degenen die voorafgegaan ze te gebruiken. Mozes in Deuteronomium 33:2 , werd verondersteld om te verwijzen naar deze profetie van Henoch , als ook Zacharia 14:5 . St. Peter in zijn tweede brief ( 2:17,18 ) , wordt geacht te verwijzen naar de profetie van Henoch , ook Judas 12, 13 , 15, waar de ideeĆ«n en zelfs de uitdrukkingen van de twee Apostelen opvallend samenvallen. De profetie uitdrukkelijk vermeld door Jude is te vinden in het tweede hoofdstuk van het boek vertaald door Lawrence. Deze passage , om alleen te staan in haar pracht en praal, lichtgevende in de omringende duisternis , lijkt te zijn de enige echte verslag van de woorden van de patriarch had bereikt , dat de schrijver. Er is niets , niets waard is in de rest van het volume, dat kan ook met een jood zijn ontstaan in wiens handen de brief van Judas was gevallen. De beelden van de Apocalyps lijkt nagebootst , maar niet de profetieĆ«n . Zoals de vertaler opmerkt, geen van zijn pogingen om voorspellen gebeurtenissen na de christelijke jaartelling komen overeen met de geschiedenis. Het zegel van inspiratie is dus willen het boek , hoewel de geĆÆnspireerde Apostel heeft geauthentiseerd deze ene passage , blijkbaar ontvangen door de traditie als gesproken door Henoch. Of het boek gevonden in EthiopiĆ« , is dat die Tertullianus ontvangen, maar Origen afgewezen , is niet bekend , maar over het algemeen wordt verondersteld niet te zijn. Origenes spreekt van het boek waarmee hij bekend was , als te beweren dat in de tijd van Henoch de sterrenbeelden die reeds werden genoemd en verdeeld . Het boek zegt nu bestaande , in C. 43, ” De engel van de sterren gebeld door hun namen, en ze hoorden : ze zijn de naam van de rechtvaardigen die op de aarde wonen . ” Als het boek gezien door Origenes zei , “van de Rechtvaardige , die op de aarde wonen , ” het zou eens met de namen van de sterren in verband met de titels en attributen van de Messias. Er is een Indiase traditie dat het derde van Adam , beroemd om zijn vroomheid en de heilzame leefregels gaf hij aan de mensheid , werd vertaald naar de hemel , waar hij schittert als de Poolster . Enoch werd genoemd in de traditie als de derde met Adam en Seth in de uitvinding van de astronomie.

De positieve bewering dat Henoch was een echte profeet is gegrondvest op de brief van Judas . Die brief , hoewel aarzelend gewaardeerde door sommige in de tijd van Eusebius ( zoals het is in de onze ) , werd ontvangen door de Raad van Laodicea , die met Origenes en Athanasius, dezelfde boeken bezit , en geen anderen , te laten inspireren , die Canonical zijn de Schriften van de Anglicaanse Kerk . Naast deze externe bewijzen , is de interne geleverd door de test vaak gebruikt als aan de andere Schriften . Een goede man niet kon hebben gezegd dat hij , de schrijver, was Judas de broer van Jakobus , tenzij hij echt zo : een boze man, die in staat van een heiligschennende valsheid in geschrifte, kon niet anders en zeer spirituele delen van dezelfde brief hebben geschreven. De gelijkenis tot 2 Peter 2:17,18 , in de verzen 6 en 8 en 12 en 13 is uiteengezet door te veronderstellen dat beide passages te hebben overgenomen uit het boek van Henoch , niet dat nu nog bestaande , maar dat dat bekend was Origenes . Een boek van Henoch wordt gesproken in de “Zohar “, die werd geschreven over de tijd van de christelijke jaartelling . Er wordt beweerd door vele oude schrijvers , dat er een boek genaamd het Boek van Henoch . Wat de twee apostelen geciteerd als gezaghebbend moet zijn geĆÆnspireerd: maar een geĆÆnspireerd boek niet zou zijn omgekomen. Jude verwijst niet naar een boek, maar een gezegde . Die profetie van Henoch zou traditioneel bewaard is gebleven , en opgenomen in het boek van Henoch en erkend als profetische door de geĆÆnspireerde schrijvers. De zeer oude en alom heersende traditie die Henoch deed een boek te schrijven , om die in sommige gevallen werd toegevoegd dat het werd bewaard door Noach in de ark, is opmerkelijk. Moge hij niet geschreven vanuit het dictaat van Adam de eerste vier hoofdstukken van Genesis , onder leiding van de Geest , die Mozes zou kunnen door te erkennen en maatregelen nemen ?

De oude Britse Triads , strofen van drie regels of maatregelen , met in elke lijn een belangrijke waarheid , zijn bekend. De zelfde soort regeling kan worden getraceerd in de primitieve poĆ«zie van andere naties . Deze grote namen van het begin van de aartsvaders lijken een soortgelijke vorm aan te nemen . Vandaar deze hun oorsprong hebben de triaden van hun nageslacht. Er is in deze vier drieklanken een zekere analogie met de vier seizoenen van het jaar. De vier grote astronomische tijdperken , de twee equinoxen en twee zonnewendes , dan , zoals nu, zich heeft voorgedaan binnen het toegewezen tekenen van de respectieve triaden . Alle schoonheid is een gelijkenis van de volmaaktheden van God. De schoonheid van de lente komt , maar het is aangewezen om het lijden van verval. Zomer , waardoor de rijkdom, het bezit van man, weer straalt uit God, en komt neer in zegen : in de herfst, gewijd aan de dood, maar weer te stijgen , wordt geslagen . In de winter ligt de mens van zijn arbeid, en de gewijde voedsel ondersteunt de verzamelde menigte . Ingericht als drieklanken lezen we –

SPRING De gelijkenis van God,
Benoemd
Om te lijden.
De lente-equinox voorwereldlijke
ZOMER De aanschaf van een bezit,
Het oplichten van God,
Hij wordt naar beneden komen.
De voorwereldlijke Zomerzonnewende
HERFST Dedicated ,
Van de dood gaat hij vrij,
Als geslagen .
De voorwereldlijke Herfst equinox
WINTER Hij geeft rust,
De gewijde ,
Hij steunt de vergadering.
De voorwereldlijke Winter zonnewende


Josephus ( Whiston ).

“De kinderen van Seth ‘ waren de uitvinders van die eigenaardige soort van wijsheid, die zich bezighoudt met de hemellichamen , en in welke volgorde , en dat hun uitvindingen kunnen niet verloren gaan voordat ze werden voldoende bekend zijn, bij de voorspelling van Adam, dat de wereld was in een keer te worden vernietigd door de kracht van vuur, en op een ander tijdstip door het geweld en de kwantiteit van water, maakten zij twee zuilen, de een van baksteen, de andere van steen . ze hun ontdekkingen beschreven op hen beiden , dat in het geval de pijler van de baksteen moet worden vernietigd door de overstromingen , kunnen de stenen zuil blijven, en vertonen deze ontdekkingen voor de mensheid, en ook hen te informeren dat er een andere pijler van de baksteen opgetrokken door hen. Nu, dit blijft in het land van SyriĆ« of Seirad op deze dag ” (boek 1 . kerel. 2).

Whiston subjoins een bewering dat Josephus verwarde Seth met Sefostris, & c. , maar late ontdekkingen maken het onnodig te treden op het bewijs dat zijn mening weinig gewicht heeft dan over een onderwerp dat zo weinig wordt begrepen .

“Laat niemand , op een vergelijking van het leven van de oudheid met die van ons , denk dat wat we nu hebben gezegd onwaar is. ” “Hun eten was fitter dan voor de verlenging van het leven , en God geboden hen een langere tijd van het leven op grond van hun deugd, en het goed gebruik van maakte ze in de astronomische en geometrische ontdekkingen, die niet de tijd zou hebben geboden voor de voorspelling de perioden van de sterren, tenzij zij hadden geleefd zeshonderd jaar , voor het geweldig jaar wordt voltooid in dat interval Nu . Ik heb getuigen van wat ik al zei, al degenen die oudheden geschreven zowel bij de Grieken en de barbaren ; voor zelfs Manetho , die schreef de Egyptische geschiedenis, en Berosus , die de verzamelde Chaldeeuwse monumenten en Moechus en Hestiaeus , en naast de Hieronymus de Egyptische , en degenen die bestaat uit de Fenicische geschiedenis , komen overeen met wat ik hier. Hesiodus ook zeggen , en Hecataeus en Hellanicus en Arcesilaus , en behalve deze , Ephorus en Nicolaus betrekking hebben dat de Ouden leefde duizend jaar ” (boek 1 . kerel. 3).

OPMERKING II
Philobiblion , de door Richard Bury, bisschop van Durham, 1344.

” katholieke artsen hebben vastgesteld dat de diepe onderzoekingen van de Ouden , voordat God de oorspronkelijke wereld overspoeld door een algemene overstroming, worden toegeschreven aan wonder en niet aan de natuur, zoals God heeft hen zoveel van het leven was als voorwaarde voor het ontdekken en graveren de wetenschappen in boeken , waaronder , volgens Josephus , de prachtige diversiteit van de astronomie vereist een periode van zeshonderd jaar , opdat zij proefondervindelijk worden voorgelegd aan de waarneming “(pagina 93).

OPMERKING III
Van Sir W. Drummond op de Zodiacs van Esneh en Denderah.

“Het feit is zeker, dat op een afgelegen periode waren er wiskundigen en astronomen, die wist dat de zon in het centrum van ons systeem , en dat de aarde zelf een planeet draait rond het centrale vuur ; die probeerden om het rendement te berekenen van kometen , die aangaven het aantal zonnejaren vervat in de grote cyclus , door vermenigvuldiging van een periode ( meermalen genoemd in de Zend , het Sanskrit en het Chinees, Ven , Van, en Phen ) van honderddertig jaar , door een andere periode van honderdvierenveertig jaar , wie heeft de parallax van de zon nam volgens een methode die superieur zijn aan die van Hipparchus , en weinig minder dan onze eigen , vaste , die met grote nauwkeurigheid de afstand van de maan en de omtrek van de aarde ; die heeft geoordeeld dat het gezicht van de maan werd afgewisseld met valleien en zeeĆ«n , die beweerde dat er een planeet voorbij Saturnus , die de planeten gerekend worden zestien in getal , en die berekende de lengte van het tropische jaar binnen drie minuten van het ware tijd. Alle autoriteiten voor deze beweringen , zijn vermeld in mijn essay over de wetenschap van de Egyptenaren en ChaldeeĆ«rs . ”

“Er is niets, dan , onwaarschijnlijke in het verslag van Josephus , wanneer hij zegt dat de nakomelingen van Seth waren bekwame astronomen , en lijkt toe te schrijven aan hen de uitvinding van de cyclus van Cassini heeft ontwikkeld , die de excellentie . De joden , AssyriĆ«rs, en Arabieren een overvloed van tradities met betrekking tot de voordiluviaanse astronomische kennis , in het bijzonder van Adam , Seth , Henoch, en Ham . Het is beweerd in het boek van Henoch , zoals Origenes vertelt ons , dat de sterrenbeelden in de tijd van aartsvader die reeds werden genoemd en verdeeld. De Arabieren zeggen dat zij Henoch , Edris , genaamd op grond van zijn leren “(pagina 38).

“Sommige van de rabbi’s hebben gezegd dat Cham had de wetenschap van de astronomie en de kennis van de dierenriem ring geleerd “(pagina 40).

“De voorspellingen van voordiluviaanse Josephus waren waarschijnlijk astronomisch zijn. De IndiĆ«rs hebben een cyclus van zestig jaar , waarschijnlijk als het decimale deel van het grote jaar van de zeshonderd jaar . ”

“Dat de uitvinding van de dierenriem behoort te worden toegeschreven aan de antediluvians kan het lijken alsof sommige een uitslag en stationair gissing: maar ik zal geen afstand doen van dit vermoeden , enkel omdat hij kan schrikken mensen die nog nooit aan gedacht . Traditie heeft verteld een aantal van de Oosterse naties die de antediluvians waren bij uitstek bedreven in de sterrenkunde , en de traditie heeft in het algemeen een aantal Stichting in de waarheid. Als Bailly zich ertoe verbonden om de geschiedenis van de astronomie te schrijven , vond hij in het begin bepaalde fragmenten van de wetenschap , die bewezen hem het bestaan van een systeem in sommige afgelegen leeftijd, en juist voor alle reguliere geschiedenis, als we met uitzondering van het fragment in het boek Genesis . Zoals alle emblemen in de eveneens verdeeld zodiacs van India, Chaldea, BactriĆ« , ArabiĆ« , Egypte, zijn bijna gelijk, lijkt het ze hadden gevolgd een aantal gemeenschappelijke model, en aan wie moeten we ons kenmerk zijn uitvinding , maar aan hun gemeenschappelijke voorouders ? ”

OPMERKING IV.

Cassini zegt: “De periode van zeshonderd jaar , waarvan we vinden geen aanduiding in alle records , maar die van de Joodse natie , door Josephus genoemd, en wel de Grand jaar, is een van de mooiste ooit is uitgevonden. Het brengt de zonnejaar nauwkeuriger dan die van Hipparchus en Ptolemaeus , en de maanmaand binnen een seconde van wat wordt bepaald door de moderne astronomie. ” Hij dringt er tevens op dat niets , maar de opmerkingen van degenen die leefden voor de terugkeer van de hemelse lichtbollen op dezelfde plaatsen te zien kunnen zijn ontstaan deze prachtige periode. Dit argument , opnieuw naar voren gebracht door Sir W. Drummond , lijkt te hebben gehad met hem in het gewicht zijn bekering tot een eerbiedige berusting in het gezag van de Heilige Schrift die hij ooit had ondergewaardeerde .* Cassini , bij de verificatie van deze oude berekening , was het gebruik van de opmerkingen gemaakt door middel van de instrumenten van de moderne wetenschap , en vanuit deze kan nagaan wat de aartsvaders wel weten oculaire inspectie van de loop van de hemellichamen . In hun leven een man zou kunnen opmerken twintig of dertig revoluties van Saturnus , zestig of tachtig van Jupiter , en nog veel meer van de lagere planeten. In deze grote cyclus van zeshonderd jaar , Cassini zegt: ” De maan maand is gerekend op 29 dagen, 12 uren , 44 minuten , 3 seconden ; het zonnejaar op 365 dagen , 5 uren, 51 minuten, 36 seconden : niet dat dit divisie werd dus gemaakt in de oude traditie , gemaakt door berekening , maar is het resultaat gegeven van de daadwerkelijke voltooiing van de cyclus, die kunnen worden waargenomen door mensen wier leven waren van voldoende lengte. Na de eerste voltooiing van de eerste zeshonderd jaar waren getuige van , elke volgende jaar zou leveren een ander, een nieuw bewijs van de juistheid ervan . ”

  • In zijn vroege werk , het Oedipus Judaicus hij de Schrift met veel respect behandelt : in zijn latere , in het bijzonder zijn essay over de Zodiacs van Esneh en Denderah , drukt hij zijn volledige hechting aan hen.

OPMERKING V.
Op de Britse drieklanken

Een van deze drieklanken lijkt te impliceren niet alleen de kennis van de onsterfelijkheid van de ziel, maar van de opstanding .

” De drie restauraties in de kring van het Geluk

De restauratie van het oorspronkelijke karakter,
De restauratie van dat alles was geliefd ,
De restauratie van de gedachtenis van de oorsprong van alle dingen . “( van de Triads Bardism )

Tekenen gedragen op de banners van de stammen van Israƫl Namen van de zonen van Jakob
VOLGENS naar hun geboorte
Teksten waar het woord of de root optreedt Hebreeuwse wortels
AQUARIUS Ruben, zie, een zoon, de zoon, die het gevolg zijn zegeningen uit te storten Gen 29:32
PISCES Simeon, gehoord, kenmerk van de Kerk
Levi, gebonden , verenigd, kenmerk van de Kerk
Ib . 33
LEO Juda, lof voor de Heer, voor de komende Messias Ib . 35
SCHORPIOEN Dan, oordelen, uitspraak, zijn volk Gen 30:6
Steenbok Naftali , het worstelen, lijden op de eerste komst Ib . 8
ARIES Gad, geluk, zegeningen bij de tweede komst , ( Arab. gebruiken. ) Ib . 11
BOOGSCHUTTER Asher , gelukkig, de uittocht van het Evangelie Ib . 13
KANKER Issaschar, vergoeding of beloningVan de Messias lijden Ib . 18
VIRGO Zebulon , woning, als de beloofde zaad in zijn eerste komst Ib . 20
TAURUS Jozef, toe te voegen. EfraĆÆm ; vruchtbaar, Gen 41:52 ; het verzamelen van de heidenen Ib . 24
GEMINI Benjamin, zoon van de rechterhand, riep door zijn moeder , Ben- Oni , zoon van verdriet, het lijden en de triomferende Messias Gen 35:18
Stenen van de borstplaat
1e rij
Juda,
Odem , robijn, rood, Isa 43:2 (bloedvergieten, Arab. zin) bloed Exo 12:13 Md
Issaschar, Pitdah , beloning, de prijs van verlossing Num 03:49 HDP
Zebulon Bareketh , schijnend; karbonkel bliksem Eze 01:13 qrb
2e rij
Ruben,
Nophek , stromende, Licht of water fles 1 Sam 10:01 qp
Simeon, Saphir , genummerd, Zoals scharen , Ds 7:9; saffier tellen Psa 87:6 RPS
Wel verdorie Jahalom , die breekt; diamant breken Psa 74:6 MLH
3e rij
Ephraim ,
Leshem , tongen, van het vuur, Isa 05:24 naties, tongen Gen 10:20 N # l
Levi, Shebo , woning; agaat dwellest Psa 80:1 b # y
Benjamin Achlama , die herstelt; amethist herstellen Isa 38:16 MLX
4e rij
Dan,
Tarsis , een bezit, Efeziƫrs 1:14 bezit Num 24:18 # Ry
Asher , Shoham, levendige , sterke ( als een paard , de Arabische . gebruik); onyx
Naftali Jasphe , Jasper , die kneuzingen, blauwe plekken en worden Gen 3:15 P #
Het borstschild van de hogepriester , met de
Namen van de twaalf stammen en tekens gegraveerd op de Stones ;
volgens het kampement besteld in Numeri 2 ( Josephus Antiq . )
1e rij Bareketh ,
Zebulon ,
VIRGO ,
Pitdah ,
Issaschar,
KANKER ,
Odem
Juda,
LEO
Exo 28:15-22 vergeleken met Num 2
2e rij Jahalom ,
Gad,
ARIES
Saphir ,
Simeon,
PISCES
Nophek ,
Ruben,
AQUARIUS
3e rij Achlama ,
Benjamin,
GEMINI
Shebo ,
Levi,
LIBRA
Leshem ,
Ephraim & Manasse,
TAURUS
4e rij Jasphe ,
Naftali ,
Steenbok
Shoham,
Asher ,
BOOGSCHUTTER
Tarsis ,
Dan,
SCHORPIOEN
Let op! -Libra werd niet gedragen op de banners van een van de stammen van Israƫl , Simeon en Levi zijn verenigd onder het embleem van de Vissen , maar zou op de borstplaat .

Toespelingen op de tekenen van de dierenriem zijn vaak opgemerkt in de zegen van Jakob (Genesis 49) , die in de zegen van Mozes ( Deut 33) zijn minder opgemerkt . Tenzij deze emblemen had enkele betekenis bekend en belangrijk voor de toehoorders , is het niet te worden verondersteld dat de stervende patriarch of de wetgever zou hun vertrekkende beelden hebben aangenomen . Indien echter , zij waren omlijst door de voorvaderen van de mensheid naar de oer- openbaring zenden, het is logisch dat ze opnieuw moeten zodanig werkzaam .

Indien, zoals is aangetoond (tabel 15) , de invoer ervan is terug te vinden in de namen van de aartsvaders , het is het meer waarschijnlijk dat ze nadien moeten worden gebruikt in de profetie . Het blijkt niet duidelijk of Jakob en zijn vrouwen had eerst het voornemen van de aansluiting van de namen van hun kinderen met de borden , maar toen Jacob de naam Ben- Oni veranderd, zoon van verdriet, Ben- Jamin , de zoon van de rechterhand , Is het waarschijnlijk dat hij had met het oog op het teken van de hemelse tweeling, waarvan de stam van Benjamin bekend te hebben gedragen op haar banners, onder de begeleidende figuur van de wolf, wiens naam betekent , Hij komt .

Deze namen worden vervolgens gewijd aan het doel van profetie door het commando om ze te graveren over de stenen van het orakel borstplaat, en door hun plaats op de poorten van de stad van EzechiĆ«l en het Nieuwe Jeruzalem van de Apocalyps . Terwijl in de namen van de aartsvaders is eerder gevonden alleen de Verlosser , in die van de zonen van Jakob is er meer van het eigen volk, de Kerk , dan is het begin tot het apart gezet worden , maar nog steeds , zoals in de emblemen van de tekens, in vereniging met de Verlosser. De volgorde waarin hun vader sprak hen begint met Reuben. ” Zie de Zoon ! ” roept ons om te kijken naar Hem , van wie Jesaja achteraf zei: ” Tot een Zoon is ons gegeven, ” en ” Look tot Hem , en gij gered worden, alle einden der aarde . ” In Simeon en Levi, die hebben gehoord en zijn samengevoegd , is gebleken dat zij hebben van de Unie onderling , en de steun van Hem die hen ondersteunt . In Juda, het thema van onze lof en de vreugde in het aanbieden van haar . In Zebulon is uiteengezet dat Hij wordt bij hen wonen, en zij met Hem . In Issaschar , de gekochte bezit, de beloning van de Messias lijden . Dan In het heil van zijn volk is beveiligd door zijn oordelen of een uitspraak voor hen . In Gad , gelijkvormig aan Hem in verdrukking, ze zijn met Hem met vele smarten doorstoken . In Asher is hun zaligheid, in het eten van het brood uit de hemel . In Naftali zij vrij zijn vastgesteld door zijn worsteling . In Joseph wordt getoond de voortdurende naast de kerk van , zoals zal worden gered. In Benjamin, Wie is de man van smarten, en van Gods rechterhand , sluit , als Hij begon de telling . Ephraim , vruchtbaarheid, en Manasse , vergeetachtigheid van alle wereldse problemen , even pak met de plaats die zij daarna in ondergeschiktheid bezet om hun vader Jozef.

Het is niet gezegd dat de gave van profetie had bijgebracht aan Jakob voor zijn laatste ziekte. Misschien uit het algemeen verspreid traditie van deze profetische effusie een idee op grote schaal ontvangen , kan dat stervende personen profetisch spreken, zijn ontstaan.

De voorspelling eerste volbracht, dat de soevereiniteit dient te berusten bij de stam van Juda, is de voorlopige merk geeft de bevoegdheid om de nog onvervulde profetieĆ«n , zowel van de Messias en de stammen . Wat zeker als de families van de twaalf patriarchen tussen hen verdeeld het beloofde land onder Jozua , zo zal zij zeker weer erfelijk bezitten , onder Hem van wie Joshua is een type. Zo zeker als David, de zoon van IsaĆÆ regeerde op de berg Sion , dus zeker tot datgene Shiloh , dat koning Messias, die is ook van de lijn van Juda , wordt de verzameling van de naties.

De zegen van Jacob bevat profetieĆ«n over de Messias , waarvan sommige ook worden gewaardeerd door christenen en door Joden . Dat is die van Shiloh : maar de oude HebreeĆ«n begreep veel meer van deze voorspellingen met betrekking tot Hem, die nog moest komen, dan is in het algemeen opgemerkt door de commentatoren . Volgens de vroege en meest geleerde Joodse autoriteiten , verwijzingen naar de Messias zijn hele verweven met die aan de aartsvaders en de stammen. Sommige van deze annunciaties zijn nog onvervuld , zowel met betrekking tot de uiteindelijke overwinning van de Messias en het lot van de stammen in hun herstel naar hun eigen land . Vertalingen , oude en moderne , variĆ«ren , zoals in Genesis 49:26 , waar de grote meerderheid te geven Nazir , de nazireeĆ«r , waar het Engels is ” scheiden. ” Commentatoren ook verschillen , sommige hebben echter gezien de toespelingen op de twaalf tekens, zoals gedragen op de normen van IsraĆ«l , maar niet consequent verklaard of paste ze : zelfs de joodse schrijvers die ons laat weten dat ze zo werden gedragen . Echter, deze oude autoriteiten beweren unaniem dat Ruben Waterman droeg ; Jozef, Taurus , Benjamin, Gemini onder het embleem van de wolf, en Dan , Schorpioen onder dat van een adelaar , of van een gekroonde slang of basilisk .

Als deze emblemen waren dus vroeg in dienst van de familie ervoor gekozen om de aanbidding van de Ene ware God te bewaren, het idee van hun oorsprong in Egypte , neem dan snel zinken tot afgoderij , wordt het meest onwaarschijnlijke . Op de afstammelingen van Abraham was ooit onder de indruk afschuw van dat afgoderij waarvan hij geroepen was . Wat afgodendienaars hadden uitgevonden die ze misschien niet vast te stellen: maar wat afgodendienaars had beschadigd waren niet altijd geboden om af te zien . De engelachtig vormen , daarna perverse van de doeleinden van afgoderij in Egypte en AssyriĆ« , zijn te vinden in de vier belangrijkste borden waar de equinoxen en zonnewendes van de astronomie altijd had voorgedaan. Deze formulieren kunnen niet worden van de Egyptische uitvinding , want ze waren vastgesteld op het ten oosten van Eden. Joodse autoriteiten zeggen dat “ze waren vanaf het begin in de heilige tabernakel heet het aangezicht van God . ” Had de acht tussenliggende tekens zijn toegevoegd door de Egyptenaren , moet de gekozen familie niet hebben vermengd de apparaten van de mens met verordeningen van Goddelijk gezag . Als ze wist dat al was geregeld om de glorie van God te verkondigen en de komende verlosser, het gebruik ervan door Jacob en de herhaling om hen door Mozes, zou van nut voor de hand liggende te verklaren. Gelukkig zou de kinderen van de profeet vertrok ze ziet in de rustige vlakte van Gosen. Hoe hopelijk in de moeizame vallei van de Nijl zouden ze hun eigen blik op hiĆ«roglyfen, van de veel hoger te importeren dan die van hun onderdrukkers ! Met wat dankbaarheid in de vermoeide zand van de woestijn zouden zij rust, een kampement elke man in de schaduw van zijn eigen niveau! Met wat geluk zouden ze het ontrollen van deze profetische vendels naar de welkom briesje van het beloofde land! Zoals het geschreven woord van God in onze dagen , tot op zekere ze zou nog steeds een onopgelost raadsel, terwijl anderen zouden ze de grote zaligheid te verklaren. De opstandige ziener te lezen in hen de ondergang van zijn ras : de triomfantelijke Wetgever getraceerd de toekomstige glorie van Hem, die moet zijn ” Koning in Jeshurun . ”

Het lijkt niet dat de tekens voor het eerst werden toegerekend aan de zonen van Jakob door het sterven van hun vader zegen; het eerder lijkt dat de kinderen hadden namen geweest met een verwijzing naar de tekens, zoals nog steeds gebeurt in het Oosten dan ook: , toen Joseph in verband zijn droom van de elf sterren voor hem neer te buigen , zijn broeders toegepast op zichzelf, en waren beledigd. Deze droom werd vervuld , zijn tweede droom was het niet : zijn eigen moeder dood was , en zijn stiefmoeder stierf ook voor zijn broeders, boog zich neer voor hem. Jacob lijkt te hebben gezien , dat als de eerste was van boven , de tweede was louter natuurlijke , en berispte hem in consequentie.

Onder de middernachtelijke hemel van het land Gosen , de stervende patriarch , bezield door profetische impulsen en omringd door luisteraars eerbiedig , vanuit de opgeheven gordijn van zijn tent zou enrapt blik op de sterrenhemel , waarheen door Goddelijk gebod zijn vader Abraham hadden geleerd op zoek naar een type van het beloofde zaad. Met stijgende Leo , zou Aquarius worden gezien over te zetten , waardoor uitzoeken van de overdracht van het geboorterecht van Reuben Juda. Stier, de bekende houding van Jozef, zou zijn op de meridiaan , en de plaats van de Schorpioen, zou de vaandrig van Dan , hoewel onder de horizon , worden opgemerkt door de kop van de slang direct onder de Noordelijke Kroon. Elke tussentijdse teken zou worden hetzij zichtbaar of de plaats die door een aantal opmerkelijke sterren behoren tot of erboven; als Sagittarius door Vega , in Lyra en Steenbok door Cygnus . Terugdraaien van de briljante lichtbollen op hoog , waarboven het leggen van de haven van dat het heil waarvoor hij had gewacht , zijn ogen niet zou rusten op de bekende gezichten om hem heen, de erfgenamen van dat aardse Kanaan het hemelse land dat zijn geest gezocht typerend . Vol van de glorie van hem dadelijk zijn Heiland en zijn zoon , behandelt hij ze onder de invloed van de goddelijke Geest, die alleen kan de mens futurity voorspellen.

OPMERKING . Het bijgevoegde vertalingen , uiteenlopend maar weinig van het Engels versie , maar ondergebracht in zekere mate aan het idioom van de Hebreeuwse in zijn omkeringen en weglatingen van het aansluiten van deeltjes , zo hard aan het oor , gericht op het overbrengen van een idee van de antieke waardigheid van de oorspronkelijke in de zegen van Jakob, en aan shadowing weer de verhevenheid van die van Mozes.

GENESIS XLIX .

  1. En Jakob noemde zijn zonen , en zei: Vergadert u, samen, en ik zal jullie wat zal gebeuren zal u in de laatste dagen vertellen. 2. Verzamelt u samen en hoort , gij zonen van Jakob, en luistert naar Israƫl, uw vader. 3. Ruben, gij, mijn eerstgeborene ! mijn kunnen , en het begin van mijn kracht , de heerlijkheid van de waardigheid en de uitnemendheid van de macht. 4. uitgegoten als water, gij zult niet uitblinken , want gij zijt ingegaan tot aan het bed van uw vader : Dan zijt gij profane , hij ging op mijn bank ! 5. Simeon en Levi , broeders ! instrumenten van wreedheid in hun doden ! 6. In hun raad komt gij niet , o mijn ziel! tot hun assemblage gij niet verenigd worden : in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen , en in hun eigenzinnigheid ze afgesneden van de Prins . 7. Vervloekt hun woede , een heftige en hun verbolgenheid , voor hardnekkige : Ik zal verdelen in Jakob, en hen verstrooien in Israƫl. 8. Juda , gij ! uw broeders loven ! uw hand op de nek van uw vijanden ! je vader de kinderen naar beneden buigen voor jou. 9. Een leeuwenwelp , Juda ! op de prooi, mijn zoon , gij zijt komen : hij stoopeth naar beneden, hij coucheth als een leeuw , en als een woeste leeuw , die hem opjagen ? 10. De scepter zal van Juda niet wijken , noch een wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt , en tot Hem het verzamelen van de naties. 11. Bindend zijn veulen aan de wijnstok, en tot de keuze wijnstokken zijn ezel veulen , hij washeth zijn kleren in wijn , en zijn mantel in het bloed van druiven. 12. Zijn ogen meer dan mousserende wijn, en zijn tanden witter dan melk. 13. Zebulon zal wonen aan de haven van de zee : en Hij zal als een toevluchtsoord voor ellende , en zijn zijde een bolwerk. 14. Issakar ! een sterke inbedding kont naar beneden tussen de stallingen . 15. En hij ziet zijn rustplaats, dat het goed is , en het land , dat het prettig is , en hij zal zijn schouder buigen voor de lasten , en een lakei om eerbetoon te zijn. 16. Te oordelen , dat Hij zijn volk oordelen , als een van de stammen van Israƫl. 17. Er wordt voor Dan een slang op de weg , wordt een adder op het pad , bijten het paard in de hielen , en zijn ruiter vallen na . 18. Voor uw zaligheid heb ik wachtte , o Heer! 19. Gad ! een troep wordt prik hem en hij wordt doorboord in de hiel . 20. Met Asher , overvloedig zijn brood , en deelt hij de zoete invloeden van een koning. 21. Naftali , een hinde losgelaten : hij geeft flink woorden. 22. Branch van de vruchtbaarheid , Joseph , een tak van vruchtbaarheid door de fonteinen ! de dochters lopen voordat de stier. 23. De boogschutters hebben hem hard bedroefd , en streed met hem en haatte hem . 24. Maar zijn boog in acht zal nemen in kracht, en zijn armen zijn sterk gemaakt worden , zijn handen door de handen van de Machtige Jakobs , vanwaar de herder , de steen van Israƫl : 25. Door de God uws vaders, en Hij zal u , te helpen en door de Almachtige , en Hij zal u zegenen , zegeningen van de hemel boven , de zegeningen van de watervloed die beneden, zegeningen van de borsten en de baarmoeder. 26. De zegeningen uws vaders zijn machtige buiten de zegeningen van de oude bergen, de gewenste van de eeuwige heuvelen , ze worden op het hoofd van Jozef, en op de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeƫr onder zijn broeders . 27. Benjamin! de wolf moet: in de ochtend wordt hij voer op de prooi , scheuren in de avond zal hij de buit verdelen. 28. Al deze , de twaalf stammen van Israƫl , en dit , wat hun vader tot hen sprak , een iegelijk naar zijn zegen hij hen zegende .

De stervende patriarch lijkt te zijn aangepakt door de naam van iedere zoon , en vervolgens een verwijzing naar een door hem aangewezen embleem, te hebben herinnerd aan haar betekenis als de beloofde Verlosser. Om Reuben was toegewezen Aquarius , de schenker van de zegeningen , die net als in triomf. Hij was zijn macht en de ” Excellentie “van waardigheid en van de macht , maar de ” excellentie ” eerstgeboorterecht , worden het hoofd van de familie neemt hij vanaf Ruben, “Gij zult niet excel, ” en daarna over naar Juda. De reden hiervoor is gegeven in de delinquentie van Ruben .

Vers 5. Om Simeon en Levi hij toegewezen Vissen , de Verenigde vissen , als broeders . Ze hadden gedood Sichem, een man, een prins van het land . Het is al vaak op gewezen dat deze twee stammen waren de vijanden van de Man, de tweede Adam , en werden door hun instrumentale ” assemblage “om de kruisiging en doodde de prins . Het woord hier weergegeven prins, is door de Septuagint gesmolten stier, en door de Vulgaat muur. De wijziging van een enkele klinker , in het Hebreeuws , uitgedrukt door een enkel punt, maakt deze variaties , en zeker in de tijd van Jacob de punten niet in gebruik waren . Of het nu voor of na het evenement, een voorspelling van het doden van de Messias door zijn eigen volk zou geen voorstander van te vinden met het Joodse denken . Een punt zou gemakkelijk Dropt , indien te betrekken .

MERKT

Vers 7. Het origineel , en zoals hier weergegeven , kan de woede en toorn te toekomst, dat tegen de Messias, de Prins , voorzien door Jacob .

Vers 10. Shiloh , de Gever van de vrede, of de Vrede. Johannes 14:7 ; Efeziƫrs 2:14 .

Vers 14. Schaapskooien. Het woord is zo gemaakt rechters 5:16 .

Vers 16 . Hij , de Messias , zullen oordelen .

Vers 17 . Oude Hebreeuwse en Chaldeeuwse autoriteiten zeggen dat Dan droeg op zijn standaard voorzien van een gekroonde slang of basilisk, die in de klauwen van een adelaar . De constellatie van de slang door de melkweg in het bezit van Ophiuchus , in Schorpioen , en de reptielen onder zijn voet in de dierenriem , lijken hier gezinspeeld . Door de slang verwonden de hiel , de menselijke natuur valt in de dood.

Vers 19 . Door een van de troep Romeinse soldaten van de Messias doorboord werd in de zijde : in wezen aan het kruis genageld , Hij werd doorstoken in de hiel . Tenslotte is hetzelfde woord als hiel ( Gen 3:15).

Vers 20 . ” koninklijke lekkernijen ” is gemaakt in Job ” zoete invloeden. ” De rabbi’s er allemaal over eens dat dit een Messias als koning .

Vers 21 . Hinde is van de onzijdige of vrouwelijke geslacht , zoals het verlangen van naties , en wijsheid , in Spreuken 8, waar de plaats het voor ze problemen zou wegnemen . De Messias is aan de menselijke natuur , de natuur ook van man en vrouw . De Hebreeuwse heeft maar twee geslachten , mannelijk, en al dat is niet mannelijk, vrouwelijk en onzijdig waaronder in een.

Vers 22 . De fontein kan goed of de rivier Eridanus worden . Dochters, Zoals in het Engels marge en de Vulgaat , lijken te zijn de Pleiaden , die voorafgaan aan het sterrenbeeld Stier , de stier , waarvan bekend is dat zijn de vaandrig van Jozef, en daarna van EfraĆÆm.

Vers 25. In de opmerkelijke uitdrukking ” de diepe leugenaar of coucheth onder, “lijkt er opnieuw een verwijzing naar het sterrenbeeld Eridanus , onmiddellijk onder die van de Stier.

Vers 26. NazireeĆ«r . Het woord gesmolten scheiden in het Engels, is in de Vulgaat , Luther ’s in en de meeste andere vertalingen , nazireeĆ«r . De Joodse schrijvers observeren op deze passage , dat hij die hier genoemd wordt een nazireeĆ«r niet kan worden Jozef, die wierp zich op het lichaam van zijn vader , want een nazireeĆ«r misschien niet een dood lichaam aanraken. Ze begrijpen dat het van de Koning Messias. Dus begrijpen , dit is een van de plaatsen waar Christus gesproken als een nazireeĆ«r , volgens MatteĆ¼s 2:23 : de andere is Deuteronomium 33, waar Mozes herhaalt de woorden van de profetie zijn voorvader .

Vers 27. De wolf. De toespeling is hier om de figuur van de bekende wolf te gedragen op de standaard van Benjamin, als vertegenwoordiger van het teken Tweelingen. Het kan worden getraceerd in het sterrenbeeld Sirius , die door de Egyptenaren van een hond . De grotere en kleinere hond van de moderne sfeer werden genoemd door de Arabieren de rechter en linker Prince of Mighty One. De Semitische naam van de wolf , Zeeb , is deze of hij komt . De prooi, Dat wordt benoemd , zoals in Job 30:23 , bij zijn eerste komst , de ochtend ; bij zijn tweede , de avond , worden alle tot zijn beschikking .

Vers 28. Stammen, letterlijk staven , normen . Het woord wordt weergegeven scepter in vers 10 .

De oude rabbijnen alles uitleggen vers 8 van de Messias. Op vers 11 verwijzen zij naar Zacharia 9:9 . Op vers 8 is er een verwijzing naar Job 15:18 : “zoals gezegd wordt door de Heilige Geest door de hand van Job, ” waaruit blijkt hun geloof dat de Schrift waren ingegeven door de Heilige Geest, en dat Job is geĆÆnspireerd .

Op Shiloh ze zeggen , in vers 8 : “Dit is de Messias , en hij wordt bij de hele wereld. ” ” De wijnstok is het huis van IsraĆ«l. ” ( Mart. Pug. Fidei . )

” De schrijvers van de Targums staat een originele letterlijke betekenis van een passage , en laat een typisch een voorproefje van iets in de tijd van de Messias “, zoals Psalm 72, van Salomo en de Messias. Op Genesis 49 , Jonathan Onkelos , en de Jerusalem Targoem alle interpreteren Silo de Messias. De laatste voegt daaraan toe , ” van wie is het koninkrijk , en aan wie alle koningen der aarde, zullen worden onderworpen. ” Ahmed Ibn Idris , een Arabische schrijver, noemt dit “een profetie van Jesaja , op wie vrede , ” en maakt Shiloh Messias . R. Jochanan zei dat ” alle profeten profeteerden alleen de dagen van de Messias ” : andere dat “de profeten profeteerden alleen de jaren van de verlossing en de dagen van de Messias. ‘ R. Simeon ben Jochai , op Genesis 3, spreekt van koning Messias als de zoon van David, en geboren worden uit een maagd, van toepassing is op Hem Jesaja 11:2 . (Jonathan , met andere oude rabbijnen , geldt voor hem Jesaja 52 en 53. ) RS zegt ook van Hem , “de meeste heilige Zoon van God, gelet op menselijk vlees , dat Hij hun iniqutieis vergeven, “en dat” zij zullen Hem doden . ” RS kan hebben begrepen Genesis 49:6 van de Messias. De Targum van Jonathan zegt , op Genesis 3: “De kinderen van de vrouw tot een oplossing ( voor de wond van de slang hebben) in de dagen van de Messias, de koning . ” ( Nicholl ’s conferentie met een theĆÆst . )

In Martini Pugio Fidei kan gezien worden verwijzingen naar de joodse boeken en schrijvers die verklaren veel van de “zegen van Jacob “van Koning Messias , voor hem ze het allemaal eens door te verwijzen vers 8 en 11. Op Shiloh zeggen zij: ” Dit is Messias ” : ook , van Dan , vers 16 : “Dit, Dan, is Messias te komen , die is te beoordelen als de gezegende God. ” In Beres . Rab . Mose Haddashan wordt als volgt geciteerd , op Genesis 49:11 , ” Toen koning Messias komt naar Jeruzalem op te slaan IsraĆ«l , Hij zal zich omgorden zijn ezel, en het rijden op en begeleiden het zelf in zachtmoedigheid naar Jeruzalem , zoals er geschreven staat Zacharia 9 : 9. ” Ook op vers 10, ” De laatste en definitieve verlossing van IsraĆ«l wordt hier bedoeld wordt. ” De Targums van Jonathan en van Jeruzalem toepassing zijn op alle in dit hoofdstuk aan de Messias.

Het zal blijken uit de profetie van Bileam , Numeri 24, dat de vorige profetische zegen van Jakob was hem bekend , want hij gebruikt zijn eigen woorden in vers 9 . De emblemen op de normen van de stammen werden voor zijn ogen , hij duidelijk verwijst naar de urn en water van Aquarius, en de leeuw van Juda . In de volgorde van het kamp krijgen de nummers 2 , deze twee vooraanstaande stammen in het oosten en het zuiden , dus het duidelijkst aan de profeet van Midian.

NUMMERS XXIV
Een deel van de profetie van Bileam

  1. En Bileam hief zijn ogen op en zag hij IsraĆ«l gezagsgetrouwe volgens hun stammen. 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob , en uw woningen, o IsraĆ«l ! 6. Als valleien breiden zij zich uit , als tuinen aan de rivier de kant, zoals de bomen van lign – aloĆ« , die de Heer geplant heeft, en als cederbomen aan het water. 7. Hij giet het water uit zijn water – schepen, en zijn zaad in vele wateren , en zijn koning moet hoger zijn dan Agag , en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. 8. God bracht hem uit Egypte , hij heeft als het ware de snelheid van de eland : hij moet eten van de naties zijn vijanden , en breken hun botten , en doorboren met zijn pijlen . 9. Hij geformuleerd , ging hij als een leeuw , en als een grote leeuw die hem roer ? Gezegend is hij, die u zegenen , en vervloekt hij vervloekt is dat je … 14 . Ik zal u instrueren wat dit volk zal doen om uw volk in de laatste dagen . 15. En hij maakte zich een gelijkenis en zei: Bileam, de zoon van Beor gezegd, en de man, wiens ogen zijn open zei , 16. Hij zei , dat de woorden van God hoorde , en wist de kennis van de Allerhoogste , zag het visioen van de Almachtige , vallen, maar met zijn ogen open : 17 . Ik zal Hem zien , maar nu niet : ik zal Hem zien , maar niet van nabij : er comeyh een ster uit Jakob, en er oprees een scepter uit IsraĆ«l , en slaan de hoeken van Moab, en het samenbrengen van alle kinderen van Seth. 18. En Edom zal een bezit zijn , ook Seir zal een bezit voor zijn vijanden , en IsraĆ«l moet dapper doen. 19. En van uit Jakob , die zijn heerschappij, en zal het overblijfsel van de stad te verwoesten.

MERKT

Het kan worden opgemerkt, dat Bileam als ze in eigen persoon de naam van God gebruikt in het enkelvoud , Al, zoals in vers 4 , maar wanneer hij spreekt over Hem als de God van Israƫl , Hij noemt hem de HEERE: hij ook, in vers 16 , maakt gebruik van de namen Elion , Allerhoogste, en Shaddai , de Gever van zegeningen , of de Almachtige .

Vers 7. Het gieten van water uit de urnen of vazen even duidelijk verwijst naar Waterman. In de Egyptische bevoegdheid van de man houdt een urn in elke hand. Zoals het tweede gebod was nu gekregen , kan het lijken dat de menselijke figuren werden niet langer op de banners van Israƫl , als ze ooit was geweest. De Targum Jeruzalem , en die van Jonathan, zeggen dit is een Messias als koning : zodat andere joodse schrijvers . ( Gill Com. ) Agag wordt verondersteld te worden Gog, Ezechiƫl 38: dus de Septuaginta.

Vers 8. De Septuagint voor Reem heeft eenhoorn, de Vulgaat , neushoorns : modern , maar alleen zeggen dat er een grote soort van elanden nog steeds genoemd door de Arabieren Reem .

Vers 9 . Het eerste deel van dit vers is in de woorden van Jacob , Genesis 49:10 : Het laatste gedeelte , in die van Isaac , Genesis 27:29 . Deze eerdere profetieƫn lijken te zijn goed bekend bij de omringende volken . Dat nu weer gegeven door Bileam was nog meer uitgebreid , zodat , zoals blijkt uit de Perzische traditie van de ster , en de universele een van de komst van Hem, die moeten heerschappij.

Vers 17 . In het boek van de Zohar wordt gezegd : “Wanneer de Messias geopenbaard zal worden , een heldere ster ontstaat in het Oosten. ” Aben Ezra geldt dit voor een deel aan David en deels om de Messias , net als Maimonides . Het gebruik ervan wordt gemaakt door christenen kan ertoe geleid hebben dat de Joden aan te brengen in David . “Er treedt een ster uit van Jakob . ” Mem Het voorzetsel is gezegd door Gill en anderen soms het gevoel van de beer tot. Op deze plaats beide betekenissen lijken nodig; de ster , de Messias zelf, kwam buiten, alsmede tot Jacob. De letterlijke ster, die de koningen geleid , kwam tot het land en de nakomelingen van Jakob : de scepter , nog niet gekomen, de Hetzelfde kan worden gezegd . ” Het samenbrengen . ” Alle mensen zijn door middel van Noach kinderen van Seth. Dus Jarchi merkt . Onkelos heeft ” doet een uitspraak over de kinderen van Seth. ” Hij en vele andere Joodse autoriteiten interpreteren van de Messias door de naam. Vers 19 is ook in de oude Joodse geschriften toegepast op de Messias.

Vers 19. ” De stad . ” Het Babylon van profetie.

Groot is de sanctie afgeleid dat de profetische invoer van de borden vanaf de toespelingen op hen in het afscheid zegen van Mozes aan de verzamelde natie. Bewust staande op de rand van de eeuwigheid , niet zomaar een apparaat van de mens kan een moment van fast- vluchtige tijd een beroep gedaan hebben : maar in de profetieƫn emblematized op die normen van Israƫl nu zweven voor zijn ogen vond hij de heersende thema van zijn laatste plechtige onthulling van de toekomst . Zij riepen de komst van de Verlosser , die moet de slang de kop vermorzelen . Wanneer de vlakte van Moab beƫindigd en de beklimming van Abarim , de berg passeert , steeg naar de verhevener berg Nebo, de berg van schouwen , stond de door God aangestelde leider, zijn missie vervuld , zijn aardse oorlogsvoering bereikt . De woorden van zijn vader Jacob in zijn geest , de toegewezen vlaggen in zijn ogen , hij versterkt die voorspellingen , woning triomfantelijk op de glorieuze te sluiten, nu de laatste restauratie van het uitverkoren volk naar het land van belofte, van verre gezien vanuit de lucht in schoonheid dan de tussenliggende overstroming.

Hij beroept zich op de eerste Ruben een hemelse zegen, het compenseren van de beroving van zijn aardse geboorterecht : en hij vervolgens duidelijk verwijst naar de man in Waterman. Met betrekking tot Juda, hij bidt voor de snelle komst van Hem, die moest worden van zijn geslacht , en ziet de handen van de Veroveraar , zoals in – leeuw begrijpen, op de nek van de vijand. Om Levi, met wie Simeon is verenigd als het vissen op de vaandrig , spreekt hij over de eer van het priesterschap , en de Unie van de Urim en Tummim in het borstschild . In Benjamin ziet hij alleen de glorie van de geliefde , de zoon van de rechterhand. Voor Jozef, het opsommen van overvloedige schenkingen , hij uitdrukkelijk namen zijn bekende vlag, het offer stier , daarna ten laste van EfraĆÆm. Met Zebulon hij verheugt zich in Hem, wiens reilen en zeilen weer zijn geweest van het eeuwige : met Issaschar, dat Hij moet wonen in de tenten van Sem. In het spreken van Gad , beschrijft hij precies het RAM-geheugen waarvan de voet is op het hoofd van de zee -monster , die had verstrekt voor zichzelf het eerste deel , ” het begin van de maand ‘, die het teken Ram nu werd benoemd te worden . Voor Dan spreekt hij van de beslissing , want Naftali , van volle tevredenheid , de bloed- kocht redding voor Asher , van de bedeling van de vrede, de komende snel naar de aarde , als het paard beslagen met ijzer en messing, van Hem, de God van Jeshurun , die rideth op de hemelen in zijn hulp .

Deuteronomium XXXIII

  1. En dit is de zegen , waarmede Mozes, de man van God zegende de kinderen van IsraĆ«l voor zijn dood . 2. En hij zeide: De Heer kwam van SinaĆÆ , en stond op uit Seir tot hen , Hij scheen voort uit de berg Paran , en Hij kwam met scharen van heiligen : van zijn rechterhand een vurige wet aan hen. 3. Ja, Hij hield van de naties, al zijn heiligen zijn in Uw hand en zij zitten aan uw voeten ; een ieder zal ontvangen van uw woorden . 4. Mozes heeft ons een wet, de erfenis van de gemeente van Jakob . 5. En hij was koning in Jeshurun een koning, in het verzamelen van de hoofden van de mensen samen met de stammen van IsraĆ«l. 6. Ruben zal leven en niet sterven ; zijn mannen weinig. 7. En dit tot Juda en hij zeide: Hoor, Here , de stem van Juda ! en gij zult breng hem tot zijn volk: en zijn machtige handen tot hem , en de hulp van zijn vijanden zult gij zijn . 8. En Levi zei hij, Uw licht en Uw volmaaktheden van Hem , uw Heilige, wie gij bewezen tijdens Massah , met wie gij streven bij de wateren van Meribah ; 9. Wie zei er dat van zijn vader en van zijn moeder , ik zag ze niet, en zijn broeders hij niet te erkennen, en zijn kinderen dat hij niet wist , want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond . 10. Zij leren uw oordelen naar Jacob : zij zullen reukwerk voor uw aangezicht zetten , en het gehele offers op je altaar. 11. Zegen , Heer , zijn stof, en accepteren het werk van zijn handen : slaan via de lendenen van hen die opstaan tegen hem, en van hen die hem haten, dat ze stijgen weer niet . 12. Om Benjamin zei hij , de geliefde van de Heer zal in veiligheid door hem wonen ; opvang door hem de hele dag, en tussen zijn schouders hij woont. 13. En Jozef zeide hij: Gezegend de Heer van zijn land , door het kostbare dingen van de hemel , door de dauw, en door de watervloed die beneden ligt . 14. En door de kostbare dingen voortgebracht door de zon , en door de kostbare voren gebracht door de manen, 15. En door de belangrijkste dingen van de oude bergen, en door de kostbare dingen van de eeuwige heuvelen , 16. En door de kostbare dingen van de aarde en haar volheid , en de welwillendheid van de bewoner in de bush zullen komen op het hoofd van Jozef, en bij de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeĆ«r onder zijn broeders . 17. De eerstgeborene , zijn stier , glorie voor hem , horens van zijn horens omhoog : met hen wordt hij samen duw de naties in de uiteinden van de aarde en zij , de scharen van EfraĆÆm en de duizenden van Manasse . 18. En om Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon , in uw uittocht , en Issaschar, in uw tenten. 19. Zij moeten de naties oproep aan de berg, wordt daar hebben ze offers van gerechtigheid : voor de rijkdom van de zeeĆ«n zij zuigen, en schatten verborgen in het zand. 20. En van Gad zeide hij: Gezegend Hij die Gad : als een leeuw hij woont , en verscheurt met de voorvoet de kruin van het hoofd. 21. En hij het eerste deel voor zichzelf voorzien, om daar, in het gedeelte van de wetgever, werd hij zitten , en hij zal komen met de hoofden van het volk om de gerechtigheid van de Heere het werk, en zijn gerichten met IsraĆ«l . 22. En van Dan zeide hij , Dan, een leeuwenwelp : hij zal sprong van Basan. 23. En van Naftali zei hij , Naftali, tevreden met het voordeel , en vol met de zegen van de Heer: gij erven in het westen en het zuiden. 24. En van Aser zeide hij: Aser , gezegend met kinderen , hij moet aanvaardbaar zijn voor zijn broeders, en duik in de olie zijn voet. 25. IJzer en messing je schoenen , en als uw dagen uw kracht. 26. Geen net als de God van Jeshurun , hij rideth op de hemelen in uwer hulp , en in zijn triomf op de hemel. 27. Het Eeuwige God , uw toevlucht , en onder de eeuwige armen : en Hij zal stak vĆ³Ć³r u de vijand, en zal zeggen , worden vernietigd. 28. En IsraĆ«l zal wonen in veiligheid alleen : de fontein van Jacob in een land van koren en wijn , ook zijn hemelen zullen neervallen dauw. 29. Gelukkig zijt gij, o IsraĆ«l : wie is als Gij, mensen gered door de Heer, het schild uwer hulp , en wie is het zwaard van uw overwinning ! en uw vijanden zullen niet vĆ³Ć³r u , en gij zult loopvlak op hun hoge plaatsen.

MERKT

Vers 1. “VĆ³Ć³r ” heeft de kracht van ” op zoek naar ‘of’ in het vooruitzicht van “zijn dood.

Vers 12 . De oude rabbi zei: ” Dit is de dag van de Messias. ” ( Zie de Talmud , Gill . )

Vers 13 . ” Coucheth . ” Deze opmerkelijke uitdrukking wordt herhaald van de zegen van Jakob , net als de vijftiende en zestiende verzen . Het is een joodse opmerking, dat elke profeet citaten uit het voorafgaande.

Vers 16 . Ook hier , zoals in de profetie van Jakob, is het gesproken door een profeet , dat Hij , de Messias , moet een nazireeƫr .

Vers 17 . Het woord gesmolten eenhoorn, neushoorn, of elanden, is gemaakt opgetild in Zacharia 14:10 ; en in Psalm 75:10 de wortel is dus van toepassing op de hoorn van de rechtvaardigen , ook in Psalm 89:16 , 17 .

Vers 18. In de uittocht van het beloofde zaad , om stil te staan met mannen , zoals in Maagd.

Vers 20 . Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de arm van een man en voor de voorpoot van een dier. De voorpoot van Ram is op het hoofd van het zeemonster Cetus, of Leviathan , hieronder, waarin de voorspelde kneuzingen aan het hoofd van de vijand.

Vers 21 . Het begin van het jaar , die eerder op de verjaardag van de schepping, op de kruising van Leo en Maagd , was nu , door de Goddelijke opdracht, overgedragen aan de nieuwe maan van Ram , het gedeelte van de wetgever, onder het type van het lam gedood bij het Pascha.

Vers 23. Deze profetie moet nog worden voldaan , blijkbaar op het herstel van Israƫl .

Vers 25. De weergave van deze passage is betwist ; maar het woord sterkte is vertaald in het Arabisch zo gebruikt , ook in het Chaldees , (zie Buxtorf , ), en is dus bewezen in het Syrisch en Targum, (zie Lee’s Lexicon ).

Vers 26. “God” is hier het enkelvoud , El , zoals vaak wanneer de tweede persoon van de Drie-eenheid , over te nemen in de eenheid van de menselijke natuur , is bestemd. In vers +27 is Elohim, de Drie-ene God . Voor de pluraliteit van Elohim, zie Genesis 1:26, 11:07 , 06:08 Isa . “RS ben Jochai zegt: Kom en zie het mysterie van het woord Elohim . Er zijn drie graden en elke graad is op zichzelf alleen, en toch zijn ze allemaal een, en samengevoegd in een, en zijn niet van elkaar gescheiden . ” (Zohar , Bagster ’s Comp . Bijbel. )

Vers 29. ” Triumph “, zie Exodus 15:1 .

DE kampement van Israƫl in de woestijn ( NUM 2),
EN het pantser van de hogepriester.

De zegen van Jakob had gevoegd een profetische belang aan deze emblemen , en had hen toegewezen als de stammen hun normen . De opperste heerser van alle dingen zag passen bij het kampement van de kinderen van IsraĆ«l directe, ” ieder mens door zijn eigen standaard, met de vaandrig van het huis van zijn vader , ” in hun ontwikkeling door de wildernis . Deze reis is hun toegestaan om typisch voor die van de individuele ziel in haar passage via deze wildernis van het menselijk leven , en over het lot van de Kerk in haar aardse bestaan. Profetie , het grote bewijs van de Goddelijke regering van de wereld, en van het feit dat God heeft gesproken , vervult het patriarchale en Mosaic records en instellingen. Zo is aangetoond dat het doel van Goddelijke dicteren in wat anders zou verschijnen onwaardig zoals toezicht. Dezelfde richting werd gegeven met betrekking tot de plaatsing van de edelstenen op de borstplaat van de hogepriester ( Exo 28). Zij worden opgeroepen door de namen in betekenis analoog aan die van de vlaggen van de stammen . Zo wees Odem anders is Adam , vlees, de menselijke natuur van de Messias, die is toegestaan door jood en christen worden getypeerd door de Leeuw van de stam van Juda . Het begin wordt dus vast, net als in de volgorde van het kamp , de anderen zullen dezelfde volgorde te volgen. Pitdah , de beloning , de prijs, in overeenstemming is met de beloning van Issaschar , het bezit , in Kreeft. Bareketh , het stralende weer , met de woning onder de mensen in Zebulon en Maagd . Nophek , het stromende , met Reuben en Waterman . Saffier , het aantal, als in Vissen , die het gehoord hebben , zoals Simeon. Jahalom , die breekt als de diamant, piercing , zoals Gad , zoals Ram. Leshem , de volkeren , van de vruchtbare , Jozef en EfraĆÆm. Shebo , het bewonen , als in de tabernakel; met elkaar verbonden door verlossing , zoals in Levi en Libra . Achlama , die herstelt , herstelt, als Benjamin van de buit. Tarsis, het bezit, dan uitgesloten , zoals Dan. Shoham, sterk, zoals Asher , en het paard in Boogschutter. Jasphe , breken, als Jasper bekend is om te doen , als Naftali in het worstelen , en Steenbok in zijn gedood. De namen die worden gebruikt in de vertalingen zijn onzeker of willekeurig.

Eben, een steen, is vanaf de wortel Bana, te bouwen , waarvan ook is Ben, Een zoon . Stones bouwen een huis, een woning: zonen , een huis, een gezin. Een steen is dus een type van de Zoon, de beloofde Messias . Stone is voor het eerst toegepast in de Schrift als typisch van de Messias in Genesis 49:24 ; weer in Jesaja 28:16 . Van Psalm 118:22 , is het toegepast door onze Heer tot Zich , en door de Apostelen, Handelingen 4:11.

In Exodus 28 een opdracht wordt gegeven aan het graf van de namen van de zonen van IsraĆ«l, naar gelang van hun geboorte, op twee stenen van onyx , zes op elke . Shoham , een onyx, kan beschouwd worden als intensieve van Sem , een naam , als een grote of een sterke naam . “Naam” wordt vaak toegepast op Christus , zoals in Maleachi 1:11, & c. ; Handelingen 4:12 , & c. Shoham kan ook overbrengen het idee van: “dit , de menigte , ” de vele . De Onyx heeft vele lagen of strepen van kleur, vanwaar hij kan zijn naam en geselecteerd om vele namen ontvangen. Josephus zegt: “De sardonyx , die de hogepriester droeg op zijn schouder , een bovennatuurlijke glans weergegeven wanneer de Almachtige de offergaven goedgekeurd. Als gevolg van onze smeekbeden Hij was bereid ons een overwinning, de Essen (of borstplaat) uitgestoten een oogverblindende glans. ” De Essen of Hoshen , de stil, Sprak bij het licht van de edelstenen. De Chaldee parafrase op het Hooglied van Salomo zegt de twaalf tekens werden gegraveerd op de stenen van de borstplaat, en dat ze lucide waren, zoals lampen. Maimonides betreft , dat ” de vraagsteller knielde , terwijl door de toegenomen schittering van de stenen was het antwoord te lezen om hem door de hogepriester . ” Sommige autoriteiten zeggen dat alleen de heerser of koning het recht had om te onderzoeken dus . De grote namen van de stammen en de stenen , en hun eenheid van doel, de aanpak van bepaalde , het lijden en de heerlijkheid, die was , volgen van Hem gesproken door alle profeten vanaf het begin van de wereld , blijkt het voornemen van deze schijnbaar willekeurige en regelingen minuten . Ze waren profetisch: de helft van hun boodschap is voldaan in het eerste komst , blijft de helft te zijn vervuld in de tweede komst van Hem zij dus uitgebeeld . Dat de stenen op het pantser van de hogepriester , en de namen gegraveerd van hen , had betekenissen corresponderen met elkaar en met de twaalf tekens , waarvan de oude autoriteiten zeggen waren ook gegraveerd op hen , is niet gelijk opgevallen . Dat de soorten en de schaduwen van de Levitische wet werden op dezelfde wijze hieroglyphical geen bijbels theoloog vragen.

Het feit van Mozes met zijn goddelijk gericht op het gebruik van soorten , die was en zou idolatrously worden geperverteerd , kan worden begrepen aan de veronderstelling van het feit dat zij oorspronkelijk gewijd is aan de glorie van de God van Abraham, Isaac en Jacob van , En als zodanig bekend aan hun nakomelingen. Als deze emblemen elk uitgedrukt een profetie over de Messias , kenbaar gemaakt aan de bouwers van de eerste openbaring , de grote eer dus op hen begrijpelijk is . De profetieƫn van God waren : de symbolen gekunsteld aan hen doorgeven waren van de mens , maar van de mens leven onder de manifestatie van de profetische geest , want we weten dat Henoch , een van hun vermeende maker , was een profeet .

In het opsporen van de analogie tussen de emblemen van de sterrenbeelden en de types van de Levitische wet , zij eraan herinnerd dat deze analogie is een natuurlijk gevolg van de eenheid van het onderwerp. Het thema van beide is de komst van de beloofde Redemer , zijn persoon en zijn werk. In zowel het eerste type is het lam of jonge ram. Het oude jaar van de HebreeĆ«n was begonnen op de traditionele verjaardag van de schepping, waar de figuur van de leeuw voegt dat van de maagd . Het burgerlijk jaar van de Joden begint nog steeds als de zon is een van die sterren. Door het Goddelijk gebod , was het begin van het heilige jaar geplaatst waar het teken van de ram -of lamsvlees overeenkwam met de benoeming maakte vervolgens van de vasten van het Pascha. Noch zonnewende of nachtevening werd vervolgens in dat teken : noch waren de zichtbare sterren in de nacht. Alleen het type er uitgedrukt biedt een reden voor de benoeming . Het sterrenbeeld Maagd, bedenken de tak , en de vrouw met het zaad , dan zou worden gezien in het heldere hemel van het huis van bondage , waaruit de herder van IsraĆ«l , in de begeleidende getypeerd sterrenbeeld Boƶtes , was nu de leiding zijn gekocht koppel , vertegenwoordigd in de twee schaapskooien zo lang opgevat als beren. Kort na de uitgaan uit Egypte , de stier is gewijd voor het offer ( Exo 29:1 ) , in samenhang met de wijding van de hogepriester , de leider en vorst van het volk , zoals de stier was van de kudde . Deze betekenis wordt overgebracht in de naam van het dier , van het teken , en van haar belangrijkste ster. Met de stier twee rammen zonder smet zou worden aangeboden . De ram -of lamsvlees is ook typerend voor de grote Hogepriester ‘ , die zelf wordt aangeboden, zonder ter plaatse aan God ” (HebreeĆ«n 9:14) . De twee lammeren van ’s morgens en ’s avonds te offeren in overeenstemming zijn met de Ram en het slachtoffer in de weegschaal , een stijgende als de andere sets dus ; houden voortdurend in het oog het Lam van God, die wegneemt de zonden van de wereld, en dus laten zien dat, terwijl de Regel een is, zal zijn menselijke natuur twee keer weergegeven , in de ochtend en de avond van de dispensatie. Het altaar van wierook is dan gewijd . Op soortgelijke sterrenhemel embleem van het slachtoffer aangehouden en doorboord door de Centaur lijkt over te worden geplaatst . Op het altaar van wierook de hogepriester was strooi het bloed van het zondoffer een keer in het jaar , op de grote dag van de verzoening , de tiende van de zevende maand. Op dat moment de zon, tussen de sterren van de Schorpioen , was over die sterren heet het altaar . Op die grote dag van de zon plaats werd door de rode ster Antares, de verwonding , waarin is aangetoond dat het blauwe plekken van de hiel van de Messias , en de vijand het hoofd . Er wordt beweerd dat de Joodse kalender is gecorrigeerd door verrekening in een jaar twaalf, en in de volgende dertien manen. Daarom, als op die dag in een jaar de zon precies boven alle sterren , de volgende zou hij in de buurt , en in de derde terug te keren naar het weer. Op de dag van verzoening waren er worden twee geiten , een gedood , de andere weggestuurd in een ” land van scheiding, “van af te snijden , zoals de ongeziene toestand. De dood , opstanding en hemelvaart van de Goddelijke Atoner bent hier getypeerd . In de tweeling van Gemini , een sterfelijk, de ander onsterfelijk; in de Verenigde cijfers van Ophiuchus , de gewenste , en Hercules , die blauwe plekken de draak het hoofd ; in Steenbok , de vallende offer, en Ram , Het Lam, dat was gedood , maar nu overwinnen als Heer der heren ( Rev 17:14) , vinden we tussen de sterren te reageren emblemen. Op de vijftiende dag van de zevende maand van de zon , zouden onder de tak in het bezit van Hercules, en dat in de hand van Boƶtes , is geslaagd door het teken waarin het bijkantoor is de leidende gedachte . Op die dag de IsraĆ«lieten waren om zich te kramen of tenten van takken ( Lev 23) te maken : zij waren om in te wonen en beschut worden door Hem , wiens naam is de tak . De ster Spica door ons genoemd , het oor van maĆÆs, het zaad, door de Arabieren het bijkantoor , zou worden met de zon overdag , en in andere seizoenen bij nacht merk zijn plaats , naar dat grote feest waaruit bleek weer de woning op aarde van Hem die komen , zijn tabernakelen onder de mensen . De twee vogels van de verzoening – een gedood, de andere vrij laten gaan – ook typerend voor de dood, opstanding en hemelvaart van Hem, die, komende uit de hemel , moet terug daarheen . Met deze overeenkomen met de sterrenbeelden Aquila, de gewonden en de dalende adelaar, en de adelaar van Lyra , gestegen en zegevieren . De vogel werd gedood om gedood te worden over het water vanuit een draaiende stream : dus de dalende adelaar is over het water stroomt uit de urn van Aquarius . Aquila, de gewonden, Vega, de triomfantelijke , in Lyra en Cygnus, de wilde zwaan te gaan en terug te keren, behoren tot de meest opmerkelijke van de sterren aan onze hemel , en de eerste die worden erkend door de cursisten : zou het niet meer goed worden om verbinding te maken met hen de dood, opstanding , hemelvaart en wederkomst van het grote doel van profetie, van Hem die is ook het onderwerp van de types van de Levitische wet en de emblemen van het oude astronomie?

Terwijl in de emblemen en de namen van de tien borden meer in het bijzonder typerend voor de beloofde Veroveraar van de slang , en twee Zijn volk , in alle de namen van de zonen van Jakob is er ook een secundaire verwijzing naar het volk, de Kerk als getypeerd door de Israƫlitische natie. Deze namen werden geschreven op de borstplaat, * het moet lijken , onder de emblemen of verkort karakters van de borden . Ze bevatten alle letters van het Hebreeuwse alfabet met uitzondering van vijf, die uitwisselbaar zijn met de mensen die ze bevatten . Indien, zoals Maimonides betreft , was het door een bovennatuurlijke verlichting van de juweeltjes van de borstplaat (waarmee zijn naam Hushon , de stille, is het ermee eens ) , op deze manier de hogepriester zou lezen uit de woorden van het orakel .

  • Het lijkt waarschijnlijk dat in het borstschild alleen de afkortingen of hiĆ«rogliefen van de tekens gegraveerd waren , in letterlijke gehoorzaamheid aan het tweede gebod . De formulieren waren ontwijd in dienst van afgoderij, die nooit de verkorte karakters waren . De horens , of de macht van verwonding of kneuzing, van de eerste twee borden , de Unie van de derde, die het bezit in de vierde, de sprong weer in de vijfde , de tak en spike in de zesde , de weegschaal gebracht gelijkmatigheid in de zevende, de angel in de achtste , de pijl in de negende , de geit horens met de staart van de vis in de tiende , het water in de elfde , de andere wending van de koppen en de band in de twaalfde , alle voorkomen de gelijkenis van ding in de hemel of op aarde. Net als de hoofden engelachtig , Ze typeren de actie, niet de acteur.

In de namen gegeven door Goddelijke richting naar het kind van de profeet Jesaja , en in die van Hosea , vinden we bijvoorbeeld voor het zoeken naar en het gezag van de betekenissen in andere namen , vooral in die van de goddelijke selectie, zoals die van de stenen van de borstplaat , Terwijl in de naam gegeven aan Noach , de betekenis van die wordt geregistreerd als opzettelijk toegepast, vinden we precedent voor die van de zonen van Jakob .

MERKT

Hengstenberg , in zijn ” christologie , ” merkt , ” Het kampement van Israel , de nummers 2, heeft de stichting in Genesis : in hoofdstuk 49 is de sleutel tot de regeling . De dezelfde volgorde in acht wordt genomen in Numeri 7. ” ” Bileam verwijst opzettelijk naar Genesis 49 , ook Mozes in Deuteronomium 33. ” Hij denkt Shilo is ” onze vrede, “of de vrede – gever en gezinspeeld in Lukas 2:14 .

Memes, “Op de Schone Kunsten van de joden , “opmerkingen , dat “wanneer Mozes lijkt te hebben aangenomen Egyptische accessoires, is het waarschijnlijk dat hij terug naar patriarchale en zelfs antedlivian vormen van eredienst. ”

Bunsen verwerpt de idee van een Indiase oorsprong van de Egyptische mythologie of wetenschap. Oude schrijvers toeschrijven aan de Chaldeeƫrs , dus meer direct vanuit Noach.

OPMERKING op Jacob .

De eerste openbaring was te bekend voor Izak en Rebekka niet te worden herinnerd in het benoemen van Jakob, ” houdt hij van de hak te nemen , ” en Esau , ” de gewijde , “(als in 1 Koningen 12:32) als de eerstgeborene verordend , dat door geboorterecht hij later verkocht aan het leiderschap van de familie, en tot dusver om de priesterlijke ambt als aan de familie offers aan te bieden . Deze namen zouden dan de zin , “Jacob neemt bezit van het gekneusde hiel van Hem , de gewijde om de slang de kop vermorzelen . ” Esau lijkt te zijn geweest de naam van de eerstgeborene tot hij verkocht zijn geboorterecht , daarna Edom , de rode , van de kleur van zijn haar. Het is dus mogelijk dat in naamgeving zijn tweelingbroer kinderen Isaac zou kunnen hebben met het oog op de tweeling van de dierenriem , van wie er een naam, Polllux , de heerser , aan wie de naam Wasat , of de benoemde priester gewijd , uit dezelfde wortel als Esau , zou eveneens van toepassing. De andere twee heeft een naam , Castor , al snel komt, haastte zich , in toespeling op die Jakob , als afkomstig snel na Esau , kunnen worden genoemd, de wortel van Jakob hebben soms het gevoel van het nastreven , komen langs een track of zo . Van de namen van zijn voorouders van de lijn van Seth, Isaac zou hebben dus het idee van het aansluiten van de namen van zijn nakomelingen met de emblemen van de astronomie , of liever met de grote waarheden die emblemen waren bedoeld om te brengen.

JUDAS ISKARIOT

JUDAS ISKARIOT

clip_image001

EEN VERLOREN APOSTEL

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan komen wij wel eens tot diep nadenken, hoe het een mens kan vergaan in zijn leven. Wij willen eens kijken naar een apostel die beter nooit werd geboren. (Matth.26,25) Wij kunnen hem benaderen als iemand die tot een waarschuwing in het evangelie staat beschreven. Een man waarvan al zijn tijdsgenoten dachten, dit is een zeer gelovig mens of prediker, helaas een schijnchristen!

Hij was de enige onder de apostelen die niet kwam uit Galilea. Zijn naam verwijst naar een dorp Keriot bij Hebron, ook anderen vinden in zijn naam ā€œeen dolkdragerā€. Hij behoorde bij de zeloten, mensen met een politieke inslag en welke verzet boden tegen de Romeinen, als bezetter.

WAS JUDAS GELOVIG?

70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalven uitgekozen?

En een van u is een duivel.

71 Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot;

want die zou Hem verraden, een uit de twaalven.Joh.6

(Johannes 6;59-71) Wanneer wij in het Johannes evangelie lezen, dan ontdekken wij wat er gebeurde toen Jezus onderwijs gaf in de synagoge. Daar leerde Jezus dat het onderricht die zij hoorden ā€œgeest en levenā€ waren. Daarmede bedoelde Hij dat zijn woorden zeker zouden leiden tot eeuwig leven voor hen die Hem zouden geloven. Daar waren ook mensen die Hem niet geloofden, maar wel naar de synagoge kwamen luisteren uit nieuwsgierigheid.

Jezus wist toen al wie het was onder die luisteraars die Hem later zou verraden, Judas. Niemand kan in Jezus geloven, tenzij het Hem van de Vader gegeven zij. Toen verlieten al ā€œvelenā€ van zijn luisteraars de synagoge!

Dan kwam er nog de vraag van Jezus tot de twaalven: Wilt u ook weggaan? Maar Petrus als woordvoerder liet prompt weten dat ze zekerheid hadden en vertrouwden op zijn woorden, en bevestigden dat hij de ā€˜Heilige Godsā€ was. Hierbij bedoelden ze, dat Jezus het wonder was tot eeuwig leven. Dat eeuwig leven bestaat erin dat men Jezus als God leert kennen die eeuwig leven kan geven! ( Joh.17

Dan liet Jezus weten, die de harten kent, en toch is er Ć©Ć©n onder u iemand welke nog de duivel toebehoord. Jezus sprak het niet uit, maar Hij bedoelde Judas. Zo kent Jezus iedereen, Hij weet wie er in Zijn gemeente gelooft en wie niet.

Toch zijn daar ongelovigen en tegenstanders. Deze tegenstanders zijn mensen die door hun gedrag de gemeentewerking afbreken in plaats van opbouwen.

 

HET KARAKTER VAN JUDAS.

Wanneer wij even kijken naar zijn handelen, kunnen wij een profiel van hem gaan vormen. Wij vinden hem wel ambitieus, door zijn strijdlust, welke wij weten door zijn handelen tegenover de Romeinse bezetting met ergens een leidersfunctie. Zijn strijdlust en zijn hoop lag in het wereldse, eerder vaderlandsliefde. Hij zal zich zeer hebben geƫrgerd en verbitterd geworden, bij de uitspraak van Jezus, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was. (Joh.18,36) Hij kon zich dus ondoordacht manifesteren als een Petrus.

33 Doch Hij keerde Zich om en, ziende naar zijn discipelen,

bestrafte Hij Petrus en zeide: Ga weg, achter

Mij, satan; gij zijt niet bedacht op de dingen

Gods, maar op die der mensen.Mark.8

Judas bleek wel geldzuchtig en gierig te zijnen werd een dief! (Joh.12:6) Toen een vrouw een kruik kostbare mirre over het hoofd van Jezus goot, was er een opschudding. Dit was verkwisting in de ogen van sommigen, terwijl Jezus het liet begaan niet uit eigenbelang, maar als een aankondiging van zijn aanstaand sterven. Doch wij merken op dat dit feit de druppel was die de emmer liet overlopen bij Judas. Ook farizeeĆ«rs waren geldzuchtige mensen. De apostel Paulus leert om niet om te gaan met een geldgierige, ook al is dit een gemeentelid. (1 Cor.5,11 ā€“ 1 Cor.6,10- Efeze 5,5- 2 Tim.3,2).

14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas

Iskariot, naar de overpriesters, 15 en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik

Hem u overleveren. 16 En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En

van toen af zocht hij een goede gelegenheid om

Hem over te leveren.Matth.26

Geldzuchtigheid doet mensen over lijken lopen. De hebzucht van Judas was een strik, de strop welke zijn eigen leven zou kosten. Het is een valstrik van de satan bijzonder in de eindtijd. De satan overweldigde hem, de verleiding was die 30 zilverlingen. Deze prijs was ongeveer drie maandlonen of een prijs voor slaven. Zo was Judas al tevreden om zijn meester te verraden.

Judas was ook gevoelig voor eer. Wij zien hem zitten op het laatste avondmaal, dicht bij de Here, een ereplaats als voor leiders. Jezus en Judas wisten beiden wat er zou gebeuren, wat een pijnlijke situatie op het avondmaal, feestmaal!  Ook de Schriftgeleerden stelden zich graag op de erezetels.

 

23 Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij verraden. 24 De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van Hem geschreven staat, doch wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt.Matth.26

 

 

 

Judas had een vals gedrag.

 

47 Terwijl Hij nog sprak, zie, daar kwam een schare

en hij, die Judas genoemd werd, een van de twaalven,

liep voor hen uit en hij naderde Jezus om

Hem te kussen. 48 En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?Luk.22

 

clip_image003Elkaar begroeten gebeurde met een kus, een heilige kus. Doch een kus is een uiting van liefde en broederschap. Ook hier kwam Judas niet schaamrood, zo zien wij dat het geweten bij Judas nog nauwelijks werkzaam was. Ook bij de Farizeeƫrs vindt men een karakter van valsheid merkte Jezus op. (Matth.22,18)

Het leert ons duidelijk dat een handelen in valsheid een vloek over zich kan brengen. Ook de profeet Jesaja schrijft hierover bijzonder scherp:

14 Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw;Jes.5

 

Judas kreeg wroeging en pleegt zelfmoord.

clip_image0053 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! 5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde

hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich.Matth.27

 

Dit was een vervulling van de profetie uit Zacharia 11:12 (Hier schreef Mattheus vlg de NBG vertaling Jeremia, hij bedoelde de groep bij Jeremia)

De overpriesters begonnen te spotten met Judas, en het werd hem teveel.

 

WERD JUDAS BEHOUDEN?

Nergens lezen wij waar Judas om vergeving heeft gevraagd aan de Heer. Nochtans is het nooit te laat om vergeving te vragen, hoe zwaar ook de zonde van een mens mag zijn, buiten de zonde van ongeloof. Er was wel gewetenswroeging bij hem, toen hij de veroordeling van Jezus tot de dood had vernomen. (Matth.27,3). Had zoā€™n uitspraak niet verwacht want hij wist dat Jezus onschuldig was!

Judas was in feite blind gebleven voor zijn eigen karaktergebreken. Hij hield van Jezus en de Mammon! Dit laatste werd hem een valstrik, hij heeft nooit de goede keuze gemaakt tegen zijn geldzucht. Hij vertrok niet naar Jezus voor vergeving, de dief koos de weg naar de hel.

Het is belangrijker zich nauwkeurig vast te houden aan Gods woord, en niet hoe mensen over Judas vandaag soms denken of schrijven. Voor sommigen is hij een held geworden! Typisch voor onze tijd, eindtijd is een tijd van dwaling en verwarring. Judas als apostel leerde veel van Jezus, maar de wereldse gedachten lagen hem nauwer aan het hart. Judas werd niet behouden!

12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw

naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over

hen gewaakt en niemand uit hen is verloren

gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de

Schrift vervuld werd.Joh.17

Zo dicht bij de Here, en toch verloren voor de eeuwigheid!

 

Br.Vg.R.Gaytant

https://biblespace.wordpress.com/.

 

 

SATAN LUCIFER DUIVEL

 

 

 

 

 

clip_image002

 

 

 

 

 

clip_image004

 

 

God leert ons het volgende:

 

13  Die mannen werken helemaal niet voor God! Zij zijn niet door Hem gestuurd. Het zijn huichelaars, die u hebben wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn.

14  Maar denk nu niet dat het mij verbaast.

15  Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. Maar op het laatst zullen zij allen de straf krijgen die zij  voor hun wandaden verdienen. 2 Cor.11

 

2Pe 3:17  Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;

1Jo 4:6  Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

 

Mt 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Wij leven vandaag in gevaarlijke en onveilige tijden, mensen weten niet meer wat te geloven, ze kennen ā€œde waarheidā€ (Jezus ) niet, of dreigen voor eeuwig verloren te gaan. Wij leven in een wilde zee met allerlei geloofsovertuigingen, maar er was ook maar Ć©Ć©n ark die overleefde. Een mens kan ook zijn ā€œeigenā€ geloof navolgen, en geloven in een vergankelijke Titanic. In de gemeenten dringen er on-Bijbelse leringen en praktijken binnen, die we over enkele tientallen jaren terug nog niet opmerkten.

Wij naderen de apocalyptische dagen.

Jezus komt terug.

Lu 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

 

De ene gelooft dit een ander dat, wij hebben momenteel een christelijke geloofscrisis. De satan maakt van de gelegenheid gebruik, om zich voor te doen als een engel des lichts, of als de beste evangelist, de beste prediker met wonderen en tekenen en veel verleidende woorden. Hij zal spreken naar de mond van zijn luisteraars welke hij met een streling van woorden voor het oor zal verleiden.

 

 Ga 1:10  Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

 

Naast de talrijke scheuringen en valse leringen zoeken de onbekeerde christenen in de gemeenten een eenheid te vormen om allen te misleiden en naar de wereldkerk van Babel te kanaliseren.

 

Weest op uw hoede! Leert de apostel Petrus!

 

Petrus doet een dringende oproep om waakzaam te zijn, en uw eigen standvastigheid te bewaren. Hij bedoelt dat wij in onze dagen meer dan ooit niet alleen onze Bijbel moeten lezen, maar hem ook moeten begrijpen. Wij moeten de Bijbel onderzoeken, dat is de wil van God.

De profetieƫn te lezen en er acht op te slaan. Zoek niet om zelf nieuwe profetieƫn te verzinnen die gelijken op waarzegging, want zo was het in de Babylonische godsdienst. Universiteiten leveren vandaag theologen die Christus niet kennen. Geloven niet alles wat de Bijbel leert, en hebben geen zekerheid.

 

Hoe komt dat?

Een vraag die wij in onze dagen moeten stellen.

Wel, we leven in dagen die opmarcheren naar een Babylonische wereldgodsdienst. Niet allen die prediken uit de Bijbel, zijn wedergeboren.Het merendeel van de apostelen konden met moeite lezen en schrijven! Doch ze hadden wel gezag in de naam van Jezus, het waren echte instrumenten in Jezus handen.

 

Wij weten dat ook de vrouw in de Babelse godsdienst een voorname plaats kreeg, o.a. de aanbidding van ā€œIshtarā€ enz. Ook in de eredienst kwamen veel vrouwen op de voorgrond. Er komt zeker nog een verandering in de katholieke kerk met vrouwelijke priesters, wellicht na deze conservatieve huidige paus. (Geschreven in 2005)

De Babelse godsdienst was gebaseerd op occultisme, paganisme en waarzeggerij.

Het zijn deze zaken die wij vandaag zien doordringen in de evangelische gemeenten.

 

Een voorbeeld hoe dwaling in het christendom kwam en er nog is: het celibaat!

En allerlei wetten ivm het eten: de vrijdag geen vlees, het niet mogen eten voor de eurcharistie. Dit regeltje was er al toen de Romeinse officieren, ā€™s morgens vroeg offerden aan hun goden, zij dienden nuchter te blijven tot na het offer!

 

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

 

Het is een eeuwenoude afdwaling van de Bijbel, het woord van God, en tal van seksuele schandalen al gevolg. Het naamchristendom is verwerpelijk geworden voor de mensen.

 

3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.

4  Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas. NBG

 

 

 

 

4       Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen, die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij  weigeren Jezus Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen.(Boek)

 

Deze laatste vertaling spreekt klaar en duidelijk.  Men moet Jezus aannemen als Verlosser en Heer.  Er komen mensen in de gemeenten die niet tot geloof zijn gekomen en proberen om andere leringen brengen. Ze geven een andere betekenis aan het woord ā€œgenadeā€! Het zijn kinderen van de satan die ook zijn werk willen volbrengen. Ze weigeren het gezag van de Bijbel of het gezag van de oudsten. 2Co 8:5  en zij gaven zich (zoals wij niet hadden durven verwachten) eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons; Door vrijwilligheid, neen omdat het Gods wil was!

 

Hoe zullen de mensen zich gedragen voor de opname en erna?

 

Voor de opname zien wij als vandaag vele tekenen der tijden. De profetieƫn gaan niet over financiƫle, of economische of politieke crisissen, maar over de mens in crisis! De Bijbel leert dat de gevolgen van de werking van de satan de mens zal treffen.

Er zijn zes gedragskenmerken van de mens in de apocalyptische dagen:

 

20  En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;

21  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. Openbaring 9

 

 

Mensen gaan zich meer en meer bezighouden met occultisme, dit kunnen wij vandaag al opmerken, men komt soms openlijk uit voor hekserij en dergelijke, satanskerken worden officieel erkend enz. Dit zal groeien als onkruid. Erger dan in de middeleeuwen zal de duisternis zijn.

 

Afgoderij zal herleven, alles wat zich afhoudt van God is een afgod. Men heeft meer liefde voor genot dan voor God. Eerst zichzelf en dan God of niets.

De antichrist zal een afgodsbeeld laten maken, en dan zal men een verplichte staatsgodsdienst krijgen. Het Vaticaan promoot nu al het paganisme!

 

9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen,10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,

12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2

 

 

 

clip_image006Mensen gaan meer moorden,

Allerlei vormen van moord zijn vandaag al te zien.

Zoals in de tijd van Noach:

13  Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. Gen.6

Vandaag noemt dat terrorisme, doch machthebbers wil dit verzachten met vrijheidsstrijd! Maar het is moorden!

clip_image008

Mensen doen aan toverij.

Door occulte krachten iets tot stand brengen op bovennatuurlijke wijzen. Het gebruik van drugs is een open poort. Dus een legalisatie van drugs staat voor de deur!

Vandaag is de bestrijding ervan, dweilen met een openkraan!

Zwarte magie of witte magie komen weer aan de orde. Hekserij, kinderoffers enz.

 

Mensen doen aan hoererij.

Vandaag zijn bijna alle taboes doorbroken. Het huwelijk lijkt ouderwets, voorbijgestreefd. Liefde en sex zijn geen samengaand geheel meer. Allerlei andere vormen als homohuwelijk, welke vandaag door theologen is aangenomen als normaal! Overspel is dagelijkse kost.

 

Mensen gaan meer en meer stelen!

2  Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot. Jacobus.

 

 

Het verschil van het menselijke gedrag voor en na de opname zal nog groter worden, want de H.Geest is weg, de hel breekt los op aarde. De oordelen zullen de mensen niet veranderen, integendeel ze gaan verder tot ze sterven zonder berouw!

 

1Pe 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

 

Nimrod de stichter van Babel was een jager, en zocht ook zijn prooi. Let op de stichters van de wereldkerk ze zullen de christenen stil vervolgen!

NOOIT MEER OORLOG?

NOOIT MEER OORLOG?

clip_image002

 

Nooit meer oorlog is de wens van ieder normaal mens! Waarom oorlog voeren, en straks een laatste wereldoorlog, welke zal eindigen met de wederkomst van Christus in Jeruzalem om nu te regeren! In de Bijbel vinden wij gedeelten welke gaan over, veldslagen, oorlogen, stenigingen, kruisigingen, onthoofdingen enz. Ook de geschiedenisboeken staan vol van godsdienstoorlogen, waarbij ook de Bijbelgetrouwe christenen, eens de geuzen of ketters genoemd werden gefolterd en op de brandstapels vermoord, door de Babelse christenen in het Vaticaan. (Vaticaan betekent: Vatis: ā€œvergoddelijken en aanbiddenā€ ā€œCanā€ betekent: Slang!)

 

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Openbar.18.

Vandaag horen wij opnieuw van de barbaarse geweldplegingen in het Midden-Oosten tegenover alles wat ā€œChristelijkā€ heet of kruis draagt. Het Vaticaan reageert niet of nauwelijks!

Wanneer komt er een einde aan al dat oorlogsgeweld?

 

clip_image004Om deze vraag zinnig te beantwoorden, dienen wij terug te keren tot de allereerste oorlog, deze begon in de hemel, onder de engelen. (2 Petr.2:4/ Jes.14:12/ Judas 1:6)

 

7 En er kwam oorlog in de hemel; MichaĆ«l en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Openbar.12

 

Wij kunnen nu al begrijpen dat de strijd tussen licht en duisternis zich heeft verplaatst van de hemel naar de aarde en de ganse schepping. Zo zet hij zijn strijd verder op aarde, en zijn tijd is beperkt. (Openbar.12:12). Ook andere gevallen engelen zijn hier actief op aarde! Hun doel is alles vernietigen, en mensen te inspireren tot uitvindingen welke kunnen dienen tot allerlei kwaad, als het maken van nucleaire wapens enz. Ze willen bijzonder de mensen afleiden, opdat ze niet behouden zouden worden. Ze bedriegen de mensen, net als bij Eva.

Satan wil aanbeden worden op aarde.

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt.Matth.4

 

Hier kunnen wij opmerken, dat de duivel, macht heeft op deze wereld, en wil strijden, maar niet over Jezus, want Hij stuurt hem gewoon weg. Jezus ontkende de macht van satan niet. In deze wereld is de oorzaak van vele oorlogen, de godsdienst. Godsdienst betekent aanbidden. Vandaag wil men alle godsdiensten en staatskerken verenigen tot Ć©Ć©n vorm van godsdienst: Een gedwongen aanbidden van de satan!

 

Paulus laat weten dat voor de wederkomst van Jezus, er een heel ernstige dwaling zal komen. De reden hiervoor is, dat men de waarheid (De Bijbel) niet heeft willen aanvaarden.(2 Thess.2.10,11) Deze ketterij zal zeer verlokkelijk en bedrieglijk gebeuren, en de meerderheid zal het goed vinden.

Deze zieltogende wereld nadert heel snel een profetische vervulling welke staat in Openbaring:

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.Op.13:8

In andere vertalingen staat gewoon ā€œhemā€ in plaats van beest.

EEN EVANGELIE VAN VRIJHEID EN WETTELOOSHEID

1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.2 Petr.2

 

Valse profeten zijn te herkennen aan hun losbandigheid, wetteloosheid en geldzuchtigheid, daaronder begrijpen wij een attitude van misbruik van de genade, waarbij een niet Bijbelse vorm van vrijheid wordt gepredikt. De H.Geest brengt echte vrijheid, maar religieuze tradities en kerkgewoonten kunnen mensen opnieuw binden.

 

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,(Col.1)

 

Onze christelijke vrijheid, is een bevrijd zijn van de machten der duisternis! Paulus bad voor de christenen opdat ze vervuld zouden mogen worden met de rechte kennis van Gods wil. Valse predikers gaan zeer listig opnieuw binden! Soms met een demonische binding als gevolg hun optredens.

 

 

 

 

 

 

Hoe kan een mens weerstand bieden en tegen wat?

 

clip_image006Eph 6:10  Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11  Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13  Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

 

De apostel Paulus had goed begrepen dat de grote vijand, Gods schepping wil vernietigen en in de eerste plaats de mens, de kroon van Gods schepping. Zo kwam er de zondeval, het verwekken van kinderen door de gevallen engelen. Zo kwamen er de reuzen, met kannibalisme en Gods oordeel: de zondvloed, een herschepping als gevolg.

 

Een eerste vereiste om weerstand te kunnen bieden, is vertrouwen op wat God leert en zo te handelen. En God maakt ons ook duidelijk hoe, en kent al de komende overwinning. De duivel is super listig, en zorgt voor de nodige misleidingen en verwarring. Om te overwinnen, dienen wij eerst de werken van de vijand te observeren en te herkennen. De apostel omschrijft hen als ā€œgeestelijke booshedenā€, of machten maar wie of wat betekent dat?

Hij bedoelde voorzichtig het onzichtbaar leger van de gevallen engelen. Ook de ā€œwatchers and their army of evildoersā€ genoemd. Ze inspireren het kwaad in de harten van de mensen. En mensen leven onder deze geestelijke invloed, in opstandigheid tegenover God, en dit vanaf hun geboorte.

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, Efeze 2

 

Ieder mens is geboren in een zondige status, geestelijke blindheid. Door een leven naar eigenzinnigheid, ongeloof, en menselijke verkeerd geĆÆnspireerde wijsheid, kan een mens niet behouden worden en is reeds veroordeeld tot de tweede dood als gevolg.  Een geestelijk herstel is enkel mogelijk door geloof in Christus, het Woord.

 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.Joh.3:18

 

De gevallen engelen zijn niet op de hoogte van Gods geheimen. Indien zij al Gods geheimen kenden, zouden ze Jezus niet hebben gekruisigd. Hier spreekt Paulus over de blinde machthebbers, (Matth.23,16) de religieuze mensen, welke Jezus hebben vermoord. (1 Cor.2:6-8).

 

clip_image00811 Wee hun, want zij zijn de weg van KaĆÆn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Jud.

 

Jezus kende de opstandige vijanden!

 

32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol!33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en Schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, Matth.23

Jezus zag in deze mensen, de werkzaamheden van de afgevallen engelen, Hij noemde ze slangen. Hij kende ook hun uiteindelijke bestemming. Ze waren aanwezig op Zijn doop, maar bekeerden zich niet.

De apostel Paulus herkende de werking van de

ā€œboze machtenā€ de afgevallen engelen!

 

Hand.13:6-12 Daar was een landvoogd welke belangstelling had voor het evangelie. Hij liet Paulus tot hem komen. Meteen begon de strijd. Het is niet toevallig als men over het evangelie tegen iemand wil spreken, dat de vijand actief wordt. Elymas, een Joodse valse profeet en magiƫr zocht meteen om de gesprekken te verhinderen.

Paulus sprak hem aan als:

10 Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? 11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.

 

Wij kunnen vandaag veel dwalingen vaststellen zoals Jezus het profeteerde. Dit ontwikkelt natuurlijk ook veel strijd en onenigheid onder de christenen van de eindtijd. (1 Petr.4:17)

 

17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vĆ³Ć³r dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Jud.

GODS LIEFDE WAARSCHUWT!

HOOP OF WANHOOP?

REVELATION 1

NWO EN TALMOED

ALLEEN JEZUS KAN BEHOUDEN !!!

PSALM 91 EN DE CORONAVLOEK

Pastor R.GAYTANT

CORONA – COVID VOORBIJ?

HOOP OF WANHOOP

DE PLOTSE WEDERKOMST

RONNY GAYTANT

EEN NIEUW JAAR KOMT, MAAR OOK…

GELUKKIG NIEUWJAAR 2022-2023

DE FEESTDAGEN

BEMOEDIG ELKANDER

DE HEILIGE GEEST EN BEKERING

DE HEILIGE GEEST.pdf

GOD KENT UW HART !

DE ZONDEVAL

GEZOND WILLEN DENKEN

Who switched off my brain?
(Dr. C.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste en christen)

Dr.Leaf Caroline

DEEL 1:

ACTIVEER UW HERSENEN

5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus 2 Cor 10:5 (SVV)

Ons gedachteleven is belangrijker dan we denken, ook de Bijbel zegt ons dat op verschillende plaatsen. Veel van onze ziektes, afwijkingen, verstrooidheid, en dergelijke vinden hun oorsprong in ons gedachteleven. Dankzij de wetenschap is er een grote vooruitgang gekomen in deze studies en vanuit Bijbels oogpunt komen heel wat dingen bovendrijven en krijgen vele teksten een veel diepere perceptie.

Wat is een ‘toxische’ gedachte?

Dit zijn gedachten die negatieve en onrustige emoties activeren, daardoor ontstaat een toxische afscheiding van bepaalde klieren die ons lichaam in stress brengt. Ze worden opgeslagen in zowel onze gedachten als in de cellen van ons lichaam.

Er zijn 12 gebieden waarin het toxisch denken een rol speelt en zich manifesteert.

Deze gebieden kunnen ons aanzienlijke schade berokkenen.

1. Gedachten

2. Emoties

3. Woorden

4. Keuzes

5. Dromen

6. Zaden

7. geloof

8. liefde

9. aanraking

10. ernst

11. gezondheid

12. schemas

Dr Leaf heeft een opeenvolging van vragen ontwikkeld, ‘the brain sweep’ genaamd. Dit om onze denkpatronen te ontgiften en opnieuw gezond en helder te kunnen denken. Verder in het boek wordt elk van de 12 gebieden afzonderlijk behandeld.

De methode die Dr. Leaf heeft ontwikkeld werkt precies zoals onze hersenen ook geschakeld zijn, en is daardoor praktisch permanent en heel simpel. Onze gedachten lijken op boompjes in onze hersenen die actief meewerken.

Als we ons denken veranderen kunnen we waarnemen dat sommige ‘takken’ van die boompjes weggaan en andere bijgroeien, God heeft onze hersenen erop voorzien om te kunnen ‘resetten’, herconfigureren, en groeien!

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romans 12:2 (SVV)

 

Wanneer we begrijpen hoe een gedachte een impact maakt op onze emoties en ons lichaam hebben we 2 keuzes, we kunnen onze gedachten laten giftig worden of we kunnen onze gedachten DETOX’EN (ontgiften) en vervolgens onze emotionele en lichamelijke gezondheid terugwinnen.

19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad Deut 30:19 (SVV)

 

We kunnen niet alleen onze gedachten wetenschappelijk waarnemen, maar we kunnen ook vaststellen hoe ze ons lichaam beĆÆnvloeden. We kunnen als het ware onze gedachten ‘voelen’ door onze emoties.

Gedachten en herinneringen zijn ALTIJD gekoppeld aan een emotie

Om dit te demonstreren kun je een recente herinnering oproepen die nogal verontrustend is, hoe langer je, je focust op deze herinnering hoe sterker je de emotie van toen herbeleefd.

Gedachten brengen veranderingen aan zelfs tot op genetisch niveau. Wetenschappers hebben aangetoond dat deze veranderingen de oorzaak zijn van aandoeningen en ziektes die zich in ons lichaam vast zetten. Wanneer we echter kiezen om NON-toxisch te denken krijgen we hierdoor genezing, betere geheugenvorming, dieper denkvermogen, alles gecombineerd:

VERHOOGDE INTELLIGENTIE!

Vertaling: B.Gaytant, Zonnebeke

UW DENKEN – DR. C.LEAF

Dr.Leaf Amerikaans hersenspecialiste Bijbelgetrouw

Dr. Leaf Caroline – genezen

OPSTAAN UIT DE DOOD!

WONEN IN DE HEMEL

DE HEMEL

 rapture_04

 

Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart !

Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer verschillend daarover.

De ongelovige zal denken aan het uitspansel, de blauwe hemel.

Een christen heeft er veel over nagedacht als hij met de Heer leeft, want dat is zijn uiteindelijke bestemming, bij God zelf mogen wonen in alle heerlijkheid.

De Hemel is uitgesproken een plaats, een woongebied, en niet toestand zoals sommigen willen wijsmaken. Zo is ook de hel een verblijf in gevangenschap waar de ongelovigen gaan eeuwig wonen , maar niet in heerlijkheid, een clochard woont hier beter dan de verloren zielen in de hel.  Vandaag houden de mensen zo aan hun vrijheid, ze willen zich door niets meer laten binden, maar helaas als ze de Christus niet zullen aanvaard hebben als hun heiland !

 

WOONPLAATS VAN GOD.

 

Wanneer wij op bezoek gaan bij iemand waar wij nog nooit zijn geweest, dan is onze eerste indruk van deze mens hoe en waar hij woont, en dit is al genoeg om een vooroordeel te laten ontstaan. Hier in ons land is wonen in de ogen van de belgen bijna een topprioriteit !

 

Niemand woont beter dan God ! Begrijpelijk. De hemel is daarom ook ons vaderhuis, waar wij naartoe gaan.

Psalm 11:4

4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Een paleis is koninklijk, wij gaan wonen in ons huis door de Here bereid, beter dan aardse  paleizen of kastelen ! Hoe is het mogelijk dat velen daar niet aan  denken, zij die verlangen denken daar wel aan !

Wanneer wij spreken over de grootte van een huis, dan is dat hier beperkt. Vanuit de hemel is God bezig met de mensen, Hij is bezig met ons, Hij wil ons hier zegenen vandaag.

 

De antichrist weet heel goed dat de christenen een gezegende toekomst hebben, te mogen wonen bij God !

Openbaring 13  DE HEMEL IS HET KOSTBAARSTE VOOR EEN MENS !

5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeĆ«nveertig maanden lang te doen.

6       En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Wat een jaloersheid bespeuren wij hier bij de satan, wonend in een mens de antichrist !

Jaloersheid was de eerste zonde die leidde tot  de moord op Abel !

 

De hemel is niet te meten !

Jesaja 66

1 Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?

Als wij nu eens spreken over een woonplaats, dan gaat het bij mensen, wel eens over  wat een groot huis men heeft gebouwd.

 

Wat een verschil tussen God en de mens, als een paleis, stof is onder Gods voeten !

 

Staat er een  woonplaats in de hemel op uw naam ?

 

Hebreen 12

 

22  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

 23  en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

 24  en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

  

 

In de hemel weet men al wie nog moet aankomen voor het grote bruiloftsfeest !

Als wij even nadenken dan weten wij dat ieder die hier een huis bezit, ingeschreven staat  in de diensten van registratie en domeinen. Dit is publiek, mits betaling kunt te weten komen van wie een huis is. Onze woning in de hemel staat op naam van ieder wedergeboren christen. Wij zijn inwoners van het hemelse Jeruzalem !  Ieder kind van God heeft een huis dat geregistreerd staat in de hemel !

 

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;  20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheus 6

 clip_image006.gif

Wij moeten beseffen dat de hemel ook een plaats is waar :men registreert, nauwkeurig opschrijft,  al uw werken welke u hebt gedaan uit liefde tot Jezus, voor Zijn gemeente enz.

Het kleinste wat u ook deed voor Hem, zal niet vergeten worden ! Ge zult nog loon krijgen voor dingen die ge hebt vergeten !

WAAR UW HART VANDAAG IS, ZAL MORGEN BEWEZEN WORDEN IN DE HEMEL !

 

WIE WOONT DAAR NOG IN DE HEMELEN ?

 

Mattheus 18

9  En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.

10    Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

 

 

10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. Luc.15

 

Wij stellen vast dat er nu reeds een medeleven bestaat van de engelen in de hemel, ze leven met ons mee.Ze zijn boodschappers aan God, ze delen alles mede !

Zij leggen een verbinding tussen hemel en aarde, en geven bescherming.

Heb 12:22  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en tot de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en tot de menigte van vele duizenden Engelen,

 Heb 13:2  Vergeet niet gastvrij te zijn; want daardoor hebben sommigen zonder het te weten Engelen geherbergd.

   

 

DE HEMEL IS EEN RENDEZ-VOUS !

 

Wat een vreugde zal dat zijn voor vele kinderen Gods, wanneer zij hun geliefden zullen terug ontmoeten. Want de dood zal vele mensen hebben gescheiden, doch wij weten nu dat dit een tijdelijke toestand is. Wat een hoop voor ons. Wat zal de ongelovige teleur zijn gesteld, als hij zal moeten vaststellen dat hij geen troost heeft gekend bij het heengaan van zijn geliefden, en na het laatste oordeel in een troosteloze pijnlijke toestand zal zijn terechtkomen !

 

DE HEMELSE GEWESTEN

 

Eph 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

 

Het gaat om geestelijke of hemelse zegeningen, wel te verstaan geen matieriƫle zegeningen, want ook de goddelozen ontvangen hier nog zegeningen.

Wij zijn gezegend met hemels materiaal of dingen, het zijn nu deze dingen die wij verwachten die de christenen een overwinning gaven op een wereldse gezindheid  met aardse dingen !

Het  evangelie is een zegen voor allen die het hebben aangenomen, en ze zijn daardoor bevrijd geworden van hun aardse gebondenheden en afgoderijen !

Hoe moeilijk zal het niet zijn voor zakenchristen om deze dingen te begrijpen !

 

 

 Eph 1:20  die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

 

De statenvertaling is nogmaals correcter, en spreekt van de hemel<;

Er is blijkbaar wel een verschil tussen de hemel en de gewesten. Maar gewesten staat niet in de grondtekst.

 

 Eph 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

 

Onze plaats is gereserveerd !

 

Het valt wel voor dat mensen uit gaan eten en er is geen plaats meer, alles is bezet, en zo mogen die mensen wachten of  elders gaan zoeken, dit is soms een teleurstelling, als je erop had gerekend daar te kunnen zijn !

Allen die medeopgewekt zijn met Christus zullen niet beschaamd uitkomen, hun plaats staat klaar, voorzien van hun naam !

Wat een ZEGEN in onze dagen, te weten onze plaats in de hemel is reeds klaar !

 

 

 Eph 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

Deze hemelse gewesten of gewest is zeker  hemel zoals men wil begrijpen. Het is de laagste hemel die nog zo dicht bij de wereld is dat ze nog duister is, het is de sterrenhemel mogen wij begrijpen.

De joden nemen dit zo, omdat deze hemelse gewesten het dichts zijn bij de ongerechtigheden van de mensen op aarde.

Wij weten dat dit de plaats is waar demonische machten actief zijn. Soms laten ze dingen zien als ufo’s  waarbij de wetenschap op een muur botst en geen verklaringen voor heeft !

 

In de Joodse geschriften vindt men zeven hemelen :

In de bijbel vindt men Psalm 113:4, hemelen zonder aantal.

Boven de hemelen is zijn heerlijkheid.

 

 

De eerste hemel : Is donker en het dichts bij de ongerechtigheden van de mensen

De tweede hemel : Deze hemel bevat vuur, sneeuw,ijs op Gods bevel bereid tegen de dag van Gods rechtvaardig oordeel., daar zijn de oordeelengelen.

De derde hemel : Daar zijn de engelenlegers tegen de dag des oordeels

De vierde hemel : Daar zijn de heilige engelen

De vijfde hemel : Daar zijn engelen die toegang hebben tot Gods troon, en hun functie is te zorgen voor de verzoening van alle zonden der rechtvaardigen in onwetenheid begaan.

Zij brengen de gebeden en de geestelijke offers bij God.

De zesde hemel : Daar zijn de engelen die tot taak hebben boodschappen te brengen bij de mensen.

De zevende hemel , de hoogste

Daar zijn de tronen en de machtigen en engelen waar zonder ophouden lofliederen aan God worden gebracht.  De hemel van God, waar zit aan de rechterhand.

 

Jesaja 51

Heft uwe ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; voorwaar de hemel zal als een rook vergaan, en de aarde als een kleed verouderen, en die er op wonen zullen sterven als deze; maar mijn heil blijft eeuwig, en mijne gerechtigheid zal niet vernietigd worden.

 

 Biblespace Vlaanderen

clip_image002

 

 

 

 

DE MIDDELEEUWEN EN DE OPNAME !

DE MIDDELEEUWEN EN DE OPNAME.pdf

RELIGIE OF HOOPVOL GELOOF UW KEUZE

WANHOPIGHEID

DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN- RONNY GAYTANT OP YOU TUBE

%d bloggers liken dit: